The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ฝ่ายเคมี, 2019-11-23 05:37:25

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการ

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการ

คมู่ ือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

เรอ่ื ง การเกบ็ ตัวอยา่ งน้า
เพื่อสง่ หอ้ งปฏิบัตกิ าร

สว่ นวิจัยและพฒั นาดา้ นวิทยาศาสตร์และสงิ่ แวดล้อม สงิ หาคม 2561
ส้านกั วิจัยและพฒั นา
กรมชลประทาน

คูม่ ือการปฏบิ ตั งิ าน
(Work Manual)

เร่ือง การเกบ็ ตวั อยา่ งนา้
เพ่อื สง่ ห้องปฏิบัตกิ าร

รหสั คู่มือ สวพ./สวส.1/2561
หน่วยงานทจี่ ัดท้า
ฝา่ ยเคมี ส่วนวิจยั และพัฒนาดา้ นวทิ ยาศาสตร์และสิง่ แวดลอ้ ม
สานกั วจิ ัยและพฒั นา
ท่ปี รกึ ษา
นางสาวเจยี มจติ ร ขวัญแกว้ หวั หนา้ ฝา่ ยเคมี
นางสาววมิ ลมาศ สตารตั น์ ผอู้ านวยการสว่ นวิจัยและพัฒนาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละสิง่ แวดล้อม
พมิ พ์ครั้งที่ 1
จานวน 1 เลม่
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
หมวดหมู่ 1.วิจัยและพฒั นา

คู่มือการปฏบิ ัติงาน
(Work Manual)

เรื่อง การเกบ็ ตัวอย่างน้าเพ่ือน้าส่งห้องปฏิบตั ิการ

ได้ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรองจากคณะทางานตรวจสอบกล่นั กรองค่มู อื การปฏบิ ตั ิงาน
ของสานกั วิจัยและพฒั นา เรียบรอ้ ยแลว้ จงึ ถอื เปน็ คมู่ อื ฉบบั สมบูรณ์
สามารถใชเ้ ป็นเอกสารเผยแพรแ่ ละใช้เปน็ แนวทางในการปฏบิ ตั งิ าน

ลงช่ือ....................................................
(นายสวุ ฒั น์ พาหุสุวณั โณ)

ประธานคณะทางาน KM สานกั วจิ ยั และพัฒนา

ลงชื่อ....................................................
(นางสาววิมลมาศ สตารัตน)์

รองประธานคณะทางาน KM สานกั วิจัยและพัฒนา

ลงช่ือ....................................................
(นางสาวเจยี มจติ ร ขวัญแกว้ )

คณะทางาน KM สานักวิจัยและพฒั นา

คูม่ อื การปฏบิ ัตงิ าน
(Work Manual)

เร่ืองการเก็บตัวอย่างน้าเพอื่ สง่ ห้องปฏิบตั กิ าร

จัดทาโดย

นางสาวอรนชุ กันธิยาใจ
ตาแหนง่ นักวทิ ยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ สังกดั ฝ่ายเคมี ส่วนวิจยั และพัฒนาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละส่งิ แวดลอ้ ม
นายพงศกร วงศพ์ พิ นั ธ์
ตาแหน่ง นกั วทิ ยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ สังกัด ฝ่ายเคมี สว่ นวิจยั และพฒั นาดา้ นวทิ ยาศาสตร์และสง่ิ แวดล้อม

สามารถตดิ ตอ่ สอบถามรายละเอยี ด/ขอ้ มูลเพิ่มเตมิ ไดท้ ่ี
ที่อยู่ ฝา่ ยเคมี ส้านักวจิ ัยและพัฒนา เลขที่ 200

ถ.ตวิ านนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี 11120
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๓-๖๐๕๑ ตอ่ ๓๕๔

ค้าน้า

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้าเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ เป็นเอกสารแนะนาหลักการและแนวทางปฏิบัติของ
กระบวนการเก็บตัวอย่างน้าในงานชลประทาน เพื่อนาส่งห้องปฏิบัติการฝ่ายเคมี ส่วนวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม สานักวิจัยและพัฒนา ต้ังแต่การรับเร่ือง การกาหนดพารามิเตอร์ทดสอบ การ
วางแผน การกาหนดจุดเก็บตัวอย่าง การเตรียมอุปกรณ์ การรักษาสภาพของตัวอย่าง จนนาส่งห้องปฏิบัติการ
ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะให้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรท่ีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการเก็บตัวอย่างน้าและ
บุคลากรท่ีบรรจุเข้ารับราชการใหม่ได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือศึกษาเรียนรู้วิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้าท่ีถูกต้องตาม
มาตรฐานและสามารถปฏบิ ัตงิ านไปในทิศทางเดยี วกันได้

คณะผูจ้ ัดทา สว่ นวิจยั และพัฒนาด้านวทิ ยาศาสตรแ์ ละสงิ่ แวดลอ้ ม
สานักวิจัยและพฒั นา
กรมชลประทาน

สารบญั หนา้

วตั ถปุ ระสงค์ ๑
ขอบเขต ๑
คาจากัดความ ๑
หนา้ ที่ความรับผิดชอบ 4
Work Flow 7
ขน้ั ตอนการปฏบิ ตั งิ าน 9
ระบบติดตามประเมนิ ผล 10
เอกสารอ้างอิง 10
แบบฟอร์มทใ่ี ช้ 11
ภาคผนวก 12
13
1) สาเนาบันทึกข้อความเรอื่ งขอความอนเุ คราะห์เจ้าหนา้ ท่เี พ่อื ตรวจสอบคุณภาพนา้ 14
2) สาเนาบนั ทกึ ข้อความขอยืมชุดเกบ็ ตัวอยา่ งน้า 15
3) บนั ทึกข้อมูลผู้รบั ผิดชอบโครงการ 16
4) บันทกึ แผนงานรับตวั อย่างน้าของห้องปฏบิ ตั ิการประจาเดือน 17
5) แบบฟอรม์ รายการทดสอบคุณภาพน้า 18
6) แบบฟอร์มตรวจเชค็ เครอ่ื งมือ/อุปกรณเ์ พ่อื ส่งห้องปฏบิ ตั ิการ 19
7) แบบฟอร์มบนั ทึกข้อมูลการเกบ็ ตัวอยา่ งน้าภาคสนามเพอื่ ส่งหอ้ งปฏิบตั กิ าร 20
8) แบบฟอรม์ ฉลากปิดขา้ งขวดเก็บตัวอย่างน้า
๙) คูม่ ือการเก็บตัวอย่างนา้ ในงานชลประทาน ฝ่ายเคมี สานักวิจยั และพฒั นา กรมชลประทาน

คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
การเก็บตัวอยา่ งน้าเพือ่ สง่ หอ้ งปฏบิ ัตกิ าร

1. วัตถุประสงค์

เพ่อื เปน็ คู่มือการปฏิบตั งิ านการเกบ็ ตัวอย่างน้าเพ่ือนาสง่ ห้องปฏบิ ตั ิการของฝ่ายเคมี ให้มีมาตรฐานและ
ถือปฏบิ ตั ไิ ปในทางเดียวกัน

2. ขอบเขต

บคุ ลากรท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการการเก็บตัวอย่างน้ามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่การ
รับเร่ือง การกาหนดและตรวจสอบพารามิเตอร์ทดสอบ การวางแผนการเก็บตัวอย่างน้าเพ่ือเตรียมพร้อมก่อน
ออกภาคสนาม การเก็บตัวอย่างน้า การรักษาสภาพตัวอย่าง และนาตวั อย่างส่งห้องปฏิบัตกิ ารฝ่ายเคมีได้อย่างมี
ประสิทธิผล

3. คา้ จา้ กดั ความ

ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ห้องปฏิบัติการฝ่ายเคมี ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สานกั วจิ ยั และพฒั นา กรมชลประทาน

พารามิเตอร์ทดสอบ หมายถึง พารามิเตอร์ในการตรวจสอบคุณภาพน้าของห้องปฏิบัติการ ที่กาหนดตา
มาตรฐานคุณภาพนา้ ในการใช้ประโยชน์ด้านตา่ งๆ

4. หนา้ ทีค่ วามรบั ผดิ ชอบ

หัวหน้าฝ่ายเคมี มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามข้ันตอนการ
ดาเนินงาน

หวั หนา้ โครงการ มีหนา้ ที่รบั ผดิ ชอบในการกาหนดวัตถปุ ระสงคใ์ นการเก็บตวั อย่างน้า
เจ้าของโครงการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและ กาหนดพารามิเตอร์
ทดสอบ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการลงบันทึกแผนการรับตัวอย่างน้าประจาเดือนและ
เตรยี มอปุ กณแ์ ละสารเคมีในการเกบ็ ตวั อย่างน้า
เจา้ หนา้ ทเี่ กบ็ ตัวอยา่ งนา้ มีหน้าท่รี ับผิดชอบในการเก็บตัวอย่างนา้ ตามแผนการเก็บตัวอยา่ งน้า
พนักงานธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับเรื่องและส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบโครงการท่ีได้รับ
มอบหมาย
พนกั งานพิมพ์ มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิมพแ์ บบฟอรม์ รายงานการการทดสอบคณุ ภาพน้าสรปุ กระบวนการ การเก็บตวั อย่างน้าเพ่อื ส่งห้องปฏิบัติการ

กระบวนการ เกบ็ ตวั อยา่ งน้าเพอื่ ส่งหอ้ งปฏิบัติการ ประกอบด้วยข้นั ตอนสาคญั ดงั นี้
1. รับเร่อื ง/กาหนดตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดพารามเิ ตอรท์ ดสอบ
3. เตรียมอปุ กรณก์ ารเก็บตวั อย่างนา้ และสารเคมี
4. ตรวจสอบแผนงานรบั ตวั อยา่ งของหอ้ งปฏิบตั กิ าร
5. ประสานงาน/วางแผนการเก็บตวั อยา่ งน้า
6. เกบ็ ตวั อย่างน้าและบนั ทกึ ขอ้ มลู ภาคสนาม
7. นาสง่ หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารWork Flow กระบวนการเกบ็ ตวั อยา่ งนา้ เพอื่ สง่ ห้องปฏบิ ตั ิการ

ลาดบั ที่ ผงั กระบวนการ เวลา
1. 5 นาที
2. รับเรอ่ื ง/กาหนดตาม
วัตถปุ ระสงค์ 5 นาที
3.
4. กาหนด NO
5. พารามเิ ตอรท์ ดสอบ
6.
7. ตรวจสอบแผนงานรับตัวอย่าง 15 นาที
ของห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
1 วนั
YES
30 นาที
ติดต่อประสานงาน/ 1 วัน
วางแผนการเก็บตวั อย่าง (ไม่รวมวนั เดนิ ทาง)
ภายในเวลาทกี่ าหนด
เตรียมอุปกรณแ์ ละสารเคมี

เก็บตัวอยา่ งน้าภาคสนาม

นาสง่ ห้องปฏบิ ตั กิ าร

รวมเวลาทังหมด 2 วนั 55 นาที5. Work Flow

ช่อื กระบวนการ : เกบ็ ตวั อย่างนา้ เพ่อื ส่งหอ้ งปฏบิ ัติการ
ตัวชวี ดั ผลลัพธ์กระบวนการจัดทา้ คมู่ อื การปฏบิ ตั ิงาน: เก็บตัวอยา่ งน้าสง่ หอ้ งปฏิบ

ล้าดับ ผังกระบวนการ ระยะ รา
เวลา
1.
5 พ นั กงาน ธุร
รับเรอ่ื ง/กาหนดตาม
วัตถุประสงค์ นาที อนุเคราะห์เจ้า

น้า หรือหัวหน

ตามวตั ถปุ ระส

2. กาหนด 5 กาหนดตามป
นาที ออกเป็น 3
พารามเิ ตอรท์ ดสอบ
คุ ณ ภ าพ น้ า
การเกษตร เพ
สง่ิ แวดล้อม

บัติการไดอ้ ย่างถูกตอ้ งตามมาตรฐาน ในระยะเวลาทก่ี าหนด

ายละเอยี ดงาน มาตรฐานคณุ ภาพงาน ผู้รับผิดชอบ

รการรับ เร่ืองขอค วาม แผนการรบั ตัวอยา่ งของ พนักงาน
าหน้าที่ตรวจสอบตวั อย่าง หอ้ งปฏบิ ตั ิการประจาปงี บประมาณ ธรุ การ/หัวหน้า
น้าโครงการเป็นผู้กาหนด ของฝา่ ยเคมี
สงค์ของงานนน้ั ๆ โครงการ

ประเภทการใช้ประโยชน์ 1. มาตรฐานคณุ ภาพนา้ ในแหลง่ น้า เจ้าของ
ประเภท คือ ทดสอบ ผวิ ดิน โครงการ
เพ่ื อใช้ป ระโยช น์ ท าง 2. เกณฑ์คุณภาพนา้ ที่เหมาะสมต่อ
พ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือ การดารงชีวิตของสตั ว์นา้

3. มาตรฐานแนวทางการพิจารณา
นา้ ชลประทาน
4. มาตรฐานคณุ ภาพน้าท้ิงในทางน้า
ชลประทาน
5. มาตรฐานคณุ ภาพนา้ ดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดิ สนิท
6. มาตรฐานผลติ ภณั ฑอ์ ุตสาหกรรม
น้าบริโภค
7. มาตรฐานคณุ ภาพนา้ บาดาลท่ใี ช้
บรโิ ภคลา้ ดับ ผังกระบวนการ ระยะ รา
เวลา

15 ตรวจสอบแผ

นาที ห้องปฏิบัติการ
NO เวลาใด ตรวจ
ตรวจสอบแผนงานรับตัวอย่าง
3. ของห้องปฏบิ ัตกิ ารทดสอบ อุปกรณ์ สารเค

YES

4. วางแผนการเกบ็ ตัวอยา่ ง/ 1 วัน ประสานงานก

ติดต่อประสานงาน หรือพ้ืนที่โคร

และ ร่วมวาง

ประเภทของแ

จดุ เก็บ จานวน

5. เตรียมอุปกรณแ์ ละสารเคมี 30 ลงบนั ทึกแผนก
นาที ประจาเดอื น แ

สารเคมี

6. เก็บตวั อยา่ งนา้ ภาคสนาม 1 วนั ดาเนนิ การเกบ็

ายละเอยี ดงาน มาตรฐานคณุ ภาพงาน ผรู้ บั ผิดชอบ

ผ น งา น รั บ ตั ว อ ย่ า งข อ ง เจ้าหนา้ ที่
ร สามารถรับตัวอย่างได้วัน หอ้ งปฏบิ ัตกิ าร/
จสอบบุคลากร เคร่ืองมือ
คมี เจา้ ของ
โครงการ

กับโครงการที่มีการร้องขอ คมู่ อื การเก็บตัวอยา่ งนา้ ในงาน เจ้าหนา้ ที่เกบ็
รงการตามวัตถุประสงค์ ชลประทาน ตวั อย่างน้า/
ง แ ผ น ก า ร เก็ บ ตั ว อ ย่ า ง APHA AWWA and WEF,
แหล่งน้า ลักษณะการเก็บ Standard Methods For the เจา้ ของ
นตวั อย่าง วันที่ เวลา Examination of Water and โครงการ
Wastewater
การรับตวั อย่างน้า
และเตรียมอุปกรณ์และ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏบิ ตั กิ าร/
บตัวอย่างน้า
เจ้าของ
๕ โครงการ

เจ้าหนา้ ท่เี ก็บ
ตัวอย่างนา้ /

เจ้าของ
โครงการ

ลา้ ดบั ผังกระบวนการ ระยะ รา
เวลา
7.
1 วัน นาส่งหอ้ งปฏบิ
นาส่งหอ้ งปฏิบตั ิการ

ายละเอยี ดงาน มาตรฐานคณุ ภาพงาน ผรู้ บั ผิดชอบ
บัตกิ าร
คูม่ ือการเกบ็ ตวั อยา่ งน้าในงาน เจา้ หน้าท่เี กบ็
ชลประทาน ตัวอยา่ งนา้ /
APHA AWWA and WEF,
Standard Methods For the เจา้ ของ
Examination of Water and โครงการ
Wastewater /พนกั งาน
ธุรการ6. ขนั ตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอยี ดงาน ขันตอนการปฏิบตั ิงาน

1.รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ี 1. รบั เร่ือง/กาหนดตามวัตถุประสงค์ของงาน 1
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ น้ า ห รื อ นั้นๆ 2
นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้กาหนดตาม 2. แจ้งผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ ว
วตั ถุประสงคข์ องงานน้ันๆ 3

2. กาหนดพารามิเตอร์ทดสอบตาม 1. กาหนดพารามิเตอร์ทดสอบ 1
ประเภทการใช้ประโยชน์ออกเป็น 3 2. แนบเรือ่ งพร้อม แบบฟอร์ม ท
ประเภท คือ ทดสอบคุณภาพน้าเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร เพื่ออุปโภค
บรโิ ภค และเพือ่ สงิ่ แวดลอ้ ม

3. ตรวจสอบแผนงานรับตัวอย่างของ 1. ตรวจสอบแผนงานรบั ตัวอย่าง 1

ห้องปฏิบัติการ สามารถรับตัวอย่างได้ 1.1. ตรวจสอบวันท่ี เวลา บุคลากร เคร่อื งมอื

วั น เว ล าใด ต รว จ ส อ บ บุ ค ล าก ร อปุ กรณ์ สารเคมี

เครื่องมอื อุปกรณ์ สารเคมี 1.2 “YES” ไปขนั้ ตอนที่ 4

1.3 “NO” กลับไปขนั้ ตอนที่ 1

4. ประสานงานกับโครงการท่ีมีการร้อง 1. ติดต่อประสานงานกับเจา้ หนา้ ทโี่ ครงการ 1

ขอ หรือพ้ืนที่โครงการตามวัตถุประสงค์ 2. วางแผนการเก็บตัวอย่างนา้ ประกอบดว้ ย

และ ร่วมวางแผนการเก็บตัวอย่าง 2.1 จดุ เก็บตวั อยา่ งนา้

ประเภทของแหล่งน้า วิธีการเก็บ จุด 2.2 วิธีการเกบ็ ตามประเภทแหล่งน้า

เกบ็ จานวนตวั อย่าง วันที่ เวลา 2.3 จานวนและปรมิ าตรตัวอยา่ ง

2.4 กาหนดวันที่และเวลาในการเกบ็ ตัวอยา่ ง

ระเบยี บ เอกสาร บนั ทกึ ผูร้ ับผดิ ชอบ เง่ือนไขการปฏิบตั ิงาน
แนวทางแบบฟอรม์ ทใี่ ช้
1. เจา้ พนกั งานธรุ การ/ 1. แจ้งโครงการฯ ท่ีขอความ
1. บนั ทึกข้อความ หัวหน้าโครงการ อนเุ คราะห์ หากไม่สามารถให้
2. รายการทดสอบตาม ความอนเุ คราะหต์ ามเรอื่ งทีส่ ง่
วตั ถปุ ระสงค์ของงาน มาได้(จากข้อ 3)
3. บันทกึ ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ

1. แบบฟอร์มรายงานการ 1. พนกั งานพมิ พ์ 1. ฝา่ ยเคมีมีการมอบหมาย
ทดสอบคุณภาพน้า 2. เจ้าของโครงการ/ ผ้รู ับผดิ ชอบโครงการตง้ั แต่ต้น
หวั หน้าโครงการ ปีงบประมาณ หากมีกรณี
นอกเหนือจากท่ีได้รับมอบหมาย
ข้นึ อยูก่ ับดลุ ยพนิ จิ ของหัวหน้า
ฝ่ายเคมี

1. บนั ทึกแผนงานรบั ตัวอย่าง 1. เจา้ พนกั งานธรุ การ 1. การทดสอบคณุ ภาพน้าเพอื่
ของห้องปฏบิ ตั ิการประจาเดือน 2. เจ้าของโครงการ/ ส่งิ แวดลอ้ ม การรบั ตัวอยา่ ง
หวั หน้าโครงการ ทดสอบกาหนดทกุ วัน พธุ
3.เจา้ พนักงาน พฤหัสบดี และ ศกุ ร์ ของสัปดาห์
ห้องปฏบิ ัติการ นั้นๆ หากเปน็ กรณเี รง่ ด่วนให้
พจิ ารณาเปน็ กรณไี ป

1. เอกสารคู่มือการเก็บตัวอยา่ ง 1. เจา้ ของโครงการ/

นา้ ในงานชลประทาน หัวหน้าโครงการรายละเอียดงาน ขันตอนการปฏิบตั งิ าน 1

5. เตรยี มอปุ กรณแ์ ละสารเคมี 1. ลงบนั ทึกแผนงานรบั ตวั อย่างของ 2
หอ้ งปฏบิ ัตกิ ารประจาเดือน อ
6. เกบ็ ตวั อยา่ งน้าภาคสนาม 2. เตรียมเคร่อื งมือและอุปกรณเ์ กบ็ ตวั อยา่ งนา้ 2
ประกอบดว้ ย น
7. นาส่งหอ้ งปฏิบัติการ 2.1 ชดุ อปุ กรณ์เครื่องมอื สาหรบั เกบ็ ตวั อย่าง 3
2.2 อปุ กรณแ์ ละสารเคมีสาหรบั รักษาสภาพ
ตัวอย่าง
2.3 อุปกรณอ์ ่ืนๆ ทีเ่ ก่ียวข้อง

1. เก็บตวั อยา่ งตามจดุ เกบ็ ตัวอย่าง 1
2. เก็บตวั อย่างตามวิธกี ารเกบ็ ต
3. ตดิ ฉลาก 2
4. เก็บรกั ษาสภาพตัวอยา่ ง 3
5. บันทกึ ขอ้ มลู ภาคสนาม ต

1. ขอสง่ ตวั อย่างน้า 1
2. นาสง่ ตวั อยา่ งพรอ้ มกับบนั ทึกข้อมลู การเกบ็ 2
ตวั อยา่ งน้า น
3. ส่งคืนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ 3


ระเบยี บ เอกสาร บนั ทกึ ผู้รับผิดชอบ เง่อื นไขการปฏบิ ตั ิงาน
แนวทางแบบฟอรม์ ทใี่ ช้
1. เจา้ พนักงาน
1. บันทึกแผนงานรบั ตัวอยา่ ง ห้องปฏบิ ตั กิ าร
ของหอ้ งปฏบิ ัติการประจาเดอื น 2. เจ้าของโครงการ/
2. ใบตรวจเช็คเคร่ืองมือ/ หวั หน้าโครงการ
อปุ กรณ์(check list)
2. บนั ทึกขอ้ มลู การเกบ็ ตัวอย่าง
นา้ ภาคสนาม
3. ฉลากปดิ ขา้ งขวดตัวอยา่ ง

1. เอกสารคมู่ อื การเกบ็ 1. เจ้าหน้าทเี่ กบ็ 1. คานงึ ถงึ ความปลอดภยั ใน
ตัวอยา่ งนา้ ในงานชลประทาน ตวั อยา่ งน้า การปฏบิ ตั ิงานเปน็ สาคญั ควรมี
2. ฉลากปิดข้างขวดตัวอยา่ ง 2. เจ้าของโครงการ/ อุปกรณ์ความปลอดภยั ในการ
3. บันทกึ ข้อมูลการเกบ็ หัวหนา้ โครงการ เก็บตัวอยา่ ง เชน่ ชูชพี กรณที ่ี
ตวั อย่างน้าภาคสนาม ต้องลงเรือ หรือ ชดุ ยางสาหรับ
ลงนา้ ต้น

1. บันทกึ ข้อความ/ใบนาสง่ 1. เจา้ หนา้ ทเ่ี ก็บ 1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. บนั ทึกขอ้ มูลการเกบ็ ตัวอย่าง ตัวอย่างน้า ดาเนินการตามข้ันตอนการรับ
นา้ ภาคสนาม 2. เจา้ พนักงานธรุ การ ตัวอยา่ งน้าตอ่ ไป
3. ใบตรวจเชค็ เครอ่ื งมือ/ 3. เจา้ ของโครงการ/
อปุ กรณ์(check list) หวั หนา้ โครงการ7. ระบบติดตามประเมนิ ผล มาตรฐาน/คณุ ภาพงาน

กระบวนการ 1. แผนการรบั ตวั อยา่ งของห้องปฏิบตั กิ ารประจา
งบประมาณของฝา่ ยเคมี
1. รบั เรือ่ ง/กาหนดเอง

2. กาหนดพารามเิ ตอร์ทดสอบ 1. มาตรฐานคณุ ภาพน้าในแหลง่ น้าผิวดิน
2. เกณฑ์คณุ ภาพน้าท่ีเหมาะสมต่อการดารงชีวิตข
3. ตรวจสอบแผนงานรับตวั อย่าง สตั วน์ ้า
ของห้องปฏบิ ตั ิการทดสอบ 3. มาตรฐานแนวทางการพจิ ารณานา้ ชลประทาน
4. ตดิ ต่อประสานงาน/วางแผนการเก็บ 4. มาตรฐานคุณภาพนา้ ทิง้ ในทางน้าชลประทาน
ตัวอยา่ ง 5. มาตรฐานคณุ ภาพนา้ ดม่ื ในภาชนะบรรจทุ ีป่ ิดส
5. เตรยี มอปุ กรณแ์ ละสารเคมี 6. มาตรฐานผลิตภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรมน้าบรโิ ภค
6. เกบ็ ตัวอยา่ งน้าภาคสนาม 7. มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลท่ีใช้บรโิ ภค
7. นาส่งหอ้ งปฏบิ ตั ิการ
1. คมู่ อื การเก็บตวั อยา่ งน้าในงานชลประทา
2. APHA AWWA and WEF, Standard
Methods For the Examination of Wat
and Wastewater

วธิ ีการตดิ ตามประเมนิ ผล ผตู้ ดิ ตาม/ ขอ้ เสนอแนะ
ประเมนิ ผล
าปี 1. ตรวจสอบแผนการรบั ตวั อยา่ ง
2. ตรวจสอบการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ หวั หน้าฝ่ายเคมี
โครงการ
หวั หน้าฝ่ายเคมี
1. ตรวจสอบพารามิเตอรท์ ดสอบตาม
ของ มาตรฐานคณุ ภาพน้าในการใช้ประโยชน์

ดา้ นตา่ งๆ


สนิท

--

--

าน
1. ตรวจสอบใบตรวจเชค็ เคร่อื งมอื /อปุ กรณ์ หัวหนา้ ฝ่ายเคมี

ter ว่าถกู ตอ้ งและครบถ้วนตามมาตรฐานหรอื ไม่

1. ตรวจสอบใบนาส่งตัวอย่างน้าและ หัวหนา้ ฝ่ายเคมี
ตัวอย่างน้าว่าดาเนินการตามคู่มือ และ
เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่8. เอกสารอ้างอิง

8.1 คู่มือการเก็บตัวอย่างน้าในงานชลประทาน ฝ่ายเคมี ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
ส่งิ แวดลอ้ ม สานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน, สิงหาคม 2560

8.2 APHA AWWA and WEF, 1998 Standard Methods For the Examination of Water
and Wastewater, 20th Edition (Edited by Arnold E. Greenberg, Lenore S.Clesceri and Andrew D.
Eaton) American Public Health Association, Washington D.C.

รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่แี นบ

9. แบบฟอรม์ ทใี่ ช้

9.1 แบบฟอรม์ รายงานการทดสอบคุณภาพน้า
9.2 แบบฟอร์มใบตรวจเช็คเคร่อื งมอื /อปุ กรณเ์ ก็บตัวอยา่ งน้าเพ่อื สง่ หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร
9.3 แบบฟอรม์ บนั ทกึ ขอ้ มลู การเกบ็ ตัวอย่างนา้ ภาคสนามเพื่อส่งห้องปฏบิ ัติการ
9.4 แบบฟอรม์ ฉลากปดิ ข้างขวดตัวอย่างนา้

รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกทแ่ี นบ

๑๐

ภาคผนวก

๑๑

๑๒

๑๓

บนั ทึกขอ้ มลู ผ้รู ับผดิ ชอบโครงการ
๑๔

บนั ทกึ แผนงานรบั ตวั อยา่ งนา้ ของหอ้ งปฏบิ ตั ิการประจาเดือน
๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐


Click to View FlipBook Version