The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nuch K Zaa, 2022-09-04 08:31:24

วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2565

วารสารสค 65

วารสารประชาสมั พนั ธ์

ประจาเดือน สิงหาคม 2565

โรงเรียนบา้ นดงเสือเหลือง

สานักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบา้ นดงเสือเหลือง

สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านดงเสอื เหลือง

Bandongsuealueng school

สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาพจิ ติ ร เขต ๑
วันศกุ ร์ ท่ี ๕ เดือน สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตรวจสขุ ภาพช่องปากและฟัน โรงเรียนบา้ นดงเสอื เหลอื ง

๕ สงิ หาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสง่ เสริมสขุ ภาพ
ประจาตาบลดงเสือเหลือง ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจ
สุขภาพช่องปากและฟันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสือ
เหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้

โรงเรยี นบ้านดงเสือเหลือง

๑/๑ หมูท่ ่ี ๒ ตาบลดงเสือเหลือง อาเภอโพธป์ิ ระทับชา้ ง จงั หวดั พจิ ติ ร
รหสั ไปรษณีย์ ๖๖๑๙๐ เบอร์โทรศพั ท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรียนบ้านดงเสอื เหลือง

Bandongsuealueng school

สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศกึ ษาพจิ ติ ร เขต ๑
วนั ศุกร์ ที่ ๕ เดือน สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารโครOงกBาEรขCบั เคCลoือ่ nนtกeาnรจtดั Cกeารnเรtยี eนrรู้

ด้วยสื ่อเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล ระดบั ขัน้ พนื ้ ฐาน

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับขั้นพืน้ ฐาน (OBEC Content Center) ประจาเขตตรวจ
ราชการที่ 18 วันท่ี 4-5 ส.ค. 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท

จังหวดั นครสวรรค์

โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลือง โรงเรยี นบา้ นดงเสือเหลือง

๑/๑ หมู่ท่ี ๒ ตาบลดงเสือเหลอื ง อาเภอโพธ์ิประทบั ชา้ ง จงั หวดั พจิ ิตร
รหสั ไปรษณีย์ ๖๖๑๙๐ เบอรโ์ ทรศพั ท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลือง

Bandongsuealueng school

สานักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพจิ ิตร เขต ๑
วนั จันทร์ ท่ี ๘ เดือน สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ สงิ หาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดงเสอื เหลืองเขา้ รว่ มการแขง่ ขนั กรีฑา อาเภอ
โพธ์ปิ ระทับช้าง จังหวัดพิจติ ร ณ สนามกฬี ากิจจาธร เพ่อื เปิดประสบการณใ์ ห้นกั เรยี นในการ
แขง่ ขันกีฬา ขอขอบคณุ คณะครูทุกท่านทีส่ ง่ เสรมิ ฝกึ สอนนักเรียนเปน็ อยา่ งดี

โรงเรียนบ้านดงเสอื เหลอื ง โรงเรยี นบ้านดงเสือเหลอื ง

๑/๑ หมู่ท่ี ๒ ตาบลดงเสอื เหลือง อาเภอโพธิป์ ระทับช้าง จังหวดั พจิ ิตร
รหสั ไปรษณยี ์ ๖๖๑๙๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลอื ง

Bandongsuealueng school

สานักงานเขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
วนั องั คารท่ี ๙ เดือน สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองเข้าร่วม โรงเรียนบ้านดงเสือเหลอื ง
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ สมาคมครูอาเภอโพธ์ิ ณ โรงเรียนอนุบาล
โพธ์ิประทับชา้ ง(ทุ่งใหญ่) เพอื่ เปดิ ประสบการณ์ให้นักเรียน ขอขอบคณุ คณะ
ครูทุกท่านทสี่ ่งเสรมิ ฝกึ สอนนักเรียนเปน็ อย่างดี

โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลือง

๑/๑ หมทู่ ี่ ๒ ตาบลดงเสอื เหลอื ง อาเภอโพธป์ิ ระทับช้าง จังหวดั พจิ ติ ร
รหสั ไปรษณยี ์ ๖๖๑๙๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรยี นบ้านดงเสือเหลือง

Bandongsuealueng school

สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาพจิ ติ ร เขต ๑
วนั พฤหสั บดี ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองนานักเรียนรับทุนหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน
รุ่น “มหามงคล” จานวน ๓ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ณ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพจิ ิตร เขต ๑
หอ้ งชาละวัน โดยมนี ายมานิตย์ นาคเมอื ง เปน็ ประธานในพิธมี อบทุนการศึกษา

โรงเรยี นบ้านดงเสือเหลือง โรงเรียนบา้ นดงเสอื เหลือง

๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลดงเสือเหลือง อาเภอโพธป์ิ ระทบั ช้าง จังหวดั พิจติ ร
รหัสไปรษณยี ์ ๖๖๑๙๐ เบอร์โทรศพั ท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรยี นบา้ นดงเสือเหลอื ง

Bandongsuealueng school

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาพจิ ิตร เขต ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันเสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปีหลวง
เฉลมิ พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สงิ หาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕นางกรรณิกา คุ้มดี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงเสือ
เหลือง ครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรและทาบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายเป็น
พระราชกศุ ล สมเดจ็ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ สานกั งานเขคพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพจิ ิตร เขต ๑ โดยมีนายมานิตย์ นาคเมือง
เปน็ ประธานในพธิ ี

โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลือง โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลอื ง

๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลดงเสือเหลือง อาเภอโพธิ์ประทับชา้ ง จงั หวัดพจิ ิตร
รหสั ไปรษณีย์ ๖๖๑๙๐ เบอรโ์ ทรศพั ท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรียนบา้ นดงเสือเหลือง

Bandongsuealueng school

สานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาพจิ ิตร เขต ๑
วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๑ เดือน สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กจิ กรรมวนั แมแ่ หง่ ชาติ ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕ ๑๒ สงิ หาคม ๒๕๖๕

วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ ประจาปี ๒๖๕๖ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้าน
ดงเสือเหลือง พร้อมทั้งมอบรางวัลให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมระบายสื และ
คัดลายมอื และเขียนเร่ืองจากภาพ

โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลือง โรงเรียนบ้านดงเสอื เหลอื ง

๑/๑ หมู่ท่ี ๒ ตาบลดงเสือเหลอื ง อาเภอโพธิ์ประทบั ช้าง จงั หวัดพจิ ติ ร
รหัสไปรษณยี ์ ๖๖๑๙๐ เบอรโ์ ทรศพั ท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง

Bandongsuealueng school

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาพจิ ติ ร เขต ๑
วันศุกร์ ที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองร่วมกิจกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน ปี ๒๕๖๕ สพป.พิจิตร เขต ๑
พธิ เี ปดิ ณ สนามกีฬากลางจงั หวัดพจิ ิตร โดยมี นายมานิตย์ นาคเมอื ง ผอ.สพป.พิจิตรเขต ๑ เป็นประธานในพธิ เี ปิด

โรงเรยี นบา้ นดงเสอื เหลือง โรงเรียนบ้านดงเสือเหลอื ง

๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลดงเสือเหลอื ง อาเภอโพธ์ปิ ระทบั ช้าง จงั หวดั พจิ ติ ร
รหสั ไปรษณีย์ ๖๖๑๙๐ เบอรโ์ ทรศพั ท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรียนบา้ นดงเสือเหลอื ง

Bandongsuealueng school

สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาพิจติ ร เขต ๑
วนั เสาร์ ที่ ๒๐ เดอื น สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คณิตคิดเรว็ ประถมตน้ (เหรยี ญทองแดง) การแข่งขนั เกง่ จรงิ -ชิงทนุ ประถมปลาย อนั ดบั ท่ี 3 (เหรยี ญทอง)
เด็กชายอธิพฒั น์ คมุ้ สวสั ด์ิ เดก็ ชายณัฐปกรณ์ ศรคี าไสย
เดก็ หญงิ ภทั รวดี ศรดี า
คณิตคิดเรว็ ประถมปลาย (เหรยี ญทอง) เด็กหญงิ พสษิ ฐ์ สงิ หใ์ จดี
เด็กหญงิ วรชั ยา คนกาลงั
ครูผูฝ้ ึกสอน ครูสจุ นิ มโี ยม และครูพรพมิ ล สฉี า่
ครูผูฝ้ ึกสอน ครูพเิ ชษฐ์ เสอื เจรญิ

การเขียนเรยี งความประถมปลาย (รางวลั ชมเชย) วนั ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรยี นบ้านดงเสอื
เด็กหญิงวรญั ญา ชูจติ ร เหลอื งเขา้ ร่วมการแขง่ ขันทักษะวิชาการระดับสานกั
งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพจิ ติ ร เขต ๑
ครูผูฝ้ ึกสอน ครูฉตั รชนก พลอยไป
ขอบขอบคณุ ครผู ฝู้ ึกสอนทุกทา่ นและนักเรียนทุกคน

โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลอื ง โรงเรียนบ้านดงเสอื เหลอื ง

๑/๑ หมู่ท่ี ๒ ตาบลดงเสอื เหลือง อาเภอโพธิ์ประทบั ชา้ ง จงั หวดั พจิ ติ ร
รหัสไปรษณยี ์ ๖๖๑๙๐ เบอร์โทรศพั ท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรียนบ้านดงเสอื เหลือง

Bandongsuealueng school

สานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาพจิ ิตร เขต ๑
วันจันทร์ ที่ ๒๒ เดอื น สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วนั ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๖๕๖ การประชุมคณะครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง เพ่ือการจดั การเรียนการสอนและวางแผนการจดั
กิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม –กนั ยายน ๒๕๖๕ และเพื่อเตรียมรบั การประเมิน
วิทยะฐานะ ว.PA

โรงเรียนบา้ นดงเสือเหลอื ง โรงเรียนบา้ นดงเสอื เหลือง

๑/๑ หมทู่ ่ี ๒ ตาบลดงเสือเหลือง อาเภอโพธปิ์ ระทบั ชา้ ง จังหวดั พิจิตร
รหัสไปรษณยี ์ ๖๖๑๙๐ เบอรโ์ ทรศัพท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรยี นบา้ นดงเสือเหลอื ง

Bandongsuealueng school

สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาพจิ ติ ร เขต ๑
วันองั คาร ที่ ๒๓ เดอื น สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Integrity&Transparency Assessment Online : ITA Online)

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๖๕๖ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองเข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า อ อ น ไ ล น์
(Integrity&Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ หอ้ งประชมุ ชาลวัน สพป.พิจติ ร เขต ๑

โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลอื ง โรงเรยี นบ้านดงเสอื เหลอื ง

๑/๑ หมทู่ ่ี ๒ ตาบลดงเสอื เหลอื ง อาเภอโพธิ์ประทบั ช้าง จงั หวดั พจิ ติ ร
รหัสไปรษณยี ์ ๖๖๑๙๐ เบอรโ์ ทรศัพท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรียนบ้านดงเสอื เหลอื ง

Bandongsuealueng school

สานกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาพิจิตร เขต ๑
วนั พุธ ท่ี ๒๔ เดอื น สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีเปิดการแขง่ ขนั กีฬา – กรฑี า สานสั มพนั ธ์
ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา สพป.พิจติ ร เขต ๑

๒๔ สงิ หาคม ๒๕๖๕ ผ้บู ริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา –
กรฑี า สานสมั พันธ์ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา สพป.พิจติ ร เขต ๑ ณ สนามกฬี ากลางพิจิตร

โรงเรยี นบ้านดงเสือเหลอื ง โรงเรยี นบา้ นดงเสอื เหลือง

๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลดงเสือเหลอื ง อาเภอโพธปิ์ ระทบั ชา้ ง จงั หวัดพจิ ติ ร
รหัสไปรษณยี ์ ๖๖๑๙๐ เบอร์โทรศพั ท์ ๐๘๗-๘๔๔๘๔๐๓

โรงเรียนบา้ นดงเสือเหลอื ง

สานักงานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


Click to View FlipBook Version