The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by András Szepes, 2019-12-05 03:57:41

Mérnök lettem 2016

Mérnök lettem 2016

Keywords: Mérnök

Kedves fiatalok!

A pályaválasztás nehéz, gyakran az egész életet meghatározó döntés. Nem könnyű vá-
lasztani a lehetőségek közül. Lehet a legkönnyebben elvégezhető szak mellett dönteni,
az azonban nem vezet sehova, hiszen ott csak olyan „papír” szerezhető, amely hosszabb
távon nem lesz piacképes. Lehet úgynevezett divat szakmát választani, bízva abban, hogy
hosszabb távon megteremti a megélhetés alapjait. De ez is kritikus döntés, hiszen ha
változik a világ – márpedig nagyon gyorsan változik, - a divatszakma eltűnhet, elavul-
hat. Abban a nehéz döntésben, amit a pályaválasztás jelent, a legcélravezetőbb az, ha
a fiataloknak már a döntés előtt lennének olyan ismereteik, amelyekből hosszabb távú
megoldás alakulhat ki, divatos szóval élve, reálissá válna egy életpálya modell.
Kamaránkban sok szakterület alkotó mérnökei vannak jelen, így adódott az ötlet, mutas-
sunk be közülük néhányat, s mondják el ők, miért szép, miért érdekes a mérnök pálya.
Bízom benne, a leírtakból képet kapnak a pályaválasztás előtt állók egyebek között arról,
hogy mit jelent például tervezőnek lenni, s milyen érzés más emberek életét megkönnyíte-
ni egy-egy jól sikerült mérnöki alkotással. Azoktól, akik elolvassák a rövid bemutatásokat,
azt kérjük, hogy járjanak nyitott szemmel a világban, s vegyék észre azokat az értékeket,
amelyeket a mérnöki pályán dolgozók teremtettek!
FEJÉR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
http://www.fmmk.hu

3

KÖZLEKEDÉSI
INFRASTRUkTÚRA

Bakró-Nagy Tamás

4

A városszerkezetet
alakítják

Utakat, járdákat, parkolókat terveznek

– Néhány éve még nekem mutatta büszkén A korántsem teljes felsorolásból is kiderül, hogy igen-
az édesapám azokat az utakat, amelyek csak változatos munka a közlekedésépítő mérnöké.
kivitelezésében közreműködött, most én – Korábban tervezőként dolgoztam, most a műszaki
mutatom a lányomnak ugyancsak büszkén ellenőrzés a feladatom. Mindkét munkát kedvelem,
azokat a járdákat, parkolókat, csomóponto- mert igazi sikerélményt ad, ha az, amit kigondoltam,
kat, amelyekben az én munkám is benne van majd papírra vetettem, megvalósul. Egy-egy tervdo-
– mondja Bakró-Nagy Tamás közlekedési kumentáció elkészítése már egyetemista koromban
építőmérnök. is élmény volt a számomra, s a látványos rajzokkal
A székesfehérvári Városgondnokság Kft. fiatal szak- a hallgató társaimtól is sok elismerést besöpörtem.
embere méltán büszke a munkájára, hiszen kollégá- Persze, a „rajzolást” sok számítás, előkészítés előzte
ival – s más szakmák képviselőivel is együttműköd- meg. A mi mérnök generációnk – a 2000-es években
ve – részese a városszerkezet ki- és átalakításának, végzettek – már nem rajzasztalon dolgoznak. A papír
formálásának. A „fejlesztési vezérelveket”, a prio- és a vonalzó szerepét az állandó innováció eredmé-
ritásokat az önkormányzat határozza meg, majd a nyeként átvették a folyamatosan fejlődő szakmai
kft. mérnöke a szaktervezők által elkészített tervek számítógépes programok. A megújulás azonban
megvalósítása során műszaki ellenőrzést végez. nemcsak a tervezésben jelenik meg, hanem a köz-
A megyeszékhelyen jelenleg a közlekedési hálózat és lekedési forgalomirányítási rendszerekben, a zöld
a parkolók kialakítása, a parkolási gondok kezelése hullámok kialakításában, az utak, járdák, parkolók
az elsődleges. De ugyanolyan fontos a kerékpáros kivitelezésében is. Ez pedig azt jelenti, hogy a dip-
infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése loma megszerzése után a mérnök nem dőlhet hátra.
is. Mindegyik jelentős, komoly tervezői, kivitelezői Aki komolyan veszi a hivatását, s jó szakember akar
feladat, hiszen a sikeres megoldással enyhülhet a lenni, maradni, annak folyamatosan figyelnie kell az
tumultus a város útjain, mérséklődhetnek a parkolási újdonságokat, az új eljárásokat, programokat. A vál-
problémák. Az utóbbiak megoldásán szinte folyama- tozatosság, az értékteremtés mellett izgalmas is ez
tosan dolgoznak a szakemberek. Ezekben a hetekben a munka, mert mindig adódhatnak – adódnak is –
a Viziváros parkolási gondjainak enyhítésére – a ko- váratlan helyzetek, amelyekben a tudás mellett nem
rábban elkészült tervek alapján – alakítanak ki Tamás árt a gyors döntési képesség sem. Gyakran előfordul
és munkatársai 60 új parkolót, s jövő évi megvalósí- például, hogy egy „rossz helyen” felbukkant, nem
tásra további kilencven gépkocsi beálló helyet tervez- jelzett közmű miatt kell azonnal dönteni a hogyan
nek a városrészben. továbbról, de szerencsére a mérnöki tevékenység,
Tamás amerre csak jár Fehérváron, mindenütt találko- annak ellenére, hogy egyéni feladatmegoldásokon
zik egykori tervezési munkája eredményével, hiszen alapul, csapatmunka, amely nem nélkülözheti az azo-
része volt az autóbusz pályaudvar felújításának közle- nos területen dolgozó kollégákkal és más szakmák
kedési tervezésében, a Decathlon sportáruház parko- képviselőivel való együttműködést.
lóinak és környezetének megálmodásában, a Fiskális
úti gyalogátkelőhely, a Jancsár és a Sziget utcai, va-
lamint a Tóvárosi parkolók rendezésében, a Holland
fasori kerékpárút megtervezésében, s részt vett a
Csíkvári-Széchenyi úti csomópont átformálásában is.

5

TŰZVÉDELEM

Bárányosné
Ábrahám Rita

6

A biztonság
az elsődleges

Egy szakma, amit nem lehet „elengedni”

A tűzvédelem olyan mérnöki szakma, amibe gatóknak szakosodniuk kellett. Rita a tűzvédelmi
nem lehet beleunni, aki hivatásának tekin- mérnökképzést választotta, és gyakorló mérnök-
ti, talán soha nem tudja abbahagyni – állít- ként nagyon fontosnak tartja, hogy a mérnöki tudo-
ja Bárányosné Ábrahám Rita. mányoknak ez az ága, jelentőségéhez méltó helyre
A Tabajdon élő, harmadik gyermekét váró csinos fi- kerüljön. A Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi
atalasszony férjével közös vállalkozása tanácsadás- Tagozatának elnökségi tagjaként mérnöktársaival
sal, beépített tűzjelző- és oltó rendszerek tervezésé- együtt többek között azért küzd, hogy legyen végre
vel, kivitelezésével foglalkozik. önálló tűzvédelmi szak, ne valamelyik építész ka-
– Izgalmas, változatos munka a miénk. Nincs két ron, vagy másoddiplomaként lehessen megszerezni
egyforma feladat, két egyforma épület – mondja, s a végzettséget. Rita és társai kitartóak ebben is, és
bizonyságképpen sorolja is, hány különböző helyen van rá remény, hogy kiváló diplomáciai érzékkel
tartottak igényt a szakértelmére. Ő készítette egye- meggyőzzék azokat, akik ebben a kérdésben dön-
bek között a bicskei műemlék Batthyány kastély tési pozícióban vannak.
tűzjelző rendszerének, valamint a Tatabányai Erőmű S bár ezt a mérnöki szakmát többnyire a férfiak
tűzjelző-és oltásvezérlő rendszerének terveit, s az ő „uralják”, Rita nem érzi hátrányát annak, hogy a
cégük dolgozik tanácsadóként a bicskei befogadó gyengébb nemhez tartozik. Tudásának köszönhető-
állomáson és a Győri Nemzeti Színházban is. De en egyenlő partnere a mérnöktársaknak, s a mun-
felsorolni is hosszú lenne azokat a munkákat, ame- kát össze tudja egyeztetni a családanyai teendőivel
lyek az ő számítógépén születve szolgálják egy-egy is. Bár családbarát munkahelyen dolgozik, azért
épület, gyár, intézmény biztonságát. nem árt a jó szervezőkészség és egy segítőkész férj
– Nincsenek sablonos megoldások a munkánkban. sem – teszi hozzá mosolyogva. Mint mondja, az ő
Egy műemlék épületnél például plusz feladatként példája is bizonyítja, hogy ezt a mérnök szakmát
figyelembe kell venni az esztétikai igényeket, azt, sem csak a férfiaknak találták ki, többféle ágazatá-
hogy a tűzjelzők ne bontsák meg az eredeti álla- ban a hölgyek is megtalálhatják a hivatásukat.
potot, míg egy ipari üzem tűzvédelmi rendszerének Biztos benne, hogy a harmadik csemete érkezése
kiépítésénél mások a követelmények. Bár minden sem veti vissza a munkában. Annál inkább fontos,
munka más, egy dologban valamennyi azonos: az hogy így legyen, mert a tűzvédelmi szakma rohamo-
emberélet és a vagyon védelme érdekében a ma- san fejlődik. Terjed a 3D-s technika – a számítógé-
ximális biztonságra kell törekedni – mondja Rita. pes munkát kedvelők számára ez igazi „csemege”
S, hogy miként került a tűzvédelmi pályára? A Bán- –, egyre több lehetőség adódik a tűzvédelmi szimu-
ki Donát Műszaki Főiskolán – az Óbudai Egyetem lációs programok alkalmazására és nagymértékű a
elődjénél – biztonságtechnikai mérnöknek tanult, fejlődés a tűzjelzők területén is. A külföldön alkal-
s a végzős évek felé kezdett a tűzvédelem felé mazott korszerű megoldások is gyorsan terjednek
kacsingatni. Összetett szak a biztonságtechnikai: itthon, szerencsére egyre többen ismerik meg, s hoz-
a hallgatóknak szinte minden mérnöki szakmára zák haza azokat. Így aztán a megújulás folyamatos
volt rálátásuk. Voltak építész, gépész és villamos- a tűzvédelmi mérnök szakmában is.
sági szaktárgyaik, sőt, még nemzetbiztonsági, ka-
tonai ismereteket is kaptak. Tervezői jogosultságot
azonban egyik szakterület sem adott, ahhoz a hall-

7

KÖRNYeZET-
VÉDELEM

Gergely Edit

8

Mérnök szakma
az élhető jövőért

Megtérülő beruházás

A környezetvédelmi mérnök a jövőért, a széndioxidot bocsásson ki. Több tekintetben túl is telje-
fenntarthatóságért dolgozik, azért, hogy síti a normákat, de tény, hogy a korszerű technológiák
unokáinknak is élhető otthona legyen a Föld – alkalmazására, a megújuló energiák szélesebb körű
foglalja össze tömören szakmájának lényegét elterjesztésére még keveset költünk. A megújuló ener-
Gergely Edit. giák alkalmazása egyébként sem kap elég támogatást,
A környezetvédelmet szolgáló irányítási rendszerek au- hiszen amíg Nyugat-Európában a lakosság is kap támo-
ditálásával, vállalatok környezetvédelmi feladatainak gatást a napelemek beszerzésére, nálunk termékdíjat
elvégzésével, az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabtak ki rájuk. Így aztán nagyon tudatosnak kell lenni
felmérésével, hitelesítével, az azokkal kapcsolatos annak, aki a hosszú idő alatt megtérülő napkollektor
számítások elvégzésével foglalkozó szakember szerint felszerelése mellett dönt. De a még meglevő problémák
ez a hivatás azért szép, mert sok más szakterületre ad ellenére, az utóbbi években sokat lépett előre nálunk
kitekintést, s azért nehéz, mert az ezzel foglalkozónak is a környezetvédelem. Fejlődtek az eszközök, a beren-
számos más szakma képviselőivel kell szót értenie, s dezések, általánossá vált a szakmában az informatika
elfogadtatni, hogy a látszólag apró dolgok is fontosak a alkalmazása. Ezért annak, aki ezt a pályát választja,
nagy cél – a fenntarthatóság – érdekében. átfogó tudást kell szereznie, s folyamatosan képeznie
– Éppen ezért, aki erre a pályára lép, számítson arra, magát, hogy megismerje az újdonságokat. Ez a tudo-
hogy nem lesz könnyű dolga. Az iparban és a termelés- mányág ugyanis állandóan fejlődik, s az egyetemen
ben a profit az első, a környezetvédelem pedig pénzbe szerzett tudás nem lesz elegendő az aktív évek végéig.
kerül, így a hierarchiában mindig középen lesz, alulról – Gyönyörű és küzdelmes pálya a környezetvédelmi
is, felülről is „nyomják”. De ha sikerül meggyőzni a mérnöké – vallja Edit, aki szerint azoknak való, akik
partnereket arról, hogy a környezet védelmére fordí- tenni akarnak az emberiség, a világ jövőjéért. Ma már
tott befektetés megtérülő beruházás, sokat tett a cél több oktatási intézményben van lehetőség a szakdiplo-
érdekében. Ugyanakkor az is fontos, hogy megtalálja ma megszerzésére, de fontos, hogy ezt a pályát csak az
azokat a kompromisszumos megoldásokat, amelyek válassza, aki tényleg elkötelezett a környezetvédelem
úgy védik a környezetet, a felszíni és a felszín alatti ügye mellett, s tenni is akar érte. Ő egyébként gyógy-
vizeket, a levegőt, a talajt, és a természetet, hogy nem szer vegyészmérnökként szerzett alapdiplomát, majd
akadályozzák a termelést – vallja Edit. miután első munkahelyén, ahol vízminőség-védelem-
A szakember szerint a környezet védelmének terén mel foglalkozott, beleszeretett a környezetvédelembe,
a huszonnegyedik órában vagyunk, saját bőrünkön beiratkozott a környezetvédelmi szakmérnök képzésre.
tapasztaljuk, hogy a klímaváltozás már nem csak a tu- Az egyetem jó alapokat adott, de a gyakorlati tudniva-
dósok „fenyegetése”. Ahhoz pedig, hogy bekövetkezett, lókat a munkahelyen kellett megszerezni. Szerencséje
nagyban hozzájárult az emberiség, hiszen bizonyított, volt, olyan cégnél sikerült állást kapnia, ahol számos
az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése megoldandó környezetvédelmi feladat várt rá, egyebek
egyenesen arányos az átlaghőmérséklet emelkedésé- között szennyvíztisztító beruházások előkészítésében
vel. A világ országai, s azon belül az Európai Unió már és megvalósításában is részt vehetett, s hulladékgazdál-
felismerték, hogy tenni kell, mert jobb cselekvő módon kodási problémákat oldott meg.
harcba szállni, mint passzívan tűrni, s megállapodtak
a kibocsátási kvótákban. Magyarország is aláírta a
megállapodást, s arra törekszik, hogy minél kevesebb

9

SZERKEZETÉPÍTŐ

Grabsits Viktor

10

Templomnak is tervezett
tartószerkezetet

Egy speciális építőmérnöki szakma

A székesfehérvári Bregyó-köz-i atlétikai zetépítő szakirányon szereztem diplomát. Azt már
csarnok felé sétálva Grabsits Viktor min- a főiskolán eldöntöttem, hogy tervező szeretnék
dig kihúzza magát: büszke rá, hogy társ- lenni. A tartószerkezeteket pedig egy nyári gya-
tervezőként része van az impozáns léte- korlaton szerzett kedvező tapasztalatok alapján
sítmény felépítményi tartószerkezetének kedveltem meg. Az első gyakorlatomat egy kivi-
megvalósításában. telező cégnél töltöttem, s az ottani munka nem
A fiatal mérnök tartószerkezeti tervezőként igazán nyerte el a tetszésemet. A következő évben
számos jelentős munkát tett le már az asztalra. egy statikus irodánál voltam nyári gyakorlaton,
Egyebek között az ő tervei alapján történt meg a érdekes és jó feladatokat kaptam, s ezzel eldőlt,
fülei műemlék római katolikus templom templom- a merre tovább kérdése, úgy döntöttem, ebbe az
tér feletti dongaboltozatának monolit vasbeton irányba szakosodom. S nem bántam meg, válto-
szerkezetekkel való megerősítése, s készült el az zatos, érdekes feladat, igazi alkotói munka. A
új tetőszerkezet. S ő készítette a sukorói néprajzi mérnöki szakma egyébként is nagyszerű dolog:
ház felújításának, valamint több ipari csarnoknak, globális szemléletet ad, nagyfokú önállóságot
családi- és társasháznak a statikai tervezését. biztosít, kreatív, változatos tevékenység. Folya-
A tartószerkezeti, statikai tervezés az építőmérnö- matos önképzésre kényszerít, mert ahhoz, hogy jó
ki szakma speciális része. Bár az ezzel foglalkozók szakemberré váljon az ember, lépést kell tartani a
munkájának végeredménye nem olyan látványos, szakma, a módszerek, programok, termékek fej-
mint például az épületeket tervező mérnököké, lődésével. Meggyőződésem, hogy érdemes a mér-
egyértelmű, hogy tevékenységük nélkülözhetet- nök szakmának ezt a válfaját választani, annál is
len. S aki azt hiszi, hogy tartószerkezeteket ter- inkább, mert ezen a területen kevés a jó szakem-
vezni korántsem változatos munka, az kérdezze ber. A végzős mérnököket elszippantja Budapest,
meg Viktort. Meg fog lepődni a válaszon: szerinte kevesen jönnek úgymond, vidékre dolgozni. Pedig
kevés érdekesebb, változatosabb mérnöki szakma érdemes, mert aki „odateszi magát” a feladatok-
van az általa választottnál. hoz, megtanulja a szakmát, tanul az idősebbektől,
– Nagyon sokrétű a munkánk. A családi-és társas- elsajátítja a sikeres munkához nélkülözhetetlen
házaktól, a nagy ipari csarnokokig és a műemlék mérnöki szemléletet, annak elismerik a munkáját.
épületekig sokféle építmény tartószerkezetén,
statikai tervezésén dolgozunk. S bár vannak ha-
sonló feladatok, két egyforma megoldás nincs.
Pályafutásom alatt nemhogy két egyforma tartó-
szerkezetet nem terveztem, de még két egyforma
szakvéleményt sem készítettem – mondja Viktor.
S hogy miért választotta az építőmérnöki szakmá-
nak ezt a speciális ágát?
– Apám baráti körében többen az építőiparban
dolgoztak. Láttam, hogy innovatív, alkotó te-
vékenységet végeznek, ezért az érettségi után
jelentkeztem az építőmérnöki pályára, és szerke-

11

MUNKAVÉDELEM

Kálmán László

12

A biztonság tervezése
nagyfokú felelősség

Nemcsak jelezni kell a problémát,
megoldást is kínálni kell

– A munkavédelemmel foglalkozó mérnöknek Kálmán László szerint a munkavédelmi mérnöknek a
kicsit mindenhez értenie kell, hiszen munkája biztonság tervezése mellett a legfontosabb feladata a
szinte összefogja, az összes többi mérnöki szemléletformálás, a biztonságot ugyanis nem a cég-
tevékenységet – avat be a foglakozás egyik vezető, vagy a munkavédelemért felelős teremti meg,
„titkába” Kálmán László. hanem az, aki dolgozik. Ezért el kell érni, hogy a mun-
A munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi szak- kavédelmi szabályokat mindenki betartsa, mert ha csak
tevékenységekkel és szolgáltatásokkal vállalkozóként egy dolgozó is fittyet hány az előírásokra, balesetve-
foglalkozó mérnök szerint, a munkavédelmet egy-egy szélynek teszi ki magát és a munkatársait. A munkavé-
cég szervezetében csak a beruházásokkal, a munka- delmi mérnöknek, a feladatért felelős szakembernek az
folyamatokkal, képzéssel együtt, integráltan lehet és emberekkel való beszélgetésekkel, oktatással kell elér-
érdemes megvalósítani. Ahhoz, hogy a munkavédelem nie, hogy ezt mindenki megértse. Órákat, napokat kell
eredményes legyen, biztonságosak legyenek a munka- az adott munkaterületen töltenie, figyelni a munkát, s
körülmények, nem elég a balesetveszély látható jeleit beszélgetni az ott dolgozókkal. S hogy sikerüljön min-
(például egy lógó elektromos vezetéket) észrevenni, denkit meggyőzni, ahhoz – a mérnöknél újabb fontos
megszüntetni Az adott üzem első számú vezetőjével tulajdonságok – jó kommunikációs készség és empátia
ezeket ismertetni kell, és közösen kell megtalálni a is kell. László például még a biztonsági felszereléseket
lehetséges megoldásokat. Ezután tisztázni kell a távlati is magára ölti, hogy tudja, milyen érzés például a fém-
elképzeléseket, a létszám helyzetet, az infrastrukturális betétes bakancsban dolgozni.
és képzettségi szinteket, s azokhoz kell alakítani a mun- S, hogy a sokoldalú tudáson, kreativitáson, kommu-
kavédelmi tervet. Nem elég jelezni a feltárt hibákat, a nikációkészségen kívül mi kell még ehhez a mérnök-
magára valamit adó munkavédelmi mérnök megoldást szakmához? Sajátos mérnöki gondolkodás. Az, hogy
is javasol a problémákra. Annak igazolására, hogy men�- a szakember rendszerben, az összefüggéseket látva,
nyire kreatív, sokszínű ez a mérnöki munka, László egy végig gondolva hozza meg a döntéseit. S ami még
cég példáját hozza fel, ahol egy korszerűtlen, 1983-as nagyon fontos: aki erre a pályára lép, abból nem hi-
géppel dolgoztak, ami nem elégítette ki a hatályos ányozhat a nagyfokú felelősségérzet sem. Ebben a
szabványok előírásait. Ha erre a cégre munkavédelmi mérnökszakmában ugyanis egy esetleges hiba súlyos
felügyelőként talál rá, fel kellett volna függesztenie következményekkel jár.
az öreg, balesetveszélyes masina használatát, viszont Kálmán László szerint a munkavédelmi mérnök munká-
mérnökként úgy érezte, az azonnali intézkedésen túl, ja a társadalom számára nagyon fontos, amellett izgal-
megoldást is kell javasolnia. Tudta, hogy a gép leállítá- mas, változatos. Ma már semmi másra nem cserélné fel,
sa termelés- és bevételkieséssel, esetleg még munkahe- pedig elég nagy vargabetűvel jutott el idáig. Villamos
lyek megszűnésével is járhat. Új eszköz megvásárlása mérnökként diplomázott, majd részben az apósa javas-
pedig jelentős, legalább 160 millió forintos beruházás- latára munkavédelmi szakon posztgraduális képzésben
sal járt volna. Ezért a cég vezetőjével és néhány, gépter- szerzett második diplomát, majd környezetvédelmi
vezéshez értő szakemberrel megkeresték a megoldást, szakelőadói és tűzvédelmi előadó képesítést is szerzett.
s 16 millió forintos befektetéssel sikerült megoldaniuk
a problémát. Az eset is igazolja, hogy a munkavédelmi
szakembernek tényleg szinte minden mérnökszakmá-
hoz kell valamelyest értenie.

13

VÍZGAZDÁL-
KODÁS

Kocsis Katalin

14

Százezrek komfortja,
biztonsága múlik
a munkájukon

Közműveket, csapadék-vízelvezető
rendszereket terveznek

– Izgalmas, változatos, érdekes feladat a mi- A laikus azt hinné, hogy a mérnök szinte fel sem áll a szá-
énk. Közműveket, csapadék-vízelvezető rend- mítógép elől, de ez nem így van, gyakran ki kell mennie
szereket, záportározókat tervezünk, elkészítjük terepmunkára is. Vajon ez nem okoz-e ez gondot egy két
az elavult szennyvízhálózatok rekonstrukcióját, gyermeket nevelő családanyának? Katalin határozottan
de épült már a mi munkánk alapján halastó is. állítja, nem, mivel a munka és az otthoni teendők meg-
A mi terveink szerint kezdődhetett meg a székesfehérvári felelő szervezéssel jól összeegyeztethetők.
Sóstó mederrendezése, vízutánpótlása, nálunk készült – Még ma is hallani, hogy a vízépítő mérnök férfias foglal-
el az Alba Ipari Park csapadék-vízelvezető rendszerének kozás. Ez nem igaz, annál inkább sem, mert ennek a mun-
terve, s mi dolgoztuk ki az iszapos áradattal korábban kának is több változata van. Hogy csak egyet említsek:
rendszeresen elárasztott Bakonycsernye vízrendezési ter- lehet például a közigazgatásban is dolgozni, ami hivatali
vét. Az iszapkatasztrófa utáni helyreállításból is kivettük munka, kötött munkaidővel. Nekem bejött ez a tervező
a részünket. Több vízépítő mérnök dolgozott azon, hogy munka. Korszerű eszközökkel, programokkal, s jó kollek-
Devecser és Kolontár tönkrement csapadékvíz elvezető tívában dolgozom, érdekesek, változatosak a feladatok,
rendszerei újra kiépüljenek. Korábbi munkahelyemen frissen tartanak. S hogy kinek ajánlanám ez a mérnöki
kidolgoztuk a börgöndi repülőtér vízi közműveinek a ter- munkát? Azoknak, akik szeretik a változatosságot, kre-
veit is, de sajnos azokat a beruházás akkori elmaradása atívak, érdeklődők, nyitottak, s tudnak együttműködni.
miatt nem használták fel. Az első munkahelyemen hat Az utóbbit nem véletlenül említettem, azért fontos, mert
Fehérvár környéki település, Úrhida, Sárszentmihály, Ná- a vízgazdálkodással, vízépítéssel foglalkozó mérnöknek
dasdladány, Sárkeszi, Jenő szennyvíz hálózatát terveztük munkája során számos más szakma képviselőivel kell
meg, de rajtuk kívül számos más település is köszönheti együtt dolgoznia, s az csak úgy lehet sikeres, ha tud és
a mi munkánknak a közműhálózatát. Azt hiszem, ez a akar is együttműködni, s nem ismeretlen számára az a
szakma elmondhatja, hogy százezrek komfortjának és munka sem, amit a másik szakág képviselője végez. S
biztonságának a megteremtéséhez járult hozzá – mondja azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy aki ezt a
a Viziterv-Alba fiatal mérnöke. hivatást választja, tudnia kell, hogy az egyetem csak az
Az őt hallgató számára egyértelmű, hogy Katalin számára alapokat adta meg. Folyamatos képzésre, önképzésre,
nincs szebb, izgalmasabb foglalkozás a vízgazdálkodási, tanulásra kényszerül majd, ha lépést akar tartani az új-
vízépítési mérnökénél. Pedig annak idején véletlenül vá- donságokkal. Attól azonban nem kell tartania, hogy mun-
lasztotta ezt a hivatást. A Budapesti Műszaki Egyetemen ka nélkül marad, mindig szükség lesz rá. Ha aszály van,
olyan tankörbe került, ahol nagyon érdekes vízgazdálko- az öntözőrendszerek tervezése válik sürgőssé, ha sok a
dási témákkal foglalkoztak. Beleszeretett ebbe a témába. csapadék, az elvezető rendszerek kiépítése kerül előtérbe.
S mivel kevesen voltak abban a csoportban, amikor a S ezeken kívül is számos, még megoldatlan feladat vár a
hogyan továbbról kellett döntenie, úgy vélte, jobb olyan jelen és a jövő szakembereire, mérnökeire. Sajnos, lassan
pályát választani, ami még nem telített, ahol tárt karok- kikerül a pályáról egy nagy tudású, idős generáció. Kell az
kal várják a fiatal szakembereket. Így aztán a vízépítésre utánpótlás – állítja Kocsis Katalin.
szakosodott, s nem bánta meg. Miután az egyetemen jó
tudásalapot kapott, s önszorgalomból elsajátította az ak-
kor még kötelező tárgyként nem oktatott AutoCad számí-
tógépes tervezési módszert, nem okozott gondot számára
a diploma utáni elhelyezkedés.

15

VILLAMOS-
MÉRNÖK

László Zoltán

16

A diplomától még senki
nem válik mérnökké

A villamossági szakma bűvöletében nőtt fel

László Zoltán számára már gyermekkorában az állandóságról szól. A változatosság jellemző rá, s az a
egyértelmű volt, hogy ha eljön az ideje – követ- legfőbb vonzereje is. A munka során minden nap más és
ve édesapja példáját –, csakis a villamossággal más feladatot kell megoldani. Nincs két egyforma prob-
kapcsolatos pályát választ. léma, de ha netán adódik is, nem ugyanaz a megoldás
Már általános iskolásként elkísérte édesapját egy-egy mindegyikre. Minden alkalommal mérlegelni kell, hogy a
munkára, 14 éves korától pedig rendszeresen eljárt dol- legoptimálisabban járjunk el – vallja Zoltán.
gozni a „fiúkkal”, a családi vállalkozás munkatársaival. A fiatal mérnök dolgozik a családi vállalkozásban – édes-
Így aztán mire befejezte a szakközépiskolát, komoly gya- apja néhány éve adta át neki ünnepélyesen az ügyvezetés
korlati tudás birtokában volt. De mivel szerette tudni a feladatát, de van saját cége is. Ebben is szerencséje van,
dolgok miértjét is, s annak kiderítésére csak tanulással, a hiszen látta, hogyan kell egy vállalkozást felépíteni, szin-
mérnöki tudás megszerzésével látott módot, beiratkozott ten tartani, fejleszteni, piacot szerezni és megtartani, s
a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán villamosmér- a családi vállalkozáson belül elleshette, megtanulhatta a
nöki karára. A diploma megszerzése után pedig egyrészt vezetés nem könnyű tudományát is. Apja korán bedobta
hallgatótársainál könnyebb volt elindulnia a mérnöki pá- a mélyvízbe, vizsga feladatként rábízta a székesfehérvári
lyán, hiszen lehetősége volt rá, hogy a szakma gyakorlati kórház egyik legnagyobb osztályán a villamoshálózat
tudnivalóit szakember, cégvezető édesapja támogatásá- komplett felújítását. Huszonöt szakember munkáját kel-
val sajátítsa el, másrészt mégsem volt egyszerű dolga, lett koordinálnia, irányítania. Jól sikerült a vizsgamunka,
mert nem könnyű utolérni, vagy éppen túl is szárnyalni azóta sem érkezett reklamáció az elvégzettekre. Az emlé-
azt, aki fogalom a szakmában. Zoltán mindenesetre meg- kezetes kezdet után számos jelentős feladat részese volt.
próbálta, s próbálja most is: keményen dolgozott és dolgo- Dolgozott különleges odafigyelést, nem egyszer szakmai
zik azért, hogy bizonyítsa, az alma nem esett messze a bravúrt, gyors döntéseket is igénylő műemlék épületek –
fájától. S hogy így van, bizonyítja, hogy 2015-ben az „Év többek között a székesfehérvári Magyar Király Hotel, vagy
vállalkozója” címet személyesen Lázár János Miniszterel- a Hiemer-ház első üteme – villamoshálózatának felújí-
nökségi Hivatalt vezető minisztertől vehette át. tásán, kialakításán. Részese volt több üzletlánc, számos
Nemcsak a lehető legjobban igyekszik dolgozni, hanem ipari létesítmény elektromos hálózata kialakításának.
folyamatosan képezi is magát. Tervezett – mert közben megszerezte a tervezői jogosult-
– Tudom, azzal, hogy megszereztem a diplomát, csak pa- ságot is –, műszaki ellenőrzést, felelős műszaki vezetést
píron lettem mérnök. Hogy igazán jó szakember legyek, végzett. Mikor, mire volt szükség.
kell az évek során megszerzett tapasztalat, tudás, s a – Pontosság, alázat, elkötelezettség és szakmaszeretet.
folyamatos tanulás. A villamos ipar az elmúlt húsz évben Ezek azok a kulcsszavak, amelyeket megtanultam édes-
hihetetlen mértékben fejlődött, s aki nem fejleszti a tudá- apámtól, s amelyek fontosak számomra, s fontosnak
sát, amellett elhúz a szakma. Ha nem kíséri figyelemmel, kell, hogy legyenek mindenkinek, aki a mérnök szakmát
sajátítja el az új technológiai megoldásokat, nem ismeri választja. Érdemes egyébként a villamosmérnöki diplomá-
meg az új alapanyagokat, eszközöket, nem tud helytállni ban gondolkodni, Fejér megyében ugyanis a villamosmér-
a szakmában. A mérnöki szakma azért is csodálatos, nökök átlagéletkora 50 év felett van. Szükség van a fiatal
mert arra ösztönzi az embert, hogy próbálja a lehető leg- szakemberekre – mondja László Zoltán.
jobbat kihozni magából, hogy folyamatosan megújítsa,
frissen tartsa a tudását. Tanulni kell tehát folyamatosan.
Ezt tettem, teszem én is. A villamosmérnöki pálya nem

17

ENERGETIKA

Pethes Zoltán

18

Nagy változások előtt
az energetika

A villamossági szakma bűvöletében nőtt fel
Egy komoly kihívást jelentő mérnöki pálya

A gazdaságban az energetika az egyik A mérnök szerint Magyarország a megújuló ener-
olyan terület, ahol a következő évtizedek- giák hasznosításában lemaradásban van a fejlett
ben nagyon jelentős változások lesznek – országokhoz képest, pedig jövőnk és jólétünk az
állítja Pethes Zoltán villamos mérnök, aki energia hatékony termelésétől és felhasználásá-
évek óta foglalkozik kisebb, nagyobb, a tól függ. A fejlesztés, a felzárkózás elsősorban
napenergián alapuló rendszerek tervezé- pénz- és gazdaságpolitikai akarat, döntés kérdése.
sével. Ahhoz, hogy csökkenjen a hátrányunk a megújuló
Az energetikán belül zajló változások egy része energiákat hatékonyan termelő és hasznosító or-
már látható, vagy előre jelezhető, s nem kétséges, szágokkal szemben, s hogy kihasználjuk az adott-
hogy ha bekövetkeznek, nagy hatással lesznek a ságainkat, elsősorban kiművelt emberfőkre és jó
társadalom jövőjére – mondja. Példaként említi szakemberekre van szükség.
az elektromos autók várható nagyobb mértékű – Érdekes, szerethető feladat, tipikus alkalmazott
elterjedésével együtt járó változásokat, amelyek tudomány az energetikával foglalkozó mérnököké.
nemcsak a környezetvédelmét szolgálják majd, Nagyon innovatív szakmáról van szó. Olyan szak-
hanem akár a település szerkezetet is megvál- máról, amelynek komoly jövője van, s amely folya-
toztathatják. Ma bármely forgalmas út körüli te- matos tanulásra, a szakirodalom, a szakinternet
rületek szinte lakhatatlanok, mivel naponta több figyelésére kényszeríti a művelőjét. Nyitottság,
ezer autó száguld ott el. Ha az elektromos autók alázat, kreativitás, idegen nyelvismeret is kell
lesznek majd többségben az utakon, ez a rész is hozzá. Fontos, hogy az, aki ezt a pályát választja,
kellemes lakóhely lesz. A nem is olyan távoli jövő- lelkiismeretes, pontos legyen, ne csak diplomát
ben az energetika a nagy központi erőművektől akarjon szerezni, hanem tényleg érdekelje, sze-
a kisebb rendszerek irányába mozdul el, és sok resse, s valóban hivatásnak tekintse, amit csinál.
mindent megváltoztathat a gazdaságban. A fo- Ebben a mérnöki szakmában nagy lehetőségek áll-
lyamat egyébként már elindult: Németországban nak a fiatal szakemberek előtt, s meggyőződésem,
hozzávetőlegesen másfélmillió kis erőmű műkö- hogy aki agilis, akiben van spiritusz, s jól végzi
dik, amely nemcsak hasznos és környezetkímélő a munkáját, minden téren sikeres lesz – mondja
beruházás, hanem hosszabb távon jó hozamot Pethes Zoltán.
biztosító befektetés is. A változásokat serkenti Ő egyébként gyártásautomatizálási szakon szer-
az is, hogy azok a technológiák, amelyek még zett diplomát. Évekig dolgozott egy multinacioná-
öt éve nem voltak rentábilisak, ma már egyre lis vállalatnál, s már hat éve egy magánvállalkozás
kifizetődőbb befektetéssé válnak. Jó példa erre a tagjaként dolgozik a napenergiát hasznosító rend-
naperőműveké, amelyeknek három-négy év alatt szerek tervezésén.
40-50 százalékkal csökkent a bekerülési költsége,
úgy, hogy az árak csökkenésével párhuzamosan
egyre jobb napelemes rendszereket állítanak elő.
Robbanásszerű az energetikának ezen a terén is a
fejlődés, a technológia pedig egyre megbízhatóbb,
s az elemek „hozama” is növekszik – tudtuk meg
Pethes Zoltántól.

19

TERVEZÉS

Téglás Zoltán

20

Érdekes szakma,
sok részterülettel

Kitartás, alázat és folyamatos tanulás kell
a sikerhez

– A diploma csak belépő ahhoz, hogy jó a szaklapok, az internet, amely közel hozza a vi-
mérnök legyen valaki, a sikerhez kitartás, lág szakmai újdonságait, és sok ismeretet lehet
a tudomány, a technológia és a szakma szerezni – persze, ha a munka mellett el tudok
iránti alázat és sok-sok tanulás kell – vall- jutni – a konferenciákon is. Az energetikai mérnök
ja Téglás Zoltán. szakmában új kihívást jelent a megújuló energia,
A dunaújvárosi energetikai és okleveles gépész- továbbá a családi házak épületgépészeténél is
mérnöknek elhihetjük, hogy így van, mert olyan folyamatosan keresni kell az új, gazdaságos meg-
szakterületen dolgozik, amely rákényszeríti a fo- oldásokat – mondja Zoltán.
lyamatos megújulásra. Egy tervezőiroda műszaki Azt mondja, azért szereti a szakmáját, mert vál-
igazgatójaként most főként gáz-és olajipari épít- tozatos, sokrétű, s számos részterületből áll. Aki
mények tervezésével foglalkozik. Munkatársaival erre a pályára lép, több szakmai feladat közül vá-
megosztva a részfeladatokat, a MOL részére készít laszthat. Tervezheti egyebek között családi házak
kiviteli terveket gáz-és olajkutak kútkörzeteinek fűtését, klimatizálását, belső vízellátását, szenny-
kialakítására, valamint a feldolgozó technológi- vízhálózatát, az ipar területén pedig – a teljesség
ájára, kapcsolódó üzemrészekre. Nagy ívű, nagy igénye nélkül – az ipari gáz- és vízellátás, az ipari
terjedelmű és nagyon izgalmas munkák ezek. gőzhálózatok, sűrített levegő hálózatok, nyomás-
Téglás Zoltánt eddigi pályafutása során már koráb- tartó edények tervezése jelent munkalehetőséget.
ban is megtalálták az érdekes feladatok: csaknem S mivel a szakmában egyre kevesebben vannak,
két évtizedig a legnagyobb – és ma már egyet- az idősebb generáció nagy tervező egyéniségei
len – hazai kohászati kombinátnál, a Dunaferr- – „a nagy öregek” – mellé kellenek a fiatal, jól
nél dolgozott. Beruházóként ez idő alatt minden képzett szakemberek. Izgalmas feladatok várják
épületgépészettel kapcsolatos feladatba bele- őket. Érdemes tehát akár posztgraduális képzés-
kóstolhatott. Tervezett, tervellenőrzést, műszaki ben is elsajátítani az energetikai és az épületgé-
ellenőrzést és művezetést végzett, mikor mi volt a pész szakmát.
feladat. Változatos munka, változatos kihívás és jó
iskola volt, hiszen „kerítésen belül” sok mindent
ki tudott próbálni. Csaknem húsz év után mondott
búcsút a Dunaferrnek, s rövid városi önkormány-
zati szolgálat után belépett a tervező irodába,
ahol ugyancsak izgalmas feladatok várták. Mind a
korábbi, mind a mostani munkája arra kényszeríti,
hogy frissen tartsa a tudását.
– Folyamatosan jelennek meg az új technológiák,
berendezések, eszközök. Egy magára valamit adó
mérnöknek pedig követnie kell a változásokat.
Nemcsak a belső indíttatásból, hanem azért is,
mert a piac és a megrendelők igényei rákény-
szerítik, hogy lépést tartson szakmájának a
fejlődésével. Nagy segítséget jelentenek ehhez

21

GEODÉZIA

dr. Tóth Zoltán

22

Az Antarktisz jégolva-
dásától a fogorvosi
implantátum méréséig

Az örökös megújulás tudomány ága

A geodézia – földméréstan – az egyik leg- nöki pálya és a tudományos, kutató munka nem
inkább innovatív tudományág. S, hogy ez zárja ki egymást.
a kijelentés mennyire igaz, bizonyság rá, -A geodéták munkája nem l’art pour l’art, öncélú,
hogy számos technikai újdonságot – pél- önmagáért való tevékenység, hanem olyan más
dául a GPS-t – a hadiipar után elsőként a szakmákkal szorosan összefonódó tevékenység,
geodéták kezdték használni a munkájuk- amely állandó megújulásra, tanulásra is kénysze-
ban. ríti a művelőjét. Ahhoz ugyanis, hogy sikeresen el
Változatos is, hiszen a földmérő mérnök mindig tudjam végezni a rám bízott mérnöki feladatot,
más helyen, más-más foglalkozási ág képvise- ismernem kell azt a területet is, amelynek éppen
lőivel dolgozik együtt. Az egyik héten például a dolgozom. A munka izgalmas és változatos, min-
régészek munkáját segíti azzal, hogy elvégzi a fel- dig más a tennivaló, szinte nincs is két egyforma
tárt épület, vagy alakzat felmérését, a következő projekt. Számomra különösen azért vonzó, mert
alkalommal pedig a fogorvosi rendelőben végzett gyorsabban fejlődik más mérnök szakmáknál, az
méréssel járul hozzá ahhoz, hogy tökéletes legyen egyik leginnovatívabb tudományág. Rekord gyor-
a beültetett implantátum, de az emberi érhálózat sasággal fedezi fel és használja a megjelenő új
felmérésével, ábrázolásával is támogatni tudja a technikai eszközöket, technológiákat. Erre csak
gyógyító munkát. Nem nélkülözhető a földmérő egy példa: a navigációs eszközöket például a ha-
és a térinformatikus hozzáértése a bányatérképek diipar után, harminc évvel ezelőtt, elsőként a mi
készítésénél, a bányák felmérésénél, de még az szakmánk képviselői kezdték használni. S így van
Antarktisz jégolvadásának tanulmányozásánál ez manapság is, ha megjelenik egy új technika,
sem. Az utóbbi feladaton például más nemzetek a szakma azonnal felfigyel rá. A gyors innováció
specialistáival közösen, fehérvári szakember is persze, azt is jelenti, hogy a földméréssel foglal-
dolgozik. De nem csak a nagy dolgokban, hanem kozók nem állhatnak le a tanulással. Tudásuk el-
a hétköznapi problémák megoldásában, például avulásának megakadályozása végett, élethosszig
a szomszédok közötti telekviták rendezésében is tartó tanulásra vannak „ítélve”. Ismerni kell az új
nélkülözhetetlen a geodéták munkája. tudományos eredményeket, az újdonságokat. Erre
Mindezt dr. Tóth Zoltán okleveles földmérő és tér- már az egyetemi képzés során is nagy súlyt fekte-
informatikai mérnöktől, az Óbudai Egyetem Alba tünk. Olyan fiatal mérnököket szeretnénk szárnyra
Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetének bocsátani a karról, akik képesek lesznek megfelel-
adjunktusától tudom, aki a jövő szakembereinek ni a jövő kihívásainak – mondja dr. Tóth Zoltán.
oktatása mellett a családi vállalkozásban gyako-
rolja mérnöki hivatását. A fiatal szakember már
általános iskolásként eldöntötte, édesapja, s
családja több tagjának példáját követve, mérnök
lesz. Édesapjának segítve, korán megtapasztalta
a szakma szépségeit. A Budapesti Műszaki Egyete-
men szerzett diplomát, majd doktori címet. Fiatal
kora ellenére számos tudományos publikáció szer-
zője, illetve társszerzője, ami jelzi, hogy a mér-

23


Click to View FlipBook Version