The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by panthip, 2022-09-06 03:27:56

งานBEGISTICS

งานBEGISTICS

BEGISTICS

ประวัติกิจการ

บริษทั บจี สิ ตกิ ส์ จำกัด (มหำชน) คอื ผูไ้ หบ้ รกิ ำรดำ้ นโลจิสติกสใ์ นประเทศไทยแบบครบวงจร เปน็ ผูส้ ง่ มอบคณุ คำ่
ดำ้ นโลจิสติกสแ์ ละซัพพลำยเชนแก่พนั ธมติ รทำงกำรค้ำเพือ่ กำรเตบิ โตทีย่ ง่ั ยนื

“ บี ”กอ่ ตั้งขน้ึ ในปี 2541โดยใช้ชอ่ื “บำงปะกง เทอร์มินอล”หรือ BTC
บำงปะกง เทอรม์ นิ อล ไดจ้ ดทะเบียนในตลำตหลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทยในฐำนะบริษัทโลจิสติกส์รำยแรกในตลำด
“ บี ”ไดส้ ร้ำงธุรกจิ ใหมเ่ สมอมำ ตัง้ แตป่ ี 2558 ซึ่งเริม่ ดว้ ยกำรให้บรกิ ำรขนสง่ สนิ ค้ำเทกองและตู้คอนเทนเนอร์
ในเดือนมีนำคม 2561 บำงปะกง เทอร์มนิ อล ไดท้ ำกำรเปลย่ี นโฉมเปน็ บี จสิ ตกิ ส์ หรอื “ บี ”เพ่ือเพิม่ กำรไหบ้ รกิ ำรในด้ำนโลจิ
สตกิ ส์ให้มำกขึน้ เชน่ นำยหนำ้ พิธศี ุลกำกร เฟรท ฟอเวริ ด์ ด้งิ NVOCC และกำรบรกิ ำรอน่ื ๆ อย่ำงครบวงจร

ลักษณะการประกอบธรุ กจิ

ค่านยิ ม I-CARE

I – ยึดหม่ันคณุ ธรรม
C – ประสำนควำมรว่ มมอื
A – มีควำมรับผิดชอบ
R – มุ่งผลสำเร็จ
E – กระตือรอื ร้น

ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ

วิสัยทศั น์

เรำจะเชือ่ มโยง และผสมผสำนนวตั กรรม เทคโนโลยี และบคุ ลำกร เพื่อให้บริกำรดำ้ นโลจสิ ติกสอ์ ยำ่ งเป็นเลศิ และ
สร้ำงเครอื ขำ่ ยท่วั โลก เพ่อื ขยำยควำมสำมำรถกำรให้บริกำรอยำ่ งสมบรู ณแ์ บบ

ลกั ษณะการประกอบธุรกิจ

พนั ธกิจ

เรำจะส่งมอบคุณคำ่ ด้ำนโลจสิ ติกสแ์ ละซัพพลำยเซน ใหค้ ู่คำ้ เพื่อสรำ้ งกำรเตบิ โตอยำ่ งยั่งยนื

โครงสร้างการบริหารบริษทั

คณะกรรมการบริหารบริษทั

คณะกรรมกำรผถู้ ือหนุ้ 10 อันดับแรก

ลาดบั ผถู้ อื หุ้นรายใหญ่ จานวนหุ้น (ห้นุ ) % หุ้น
5.63
1. บริษทั มิลล์คอนสตลี จากดั (มหาชน) 194,768,833 4.33
2.93
2. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 150,000,000 2.92
2.36
3. นาง อารรี ตั น์ ลสี วัสดต์ิ ระกลู 101,237,000 2.19
2.04
4. นาย สิทธชิ ัย ลีสวสั ด์ติ ระกลู 100,933,333 1.19
1.01
5. น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวฒั น์ 81,588,199 0.56

6. บริษัท ไทยเอน็ วีดีอาร์ จากดั 75,851,943

7. นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย 70,666,666

8. นาย ณรงคช์ ัย สิมะโรจน์ 41,100,000

9. นาย กาจัด รามกุล 35,000,000

10. นาย วิรัช บรรยงคนันท์ 19,300,000

PRODUCT LINE ของบรษิ ัท (พรอ้ มภาพประกอบ)

งบการเงนิ

งวดงบการเงิน งบปี 61 งบปี 62 งบปี 63 งบปี 64 ไตรมาส1/65
ณ วนั ที่ 31/12/2561 31/12/2562 31/12/2563 31/12/2564 31/03/2565

บัญชที างการเงินท่สี าคัญ 801.36 931.67 936.73 1,353.23 2,282.34
สนิ ทรพั ยร์ วม 241.20 249.06 312.14 178.18 196.23
หนสี้ นิ รวม 560.16 682.61 624.59
ส่วนของผถู้ ือหนุ้ 592.80 904.02 904.02 1,116.92 2,027.21
มลู ค่าหนุ้ ท่เี รยี กชาระแลว้ 1,437.83 2,352.98
570.84 392.84 349.54
รายไดร้ วม 2.14 2.00 -12.75 247.59 57.79
กาไร (ขาดทนุ ) จากกิจกรรมอ่ืน 156.07 9.89
-49.01 -28.59 -57.09
กาไรสทุ ธิ -0.06 -0.03 -0.04 129.52 0.43
กาไรต่อหนุ้ (บาท) 0.10 -
อัตราส่วนทางการเงนิ ทส่ี าคญั
ROA(%) -6.79 -2.62 -4.81 12.41 3.92
ROE(%) -10.76 -4.60 -8.74 14.87 3.56
อตั รากาไรสทุ ธิ(%) -8.59 -7.28 -16.33 52.26 2.07

คา่ สถติ ิสาคัญ 28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 30/12/2564 22/07/2565
ณ วนั ที่
0.40 0.22 0.41 0.81 0.42
ราคาลา่ สดุ (บาท) 348.70 292.48 545.07 1,712.71 1,453.31
มลู ค่าหลกั ทรพั ยต์ ามราคาตลาด
30/09/2561 30/09/2562 30/09/2563 30/09/2564 31/03/2565
วนั ท่ขี องงบการเงนิ ท่ใี ชค้ านวณค่าสถิติ
N/A N/A N/A 33.85 28.05
P/E (เท่า) 0.62 0.42 0.84 2.60 0.72
P/BV (เท่า) 0.64 0.52 0.49 0.47 0.59
มลู ค่าหนุ้ ทางบญั ชตี ่อหนุ้ (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A
อตั ราสว่ นเงนิ ปันผลตอบแทน(%)

งบแสดงถานะการเงิน 137.20
462.01
สนิ ทรัพย์(หน่วย: ลา้ นบาท) 341.83
สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี น 120.18
เงินสดและรายการเทยี บเท่าเงนิ สด
ลูกหนกี้ ารค้าและลูกหนหี้ มนุ เวยี นอ่ืน - สทุ ธิ 4.20
บุคคลหรือกจิ การอ่นื 4.20
บคุ คลหรอื กจิ การทเ่ี กีย่ วขอ้ งกนั 4.22
เงนิ ใหก้ ู้ยืมระยะส้นั และดอกเบยี้ คา้ งรบั 4.22
บุคคลหรือกจิ การท่เี กย่ี วข้องกนั 607.63
สินทรพั ย์หมนุ เวียนอนื่
สินทรพั ย์หมนุ เวยี นอ่ืน - อน่ื ๆ 1.70
รวมสินทรพั ยห์ มุนเวียน 952.18
สนิ ทรัพย์ไมห่ มุนเวียน
เงนิ ฝากสถาบันการเงนิ ทม่ี ีข้อจากดั ในการใช้ - ไมห่ มนุ เวยี น 952.18
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บรษิ ทั รว่ ม และการร่วมคา้ ท่ีบันทกึ โดยวธิ ีส่วนได้เสีย - สุทธิ 109.00

เงนิ ลงทนุ ในบรษิ ัทร่วม 109.00
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบยี้ ค้างรบั - ส่วนท่ีถึงกาหนดชาระเกินกวา่ หน่ึงปี 50.00
50.00
บคุ คลหรอื กิจการท่ีเกย่ี วข้องกนั 58.37
สนิ ทรพั ย์ทางการเงนิ ไม่หมนุ เวียนอื่น
สนิ ทรพั ยท์ างการเงนิ ไม่หมนุ เวยี นอ่นื - อน่ื ๆ 335.80
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ - สทุ ธิ 2.71
ท่ีดนิ อาคาร และอปุ กรณ์ - สทุ ธิ
สินทรพั ย์สิทธกิ ารใช้ - สทุ ธิ 84.04
สินทรพั ย์ไม่มีตวั ตน - สทุ ธิ 84.04
สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตน - อน่ื ๆ 54.99
คา่ ความนิยม - สุทธิ
สินทรัพยภ์ าษเี งินได้รอตัดบัญชี 1.85
สินทรัพยไ์ มห่ มนุ เวียนอื่น 24.07
สินทรัพยไ์ ม่หมนุ เวียนอืน่ - อน่ื ๆ 24.07
รวมสนิ ทรัพย์ไมห่ มนุ เวยี น 1,674.70
รวมสินทรัพย์ 2,282.34
หนี้สนิ (หน่วย: ล้านบาท)
หน้ีสินหมุนเวียน 59.12
เจ้าหนกี้ ารคา้ และเจา้ หนหี้ มนุ เวยี นอ่นื 57.09
บคุ คลหรือกิจการอนื่
บุคคลหรอื กิจการทเี่ กย่ี วขอ้ งกนั 2.03
หนสี้ นิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนงึ่ ปี 28.41
หนสี้ นิ หมนุ เวยี นอื่น
รวมหน้สี ินหมนุ เวยี น 2.42
หน้ีสนิ ไมห่ มนุ เวยี น 89.95
หนสี้ นิ ตามสัญญาเชา่ - ส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระเกินกวา่ หนึง่ ปี
ประมาณการหนสี้ ินผลประโยชน์พนกั งาน - ไมห่ มนุ เวียน 77.50
หนสี้ นิ ภาษีเงินได้รอตดั บญั ชี 1.86
หนสี้ นิ ไม่หมนุ เวยี นอ่ืน
รวมหน้สี ินไมห่ มนุ เวียน 23.77
รวมหน้สี นิ 3.15
สว่ นของผถู้ อื หนุ้ (หนว่ ย: ล้านบาท)
ทนุ จดทะเบยี น 106.28
ห้นุ สามัญจดทะเบียน 196.23
ทุนท่ีออกและชาระแลว้
หนุ้ สามัญชาระแล้ว 3,093.44
สว่ นเกนิ (ตา่ กว่า) มลู คา่ หุ้น 3,093.44
ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มลู คา่ หนุ้ สามญั 2,352.98
กาไร (ขาดทนุ ) สะสม 2,352.98
กาไร (ขาดทุน) สะสม- ยงั ไมไ่ ดจ้ ัดสรร -272.29
รวมส่วนของผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่ -272.29
ส่วนไดเ้ สียท่ไี ม่มีอานาจควบคมุ
รวมสว่ นของผถู้ อื ห้นุ -53.47
รวมหนส้ี นิ และสว่ นของผถู้ อื หนุ้ -53.47
2,027.21
58.90
2,086.11
2,282.34

งบกาไรขาดทุน 56.95
56.95
งบกาไรขาดทนุ เบด็ เสรจ็ (หนว่ ย: ล้านบาท)
รายได้ 0.33
รายไดจ้ ากการดาเนินธรุ กจิ 0.33
รายไดจ้ ากการใหบ้ รกิ าร 0.51
รายไดด้ อกเบยี้ และเงนิ ปันผล 57.79
รายไดด้ อกเบยี้
รายไดอ้ ื่น 43.97
รวมรายได้ 43.97
ตน้ ทุนและคา่ ใชจ้ า่ ย 20.66
ตน้ ทุน
ตน้ ทนุ การใหบ้ รกิ าร 0.17
คา่ ใชจ้ ่ายในการขายและบรหิ าร 20.49
คา่ ใชจ้ า่ ยในการขาย 64.63
คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ าร
รวมตน้ ทนุ และคา่ ใชจ้ ่าย 6.54
สว่ นแบง่ กาไร (ขาดทุน) จากเงนิ ลงทนุ ตามวธิ สี ว่ นไดเ้ สยี 3.35
กาไร (ขาดทุน) อน่ื 3.35
กาไร (ขาดทุน) จากการขายสนิ ทรพั ยท์ ีไ่ มใ่ ชส่ นิ ทรพั ยท์ างการเงนิ
3.05
กาไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ ทนุ ทางการเงนิ และภาษเี งนิ ได้ 1.72
ตน้ ทนุ ทางการเงนิ 0.13
ภาษีเงนิ ได้ 1.20
กาไร (ขาดทนุ ) จากการดาเนนิ งานตอ่ เน่ือง 1.20
กาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ สาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบด็ เสรจ็ อืน่ 1.20
กาไร (ขาดทนุ ) สทุ ธิ สาหรบั งวด / กาไร (ขาดทนุ ) จากการดาเนินงานต่อเนอ่ื ง
1.20
รายการทจ่ี ดั ประเภทรายการใหมเ่ ขา้ ไปไวใ้ นกาไรหรอื ขาดทนุ ในภายหลัง
รายการทไี่ ม่จัดประเภทรายการใหม่เขา้ ไปไวใ้ นกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 0.43
กาไร (ขาดทนุ ) เบด็ เสรจ็ รวม สาหรับงวด 0.77
การแบง่ ปันกาไร (ขาดทนุ ) สุทธิ
การแบง่ ปันกาไร (ขาดทุน) สทุ ธิ : ผถู้ ือหนุ้ บรษิ ัทใหญ่ 0.43
การแบง่ ปันกาไร (ขาดทุน) สทุ ธิ : สว่ นไดเ้ สยี ทีไ่ มม่ อี านาจควบคุม
0.77
การแบง่ ปันกาไร (ขาดทนุ ) เบด็ เสร็จรวม
การแบ่งปันกาไร (ขาดทนุ ) เบด็ เสรจ็ รวม : ผถู้ อื หนุ้ บรษิ ัทใหญ่ 0.00

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบด็ เสรจ็ รวม : สว่ นไดเ้ สยี ทไ่ี มม่ อี านาจควบคุม

กาไร (ขาดทนุ ) ตอ่ หนุ้ ขนั้ พนื้ ฐาน (บาท/หุน้ )

กิจกรรมชว่ ยเหลือสงั คม / CSR

ความรับผิดชอตอ่ สังคม(Corporate Social Responsibilitie

ควำมรบั ผดิ ชอบต่อสงั คมขององคก์ ร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหน่งึ ในหลกั กำร ทบ่ี ริษทั บีจิสตกิ ส์ จำกดั (มหำชน) ไดใ้ ห้ควำมสำคัญอยำงยง่ิ ใน
กำรดำเนินธรุ กจิ ดว้ ยตระหนกั วำ่ องคก์ รจะ เตบิ โตไดอ้ ย่ำงยง่ั ยืนต้องอำศัยทง้ั วสิ ัยทศั น์ควำมสำมำรถ ควบคูก่ บั กำรมีคณุ ธรรมและจรยิ ธรรมในกำรดำเนินงำน ด้วยหลกั กำรดแู ลกจิ กำรท
ดรี วมถึงกำรมีควำมรบั ผดิ ชอบชมุ ชนและสังคม

กจิ กรรมช่วยเหลอื สังคม / CSR

CSR in process

บรษิ ทั จงึ มนี โยบำยใหก้ ำรดำเนินงำนธุรกิจของบรษิ ัทเป็นไปอยำ่ งโปร่งใส ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย มคี วำม รบั ผิดชอบตอ่ สังคมและ
กลมุ่ ผู้มสี ่วนได้เสยี (Stakeholder) จึงไดก้ ำหนดแนวทำงดำ้ นควำม รับผิดชอบเพื่อเป็นกรอบในกำรปฏบิ ัติงำนดส้ นตำ่ งๆผ้บู ริหำรและพนกั งำนทุก
คนยึดถือปฏิบัติ โดย นำหลักกำรดแู ลกิจกำรทดี่ ีของบริษทั ไปปฏิบัตใิ นกำรบริหำรจัดกำรธรุ กิจทุกระดบั และถือเป็นกจิ วตั รจน เป็นวฒั นธรรมท่ีดี
ขององคก์ ร นอกจำกนี้ บรษิ ทั ยงั ยึดมนั่ ในควำมเปน็ ธรรม ปฏบิ ัติตอ่ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียยอยำ่ งเท่ำเทยี มกัน และ ปฏบิ ัติงำนเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทอย่ำงเต็มควำมสำมำรถดว้ ยควำมซ่ือสตั ยส์ จุ ริต โปร่งใสทีส่ ำมำรถ ตรวจสอบได้

ตราสญั ลกั ษณ์ / โลโก้บริษัท พรอ้ มอธบิ ายความหมาย

บรษิ ทั บีจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) คอื ผู้ใหบ้ รกิ ำรดำ้ นโลจสิ ตกิ ส์ในประเทศไทยแบบครบ
วงจร เปน็ ผูส้ ่งมอบคุณค่ำดำ้ นโลจสิ ตกิ ส์และซพั พลำยเชนแกพ่ นั ธมิตรทำงกำรค้ำเพอ่ื กำร
เตบิ โตทย่ี ่ังยนื

“บ”ี ก่อต้ังข้ึนในปี 2541 โดยใชช้ ่ือ “บำงปะกง เทอรม์ นิ อล” หรือ BTC
บำงปะกง เทอร์มินอล ไดจ้ ดทะเบียนในตลำดหลักทรพั ย์แหง่ ประเทศไทยในฐำนะ
บรษิ ทั โลจสิ ตกิ ส์รำยแรกในตลำด
“บ”ี ไดส้ รำ้ งธรุ กิจใหม่เสมอมำ ตง้ั แต่ปี 2558 ซึ่งเรม่ิ ด้วยกำรให้บบรกิ ำรขนสง่ สนิ คำ้ เท
กองและตคู้ อนเทนเนอร์
ในเดอื นมนี ำคม 2561 บำงปะกง เทอรม์ นิ อล ไดท้ ำกำรเปลีย่ นโฉมเปน็ บี จสิ ตกิ ส์ หรือ
“บ”ี เพอ่ื เพม่ิ กำรใหบ้ รกิ ำรในดำ้ นโลจสิ ตกิ สใ์ หม้ ำกขน้ึ เชน่ นำยหนำ้ พธิ ศี ลุ กำกร เฟรท ฟอ
เวิร์ดดิ้ง NVOCC และบรกิ ำรอืน่ ๆ อยำ่ งครบวงจร

การโฆษณาหรอื ประชาสมั พนั ธข์ องบรษิ ทั

นักศึกษาคิดว่าบริษัทที่เลอื ก มีกระบวนการจัดการท่ดี อี ย่างไรบา้ ง

มีกำรใหบ้ ริกำรด้ำนโลจสิ ติกส์และซัพพลำยเชนไดอ้ ย่ำงครบวงจรเเละสร้ำงเครอื ข่ำยทั่วโลก
เพอ่ื ขยำยควำมสำมำรถกำรให้บรกิ ำรอย่ำงสมบรู ณเ์ เบบ และยงั สามารถตอ


Click to View FlipBook Version