The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebooktrat, 2021-01-08 12:37:52

12Let's Travelม.ปลาย

12Let's Travelม.ปลาย

บทท่ี 12 Let’s Travel

ตารางเวลาการเดนิ ทาง (Traveling Timetable)
การอา่ นตารางเวลา จาเป็นตอ้ งศึกษาคาศพั ท์ และคายอ่ ต่อไปน้ี

1. leave หรือ depart (dep.) หมายถงึ ออกจาก
2. arrive (arr.) หมายถึง มาถงึ
3. คาศพั ทท์ ่ีใชใ้ นการอา่ นเวลา เช่น a half, a quarter, am., pm.

ตวั อยา่ ง The train will leave at 2.45. (อา่ นวา่ two forty-five หรือ
a quarter to three.) The bus will arrive at 8.30. (อา่ นวา่ eight thirty หรือ
half past eight.)

1 4. วลี หรือ สานวนท่ีใชใ้ นการถาม-ตอบ เกี่ยวกบั เวลาในการเดินทาง เช่น

one

hour and a half = หน่ึงชว่ั โมงคร่ึง

an

half an hour = คร่ึงชวั่ โมง

every half hour = ทุก ๆ คร่ึงชว่ั โมง

daily = รายวนั /แตล่ ะวนั

weekly = รายสปั ดาห์

การถามและให้ข้อมูล (Asking and Giving Information)

ศัพท์ สานวน ทจี่ าเป็ นต้องใช้ขณะเดนิ ทาง โดยใช้ยานพาหนะแต่

การเดินทางโดยรถไฟ (By train) ละประเภท ดังนี้

1. แสดงความจานงในการซ้ือตวั๋

I would like to buy a ticket to ………………….

2. ถามราคาตว๋ั เที่ยวเดียว (one–way ticket) หรือ ตว๋ั ไป-กลบั

(round-trip ticket)

How much is a one–way ticket to ..?

round-trip

2 3. คาถามท่ีใชเ้ กี่ยวกบั ขบวนรถไฟ

- Which train goes to …………………….?

รถไฟขบวนไหนไปยงั .....................................

- Does this train go to………………………….?

รถไฟขบวนน้ีไป.............หรือไม่

- Which platform can I get on the 8.30 train to Chiang Mai?

จะข้ึนรถไฟไปเชียงใหมไ่ ดท้ ่ีชานชาลาไหน

- When will the next express train leave?

รถด่วนขบวนตอ่ ไปออกเมื่อไร

- What time does the train arrive in Bangkok?

รถไฟถงึ กรุงเทพฯ กี่โมง

- How long does it take to get to Phuket?

การเดินทางไปภเู กต็ ใชเ้ วลานานเท่าไร

- I will get off at the next station.

ผมจะลงสถานีต่อไป

การเดินทางโดยรถประจาทาง (By bus) คาศพั ท์
สานวนที่ใช้ มีดงั น้ี

get on = ข้ึนรถ
get off = ลงจากรถ
take the bus number …… = ข้ึนรถประจาทางหมายเลข ...........
catch

= ป้ายรถประจาทาง
bus stop

คาถามสาหรับใชใ้ นการถามขอ้ มูล มีดงั น้ี

3 Excuse me. = ขอโทษที่รบกวน
Pardon me.

Sorry to trouble you.

Would / Could you please tell me if / whether this bus goes to /

passes the Victory Monument?

รถคนั น้ีไป/ผา่ น อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิหรือไม่ครับ กรุณาบอกผม

ไดไ้ หมครับ วา่ รถจอดที่ไหน/เมื่อไร

- Do you know how long it takes?

how far it is?

Where I can catch the bus number 8?

ทา่ นทราบ ใชเ้ วลานานเทา่ ไหร่

ไหมวา่ ไกลแค่ไหน

ผมจะข้ึนรถประจาทางหมายเลข 8 ได้

อยา่ งไร

การถามและการบอกทิศทาง (Asking and Giving Directions)

สานวนและประโยคทน่ี ิยมใช้ในการถามทศิ ทาง มดี งั นี้

- Excuse me. Where is the post office?

How can I get to the post office?

Which is the best way to the post office?

(ขอโทษครับ) (ไปรษณียอ์ ยทู่ ่ีไหนครับ

ผมจะไปไปรษณียไ์ ดอ้ ยา่ งไร

ทางไหนไปไปรษณียด์ ีที่สุด)

- (Could you) please tell me where the post office is?

Do you know how I can get to the post office?

(กรุณาบอกเสน้ ทางผม (ไปรษณียอ์ ยทู่ ี่ไหนครับ

คุณทราบไหมครับ) ผมจะไปไปรษณียไ์ ดอ้ ยา่ งไร)

4 สานวนและประโยคท่ีนิยมใช้ในการบอกทิศทาง มดี ังนี้

Go/walk straight on. = เดินตรงไป

Turn left / right. = เล้ียวซา้ ย / ขวา

Take the second turning on the right. = เล้ียวขวาคร้ังที่ 2

Keep on walking / driving. = เดิน /ขบั ตอ่ ไป

The (place) is on your left / right. = สถานที่น้นั อยดู่ า้ นซา้ ย

/ ขวา ของคุณ

The (place) is next to the police station. = สถานท่ีน้นั อยถู่ ดั จาก

สถานีตารวจ

It’s about ten minute’s walk/ drive from here. = เดิน /ขบั รถ 10

นาที จากท่ีน่ี

* หมายเหตุ ใหส้ ังเกตประโยคที่ตามหลงั Question words (where, how, what

etc.) จะเรียงเป็นบอกเลา่

การแลกเปลย่ี นข้อมูล
ความรู้

การเขียนเลา่ เร่ืองประสบการณ์จากการทอ่ งเท่ียว เป็นการเขียนเลา่
ประสบการณ์ในอดีต โดยใช้ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ที่ได้
เรียนจาก บทเรียนที่ 11 โดยใช้ Past Tense Verb คือ กริยาช่องที่ 2 และถา้ ตอ้ งการเนน้
เหตกุ ารณ์ท่ีกาลงั เกิดในอดีต ใหใ้ ช้ Past Continuous Tense
คือ กริยา was 2 were + V-ing เช่น

I went to Phuket last month.
I was at home when it rained heavily.

5 I was cleaning my room at midnight last night.
He was driving home while his mother was cooking.
การวางแผนการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียว (Trip Agenda) คาศัพท์
วลี สานวน และประโยค ท่ใี ช้ในการวางแผนการท่องเทย่ี ว มดี ังนี้
1. การเขียนกาหนดการเดินทาง เนน้ เร่ืองเวลาและสถานท่ีตอ้ งกาหนวนั
วนั ที่ เวลาใหช้ ดั เจน รวมถึงกิจกรรมที่ตอ้ งทาแต่ละวนั เช่น

Day 1/Date Activities
15 May 2014 Pick up at the hotel lobby
8.00 Visit Vimanmek Palace
9.30 Lunch
12.00 Visit the Grand Palace
13.00 Back to hotel
16.00 Dinner
18.30

2. การจองต๋วั เคร่ืองบินและโรงแรม (Booking a flight and hotel reservation)

ประโยคท่ีใชโ้ ดยทว่ั ไปเช่น

- การจองตวั๋ เครื่องบิน (Booking a flight) เช่น

6 I’d like to book a flight to …………
ผมขอจองตว๋ั ไป..............

May I have your name, please?

ขอทราบชื่อดว้ ยครับ / ค่ะ

The seat has already been booked.

ที่นง่ั ไดม้ ีการจองแลว้ ครับ / ค่ะ

ส่วนคาศพั ทท์ ี่มกั ใชใ้ นการจองตวั๋ เคร่ืองบิน เช่น
direct flight = บินตรง
transit = เปล่ียน / ถ่ายเคร่ือง
departure time = เวลาเครื่องบินออก
arrival time = เวลาเครื่องบินถึง
land = เครื่องบินจอดลง
take off = เครื่องบินข้ึน

3. การจองหอ้ งพกั โรงแรม (Hotel reservation) ส่วนใหญ่จองทางโทรศพั ท์
โดยใชส้ านวนประโยคต่อไปน้ี

- I’d like to make a reservation, please.
ขอจองหอ้ งโรงแรมครบั

- Can I breosoekrve a single room for two nights, please ?

ขอจองหอ้ งเด่ียวสองคืนครับ / คะ่ ส่วนคาศพั ทท์ ี่ใชม้ ีดงั น้ี

Have you got any vacancies for tonight? check in = เขา้ พกั โรงแรม

คุณมีหอ้ งวา่ งคืนน้ีไหมครับ / ค่ะ check out = ออกจากโรงแรม

การตอบ เลือกใชป้ ระโยคตอ่ ไปน้ี available = มีเหลืออยู่

7 - I’m sorry. We’re fully booked. including breakfast = รวมอาหารเชา้
เสียใจดว้ ยครับ / ค่ะ เตม็ หมดแลว้
if possible = ถา้ เป็นไปได้

- We have two rooms available / left. hold on a moment = โปรดถือสาย

เราเหลือวา่ ง 2 หอ้ ง ครับ / ค่ะ สกั ครู่

- I can offer you a double room.

ผมมีหอ้ งคูเ่ หลืออยคู่ รับ

แบบทดสอบ

คาชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ถกู ตอ้ งที่สุด (Choose the best answer)
ใหผ้ เู้ รียนอ่านตารางการบินและตอบคาถามตอ่ ไปน้ี (5 คะแนน)

Suvarnabhumi (BKK) --------- Phuket (HKT)

Day Fight Dep Arr Between

Daily FD 3021 08.45 10.05 27 Mar - 29 May

Daily FD 3023 07.50 09.20 27 Mar - 29 May

Daily FD 3025 10.50 12.15 27 Mar - 29 May

Daily FD 3027 13.50 15.10 1 Jun – 29 July

1. If you plan to go to Phuket on 27 March, where should you get on the

8 plane?

a. Chiang Mai b. Bangkok

c. Songkhla d. Suvarnabhumi

2. When does the flight FD 3023 leave from Suvarnabhumi?

a. 07.50 b. 08.45

c. 12.15 d. 15.10

3. What time does the flight FD 3025 arrive in Phuket on 29 May?

a. 07.50 b. 12.15

c. 13.50 d. 10.05

4. How long does the fight FD 3027 take to get to Phuket?

a. 1 hour 45 minites b. 1 hour 50 minites

c. 1 hour 20 minites d. 1 hour 35 minites

เฉลยแบบทดสอบ

ข้อ1. ขอ้ a. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจในวิธีการที่
ถูกตอ้ ง ควรทบทวนใหม่

ขอ้ b. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจในวธิ ีการท่ี
ถูกตอ้ ง ควรทบทวนใหม่

ขอ้ c. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจในวิธีการที่ถูกตอ้ ง
ควรทบทวนใหม่

ขอ้ d. / (ถูกตอ้ ง)หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนมีความเขา้ ใจในวธิ ีการที่
ถูกตอ้ ง

9 ข้อ2. ขอ้ a. / (ถูกตอ้ ง)หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนมีความเขา้ ใจในวธิ ีการท่ี

ถกู ตอ้ ง
ขอ้ b. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจในวธิ ีการที่

ถูกตอ้ ง ควรทบทวนใหม่
ขอ้ c. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจในวธิ ีการท่ีถกู ตอ้ ง

ควรทบทวนใหม่
ขอ้ d. × (ผิด) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจในวธิ ีการที่ถูกตอ้ ง

ควรทบทวนใหม่

ข้อ3. ขอ้ a. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจในวธิ ีการที่
ถูกตอ้ ง ควรทบทวนใหม่

ขอ้ b. / (ถูกตอ้ ง)หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนมีความเขา้ ใจในวิธีการท่ี
ถกู ตอ้ ง

ขอ้ c. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจในวธิ ีการท่ีถกู ตอ้ ง
ควรทบทวนใหม่

ขอ้ d. × (ผิด) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจในวธิ ีการที่ถกู ตอ้ ง
ควรทบทวนใหม่

ข้อ4. ขอ้ a. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจในวธิ ีการที่
ถกู ตอ้ ง ควรทบทวนใหม่

ขอ้ b. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจในวิธีการท่ี

10 ถูกตอ้ ง ควรทบทวนใหม่
ขอ้ c. / (ถกู ตอ้ ง)หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนมีความเขา้ ใจในวิธีการท่ี
ถูกตอ้ ง
ขอ้ d. × (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ีแสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจในวธิ ีการท่ีถกู ตอ้ ง
ควรทบทวนใหม่

มอบหมายกจิ กรรม

1. ใหผ้ เู้ รียนคน้ ควา้ เน้ือหา บทเรียนในเรื่องของ Let’s Travel ผา่ นทางอนิ เตอร์เน็ต
อยา่ งนอ้ ย 2 เวบ็ ไซด์ จนเขา้ ใจ พร้อมกบั สรุปเน้ือหาใส่กระดาษ ถา่ ยรูปส่งครูในกลุม่
Line
2. ใหน้ กั เรียนเขียนบรรยายประสบการณ์การการทอ่ งเท่ียวของตวั เอง
มาคนละ 5-10 บรรทดั พร้อมวาดรูปภาพประกอบ กาหนดส่งครูในวนั พบกล่มุ
สปั ดาหต์ อ่ ไป
3. ใหน้ กั เรียนหาภาพสถานท่ีท่องเที่ยวมาคนละ 5 ภาพเกี่ยวกบั การทอ่ งเที่ยว ส่งใน
กลุม่ Line

11

ขอให้ผู้เรียนทากจิ กรรมแล้วเขียนลงบนกระดาษ A4

ถ่ายรูปส่งให้ครูผ่านทาง กล่มุ LINE

ให้นักเรียนทุกคนทาแบบประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ ตามลงิ้ ค์

https://forms.gle/VCsqgmugJfjsQbNKA

12

ทีป่ รึกษา คณะผู้จดั ทา

นายวรรณวิจกั ษณ์ กศุ ล คร้ังท่ี 1 (วันท่ี 17 – 19 มถิ นุ ายน 2563)
ดร.สุธี วรประดิษฐ
ผอู้ านวยการ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
คณะดาเนนิ งาน ศึกษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด

นายสมชาย วงศเ์ ขียว ครูผชู้ ่วย
นางสาวจารวี วลิ นั ทนา หวั หนา้ กลมุ่ ส่งเสริมภาคีเครือข่าย สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางสาวเกษศิรินทร์ สายสงั ข์ ครูอาสาสมคั ร กศน.
นายมงคล หาญกลา้ ครู กศน.ตาบลทุ่งนนทรี

คร้ังที่ 2 (วันท่ี 21 – 23 ธันวาคม 2563)

ที่ปรึกษา

13 ว่าที่ร้อยโทจานงค์ นนทะมาศ ผอู้ านวยการ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
ดร.สุธี วรประดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางภาวิณี วรประดิษฐ ขา้ ราชการบานาญ
นายภกั ดี พงษไ์ พบลู ย์ ขา้ ราชการบานาญ

คณะดาเนนิ งาน

นางสาววรรณภสั สร ศรีสว่างวรกุล หวั หนา้ กลมุ่ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางสาวจารวี วิลนั ทนา หวั หนา้ กลุ่มส่งเสริมภาคเี ครือขา่ ย สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นายมงคล หาญกลา้ ครู กศน.ตาบลท่งุ นนทรี
นางอาภาวดี ศรีกงพาน ครู ศรช.ตาบลวงั กระแจะ

คณะบรรณาธกิ าร

ดร.สุธี วรประดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางสาวสุวรรณา สิงหภ์ ู่ หวั หนา้ กลุม่ อานวยการ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางสาวสุประวณี ์ กลีบสมุทร หวั หนา้ กลมุ่ ส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศยั สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางสาววรรณภสั สร ศรีสว่างวรกลุ หวั หนา้ กลุม่ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นายอคั รพล เรียเตม็ พนกั งานขบั รถห้องสมุดเคลื่อนที่ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด

ผ้อู อกแบบปก

นายอคั รพล เรียเตม็ พนกั งานขบั รถหอ้ งสมดุ เคลื่อนที่ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด

ผ้คู วบคุมการดาเนนิ งาน

ดร.สุธี วรประดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางสาวสุประวณี ์ กลีบสมุทร หวั หนา้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศยั สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด

14


Click to View FlipBook Version
Previous Book
14Globle Warmingม.ปลาย
Next Book
11natural disasterม.ปลาย