The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

11.อันตรายและการป้องกันรวมถึงผลกระทบของสารเสพติด (ประถม+ม.ต้น+ม.ปลาย)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebooktrat, 2021-01-20 06:58:49

11.อันตรายและการป้องกันรวมถึงผลกระทบของสารเสพติด (ประถม+ม.ต้น+ม.ปลาย)

11.อันตรายและการป้องกันรวมถึงผลกระทบของสารเสพติด (ประถม+ม.ต้น+ม.ปลาย)

Keywords: วิชาสุขศึกษาพละศึกษา

อนั ตรายและการป้องกนั
รวมถงึ ผลการทบของสารเสพติดสารเสพตดิ
ปัจจุบนั ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพตดิ มีแนวโนม้ เพม่ิ
สูงข้ึน และมีรูปแบบทีห่ ลากหลายยากแก่การตรวจสอบข้ึน
ส่งผลใหเ้ ด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อภยั ของสารเสพติด
มากข้ึน จึงควรศึกษาอนั ตรายและวธิ ีการหลีกเลี่ยง เพ่ือป้องกนั สารเสพติดได้

1 ความหมาย ประเภท และลกั ษณะของสารเสพติด
องคก์ ารอนามยั โลกไดใ้ หค้ วามหมายของสารเสพติดไวว้ า่ สารใดก็ตามที่เสพ เขา้ สู่
ร่างกายโดยการ ฉีด สูบ หรือดม จะทาใหม้ ีผลตอ่ จิตใจและร่างกาย 4 ประการ คือ

1. เม่ือเสพติดแลว้ จะมีความตอ้ งการท้งั ทางดา้ นร่างกายและจิตใจ
2. ผทู้ ี่ใชย้ าติดแลว้ จะมีการเพมิ่ ปริมาณการเสพข้ึนเร่ือยๆ ไป
3. เม่ือหยดุ ใชย้ าจะเกิดอาการอดหรือเลิกยาท่ีเรียกวา่ อาการเส้ียน หรือลงแดงทนั ที
4. ส่ิงเสพติดทาลายสุขภาพ

ประเภทและลกั ษณะของสารเสพติด
เราสามารถแบ่งสารเสพติดชนิดต่าง ๆ ออกไดเ้ ป็น 4 ประเภทตามฤทธ์ิท่ีมีต่อ
ร่างกายผเู้ สพดงั น้ี

1. ประเภทออกฤทธ์ิกดประสาทไดแ้ ก่ ฝ่ิน เฮโรอีน ยานอนหลบั จะมีฤทธ์ิทาให้
สมองมึนงง ประสาทชา ง่วงซึม หมดความเป็นตวั ของตวั เองไปชว่ั ขณะ

4

2. ประเภทออกฤทธ์ิกระตนุ้ ประสาท ไดแ้ ก่ กระทอ่ ม แอมเฟตตามนี (ยามา้ หรือ
ยาบา้ ) ยากลอ่ มประสาท ก่อใหเ้ กิดโทษ ประเภทน้ีจะทาใหเ้ กิดอาการต่ืนเตน้

ตลอดเวลาไม่รู้สึกง่วงนอน แตเ่ ม่ือหมดฤทธ์ิยาแลว้ จะหมดแรง เพราะร่างกาย
ไม่ไดร้ ับการพกั ผอ่ น

3. ประเภทออกฤทธ์ิหลอนประสาท ไดแ้ ก่ สารระเหย ทาใหเ้ กิดอาการ
ประสาท หลอนเห็นภาพลวงตา หูแวว่ อารมณ์แปรปรวน ควบคุมอารมณ์ตวั เอง
ไม่ได้ อาจทาอนั ตรายตอ่ ชีวติ ตนเองและผอู้ ื่น

4. ประเภทออกฤทธ์ิหลายอยา่ ง ไดแ้ ก่ กญั ชา ทาใหเ้ กิดประสาทหลอน มีอาการ
หลงผดิ เกิดความเสื่อมโทรมท้งั สุขภาพกายและทางจิต

วิธีสงั เกตอาการผตู้ ิดยาเสพติด
จะสงั เกตวา่ ผใู้ ดใชห้ รือเสพยาเสพติด ใหส้ งั เกตจากอาการและการ
เปลี่ยนแปลงท้งั ทาง
ร่างกายและจิตใจต่อไปน้ี
1. การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย สังเกตไดจ้ าก
1) สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ซูบผอมไม่มี
แรง ออ่ นเพลีย
2) ริมฝีปากเขียวคล้า แหง้ และตก

5

3) ร่างกายสกปรก เหง่ือออกมาก กลิ่นตวั แรงเพราะไมช่ อบอาบน้า
4) ผิวหนงั หยาบกร้าน เป็นแผลพพุ อง อาจมีหนองหรือน้าเหลือง
คลา้ ยโรคผวิ หนงั
5) มีรอยกรีดดว้ ยของมคี ม เป็นรอยแผลเป็นปรากฏที่บริเวณแขน
และ/หรือทอ้ งแขน
6) ชอบใส่เสือแขนยาว กางเกงขายาว และสวมแวน่ ตาดาเพื่อปิ ดบงั
มา่ นตาท่ีขยาย
2. การเปลี่ยนแปลงทางจิต ความประพฤติและบคุ ลิกภาพ สงั เกตไดจ้ าก
1) เป็นคนเจา้ อารมณ์ หงุดหงิดงา่ ย เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตผุ ล
2) ขาดความรับผดิ ชอบตอ่ หนา้ ท่ี
3) พบอุปกรณ์เก่ียวกบั ยาเสพติด เช่น หลอดฉีดยา เขม็ ฉีดยากระดาษ
ตะกวั่
4) พดู จากา้ วร้าว แมแ้ ตบ่ ิดามารดา ครู อาจารย์ ของตนเอง
5) ใชเ้ งินเปลอื งผิดปกติ ทรัพยส์ ินในบา้ นสูญหายบอ่ ย
6) ชอบแยกตวั อยคู่ นเดียว ไมเ่ ขา้ หนา้ ผอู้ ่นื ทาตวั ลึกลบั
7) ชอบเขา้ หอ้ งน้านาน ๆ
8) ขาดความเชื่อมน่ั ในตนเอง

6

การวิเคราะหป์ ัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของสารเสพติดปัจจุบนั ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดนบั วา่ รุนแรง
มากยง่ิ ข้ึน โดยเฉพาะในกลุม่ เดก็ และเยาวชน จากสถิติของกระทรวง
สาธารณะสุข พบวา่ จานวนผเู้ สพและผตู้ ิดยาเสพติดในกลมุ่ เด็กในวยั เรียน
เพ่ิมมากข้ึนจนหนา้ เป็นห่วง ซ่ึงการท่ีเด็กวยั เรียนมีการใชส้ ารเสพติด ยอ่ ม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สติปัญญา และสมาธิในการเรียนรู้ทาใหค้ ุณภาพ
ประชากรลดลงเป็นปัญหาต่อการพฒั นาประเทศ และการแขง่ ขนั ในระดบั
โลกต่อไปในอนาคต
สาเหตุของการติดสารเสพติดสรุปไดด้ งั น้ี
1. ดา้ นตวั บคุ คล ไดแ้ ก่
- วยั ของบคุ คล พบวา่ ผเู้ สพยาส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ ในช่วงอายเุ ขา้ สู่
วยั รุ่นกาลงั อยใู่ นวยั คะนอง อยากลอง อยากรู้ อยากเห็นในส่ิงท่ี
แปลกใหม่
- ความรู้ เจตคติ และความคิดเก่ียวกบั สารเสพติด ความรุนแรง
เช่น เชื่อวา่ การใชก้ าลงั หรือใชค้ าพดู รุนแรงทาใหค้ นอ่ืนเช่ือฟัง
ทาตาม การตีลกู ทาใหล้ กู ไดด้ ี ผมู้ ีศกั ด์ิศรี ใครมาหยามตอ้ งตอ่ สู้
กนั ใหแ้ พช้ นะ ฯลฯ
- ขาดทกั ษะที่จาเป็นในการอยรู่ ่วมกบั ผอู้ ่ืน เช่น ทกั ษะการ
ส่ือสาร การจดั การกบั อารมณ์และความเครียด การจดั การกบั
ความโกรธ การแสดงออกที่เหมาะสม เป็นตน้

7

- การใชย้ าเสพติดและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ทาใหค้ นขาดสติยบั ย้งั
ควบคุมตวั เองไม่ได้

- เคยเห็นการกระทารุนแรงหรือเคยเห็นเหยอื่ กระทารุนแรงเม่ือเกิด
อารมณ์โกรธทาให้ ก่อความรุนแรงไดง้ ่าย
2 .ดา้ นครอบครัว

- ขาดความรัก ความเขา้ ใจ และการสนบั สนุนจากครอบครัว
- เติบโตในบา้ นที่ใชค้ วามรุนแรง ทาใหเ้ ห็นแบบอยา่ ง และคิดวา่ ความ
รุ นแรงเป็ นเร่ื องปกติในสังคม
- การถูกลงโทษและเป็นเดก็ ที่เคยถกู ทาร้าย
- มีพอ่ แม่หรือพ่ีนอ้ งทีม่ ีพฤติกรรมเก่ียวขอ้ งกบั อาชญากรรม
3. ดา้ นสภาพแวดลอ้ ม
- ความไม่เท่าเทียมกนั ทางสังคม เศรษฐกิจ สงั คมเมือง และ
ความแออดั ทาให้ คนแขง่ ขนั สูง และเกิดความเครียด

8

ผลกระทบของสารเสพติด
โทษและภยั อนั เกิดจากการใช้
สารเสพติด นอกจากจะมีผลโดยตรง
ก่อใหเ้ กิดผลตอ่ ร่างกายและจิตใจของผู้
เสพเองแลว้ ยงั กอ่ ใหเ้ กิดผลกระทบต่อระบบครอบครัว ระบบสังคม
และประเทศชาติ ดงั น้ี
1. ดา้ นสุขภาพอนามยั ผตู้ กเป็นทาสสารเสพตดิ เกือบทุกประเภท
ร่างกายจะซูบซีด ผอมเหลือง เหลือแตห่ นงั หุม้ กระดูก ความคิดชา้
ความจาเสื่อม ขาดสติ อาเจียน นอนไมห่ ลบั เบื่ออาหาร และจะเสียชีวิต
ในท่ีสุด

2. ดา้ นเศรษฐกิจ เน่ืองจากสารเสพตดิ ทุกประเภทผเู้ สพจะตอ้ งเพมิ่ ยาให้
มากข้ึนตลอดเวลาและหยดุ เสพไม่ได้ ดงั น้นั จึงตอ้ งสูญเสียเงินทอง
สาหรับซ้ือมาเสพไมม่ ีสิ้นสุด ร่างกายไม่แขง็ แรง ไม่สามารถประกอบ
อาชีพไดด้ งั เช่นคนปกติทวั่ ไป ครอบครัวและรัฐตอ้ งเสียแรงงานไป
ดงั น้นั ถงึ ส่งผลเสียหายตอ่ เศรษฐกิจ ท้งั ของตนเอง ครอบครัว และ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม

9

3. ดา้ นสงั คม สารเสพติดยงั เป็นตวั ก่อใหเ้ กิดปัญหาสงั คมอยา่ งมากมาย
โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ ปัญหาอาชญากรรม เพราะผตู้ ิดยาจาเป็นตอ้ งใชเ้ ขม็
สาหรับฉีดยาเสพติดเป็นประจาทุกวนั และจาเป็นตอ้ งเพิ่มปริมาณข้ึนอยู่
ตลอดเวลา ดงั น้นั การประกอบอาชีพสุจริตทวั่ ๆ ไปน้นั ยอ่ มเป็นการยากที่
จะหาเงินมาซ้ือสารเสพติดไดอ้ ยา่ งพอเพียง และในสภาพความเป็นจริงผู้
ติดยาจะไมม่ ีใครคบคา้ หรือร่วมสมาคม ดว้ ยเหตุน้ีจึงเป็นจดุ เร่ิมตน้ ของ
การประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ อาชญากรรมที่เก่ียวกบั
ทรัพย์ นอกจากน้นั ยงั เป็นสาหตุของปัญหาสงั คมอ่ืนๆ อีกมากมายเช่น
ปัญหาวยั รุ่น ปัญหาการพนนั ปัญหาครอบครัว
ปัญหาการเพร่ระบาดของโรคเอดส์ เป็นตน้

4. ดา้ นความมน่ั คงของชาติ ความร้ายแรงของสารเสพติดมีผลโดยตรงตอ่
ความมนั่ คงของประเทศชาติเป็นอยา่ งมาก เพราะถา้ ประเทศใดมี
ประชากรติดสารเสพตดิ จานวนมาก ประเทศน้นั กจ็ ะอ่อนแอเศรษฐกิจ
เสียหาย มีปัญหาสังคมต่างๆ เหลา่ น้ียอ่ มไม่เป็นผลดีต่อความมนั่ คงของ
ประเทศ

หากประสบปัญหาสงสยั บุคคลในครอบครัว ชุมชน ติดยาเสพติด
ปรึกษาสถานีอนามยั หรือโรงพยาบาลของรัฐใกลบ้ า้ น หรือสายด่วน 1165
ตลอด 24 ชว่ั โมง

10

แบบทดสอบ

จงเลือกคาตอบท่ีถูกเพยี งข้อเดยี ว ( 1 ข้อ 1 คะแนน )

ข้อที่.1 ขอ้ ใดเป็นสาเหตุที่ทาใหว้ ยั รุ่นตดิ สารเสพติดนอ้ ยท่ีสุด
ก. อิทธิผลจากพอ่ แม่
ข. อยากรู้อยากลอง
ค. ค่านิยมในหมู่วยั รุ่น
ง. ความเชื่อที่ผิด

ขอ้ ที่ 2. สารเสพติด หมายถึงอะไร
ก. สารหรือยาท่ีตอ้ งการเสพ
ข. สารหรือยาที่ฉีดมีผลตอ่ ตวั เรา
ค. สารหรือยาที่เสพและมคี วามตอ้ งการ
ง. สารหรือยาท่ีเสพเขา้ สู่ร่างกาย ส่งผลตอ่ ร่างกาย และจิตใจ

ขอ้ ท่ี 3. ฝ่ินออกฤทธ์ิตอ่ ร่างกายอยา่ งไร
ก. กดประสาท
ข. หลอนประสาท
ค. กระตนุ้ ประสาท
ง. หลอนประสาทและกระตุน้

11

ข้อท่ี 4. ขอ้ ใดคือผลเสียที่เกิดจากการเสพสารเสพติดมากท่ีสุด
ก. ทรัพยส์ ิน สุขภาพ
ข. ทรัพยส์ ิน ช่ือเสียง
ค. ช่ือเสียง เพอ่ื น
ง. เศรษฐกิจ สุขภาพกาย และสุขภาพ

ข้อท่ี 5. ประเภทและลกั ษณะของสารเสพติด มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

12

เฉลยแบบทดสอบ

ขอ้ 1
ขอ้ ก. / (ถูกตอ้ ง) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนเขา้ ใจเรื่องยาเสพติด
ขอ้ ข. X (ผิด) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ ควร อ่านทบทวนใหม่
ขอ้ ค. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่
ขอ้ ง. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่

ขอ้ 2
ขอ้ ก. X (ผิด) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่
ขอ้ ข. X (ผิด) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจ ควร อ่านทบทวนใหม่
ขอ้ ค. X (ผิด) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่
ขอ้ ง. / (ถกู ตอ้ ง) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนเขา้ ใจเร่ืองยาเสพติด

ขอ้ 3
ขอ้ ก. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่
ขอ้ ข. / (ถูกตอ้ ง) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนเขา้ ใจเร่ืองยาเสพติด
ขอ้ ค. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่
ขอ้ ง. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่

13

ขอ้ 4
ขอ้ ก. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ้ ขา้ ใจ ควร อ่านทบทวนใหม่
ขอ้ ข. X (ผิด) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ ควร อ่านทบทวนใหม่
ขอ้ ค. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่
ขอ้ ง. / (ถูกตอ้ ง) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนเขา้ ใจเร่ืองยาเสพติด
ขอ้ 5
ขอ้ ก. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่
ขอ้ ข. X (ผิด) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่
ขอ้ ค. / (ถกู ตอ้ ง) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนเขา้ ใจเร่ืองยาเสพติด
ขอ้ ง. X (ผดิ ) หากผเู้ รียนตอบขอ้ น้ี แสดงวา่ ผเู้ รียนยงั ไม่เขา้ ใจ ควร อา่ นทบทวนใหม่

14

กจิ กรรมท้ายบท

1. ใหผ้ เู้ รียนอธิบายผลกระทบและการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มตี อ่ ตนเอง และ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ผา่ นช่องทางอนิ เตอร์เน็ต แลว้ สรุปมาอยา่ งนอ้ ย 2
หนา้ กระดาษ A4

2. ใหผ้ เู้ รียนบอกแนวทางการป้องกนั สารเสพติดในชุมชน แลว้ สรุปมาอยา่ งนอ้ ย 1
หนา้ กระดาษ A4

3. ใหผ้ เู้ รียนธิบายผลของยาเสพติดท่ีมีตอ่ ร่างกายผเู้ สพ ตามชนิดของยาเสพติด
แลว้ สรุปมาพอสงั เขป

ช่องทางการส่งกจิ กรรม
ถ่ายรูปส่งให้ครูผ่านทาง กล่มุ LINE

ให้นักเรียนทกุ คนทาแบบประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ ตามลงิ้ ค์

https://clck.ru/SsDtt

15

คณะผ้จู ัดทา
คร้ังท่ี 1 (วนั ที่ 17-19 มถิ นุ ายน 2563)

ทปี่ รึกษา ผอู้ านวยการสานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
ศกึ ษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นายวรรณวิจกั ษณ์ กศุ ล
ดร.สุธี วรประดิษฐ หวั หนา้ กลุ่มอานวยการ สานกั งาน กศน .จงั หวดั ตราด
ครู กศน.ตาบลแหลมกลดั
คณะดาเนนิ งาน ครู กศน.ตาบลชา้ งทูน
บรรณรักษห์ อ้ งสมุดเฉลิมราชฯ อ.เขาสมิง
นางสาวสุวรรณา สิงหภ์ ู่
นายอนิรุทธ์ ตนั ตระกลู
นางลาวลั ย์ ญาติโพธ์ิ
นางสาวจุไรรัตน์ ต่อโชติ

คร้ังท่ี 2 (วนั ที่ 21-23 ธันวาคม 2563)

ทปี่ รึกษา

ว่าที่ร้อยโทจานงค์ นนทะมาศ ผอู้ านวยการสานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
ดร.สุธี วรประดิษฐ ศกึ ษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางภาวิณี วรประดิษฐ ขา้ ราชการบานาญ
นายภกั ดี พงษไ์ พบลู ย์ ขา้ ราชการบานาญ

คณะดาเนินงาน

นางสาวสุวรรณา สิงหภ์ ู่ หวั หนา้ กล่มุ อานวยการ สานกั งาน กศน .จงั หวดั ตราด
นางสาวหงษฟ์ ้า ปัสบาล ครูผชู้ ่วย กศน.อ.เมืองตราด
นายอนิรุทธ์ ตนั ตระกลู ครู กศน.ตาบลแหลมกลดั
นางลาวลั ย์ ญาติโพธ์ิ ครู กศน.ตาบลชา้ งทูน
นางสาวเนตรนภา บางเพชร ครู กศน.ตาบลตะกาง
นางสาวพิชยา นรมาศ เจา้ หนา้ ท่ีบนั ทึกขอ้ มูล สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด

คณะบรรณาธกิ าร

ดร.สุธี วรประดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด
นางสาวสุวรรณา สิงหภ์ ู่ หวั หนา้ กลุม่ อานวยการ สานกั งาน กศน .จงั หวดั ตราด
นางสาวสุประวีณ์ กลบี สมทุ ร หวั หนา้ กล่มุ ส่งเสริมการศกึ ษาตามอธั ยาศยั สานกั งาน กศน .จงั หวดั ตราด
นางสาววรรณภสั สร ศรีสว่างวรกุล หวั หนา้ กลมุ่ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สานกั งาน กศน .จงั หวดั ตราด
นายอคั รพล เรียเต็ม พนกั งานขบั รถห้องสมุดเคล่อื นท่ี สานกั งาน กศน .จงั หวดั ตราด

ผ้อู อกแบบปก

นางสาวเนตรนภา บางเพชร ครู กศน.ตาบลตะกาง

ผู้ควบคุมการดาเนนิ งาน

ดร.สุธี วรประดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สานกั งาน กศน.จงั หวดั ตราด

นางสาวสุประวีณ์ กลีบสมทุ ร 16

หวั หนา้ กลมุ่ ส่งเสริมการศึกษาตามอธั ยาศยั สานกั งาน กศน .จงั หวดั ตราด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
8. การเสริมสร้างสุขภาพ(ม.ปลาย)
Next Book
3. OK ระบบต่างๆของร่างกานย(ม.ปลาย)