The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebooktrat, 2021-04-20 00:07:00

แหล่งเรียนรู้

วัดบุปผาราม

แหล่งการเรียนรู้วดั บุปผาราม

ห้องสมุดประชาชนจังหวดั ตราด

วดั บุปผาราม

ต้งั อยหู่ มู่ท่ี 3 ตาบลวงั กระแจะ อาเภอเมืองตราด
จงั หวดั ตราด รหสั ไปรษณีย์ 23000
โทรศพั ท์ 039 - 512623

กิจกรรมท่ีใหบ้ ริการ/ความรู้/องคค์ วามรู้

วดั บุปผาราม เป็นวดั เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของจงั หวดั ตราด
สาเหตุที่เรียกวา่ "วดั บุปผาราม" เล่ากนั วา่ เม่ือก่อนน้ีในหมู่บา้ น
และอาณาบริเวณวดั มีไมด้ อกและไมป้ ่ าท่ีออกดอกตามฤดูกาล
สีสรรสวยสดงดงามข้ึนอยทู่ วั่ ไป โดยเฉพาะในบริเวณวดั ยงั มี
ตน้ อบเชยซ่ึงเป็นพนั ธุ์ไมท้ ่ีใชท้ ายาไทย ปรุงน้าอบน้าหอมข้ึนอยู่
มากมาย ส่งกล่ินหอมอบอวลไปทว่ั บริเวณ และโดยเหตุท่ีวดั
ต้งั อยบู่ นเนินสูง ภาพวดั ในท่ามกลางพฤษชาติ จึงเป็นที่ประทบั
ตาประทบั ใจ ผพู้ บเห็นยง่ิ นกั

ส่วนเหตุที่เรียกวา่ "วดั ปลายคลอง"น้นั เป็นเพราะวา่
วดั น้ี ต้งั อยทู่ ่ีหมู่บา้ นปลายคลอง จากหลกั ฐานที่กรมศาสนา
ไดต้ รวจสอบเม่ือ พ.ศ.2529 ปรากฏวา่ วดั บุปผาราม มีการ

จดั ต้งั เม่ือ พ.ศ.2159 และไดร้ ับวิสุงคามสีมา พ.ศ.2225
ดงั น้นั วดั บุปผารามมีอายถุ ึง 200 ปี เศษ หากเทียบเคียง พ.ศ.
ท่ีวดั บุปผารามถือกาเนิดข้ึนมาในสมยั กรุงศรีอยธุ ยาตอน
ปลายคือในช่วงรัชสมยั สมเดจ็ พระเจา้ ปราสาททอง (พ.ศ.2172 -
2199) สาหรับผรู้ ิเร่ิมสร้างวดั น้ี ตามหลกั ฐานบนั ทึกไวว้ า่ หลวง

เมือง เป็นผสู้ ร้าง

พพิ ธิ ภัณฑ์

เป็นสถานที่เกบ็ รวบรวม
โบราณสถานและโบราณวตั ถุ

มากมายหลายชนิด

โบราณสถาน

หอสวดมนต์
วิหาร
หอระฆงั

กฏุ ิเลก็ ทรงไทย

โบราณวตั ถุ

1. พระบรมสารีริกธาตุ 8. เครื่องลายคราม
2. พระพทุ ธรูปแบบสุโขทยั 9. เคร่ืองถว้ ยเบญจรงค์
3. พระพทุ ธรูปทรงเคร่ือง 10. เครื่องถว้ ยยโุ รป
4. พระพทุ ธรูปบุเงินบุทอง 11. เคร่ืองถว้ ยดทั ซ์
5. พระศรีอารยเมตไตรย 12. เคร่ืองถว้ ยสก๊อต
6. พระพทุ ธรูปปางทุกขกิริยา 13. เคร่ืองถว้ ยเบลเยยี่ ม
7. พระพทุ ธรูปครองจีวรลายดอก 14. เคร่ืองถว้ ยองั กฤษ

พระพทุ ธรูปปางต่าง ๆ

เคร่ืองเบญจรงค์

สถาปัตยกรรม
และ

จิตรกรรม

วหิ ารฝากระดาน

ก่อสร้างแบบโคง้ รูปเรือสาเภาเช่นเดียวกบั
ฐานโบสถว์ หิ าร สมยั อยธุ ยาตอนปลาย
หลงั คาช้นั เดียว ฝาผนงั ไม้ ก่ออิฐถือปูน
เคยใชเ้ ป็นพระอุโบสถมาแต่เดิม

กฎุ ราย

เป็นแบบทรงไทย เครื่องไมท้ ้งั หลงั
โดยบากเขา้ ไม้ หลงั คามุงกระเบ้ือง
ดินเผา กวา้ ง 2 เมตร ยาว 4.5 เมตร
ถูกตามพระวินยั บญั ญตั ิ

ในอุโบสถ

ผนงั ดา้ นในและเพดานมีภาพจิตรกรรมสมยั รัตนโกสินทร์ตอนตน้ เพดาน
เขียนดาว เพดานเป็นรูปทรงกลม มีลายกลีบบวั อยภู่ ายในผนงั ดา้ นหลงั
พระประธาน เขียนลายดอกพดุ ตาน ผนงั ดา้ นขา้ งเขียนลายดอกไมส้ ลบั ลาย
หา้ เหล่ียม ผนงั ดา้ นหนา้ ระหวา่ งประตูเขียนภาพ 2 มิติ เป็นภาพพระพทุ ธรูป
ปางแสดงธรรม จีวรสีแดงมีรูปชาวจีนตีฆอ้ งดา้ นขวามือ ใตฐ้ านเขียนภาพ
พานใส่ผลไม้ ดา้ นล่างลงไปเขียนภาพลายมงั กรคูต่ รงกลางภาพ ดา้ นซา้ ย
เขียนภาพคนไทยถือดอกบวั ดา้ นขวาคนจีนถือธูป ผนงั ดา้ นล่างกรอบ
หนา้ ต่างเขียนเป็นภาพเล่าเร่ืองราวในวรรณคดีจีน

วหิ ารพระพทุ ธไสยาสน์
(วหิ ารพระนอน)

ฝาผนงั และเพดานในมีภาพจิตรกรรมเขียนสีสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ เพดานเขียนภาพลายดอกไม้
ลายสตั ว์ มีนก กวาง มงั กรคู่ และอกั ษรจีน ผนงั
ดา้ นหลงั พระพทุ ธรูปเขียนลายนก และลายดอกไม้
ส่วนผนงั อีก 3 ดา้ น เขียนลายดอกไม้

พระพทุ ธไสยาสน์

มณฑป 3 หลงั

▪ มณฑปหลงั ท่ีหน่ึง ผนงั ดา้ นในทางทิศตะวนั ตกเขียนภาพ
พระพทุ ธรูป ปางมารวชิ ยั ในซุม้ นาค ประทบั นงั่ บนดอกบวั พระ
สาวกนงั่ พนมมืออยดู่ า้ นซา้ ย ขวามีฉตั รกางก้นั และเขียนรูปพระ
มาลยั อยใู่ กลพ้ ระสาวก ผนงั ดา้ นขา้ งเขียนลายดอกบวั

▪ มณฑปหลงั ที่สอง ผนงั ดา้ นหลงั เขียนพระพทุ ธรูปปางป่ าเลไลยก์
ประกอบดว้ ย ป่ าเขา และนกไก่ฟ้า ผนงั ดา้ นขา้ งเขียนลายดอกบวั

▪ มณฑปหลงั ท่ีสาม ผนงั ดา้ นหลงั เขียนภาพภูเขา ดา้ นขา้ งมีลาย
ดอกไม้

วนั เวลา ที่ใหบ้ ริการ

ให้บริการทุกวนั
ค่าใชจ้ ่ายในการเขา้ ร่วมกิจกรรม/รับบริการ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผรู้ ับผดิ ชอบ

เจ้าอาวาสวดั บุปผาราม และ พทุ ธสาสนกิ ชนทว่ั ไป

จดั ทาโดย

นายฐิติรัตน์ มีเกียรติ
บรรณารักษ์ หอ้ งสมุดประชาชนจงั หวดั ตราด


Click to View FlipBook Version