The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ขั้นตอนการทำ E-BOOK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ebooktrat, 2020-07-13 23:00:08

ขั้นตอนการทำ E-BOOK

ขั้นตอนการทำ E-BOOK

Keywords: ขั้นตอนการทำ E-BOOK

สอ่ื อิเลก็  ทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

  E-BOOK ดว้ ย Word
 
 

 

 

  2010                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

การทาํ E-BOOK แบบ PDF ด้วยโปรแกรม Word 2010

บทความแสดงตวั อยา่ งการสรา้ งอบี คุ๊ แบบ PDF ดว้ ยโปรแกรม Microsoft
Word
ในโปรแกรม Word รนุ่ 2010 จะมหี น้าจอโปรแกรมทต่ี ่างจากรนุ่ อน่ื ทาํ ใหค้ าํ สงั ่ ในการ
ทาํ งานเปลย่ี นไปดว้ ย ในบทความน้จี ะแนะนําตวั อยา่ งการสรา้ งหนงั สอื อเี ลค็ ทรอนคิ สห์ รอื อบี ุ๊
คแบบ PDF เพอ่ื เป็นแนวทางสาํ หรบั ผทู้ ส่ี นใจ

สาํ หรบั วธิ กี ารสรา้ งจะแบ่งเน้อื หาเป็นสว่ นๆ ตามหวั ขอ้ ดา้ นล่าง เพอ่ื ไมใ่ หบ้ ทความมี
ความยาวมากเกนิ ไปนกั เพอ่ื ความสะดวกในการอ่าน

1. ขนั้ ตอนการกาํ หนดขนาดของกระดาษสาํ หรบั E-BOOK และระยะขอบกระดาษ
2. ขนั้ ตอนการกาํ หนดเกย่ี วกบั แมแ่ บบตวั หนงั สอื การ Save แมแ่ บบไวใ้ ชง้ านในครงั้
ตอ่ ๆ ไป
3. การทาํ ปกหนงั สอื E-BOOK
4. การสรา้ งคาํ นําของ E-BOOK
5. การทาํ สารบญั ของ E-BOOK
6. การทาํ เน้ือหา แต่ละหวั ขอ้ พรอ้ มรายละเอยี ดทเ่ี ป็นขอ้ ความและภาพประกอบของอบี คุ๊
7. การสรา้ งสว่ นทา้ ยกระดาษของอบี ุ๊ค
8. การบนั ทกึ ไฟลง์ านของ Word 2010 เป็น E-BOOK แบบ PDF ซง่ึ กเ็ ป็น
ขนั้ ตอนสดุ ทา้ ย

Tips

กอ่ นจะศกึ ษาเน้อื หาตามบทความน้ี ใหต้ ดิ ตงั้ โปรแกรมทจ่ี าํ เป็นตอ้ งใชก้ ่อน ดงั นี้
1. Foxit Reader ไวอ้ า่ นไฟล์ E-BOOK แบบ PDF
2. CutePDF Writer ไวแ้ ปลงไฟลเ์ อกสารทไ่ี ดส้ รา้ งดว้ ย Word เป็นไฟล์ E-
BOOK PDF


 

กาํ หนดขนาดของกระดาษสาํ หรบั อีบคุ๊ ใน Word 2010

บทความแสดงการตงั้ คา่ เกย่ี วกบั หน้ากระดาษสาํ หรบั การสรา้ งอบี ุค๊ แบบ PDF ใน
Word2010
การกาํ หนดเกย่ี วกบั กระดาษ ก่อนอน่ื ตอ้ งดวู า่ จะนําอบี คุ๊ ไปใชง้ านในลกั ษณะใด เน้นใหอ้ า่ น
จากหน้าจอคอมพวิ เตอรห์ รอื โน๊ตบคุ๊ หรอื เน้นนําไปใชก้ บั เครอ่ื งอา่ นอบี ุ๊ค แทป็ เลต็ มอื ถอื ทม่ี ี
หน้าจอขนาดเลก็ ตอ้ งเลอื กใหเ้ หมาะสม
1. อบี ุ๊คสาํ หรบั การอา่ นจากหน้าคอมพวิ เตอรไ์ มว่ า่ จะเป็นโน้ตบุ๊คหรอื คอมพวิ เตอรต์ งั้ โต๊ะ
หน้าหนงั สอื ขนาด A4 อา่ นงา่ ยกาํ ลงั ดี เน้นการออกแบบใหส้ บายตาเขา้ ไว้ เพอ่ื ใหอ้ า่ นได้
นานๆ และถนอมสายตา
2. สาํ หรบั การทาํ อบี ุ๊คสาํ หรบั อบี ุ๊ครดี เดอร์ (Kindle, Nook) แทป็ เลต็ (iPad,
Galaxy tap) หรอื มอื ถอื สมารท์ โฟนบางรนุ่ หน้าจอไมเ่ กนิ ขนาด A5 กเ็ พยี งพอ
สามารถอา่ นไดส้ บายๆ


 

3. การกาํ หนดเกย่ี วกบั กระดาษใหค้ ลกิ ท่ี แฟ้ม >> สรา้ ง >> เอกสารเปลา่ และ สรา้ ง

4. คลกิ แทป็ เคา้ โครงหน้ากระดาษ
5. คลกิ ป่มุ ตงั้ คา่ หน้ากระดาษ
6. คลกิ แทป็ กระดาษ
7. คลกิ เลอื กขนาดของกระดาษเชน่ A5 (แนวตงั้ ) 14.8 x 21 ซม. กรณไี มป่ รากฏ
ใหพ้ มิ พค์ า่ ความกวา้ ง 14.8 และ 21 ลงไป


 

8. คลกิ แทป็ ระยะขอบ
9. ตงั้ ระยะขอบกระดาษ เพอ่ื ใหเ้ น้ือหาในหน้ากระดาษอยหู่ า่ งขอบ บน ล่าง ซา้ ยและขวา
ตามตอ้ งการ จะเผอ่ื ไวใ้ นสว่ น ลา่ ง มากหน่อย เพอ่ื ไวท้ าํ สว่ นทา้ ยกระดาษหรอื ฟุตเตอร์
10. เสรจ็ แลว้ คลกิ ตกลง


 

กาํ หนดเกี่ยวกบั แม่แบบตวั หนังสือ สาํ หรบั อีบคุ๊ ใน Word 2010

บทความแสดงการตงั้ คา่ แมแ่ บบสาํ หรบั ขอ้ ความหรอื สไตลข์ องขอ้ ความ ก่อนจะสรา้ ง
อบี ุ๊คใน Word 2010

ในกรณที ท่ี าํ อบี คุ๊ จาํ นวนมากๆ การสรา้ งสไตลใ์ หก้ บั หวั ขอ้ จะชว่ ยใหก้ ารเปลย่ี นแบบ
ขนาด สขี อ้ ความสว่ นทเ่ี ป็นหวั ขอ้ สามารถจดั การไดท้ เี ดยี วพรอ้ มกนั โดยใชส้ ไตล์

1.กาํ หนดเกย่ี วกบั ขนาดของกระดาษและระยะขอบทต่ี อ้ งการใหเ้ รยี บรอ้ ยก่อน ดหู วั ขอ้
กอ่ นหน้าน้ี แลว้ จงึ มากาํ หนดคา่ ในสว่ นน้ี
2. คลกิ แทป็ หน้าแรก
3. สาํ หรบั แมแ่ บบตวั หนงั สอื ทต่ี อ้ งการเปลย่ี นในทน่ี ้ีจะเปลย่ี น 2 แบบดว้ ยกนั คอื ปกติ
และ หวั เรอ่ื ง
4. แบบปกติ จะเป็นเน้อื หาภายในหนงั สอื สว่ น หวั เรอ่ื ง 1 จะใชก้ บั หวั ขอ้ ของแตล่ ะ
บทความ หรอื หวั ขอ้ ทเ่ี ราตอ้ งการนําไปสรา้ งสารบญั ในภายหลงั ยกเวน้ พวก คาํ นํา
(Preface) และ สารบญั (Table of Contents)
5. ลกั ษณะจะเป็นแมแ่ บบตวั หนงั สอื คลกิ ป่มุ ใตเ้ ปลย่ี นลกั ษณะ
6. ลกั ษณะชอ่ื ปกติ คลกิ ป่มุ ลกู ศรลงขวามอื ไปปรบั แต่งเพม่ิ เตมิ
7. สาํ หรบั การสรา้ งอบี คุ๊ แบบ PDF เน้นใหอ้ ่านจากหน้าจอ กรณที าํ อบี ๊คุ ภาษาไทย
จะใชฟ้ อนตแ์ บบใดกต็ าม ใหก้ าํ หนดขนาดตวั หนงั สอื ไว้ ประมาณ 16-18 สว่ นกรณีท่ี
ทาํ หนงั สอื อบี คุ๊ เน้อื หาเป็นภาษาองั กฤษ ลองใช้ Times New Roman ดกู ่อน
โดยเลอื กขนาดอยา่ งน้อย 12 เสรจ็ แลว้ คลกิ ตกลง


 

8. ลกั ษณะอกี ตวั ทต่ี อ้ งกาํ หนดกค็ อื หวั เรอ่ื ง 1 คลกิ ป่มุ ลกู ศรหลงั หวั เรอ่ื ง 1
9. กาํ หนดขนาดและสขี องตวั หนงั สอื ตามตอ้ งการ ตอ้ งใหญ่กว่ ลกั ษณะปกตใิ นขอ้ ท่ี 6-8
10. กรณีทาํ หนงั สอื ทม่ี หี ลายบท ซง่ึ จะมชี อ่ื บทท่ี และหวั ขอ้ ของบท แบบน้ีตอ้ งกาํ หนด
ลกั ษณะ เพม่ิ อกี ตวั คอื หวั เรอ่ื ง 2 เอาหวั เรอ่ื ง 1 ไวใ้ ชก้ บั คาํ วา่ บทท่ี และ หวั เรอ่ื ง 2
ไวใ้ ชก้ บั หวั ขอ้ ของบทนนั้ ๆ
11. แตต่ วั อยา่ งน้ี ใชร้ ะดบั เดยี ว กใ็ ช้ หวั เรอ่ื ง 1 เทา่ นนั้
12. เสรจ็ แลว้ บนั ทกึ งานเกบ็ ไว้


 

ทาํ ปกหนังสืออีบคุ๊ ใน Word 2010

บทความแสดงการสรา้ งปกหนงั สอื อบี ุ๊คแบบ PDF ดว้ ยโปรแกรม Word
2010
หลงั จากกาํ หนดขนาดของกระดาษและลกั ษณะ ของแบบฟอนตท์ จ่ี ะใชใ้ นอบี ๊คุ แลว้ ต่อไปเรา
จะเรม่ิ ทาํ อบี คุ๊ แบบ PDF กนั เลย โดยจะเรม่ิ จากปกกอ่ น
1.คลกิ เคาะ Ente จนกวา่ จะขน้ึ หน้าใหม่
2. การแสดงหน้าจอ ใหย้ อ่ ใหเ้ หน็ 2 หน้าจอตอ่ หน่งึ หน้ากระดาษแบบน้ี
3. เรมิ่ ตน้ ทาํ ปกหนงั สอื ซง่ึ ขอสรา้ งแบบงา่ ยๆ เป็นตวั อยา่ งกแ็ ลว้ กนั เน้นใชก้ ลอ่ งขอ้ ความ
วางภาพ และขอ้ ความ เชน่ คาํ อธบิ าย หรอื คาํ โปรยบนปกหนงั สอื
4. ชอ่ื หนงั สอื จะใช้ WordArt พมิ พช์ อ่ื หนงั สอื สวยๆ ดงั ตวั อยา่ ง
5. เป็นอนั เสรจ็ สน้ิ การทาํ ปกหนงั สอื แบบงา่ ยๆ ตอ่ ไปเราจะไปทาํ คาํ นํา ซง่ึ กค็ อื
หน้าท่ี 2 นนั่ เอง


 

สร้างคาํ นําของอีบคุ๊ ใน Word 2010

บทความแสดงการสรา้ งคาํ นําให้กบั อีบคุ๊ ท่ีสรา้ งด้วยโปรแกรม Word 2010
1. การสรา้ งคาํ นํา กเ็ น้นงา่ ยๆ เหมอื นเดมิ ๆ พมิ พๆ์ ๆ เขา้ ไป
2. อาจจะปรบั แต่งใหส้ วยงาม มภี าพพน้ื หลงั ตวั การต์ นู ฯลฯ ทาํ ไดต้ ามใจชอบ


 

สรา้ งสารบญั ของอีบคุ๊ ใน Word 2010

บทความแสดงการสรา้ งสารบญั ใหก้ บั อบี คุ๊ ทส่ี รา้ งดว้ ยโปรแกรม Word 2010
การสรา้ งสารบญั นนั้ ยากในการคาํ นวณวา่ ตอ้ งมกี ห่ี น้า ตอ้ งทาํ หวั ขอและเน้อื ใหเ้ สรจ็ กอ่ น
1. ทาํ หน้าคาํ นําเสรจ็ กเ็ คาะ Enter ไปเรอ่ื ย จนขน้ึ หน้าใหม่ พมิ พค์ าํ วา่ สารบญั แลว้
เคาะ Enter ลงเหมอื นเดมิ จนกวา่ จะไปหน้าใหมท่ จ่ี ะสรา้ งบททห่ี รอื หวั ขอ้ แรกของเน้อื หา
ในหนงั สอื เชน่ ทาํ ความรจู้ กั Windows 7
2. ถา้ เป็นหนงั สอื เลม่ บางๆ ไมก่ ห่ี น้าทพ่ี อจะรวู้ า่ หวั ขอ้ มกี ห่ี น้ากค็ งไมย่ าก แตเ่ ล่มหนาๆ
อาจจะมหี ลายหน้า เพราะฉะเนนั้ ในหน้าสารบญั พมิ พแ์ คค่ าํ วา่ สารบญั จดั ตวั หนา เพม่ิ
ขนาด แลว้ ทง้ิ ไวแ้ คน่ นั้ กอ่ น
3. ไปจดั การกบั หวั ขอ้ และรายละเอยี ดของแตล่ ะหวั ขอ้ ของหนงั สอื ใหเ้ รยี บรอ้ ยกอ่ น (ยงั ไม่
ตอ้ งใสภ่ าพประกอบในแตล่ ะหวั ขอ้ ) ไวก้ ลบั มาทาํ สารบญั เมอ่ื จดั หวั ขอ้ เรยี บรอ้ ยแลว้


 

4. แตล่ ะหวั ขอ้ นนั้ ใหเ้ ลอื ก ลกั ษณะ แบบ หวั เรอ่ื ง 1 สรา้ งแถบสแี ลว้ คลกิ คลกิ ทุกหวั ขอ้
ตอ้ งเลอื ก หวั เรอ่ื ง 1 เหมอื นกนั ไมเ่ ชน่ นนั้ จะนําไปทาํ สารบญั ไมไ่ ด้

10 
 

5. กรณีทท่ี าํ หวั ขอ้ ทงั้ เล่มเสรจ็ แลว้ กจ็ ะสรา้ งสารบญั โดย กลบั ไปหน้าสารบญั คลกิ บรรทดั
ใตค้ าํ วา่ สารบญั
6. คลกิ แทป็ การอา้ งองิ
7. คลกิ สารบญั
8. คลกิ แทรกสารบญั
9. คลกิ ตกลง ในกรอบขอ้ ความทป่ี รากฏขน้ึ มา

11 
 

10. ผลทไ่ี ดเ้ มอ่ื สารบญั ถกู แทรกเขา้ มา จะทาํ ใหห้ น้ากระดาษเล่อื นไป เลขหน้ากจ็ ะไมต่ รง
แน่นอน น่ีคอื เหตผุ ลทใ่ี หจ้ ดั ใหค้ รบทกุ หวั ขอ้ ก่อนแลว้ จงึ สรา้ งสารบญั เพราะถา้ รแู้ ลว้ วา่
สารบญั นนั้ มกี ห่ี น้า กจ็ ะงา่ ยในการสรา้ ง เพราะรวู้ า่ หน้ากระดาษจะเลอ่ื นไปจากเดมิ กห่ี น้า
กรณมี สี ารบญั หน้าเดยี วแบบน้ี กเ็ ล่อื นไปเลก็ น้อย
11. เมอ่ื รวู้ า่ สารบญั ตอ้ งใชก้ ห่ี น้าคราวน้ี คอ่ ยไปเรม่ิ ทาํ หน้าทเ่ี ป็นเน้ือหา
12. สว่ นอกี วธิ ที ง่ี า่ ยทส่ี ดุ เลยกค็ อื ในสว่ นสารบญั ใหส้ รา้ งเอง หวั ขอ้ มที งั้ หมดกห่ี วั ขอ้ พมิ พ์
ลงไปใหห้ มดเลย แตเ่ ลขหน้ารอใสเ่ อง กรณนี ้จี ะงา่ ยกวา่ เพราะจะรไู้ ดเ้ ลยวา่ หวั ขอ้ มที งั้ หมด
กห่ี น้า แต่จะเสยี เวลาใสเ่ ลขหน้าเอง

12 
 

สรา้ งเนื้อหาของอีบคุ๊ ใน Word 2010
บนั ทึกไฟลง์ านของ Word 2010 เป็นอีบคุ๊ แบบ PDF

บทความแสดงการบนั ทกึ ไฟลเ์ อกสารของ Word 2010 ใหเ้ ป็นไฟลอ์ บี ุ๊คแบบ
PDF เพอ่ื นําไปใชง้ านกบั เครอ่ื งอ่านอบี คุ๊ แบบตา่ งๆ

ตอนน้จี ะเป็นขนั้ ตอนสดุ ทา้ ยในการทาํ หนงั สอื อบี ุ๊คแบบ PDF ดว้ ยโปรแกรม
Word 2010 โดยจะตอ้ งตดิ ตงั้ โปรแกรมชว่ ยสรา้ งไฟล์ PDF ซง่ึ ในทน่ี ้จี ะใชโ้ ปรแกรม
CutePDF Writer ดาวน์โหลดไดท้ ่ี www.cutepdf.com
1. คลกิ แฟ้ม
2. คลกิ พมิ พ์
3. กาํ หนดคา่ ตา่ งๆ ก่อนพมิ พ์ เชน่ A5 เลอื กขนาดหนงั สอื เป็น A5 ตามการตงั้ คา่
หน้ากระดาษทไ่ี ดท้ าํ ไว้
4. เลอื กเครอ่ื งพมิ พ์ เป็น CutePDF Writer โปรแกรมน้ีตอ้ งตดิ ตงั้ ลงใน
Windows XP/Vista หรอื 7 จงึ จะมชี อ่ื ปรากฏตรงน้ี
5. ตวั อยา่ งไฟลง์ าน เชน่ หน้าปกหนงั สอื ซง่ึ เป็นหน้าแรก จากทงั้ หมด 62 หน้า
6. คา่ อ่นื ๆ ทเ่ี หลอื ลองเลอื กตามตวั อยา่ ง
7. พรอ้ มจะสรา้ งไฟลอ์ บี ุ๊ค PDF ดว้ ย Word 2010 แลว้ กค็ ลกิ พมิ พ์ ไดเ้ ลย

13 
 

8. จะปรากฏกรอบขอ้ ความใหบ้ นั ทกึ และตงั้ ชอ่ื ไฟล์ PDF ทไ่ี ดใ้ นชอ่ ง File name
เชน่ windows7word2010
9. สว่ นตาํ แหน่งนนั้ ผมไดเ้ ลอื กใหเ้ กบ็ ไวใ้ นไดรว์ D:
10. เสรจ็ แลว้ คลกิ Save
11. สาํ หรบั กรอบขอ้ ความน้ี ถา้ ไมป่ รากฏขน้ึ มาใหค้ ลกิ ท่ี Save As ในสว่ น
Taskbar

14 
 

12. ดผู ลงาน โดยเขา้ โปรแกรม Windows Explorer คลกิ ไดรว์ D:
13. จะพบกบั ไฟลอ์ บี ุ๊ค PDF ทไ่ี ดเ้ ชน่ windows7word2010 ใหด้ บั เบล้ิ คลกิ
เปิดไฟลง์ านขน้ึ มา

15 
 

14. ตวั อยา่ งไฟลท์ ถ่ี กู เปิดขน้ึ มา ซง่ึ จะเปิดดว้ ยโปรแกรม Foxit Reader
15. เพอ่ื ความงา่ ยในการอ่าน ใหค้ ลกิ View>>Navigation
Panels>>Pages
16. โปรแกรมจะแสดงเครอ่ื งมอื Pages ดา้ นซา้ ยมอื ซง่ึ ชว่ ยใหส้ ะดวกในการคลกิ ดู
หน้าทต่ี อ้ งการอ่าน

16 
 

17 
 

18 
 


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TOPIK 1
Next Book
แผนกสูตินรีเวช