The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แสดงการปลูกผักบุ้งจีนแบบ Hydroponics โดยเริ่มตั่งแต่การแช่เมล็ดพันธุ์-->การปลูก --> ดูแล-บำรุง--> เก็บเกี่ยว & ปรุงเป็นอาหาร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุภาวดี ชลายน, 2022-07-06 23:43:16

ผักบุ้งไฮโดร

แสดงการปลูกผักบุ้งจีนแบบ Hydroponics โดยเริ่มตั่งแต่การแช่เมล็ดพันธุ์-->การปลูก --> ดูแล-บำรุง--> เก็บเกี่ยว & ปรุงเป็นอาหาร

วิทยาลัยสารพัดชา่ งเชียงใหม่

TimeLine
การปลูกผกั บงุ้ Hydro.

(6)
เก็บผลผลิต

(5)
บารุง-ดแู ล-รกั ษา

(4)
ปลูกลงหลุม
(3) ปลูก
เพาะลง
ถาดเพาะ

(1) (2)

แชเ่ มล็ดพันธ์ ฟั กเมล็ดพันธ์
1 คืน ท่ีมืดอีก 1 คืน

14/6/65 17.00น. ผกั บงุ้
เรม่ิ แชเ่ มล็ดพันธุ์ Day-0

Steps:

1. ล้างเมล็ดพันธุ์ด้วยน้าบรสิ ุทธ์ิ 2-3 น้า
2. แช่ไว้ 1 คืน(ดังภาพ) ในอุณหภมู หิ อ้ ง

ปกติ

15/6/65 21.00น. ผกั บงุ้
เรม่ิ ฟั กอีก 1 คืน Day-1

1. เมล็ดหลังการแช่ 1 คืน
(เมล็ดอวบน้า..ขนาดใหญม่ ากขนึ้ )

2. รนิ น้าออก
แล้ววางบน
ผา้ ช้ืน 80%
ท่วี างบน
ตะแกรงอีกที

3. ทบผา้ หอ่
(รกั ษาความชนื้ )

4.ใส่กล่อง/
ถงุ พลาสติก
ปิ ดฝาแน่น

5.แล้ววางไว้
ในทีม่ ดื 1 คืน
(ในทน่ี ี้..ใส่ไว้ ใน
ถุงทบึ แสง)

16/6/65 16.00น. ผกั บงุ้
เรมิ่ บม่ -เพาะเมล็ด Day2

• หลังการฟั ก...

เมล็ดพันธุเ์ รมิ่
งอกรากแล้ว
• วางถาดหลุม

ปลูกลงในภาชนะ

ก้นทึบ
• อุดรูถาดปลูก

ด้วยกระดาษทิช NOTE

ชู/ขุยมะพรา้ ว จากน้ี 7 วัน

เล็กน้อย ใบจะเรม่ิ ผลิ

• พ่นน้าบรสิ ุทธ์ใิ หเ้ ปี ยกชุม่
• หย่อนเมล็ดพันธุ์ท่ีงอกรากแล้วลง

หลุมปลูกละ 3-5 เมล็ด

• เลี้ยงน้าบรสิ ุทธใิ์ นถาดเพาะ ใหอ้ ยูใ่ น

ระดับเมล็ดพันธุป์ รมิ่ น้า
• วางไว้ในรม่ อุณหภมู หิ อ้ งปกติ 1 คืน
• วันรุง่ ขน้ึ เรมิ่ นาออกแดดราไร

17/6/65 16.00น. ผกั บงุ้
Follow up Day-3

การบม่ -เพาะต้นอ่อน

• น้าปรมิ่ เมล็ดพันธุ์
• รบั แดดอ่อนเชา้ &เย็น

กลางวนั อยูใ่ นรม่ ราไร

โตเรว็ มากคะ่ ..

18/6/65 14.30น. ผกั บงุ้
Follow up การ Day-4

บม่ -เพาะต้นอ่อน

• น้าปรม่ิ เมล็ดพันธุ์
• รบั แดดอ่อนเชา้ &เย็น

กลางวันอยู่ในรม่ ราไร

โตเรว็ มากคะ่ ..

19/6/65 ผกั บงุ้
Follow up การ Day-5
บม่ -เพาะต้นอ่อน
เปรยี บเทียบ
7.00น. การเติบโต

ภายในวนั

เดียวกนั

10.00น.

18.00น.

22/6/65 8.00น. ผกั บงุ้
ช่วงการเพาะต้นอ่อน Day-8

• น้าปรม่ิ คอราก
• รบั แดดอ่อนเช้า&เยน็

กลางวันอยูใ่ นรม่ ราไร

โตเรว็ มากคะ่ ..ใบ-ต้นงดงาม
รากเป็ นพวงสวยงาม

ยาวออกมานอกถาดเพาะ

26/6/65 9.00น. ผกั บงุ้
เรม่ิ ยา้ ยมาอยูใ่ น Day-12

กล่องปลูก hydro
• ปรมิ าตรน้าเต็มกล่อง(กงุ้ )

= 34.2 x 49 x 11 =
18.43 ลิตร
• ใส่ป๋ ยุ A= ป๋ ุย B = 18.43
x 8 = 147 cc.

• ในท่ีนี้... ใช้กล่องปลูกแตงรา้ น
เก่า มาเจาะรูเพ่ิม

• ระยะห่างระหว่างหลุมปลูก =
10 cm. หลุมละ 3-4 ต้นอ่อน

27/6/65 15.40น. ผกั บงุ้
Follow up หลัง
ย้ายลงกล่องปลูก Day-13

และเติมป๋ ยุ

• สภาพโดยรวมดีขนึ้

• มีเพียงต้นเดียวท่ตี ้องปรบั
ระดับโคนต้นใหส้ ูงขน้ึ เพราะแช่
น้ามากไป

• ไม่มีน้ารวั่ -ซึมจากกล่องโฟม

29/6/65 07.00น ผกั บงุ้
Follow up หลัง Day-15

ยา้ ยลงกล่องปลูก
และเติมป๋ ยุ

• สภาพโดยรวมดีขน้ึ ทกุ วัน
• ต้นเดียวท่ตี ้องปรบั ระดับโคน

ต้นให้สูงขน้ึ ก็สูงทนั พี่น้องแล้ว
ค่ะ

30/6/65 17.00น ผกั บงุ้
Follow up หลัง Day-16

ย้ายลงกล่องปลูก
และเติมป๋ ยุ (26/6/65)

• สภาพโดยรวมดีขน้ึ ทกุ วัน
• เพียง 1 วันต้นสูงขนึ้ จนเหน็

ชัดเจน
• น้าในกล่องปลูกเรม่ิ พรอ่ งลง

ราว 1 cm.

1/7/65 7.00น ผกั บงุ้
Follow up หลัง
ยา้ ยลงกล่องปลูก Day-17

และเติมป๋ ยุ ระบบรากดูดี
(26/6/65)

อัตราเติบโต
ของต้นดี

4/7/65 7.00น ผกั บงุ้
Day-20
Follow up หลัง

ยา้ ยลงกล่องปลูก
และเติมป๋ ยุ
(26/6/65)

อัตราเติบโตของต้นดี

6/7/65 8.30น. ผกั บงุ้
เก็บผลผลิตครงั้ แรก Day-22

(1) ก่อนเกบ็ เกย่ี ว

6/7/65 8.30น. ผกั บงุ้
เก็บผลผลิตครง้ั แรก Day-22

(2) หลังเกบ็ เก่ียว
ค่อยๆใชก้ รรไกรตัด
เหนือส่วนบนของขอ้
ล่างสุด... ส่วนที่
เหลือ ไว้แตกยอด
ต่อไป

1 กล่องปลูก =
15 หลุมปลูก
→ ผดั ได้ 2
จานใหญ่

ผลงานและความรูท้ ข่ี า้ พเจา้
ได้นามาประกอบส่ือนี้ ได้จาก
การเรยี น online ที่วทิ ยาลัย
สารพัดชา่ งเชยี งใหม่ ท้งั วิชา
เกษตรกรรมทีเ่ รยี นกับ
อาจารยธ์ นรุ กั ษ์ ชัยชิต และ
วิชาคอมพิวเตอรท์ เ่ี รยี นกบั
อาจารยส์ ุรรี ตั น์ ทกั ษะวสุ

ขอเชิดชูและใหเ้ กยี รติมา ณ
ทีน่ ้ี

กราบขอบคณุ ค่ะ
สุภาวดี ชลายน

นักศึกษาวชิ าชพี ระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดชา่ งเชยี งใหม่

6 กรกฎาคม 2565

Credit and thanks for
pictures and audio to

Youtube and the
original owners. No
copyright infringement

intended. For
practicing and learning

only.
Thank you so much.

Kai-Supawadee
July 6,2022


Click to View FlipBook Version
Previous Book
มาตรการโรงเรียนปลอดภัย Safety Center
Next Book
สถิตินักเรียนมาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564