The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU_MESYUARAT_AGUNG_PIBG_KALI_KE_48_SJKT_LADANG_WELLESLEY_2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by indiravaratharajan61, 2021-10-28 12:30:21

BUKU_MESYUARAT_AGUNG_PIBG_KALI_KE_48_SJKT_LADANG_WELLESLEY_2021

BUKU_MESYUARAT_AGUNG_PIBG_KALI_KE_48_SJKT_LADANG_WELLESLEY_2021

MESYUARAT AGUNG PIBG
SJKT LADANG WELLESLEY

TAHUN 2021

DIRASM IKAN OLEH :
Tuan Jefere bin Kamis

TIMBALAN PPD
SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

PPD KULIM BANDAR BAHARU

¦Åø¦ÄŠÄ¢ ¾Á¢úôÀûÇ¢, 09600 ÖÉ¡Š, ¦¸¼¡.

SJKT LADANG WELLESLEY, 09600 LUNAS, KEDAH.

48-¬õ ¬ñÎ
¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸

¦À¡ÐìÜ𼠫Ȣ쨸

¾¢¸¾¢ : 29.10.2021
¿¡û : ¦ÅûÇ¢
§¿Ãõ : Á¡லÄ 6:00
þ¼õ : அÅரÅர் இøÄம்

º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸ :

Tuan Jefere bin Kamis

Timbalan PPD,
Sektor Pengurusan Sekolah
PPD Kulim Bandar Baharu.

பள்ளியின் சட்ட திட்டங்கள்.....

இôÀûÇ¢ய¢ø Àய¢Öம் Á¡ணÅர்¸Ç¢ன் ¦Àற்ற ¡ர்¸û / À¡து¸¡ÅÄர்¸û
¾ங்¸û குழந்ல¾¸û ¸ீúக்¸ண்¼ Å¢¾¢முல ¸லÇô À¢ன்Àற்றுÅல¾
உறு¾¢¦ெய்ய றÅண்டுÁ¡ய்க் ற¸ட்டுக் ¦¸¡û¸¢ற ¡ம்.

அ) காலை நேரப் பள்ளி மாணவர்கள் காலை 7.20-க்கும், மாலை நேரப் பள்ளி
மாணவர்கள் மதியம் 12.30-க்கும் பள்ளி வளாகத்தில் இருக்க நவண்டும். வகுப்புகள்
முலைநய காலை 7.30-க்கும் மதியம் 1.05-க்கும் ததாடங்கும்.

ஆ) உடற்கல்வி, புைப்பாட ேடவடிக்லககள் உள்ள ோட்கலளத் தவிர்த்து, இதர
ோட்களில் மாணவர்கள் பள்ளிச் சீருலடயில்தான் பள்ளிக்கு வர நவண்டும்.

இ) உடல் ேைக்குலைவால் விடுமுலை எடுக்கும் மாணவர்கள் மருத்துவ விடுப்பு
சான்ைிதலைக் தகாண்டு வர நவண்டும். நவறு காரணங்கள் இருப்பின், வகுப்பாசிரியலரத்
ததாலைநபசி வாயிைாகநவா அல்ைது கடிதம் வாயிைாகநவா ததாடர்பு தகாண்டு
காரணத்லதக் கூை நவண்டும். இலதச் தசய்ய தவைினால் காரணமின்ைி விடுமுலை
(ponteng) எடுத்ததாகக் கருதப்படும்.

ஈ) அலுவல் ேிமித்தமாகப் பள்ளிக்கு வரும் தபற்நைார்கள் / பாதுகாவைர்கள் அனுமதி
அட்லடலயக் (Pas Pelawat) கண்டிப்பாக அணிய நவண்டுமாய்க்
நகட்டுக்தகாள்கிநைாம். அனுமதி அட்லடலய அணியாத தபற்நைார்கள்
ஆசிரியர்கலளநயா, மாணவர்கலளநயா சந்திக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

உ) பள்ளிக்கு வரும் தபற்நைார்கள் / பாதுகாவைர்கள் முலையான ஆலடகலள அணிந்து
வர நவண்டும். இலதச் தசய்ய தவைினால், தாங்கள் பள்ளி வளாகத்திற்குள்
அனுமதிக்கப்பட மாட்டீர்கள் என வருத்தத்துடன் ததரிவித்துக் தகாள்கிநைாம்.
அலுவைகத்லதத் ததாடர்பு தகாண்ட பின்னநர வகுப்பாசிரியர்கலளச் சந்திக்குமாறு
நகட்டுக் தகாள்கிநைாம்.

ஊ) பள்ளி விதிமுலைக்கு ஏற்ப மாணவர்கள் (குைிப்பாக ஆண் மாணவர்கள்) முடிலய
தவட்டியிருக்க நவண்டும். தவைினால், தபற்நைார்கள் பள்ளிக்கு அலைக்கப்படுவர்.

எÉறÅ, ÀûÇ¢ ெீர¡¸ இயங்¸ Á¡ணÅர்¸ளும், ¦Àற்ற ¡ர்¸ளும்,
À¡து¸¡ÅÄர்¸ளும் றÁற்¸ண்¼ Å¢¾¢முல ¸ளுக்கு முன்னுர¢லÁ
Åழங்குÅீர்¸û எÉô ¦Àர¢தும் எ¾¢ர்ôÀ¡ர்க்¸¢ற ¡ம்.

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH

Waris atau penjaga kepada murid-murid yang belajar di sekolah ini haruslah
memastikan anak-anak anda mematuhi peraturan-peraturan sekolah seperti
berikut :

a) Bagi sesi pagi, anak anda haruslah berada di sekolah selewat-lewatnya pukul 7.20
pagi dan berada di dalam kelas tepat pukul 7.30 pagi. Bagi sesi petang pula, anak
anda harulah berada di sekolah selewat-lewatnya 12.30 tengah hari dan berada
di dalam kelas tepat pukul 1.05 petang.

b) Setiap murid mestilah memakai pakaian seragam ke sekolah setiap hari kecuali
pada hari mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Hari Kokurikulum (Rabu).
➢ PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH : baju sekolah, seluar sekolah, tali leher,
lencana, tanda nama, kasut sekolah dan stokin sekolah warna putih atau hitam

c) Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah haruslah membawa Sijil Cuti Sakit
(MC) jika sakit. Jika ada sebab lain, ibu bapa haruslah menghubungi guru kelas
anak masing-masing melalui surat atau telefon untuk memberitahu sebab tidak
hadir. Murid yang gagal berbuat demikian akan dianggap sebagai ponteng sekolah.

d) Waris atau penjaga yang ingin berurusan di sekolah haruslah menggunakan Pas
Masuk Sekolah sebelum berurusan di kawasan sekolah. Pihak pengurusan sekolah
atau guru-guru sekolah tidak akan melayan waris atau penjaga yang tidak
memakai Pas Masuk Sekolah.

e) Waris atau penjaga yang ingin berurusan di sekolah haruslah berpakaian sopan.
Jika gagal berbuat demikian, waris atau penjaga tidak dibenarkan masuk ke
kawasan sekolah. Waris atau penjaga haruslah berurusan di pejabat dahulu
sebelum berjumpa dengan guru di dalam kelas.

f) Murid-murid haruslah memotong rambut seperti yang ditetapkan dalam
peraturan sekolah. (terutamanya, murid-murid lelaki) Jika tidak, ibu bapa atau
waris akan dipanggil ke sekolah.

Diharapkan waris atau penjaga kepada murid-murid yang belajar di sekolah ini
sentiasa mengutamakan peraturan-peraturan sekolah seperti di atas supaya sesi
persekolahan berjalan dengan lancar.

KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT
1. Aturcara Majlis 1-2

2. Ucapan Penasihat PIBG 3-4

3. Ucapan YDP PIBG 5-6

4. Jawatankuasa Kecil Majlis 7

5. Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG 8

6. Senarai Murid Yang Mengharumkan 9-13
Nama Sekolah Pada Tahun 2020
Dan 2021.

7. Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali 14-22
Ke-47 (BM)

8. Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali 23-31
Ke-47 (BT)

9. Penyata Kewangan Akaun PIBG 32

10. Penyata Kewangan Akaun ICT 33

11. Penghargaan 34

¿¢¸ú ¿¢Ãø
ATURCARA MAJLIS

«í¸õ 1 (AGENDA 1)

Á¡லÄ 6:00 : ¦Àüற ¡÷¸Ç¢ý ÅÕ¨¸Ôõ À¾¢×õ
6:00 PETANG (PENDAFTARAN WARIS / IBU BAPA)
: À¢ÃÓ¸÷ ÅÕ¨¸
(KEDATANGAN TETAMU KHAS)
: ற¾ெ¢யô Àண்
(NYANYIAN LAGU NEGARAKU)
: ¾Á¢ú Å¡úத்து
(NYANYIAN TAMIZH VAAZHTU)
: ¸¼×û Å¡úòÐ
(KADAVUL VAAZHTU)
: ¬§Ä¡º¸÷ ¯¨Ã
(UCAPAN PENASIHAT PIBG)

¾¢Õ. ¸¡ர்த்¾¢ற¸சு ¦Àர¢யெ¡Á¢ PJK
ENCIK KARTHIGASU PERIASAMY PJK

GURU BESAR

: ¾¨Ä¨ÁÔ¨Ã
(UCAPAN YDP PIBG)

¾¢Õ. Í. þáÁÄ¢í¸õ

ENCIK RAMALINGAM SUBRAMANIAM BKM, PJM
YDP PIBG

: ¾¢ÈôÒ¨Ã
(UCAPAN PERASMIAN)

Tuan Jefere bin Kamis

Timbalan PPD,
Sektor Pengurusan Sekolah
PPD Kulim Bandar Baharu.

: 2020 Áற்றும் 2021-¬õ ஆண்டு ÀûÇ¢க்கு நற்¦Àயலரத்
ற¾டித் ¾ந்¾ Á¡ணÅர்¸ளுக்குச் ºýÁ¡Éõ ÅÆí̾ø.
UPACARA PENYAMPAIAN HADIAH KEPADA
MURID-MURID YANG MENGHARUMKAN NAMA SEKOLAH
PADA TAHUN 2020 DAN 2021

1

«í¸õ 2
(AGENDA 2)

1. 47-¬õ ¬ñÎப் ¦À¡ÐìÜð¼ ÌÈ¢ô¨Àô À⺣ĢòÐ ²üÚì
¦¸¡ûÙ¾ø.
PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
AGUNG PIBG KALI KE-47

2. ¸½ì¸È¢ì¨¸¨Âô À⺣ĢòÐ ²üÚì ¦¸¡ûÙ¾ø.
PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEWANGAN
AKAUN UTAMA PIBG DAN AKAUN ICT PIBG

3. ¾£÷Á¡Éí¸¨Çô À⺣ĢòÐ ²üÚì ¦¸¡ûÙ¾ø.
PEMBENTANGAN USUL MESYUARAT AGUNG PIBG
KALI KE-48

4. ¿ýÈ¢Ô¨Ã.
UCAPAN PENGHARGAAN

2

¦Àü§È¡ ÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ ¬§Ä¡º¸÷ ¯¨Ã

“அன்லÉய¢ன் À¡¾ம் றÀ¡ற் ¢, அÅû ¾ந்¾ ¾Á¢றழ றÀ¡ற் ¢”
“எங்¸û Å¡úவும் எங்¸û ÅÇமும் Áங்¸¡¾ ¾Á¢ú என்று ெங்ற¸ முழங்கு”

அன்பார்ந்த தபற்நைார்கள், ஆசிரியர்கள்,
அலனவருக்கும் வணக்கம்.

தவல்தைஸ்ைி நதாட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியின் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்க 48-ஆம் ஆண்டு தபாதுக்கூட்டத்தின்

வைி உங்கள் அலனவலரயும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. COVID-19 ததாற்ைின் காரணத்தினால் ஒருசிை மாதங்களாக

இந்தப் தபாதுக்கூட்டம் ஒத்தி லவக்கப்பட்டு இன்று இயங்கலை வாயிைாக ேடத்தப்படுவதில் மகிழ்ச்சி.

தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத்தின் நோக்கமைிந்து மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்குப் பள்ளிக்குத்

துலணயாகக் கற்ைல் கற்பித்தல் மற்றும் மாணவர்களின் கல்வி சார்ந்த எல்ைா ேடவடிக்லககளுக்கும் துலண ேிற்கும்

பள்ளியின் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத்திற்கு ேன்ைி கூைக் கடலமப்பட்டுள்நளாம். இந்த ஒத்துலைப்பிலனத்

ததாடர்ந்து வைங்கி மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் பள்ளியின் நமம்பாட்டிற்கும் ததாடர்புப் பாைமாய்

விளங்குமாறு நகட்டுக்தகாள்கின்நைன்.

18 மார்ச் 2020 ததாடங்கி இன்றுவலரயில் வீசிக்தகாண்டிருக்கும் COVID-19 அலையில் சிக்கி புதிய

பரிணாமத்தில் நமற்தகாள்ளப்பட்டுவரும் இயங்கலைவாயிைான இல்ைிருப்புக் கற்ைலுக்கு ஆசிரியர்களுக்குத்

துலணயாக வீட்டில் ஆசிரியர்களாய் மாணவர்களுக்கு உதவிய தபற்நைார்களுக்கும் இவ்நவலளயில் ேன்ைி கூைக்

கடலமப்பட்டுள்நளாம்.

21-ஆம் நூற்ைாண்டு கற்ைல் கற்பித்தல், வகுப்பலை மதிப்பீடு நபான்ை அடிப்பலடக் கூறுகலளப்

பின்பற்ைியும்; 2013-2025 நதசியக் கல்விப் தபருந்திட்டத்நதாடு இலணந்து மாணவர்களுக்குச் சிைந்த அடிப்பலடக்

கல்விலய வைங்குவநதாடுமட்டுமல்ைாமல், 4.0 ததாைிற்புரட்சிக்கு ஏற்ப STEM அடிப்பலடயிைான திைன்கலள

நமம்படுத்தி சிந்தலனயாற்ைல், சிந்தலனப்புரட்சிமிக்க மாணவர்கலள உருவாக்கும் இைக்நகாடு ததாடர்ந்து

தசயல்படுநவாம்.

தபரும் சவால்மிக்க சூைலை எதிர்தகாண்டிருக்கும் தபற்நைார்கள் ேம் பிள்லளகளின் எதிர்காை ேைன் கருதி

சிைிதும் பின்வாங்காது நதலவயான அடிப்பலட வசதிகலள ஏற்படுத்திக்தகாடுப்பநதாடு ேில்ைாமல்; பள்ளி

ேிர்வாகத்துடனும், ஆசிரியர்களுடனும் உைலவ நமம்படுத்தி; பிள்லளகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்குத் நதலவயான

ஆநைாசலனகலளப்தபற்று தசயல்படுவதும் தபற்நைாரின் கடலமயாகக் தகாண்டிருக்கநவண்டுமாய்க்

நகட்டுக்தகாள்கின்நைன்.

பிள்லளகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் பள்ளியின் நமம்பாட்டிற்கும் இதுவலரயில் ஆதரவு ேல்கிவரும்

அலனவருக்கும் இவ்நவலளயில் ேன்ைி கூைக் கடலமப்பட்டுள்நளாம்.

“நதான்ைின் புகதைாடு நதான்றுக அஃதிைார்
நதான்ைைின் நதான்ைாலம ேன்று”

“என்றும் தமிழ்ப்பள்ளிநய ேமது நதர்வாகட்டும்”
“தமிநைாடு உயர்நவாம்”

ேன்ைி, வணக்கம்.

அன்புடன்,

கார்த்திநகசு தபரியசாமி PJK 3

தலைலமயாசிரியர்,
தவல்தைஸ்ைி நதாட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி.

UCAPAN PENASIHAT PIBG

Selamat sejahtera diucapkan kepada ibu bapa dan guru-guru,

Selamat bertemu kembali melalui Mesyuarat Agung Tahunan PIBG SJKT Ladang Wellesley yang
ke–48 yang dilangsungkan secara maya ini. Sempat juga kita bermesyuarat selepas ditangguhkan beberapa
bulan akibat COVID-19. Terlebih dahulu ingin saya merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang
Berusaha Encik Jefere Bin Kamis, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah, PPD Kulim Bandar Baharu
kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita bagi tujuan menjayakan MAT PIBG tahun ini.

Jutaan teima kasih diucapkan kepada PIBG SJKT Ladang Wellesley yang selama ini sudi
bekerjasama dalam semua aktiviti sekolah yang bertujuan mempertingkatkan pencapaian murid-murid
dalam kurikulum dan koakademik. Semoga kerjasama ini diteruskan pada masa-masa akan datang demi
kemajuan sekolah. Ingin saya panjangkan ucapan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi membantu
guru-guru dalam menjayakan PdPR dan pembelajaran dalam talian dalam suasana mengharungi norma
baharu. Mereka sebenarnya turut melaksanakan tugas sebagai guru di rumah.

Saya menyeru pihak PIBG terus bekerjasama dengan pihak sekolah yang bertekad untuk melahirkan
murid-murid yang dapat mengorak langkah ke masa hadapan yang penuh dengan cabaran. Justeru,
Pembelajaran Abad ke 21, Pentaksiran Bilik Darjah berserta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025 dijadikan panduan untuk menghasilkan murid-murid yang berkemahiran dalam bidang STEM
serta menyediakan mereka untuk menerajui bidang-bidang berkaitan Revolusi Industri 4.0 dan sebagainya.

Saya juga menyeru pihak ibu bapa sedar akan cabaran-cabaran yang diharungi akibat pandemik
COVID-9 dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Ibu bapa juga harus sedar
bahawa tugas mereka bukan sekadar menyediakan kemudahan-kemudahan pembelajaran kepada anak-anak
malah mereka harus sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan hubungan baik dengan pihak pentadbir dan
guru-guru, mendapatkan nasihat dan pandangan demi kemajuan pendidikan anak-anak.

Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang
terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam membantu mempertingkatkan kemenjadian
murid-murid dan pencapaian sekolah. Semoga SJKT Ladang Wellesley terus menjadi sekolah yang dapat
melahirkan modal insan yang cemerlang sebagai memenuhi hasrat kerajaan kita.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“Wellesley - Strive for Excellence”

Karthigasu Periasamy PJK
Guru Besar,
SJKT Ladang Wellesley.

4

¦Àற்ற ¡ர் ஆெ¢ர¢யர் ெங்¸த் ¾லÄÅர் உலர

அன்புசால் தபற்நைார்கநள,

வணக்கம். தவல்தைஸ்ைி தமிழ்ப்பள்ளி தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்க 48-ஆம்
ஆண்டு தபாதுக்கூட்டத்தில் உங்கள் அலனவலரயும் இயங்கலை மூைம் சந்திப்பில்
தபரிதும் மகிழ்ச்சியலடகிநைன்.

ேம் பள்ளி வளர்ச்சிக்காகப் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கம் பை அரிய முயற்சிகலள
நமற்தகாண்டது. மாணவர்களின் ேைலனக் கருத்தில் தகாள்ளும் பள்ளிக்கும் தபற்நைார்
ஆசிரியர் சங்கத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த ேன்ைிலயயும் பாராட்டுகலளயும் கூைிக்
தகாள்ள கடலமப்பட்டுள்நளன். அதுமட்டுமல்ைாமல், இன்லைய காைக்கட்டத்தில்
மாணவர்களின் கல்விக்கு உறுதுலணயாக இருக்கும் தபற்நைாருக்கும் எங்களின்
மனமார்ந்த ேன்ைிலயத் ததரிவித்துக் தகாள்கிநைாம்.

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கமும் பள்ளியும் இலணந்து ேமது
பள்ளிலய ஒரு புத்தாக்கப் பள்ளியாகத் திகை பை முயற்சிகலளச் தசய்து வருகிைது.
அதற்குச் சான்ைாக, ‘ASTI’ எனும் அைிவியல் ததாைில்நுட்ப நபாட்டியில் மாணவர்கள்
கைந்து தங்கப் பதக்கத்லதப் தபற்றுப் பள்ளிக்குப் தபருலமலயத் நதடித் தந்துள்ளனர்.

அதுமட்டுமல்ைாமல், ததாைில்நுட்பத்லதயும் கணினிலயயும் லமயமாகக்
தகாண்டிருக்கும் இக்காைத்தில் பள்ளி கணினி அலையில் இருக்கும் கணினியில்
‘WINDOWS 10’-லய நமம்படுத்திருக்கிநைாம். ததாடர்ந்து, தகடா மாேிை அளவில்
கடந்த ஆண்டுக்கான சிைந்த கணக்கைிக்லகக்கான விருலத இப்பள்ளி தபற்நைார்
ஆசிரியர் சங்கம் தபற்ைது. இவ்விருலதப் தபற்ை ஒநர தமிழ்ப்பள்ளியாக ேம் பள்ளி
திகழ்வலதப் தபருலமயுடன் ததரிவித்துக் தகாள்கிநைாம்.

இறுதியாக, பள்ளி வாரியக்குழு மாணவர்களின் கல்வி ேைனில் அக்கலை
தசலுத்துவதில் என்றுநம பின்தங்கியதில்லை. அதற்குச் சான்ைாக, கடந்த வருடம்
யூ.பி.எஸ்.ஆர் நதர்வில் சிைப்புத் நதர்ச்சிப் தபற்ை மாணவர்களுக்கு ‘TABLET’ வைங்கி
தகௌரவப்படுத்தியதற்கு எங்களின் ேன்ைிலயத் ததரிவித்துக் தகாள்கிநைாம்.
எனநவ, பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கும், மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் தபற்நைார்கள் மற்றும்
ஆசிரியர்களின் ஒத்துலைப்பு மிகவும் அவசியம் என்று கூைி எனது உலரலய ேிலைவு
தசய்கிநைன்.

ேன்ைி, வணக்கம். 5
அன்புடன்,
திரு. இராமைிங்கம் BKM, PJM
தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர்

UCAPAN YDP PIBG

Salam bahagia dan salam mesra kepada para ibu bapa dan waris,

Saya selaku YDP PIBG SJKT Ladang Wellesley, berbesar hati berucap dalam
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-48 menerusi alam maya ini.

PIBG sekolah ini telah menganjurkan dan melaksanakan pelbagai program
yang dapat meningkatkan prestasi sekolah ini. Saya mengucapkan terima kasih
kepada pihak sekolah dan PIBG sekolah ini yang sentiasa mengambil kira dan
mengutamakan hal kebajikan murid. Selain itu, saya dengan seikhlas hati berterima
kasih kepada ibu bapa dan waris murid yang sangat membantu anak-anak mereka
dalam pelajaran semasa pandemik ini.

Setiap tahun pihak sekolah dan pihak PIBG sentiasa bersepakat dan
menggembleng tenaga untuk mewujudkan sekolah ini terkenal sebagai sebuah
sekolah yang berkonsepkan inovasi. Usaha ini telah terbukti apabila murid sekolah
kita telah menggondol pingat emas dalam Pertandingan Sains dan Teknologi ‘ASTI’.
Kejayaan ini telah membanggakan dan mengharumkan nama sekolah.

Pihak PIBG sekolah ini turut memfokuskan murid ke arah teknologi dan
komputer melalui penggunaan ‘WINDOWS 10’ di bilik komputer sekolah. Selain itu,
PIBG sekolah ini juga telah menerima anugerah dalam Kategori Pengurusan Akaun
PIBG Terbaik Peringkat Negeri Kedah pada tahun 2020. Saya amat megah atas
pencapaian ini kerana hanya sebuah sekolah Tamil, iaitu sekolah kita telah dapat
menerima anugerah ini.

Akhir sekali, saya juga mengucapkan setinggi-setinggi terima kasih kepada
Lembaga Pengelola Sekolah(LPS) sekolah kita yang sentiasa mengambil berat
terhadap pelajaran anak-anak sekolah ini. LPS sekolah ini telah menyumbangkan
tablet untuk murid-murid cemerlang UPSR pada tahun lepas.

Sebelum mengakhiri ucapan saya, saya berharap sokongan daripada ibu bapa
dan guru-guru sentiasa utuh demi sekolah ini sentiasa gemilang, cemerlang dan
bergemerlapan.

Sekian, terima kasih.

Daripada,

Ramalingam Subramaniam BKM, PJM
YDP PIBG,
SJKT Ladang Wellesley.

6

¿¢¸ú ¯ÀÌØÅ¢É÷

ÅçÅüÒ :

¬§Ä¡º¸÷ - ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ : ¾¢Õ. கார்த்திநகசு தபரியசாமி PJK
: திருமதி சி. தƒயந்தி
Ш½ò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ : ¾¢ÕÁ¾¢ ¸¡. §¸¡ÁÇ¡ §¾Å¢

Á¡½Å÷ ¿Äன் Ш½ò : ¾¢ÕÁ¾¢ Í. ÅÉ¢¾¡
¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ : ¾¢ÕÁ¾¢ க. இளமதி
ÒÈôÀ¡¼ò Ш½ò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷
: ¾¢Õ. Í. þáÁÄ¢í¸õ BKM, PJM
Á¡¨Ä À¢Ã¢× Ш½ò : ¾¢Õ. Á. ¸¡Ç¢ÂôÀý BKM, ICPS, CATS
¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷ : ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ. Ì. §¾Å¡
¾¨ÄÅ÷ : ¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ ¾. §¸¡ÁÇ¡ §¾Å¢

Ш½ò ¾¨ÄÅ÷

¦ºÂÄ¡Ç÷

¦À¡ÕÇ¡Ç÷

¬ñ¼È¢ì¨¸ : ¸¼×û Å¡úòÐ :
¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ இை. சுகுணா
• ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ. Ì. §¾Å¡
• ¬சிரிலய திருமதி தƒ. தசல்வி À¼Å¢øலÄô Àல¼ôபு :
• ஆசிரிலய திருமதி ப. பரநமஸ்வரி • ¬º¢Ã¢லய திருமதி ே. இந்திரா

Ò¨¸ôÀ¼õ : ÌÈ¢ô¦ÀÎò¾ø :
• ¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ க. கவிதா
• ¾¢Õ. Í. þáÁÄ¢í¸õ • ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢

¿¢¸ú ¿¼òÐÉ÷ : - ஆெ¢ர¢லய ¾¢ருÁ¾¢ பு.முத்¾ம்Á¡û
• ¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ ¾. §¸¡ÁÇ¡ - ஆெ¢ர¢லய ¾¢ருÁ¾¢ À.¸ÁĦÄட்சுÁ¢
§¾Å¢ - ஆெ¢ர¢லய ¾¢ருÁ¾¢ சு. ெெ¢¸Ä¡

À¡¼ø Àல¼ôபு • ÁÄ¡ö¦Á¡Æ¢
• ஆசிரிலய திருமதி நகா.
குகநனஸ்வரி - ஆெ¢ர¢லய ¾¢ருÁ¾¢ ¾¡. எழ¢Äரெ¢
- ¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ À. ¦ெயôÀ¢ர¢ய¡
Á¡ணÅர்¸Ç¢ன் ென்Á¡Éம் : - ¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ இர¡. றரž¢
• ¾¢ÕÁ¾¢ Í. ÅÉ¢¾¡
• ¾¢Õ. Í. þáÁÄ¢í¸õ À¾¢× :

• ஆசிரியர் திரு. கு. நசரன்
• ஆசிரிலய திருமதி க. சரஸ்வதி

(PIBK)
• ¾¢Õ. Í. ¸§½ºý

7

2020/2021-¬õ ¬ñÊü¸¡É
¦ºÂüÌØ ¯ÚôÀ¢É÷

¬§Ä¡º¸÷ : ¾¢Õ. கார்த்திநகசு தபரியசாமி PJK
¾¨ÄÅ÷ : ¾¢Õ. Í. þáÁÄ¢í¸õ BKM, PJM.
Ш½ò ¾¨ÄÅ÷ : ¾¢Õ. Á. ¸¡Ç¢ÂôÀý BKM, ICPS, CATS
¦ºÂÄ¡Ç÷ : ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ. Ì. §¾Å¡
¦À¡ÕÇ¡Ç÷ : ¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ ¾. §¸¡ÁÇ¡ §¾Å¢
¸½ì¸¡öÅ¡Ç÷¸û : ¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ சு. விƒயா
: திரு. சு. சுநரந்திரன்

¦ºÂüÌØÅ¢É÷ - AJK PIBG

¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ நமா. நைாகோயகி ¾¢Õ. §¸¡. þÃÁ½¢
¬º¢Ã¢¨Â திருமதி க. கவிதா திரு. இரா. தேடுமாைன்
¬º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ ோ. இந்திரா
¾¢Õ. Í. ¸§½ºý திரு. க.நகாபிோதன்
¾¢Õ. ¦º. இராநƒந்திரன் திருமதி சி. சாந்தி

8

MURID-MURID YANG MENGHARUMKAN

NAMA SEKOLAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021

1. YOGEN KALIYAPPAN

• 2020 ICAS - DIGITAL TECHNOLOGIES (CREDIT) - ANTARABANGSA
• YOUNG MIND AND PLASTIC AWARENESS 2020 - ANTARABANGSA
• KANCIL SCIENCE COMPETITION - KEBANGSAAN
• MALAYSIA MATHEMATICS COMPETITION 2020 - KEBANGSAAN
• BEAVER COMPUTATIONAL THINKING COMPETITION 2020 - KEBANGSAAN
• KANGAROO MATHS COMPETITION - KEBANGSAAN
• ASTI FEYMAN CHALLENGE 2020 - KEBANGSAAN
• MALAYSIA SCIENCE COMPETITION (MSC 2021) - SILVER

2. EIMAIYAN KALIYAPPAN

• YOUNG MIND AND PLASTIC AWARENESS 2020 - ANTARABANGSA
• ICAS ASSESMENT DIGITAL TECHNOLOGIES - ANTARABANGSA
• BATTLE OF DIGITAL NINJA 2020 - KEBANGSAAN
• DEPTH OF KNOWLEDGE ASSESMENT - KEBANGSAAN
• KANCIL SCIENCE COMPETITION - KEBANGSAAN
• MALAYSIA MATHEMATICS COMPETITION - KEBANGSAAN
• PICASSO ART CONTEST - ANTARABANGSA
• MALAYSIA SCIENCE COMPETITION (MSC 2021) - GOLD
• NATIONAL SPACE CHALLENGE 2020 - KEBANGSAAN

3. PUVITHAA RAMALINGAM

• KEDAH ONLINE RAPID CHESS 2021
• CHESS CHAMPIONSHIP 2021 - KEBANGSAAN
• KANCIL SCIENCE COMPETITION (SILVER AWARD) - 2020
• 8TH UNITY CHESS MATCH 2020 (KEDAH BEST STATE PLAYER)
• ZONE LEVEL SCIENCE FAIR 2020
• 13TH UNITY CHESS MATCH 2021 - KEBANGSAAN
• EDUCATION DEPARTMENT DIRECTOR’S CUP 2021 - ANTARABANGSA
• PERTANDINGAN CATUR ‘SAYA ANAK MALAYSIA’ 2021 KEDAH
• KEJOHANAN CATUR PIALA YB NAJWAN HALIMI 2021 - KEBANGSAAN
• KEJOHANAN CATUR PIALA TIMBALAN MENTERI 2021 - ANTARABANGSA
• INTERNATIONAL YOUNG ENTREPRENEUR COMPETITION (IYEC) 2021 (SILVER) - ANTARABANGSA

9

MURID-MURID YANG MENGHARUMKAN
NAMA SEKOLAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021

4. DHANRAJ RAMANI

• INTERNATIONAL SCRATCH COMPETITION 2020 (WORLD BOOK OF RECORDS)
• NATIONAL SPACE CHALLENGE 2020
• YOUNG MIND AND PLASTIC AWARENESS 2020 - KEBANGSAAN
• PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO ‘STAY HOME, STAY SAFE’ 2020 - PERINGKAT NEGERI
• 2ND JPN CHESS TOURNAMENT 2021

5. THANIESHASHREE VARATHARAJAN

• 2020 ICAS - DIGITAL TECHNOLOGIES - KEBANGSAAN
• MALAYSIA SCIENCE COMPETITION (MSC 2021) - SILVER
• 2ND JPN CHESS TOUNAMENT 2021 - KEBANGSAAN
• 2021 JUNIOR SUPERSTAR CHESS CHAMPIONSHIP - KEBANGSAAN
• ASCENDANCE LEAGUE OF CHESS - KEBANGSAAN
• IYCKL INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2021
• KEJOHANAN CATUR PIALA YB NAJWAN HALIMI 2021 - KEBANGSAAN
• KEJOHANAN CATUR PIALA TIMBALAN MENTERI 2021 - ANTARABANGSA
• KEDAH VIRTUAL CHALLENGE 2021 - NEGERI KEDAH
• 10TH UNITHY CHESS MATCH 2021 - KEBANGSAAN (BEST OPTIMUM PLAYER)
• 11TH UNITHY CHESS MATCH 2021 - KEBANGSAAN (BEST OPTIMUM PLAYER)
• 13TH UNITHY CHESS MATCH 2021 - KEBANGSAAN (BEST OPTIMUM PLAYER)
• KEJOHANAN CATUR MAYA ANGGERIK 2021 - KEBANGSAAN

6. ROSHAAN A/L PRAGASH

• PERTANDINGAN MENULIS ESEI - PERINGKAT NEGERI
• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

7. THEVARSINI A/P BASKARAN

• MAANAVAR MUZHAKKAM 2020 - KEBANGSAAN
• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

10

MURID-MURID YANG MENGHARUMKAN
NAMA SEKOLAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021

8. KOSHINI PRIYA A/P KRUBANANDEN

• MAANAVAR MUZHAKKAM 2020 - KEBANGSAAN
• NATIONAL LEVEL SCIENCE FAIR 2021 - GOLD

9. VETHESSVARI NAIR A/P SUREASH

• NATIONAL LEVEL SCIENCE FAIR 2021 - GOLD

10. SADHA A/P GANESAN

• NATIONAL LEVEL SCIENCE FAIR 2021 - GOLD
• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

11. KIRUBAGARAN A/L GOBINATHAN

• NATIONAL LEVEL SCIENCE FAIR 2021 - GOLD

12. REYSCHMEN NAIR A/L SARAVANAN

• NATIONAL LEVEL SCIENCE FAIR 2021 - GOLD

13. LEKSHNAA A/P PRAGASH

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

14. DHANRAJ A/L GANESON

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

11

MURID-MURID YANG MENGHARUMKAN
NAMA SEKOLAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021

15. THANUMITHAN A/L NADARAJAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

16. KAVISH ROHEN A/L M. ELANGKO

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

17. THIVAGAR A/L SUGUMARAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

18. YAESWINNRAJA A/L MOHAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

19. SANJEY PILLAI A/L RAJENDRAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

20. SASMITHAA A/P SANJEET MOHAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

12

MURID-MURID YANG MENGHARUMKAN
NAMA SEKOLAH PADA TAHUN 2020 DAN 2021

21. SITHAARTHAN A/L GOBU

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

22. SUBATHRA A/P KATHIRAVAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

23. MISHALINI A/P VISVANATHAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

24. SHARVIN A/L NADARAJAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

25. POLILEN A/L GANESAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

26. RIKTHISH A/L GANESAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

27. PUVINA A/P THINARTHARAN

• KEJOHANAN CATUR PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA 2021

13

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG

KALI KE-47

TARIKH : 08 Mac 2020 (Ahad)
MASA : 2.00 petang
TEMPAT : Dewan SJKT Ladang Wellesley

AGENDA PERTAMA

I. UCAPAN PENGACARA MAJLIS

1. Pengacara majlis, Cikgu Komala Devi telah mengalu-alukan para hadirin.

2. Beliau memberi maklumat tentang Kelas Yoga yang diadakan di sekolah setiap hari Khamis
pukul 7.00 malam.

3. Persembahan Yoga telah dipersembahkan oleh dua orang murid sekolah.

II. UCAPAN PENASIHAT – GURU BESAR

4. Guru Besar telah mengalu-alukan kedatangan tetamu khas dan mengucapkan terima kasih
kepada para hadirin.

5. Beliau memberi maklumat tentang bilangan guru dan murid bagi tahun 2020.

6. Beliau menjelaskan beberapa maklumat tentang UPSR. Antaranya,
a. Sekolah telah mencapai peratus lulus sebanyak 75 peratus dalam UPSR 2019.
b. 5 orang murid telah mendapat keputusan 8A dalam UPSR 2019.
c. Target peratus lulus UPSR tahun 2020 ialah 84 peratus.
d. Target murid yang akan mendapat keputusan A dalam semua matapelajaran dalam
UPSR 2020 ialah 11 orang.
e. Aspek Psikomotor, PBD dan PAJSK turut diberi perhatian.

7. Beliau memberi penjelasan tentang usaha sekolah dalam mencapai Target UPSR 2020.
Antaranya:
a. Hari Penetapan Target UPSR telah dijalankan.
b. Pentaksiran 1 akan dijalankan pada 09.03.2020 hingga 12.03.2020.
c. Kelas Pagi bagi pelajar tahun 6 sedang dijalankan dari pukul 7.00 pagi hingga 7.30
pagi setiap hari.
d. Teknik menjawab soalan turut akan dijalankan.

14

8. Guru Besar memberi penjelasan tentang PBD yang dijalankan di sekolah ini. Antaranya:
a. PBD akan dijalankan kepada semua murid selepas aktiviti pembelajaran di dalam
kelas.
b. Meminta ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak untuk mengetahui kerja
rumah dan masalah mereka.
c. Jika ada sebarang masalah atau pertanyaan, ibu bapa boleh merujuk guru besar,
penolong kanan atau guru kelas.
d. Menyeru ibu bapa supaya mengetahui maklumat kelas anak masing-masing.

9. Beliau menerangkan maklumat tentang kelas E4J. Antaranya:
a. Kelas ini dianjurkan oleh EWRF.
b. Murid-murid telah dipilih selepas peperiksaan khas.
c. Cikgu Saraswathy akan mengendalikan kelas ini.

10. Beliau memberi penjelasan berkaitan aduan yang ditujukan oleh sebilangan ibu bapa
mengenai kerja rumah murid sekolah sesi petang. Antaranya:
a. Guru-guru sesi petang tidak dapat memberikan kerja rumah kepada murid disebabkan
kekurangan guru dalam sesi petang. ( hanya 10 orang guru dalam sesi petang yang
terpaksa mengajar 31 waktu dalam seminggu)
b. Beliau berjanji akan menyelesaikan masalah ini dalam masa yang terdekat.
c. Selepas cuti penggal 1, waktu pelajaran akan dikurangkan mengikut ketetapan KPM
bagi mengatasi masalah ini.

11. Beliau memberi beberapa informasi tentang Bahagian Hal Ehwal Murid. Antaranya:
a. Bantuan Kerajaan BKAP telah diedarkan.
b. Bantuan KWAPM : telah dipohon.
c. Bantuan OKU, RMT dan buku teks akan diberikan seperti biasa.

12. Beliau memberitahu bahawa kehadiran murid perlu direkodkan sebelum pukul 9 pagi setiap
hari. Kehadiran murid perlu mencapai 95%. Surat amaran pertama akan diberikan kepada
murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab.

13. Beliau menyeru ibu bapa supaya mengambil berat dalam cara menggunting rambut. Menurut
beliau, dua orang murid tidak menggunting rambut mengikut peraturan sekolah. Justeru,
pihak sekolah terpaksa memberi amaran dan meminta murid-murid tersebut memotong
rambut mengikut peraturan sekolah.

14. Beliau memberi penjelasan tentang waktu persekolahan yang bermula pada pukul 7.20 pagi.
Ibu bapa tidak digalakkan berada di sekolah pada waktu rehat bagi melatih murid bertindak
secara berdikari.

15. Beliau meminta ibu bapa yang terlibat untuk mengutip Kad MITRA. Masih ada beberapa
orang murid belum mengutip kad tersebut. Kad tersebut hanya boleh digunakan sehingga 30
Mac ini.

16. Beliau berjanji akan menangani masalah tandas sekolah dengan berbincang dan bekerjasama

dengan PIBG. Menurut beliau, walaupun tandas telah dibaiki sebelum sesi persekolahan

dimulakan, tandas telah dirosakkan oleh murid. 15

17. Beliau memberi beberapa maklumat mengenai bahagian kokurikulum. Antaranya:
a. Setiap hari Rabu aktiviti kokurikulum perlu diadakan.
b. Pada tahun 2020, aktiviti kokurikulum akan diadakan kepada pelajar Tahun 3 hingga
6.
c. Murid-murid tahun tiga akan menjalani aktiviti kokurikulum setiap hari Rabu dari
pukul 10.00 pagi hingga 12.30 tengah hari.
d. Murid-murid tahun 4 hingga 6 akan manjalani aktiviti kokurikulum dari pukul 1.45
petang hingga 3.45 petang.
e. Kelas catur, karate dan yoga diadakan di sekolah ini.
f. Permainan Kabadi akan diperkenalkan di sekolah ini.
g. Ingin memperkenalkan permainan kriket pada masa akan datang.
h. Berharap murid-murid bergiat cemerlang dalam bidang sukan.

18. Beliau turut berhasrat mewujudkan hotline bersama ibu bapa untuk berkongsi maklumat
penting sekolah melalui Whatsapp.

19. Beliau berharap PIBG merancang aktiviti PIBG yang merangsang pembangunan sekolah.
Beliau juga berkata bahawa segala masalah boleh diselesaikan jika berbincang bersama.

20. Beliau berharap, program hari ini berjalan dengan lancar.

III. PERUTUSAN YDP PIBG

21. YDP PIBG, Encik S. Ramalingam mengalu-alukan kehadiran para hadirin.

22. Beliau menjelaskan peranan PIBG dan LPS. Beliau berasa kesal kerana:

a. Jurang masih wujud antara ibu bapa, ahli PIBG dan pihak sekolah.
b. Hanya 245 orang ibu bapa bersetuju untuk menghadiri mesyuarat ini.
c. Hanya 50 usul PIBG diterima tahun ini.
d. Tiada guru yang mengungkit sebarang cadangan untuk meningkatkan pencapaian

murid dalam akademik.

23. Beliau menyokong cadangan Guru Besar untuk menggunakan hotline.

24. Beliau meminta ibu bapa memberi aduan jika sebarang isu hendak dibangkitkan.

25. Beliau memberi penjelasan tentang sumbangan yang telah diberi oleh PIBG selama ini.
Antaranya:

a. PIBG akan memberikan sumbangan kepada Pelajar Cemerlang UPSR 2019, iaitu

Tablet Samsung bernilai RM 700 untuk murid yang mendapat 8A.

b. Bekas murid sekolah yang Cemerlang dalam SPM 2019 akan mendapat RM 200

yang disumbangkan oleh LPS, ahli PIBG dan sumbangan dari luar.

16

26. Beliau memberi beberapa maklumat tentang prasekolah yang dikendalikan oleh LPS sekolah.
Antaranya;

a. Pada tahun 2012, Prasekolah Swasta PIBG telah diwujudkan untuk meningkatkan

enrolmen murid sekolah.

b. Pada tahun 2016, Prasekolah Swasta PIBG telah diambil alih oleh LPS.
c. LPS berhak untuk menjalankan prasekolah swasta di bangunan tambahan bukan

milik kerajaan dengan kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri Kedah.

d. Prasekolah Kerajaan hanya dijalankan untuk pelajar berumur 6 tahun dan hanya 25

orang murid boleh didaftar.

e. Pelajar berumur 5 tahun hanya boleh didaftar jika bilangan pelajar berumur 6 tahun

tidak mencukupi.

27. Beliau memberi beberapa maklumat tentang sumbangan yang diberikan oleh
Tuan Karupaiya A/L Mutusami, Penaung PERIM Kebangsaan negeri Kedah dan Perlis.
Antaranya:

a. Pada tahun 2020, sebanyak RM10,000.00 telah disumbangkan oleh beliau kepada

PIBG sekolah.

b. Pada tahun 2020, beliau telah menyumbangkan 200 buah set meja dan kerusi meja

dan 12 buah LCD bersama skrin.

c. 100 set catur

28. Beliau berterima kasih kepada LPS yang telah memperbaiki tangki najis, kantin, dan dewan.

29. Beliau juga berterima kasih kepada beberapa ibu bapa yang turut memberi sumbangan.

30. Beliau berhasrat untuk mewujudkan sekolah inovasi dan STEM.

IV. UCAPAN & PERASMIAN TETAMU KHAS (TUAN KARUPAIYA A/L
MUTUSAMI)

31. Beliau mengalu-alukan kedatangan para hadirin.

32. Beliau berharap kehadiran ibu bapa turut ditingkatkan pada masa akan datang. Beliau
mengingatkan masyarakat kita supaya bekerjasama untuk meningkatkan prestasi sekolah.
Beliau berkata bahawa beliau akan memberi penekanan terhadap akademik untuk memajukan
bangsa kita.

33. Beliau mengucapkan tahniah kepada Pelajar Cemerlang SPM 2019 dan berharap mereka
meneruskan usaha untuk mencapai masa depan yang cerah.

34. Beliau menekankan mengenai kepentingan disiplin kendiri yang sangat penting untuk
mencapai kejayaan dalam kehidupan.

35. Beliau berjanji akan meneruskan sokongan dan sumbangan beliau kepada sekolah.

36. Beliau telah merasmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-47 dengan gembira.

17

V. MAJLIS PENYAMPAIAN CENDERAHATI

37. Majlis Penyampaian Cenderahati disempurnakan oleh Tuan Karupaiya A/L Mutusami.

- Bekas murid SJKT Ladang Wellesley yang cemerlang dalam SPM 2019 telah diberi
PIALA DAN BAUCER DUIT yang bernilai RM200.

- Murid Cemerlang UPSR 2019 telah diberi :
o BAUCER KEDAI BUKU HASANI yang bernilai RM100 (murid yang
mendapat keputusan 5A atau 6A)
o BAUCER KEDAI BUKU HASANI yang bernilai RM150 (murid yang
mendapat keputusan 7A)
o SAMSUNG TABLET yang bernilai RM700 (murid yang mendapat keputusan
8A)

BEKAS MURID SJKT LADANG WELLESLEY YANG CEMERLANG DALAM SPM
2019

1. DHANYA A/P RAVINTHIRAN (11A+)
2. BAVAMITHRAN A/L JEYAPRAGASH (11A)
3. BAVAATHARANI A/P RAJENDRAN(11A)
4. DHARVINDRAN A/L VIJAYASEKARAN (9A)
5. VISSALINI A/P VASANTHAN (9A)
6. ABBYRAMI A/P RAMALINGAM (8A)
7. YAHSIGA A/P GUNASEGARAN (8A)
8. YASNEY A/P SARGUNAN (8A)
9. PUGALVARSHAN A/L MAHENDRAN (7A)
10. JAYASREE A/P KUPPUSAMY (7A)
11. DHARMASILAN A/L LETCHUMANAN (7A)

MURID YANG MENDAPAT KEPUTUSAN 8A MURID YANG MENDAPAT KEPUTUSAN 7A
DALAM UPSR 2019 DALAM UPSR 2019

1. ARSYIHNE A/P KARUNAGARAN 1. THANUSSRI A/P
2. DHANESH VARMMAN A/L PERAGAS VIKNESWARAN
3. SHAVINRAJ A/L SASIDHARAN
4. SIIRENJEEVII REDDY A/L BABU

REDDY
5. SHARVIN A/L SIVANESAN

MURID YANG MENDAPAT KEPUTUSAN 6A MURID YANG MENDAPAT KEPUTUSAN 5A
DALAM UPSR 2019 DALAM UPSR 2019

1. KIRTTHIKA A/P KALIDASS 1. DARSHANAA A/P JAYABALU
2. KAARTHIYAEINI A/P SURINDRAN 2. DHAYANAN A/L DHANALARAJ

18

38. Upacara Penyampaian Cenderahati diadakan untuk :
i. Tetamu khas – Tuan Karuppiah A/L Mutusami
ii. Guru Besar Sekolah

iii. Wakil PIBG SJKT Henrietta – Encik Michael
iv. Bekas ahli PIBG – Encik Elango, Puan Kumuthamalar dan Encik Prakas
v. Pengerusi LPS – Encik Parameswaran
vi. Wartawan – Hemananthini (Nanban)
vii. Kelab Bola Sepak KBS – Encik Saravanan

AGENDA KEDUA

VI. SESI PENGESAHAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-46

39. Pengesahan Minit Mesyuarat Agung kali ke-46 dijalankan.
Dicadang: Puan Vasugi
Disokong: Puan Mugilarasi

40. NO. 41 : Puan Vasugi – Beliau memberi cadangan untuk menetapkan semula Sumbangan
PIBG kepada RM20.00 bagi sebuah keluarga disebabkan ketidakadilan dalam pembayaran
Sumbangan PIBG. (Contohnya, keluarga yang mempunyai seorang anak hanya perlu
memberi Sumbangan PIBG sebanyak RM20.00. Bagi keluarga yang mempunyai lebih
daripada seorang anak perlu menyumbangkan sumbangan yang lebih)
- YDP PIBG menjelaskan bahawa hanya 119 orang ibu bapa sahaja menjelaskan
Sumbangan PIBG 2019 . Jika menetapkan Sumbangan PIBG RM 20.00 bagi sebuah
keluarga, dana PIBG tidak akan mencukupi. Beliau meminta cadangan mengenai
jumlah Sumbangan PIBG yang perlu disumbangkan oleh setiap keluarga.
- Setelah berbincang dalam mesyuarat, Sumbangan PIBG RM30.00 telah ditetapkan
kepada keluarga yang mempunyai seorang anak sahaja manakala Sumbangan PIBG
RM50.00 telah ditetapkan kepada keluarga yang mempunyai lebih daripada seorang
anak. Cadangan ini telah diterima sebulat suara.

41. NO. 50 : Encik Siva - Tiada keselamatan di tempat menghantar murid. Tiada lampu bernyala.
- GURU BESAR memberitahu bahawa masalah ini akan diselesaikan secepat
mungkin.

19

42. NO. 46: Puan Vasugi menyoal mengenai maklumat yang perlu disertakan dalam Buku
Mesyuarat Agung PIBG. Beliau menyarankan PIBG untuk menyertakan maklumat mengenai
pencapaian koakademik sekolah. Menurut beliau, semua pencapaian murid perlu disertakan
di dalam Buku Mesyuarat Agung agar diketahui oleh semua ibu bapa. Analisis peperiksaan
dan GP bagi tiga tahun perlu dimasukkan bagi makluman ibu bapa.
- GURU BESAR memberitahu bahawa cadangan ini akan diambil kira dalam
Mesyuarat Agung PIBG tahun hadapan.

SESI PENGESAHAN LAPORAN KEWANGAN

43. Bendahari PIBG, Cikgu T.Komaladevi telah membentangkan laporan kewangan.

44. ISU PERMINTAAN SUMBANGAN PIBG : Encik Selvan : Adakah PIBG merujuk
YB Azman untuk meminta sumbangan?
- YDP menyatakan bahawa tiada sebarang sumbangan daripada beliau pada tahun
2019. Menurut beliau, sumbangan sebanyak RM 1500 pada tahun 2018 telah diberi
oleh YB Azman.

45. Pengesahan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Akaun Utama PIBG dan Akaun Kelas ICT
dijalankan.
Dicadang : Encik Suresh
Disokong : Encik Selvam

46. Pengesahan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Akaun Kelas ICT dijalankan.
Dicadang : Encik Suresh
Disokong : Encik Ragavan

SESI PERBINCANGAN USUL PIBG 2020

47. ISU 1 : Encik Nedumaran - Memerlukan Program DLP
- GURU BESAR menjelaskan bahawa sekolah-sekolah di negeri Kedah tidak
menjalankan Program DLP di negeri Kedah ekoran tidak menepati syarat yang
ditetapkan. Beliau berjanji akan memberi maklumat berkaitan Program DLP dari
semasa ke semasa.

48. ISU 2 : Encik Ramani - Ibu bapa perlu memberikan penekanan dalam peningkatan
penggunaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.
- YDP PIBG memberi cadangan untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber
sekolah.

49. ISU 3 : Encik Kobinathan - Sabun dan selipar perlu disediakan di bilik air.
- GURU BESAR memberitahu bahawa pihak sekolah akan mengambil berat dalam hal
ini secepat mungkin.

20

50. ISU 4: Encik Thiagu - Kelas tahun 1 perlu diadakan di tingkat bawah. Takut tangga
tidak selamat.
- GURU BESAR memberitahu bahawa tahun1 tidak dapat diadakan di tingkat bawah
disebabkan hanya ada satu bilik sahaja di tingkat bawah dan beliau berjanji akan
memberikan penekanan kepada keselamatan murid semasa murid turun dari tangga.

51. ISU 5 : Encik Mohan - Menyediakan loker di bilik.
- YDP PIBG memberitahu bahawa penggunaan loker tidak berkesan disebabkan
kekurangan ruang.
- GURU BESAR memberitahu bahawa beliau akan berbincang bersama guru. Beliau
juga menyarankan ibu bapa supaya melatih anak-anak menggunakan jadual waktu
semasa membawa buku teks.

52. ISU 6 : Encik Suresh - Memo lambat diedarkan.
- GURU BESAR memberitahu bahawa sekolah akan berusaha untuk mengatasi
masalah ini. Beliau juga menjelaskan bahawa murid tahap 1 melekat memo dalam
buku catatan murid. Murid-murid tahap 2 perlu dilatih untuk menyampaikan
maklumat memo kepada ibu bapa.

53. ISU 7 : Encik Suresh - Ahli PIBG perlu memakai tanda nama bagi diketahui oleh
semua ibu bapa. Boleh wujudkan sudut PIBG. Catatkan aktiviti PIBG agar ibu bapa
dapat mengetahui semua aktiviti PIBG.
- YDP PIBG memberitahu bahawa Sudut PIBG akan diwujudkan dan tanda nama akan
dipakai oleh Ajk PIBG semasa berada di kawasan sekolah.

54. ISU 8 : PuanThilaga - Tidak memberi maklumat tentang pembatalan aktiviti
kokurikulum
- GURU BESAR memberitahu bahawa maklumat tentang pembatalan aktiviti
kokurikulum sekolah akan diberitahu sehari sebelum hari pembatalan aktiviti
kokurikulum.

55. ISU 9 : Encik Sanggar - Kerusi meja tidak sesuai kepada murid
- GURU BESAR memberitahu bahawa sekolah akan mengambil tindakan sewajarnya.

56. ISU 10 : Encik Kaliappan - Memberi peluang kepada semua murid semasa memilih
murid mewakili sekolah dalam sesuatu pertandingan
- GURU BESAR memberitahu bahawa sekolah akan mengambil tindakan sewajarnya.

57. ISU 11 : Encik Ramani – Pengajaran Ilmu STEM.
- GURU BESAR meminta menyediakan kertas kerja dan berbincang bersama guru
besar.

21

SESI PERBINCANGAN USUL KHAS PIBG 2020

58. Perpustakaan perlu digunakan lebih aktif.

VI. HAL-HAL LAIN

59. Kelas tambahan perlu diadakan untuk murid-murid tahun 4 dan 5.
- GURU BESAR berkata cadangan ini akan diambil kira jika perlu.

60. Perlu mengadakan Kelas ‘STREAMING’
- GURU BESAR memberitahu bahawa sekolah perlu mengikut dasar KPM dalam hal
ini.

61. Pemilihan tiga ahli AJK PIBG BAHARU telah dijalankan.
a. Encik R.Nedumaran
b. Puan Thilaga
c. Encik K. Kobinathan

Mesyuarat ini ditangguhkan pada pukul 5.30 petang.

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

---------------------- -------------------------------
(Cikgu S.VIJAYA) YDP PIBG

22

¦Àற்ற ¡ர் ஆெ¢ர¢யர் ெங்¸ம் 47-ஆÅது

¦À¡துக் கூட்¼ அ ¢க்ல¸

திகதி : 8 மார்ச் 2021 (ஞாயிறு)
நேரம் : மாலை 2.00 மணி
இடம் : பள்ளி மண்டபம்

மு¾ø அங்¸ம்

I. ¿¢¸ú ¿¼òÐÉ÷ ¯¨Ã
1. ேிகழ்ச்சி ேடத்துனர், ¾¢ÕÁ¾¢ த.§¸¡ÁÇ¡ §¾Å¢ வருலகயாளலர ÅçÅüÈ¡÷.

2. அவர் ÀûǢ¢ø Å¡Ã󧾡Úõ Ţ¡Æ츢ƨÁ Á¡¨Ä Á½¢ 7.00-ìÌ ¿¨¼¦ÀÚõ
§Â¡¸¡ À¢üº¢ பற்ைிய தகவல்கலளத் ¦¾Ã¢Å¢ò¾¡÷.

3. Á¡½Å÷ À¨¼ôÀ¡¸ப் பள்ளி Á¡½Å÷¸ள் நயாகா தசய்தனர்.

II. ¬§Ä¡¸º÷ ¯¨Ã- ÀûÇ¢ò ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷

4. தலைலம ஆசிரியர் சிைப்பு விருந்தினர்கலள வரநவற்று, வருலகயாளருக்கு ேன்ைி
கூைினார்.

5. அவர் ÀûǢ¢ý 2020-ஆம் ஆண்டின் ¦Á¡ò¾ ¬º¢Ã¢Â÷ ÁüÚõ Á¡½Å÷
±ñ½¢ì¨¸த் ததாடர்பான தகவல்கலளத் ததரிவித்தார்.

6. அவர் யூ.பி.எஸ்.ஆர் ததாடர்பான தகவல்கலளக் குைிப்பிட்டார். அலவ,
a) பள்ளி 2019-¬õ ¬ñÎ யூ.பி.எஸ்.ஆர் நதர்வில் 75% நதர்ச்சி ேிலை
அலடந்துள்ளது.
b) 5 Á¡½Å÷¸û யூ.பி.எஸ்.ஆர் நதர்வில் 8A தபற்ைனர்.
c) 2020-இல் யூ.பி.எஸ்.ஆர் நதர்ச்சி விகிதத்தின் இைக்கு 84 சதவீகிதம் ஆகும்.
d) 2020-இல் அலனத்து பாடங்களிலும் A முடிவுகலளப் தபரும் மாணவர்கள்
எண்ணிக்லகயின் இைக்கு 11 மாணவர்கள் ஆகும்.

7. அவர், யூ.பி.எஸ். ஆர்-2020 இைக்லக அலடய பள்ளியின் முயற்சிகலள விளக்கினார்.
அலவ,
a) யூ.பி.எஸ்.ஆர் நதர்வின் இைக்லக ேிர்ணயிக்கும் ோள் ேடத்தப்பட்டது.
b) மதிப்பீடு 1 9.03.2020 முதல் 12.03.2020 வலர ேலடதபறும்.
c) ¬È¡õ ¬ñÎ Á¡½Å÷¸Ùì¸¡É º¢ÈôÒ ÅÌôÒ ¸¡¨Ä Á½¢ 7.00-7-30 Á½¢
Ũà ¿¨¼ô¦ÀÚ¸¢ÈÐ.
d) நகள்விகளுக்குப் பதிைளிக்கும் நுட்பம் ததாடர்பான பயிற்சிப் பட்டலைகள்
ேடத்தப்படும்.

23

8. தலைலமயாசிரியர் பள்ளி அடிப்பலடயிைான மதிப்பீடு ததாடர்பாகத் தகவல்கலளத்
ததரிவித்தார்.
a) வகுப்பலையில் கற்ைல் ேடவடிக்லககளுக்குப் பிைகு அலனத்து மாணவர்களுக்கும்
பள்ளிசார் மதிப்பீடு (PBD) ேடத்தப்படும்.
b) வீட்டுப்பாடம் பற்ைி அைியவும், குைந்லதகளின் பிரச்சலனலயச் தசவிமடுக்கவும்
தபற்நைார்கள் குைந்லதகளுடன் நேரம் தசைவிட நகாரினார்.
c) ஏநதனும் பிரச்சலனகள் அல்ைது நகள்விகள் இருந்தால், தபற்நைார் தலைலம
ஆசிரியர், துலணத்தலைலமயாசிரியர்கள் அல்ைது வகுப்பு ஆசிரியர்கலள ோடைாம்.
d) தபற்நைார்கள் தங்கள் பிள்லளகளின் வகுப்பு தகவல்கலள அைிந்து லவத்திருக்கும்படி
நகட்டுக்தகாண்டார்.

9. அவர், E4J வகுப்பு பற்ைிய தகவல்கலள விளக்கினார். அலவ,
a) இந்த வகுப்பு EWRF-ஆல் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது.
b) சிைப்புத் நதர்வுக்குப் பிைகு மாணவர்கள் நதர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர்.
c) திருமதி சரஸ்வதி இந்த வகுப்லப ேடத்துவார்.

10. அவர், மாலை பிரிவு மாணவர்களின் வீட்டுப்பாடம் ததாடர்பாக சிை தபற்நைார்கள் அளித்த
புகார்கள் குைித்து விளக்கம் அளித்தார். அலவ,
a) மாலை பிரிவு ஆசிரியர்களால் மாணவர்களுக்கு வீட்டுப்பாடம் தகாடுக்க
முடியவில்லை. காரணம், மாலை பிரிவு ஆசிரியர்கள் பற்ைாக்குலை இருப்பதாகத்
ததரிவித்தார். (மாலை பிரிவில் 10 ஆசிரியர்கள் வாரத்திற்கு 31 பாட நவலள கற்பிக்க
நவண்டும்)
b) எதிர்காைத்தில் இந்தப் பிரச்சிலனலயத் தீர்ப்பதாக அவர் உறுதியளித்தார்.
c) இந்தப் பிரச்சலனலயத் தீர்க்க, கல்வி அலமச்சின் முடிவின்படி பாட நேரம்
குலைக்கப்படும்.

11. அவர் மாணவர்ேை பிரிவு ததாடர்பான சிை தகவல்கலளக் கூைினார். அலவ,
a) BKAP அரசாங்க உதவி ததாலக வைங்கப்பட்டது.
b) KWAMP உதவித் ததாலக விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.
c) மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான (OKU) உதவி, RMT மற்றும் பாடப்புத்தகங்கள்
வைக்கம் நபால் வைங்கப்படும்.

12. மாணவர்களின் வருலகலயத் தினமும் காலை 9 மணிக்கு முன்பாக பதிவு தசய்ய நவண்டும்
என்று அவர் கூைினார். மாணவர் வருலக 95 விழுக்காட்லட எட்ட நவண்டும். காரணம்
இல்ைாமல் பள்ளிக்கு வராத மாணவர்களுக்கு முதல் எச்சரிக்லக கடிதம் வைங்கப்படும்.

13. தபற்நைார்கள் மாணவர்கள் தலைமுடி கத்தரித்தல் முலையில் கவனம் தசலுத்தும்படி அவர்
நகட்டுக்தகாண்டார். அவர், இரண்டு மாணவர்கள் பள்ளி விதிமுலையின்படி முடி
கத்தரிக்கவில்லை என்று கூைினார். எனநவ, அவர்களுக்குப் பள்ளி விதிமுலையின் படி முடி
கத்தரிக்க எச்சரிக்லகக் தகாடுக்கப்பட்டது.

14. காலை 7.20 மணிக்குத் ததாடங்கிய பள்ளி நேரம் குைித்து அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
மாணவர்களுக்குச் சுதந்திரமாகச் தசயல்பட பயிற்சி அளிக்கும் நோக்கத்தில் தபற்நைார்கள்
இலடநவலளயின் நபாது பள்ளியில் இருக்க பரிந்துலரக்கப்படவில்லை.

15. Á¢òá ¦¸¡Îò¾ ¯¾Å¢ ¦¾¡¨¸ «ð¨¼¨Â þýÛõ º¢Ä Á¡½Å÷¸û ÀûǢ¢ø þÕóÐ
¦ÀÈ¡Áø þÕôÀ¨¾ «Å÷ ÅÄ¢ÔÚò¾¢É¡÷. அவர் சம்பந்தப்பட்ட தபற்நைார்கலள மித்ரா
அட்லடலயப் தபற்றுக் தகாள்ளக் கூைினார். இந்த அட்லடலய மார்ச் 30 வலர மட்டுநம
பயன்படுத்த முடியும்.

16. பள்ளிக் ¸Æ¢Å¨Èò ததாடர்பான À¢Ãɸû ÀûÇ¢ தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத்துடன்
கைந்துலரயாடி அவர்கள் ¯¾Å¢Ô¼ý Å¢¨ÃÅ¢ø ¾£÷×க் ¸¡½ þÂÖõ ±ýÀ¨¾க் ÜȢɡ÷.
பள்ளித் ததாடங்குவதற்கு முன்நப கைிவலை சரிதசய்யப்பட்டிருந்தாலும் மாணவர்கள்
அவற்லைப் பழுதலடயச் தசய்ததாகக் கூைினார்.

24

17. அவர், பள்ளிப் புைப்பாட ேடவடிக்லகத் ததாடர்பாக சிை தகவல்கலளக் கூைினார். அலவ,
a) ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊ쨸 ´ù¦Å¡Õ Ò¾ý¸¢Æ¨Á ¿¼த்தப்பட நவண்டும்.
b) 2020-ஆம் ஆண்டில், 3-ஆம் ஆண்டு முதல் 6-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப்
புைப்பாட ேடவடிக்லககள் ேடத்தப்படும்.
c) மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்குப் புைப்பாட ேடவடிக்லக காலை மணி 10.00-இல்
இருந்து ேண்பகல் 12.30 வலர ேலடதபறும்.
d) ோன்காம் ஆண்டு முதல் ஆைாம் ஆண்டு வலர புைப்பாட ேடவடிக்லக
ேண்பகைிைிருந்து மாலை மணி 3.45 வலர ேலடப்தபறும்.
e) இந்தப் பள்ளியில் சதுரங்கம், கராத்நத மற்றும் நயாகா வகுப்புகள் ேடத்தப்படுகின்ைன.
f) இந்தப் பள்ளியில் கபடி விலளயாட்டுகள் அைிமுகப்படுத்தப்படும்.
g) எதிர்காைத்தில் கிரிக்தகட் விலளயாட்லட அைிமுகப்படுத்த நவண்டும்.
h) மாணவர்கள் விலளயாட்டில் சிைந்து விளங்குவார்கள் என்று ேம்பிக்லக உள்ளதாகக்
கூைினார்.

18. «Å÷ பள்ளி ததாடர்பான தகவல்கலளப் ¦Àü§È¡÷களுக்குப் ÒÄÉõ š¢ġ¸ô ததரிவிக்க
எண்ணம் தகாண்டிருப்பதாகக் கூைினார்.

19. அவர் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத்தின் ேடவடிக்லககள் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்குத்
தூண்டுநகாைாய் அலமயும் என்பதலனத் ததரிவித்தார். அலனவரும் கூடி விவாதித்தால்
அலனத்து பிரச்சலனக்கும் தீர்வு காண இயலும் என்பதலனத் ததரிவித்தார்.

20. இன்லைய ேிகழ்ச்சி சீராக ேடக்கும் என்று அவர் ேம்புவதாகத் ததரிவித்தார்.

III) ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸த் ¾¨ÄÅ÷ ¯¨Ã

21. தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் திருவாளர் இராமைிங்கம் வருலகயாளர்கலள
Žì¸õ ÜÈ¢ ÅçÅüÈ¡÷.

22. அவர் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கம் மற்றும் பள்ளி வாரியாத்தின் பங்லகத் ததரிவித்தார்.
அவர் தமது வருத்தத்லத தவளிப்படுத்தினார். அலவ,
a) தபற்நைார், தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் பள்ளித் தரப்பினர்
இலடநய இன்னும் இலடதவளிகள் உள்ளன.
b) இந்தக் கூட்டத்தில் 245 தபற்நைார்கள் மட்டுநம கைந்து தகாள்ள ஒப்புக்தகாண்டனர்.
c) இந்த ஆண்டு 50 தபற்நைார் சங்க முன்தமாைிவுகள் மட்டுநம ஏற்கப்பட்டன.
d) மாணவர்களின் சாதலனலய நமம்படுத்த எந்த ஆசிரியரும் எந்த ஆநைாசலனயும்
பரிந்துலரக்கவில்லை.

23. பள்ளி தலைலமயாசிரியரின் புைனம் வாயிைாக தகவல் பரிமாறும் ஆநைாசலனலய அவர்
ஆதரிப்பதாகக் கூைினார்.

24. ஏதாகிலும் பிரச்சலனகள் இருப்பின், முதைில் தபற்நைார்கள் புைனம் வாயிைாகப் புகார்
தசய்யும்படி நகட்டுக்தகாள்ளப்பட்டது.

25. அவர், இதுவலர ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸த்தின் பங்களிப்புப் ÀüÈ¢ Å¢ÅâòÐக் ÜȢɡ÷.

அலவ,

a) 2019-¬õ ¬ñÎ யூ.பி.எஸ்.ஆர் நதர்வில் சிைந்த நதர்ச்சி தபறும் மாணவர்களுக்குப்

தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கம் சன்மானம் தகாடுக்கும். 8A தபறும் மாணவர்களுக்கு

RM700 மதிப்புலடய லகயடக்க கணினி “SAMSUNG TABLET” வைங்கப்படும்.

b) தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கம், பள்ளி வாரியம் மற்றும் மற்ை ேன்தகாலடயாளர்கள்

நசர்ந்து 2019-¬õ ¬ñÎ எஸ்.பி.எம் நதர்வில் சிைந்த நதர்ச்சி தபறும் முன்னாள்

பள்ளி மாணவர்களுக்கு RM200 சன்மானமாகக் தகாடுக்கப்படும்.

25

26. பள்ளி வாரியக் குழு ேடத்தும் பாைர் பள்ளி ததாடர்பாக அவர் சிை தகவல்கலளத்
ததரிவித்தார். அலவ,
a) பள்ளி மாணவர்களின் நசர்க்லகலய அதிகரிக்க 2012-இல் தபற்நைார் ஆசிரியர்
சங்கத்தால் தனியார் பாைர் பள்ளி ேிறுவப்பட்டது.
b) 2016-ஆம் ஆண்டு முதல், பள்ளி வாரியக் குழு தனியார் பாைர் பள்ளிலயப்
தபாறுப்நபற்று வைிேடத்தியது.
c) அரசுக்குச் தசாந்தம் அல்ைாத இடத்தில் தகடா மாேிை கல்வி அலமச்சின்
அனுமதியுடன் வாரியக்குழுக்குப் பாைர் பள்ளி ேடத்த அனுமதி உண்டு.
d) «Ãº¡í¸ À¡Ä÷ ÀûǢ¢ø ¬Ú ÅÂÐ Á¡½Å÷¸Ù측¸ ¿¼ò¾ôÀÎŨ¾Ôõ, ´Õ
ÅÌôÀ¢ø 25 Á¡½Å÷¸ÙìÌ மட்டுநம þ¼õ «Ç¢ì¸ôÀÎõ.
e) Á¡½Åர்கள் ̨ÈÅ¡¸ þÕó¾¡ø ÁðΧÁ 5 ÅÂÐ மாணவர்கள் பதிவுச் தசய்ய
இயலும்.

27. அவர், ஐயா திரு. கருப்லபயா முத்துசாமி அவர்கள் வைங்கிய ேன்தகாலடத் ததாடர்பாக
விளக்கம் அளித்தார். அலவ,
a) 2020-இல் ஐயா அவர்கள் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத்திற்கு RM10,000.00-லய
ேன்தகாலடயாக வைங்கினார்.
b) 2020-இல் ஐயா அவர்கள் 200 நமலச ோற்காைிகலளயும், 12 ேீர்ம படிம உருக்காட்டி
(LCD) ஆகியவற்லைக் தகாடுத்தார்.
c) 100 சதுரங்க விலளயாட்டு தபட்டிகலளயும் வைங்கினார்.

28. அவர், கைிவு ேீர்த்ததாட்டி, சிற்றுண்டிச்சாலை, மண்டபத்லதச் சீரலமத்தப் பள்ளி
வாரியக்குழுவிற்கு ேன்ைிலயத் ததரிவித்துக் தகாண்டார்.

29. அவர், ேன்தகாலட வைங்கிய தபற்நைார்களுக்கும் ேன்ைிலயத் ததரிவித்துக் தகாண்டார்.

30. அவர், STEM புத்தாக்கப் பள்ளிலய உருவாக்கும் திட்டத்லதத் ததரிவித்தார்.

IV) º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸Â¡Ç÷ ¯¨Ã : ஐய¡ ¾¢Õ. ¸Õô¨À¡ முத்துெ¡Á¢

31. அவர் «¨ÉŨÃÔõ ÅçÅüைார்.

32. எதிர்காைத்தில் ¦Àü§È¡÷¸ளின் வருலக அதிகரிக்கும் என்று தனது எதிர்பார்ப்லப
தவளிப்படுத்தினார். பள்ளிச் தசயல்திைலன நமம்படுத்த ேமது சமூகம் ஒன்ைிலணந்து
தசயல்பட நவண்டும். அவர் ோட்டின் நமம்பாட்டிற்காகக் கல்விக்கு முக்கியத்துவம்
தகாடுப்பதாகக் கூைினார்.

33. எஸ்.பி.எம் மாணவர்கள் நதர்வில் சிைந்த நதர்ச்சிப் ¦ÀüÈ Á¡½Å÷¸ளுக்கு வாழ்த்துகலளத்
ததரிவித்தார். §ÁÖõ, சிைப்பான எதிர்காைத்திற்குத் ¾í¸û முயற்சிலயத் ¦¾¡¼ருமாறு
கூைினார்.

34. வாழ்க்லகயில் சாதிக்க மிகவும் முக்கியமான சுய ஒழுக்கத்தின் முக்கியத்துவத்லத அவர்
வைியுறுத்தினார்.

35. அவர் பள்ளிக்குத் தனது ஆதரலவயும் பங்களிப்லபயும் ததாடர்வதாக உறுதியளித்தார்.

36. அவர் 47-வது தபற்நைார் சங்க தபாதுக் கூட்டத்லத மகிழ்ச்சியுடன் ததாடக்கி லவத்தார்.

26

v) ந¢லÉவுô Àர¢சு Åழங்கும் அங்¸ம்

37. ¿¢¨É× ÀÃ¢Í ÅÆíÌõ விைா ஐயா திரு கருப்லபயா முத்துசாமி அவர்களால் ேிலைவானது.

- 2019-ஆம் ஆண்டு எஸ்.பி.எம் நதர்வில் சிைப்புத் நதர்ச்சி தபற்ை தவல்தைஸ்ைி
முன்னாள் பள்ளி Á¡½Å÷¸ÙìÌக் நகாப்லபயும் RM100 ¦ÅûÇ¢ Á¾¢ôÒ¨¼Â
ÀüÚட்டும் வைங்கப்பட்டது.

- 2019-ஆம் ஆண்டு யூ.பி.எஸ்.ஆர் நதர்வில் சிைந்த நதர்ச்சி தபறும்
மாணவர்களுக்கு
o ‘HASANI’ Òò¾¸ì ¸¨¼Â¢ý â.Á 100 ¦ÅûÇ¢ Á¾¢ôÒ¨¼Â ÀüÚðÎ
( 5A மற்றும் 6A ¦ÀüÈ Á¡½Å÷¸û )
o ‘HASANI’ புத்தகக் கலடயின் 150 தவள்ளி மதிப்புலடய பற்றுச்சீட்டு
( 7A ¦ÀüÈ Á¡½Å÷¸û )
o 700 தவள்ளி மதிப்புலடய ‘சம்சுங்’ லகயடக்க கணினி
( 8A ¦ÀüÈ Á¡½Å÷¸û )

2019-ஆம் ஆண்டு எŠ.À¢.எம் ற¾ர்Å¢ø ெ¢ ôபுத் ற¾ர்ச்ெ¢
¦ÀüÈ ¦Åø¦ÄŠÄ¢ முன்É¡û ÀûÇ¢ Á¡½Å÷¸ள்.

1. தான்யா இரவிந்திரன் ( 11 A + )
2. பவமித்ரன் தƒயபிரகாஷ் ( 11 A )
3. பவதாரணி இராநƒந்திரன் ( 11 A )
4. தர்விந்திரன் விƒயநசகரன் ( 9 A )
5. விஷாைினி வசந்தன் ( 9 A )
6. அபிராமி இராமைிங்கம் ( 8 A )
7. யாஷிகா குணநசகரன் (8 A )
8. யாஷினி சற்குணன் (8 A )
9. புகழ்வர்ஷன் மநகந்திரன் (7 A )
10. தƒயஸ்ரீ குப்புசாமி (7 A )
11. தர்மசீைன் தைட்சுமணன் (7 A )

2019-ஆம் ஆண்டு யூ.À¢.எŠ.ஆர் ற¾ர்Å¢ø 2019-ஆம் ஆண்டு யூ.À¢.எŠ.ஆர் ற¾ர்Å¢ø
8A ¦Àற் Á¡ணÅர்¸û: 7A ¦Àற் Á¡ணÅர்¸û:
1. தனுஸ்ரீ விக்நனஸ்வரன்
1. ஹர்ஷினி கருணாகரன்
2. தநனஷ் வர்மன் பிரகாஷ் 2019-ஆம் ஆண்டு யூ.À¢.எŠ.ஆர் ற¾ர்Å¢ø
3. ஷவின்ராஜ் சசிதரன் 5A ¦Àற் Á¡ணÅர்¸û:
4. சிரஞ்சிவி தரட்டி பாபு தரட்டி 1. தர்ஷனா தƒயபாலு
5. ஷர்வின் சிவநனசன் 2. தயானன் தனைராஜ்
2019-ஆம் ஆண்டு யூ.À¢.எŠ.ஆர் ற¾ர்Å¢ø
6A ¦Àற் Á¡ணÅர்¸û:

1. கீர்த்திகா காளிதாஸ்
2. கார்த்தியாணி

27

38. ேிலனவு பரிசு வைங்கும் விைா ேலடதபற்ைது:
i. சிைப்பு விருந்தினர் ஐயா திரு. கருப்லபயா முத்துசாமி
ii. பள்ளி தலைலமயாசிரியர்
iii. SJKT HENRIETTA தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்க பிரதிேிதி திரு. லமக்கில்
iv. பள்ளியின் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத்தின் முன்னாள் உறுப்பினர்கள்
v. திரு. இளங்நகா, திருமதி குமுதமைர், திரு.பிரகாஸ்
vi. பள்ளி வாரியக்குழுத்தலைவர் திரு. பரநமஸ்வரன்

vii. ேிருபர் நஹமாேந்தினி - ேண்பன்
viii. நக.பி.எஸ் காற்பந்து குழு- திரு. சரவணன்.

þÃñ¼¡õ «í¸õ

VI) 46-¬õ ¬ñÎ ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ ¦À¡துக் Üð¼ì அ ¢க்ல¸
உறு¾¢ôÀடுத்தும் அங்¸ம்

39. 46-¬õ ¬ñÎ ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ப் தபாதுக் Üð¼ அைிக்லக Å¡º¢òÐ ²üÈø.
Óý¦Á¡Æ¢ó¾Å÷: ¾¢ÕÁ¾¢ š͸¢
ÅÆ¢¦Á¡Æ¢ó¾Å÷: ¾¢ÕÁ¾¢ Ó¸¢Äú¢

40. எண் 41: திருமதி வாசுகி. ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ சஙகக் ¸ð¼½õ ´Õ ÌÎõÀò¾¢ÉÕìÌ
â.Á¡ 20 ¦ÅûÇ¢ ÁðΧÁ ¦ºÖò¾ôÀ¼ §ÅñÎõ என்று நகாரிக்லக விடுத்தார். காரணம்,
º¢Ä ¦Àü§È¡÷¸û ´Õ Á¡½ÅருìÌ Ã¢.Á¡ 20 ¦ÅûÇ¢ ¸ð¼½Á¡¸î ¦ºÖòÐவது ேியாயமாக
இல்லை என்று கூைினார்.
( எடுத்துக்காட்டு: ஒரு பிள்லள உள்ள குடும்பம் â.Á¡ 20 ¦ÅûÇ¢ ¸ð¼½Á¡¸î ¦ºÖòÐவர்.
அதிகமான பிள்லளகள் உள்ள குடும்பத்தினர் அதிகமான ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ¸ð¼½õ
தசலுத்த நவண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிைது.

- தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் 2019-இல், 119 குடும்பத்தினர் மட்டுநம
¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ¸ð¼½த்லதச் தசலுத்தியிருப்பதாகக் கூைினார்.
ஒரு குடும்பத்திற்கு â.Á¡ 20 ¦ÅûÇ¢ ¸ð¼½Á¡க ேியமித்தால் தபற்நைார் ஆசிரிய
சங்க ேிதியில் பற்ைாக்குலை ஏற்படும் என்பதலனத் ததரிவித்தார். ¾£÷Á¡Éõ Á¡üÈôÀ¼
§ÅñÎõ ±É¢ø Üð¼ò¾¢ø ÓÊ× ¦ºöÂÄ¡õ ±ýÀ¾¡¸ì ÜȢɡ÷.

- கூட்டத்தில் விவாதித்தப் பிைகு தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கக் கட்டணம் ஒரு
பிள்லளப் படிக்கும் குடும்பத்தினருக்கு â.Á¡ 30 ¦ÅûÇ¢யாகவும், ஒன்றுக்கு
நமற்பட்ட பிள்லளகள் படிக்கும் குடும்பத்திற்கு â.Á¡ 50 ¦ÅûÇ¢யாகவும்
உறுதிச்தசய்யப்பட்டது. இந்த முடிவு அலனவராலும் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டது.

41. எண் 50: திரு சிவா. மாணவர்கலள இைக்கி விடும் இடத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை.
விளக்குகள் எரியவில்லை.
- தலைலமயாசிரியர் இந்தப் பிரச்சலனக்குக் கூடிய விலரவில் தீர்வுக்காணப்படும்
என்று கூைினார்.

28

42. எண் 46 : திருமதி வாசுகி தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்க ஆண்டைிக்லகயில்
இலணக்கப்பட நவண்டிய தகவல் பற்ைி வினவினார். மாணவர்களின் புைப்பாட
ேடவடிக்லகயின் சாதலனகலள ஆண்டைிக்லகயில் இலணக்கும்படி தபற்நைார் ஆசிரியர்
சங்கத்திடம் நகட்டுக் தகாண்டார். தபற்நைார்கள் அைிந்து தகாள்ள பள்ளியின்
ேடவடிக்லககள் ஆண்டைிக்லகயில் இடம் தபை நவண்டும் என்று நகட்டுக்தகாண்டார்.
Á¡½Å÷¸Ç¢ý ãýÚ ¬ñÎ §¾÷× ÓÊ׸û, பள்ளியின் அலடவு ேிலை
தபற்நைார்களின் தகவலுக்காக இலணக்கப்பட §ÅñÎõ என்று நகட்டுக்தகாண்டார்.
- தலைலமயாசிரியர் இந்த தீர்மானம் அடுத்த ஆண்டு தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கப் தபாதுக்
கூட்டத்தின் நபாது கருத்தில் தகாள்ளப்படும் என்று ததரிவித்தார்.

ந¢¾¢ அ ¢க்ல¸ உறு¾¢ôÀடுத்¾ø அங்¸ம்

43. தபாருளாளர் திருமதி. நகாமளாநதவி ேிதி அைிக்லகலய விளக்கினார்.

44. தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத்திற்காக ேன்தகாலட நகட்கும் தீர்மானம்.: திரு தசல்வன்.
தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கம் மரியாலதக்குரிய திரு. அஸ்மான் அவர்களிடம் ேன்தகாலடலய
ோடினார்களா என்று வினவினார்.
- தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் அவரிடமிருந்து 2019-ஆம் ஆண்டு ேன்தகாலட
கிலடக்கவில்லை என்பலதத் ததரிவித்தார்.
- மைியாலதக்குரிய திரு. அஸ்மான் 2018-ஆம் ஆண்டில் ரி.ம 1500 ேன்தகாலடயாகக்
தகாடுத்தார் என்பலதயும் கூைினார்.

45. ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ ¸½ì¸È¢ì¨¸¨Âô ÀâசீைிòÐ ²üைல்.
முன்தமாைிதல்: திரு. சுநரஷ்
ÅÆ¢¦Á¡Æ¢¾ø: ¾¢Õ. ¦ºøÅõ

46. ¸½¢É¢ ÅÌôÒ ¸½ì¸È¢ì¨¸¨Âô ÀâசீைிòÐ ²üைல்.
முன்தமாைிதல்: திரு. சுநரஷ்
ÅÆ¢¦Á¡Æ¢¾ø: ¾¢Õ. இராகவன்

2020-¬õ ¬ñÎ ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ô ¦À¡ÐìÜð¼ò ¾£÷Á¡Éí¸¨Çô
Àâெ¢Ä¢க்கும் அங்¸ம்.

47. ¾ீர்Á¡Éம் 1 : திரு தேடுமாைன் - DLP À¡¼ò¾¢ð¼õ «ÓøÀÎò¾ ÓÂÄ §ÅñÎõ
- தலைலமயாசிரியர், தகடாவில் ேிர்ணயிக்கப்பட்ட ேிபந்தலனகளுக்கு இணங்காததால்
DLP திட்டம் அமைாக்கப்படவில்லை என்று ததரிவித்தார். அவ்வப்நபாது
தபற்நைார்களுக்கு DLP ததாடர்பான தகவல்கள் ததரிவிக்கப்படும் என்று குைிப்பிட்டார்.

48. ¾ீர்Á¡Éம் 2: திரு. இரமணி - ஆங்கிைம் மற்றும் மைாய் பயன்பாட்லட அதிகரிக்க
தபற்நைார்கள் முக்கியத்துவம் தகாடுக்க நவண்டும்.
- தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் பள்ளி கருவூை லமயங்களின் பயன்பாட்லட
அதிகரிக்கும்படி முன்தமாைிந்தார்.

49. ¾ீர்Á¡Éம் 3: திரு.நகாபிோதன் - குளியைலையில் வைலைக்கட்டி மற்றும் காைணி
வைங்கப்பட நவண்டும்.
- பள்ளித் தலைலமயாசிரியர் கூடிய விலரவில் தக்க ேடவடிக்லக எடுக்கப்படும் என்று
கூைினார்.

29

50. ¾ீர்Á¡Éம் 4: திரு.தியாகு ஆண்டு 1 வகுப்புகள் தலரதளத்தில் அலமந்திருக்க நவண்டும்.
படிக்கட்டுகள் ஆபத்தாக அலமயும் என்ை பயம்.
- பள்ளித் தலைலமயாசிரியர் : ஆண்டு 1 வகுப்புகள் தலர தளத்தில் ேடத்த இயைாது,
காரணம் தலர தளத்தில் ஓர் அலை மட்டுநம உள்ளதால் அவர் மாணவர்கள்
படிக்கட்டுகளில் இைங்கும்நபாது மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம்
தருவதாக உறுதியளித்தார். பாடநூல்கலள எடுத்து வரும்படி தபற்நைார்கள் அைிவுறுத்த
நவண்டும் என்றும் அவர் கூைினார்.

51. ¾ீர்Á¡Éம் 5: திரு.நமாகன் வகுப்பலையில் ைாக்கர்கலள (Locker) வைங்குதல்.
- தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத் தலைவர் வகுப்பலையில் இடம் பற்ைாக்குலை என்பதால்
ைாக்கர்களின் பயன்பாடு சாத்தியமற்ைது என்ைார்.
- ஆசிரியருடன் கைந்துலரயாடுவதாகத் தலைலமயாசிரியர் கூைினார். காை
அட்டவலணலயப் பின்பற்ைி மாணவர்கள் பாடநூல்கலள எடுத்து வரும்படி
தபற்நைார்கள் அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்க நவண்டும் என்று கூைினார்.

52. ¾ீர்Á¡Éம் 6 : திரு.சுநரஷ் - அைிக்லககள் தாமதமாக வைங்கப்படுகின்ைன.
- பள்ளித் தலைலமயாசிரியர் பள்ளி ேிர்வாகம் இந்தச் சிக்கலைத் தீர்க்க முயற்சிக்கும்
என்ைார். படிேிலை 1 மாணவர்கள் மாணவர் குைிப்நபடுகளில் அைிக்லககலள
ஒட்டுகிைார்கள் என்றும் அவர் விளக்கினார். படிேிலை 2 மாணவர்களுக்கு
அைிக்லகயில் உள்ள தகவலைப் தபற்நைார்களிடம் ததரிவிக்க பயிற்சி அளிக்க
நவண்டும்.

53. ¾ீர்Á¡Éம் 7 : திரு. சுநரஷ் - அலனத்து தபற்நைார்களும் ததரிந்துதகாள்ள தபற்நைார்
ஆசிரியர் சங்க உறுப்பினர்கள் தபயர் பட்லடகலள அணிய நவண்டும். தபற்நைார் ஆசிரியர்
சங்க மூலை உருவாக்குதல். தபற்நைார்கள் கண்டைியும் வலகயில் அலனத்து தபற்நைார்
ஆசிரியர் சங்க ேடவடிக்லககலளப் பதிவு தசய்தல்.
- தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்க தலைவர் தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்க மூலை
உருவாக்கப்பட்டு பள்ளி வளாகத்தில் இருக்கும்நபாது தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்க
உறுப்பினர்கள் தபயர் பட்லடகலள அணிவார்கள் என்று கூைினார்.

54. ¾ீர்Á¡Éம் 8: திருமதி. திைகா - பள்ளிப் புைப்பாட ேடவடிக்லககலள ரத்து தசய்வது பற்ைிய
தகவல்கலள வைங்குவதில்லை.
- பள்ளித் தலைலமயாசிரியர் பள்ளிப் புைப்பாட ேடவடிக்லககலள ரத்து தசய்வது பற்ைிய
தகவல் புைப்பாட ேடவடிக்லககலள ரத்து தசய்யப்பட்ட ோளுக்கு முந்லதய ோள்
அைிவிக்கப்படும் என்று ததரிவித்தார்.

55. ¾ீர்Á¡Éம் 9 : திரு.சங்கர் - நமலச ோற்காைிகள் மாணவர்களுக்கு ஏற்ைதாக இல்லை.
- பள்ளித் தலைலமயாசிரியார் பள்ளி ேிர்வாகம் தக்க ேடவடிக்லக எடுக்கும் என்று
கூைினார்.

56. ¾ீர்Á¡Éம் 10 : திரு.காளியப்பன் - ஒரு நபாட்டியில் பள்ளிலயப் பிரதிேிதித்து
மாணவர்கலளத் நதர்ந்ததடுக்கும்நபாது அலனத்து மாணவர்களுக்கும் வாய்ப்புகள் வைங்க
நவண்டும்.
- பள்ளித் தலைலமயாசிரியர் : பள்ளி ேிர்வாகம் தக்க ேடவடிக்லக எடுக்கும் என்று
கூைினார்.

57. ¾ீர்Á¡Éம் 11: திரு. இரமணி - STEM அைிவியல் கற்பித்தல்
- -பள்ளித் தலைலமயாசிரியர் : தசயல் திட்டம் ஒன்ைலனத் தயார் தசய்து
தலைலமயாசிரியருடன் கைந்துலரயாடும்படி கூைினார்.

30

¦Àற்ற ¡ர் ஆெ¢ர¢யர் ெங்¸ Àர¢ந்துலர 2020

58. நூைகங்களின் பயன்பாட்லட இன்னும் தீவிரப்படுத்த நவண்டும்.

VII இ¾ர Å¢ஷயங்¸û

59. 4 மற்றும் 5-ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் வகுப்புகள் ேடத்தப்பட நவண்டும்.

- பள்ளித் தலைலமயாசிரியர் : நதலவப்பட்டால் இந்தப் பரிந்துலர கணக்கில்

எடுத்துக்தகாள்ளப்படும் என்று கூைினார்.

60. ஸ்ட்ரீமிங் வகுப்பு ேடத்த நவண்டும்.
- பள்ளித் தலைலமயாசிரியர் : இதன் ததாடர்பாகப் பள்ளி கல்வி இைாகா
தகாள்லகலயப் பின்பற்ை நவண்டும் என்று அைிவித்தார்.

61. தபற்நைார் ஆசிரியர் சங்கத்தின் புதிய மூன்று உறுப்பினர்களின் நதர்தல் ேடத்தப்பட்டது.
a) திரு. தேடுமாைன்
b) திருமதி திைகா
c) திரு. நகாபிோதன்

கூட்டம் மாலை 5.30 மணிக்கு ஒத்தி லவக்கப்பட்டது.

கூட்டக் குைிப்லபத் கூட்டக் குைிப்லப
தயாரித்தவர் : உறுதிப்படுத்தியவர் :

--------------------------- ---------------------------

ஆசிரியர் தபற்நைார் ஆசிரியர்
சி. ஞானநƒாதி சங்கத் தலைவர்

31

PENYATA KEWANGAN AKAUN PIBG

32

PENYATA KEWANGAN AKAUN ICT PIBG

33

-
¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸¨Çî ºÁ÷ôÀ¢ì¸¢ý§È¡õ
SEKALUNG PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH

KERAJAAN NEGERI KEDAH
PENGARAH PELAJARAN NEGERI KEDAH

PEGAWAI PELAJARAN DAERAH
KULIM BANDAR BAHARU

TUAN KARUPAIYA A/L MUTUSAMI
BAT, PPN, PPT, PJM, PJK, PPS, PPA.

Ahli Dewan Rakyat Parlimen Padang Serai.
YB. TUAN AZMAN

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah
TUAN JEFERE BIN KAMIS

Timbalan PPD, Sektor Pengurusan Sekolah, PPD Kulim Bandar Baharu.

Lembaga Pengelola Sekolah SJKT Ladang Wellesley
Persatuan Bekas Murid SJKT Ladang Wellesley

PENDERMA-PENDERMA

Dr. Vasu Pillai Dato’ Govin Major Guna Envik Somu Pillai
Encik Lalitheswaran Encik Kumar Encik Saravanan Encik Gunasegaran

Encik Prakash Encik Moganasundaram Encik Muniandy Encik Surein
Encik Sasitharan Encik Pragash Encik Parameswaran Subramaniam

SEMUA GURU, PARA WARIS DAN PENJAGA
¦Åø¦ÄŠÄ¢ ¾Á¢úôÀûÇ¢ய¢ன்

¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸ ¿¼ÅÊ쨸¸ÙìÌ ±øÄ¡
Ũ¸Â¢Öõ ´òШÆôÒ ¿ø¸¢Â «¨ÉòÐ

¿øÖûÇí¸ÙìÌõ ±í¸Ç¢ý ¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸¨Ç
þÕ¸Ãõ ÜôÀ¢

ºÁ÷ôÀ¢ì¸¢ý§È¡õ.

34


Click to View FlipBook Version