The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by AoLe Jakkarin, 2019-11-27 20:28:14

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คมู่ อื การประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์

จดั ทาโดย
นายจกั รรนิ ทร์ ไทยประดษิ ฐ์
ปวช.2 เลขท2่ี 6122040002

คานา
รายงานฉบับน้เี ปน็ ส่วนหน่งึ ของ วิชาคอมพวิ เตอรแ์ ละการบารงุ รกั ษาภาคเรยี นที่ 2 ประจาปี
การศกึ ษา 2562
โดย นาเสนอเร่อื งค่มู ือการประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ เพือ่ ใชใ้ นการเรยี นการสอนของวชิ า
คอมพิวเตอร์ และ ใชป้ ระโยชนใ์ นครั้งตอ่ ๆไป

ผจู้ ดั ทา
นายจกั รรนิ ทร์ ไทยประดษิ ฐ์

สารบัญ หนา้ ท่ี

1.เครอื่ งมอื ทใี่ ชใ้ นการประกอบในคอมพวิ เตอร์. 1
2.อุปกรณท์ ใ่ี ชใ้ นการประกอบคอมพวิ เตอร์ 2-4
3.ขน้ั ตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ 5-17
4.บรรณานกุ รม 18

4.เนอื้ หา

4.1เครอื่ งมอื ท่ีใชใ้ นการประกอบในคอมพวิ เตอร์
ขน้ั แรกให้เตรยี มอปุ กรณ์ทจี่ าเปน็ สาหรบั การประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์ เชน่ ไขควงสี่
แฉก กล่องสาหรับใส่น็อต คู่มือเมนบอรด์ คีมปากจง้ิ จก

4.2อปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการประกอบคอมพวิ เตอร์
1.เมนบอรด์

2.CPU
3.พัดลมระบายความร้อนCPU

4.แรม

5.ซดี ีรอมไดร์ฟ
6.ฮาร์ดดสิ กไ์ ดร์ฟ
7.สายสญั ญาณ SATA
8.นอ๊ ตสกรู

9.เคส
10.พาวเวอร์ซัพพลาย
11.การด์ จอ

4.3ขั้นตอนการประกอบคอมพวิ เตอร์
1. ขน้ั แรกใหเ้ ตรยี มอปุ กรณ์ที่จาเป็นสาหรับการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์

เชน่ ไขควงสีแ่ ฉก กล่องสาหรับใส่นอ็ ต คู่มือเมนบอร์ด คีมปากจง้ิ จก

2. เริ่มจากการตดิ ตงั้ ซพี ยี ูกอ่ น โดยงา้ งขาลอ็ คของซ็อกเก็ตขึน้ มาจากน้ัน
นาซพี ยี มู าใส่ลงไปในซ็อกเกต็ โดยให้วางตาแหนง่ ขาที่ 1 ของซพี ยี ูและซ็อกเกต็
ให้ตรงกนั โดยสงั เกตวา่ ทข่ี าท่ี 1 ของซพี ยี จู ะทาเครื่องหมายเปน็ จดุ เล็กไวท้ ่ีมมุ ดา้ นบน
ของซพี ยี ู

3. เมือ่ วางซพี ยี ตู รงลอ็ คกับซ็อกเก็ตแลว้ จากนนั้ ให้กดขาลอ็ กลงไปเหมอื น
เดิม แลว้ นาซลิ ิโคนมาทาตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซีพยี ู และไม่ควรทา
ซลิ โิ คนใหห้ นา หากเหน็ วา่ หนาเกนิ ไปใหใ้ ช้กระดาษหรือแผน่ พลาสตกิ มาปาดออก
เสยี บา้ ง

4. ติดตั้งฮที ซงิ ค์และพดั ลมลงไปบนคอรข์ องซพี ียู ติดล็อกใหเ้ รียบร้อย
ในขัน้ ตอนนีม้ ีจุดท่ตี อ้ งระวงั อยู่ 2 จุดคอื การตดิ ตั้งฮีทซงิ คข์ องพดั ลมจะตอ้ งแนบ
สนิทกับคอรข์ องซพี ียู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทีคอรข์ องซีพียูอาจบน่ิ ได้ ส่วนขา
สปรงิ ท่ียึดพดั ลมบางทีมันแขง็ เกนิ ไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปรงิ ให้เข้าลอ็ ก
ซึ่งอาจทาใหพ้ ลาดไปขดู เอาลายปรนิ้ บนเมนบอรด์ ขาดทาใหเ้ มนบอรด์ อาจเสียหายได้

5. เสียบสายไฟของพัดลมเขา้ กบั ขวั้ CPU FAN โดยดจู ากคูม่ ือเมนบอร์ด

6. นาแรมมาเสยี บเข้ากบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกับรอ่ งของซอ็ กเกต็
จากนัน้ จงึ กดลงไปจนดา้ นล็อกทงั้ 2 ดา้ นดีดข้ึนมา (บางเมนบอร์ดตวั ลอ็ กทง้ั สอง
ด้านอาจไมจ่ าเป็นตอ้ งดดี ข้นึ มากไ็ ดใ้ หด้ วู ่าเข้าลอ็ กกันก็พอ)

7. ขันแทน่ รองน็อตเข้ากบั เคส

8. นาเมนบอรด์ ทไ่ี ดต้ ดิ ตง้ั ซพี ยี ูและแรมวางลงไปบนเคส จากนัน้ ขนั ยึด
เมนบอร์ดเขา้ กบั ตวั เคสใหค้ รบทุกตัว

9. เสยี บการด์ แสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสรจ็ แล้วขันนอ็ ตยดึ ตดิ กบั เคส

10. เสยี บการ์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสรจ็ แลว้ ขนั นอ็ ตยึดตดิ กบั เคส

11. เสียบสายเพาเวอร์ซพั พลายเขา้ กบั ขว้ั ต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้
ปล๊กั ของสายเพาเวอรซ์ ัพพลายตรงล็อกกับขว้ั ตอ่ บนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟ์ซดี ีรอมเขา้ กับช่อ งวา่ งหนา้ เคส แลว้ ขนั น็อตยึดกับตวั เคให้
แน่น

13. เสยี บสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซดี ีรอมโดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกบั ขาท่ี 1หรอื
ด้านท่ีติดกับขว้ั สายไฟ จากนน้ั จงึ เสี ยบสายไฟและสายสัญญาณเสยี งเขา้ ไปดว้ ย

14. เสยี บสาย IDE อีกด้านเขา้ กบั ขัว้ ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอร์ด
โดยแถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1 ของข้ัวต่อด้วย

15. สอดฮารด์ ดสิ กเ์ ขา้ กบั ช่องตดิ ตง้ั แลว้ ขันนอ็ ตยึดกับตัวเคสให้แนน่

16. เสียบสาย IDE เขา้ กบั ฮารด์ ดิสกโ์ ดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1 หรอื
ด้านท่ีติดกบั ขวั้ สายไฟ จากนนั้ จงึ เสียบสา ยไฟเขา้ ไปดว้ ย

17. เสยี บสาย IDE อกี ด้านเขา้ กับขั้วตอ่ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ
สแี ดงตรงกับขาท่ี 1 ของข้วั ตอ่ ดว้ ย

18. สอดไดรฟ์ฟลอ็ บป้ดี ิสก์เข้าไปในชอ่ งตดิ ตัง้ แล้วขนั นอ็ ตยึดกับตวั เคส
ใหแ้ นน่

19. เสียบสายไฟเข้ากบั ข้วั ต่อสายไฟของฟล็อบปด้ี ิสก์ ให้สังเกตสายไฟของ
ฟลอ็ บปี้ดสิ

20. เสยี บสายแพขนาด 34 เสน้ (เสน้ เลก็ กว่าสายแพของฮาร์ดดสิ ก์
และซีดรี อม) ใหด้ ้านท่ีมกี ารไขว้สายเข้ากบั ขั้วต่อไดรฟฟ์ ล็อบป้ดี ิสก์ โดยแถบสแี ดงของ
สายแพต้องตรงกับขาท่ี 1 ของขัว้ ต่อดว้ ย หากใสผ่ ิดดา้ นไฟของไดรฟ์
ฟล็อบป้ดี สิ ก์จะติดตลอด วธิ ีแกไ้ ขคอื ใหห้ ันสายแพกลบั ด้านเพราะไดรฟ์ฟลอ็ บปีด้ ิสก์
บางย่หี อ้ อาจตอ้ งใสส่ ลับดา้ นกนั

21. เสียบสายแพอกี ดา้ นเข้ากบั ขวั้ ต่อฟลอ็ บปี้ดิสกบ์ นเมนบอรด์ โดยให้สาย
สแี ดงตรงกับขาที่ 1 หรอื pin1 ของขว้ั ต่อด้วย

22. เสยี บสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวติ ช์เปดิ ปดิ เคร่ือง ไฟบอก
สถานะเปดิ เครื่อง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดสิ ก ปมุ่ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์
ควรดคู มู่ ือเมนบอรด์ ประกอบดว้ ย โดยตอ้ งเสียบข้ัวใหถ้ ูกหากผดิ ขว้ั คอมพวิ เตอรจ์ ะไม่
ตดิ หรือมไี ฟคา้ งตลอดเวลา วธิ ีแกไ้ ขคอื ให้เราลองสลับขัว้ และเปดิ เคร่ืองข้ึนมาใหม่
23. เม่อื เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ ให้เราลองสารวจดูวา่ มนี อ็ ตหรอื อปุ กรณอ์ ืน่ ๆ
ตกคา้ งอยูบ่ นเมนบอรด์ หรอื ไม่ เพราะอาจทาให้เกดิ กระแสไฟลดั วงจรจนเกิดความ
เสยี หายตอ่ เมนบอร์ดและอุปกรณต์ ่างๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนีค้ วรตรวจสอบการ
ติดตงั้ ทงั้ หมดวา่ เรยี บรอ้ ยดแี ลว้ เชน่ การด์ ตา่ งๆ หรือสายสญั ญาณเสยี บแนน่ หนาดีหรอื
ยงั โดยเฉพาะฮที ซงิ คแ์ ละพดั ลมต้องแนบสนทิ กบั ซพี ยี ู พรอ้ มทงั้ ล็อกติดกนั อย่าง
แน่นหนา

24. เม่อื เรียบรอ้ ยดแี ล้วปดิ ฝาเคสและขนั น็อตให้เรยี บรอ้ ย ก็เป็นอันเสรจ็ ส้นิ
ข้ันตอนการประกอบเคร่ืองอย่างถกู ต้องและสมบูรณแ์ บบแลว้

บรรณานุกรม
1. https://sites.google.com/site/wanvisatan7/home/khan-txn-kar-prakxb-
khxmphiwtexr

ข้อมูลผจู้ ดั ทา

ช่อื -นามสกลุ นายจักรรินทร์ ไทยประดษิ ฐ์
เลขประจาตัว 6122040002
สถานทศ่ี กึ ษา วทิ ยาลัยการอาชีพหลงั สวน


Click to View FlipBook Version