The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ณปภัช หนองหว้า, 2019-06-04 04:06:45

Search Engine

Search Engine

Search Engine

ความหมายของ Search Engine
Search Engine คือ เครื่องมือการคน้ หาขอ้ มูลผา่ นอินเทอร์เน็ต ท่ีทุกคนสามารถเขา้ ไปคน้ หาขอ้ มลู

ผา่ นอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยกรอกขอ้ มลู ที่ตอ้ งการคน้ หา หรือ Keyword (คียเ์ วริ ์ด)เขา้ ไปที่ช่อง Search Box
แลว้ กด Enter แค่น้ีขอ้ มูลที่เราคน้ หากจ็ ะถูกแสดงออกมาอยา่ งมากมายก่ายกอง เพือ่ ใหเ้ ราเลือกขอ้ มลู ที่เรา
โดนใจท่ีสุดเอามาใชง้ าน โดยลกั ษณะการแสดงผลของ Search Engine น้นั จะทาการแสดงผลแบบเรียง
อนั ดบั Search Results ผา่ นหนา้ จอคอมพวิ เตอร์ของเรา

ประเภทของ Search Engine
Search Engine มี 3 ประเภท (โดยทว่ั ๆ ไปแลว้ จะมีการแบ่งออกเป็ นหลายๆ ประเภทดว้ ยกนั แต่พอ

สรุปไดเ้ พยี ง 3 ประเภทหลกั ๆ ดงั ท่ีจะนาเสนอต่อไปน้ี

ประเภทที่ 1 Crawler Based Search Engines
Crawler Based Search Engines คือ เครื่องมือการคน้ หาบนอินเทอร์เน็ตแบบอาศยั การบนั ทึกขอ้ มูล

และจดั เก็บขอ้ มลู เป็ นหลกั ซ่ึงจะเป็นจาพวก Search Engine ท่ีไดร้ ับความนิยมสูงสุด เน่ืองจากใหผ้ ลการ
คน้ หาแม่นยาท่ีสุด และการประมวลผลการคน้ หาสามารถทาไดอ้ ยา่ งรวดเร็ว จึงทาใหม้ ีบทบาทในการคน้ หา
ขอ้ มลู มากท่ีสุดในปัจจุบนั

โดยมีองประกอบหลกั เพียง 2 ส่วนดว้ ยกนั คือ
1. ฐานข้อมูล โดยส่วนใหญ่แล้ว Crawler Based Search Engine เหล่าน้ีจะมีฐานขอ้ มูลเป็ นของ
ตวั เอง ท่ีมีระบบการประมวลผล และการจดั อนั ดบั ที่เฉพาะ เป็นเอกลกั ษณ์ของตนเองอยา่ งมาก
2. ซอฟตแ์ วร์ คือเครื่องมือหลกั สาคญั ท่ีสุดอีกส่วนหน่ึงสาหรับ Serch Engine ประเภทน้ี เน่ืองจาก
ตอ้ งอาศยั โปรแกรมเล็กๆ (ชนิดที่เรียกวา่ จ๋ิวแต่แจ๋ว) ทาหนา้ ที่ในการตรวจหาและทาการจดั เก็บขอ้ มูลหนา้
เพจ หรือเวบ็ ไซตต์ ่างๆ ในรูปแบบของการทาสาเนาขอ้ มูล เหมือนกบั ตน้ ฉบบั ทุกอยา่ ง ซ่ึงเราจะรู้จกั กนั ใน
นาม Spider หรือ Web Crawler หรือ Search EngineRobots

ประเภทที่ 2 Web Directory หรือ Blog Directory
Web Directory หรือ Blog Directory คือ สารบญั เวบ็ ไซต์ท่ีให้คุณสามารถคน้ หาข่าวสารข้อมูล

ด้วยหมวดหมู่ข่าวสารขอ้ มูลที่เก่ียวขอ้ งกนั ในปริมาณมากๆ คล้ายๆ กบั สมุดหน้าเหลืองซ่ึงจะมีการสร้าง
ดรรชนี มีการระบุหมวดหมู่อย่างชดั เจน ซ่ึงจะช่วยให้การคน้ หาขอ้ มูลต่างๆตามหมวดหมู่น้นั ๆ ไดร้ ับการ
เปรียบเทียบอา้ งอิง เพ่ือหาขอ้ เทจ็ จริงไดใ้ นขณะที่เราคน้ หาขอ้ มูล เพราะวา่ จะมีเวบ็ ไซตม์ ากมาย หรือ Blog
Directory มากมายท่ีมีเน้ือหาคลา้ ยๆ กนั ในหมวดหมู่เดียวกนั ให้เราเลือกที่จะหาขอ้ มูลไดอ้ ยา่ งตรงประเด็น
ท่ีสุด (ลดระยะเวลาไดม้ ากในการคน้ หา)

ODP Web Directory ชื่อดงั ของโลก ท่ีมี Search Engine มากมายใชเ้ ป็นฐานขอ้ มลู Directory
1. ODP หรือ Dmoz ท่ีหลายๆ คนรู้จกั ซ่ึงเป็ น Web Directory ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก Search Engine
หลายๆ แห่งก็ใชข้ อ้ มูลจากท่ีแห่งน้ีเกือบท้งั สิ้น เช่น Google, AOL, Yahoo, Netscape และอ่ืนๆ อีกมากมาย
ODP มีการบนั ทึกขอ้ มูลประมาณ 80 ภาษาทวั่ โลก รวมถึงภาษาไทยดว้ ย (URL : http://www.dmoz.org )
2. สารบญั เวบ็ ไทย SANOOK ก็เป็ น Web Directory ท่ีมีชื่อเสียงอีกเช่นกนั และเป็ นที่รู้จกั มาก
ที่สุดในเมืองไทย (URL : http://webindex.sanook.com )
3. Blog Directory อยา่ ง BlogFlux Directory ท่ีมีการเกบ็ ขอ้ มูลเกี่ยวกบั บลอ็ กมากมาย
ตามหมวดหมู่ต่างๆ หรือ Blog Directory อ่ืนๆ ที่สามารถหาไดจ้ าก Make Many แห่งน้ี

ประเภทที่ 3 Meta Search Engine

Meta Search Engine คือ Search Engine ที่ใช้หลกั การในการคน้ หาโดยอาศยั Meta Tag ในภาษา
HTML ซ่ึงมีการประกาศชุดคาส่ังต่างๆ เป็ นรูปแบบของ Tex Editor ด้วยภาษา HTML น่ันเองเช่น ช่ือ
ผพู้ ฒั นา คาคน้ หา เจา้ ของเวบ็ หรือบล็อก คาอธิบายเวบ็ หรือบลอ็ กอยา่ งยอ่

ผลการคน้ หาของ Meta Search Engine น้ีมกั ไม่แม่นยาอยา่ งท่ีคิด เน่ืองจากบางคร้ังผใู้ ห้บริการหรือ
ผูอ้ อกแบบเวบ็ สามารถใส่อะไรเขา้ ไปก็ไดม้ ากมายเพ่ือให้เกิดการคน้ หาและพบเวบ็ หรือบล็อกของตนเอง
และอีกประการหน่ึงก็คือมีการอาศยั Search Engine Index Server หลายๆ แห่งมาประมวลผลรวมกนั จึงทา
ใหผ้ ลการคน้ หาขอ้ มูลต่างๆ ไม่เท่ียงตรงเทา่ ที่ควร

การใช้งาน Google
ปัจจุบนั การใช้งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให้เราสามารถเยี่ยมชมไดม้ ากมายหลายประเภท

และไดม้ ีการบรรจุขอ้ มลู ข่าวสารอยใู่ น Web Site ต่างๆ ซ่ึงถา้ เราตอ้ งการคน้ หาขอ้ มูลที่อยใู่ นระบบ Internet1
เราอาจใชอ้ ุปกรณ์ Tools ท่ีเรียกวา่ ตวั คน้ หา (Search Engire)โดยตวั คน้ หา (Search Engire) น้ีจะถูกบรรจุอยู่
ใน Web Site ต่างๆ เช่น www.google.com, www.yahoo.com, www.lycos.com ในเอกสารน้ีจะแนะนาถึง
การใชง้ านคน้ หา (Search Engire) ของ www.google.com ซ่ึงจาเป็ นตวั คน้ หา (Search Engire) ท่ีนิยมใชม้ าก
สุดและมีฐานขอ้ มลู (data base) ของ Web Site ตา่ งๆ เป็นจานวนมาก ซ่ึงจะมีรูปแบบที่มีคาอธิบายการใชง้ าน
เป็นภาษาไทยที่ Web Site www.google.com

เม่ือเราพิมพท์ ่ีอยู่ www.google.com ลงในช่อง Addres แลว้ กด Enter จะปรากฏหน้าแรกของ Web
Site ซ่ึงจะมีส่วนประกอบตา่ งๆ ดงั รูป

1) เป็น Logo ของ www.google.com
2) เป็นประเภทของการคน้ หาวา่ ใหค้ น้ หาขอ้ มลู ที่อยใู่ นเวบ็ (Web Site)
3) เป็นประเภทของการคน้ หาวา่ ใหค้ น้ หา ขอ้ มลู ที่เป็ นรูปภาพ
4) เป็นประเภทของการคน้ หาที่แยกตามกลุ่มข่าวเรียงตาม Usenet
5) เป็นประเภทของการคน้ หาโดยจะแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น Arts, Home, Business, Games เป็น
ตน้
ซ่ึงตวั เลือกในขอ้ 2-5 เม่ือเรากดคลิกที่แถบใดแถบหน่ึงก็จะปรากฏเป็นแถบเขม้ ท่ีเราเลือกไว้ โดยปกติ
แลว้ เมื่อเราเปิ ดหนา้ แรกข้ึนมา Web Site google จะกาหนดการคน้ หาใหไ้ วท้ ี่เวบ็
6) เป็นช่องสาหรับใส่ค่า (keyward) ที่เราตอ้ งการคน้ หา
7) เป็นป่ ุมกดสาหรับเร่ิมการคน้ หา
8) เป็นป่ ุมสาหรับคน้ หาเวบ็ อยา่ งด่วน โดยการคน้ หาจะนาเวบ็ ท่ีอยอู่ ยใู่ นลาดบั แรกที่อยใู่ นลาดบั แรกท่ี
คน้ หาพบ มาเปิ ดใหใ้ นหนา้ ถดั ไปเลย
9) เป็นตวั เลือกสาหรับการคน้ หาแบบละเอียดโดยในตวั เลือกน้ีจะมีการกาหนดเงื่อนไขในการคน้ หา
เพือ่ ใหไ้ ดผ้ ลการคน้ หาที่ละเอียดยงิ่ ข้ึน เช่น ภาษา, ชนิดไฟล,์ วนั ท่ี เป็นตน้
10) เป็นตวั เลือกสาหรับการปรับแตง่ ตวั เลือกใชส้ าหรับการปรับแตง่ รูปแบบเครื่องมือในการคน้ หา เช่น
จานวน เวบ็ ท่ีแสดงในการคน้ หาต่อหนา้
11) เป็นตวั เลือกสาหรับเคร่ืองมือเกี่ยวกบั ภาษาเพ่อื ใชใ้ นการคน้ หา
1. การใชง้ าน Google

ถา้ เราตอ้ งการคน้ หาคาวา่ ธุรกิจ เราทาไดโ้ ดยพมิ พค์ าวา่ ธุรกิจ ลงในช่องสาหรับใส่คาท่ีตอ้ งการ
คน้ หา (keyword) แลว้ กดป่ ุม คน้ หาโดย Google

จะไดผ้ ลการคน้ หาตอ่ ไปน้ี

การคน้ หาจะแจง้ จานวนเวบ็ ที่แสดงจานวนเวบ็ ท่ีพบ และเวลาที่ใชใ้ นการคน้ หา ในกรณีท่ีการคน้ หา
พบขอ้ มูลมากกวา่ ที่จะแสดงไดห้ มดใน 1 หนา้ ทาง www.google.co.th ก็จะแสดงหนา้ ถดั ไปไดโ้ ดยเรา
สามารถแถบที่ตอนล่างของหนา้ Web Site

2. การคน้ หาของ www.goole.co.th
จะมีคาสัง่ ในการคน้ หาโดย

1) Google จะใชเ้ งื่อนไข “และ” (and) ในการคน้ หาในรูปแบบของประโยคอยเู่ สมอ เช่น ถา้ เรา
ตอ้ งการคน้ หาประโยคที่วา่ “ธุรกิจ sme”

จะไดผ้ ลการคน้ หาตอ่ ไปน้ี

2) ถา้ เราตอ้ งการใชเ้ งื่อนไข “หรือ” (OR) สาหรับเชื่อมคาท่ีตอ้ งการคน้ หา คือนาผลที่คน้ หาได้
ของท้งั หมดมารวมกนั ซ่ึงเราทาไดโ้ ดยใชค้ าวา่ OR เป็นตวั อกั ษรใหญ่ระหวา่ งค่าที่ตอ้ งการคน้ หา เช่น ถา้ เรา
ตอ้ งคน้ หาวา่ ประโยคที่วา่ “ธุรกิจ OR sme“

จะไดผ้ ลการคน้ หาต่อไปน้ี

3) การคน้ หาของ google สามารถคน้ หาแบบเป็นกลุ่มคาหรือเป็นวลีเราสามารถใชเ้ คร่ืองหมาย “ ”
เช่น “physics momentum”

4) Google จะสามารถคน้ หาไฟลใ์ นรูปแบบอ่ืนๆ โดยประเภทไฟลท์ ่ีรองรับคือ
• Adobe Portable Document Format (มีนามสกุล เป็น pdf)
• Adobe Post Script (มีนามสกุลเป็น ps)
• Lotus 1-2-3 (มีนามสกุลเป็น wk 1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
• Lotus Wordpro (มีนามสกลุ เป็น lwp)

• MacWrite (มีนามสกุลเป็น mw)
• Microsoft Word (มีนามสกุลเป็น doc)
• Microsoft Excel (มีนามสกลุ เป็น xls)
• Microsoft Power Point (มีนามสกลุ เป็น ppt)
• Text File (มีนามสกุลเป็น txt)
เราสามารถคน้ หาโดยระบุชนิดของไฟลท์ ่ีเราตอ้ งการคน้ หาไดโ้ ดยใชค้ า่ วา่ filetype : แลว้ ตามดว้ ย
นามสกุลของไฟลท์ ่ีเราตอ้ งการคน้ หา เช่น
คือ เราตอ้ งการคน้ หา Website ท่ีเก่ียวขอ้ งกบั ฟิ สิกส์โดยมีรูปแบบไฟลเ์ ป็นที่มีนามสกลุ ppt คือ เป็น
ไฟล์ Microsoft Power Point จะไดผ้ ลการคน้ หาตอ่ ไปน้ี

ซ่ึงเราสามารถ download มาเก็บไวใ้ นเคร่ืองของเรา ไดโ้ ดยคลิกเมาส์ขวาแลว้ เลือกแถบ Save Target
As

5) Google สามารถตดั คาที่เป็ นคาพอ้ งรูปโดยใชเ้ ครื่องหมาย “ - ” เช่นคาวา่ bass มีความหมาย
เก่ียวกบั ปลาและดนตรี ในเวลาท่ีเราตอ้ งการตดั ความหมายเกี่ยวกบั ดนตรีกท็ าไดโ้ ดยพิมพว์ า่ bass-music
นอกจากน้ียงั สามารถตดั ชนิดของไฟลท์ ี่ตอ้ งการคน้ หาได้ เช่น ตอ้ งการคน้ หาคาวา่ bass โดยตดั การคน้ หา
ชนิดไฟลท์ ี่เป็น pdf ออกก็ทาไดโ้ ดยพมิ พ์ bass-filetype : pdf

6) ในการคน้ หาโดยปกติแลว้ Google จะละคาทว่ั ๆ ไปในภาษาองั กฤษ เช่น the, to, of และอกั ษร
ตวั เดียวเพราะจะทาใหก้ ารคน้ หาชา้ แต่ถา้ เราตอ้ งการรวมคาเหล่าน้นั ในการคน้ หาทาไดโ้ ดยใชเ้ คร่ืองหมาย +
ไวห้ นา้ คาน้นั โดยตอ้ งเวน้ วรรคก่อน เช่น back + to nature

จะไดผ้ ลการคน้ หาตอ่ ไปน้ี

7) Google สามารถคน้ หา link ท้งั หมดท่ีเช่ือมไปยงั Website น้นั โดยใชค้ าวา่ link :แลว้ ตามดว้ ย
ชื่อ Website น้นั เช่น link : www.google.com
เวบ็ เบราว์เซอร์ (Web Browser)

เว็บเบราว์เซอร์ เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการดูข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเทียบได้กับ
ยานพาหนะท่ีใช้ท่องโลก World Wide Web โปรแกรมเบราวเ์ ซอร์ทางานโดยโปรโตคอลพิเศษที่เรียกว่า
HTTP (Hypertext Transport Protocol) ในการติดต่อขอขอ้ มูลจากเวบ็ เซิร์ฟเวอร์ และแสดงขอ้ มูลตามรูปแบบ
ของรหสั ของภาษา HTML (Hypertext Markup Language)

โปรแกรมที่นิยมใช้มาก เช่น Internet Explorer, Netscape Navigator และโปรแกรมOpera ถึงแมว้ ่า
จะมีโปรแกรมประเภทเบราวเ์ ซอร์ให้เลือกหลายโปรแกรม แต่โปรแกรม InternetExplorer ไดร้ ับความนิยม
มากท่ีสุด เน่ืองจากใชง้ านไดด้ ีและยงั แถมมาใหแ้ ลว้ กบั Windows 98,2000, ME, XP และ Windows 7 จึงไม่
ต้องเสียเวลาไปหาโปรแกรมมาติดต้งั ลงในเครื่องก่อนใช้งาน ตวั อย่างของโปรแกรมเบราว์เซอร์บน
ระบบปฏิบตั ิการต่างๆ มีดงั น้ี


Click to View FlipBook Version