The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-02 05:32:55

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประจาปีงบประมาณ 2564
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอเมอื งแพร่

ประจาเดอื น ตุลาคม พ.ศ.2564

จัดทาโดย
ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเมืองแพร่
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

คานา

รายงานสรปุ ผลการดาเนินงานตามแผนปีงบประมาณ 2564 ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถงึ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วยงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, งานการศึกษาพัฒนาทกั ษะอาชีพงาน
การศึกษาพัฒนาทักษะชวี ิต, งานการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน, งานเศรษฐกิจพอเพียง, งานห้องสมุด
ประชาชนจังหวัดแพร่, และงานโครงการพิเศษอ่ืนๆ ท่ศี ูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
อาเภอเมืองแพร่ ได้ดาเนนิ การจัดกิจกรรมการศกึ ษานอกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเขตอาเภอเมอื งแพร่ โดยได้
รวบรวมผลผลติ ของการดาเนินงานดา้ นตา่ งๆไว้ เพ่ือเป็นฐานขอ้ มูลในการจัดการดาเนนิ งานในปงี บประมาณ
ตอ่ ไป

หวังว่าขอ้ มลู ในรายงานสรุปผลการดาเนนิ งานตามแผนปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่ วนั ที่ 1
ตุลาคม 2564 ถงึ วันที่ 31 ตลุ าคม 2564 จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผ้อู า่ นทุกท่านในโอกาสต่อไป

กศน.อาเภอเมอื งแพร่
ตุลาคม 2564

สารบัญ หนา้

เรอ่ื ง 1-6
7 – 26
ขอ้ มลู กศน.อาเภอเมืองแพร่
ภาพถา่ ยสรุปผลการดาเนินงาน กศน.อาเภอเมืองแพร่
ประจาเดอื น ตลุ าคม พ.ศ.2564

1

ประวัตคิ วามเปน็ มาของ กศน.อาเภอเมอื งแพร่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองแพร่ตั้งอยู่ เลขท่ี 3/6 ถนนยันตรกิจ
โกศล ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตัง้ ข้ึนโดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2536 โดยฯพณฯท่าน นายปราโมทย์ สขุ มุ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศจัดต้ังให้
เป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอเมืองแพร่ ข้ึนเป็นครั้งแรก สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 10 คน ปัจจุบัน คือ นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ เป็นผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองแพรโ่ ทรศพั ท์/โทรสาร054 – 625030 เวบ็ ไซต์ www. Mpnfe.net

ทศิ ทางและผลการดาเนินงานของ กศน.อาเภอเมอื งแพร่

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเมืองแพร่ได้กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏบิ ัติการประจาปี โดยมรี ายละเอียด ดงั นี้

ทศิ ทางการดาเนนิ งานของสถานศึกษา

ปรัชญา
คิดเป็น ทาเป็น บนพน้ื ฐานตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทศั น์
กศน.อาเภอเมืองแพร่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรตู้ ลอดชีวติ เพือ่ พฒั นาคุณภาพการศึกษาของบ

ประชาชนทุกช่วงวยั บนพน้ื ฐานตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

อัตลักษณส์ ถานศึกษา
พ่ึงพาตนเองได้
-มีความรู้
-มอี าชีพ
-มีรายได้
-มคี ุณธรรม

เอกลกั ษณส์ ถานศกึ ษา
สถานศกึ ษาวิถธี รรม
-การบริหารจดั การตามหลักธรรมาภบิ าล
-จัดกระบวนการเรียนร้ดู ้านคุณธรรม
-เป็นตน้ แบบสถานศึกษาคณุ ธรรม

2

พันธกิจของสถานศึกษา
1. จดั และส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา

พัฒนาทกั ษะการเรียนรูข้ องประชาชนทกุ กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกชว่ งวยั และพร้อมรบั การเปลีย่ นแปลง
บริบททางสังคมและสรา้ งสงั คมแหง่ การเรยี นรู้ตลอดชีวติ

2. ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานงานภาคเี ครอื ขา่ ย ในการมีสว่ นรว่ มจดั การศึกษานอกระบบและ
การศกึ ษาตามอัธยาศัย และการเรยี นรตู้ ลอดชวี ติ รวมทัง้ การดาเนินกิจกรรมของศูนยก์ ารเรยี นและแหล่ง
เรียนรู้อืน่ ในรูปแบบตา่ งๆ

3. สง่ เสรมิ และพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจทิ ลั มาใช้ใหเ้ กดิ ประสทิ ธิภาพ
ในการจดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหก้ บั ประชาชนอย่างท่ัวถงึ

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ สอ่ื และนวตั กรรม การวัดและประเมนิ ผลใน
ทกุ รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชน

5.พฒั นาบุคลากรและระบบการบรหิ ารจดั การให้มีประสิทธิภาพ เพือ่ มุ่งจัดการศึกษาและการเรียนร้ทู ่ี
มีคุณภาพ โดยยดึ หลกั ธรรมาภบิ าล

แผนทีอ่ าเภอเมืองแพร่

3

กศน.อาเภอเมืองแพร่ มที ง้ั หมด 20 ตาบลไดแ้ ก่

ช่อื กศน.ตาบล ท่ีต้งั ผู้รับผิดชอบ
กศน.ตาบลในเวียง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ นางสาวจงจิต เข่ือนเก้า
กศน.ตาบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ นางสมพร พืน้ งาม
กศน.ตาบลกาญจนา ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ นางสาวจิรฐั ิตกิ ร อภัยกาวี
กศน.ตาบลแมย่ ม ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่ นางธนั วา อ่ินแกว้
กศน.ตาบลบา้ นถ่ิน ต.บา้ นถ่นิ อ.เมอื ง จ.แพร่ นายสมศักด์ิ กาววี ล
กศน.ตาบลทงุ่ โฮ้ง ต.ทงุ่ โฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ นางสาวภัควรรณ หมน่ื โฮ้ง
กศน.ตาบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่ นายพทิ ักษ์ เทพสาธร
กศน.ตาบลน้าชา ต.น้าชา อ.เมอื ง จ.แพร่ นานประวิทย์ วิดมา
กศน.ตาบลแม่คามี ต.แมค่ ามี อ.เมอื ง จ.แพร่ นายเกรียงไกร ทนันขัติ
กศน.ตาบลนาจกั ร ต.นาจกั ร อ.เมือง จ.แพร่ นางสาวสุพชิ ญา แสงโรจน์
กศน.ตาบลป่าแดง ต.ปา่ แดง อ.เมือง จ.แพร่ นายณัฐธพงษ์ บงั เมฆ
กศน.ตาบลชอ่ แฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ นางวารุณี สายยนต์
กศน.ตาบลร่องฟอง ต.รอ่ งฟอง อ.เมือง จ.แพร่ นางพชั รินทร์ นนั ตา
กศน.ตาบลแมห่ ล่าย ต.แมห่ ลา่ ย อ.เมอื ง จ.แพร่ นายปิติวฒั น์ น้าไหลทงุ่
กศน.ตาบลห้วยม้า ต.หว้ ยม้า อ.เมือง จ.แพร่ นางสชุ าดา ชาวเวียง
กศน.ตาบลเหมืองหม้อ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางสายสนุ ีย์ กาววี ล
กศน.ตาบลทงุ่ กวาว ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ นายธรี พงษ์ เกลียวกลม
กศน.ตาบลวังหงส์ ต.วงั หงส์ อ.เมอื ง จ.แพร่ นายทศั นะ รวดเรว็
กศน.ตาบลวังธง ต.วงั ธง อ.เมอื ง จ.แพร่ นางสาวกนกลดา ธงยส่ี บิ สอง
กศน.ตาบลสวนเข่อื น ต.สวนเข่อื น อ.เมือง จ.แพร่ นางสาวกนกวรรณ เมอื งเอก

4

โครงสรา้ งการบริหารงานของสถานศึกษา

ผอู้ ำนวยกำร คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ

กลมุ่ กลุ่ม กลุม่
อำนวยกำร
จดั กำรศกึ ษำนอกระบบและ ภำคเี ครอื ขำ่ ยและ
- งานธุรการและสารบรรณ กำรศกึ ษำต่อเน่ือง กจิ กำรพเิ ศษ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ - งานส่งเสรมิ การรู้หนงั สอื - งานส่งเสริม/สนบั สนนุ ภาคี
- งานอาคารและยานพาหนะ เครอื ข่าย
- งานแผนงานและโครงการ - งานการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน
- งานบุคลากร นอกระบบ - งานกิจกรรมพเิ ศษ
- งานประชาสมั พนั ธ์
- ศูนยร์ าชการใสสะอาด - งานจดั การศึกษาสาหรับคนพิการ - การปอ้ งกนั และแก้ไข
- งานข้อมลู สารสนเทศ ปัญหายาเสพตดิ
- งานควบคมุ ภายใน นเิ ทศ - งานจดั การศกึ ษาตอ่ เนอื่ ง - การส่งเสริมกจิ กรรม
ตดิ ตาม และประเมินผล ประชาธิปไตย
- งานประกันคณุ ภาพภายใน - งานการศึกษาเพอ่ื พัฒนาอาชีพ - งานกิจกรรมลูกเสอื และ
สถานศึกษา - งานการศึกษาเพื่อพฒั นาทกั ษะชีวติ ยุวกาชาดนอกโรงเรียน
- งานเลขานุการ - งานการศึกษาเพอ่ื พฒั นาสังคม
คณะกรรมการ
สถานศกึ ษา และชุมชน
- งานจัดการเรยี นรูต้ ามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง

- งานพัฒนาหลักสูตร ส่อื

- งานกิจกรรมนกั ศึกษา

- งานศนู ย์ให้คาปรึกษาแนะแนว

- งานการศกึ ษาตามอัธยาศยั

- งานห้องสมุดประชาชน

5

ทำเนยี บบุคลำกรกศน.อำเภอเมืองแพร่

นางสาวเสาวนยี ์ ชาพัฒิพงศ์
ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่

นางสาวอรรยา สงั ข์ทอง นายกติ ิพงค์ พรหมรกั ษ์
ครู ครผู ู้ช่วย

นางสนุ ันท์ สาระกลุ นางวิภา กาศวบิ ูลย์ นายกิตติกร เสนานรุ ักษ์วรกลุ นางกฤตกิ า เชื้อทอง นางบัณฑกิ าร์ คานน้อย
ครอู าสาสมัครฯ ครอู าสาสมัครฯ ครูอาสาสมัครฯ ครูอาสาสมัครฯ ครอู าสาสมัครฯ

6

จำนวนบุคลำกร กศน.อำเภอเมืองแพร่

ประเภท/ตาแหน่ง จานวน (คน)
ผู้บริหาร 1
ข้าราชการครู 2
พนักงานราชการ (ครู อาสาสมคั รฯ) 5
พนักงานราชการ (ครู กศน.ตาบล) 18
พนกั งานราชการ (บรรณารักษ)์ 1
ครศู นู ย์การเรยี นชมุ ชน 3
นักวชิ าการศกึ ษา 2
เจ้าหน้าท่บี ันทึกขอ้ มูล 2
บรรณารักษจ์ า้ งเหมา 1
พนักงานบริการ 1

รวมทั้งสิ้น 36 คน

ภาคผนวก

ภาพถ่ายผลการดาเนินงานประจาเดือน ตลุ าคม 2564

7

สรุปผลการดาเนินงาน กศน.อาเภอเมืองแพร่

ประจาเดอื น ตลุ าคม 2564

วนั ท่ี 2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. กศน.อาเภอเมืองแพร่ นาโดย นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ และนางสาวอรรยา สังขท์ อง ครูชานาญการพิเศษ ดาเนินการประชมุ

คณะกรรมการ และดาเนินการทดสอบปลายภาค ภาคเรยี นท่ี 1 ประจาปกี ารศกึ ษา 2564
ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

สนามสอบท2่ี
นางสาวเสาวนยี ์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้นายกติ ิพงค์ พรหมรกั ษ์
ครผู ชู้ ว่ ย และนางบัณฑิการ์ คานน้อย ครอู าสาสมัครฯ ดาเนนิ การประชุมคณะกรรมการ และดาเนินการ

ทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรยี นบ้านวังหงส์

8
สนามสอบท3่ี
นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั พิ งศ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมอื งแพร่ มอบหมายให้นางสุนนั ท์ สาระกุล ครู
อาสาสมัครฯ และนายสมศักดิ์ กาวีวล ครกู ศน.ตาบล ดาเนนิ การประชุมคณะกรรมการ และดาเนนิ การ
ทดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1 ประจาปกี ารศึกษา 2564 ณ โรงเรยี นบา้ นถนิ่ โอภาสวทิ ยา

9
วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนยี ์ ชาพัฒพิ งศ์ ผอ.กศน.อาเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางสาวอรรยา
สังขท์ อง ครชู านาญการพิเศษ, นายกติ ิพงค์ พรหมรกั ษ์ครผู ชู้ ่วย และคณะครูกศน.อาเภอเมอื งแพร่ เขา้ ร่วมการ
เสวนากลมุ่ (Focus Group) ออนไลน์ กบั กลมุ่ สาขาวชิ าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในหวั ขอ้ สถานศึกษาท่ีประสบความสาเร็จด้านคุณภาพผ้เู รียนตามมาตราฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

เพ่อื นาขอ้ มลู ไปวิจยั เผยแพรเ่ ปน็ ประโยชน์แก่งานวชิ าการต่อไป

10

วันที่ 7 ตลุ าคม 2564 นางสาวเสาวนยี ์ ชาพฒั ิพงศ์ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเมอื งแพร่ พรอ้ มดว้ ย
นางสาวอรรยา สังขท์ อง ครชู านาญการพิเศษ,นายกิติพงค์ พรหมรกั ษ์ ครผู ้ชู ่วย และ

นายกิตติกร เสนานุรกั ษว์ รกุล ครอู าสาสมคั รฯ เขา้ ร่วมประชุมชี้แจง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ า้ น
การศึกษานอกระบบโรงเรยี น (N-NET) ครง้ั ท1่ี ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวสุนทรี เตินขนุ ทด
รองผู้อานวยการ เปน็ ประธานในการประชุม ณ หอ้ งประชุม สานักงานกศน.จังหวัดแพร่

11
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั ิพงศ์ ผอ.กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายใหน้ างพัชรนิ ทร์
นันตา ครู กศน.ตาบล, นางสาวสุพชิ ญา แสงโรจน์ ครู กศน.ตาบล, นายธรี พงษ์ เกลยี วกลม ครู กศน.ตาบล
และนายประวทิ ย์ วดิ มา ครู กศน.ตาบล นานกั ศึกษา กศน.อาเภอเมืองแพร่ ที่มอี ายุ ระหวา่ ง 12 – 18 ปี
Kick off สรา้ งเกราะป้องกนั ด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรยี นสขุ ใจ ต้อนรับเปดิ เทอม ฉดี วคั ซนี ไฟเซอร์(Pfizer)
เขม็ ท่ี1 ตามทก่ี ระทรวงศึกษาธกิ ารร่วมกบั กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย กาหนดแนวทางใน

การเตรียมความพร้อมสาหรบั การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลยั เทคนคิ แพร่

12
วันที่ 5 ตลุ าคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั พิ งศ์ ผอ.กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้
นางวิภา กาศวิบลู ย์ ครอู าสาสมัครฯ รับเกยี รติบัตรจากจังหวดั แพร่เพื่อแสดงวา่ กศน.อาเภอเมอื งแพร่
เป็น"องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ภายใตแ้ ผนแม่บทส่งเสรมิ คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท1ี่ พ.ศ.2559-2564

ประจาปีงบประมาณ 2564

13
วันท่ี 10 ตลุ าคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ พรอ้ มดว้ ย
นางสาวอรรยา สงั ขท์ อง ครูชานาญการพเิ ศษ, นายกติ พิ งค์ พรหมรกั ษ์ และคณะครกู ศน.อาเภอเมอื งแพร่
ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครง้ั ท่ี 1 ประจาปี
การศกึ ษา 2564 โดยมนี างสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จงั หวัดแพร่ นิเทศตรวจ

เยยี่ มใหก้ าลังใจ ณ สนามสอบวทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาแพร่

14
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั ิพงศ์ ผอ.กศน.อาเภอเมืองแพร่ พรอ้ มดว้ ยนางสาวอรรยา
สังขท์ อง ครชู านาญการพิเศษ, นายกิติพงค์ พรหมรักษ์ ครผู ชู้ ว่ ย, คณะครูบุคลากร กศน.อาเภอเมอื งแพร่ และ
บรรณารักษ์หอ้ งสมดุ ประชาชนจังหวดั แพร่ ประชมุ ประจาเดอื นตดิ ตามงาน ติดตามความคบื หนา้ โครงการ
สง่ เสริมการจดั ทาผลการปฎบิ ัตงิ านท่เี ปน็ เลิศและนวัตกรรมของสถานศกึ ษา, การทารายงานการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการสง่ ผลงานคัดเลอื กการปฎิบัตงิ าน กศน.ดีเด่น
ประจาปี 2564 ณ หอ้ งประชมุ กศน.อาเภอเมืองแพร่

15

วันท่ี 12 ตลุ าคม 2564 กศน.อาเภอเมืองแพร่ ดาเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้
ตาแหน่งครูผชู้ ว่ ย ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวเสาวนยี ์ ชาพฒั ิพงศ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่

เป็นประธานกรรมการ, นายเรวตั ร ณ ลาปาง ขา้ ราชการบานาญ และนางสาวอรรยา สังขท์ อง ครชู านาญการ
พเิ ศษ เป็นคณะกรรมการในการประเมิน นายกติ ิพงค์ พรหมรักษ์ ครูผ้ชู ว่ ย กศน.อาเภอเมืองแพร่
ณ ห้องประชมุ กศน.อาเภอเมืองแพร่

16
วนั ที่ 15 ตลุ าคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั ิพงศ์ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้
นายกิตพิ งค์ พรหมรกั ษ์ ครูผ้ชู ว่ ย, นายทศั นะ รวดเร็ว ครู กศน.ตาบลวังหงส์, นายประวิทย์ วิดมา ครู กศน.
ตาบลน้าชา, นายปิตวิ ฒั น์ นา้ ไหลทุ่ง ครู กศน.ตาบลแม่หลาย, นายณฐั ธพงษ์ บังเมฆ ครู กศน.ตาบลปา่ แดง

และจิตอาสา กศน.อาเภอเมอื งแพร่ เขา้ ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอนา้ สรา้ งความชมุ่ ช้ืนให้ผนื ปา่
ณ ลาหว้ ยถา้ เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองจังหวดั แพร่ครบรอบ 1,193 ปี โดยมนี ายสมศักด์ิ สขุ ประเสริฐ

นายอาเภอเมอื งแพร่ เปน็ ประธานกล่าวเปดิ โครงการในครัง้ นี้

17
วนั ท่ี 15 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั ิพงศ์ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเมอื งแพร่ มอบหมายให้
นางบัณฑิการ์ คานนอ้ ย ครอู าสาสมัครฯ จัดการเรยี นการสอนสง่ เสรมิ การรู้หนงั สือไทย หลักสตู รการรหู้ นังสือ
ไทย พุทธศกั ราช 2557 สาหรบั ผไู้ มร่ ูห้ นังสอื /ลืมหนงั สือ และนางสาวธิติพร มณแี ดง บรรณารกั ษ์ห้องสมุด
ประชาชนจังหวดั แพร่ ร่วมจัดโครงการสง่ เสริมการอ่านผ่านการเรยี นรู้ ปงี บประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรม

อ่านกลอน ก-ฮ, กิจกรรมเรยี งอกั ษร และกิจกรรมหลกั 10 ประการส่งเสรมิ สุขภาพผู้สูงอายุ โดยมี
นายกติ พิ งค์ พรหมรกั ษ์ ครูผู้ชว่ ย นเิ ทศใหก้ าลังใจ ณ ห้องประชมุ เทศบาลตาบลวงั หงส์ ผเู้ รยี นจานวน 38 คน

18
วนั ท่ี 17 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนยี ์ ชาพัฒิพงศ์ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเมอื งแพร่ มอบหมายให้
นางจริ ัฐติ กิ ร อภัยกาวี ครกู ศน.ตาบล และนางสาวศรญั ญา เสยี งดงั บรรณารักษ์ห้องสมดุ ประชาชนจงั หวัด
แพร่ จดั กิจกรรมร่วมกบั นางสาวมณฑา แกว้ ชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพฒั นาชุมชน
อาเภอเมืองแพร่ พัฒนากรประจาตาบลกาญจนา โดยมีกจิ กรรมสาธิตการทาไก่ยอและหมูยอ ซ่งึ หอ้ งสมดุ
ประชาชนจังหวดั แพรไ่ ดจ้ ัดโครงการห้องสมดุ เคล่ือนท่ีนาความรู้สชู่ มุ ชน ปงี บประมาณ 2565 ส่งเสรมิ การ
อา่ นการเรยี นรู้ให้กับผู้รว่ มกจิ กรรมโดยมีใบความร้วู ิธกี ารทาไก่ยอหมูยอแบบโฮมเมดเนื้อเด้งหอมกลิน่ ใบตอง
แนะนาห้องสมดุ ประชาชนจงั หวัดแพร่ ใบความรู้การปอ้ งกันการตดิ เชอื้ โควคิ 19 แบบครอบจกั รวาล แนะนา
แบบทดสอบเกียรติบัตรออนไลนเ์ ร่อื งเศรษฐกิจพอเพยี ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านท่งุ อว่ น มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจานวน 33 คน

19
นาโดยนางสาวสุนทรี เตนิ ขนุ ทด รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดแพร่ พรอ้ มด้วย
นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั ิพงศ์ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ เขา้ รว่ มการฝกึ อบรมผู้บังคับบญั ชาหนว่ ย
ลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน ระดบั สถานศึกษา รุ่นท่ี 1 ระหวา่ งวนั ท่ี 16-20 ตุลาคม 2564

โดยมนี ายวิเชียร อนสุ าสนนนั ท์ รองผูว้ า่ ราชการจงั หวัดแพร่ เปน็ ประธานในพธิ ีเปดิ
ณ หอ้ งประชมุ โรงเรียนเทพนารี อาเภอสงู เม่น จังหวดั แพร่

20
วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนยี ์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้
นางสาวอรรยา สังข์ทอง ครชู านาญการพิเศษ, นายกติ ิพงค์ พรหมรักษ์ ครูผชู้ ่วย และบุคลากร กศน.อาเภอ
เมืองแพร่ รว่ มรับฟังนโยบาย กศน. จากนายสรุ ศักดิ์ อนิ ศรีไกร เลขาธิการ กศน. ในการเตรียมความพร้อมการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจกิ ายน 2564 และนโยบายที่สาคญั

อนื่ ๆ ผ่านทาง Facebook Live : ETV Channel เวลา 09.30 น.

21
วันท่ี 25 ตลุ าคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้
นางสุนันท์ สาระกลุ ครูอาสาสมัครฯ เขา้ ร่วมประชมุ การนาเสนอผลงานการจัดเก็บ และรบั รองคุณภาพ

ขอ้ ูมลู จปฐ. และกชช.2ค ระดับอาเภอ ณ ห้องประชุมทีว่ า่ การอาเภอเมืองแพร่ ชน้ั 2

22
วนั ที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนยี ์ ชาพฒั ิพงศ์ ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเมอื งแพร่ มอบหมายให้
นายกติ ิพงค์ พรหมรกั ษ์ ครูผ้ชู ว่ ย พร้อมดว้ ยครูอาสาสมัครฯ, ครู กศน.ตาบล และบคุ ลากร กศน.อาเภอเมอื ง
แพร่ ประชาสัมพนั ธ์รับสมคั รนกั ศกึ ษา ปงี บประมาณ 2/2564 ประกอบด้วยทีมท1ี่ ตาบลน้าชา และตาบล

ห้วยมา้ และทีมท2ี่ ตาบลนาจักร และตาบลทุ่งกวาว

23

วันท่ี 28 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั พิ งศ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้
ครอู าสาสมัครฯ, ครูกศน.ตาบล และบุคลากร กศน.อาเภอเมอื งแพร่ ประชาสัมพันธ์รบั สมคั รนกั ศึกษา
ปีงบประมาณ 2/2564 ประกอบดว้ ยทมี ท1ี่ ตาบลแม่หลา่ ย และตาบลแม่คามี ทมี ท2ี่ ตาบลวังธง

24
วนั ท่ี 29 ตุลาคม 2564 นางสาวเสาวนีย์ ชาพฒั ิพงศ์ ผอ.กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายใหน้ างพัชรนิ ทร์
นนั ตา ครู กศน.ตาบล, นางสาวจงจิต เข่ือนเก้า ครู กศน.ตาบล และนายธีรพงษ์ เกลียวกลม ครู กศน.ตาบล
นานกั ศึกษา กศน.อาเภอเมืองแพร่ ท่มี อี ายุ ระหว่าง 12 - 18 ปี Kick off สร้างเกราะป้องกนั ด้วยวัคซีน
เดก็ ปลอดภัย เรียนสุขใจ ตอ้ นรับเปดิ เทอม ฉดี วัคซนี ไฟเซอร์(Pfizer) เขม็ ท2ี่ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธกิ าร
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย กาหนดแนวทางในการเตรียมความพรอ้ มสาหรบั การ

เปดิ ภาคเรยี น ปกี ารศึกษา 2564 ณ วิทยาลยั เทคนิคแพร่

25

วันที่ 29 ตลุ าคม 2564 นางสาวเสาวนยี ์ ชาพฒั พิ งศ์ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเมืองแพร่ มอบหมายใหค้ รู
อาสาสมคั รฯ, ครูกศน.ตาบล และบุคลากร กศน.อาเภอเมืองแพร่ ประชาสัมพนั ธ์รบั สมัครนกั ศกึ ษา

ปีงบประมาณ 2/2564 ประกอบด้วยทีมท1่ี ตาบลช่อแฮ และตาบลร่องฟอง ทีมท2่ี ตาบลเหมอื งหม้อ และ
ตาบลทงุ่ โฮ้ง

26
วนั ที่ 29 ตลุ าคม 2564 นาโดยนางสาวสนุ ทรี เตนิ ขุนทด รองผู้อานวยการสานกั งาน กศน.จงั หวัดแพรแ่ ละ

นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒพิ งศ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมอื งแพร่ พร้อมดว้ ยนางสาวจริ ัฐิตกิ ร อภยั กาวี
ครู กศน.ตาบล และนายประวิทย์ วดิ มา ครู กศน.ตาบล รว่ มประชุมเพื่อรบั มอบนโยบายและจดุ เน้นการ
ดาเนินงาน สานักงาน กศน.ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสุรศักดิ์ อนิ ศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็น
ประธานในการประชมุ และรว่ มจดั นทิ รรศการผลการดาเนินงานที่เปน็ เลศิ Best Practice การจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมสานกั งาน กศน.จงั หวดั เชยี งราย

ทีป่ รกึ ษำ คณะผูจ้ ัดทำ
นางสาวเสาวนยี ์ ชาพัฒพิ งศ์
นางสาวอรรยา สงั ขท์ อง ตำแหน่ง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมอื งแพร่
นายกติ ิพงค์ พรหมรกั ษ์ ตำแหน่ง ครู
ตำแหนง่ ครูผ้ชู ่วย
คณะทำงำน
นายวชั รภาณุ อนิ ตะ๊ หา ตำแหน่ง นกั วชิ าการศึกษา
นายกรวฒั น์ สารศริ วิ งศ์ ตำแหนง่ นกั วิชาการศึกษา


Click to View FlipBook Version