The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PER. STRATEGIK KELAB FOTOGRAFI 2021 - 2025

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by CIKPUANIEYNA, 2021-03-22 01:52:53

PER. STRATEGIK KELAB FOTOGRAFI 2021 - 2025

PER. STRATEGIK KELAB FOTOGRAFI 2021 - 2025

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025

PELAN STRATEGIK, TAKTIKAL
DAN PELAN OPERASI
KELAB FOTOGRAFI
SMK PANCHOR

2021-2025

1

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025

1. Analisis Persekitaran :SWOT

KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESSES)

S1 – Pelajar mempunyai minat dalam bidang fotografi. W1 - Tiada sumber kewangan untuk menjalankan aktiviti.
S2 – Guru yang rajin, bertanggugjawab, komited dan W2 - Kebergantungan pelajar kepada guru.
W3 - Tiada peralatan yang lengkap untuk menjalankan
berdedikasi.
S3 – Sokongan padu daripada pihak pentadbiran untuk aktiviti fotografi
W4 - Kebanyakan guru penasihat tiada kemahiran &
menjayakan aktiviti kokurikulum.
S4 – Sekolah satu sesi memudahkan aktiviti kokurikulum kepakaran dalam bidang fotografi.

dijalankan.

PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS)

O1 – Hubungan baik dengan agensi luar. T1 – Latar belakang keluarga yang tidak mendukung

O2 – Hubungan baik dengan komuniti setempat. kegiatan kokurikulum.

O3 - Sokongan daripada ibu bapa bagi penglibatan anak-anak T2- Pengetahuan dan sokongan ibu bapa kurang kerana

dalam penyertaan peringkat luar sekolah. lebih fokus kepada pencapaian akademik.

O4 – Sekolah feeder yang turut mementingkan kokurikulum T3 – Tarikan kepada anasir-anasir luar yang memberi kesan

negatif dan kelihatan lebih menonjol daripada

aktiviti di sekolah.

T4 – Aktiviti sekolah yang sering bertindih.

2

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025

1. Penjanaan Strategi TOWS Matriks

KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESSES)

DALAMAN

S1-Pelajar mempunyai minat dalam bidang W1-Tiada sumber kewangan untuk menjalankan

fotografi. aktiviti.
S2-Guru yang rajin, bertanggugjawab, W2-Kebergantungan pelajar kepada guru.

komited dan berdedikasi. W3-Tiada peralatan yang lengkap untuk
S3-Sokongan padu daripada pihak menjalankan aktiviti fotografi

pentadbiran untuk menjayakan aktiviti W4-Kebanyakan guru penasihat tiada kemahiran

kokurikulum. & kepakaran dalam bidang fotografi.
S4-Sekolah satu sesi memudahkan aktiviti

kokurikulum dijalankan.

LUARAN

PELUANG (OPPORTUNITIES) SO WO
STRATEGI 1 STRATEGI 4
O1-Hubungan baik dengan agensi luar.
O2-Hubungan baik dengan komuniti ( S2, S5, O1, 02, 03) (W3, O1, 02, O3)

setempat. - Meningkatkan prestasi pengurusan aktiviti - Mengadakan kursus untuk guru-guru penasihat
O3-Sokongan daripada ibu bapa bagi
kokurikulum Kelab Fotografi.
penglibatan anak-anak dalam
penyertaan peringkat luar sekolah. STRATEGI 2 (S1, S3, S4, O4, O5, O6)
O4-Sekolah feeder yang turut
mementingkan kokurikulum - Meningkatkan tahap penglibatan pelajar
dalam aktiviti kokurikulum dengan motivasi
murid secara berkala.

3

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025

ANCAMAN (THREATS) ST WT

STRATEGI 3 (S5, T3,T4) STRATEGI 5 (W2, T1,T2,)

T1-Latar belakang keluarga yang tidak

mendukung kegiatan kokurikulum. - Meningkatkan peratus pencapaian pelajar - Mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa /

T2-Pengetahuan dan sokongan ibu bapa dalam semua unit kokurikulum penjaga pelajar untuk menjelaskan kepentingan

kurang kerana lebih fokus kepada markah 10% kokurikulum kemasukan ke IPTA

pencapaian akademik.

T3-Tarikan kepada anasir-anasir luar yang

memberi kesan negatif dan kelihatan

lebih menonjol daripada aktiviti di

sekolah.

T4-Aktiviti sekolah yang sering bertindih.

4

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025

PELAN STRATEGIK KELAB FOTOGRAFI
SMK PANCHOR TAHUN 2021 - 2025

NKRA: Mengurus aktiviti kokurikulum yang professional,berkualiti dan berkesan
Sub NKRA: Peningkatan minat yang ketara bagi memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis.

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator *TOV 2021 Sasaran (ETR) 2025
Pencapaian 40% 50% 2022 2023 2024 85%
Guru penasihat Meningkatkan 1. Meningkatkan prestasi 65% 75% 80%
pengurusan aktiviti Peratus guru 50% 60% 85%
kurang komitment komitment guru Kelab Fotografi . terlatih dan 70% 75% 85%
dalam penasihat dalam mahir dalam
2. Mengadakan kursus dan mengendalikan
mengendalikan menjalankan pendedahan kepada aktiviti persatuan
aktiviti Kelab aktiviti guru- guru penasihat
persatuan. Kelab Fotografi.
Fotografi

Pengurusan Ibubapa dan Meningkatkan 1. Meningkatkan tahap Peratus bilangan
pelajar kurang peratus bilangan
aktiviti jelas tentang kehadiran motivasi murid secara kehadiran murid
persatuan berkala. yang mencapai
kepentingan pelajar dalam 100% (12 kali)
yang kurang markah 10% semua unit 2. Mengadakan
mantap perjumpaan
kokurikulum kokurikulum dengan ibu bapa /
kemasukan ke IPTA menjelang 2025.
penjaga pelajar untuk
menjelaskan

kepentingan markah
10% kokurikulum

kemasukan ke
IPTA.

5

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025

PELAN TAKTIKAL 2021- 2025
KELAB FOTOGRAFI

NKRA: Mengurus aktiviti kokurikulum yang professional,berkualiti dan berkesan
Sub NKRA:

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber Indikator TOV ETR
Pencapaian 65% 75%
70% 85%
1 PENGURUSAN Memberi pendedahan untuk GPK Kokurikulum Sehari Tiada Peratus guru yang
Jan 2021 RM 300.00 mahir dalam 70% 80%
DAN menguruskan kelab dan S/U Kokurikulum Sehari Feb pengurusan
PENGENDALIAN aktiviti-aktiviti yang bakal Ketua penasihat RM 200.00 kokurikulum
AKTIVITI KELAB Jan - Okt
dijalankan. Kelab Fotografi Peratus bilangan
FOTOGRAFI kehadiran murid
yang mencapai
Meningkatkan kemahiran Ketua penasihat 100%

KURSUS pelajar dalam penggunaan Kelab Fotografi Peratus kehadiran
mingguan murid
2 PENGGUNAAN kamera digital Guru-guru dalam perjumpaan
mingguan
KAMERA DIGITAL penasihat Kelab Persatuan (12 kali
setahun)
Fotografi
Peratus
1. Menanam minat murid penglihatan ahli
Persatuan dalam
sekolah terhadap Kelab aktiviti-aktiviti
yang dijalankan.
Fotografi.

2. Menarik perhatian murid

ke arah penyertaan Ketua Penasihat
dan Guru
penuh dalam aktiviti
Penasihat Kelab
3 JOM BERFOTO yang dijalankan. Fotografi

3. Mengajar ahli

bekerjasama dalam

aktiviti yang disertai.

6

Matlamat Strategi 1 PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025
Strategi 1
Nama Projek PELAN OPERASI 1
Objektif KELAB FOTOGRAFI
Tempoh
Kumpulan Sasaran : Pencapaian prestasi ko-kurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Tanggung jawab
: Meningkatkan kemahiran dan pengalaman guru penasihat dalam mengendalikan aktiviti setiap kali perjumpaan.
Proses Kerja
: BENGKEL PERANCANGAN AKTIVITI
Kekangan
Pemantauan : Memberi pendedahan untuk menguruskan kelab dan aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan.
Penilaian
Penambahbaikkan : 1 hari
: Semua guru penasihat
: PK Koko

Ketua Guru Penasihat
Semua Guru Penasihat

: 1 Taklimat Program Kursus Dalaman
 Ucapan Ketua Guru Penasihat Kelab Fotografi.
 Penerangan tentang kursus dalaman.
 Pelantikan ahli jawatankuasa program.

2 Kenal pasti kumpulan sasaran.
 Semua guru penasihat

3. Perbincangan bersama ahli persatuan yang lain untuk perancangan Kelab Fotografi.
4. Penyediaan bahan.
5. Dilaksanakan semasa perjumpaan ko-kurikulum pada hari rabu.
: 1. Masa yang diperuntukan terhad.
2. Guru penasihat terlibat dengan lebih daripada satu tugasan.
: Pemantauan dilakukan oleh PK Kokurikulum.
: Penilaian akan dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program.
: Penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :

Tarikh :

7

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025

PELAN OPERASI 2
KELAB FOTOGRAFI

Matlamat Strategi 1 : Pencapaian prestasi ko-kurikulum yang tinggi oleh semua murid.

Strategi 1 : Meningkatkan kemahiran mengendalikan kamera.

Nama Projek : KURSUS PENGGUNAAN KAMERA DIGITAL
Objektif
Tempoh : Meningkatkan kemahiran pelajar dalam penggunaan kamera digital
Kumpulan Sasaran
Tanggung jawab : 1 hari
: Semua pelajar Tingkatan 1 – 5.
Proses Kerja : PK Koko

Ketua Guru Penasihat
Semua Guru Penasihat

: 1. Mengurus surat jemputan kepada penceramah yang memberi kursus ini.
2. Taklimat pendedahan serta praktikal kemahiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang fotografi.
3. Praktikal latihan kemahiran dan ilmu pengetahuan penggunaan kamera.
4. Perbincangan pelaksanaan dan jenis aktiviti yang dilaksanakan untuk proses mengambil gambar.

Kekangan : 1. Masa yang diperuntukan terhad
2. Guru penasihat terlibat dengan lebih daripada satu tugasan.
Pemantauan 3. Sukar untuk mendapatkan khidmat penceramah mengikut kesesuain masa.
Penilaian
Penambahbaikkan : Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Ko Kurikulum/Guru Penasihat
: Penilaian akan dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpastikeberkesanan program.
: Penambahbaikan akan dilakukan daripada kelemahan-kelemahan yang diperolehi melalui post- mortem.

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :

Tarikh :

8

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI KELAB DAN PERSATUAN 2021- 2025

PELAN OPERASI 3
KELAB FOTOGRAFI

Matlamat Strategi 1 : Pencapaian prestasi ko-kurikulum yang tinggi oleh semua murid.

Strategi 1 : Perancangan aktiviti yang berkualiti dan memberi faedah kepada semua pelajar.

Nama Projek : JOM BERFOTO
Objektif
Tempoh : Menarik minat pelajar di dalam bidang fotografi dan mencungkil bakat terpendam di dalam aktiviti yang dijalankan.
Kumpulan Sasaran
Tanggung jawab : Sepanjang bulan akademik mengikut ketetapan masa.

Proses Kerja : Semua pelajar Tingkatan 1 – 5.

Kekangan : PK Koko
Pemantauan Ketua Guru Penasihat
Penilaian Semua Guru Penasihat

Penambahbaikkan : 1) AJK persatuan mengadakan beberapa siri mesyuarat/ perjumpaan pengurusan aktivitii

2) AJK mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan syarat menyertai aktiviti.

3) AJK dengan bimbingan guru penasihat melaksanakan aktiviti mingguan.

: 1. Masa yang diperuntukan terhad

2. Kehadiran ahli persatuan tidak memuaskan

: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Ko Kurikulum/Guru Penasihat

: Aspek penilaian meliputi:

 Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli.

 Peratus kehadiran murid

 Kecekapan dan keberkesanan pengurusan aktiviti mingguan.

 Kualiti aktiviti mingguan dan pencapaian ahli-ahli.

: Penambahbaikan akan dilakukan daripada kelemahan-kelemahan yang diperolehi melalui post- mortem.

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :

Tarikh :

9


Click to View FlipBook Version
Previous Book
พันธะเคมี ธนาภา
Next Book
BULETIN NIOSH MELAKA