The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurul.haninah, 2018-12-30 00:57:38

RPT SAINS TAHUN 6

RPT SAINS TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

SAINS

TAHUN 6

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………………………….. ………………………………
(Pn. Nurul Haninah bt Abdul Majid) (Pn. Norazlina bt Kamarazan)
Guru Sains Tahun 6 Ketua Panitia Sains
SK Paya Rumput SKK SK Paya Rumput SKK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS

TAJUK : 2.0 PERATURAN BILIK SAINS

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
PRESTASI
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN

MINGGU 2.1 Peraturan Murid boleh: 1 Menyatakan salah satu Cadangan Aktiviti:
1 Bilik Sains 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains. 1.Murid membuat senarai semak peraturan bilik sains dan tampal di
1-4 peraturan bilik sains
2 Menyatakan lebih daripada muka surat hadapan buku nota Sains.
JANUARI satu peraturan bilik sains.
2.Bersoal jawab tentang amalan mematuhi peraturan BS di Tahun 5
2019 3 Mengaplikasi salah satu untuk memahami peraturan BS melalui m/s ransangan BT ms 15.
peraturan bilik sains. Contoh :
a. Membuka semua tingkap dan kipas untuk pengaliran udara yang
4 Mengaplikasi lebih daripada bersih.
satu peraturan bilik sains. b. Kendalikan sampah dan bahan basah atau kering dengan cermat
dan betul.
5 Memberi sebab peraturan c. Kendalikan semua peralatan sains dengan betul, selamat dan
bilik sains perlu dipatuhi. cermat.

6 Menjadi contoh kepada 3. Menyatakan peraturan BS lain yang baik dan betul ketika berada di
rakan dalam mematuhi dalam Bilik Sains berdasarkan Buku Teks ms 16-17.
peraturan bilik sains. Contoh :
a. Masuk ke BS hanya dengan kebenaran guru.
b. Ikut arahan guru semasa menjalankan aktiviti.
c. Laporkan segera sekiranya berlaku kemalangan, kecederaan
atau kerosakan.
d. Buang sampah dan sisa bahan ke dalam tong sampah bukan ke
dalam sinki.
e. Dilarang bermain, berlari, membuat bising, makan atau minum
dan membawa keluar alat dan bahan sains tanpa kebenaran.

4.Bersoal jawab dan menaakul tentang kesan kepatuhan murid terhadap
peraturan BS melalui aktiviti yang sesuai.

5. Menjalankan pertandingan mereka bentuk pamphlet ‘Peraturan Bilik

Sains’ (Buku Teks ms 18).

1

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6
PRESTASI
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS

TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

MINGGU 1.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan semua deria yang Cadangan Aktiviti :
2 Proses 1.1.1 Memerhati terlibat untuk membuat 1. Soal jawab dan perbincangan untuk mengingat kembali dan
Sains pemerhatian tentang fenomena
6-11 yang berlaku. mengaitkan beberapa situasi mudah untuk memahami kemahiran
proses sains (KPS) yang telahdipelajaridalam tahun sebelumnya melalui
JANUARI 2 Memerihalkan penggunaan aktiviti mudah atau bahan ransangan yang sesuai iaitu (BT ms 2-6, ms
semua deria terlibat untuk 9-10) :
2019 membuat pemerhatian tentang  memerhati
fenomena atau perubahan yang  mengelas
berlaku.  mengukur dan menggunakan nombor
 meramal
3 Menggunakan semua deria  membuat inferens
yang terlibat untuk membuat  berkomunikasi
pemerhatian tentang  menggunakan perhubungan ruang dan masa
fenomena atau perubahan yang  mentafsir data
berlaku.  mendefinisi secara operasi
 mengawal pemboleh ubah
4  Menggunakan semua deria  membuat hipotesis
yang terlibat untuk membuat  mengeksperimen
pemerhatian secara kualitatif 2. Menjalankan aktiviti mengeksperimen ‘Belon Udara Kecil’ (Buku Teks
bagi menerangkan fenomena ms 2 - 6) dan mengaitkannya dengan KPS yang dikenalpasti dan
atau perubahan yang berkaitan.
berlaku. 3. Mencatatkan nota dan latihan Buku Teks ms 12-13 sebagai aktiviti
pentaksiran dan pengukuhan .
 Menggunakan alat yang 4 . Menjalankan aktiviti Buku Teks ms 14 sebagai aktiviti pengayaan.
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian. ** Semua kemahiran KPS dan KMS boleh diterapkan dalam satu-satu
eksperimen
5  Menggunakan semua deria
yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif
dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN
PRESTASI

 Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

6  Menggunakan semua deria
yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif
dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang berlaku
secara sistematik.

 Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantupemerhatian.

Murid boleh: 1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan
1.1.2 Mengelas 2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan.
3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza
Murid boleh: 4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya
1.1.3 Mengukur dan
yang digunakan
menggunakan 5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya
nombor
yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul
3 6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir

dan menyatakan ciri yang digunakan.

1 Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti

2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti.
3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul
4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul
5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam

jadual secara sistematik dan lengkap.
6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul

serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

MINGGU Murid boleh: 1 Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
3 1.1.4 Membuat inferens
2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
13-18
3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau
JANUARI pemerhatian

2019 4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperolehi

5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
dengan menggunakan maklumat yang diperolehi

6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
denganmenggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang
dibuat

Murid boleh: 1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data
1.1.5 Meramal 2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa
3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data

4 Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data

5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan
pemerhatian, pengalaman lalu atau data

6  Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan
pemerhatian,pengalaman lalu atau data

 Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi data

Murid boleh: 1 Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai
1.1.6 Berkomunikasi
2 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai
4
3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai

4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik

5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang diterima

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

MINGGU Murid boleh: 6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
4 1.1.7 Menggunakan idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh
memberi maklum balas.
20-25 perhubungan ruang
dan masa 1 Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi
JANUARI
Murid boleh: 2 Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi
2019 1.1.8 Mentafsir data
3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa

4 Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa mengikut
kronologi berdasarkan masa

5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa yg berubah mengikut masa mengikut kronologi
dalam bentuk penyusun grafik yg sesuai

6 Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi perubahan yang berlaku bagi suatu fenomena
atau peristiwa yang berubah mengikut masa.

1 Membuat satu penerangan berdasarkan data

2 Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data

3 Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk
membuat satu penerangan

4 Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan antara parameter
atau konsep sains

5 Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang objek, peristiwa atau
pola daripada data yang dikumpulkan

6 Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data
yang dikumpulkan.

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
MINGGU
Murid boleh: 1 Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
5 1.1.9 Mendefinisi secara
27 2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
JANUARI operasi
-1 3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut
FEBRUAR aspek yang ditentukan
I 2019
4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
Murid boleh: mengikut aspek yang ditentukan
1.1.10Mengawal
5 Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang
pembolehubah dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi

Murid boleh: 6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang
1.1.11Membuat hipotesis dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi.

1 Mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan

2 Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan

3 Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan

4 Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi
ditentukan dalam suatu penyiasatan

5 Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam
suatu penyiasatan

6 Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan
menyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang baru

1 Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan

2 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

3 Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan

4 Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah
dalam suatu penyiasatan

5 Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak
balas bagi membuat hipotesis untuk diuji

6 Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina

Murid boleh: 1 Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dikenal pasti
1.1.12 Mengeksperimen
2 Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti

3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang

4 Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis

5 Menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data serta membuat rumusan untuk
membuktikan hipotesis dan membuat laporan

6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru
daripada persoalan yang dicetuskan

MINGGU 1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, *Diajar serentak ketika menjalankan KPS
6 Manipulatif 1.2.1 bahan sains dan spesimen yang
3-8 Mengguna dan diperlukan bagi suatu aktiviti. 1. Menjalankan aktiviti penyiasatan memerhatikan kulat rotiuntuk
mengendalikan peralatan memahami kemahiran saintifik konsep kemahiran manipulatif
FEBRUAR dan bahan sains dengan 2 Memerihalkan penggunaan (KM) dengan bimbingan guru iaitu (Buku Teks ms 7 - 8):
betul peralatan, bahan sains dan i. menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains
I 2019 spesimen yang diperlukan bagi dengan betul.

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.2.2 PRESTASI ii. mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
Mengendalikan spesimen iii. melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.
dengan betul dan cermat suatu aktiviti dengan kaedah iv. membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul, dan
1.2.3 yang betul. v. menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
Melakar spesimen, 3 Mengendalikan penggunaan
peralatan dan bahan sains peralatan, bahan sains dan selamat.
dengan tepat spesimen yang diperlukan bagi 2. Menjalankan aktiviti tambahan Buku Teks ms 9 – 10 Pendingin
1.2.4 suatu aktiviti dengan kaedah
Membersihkan peralatan yang betul. Hawa Manual sebagai aktiviti pengukuhan tajuk KM.
sains dengan cara yang 3. Melengkapkan latihan pengayaan berkaitan penguasaan konsep
betul 4 Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan KMyang telah dipelajari sebagai pengukuhan rumusan pelajaran
menyimpan penggunaan (Buku Teks ms 12-13).
peralatan, bahan sains dan 4. Menjalankan aktiviti Jom Cuba Buku Teks ms 14 sebagai aktiviti
spesimen yang digunakan dalam pengayaan.
suatu aktiviti dengan kaedah
1.2.5 yang betul.
Menyimpan peralatan dan
bahan sains dengan betul 5 Mengguna, mengendali,
dan selamat. melakar,membersih dan
menyimpan penggunaan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah
yang betul,bersistematik dan
berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
penggunaan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang
betul,bersistematik, berhemah
dan menjadi contoh kepada
rakan lain.

8

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
CATATAN

TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 3.0 MIKROORGANISMA

MINGGU 3.1 Murid boleh: Cadangan Aktiviti
7 Mikroorganisma
ialah benda 3.1.1 TAJUK : MIKROORGANISMA
10 - 15 hidup Mengenal pasti jenis 1. Bersoal jawab berdasarkan hasil carian melalui pelbagai sumber
FEBRUAR mikroorganisma melalui
I 2019 pemerhatian menerusi media untuk memahami dan mengenali pelbagai jenis dan contoh
pelbagai media. mikroorganisma iaitu :

3.1.2 1 Menyatakan jenis dan contoh  Fungi – kulat, yis, mukor, Penicillium
Menyatakan mikroorganisma  Protozoa – Paramecium
mikroorganisma menjalani  Alga – fitoplankton, Spirogyra
proses hidup dengan 2 Memerihalkan mikrooganisma  Bakteria – Bacillus, Salmonella, Streptococus, Escherichia coli
menjalankan penyiasatan menjalani proses hidup  Virus – HIV, Influenza
menggunakan peralatan berdasarkan aktiviti yang 2. Menjalankan aktiviti penyiasatan membuat roti (Buku Teks ms 21)
yang sesuai ke atas dijalankan dan Hidup Mikrob (Buku Teks ms 26-29) untuk memahami proses
beberapa contoh hidup mikroorganisma seperti :
mikroorganisma seperti 3 Mengitlak mikroorganisma ialah - bertumbuh (membiak)
yis, kulapok dan benda hidup dan kebanyakannya - bergerak
tidak dapat dilihat dengan mata - bernafas
9 kasar 3. Membuat Katalog Mikrob Interaktif dengan mendapatkan
maklumat dan info daripada internet(Buku Teks ms 24)
4 Meramal faktor yang 4. Membincangkan hasil penyiasatan dan mengitlak mikroorganisma
mempengaruhi pertumbuhan ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan
mikroorganisma mata kasar.
5. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi
5 Menguji faktor yang pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, suhu, nutrien dan
mempengaruhi pertumbuhan keasidan (Buku Teks ms 30-31).
mikroorganisma 6. Merekodkan pemerhatian hasil eksperimen dijalankan dengan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
/ WAKTU Paramesium. PRESTASI
bimbingan guru.
MINGGU 3.1.3 6 Berkomunikasi dalam membuat
8 Mengitlak mikroorganisma kesimpulan tentang faktor yang Soalan KBAT:
ialah benda hidup dan mempengaruhi pertumbuhan
17-22 kebanyakannya tidak mikroorganisma  Apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan
FEBRUAR dapat dilihat dengan mata mikroorganisma?
I 2019 kasar.
 Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam
3.1.4 semasa proses mengaktifkan yis?
Mengeksperimen untuk
menentukan faktor yang  Namakan mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui
mempengaruhi fotosintesis.
pertumbuhan
mikroorganisma iaitu air, Peta I-THINK
udara, suhu, nutrien dan  Peta Bulatan (Jenis mikroorganisma/ Faktor pertumbuhan
keasidan.
mikroorganisma)

3.1.5 KPS KMS EMK KBAT EMK :
Menjelaskan pemerhatian  Memerhati  1.2.1  PA 21  Mengaplikasi  PA 21
melalui lakaran, TMK,  Mengelas  1.2.2  Keluwesan  Menilai  Keluw
penulisan atau lisan.  Meramal  1.2.3  Keusahawaan  Menganalisis  Keusa
 Nilai Murni  Nilai M
 Berkomunikasi

MINGGU 3.2 Murid boleh: 1 Menyatakan kesan buruk Cadangan Aktiviti:
9 Mikroorganisma mikroorganisma.
24 berfaedah dan 3.2.1 TAJUK : BURUK BAIK MIKROORGANISMA
mikroorganisma Memerihalkan 2 Memerihalkan kegunaan 1. Bersoal jawab untuk mengingat kembali jenis dan contoh
FEBRUAR berbahaya kesan buruk mikroorganisma.
I - 1 MAC mikroorganisma melalui mikroorganisma yang telah dipelajari.
pemerhatian menerusi 2. Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian
2019 pelbagai media yang
menyebabkan: menerusi pelbagai media
MINGGU  penyakit; (Buku Teks ms 32-33) :
10 - menyebarkanpenyakit berjangkit
- pereputan gigi

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
KANDUNGAN
/ WAKTU PEMBELAJARAN PRESTASI - merosakkan makanan
- punca keracunan makanan
3-8  pereputan gigi; 3 Mengitlak terdapat 3. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian
MAC  keracunan makanan; mikroorganisma berfaedah dan menerusi pelbagai media (Buku Teks ms 34 – 35) seperti:
2019  merosakkan ada yang berbahaya. - pembuatan roti, tapai, tempe, yogurt
- penghasilan antibiotik dan vaksin ;
makanan. 4 Menjana idea tentang langkah- - penguraian bahan organik termasuk
3.2.2 langkah mencegah penyakit
Memerihalkan berjangkit. pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan
kegunaan mikroorganisma 4. Menghubungkait faktor pertumbuhan mikroorganisma dengan
melalui pemerhatian 5 Menghubungkait faktor
menerusi pelbagai media pertumbuhan mikroorganisma proses pembuatan makanan (Buku Teks ms 34-36).
seperti: dengan proses pembuatan 5. Membuat yogurt sendiri (Buku Teks ms 36)
 pembuatan roti, tapai, makanan 6. Menjana idea tentang langkah-langkah pencegahan penyakit

tempe, yogurt; 6 Berkomunikasi secara kreatif dan berjangkit termasuk Amalan Harian Yang Sihat (Buku Teks ms 40 –
inovatif tentang penyakit 42).
 penghasilan antibiotik berjangkit dan cara jangkitan 7. Melengkapkan latihan Cabar Minda Buku Teks ms 44-45 sebagai
dan vaksin; melalui sentuhan, udara, aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.
makanan dan air. Soalan KBAT:
 penguraian bahan
organik termasuk  Apakah penyakit yang disebabkan oleh virus? Mengapakah penyakit
ini sukar diubati?
 pembuatan baja dan
rawatan sisa  Bagaimanakah kita dapat mengelakkan kesan buruk daripada
kumbahan. mikroorganisma?

3.2.3  Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya hidupan yang mati
Mengitlakterdapat tidak mereput?
mikroorganisma yang
berfaedah dan ada yang  Apakah peralatan peribadi lain yang tidak boleh dikongsi dengan
berbahaya. orang lain?
3.2.4
Menjelaskan pemerhatian  Apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Bagimanakah
melalui lakaran, TMK, kita mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang dibawa
penulisan atau lisan. oleh nyamuk ini?

3.3 3.3.1 Peta I-THINK
Hidup Menjana idea tentang  Peta Bulatan (Kesan buruk mikroorgaisma/ Kegunaan
sihat berdasar langkah-langkah
kan pengetahuan mencegah penyakit mikroorganisma)
tentang

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PRESTASI
mikroorga nisma PEMBELAJARAN
KPS KMS EMK KBAT EMK :
berjangkit.  1.2.1  Kreativiti &  Menilai  PA 21
3.3.2  Memerhati  1.2.2  Menganalisis  Keluw
Mempraktikkanamalan  Membuat  1.2.3 inovasi  Keusa
harian yang sihat untuk  Kelestarian alam  Nilai M
kesihatan diri dan inferens
mencegah penyakit  Membuat sekitar
berjangkit.  Keusahawa nan
3.3.3 hipotesis
 Mendefinisi
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, secara operasi
penulisan atau lisan.  Berkomunikasi

MINGGU 4.1 Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan hidup Cadangan aktiviti
MINGGU Interaksi berkumpulan dan hidup
4.1.1 bersendirian. TAJUK : INTERAKSI ANTARA HAIWAN
11 antara haiwan Menyatakan maksud 1. Bersoal jawab untuk memahami dan memerihalkan maksud interaksi
10 - 15 interaksi antara haiwan 2 Memerihalkan maksud interaksi
ialah bentuk hubungan antara haiwan. antara hidupan (Buku Teks ms 47).
MAC yang berlaku dalam 2. Memahami dan memerihalkan interaksi antara haiwan (Buku Teks
intraspesis dan interspesis 3 Memerihalkan faktor persaingan
2019 bagi memperoleh antara haiwan ms 48-49) dengan memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan
keperluan asas. hidup bersendirian (Buku Teks ms 50-53) dan melalui pemerhatian
MINGGU 4.1.2 4 Memerihalkan kelebihan dan menerusi pelbagai media.
12 Menjelas dengan contoh kekurangan haiwan yang hidup 3. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup
terdapat haiwan hidup berkumpulan dan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.
17-22 dan haiwan berkumpulan bersendirian.
 Kelebihan :keselamatan, kerjasama membuat sarang dan
MAC mencari makan, melindungi anak-anak dan menjaga wilayah.

 Kekurangan : penularan penyakit, sukar menjaga keselamatan

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PRESTASI
2019 PEMBELAJARAN dan wilayah mudah diceroboh.
5 Menjelaskan melalui contoh jenis 4. Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan iaitu mendapatkan
hidup bersendirian interaksi antara haiwan.
melalui pemerhatian sumber air, pasangan dan makanan yang terhad serta tempat tinggal
menerusi pelbagai media. 6 Berkomunikasi untuk atau kawasan.
4.1.3 memerihalkan interaksi yang 5. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan yang
Memerihalkan kelebihan berlaku antara satu contoh berlaku iaitu interaksi :
dan kekurangan haiwan haiwan dengan haiwan yang - simbiosis
yang hidup berkumpulan sama spesies dan haiwan yang - mutualisme
dan hidup bersendirian. berlainan spesies. - komensalisme, dan
4.1.4 - parasitisme
Memerihalkan faktor 6. Melengkapkan latihan terancang untuk pentaksiran dan
persaingan antara haiwan pengukuhan.
intraspesies dan
interspesies melalui Soalan KBAT:
pemerhatian menerusi
pelbagai media seperti:  Apakah yang akan berlaku jika seekor haiwan yang hidup
 makanan; berkumpulan terlalu dominan dalam kumpulannya?
 air;
 Bagaimanakah keadaan haiwan yang tewas dalam persaingan?
 tempat tinggal atau  Apakah kesan daripada persaingan haiwan terhadap jumlah spesies
kawasan;
haiwan dalam sesuatu habitat?
 pasangan.  Bagaimanakah interaksi antara haiwan penting dalam membantu
4.1.5
Menjelaskan melalui keseimbangan alam?
contoh jenis interaksi
antara haiwan seperti Peta I-THINK
simbiosis, mutualisme,  Peta pokok (Pengelasan cara hidup haiwan)
komensalisme dan
parasitisme. KPS KMS EMK KBAT EMK :
4.1.6  1.2.1  PA 21  Mengaplika si  PA 21
Menjelaskan pemerhatian  Memerhati  1.2.2  Nilai Murni  Menilai  Keluw
melalui lakaran, TMK,  Mengelas  1.2.3  I-Think  Menganali sis  Keusa
penulisan atau lisan.  Membuat  Kelestarian  Nilai M

inferens alam sekitar
 Meramal
 Berkomunikasi

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

MINGGU 4.2 Murid boleh: Cadangan aktiviti
14 Interaksi antara 4.2.1
tumbuhan Memerihalkan faktor TAJUK : INTERAKSI ANTARA TUMBUHAN
31 Mac - persaingan antara 1. Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui
5 APRIL tumbuhan melalui 1 Menyatakan contoh tumbuhan
pemerhatian menerusi dalam satu habitat yang dikenal pemerhatian menerusi pelbagai media (BT ms 67-68) iaitu:
2019 pelbagai media iaitu: pasti. air;
cahaya matahari;
MINGGU air; 2 Memerihalkan faktor persaingan nutrien;
16 cahaya matahari; antara tumbuhan ruang

14 - 19 nutrien; 3 Menjalankan penyiasatan untuk 2. Menjalankan penyiasatan (Buku Teks ms 69-70) untuk menentukan
APRIL ruang menentukan faktor persaingan faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan.
2019 4.2.2 antara tumbuhan.
Menjalankan penyiasatan 3. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan seperti
untuk menentukan faktor 4 Menjelaskan melalui contoh jenis - simbiosis
yang menyebabkan interaksi antara tumbuhan. - mutualisme
persaingan antara - komensalisme, dan
tumbuhan 5 Menghubungkait interaksi antara - parasitisme
4.2.3 tumbuhan dengan proses
Menjelaskan melalui fotosintesis 4. Menghubungkait interaksi antara tumbuhan dengan proses
contoh jenis interaksi
antara tumbuhan seperti 6 Menaakul kesan interaksi antara fotosintesis (Buku Teks ms 71-72) :
simbiosis, mutualisme, tumbuhan dengan hidupan lain
komensalisme dan dalam satu habitat. - Interaksi komensalisme : pokok tumpang menjalar ke atas
parasitisme
4.2.4 pokok lain untuk dapatkan cahaya (fotosintesis)
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, 5. Berbincang dan bersoal jawab untuk menaakul kesan interaksi
penulisan atau lisan.
antara tumbuhan dengan hidupan lain dalam satu habitat.

6. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 74-75) sebagai aktiviti

pentaksiran dan pengukuhan.

Soalan KBAT:

 Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan
kepada hidupan lain?

 Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan positif
kepada proses fotosintesis?

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
EMK
KPS KMS  PA 21 KBAT EMK :
 1.2.1  Nilai Murni  Mencirikan  PA 21
 Memerhati  1.2.2  I-Think  Membuat  Keluw
 Mengelas  1.2.3  Kelestarian  Keusa
 Membuat gambaran  Nilai M
alam sekitar mental
inferens  Menganalisis
 Meramal
 Berkomunikasi

TEMA : SAINS HAYAT
TAJUK : 5.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

MINGGU 5.1 Murid boleh: 1 Menyatakan contoh haiwan yang Cadangan aktiviti
17 Ancaman 5.1.1 pupus.
kepupusan Menjelas dengan contoh TAJUK : KEPUPUSAN HAIWAN
21 - 26 haiwan dan haiwan yang pupus. 2 Menyatakan contoh haiwan dan 1. Bersoal jawab untuk memahami maksud pemeliharaan dan
tumbuhan 5.1.2 tumbuhan yang terancam.
APRIL Menjelas dengan contoh pemuliharaan (Buku Teks ms 77).
haiwan dan tumbuhan 3 Memerihalkan faktor ancaman 2. Menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus (Buku Teks ms 78-
2019 yang mengalami ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan.
kepupusan. 79) dari pelbagai sumber maklumat.
5.1.3 4 Menjelaskan melalui contoh 3. Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami
Menjelaskan melalui faktor ancaman terhadap haiwan
contoh faktor ancaman dan tumbuhan serta cara ancaman kepupusan (Buku Teks ms 80-81).
menyebabkan kepupusan mengatasinya. 4. Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan
haiwan dan tumbuhan
seperti: 5 Menjana idea cara-cara kepupusan haiwan dan tumbuhan (Buku Teks ms 82-83) seperti:
 aktiviti manusia contoh pemeliharaan dan pemuliharaan  aktiviti manusia : pembalakan, pemburuan,penerokaan
haiwan dan tumbuhan.
pembalakan,pemburuan, kawasan;
penerokaan kawasan; 6 Berkomunikasi tentang peranan  bencana alam contoh banjir, gempa bumi, ribut; pencemaran
manusia dalam pemeliharaan dan
contoh air, udara, tanah;
Peta I-Think:

 Peta Dakap (Sebab dan akibat haiwan dan tumbuhan terancam)

Buku teks ms 82 -83

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PRESTASI
PEMBELAJARAN
pemuliharaan haiwan dan Soalan KBAT:
 bencana alam contoh tumbuhan.
banjir, gempa bumi, ribut;  Kebanyakan haiwan yang terancam bersaiz besar. Mengapa?
pencemaran contoh air,
udara, tanah; KPS KMS EMK KBAT EMK :
 PA 21
5.1.4  Memerhati  1.2.3  PA 21  Membuat  Keluw
Menjelaskan pemerhatian  Membuat  1.2.4  I-THINK inferens  Keusa
melalui lakaran, TMK,  TMK  Nilai M
penulisan atau lisan inferens  Nilai murni  Menilai
 Berkomunikasi  Menganali sis

MINGGU 5.2 5.2.1 Cadangan aktiviti
18 Kepentingan Menyatakan maksud 5. Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan
menjaga pemeliharaan dan
28 APRIL keseimbangan pemuliharaan haiwan dan dan tumbuhan (Buku Teks ms 85-88) dengan mengaitkan peranan
alam tumbuhan. manusia dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tersebut.
- 3 MEI 5.2.2 6. Melengkapkan nota dalam bentuk peta pemikiran yang sesuai dan
Memerihalkan cara-cara betul berpandukan maklumat Jom Ingat (Buku Teks ms 89).
2019 pemeliharaan dan 7. Melengkapkan semua latiahn (Buku Teks ms 90-91) sebagai aktiviti
pemuliharaan haiwan dan pentaksiran dan pengukuhan.
tumbuhan.
5.2.3 Peta I-THINK
Menjelaskan pemerhatian  Peta Bulatan (Haiwan terancam / Tumbuhan terancam)
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TEMA : SAINS FIZIKAL
TAJUK : 6.0 DAYA

MINGGU 6.1 Murid boleh: 1 Menyatakan maksud daya. Cadangan aktiviti
19 Daya dan 6.1.1 2 Memerihalkan kesan daya.
kesannya Menyatakan daya adalah TAJUK : APAKAH DAYA ?
5-10 MEI tarikan atau tolakan yang 1. Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas
bertindak ke atas sesuatu
2019 sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti (Buku Teks ms 93-95)
seperti :

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN
PEMBELAJARAN PRESTASI - Tarikan : menarik laci, menutup pintu, menaikkan bendera
MINGGU - Tolakan : meniup belon, menendang bola ke hadapan, mengetuk
20 objek dengan menjalankan 3 Menjelas dengan contoh maksud
aktiviti. geseran paku
12-17 6.1.2 2. Menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti
MEI 2019 Menjelas dengan contoh 4 Membuat kesimpulan faktor yang
kesan daya dengan mempengaruhi geseran. (Buku Teks ms 96-99) iaitu:
menjalankan aktiviti iaitu:  mengubah bentuk objek;
 mengubah bentuk objek; 5 Menjana idea kesan geseran  mengubah arah gerakan objek;
 mengubah arah serta cara menambah dan  mengubah kelajuan objek;
mengurangkan geseran.  menggerakkan objek pegun;
gerakan objek;  memberhentikan objek yang bergerak;
 mengubah kelajuan 6 Menyelesaikan masalah dalam 3. Melengkapkan laporan aktiviti penyiasatan yang dijalankan dengan
kehidupan harian dari aspek betul.
objek; menambah atau mengurangkan 4. Membuat kesimpulan tentang kesan daya ke atas objek berdasarkan
 Menggerakkan objek geseran dan menjelaskan. aktiviti dijalankan.
5. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti pengukuhan dan pentaksiran.
pegun;
 memberhentikan

objek yang bergerak;

6.1.3 KPS KMS EMK KBAT EMK :
Menjelaskan pemerhatian  1.2.1  I-THINK  Membuat  PA 21
melalui lakaran, TMK,  Memerhati  1.2.2  Bekerjasa ma  Keluw
penulisan atau lisan.  Membuat  1.2.3  Keluwesan inferens  Keusa
 Nilai murni  Menganalisis  Nilai M
hipotesis
 Mengeksperim

en
 Berkomunikasi

MINGGU Murid boleh: 1. Menjelas dengan contoh maksud daya geseran (Buku Teks ms 100).
2. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi
17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
KANDUNGAN PRESTASI
/ WAKTU 6.2 PEMBELAJARAN geseran (Buku Teks ms 102-103) iaitu:
Daya Geseran 1 Menyatakan maksud daya.
24 6.2.1  jisim objek;
9-14 JUN Menyatakan maksud daya 2 Memerihalkan kesan daya.
geseran.  jenis permukaan;
2019 6.2.2 3 Menjelas dengan contoh maksud 3. Membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi geseran
Mengeksperimen untuk geseran
menentukan faktor yang berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan.
mempengaruhi geseran 4 Membuat kesimpulan faktor yang 4. Memerihalkan kesan daya geseran (Buku Teks ms 104-106) seperti :
iaitu: mempengaruhi geseran.
 jisim objek; - Kebaikan :
 jenis permukaan; 5 Menjana idea kesan geseran  membolehkan objek dipegang
6.2.3 serta cara menambah dan  brek berfungsi
Memerihalkan kesan daya mengurangkan geseran.  tidak tergelincir bila berjalan
geseran.
6.2.4 6 Menyelesaikan masalah dalam - Keburukan :
Menyelesaikan masalah kehidupan harian dari aspek  menghasilkan haba/bunyi tidak diingini
dalam kehidupan harian menambah atau mengurangkan  menyukarkan pergerakan
dengan menambah atau geseran dan menjelaskan.  tayar dan tapak kasut haus
mengurangkan geseran.
6.2.5 5. Menjana idea kesan geseran dalam pelbagai masalah harian dihadapi
serta cara menambah dan mengurangkan geseran tersebut (Buku Teks
Menjelaskan pemerhatian ms 107-110).

melalui lakaran, TMK, 6. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 112-113) sebagai aktiviti
pentaksiran dan pengukuhan dengan betul.
penulisan atau lisan
Soalan KBAT:

 Sekiranya daya geseran tidak wujud, apakah yang akan berlaku
kepada objek di Bumi?

 Bagaimanakah bunyi dihasilkan apabila biola digesek?
 Mengapakah keretapi mengambil masa yang lama untuk berhenti di

landasan?
 Mengapakah gelas kaca yang berisi air sejuk boleh bergerak sendiri

apabila diletakkan di atas meja kaca?
 Bagaimanakah topi keselamatan membantu penunggang basikal

supaya boleh bergerak dengan lebih laju?

TEMA : SAINS FIZIKAL
TAJUK : 7.0 KELAJUAN

18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

MINGGU 7.1 Murid boleh: 1 Menyatakan unit bagi kelajuan Cadangan aktiviti
25 Kelajua 6.1.1. TAJUK : KELAJUAN
Menjelaskan maksud 2 Menjelaskan maksud kelajuan 1. Memahami dan menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan
16-21 kelajuan dengan melalui aktiviti yang dijalankan.
menjalankan aktiviti aktiviti seperti perlumbaan (Buku Teks ms 115-118).
JUN 2019 seperti perlumbaan. 3 Membuat kesimpulan tentang 2. Menyatakan unit bagi kelajuan iaitu kilometer per jam (km/j), meter
6.1.2. hubungan kelajuan dengan jarak
MINGGU Menyatakan unit bagi dan masa. per saat (m/s) dan sentimeter per saat (cm/s) berdasarkan aktiviti
26 kelajuan ialah kilometer yang dijalankan (Buku Teks ms 119-120).
per jam (km/j), meter per 4 Menyelesaikan masalah untuk 3. Merekacipta speedometer mudah (Buku Teks ms 120-121) untuk
23 - 28 saat (m/s), sentimeter per menentukan kelajuan, jarak atau mengukur kelajuan dalam aktiviti dijalankan dan memahami nilai dua
saat (cm/s). masa menggunakan rumus. unit kelajuan yang berbeza sebagai aktiviti pengukuhan.
JUN 2019 6.1.3. 4. Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan, jarak dan
Menjalankan penyiasatan 5 Mentafsir data tentang per- masa (Buku Teks ms 122-125).
untuk menghubungkait hubungan ruang dan masa 5. Menyelesaikan masalah untuk menentukan kelajuan, jarak atau masa
kelajuan, jarak dan masa. dengan menganalisis graf menggunakan rumus (Buku Teks ms 126-127).
6.1.4. pergerakan satu objek.
Menyelesaikan masalah Soalan KBAT:
berkaitan kelajuan 6 Menaakul kepentingan
menggunakan rumus: pengetahuan tentang hubungan  Mengapakah unit kelajuan km/j tidak sesuai digunakan untuk
kelajuan, jarak dan masa demi mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki?
ke-sejahteraan hidup
 Adakah objek yang pegun mempunyai kelajuan? Mengapa?

6.1.5. KPS KMS EMK KBAT EMK :
Mentafsir data tentang  1.2.1  Nilai murni  PA 21
perhubungan ruang dan  Memerhati  1.2.2  Menghubungkait  Keluw
masa bagi pergerakan  Mengguna kan  1.2.3  Keusa
suatu objek.  1.2.5  Mentafsir  Nilai M
6..1.6 hubu ngan maklumat
Menjelaskan pemerhatian ruang dan masa
 Membuat  Menganalisis
19 hipotesis
 Mengeksperim
en
 Berkomunikasi

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
melalui lakaran, TMK, CATATAN
penulisan atau lisan.

TEMA : SAINS BAHAN
TAJUK : 8.0 PENGAWETAN MAKANAN

8.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti
Kerosakan 8.1.1
MINGGU makanan Menjelas dengan contoh TAJUK : KEROSAKAN MAKANAN
27 ciri makanan yang telah 1. Bersoal jawab tentang kaedah terawal pengawetan makanan (Buku
rosak melalui pemerhatian
30 Jun - 5 pada makanan sebenar Teks ms 133).
JULAI atau pelbagai media.
2019 2. Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui
8.1.2
Menyatakan bahawa pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media (Buku Teks
kerosakan makanan
disebabkan oleh tindakan ms 134-135).
mikroorganisma.
8.1.3 3. Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan
Mengitlak pengawetan
makanan bertujuan untuk 1 Mencirikan makanan yang telah mikroorganisma (Buku Teks ms 136).
menghalang atau rosak. 4. Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau
melambatkan proses hidup
mikroorganisma. melambatkan proses hidup mikroorganisma (Buku Teks ms 137).
8.1.4
Menjelas dengan contoh 2 Menjelas dengan contoh kaedah 5. Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta
kaedah pengawetan mengaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
makanan serta mengaitkan pengawetan serta mengaitkan
dengan faktor yang 3 dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma seperti:
mikroorganisma.  pengeringan;
Mengitlak pengawetan makanan  pendidihan,
bertujuan untuk menghalang  pendinginan
atau melambatkan proses hidup 6. Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai

mikroorganisma. kaedah.

4 Merumuskan kepentingan 7. Menaakul kesesuaian kaedah pengawetan bagi satu jenis makanan

teknologi pengawetan makanan dalam mengekalkan tekstur, rupa atau rasa (Buku Teks ms 138-142).

bagi memenuhi keperluan 8. Membuat Projek Usahawan Nanas (Buku Teks ms 142)
bekalan makanan. 9. Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi

20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN
PEMBELAJARAN PRESTASI memenuhi keperluan bekalan makanan (Buku Teks ms 143-144)
MINGGU 10. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 146-147) sebagai aktiviti
28 mempengaruhi 5 Menaakul kesesuaian kaedah
7-12 pertumbuhan pengawetan bagi satu jenis pentaksiran dan pengukuhan.
mikroorganisma seperti: makanan dalam mengekalkan
JULAI  pengeringan; tekstur, rupa atau rasa. Peta I-THINK
2019  pendidihan;  Peta Bulatan (Kaedah Pengawetan Makanan)
 pendinginan; 6 Berkomunikasi secara kreatif
 pembungkusan dan inovatif tentang peranan Soalan KBAT:
teknologi pengawetan makanan  Bolehkah telur itik yang digunakan dalam pengawetan
vakum; dalam pembangunan ekonomi pemasinan diganti dengan telur ayam? Mengapa?
 penjerukan; negara.
 penyejukbekuan;
 pengetinan dan KPS KMS EMK KBAT EMK :
 1.2.1  Kelestarian  PA 21
pembotolan;  Memerhati  1.2.2  Menghubungkait  Keluw
 pempasteuran;  Mengelas  1.2.3 hidup  Keusa
 pemasinan;  Meramal  1.2.4  Keusahawanan  Membuat  Nilai M
 penyalaian;  Mengeksperim  1.2.5  Nilai Murni inferens
 pelilinan;
8.1.5 en  Menganalisis
Menjalankan projek  Berkomunikasi
mengawet sejenis
makanan dengan pelbagai
kaedah.
8.1.6
Memerihalkan
kepentingan teknologi
pengawetan makanan
bagi memenuhi keperluan
bekalan makanan.
8.1.7
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

21

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
CATATAN

TEMA : SAINS BAHAN
TAJUK : 9.0 BAHAN BUANGAN

MINGGU 9.1 Murid boleh : 1 Menyatakan contoh bahan Cadangan aktiviti
29 Bahan buangan 9.1.1 buangan
Mengenal pasti bahan TAJUK : KENALI BAHAN BUANGAN
14-19 buangan berdasarkan jenis 2 Mengelaskan bahan buangan 1. Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui
JULAI bahan melalui kepada bahan terbiodegradasi
2019 pemerhatian persekitaran dan tidak terbiodegradasi pemerhatian persekitaran dan pelbagai media (Buku Teks ms 150-151)
dan pelbagai media seperti:
seperti: 3 Menjelaskan melalui contoh
pengurusan bahan buangan kaca;
 kaca; secara terancang kertas;
 kertas; plastik;
 plastik; 4 Menaakul penggunaan bahan logam;
 logam; buangan terbiodegradasi secara
 sisa toksik; berhemah sisa toksik;
sisa makanan;
 sisa makanan; 5 Menjana idea kesan pembuangan bahan kumuh dan tinja
 bahan kumuh dan bahan buangan secara tidak 2. Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan bahan
terancang buangan tidak terbiodegradasi (Buku Teks ms 152).
tinja; 3. Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak
6 Berkomunikasi secara kreatif dan terbiodegradasi. Aktiviti “Asingkan Dengan Bijak” (Buku teks ms153).
9.1.2 inovatif tentang peranan manusia 4. Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah.
Menyatakan maksud dalam mengurus bahan buangan 5. Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk
bahan buangan untuk kehidupan yang lestari kehidupan yang lestari (Buku eksT ms 154-155).
terbiodegradasi dan tidak 6. Menjana idea kesan pembuangan bahan buangan secara tidak
terbiodegradasi. terancang.
9.1.3 7. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan manusia
Mengelaskan bahan dalam mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari (Buku
Teks ms 156-158).
22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PRESTASI
PEMBELAJARAN 8. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 160-161) sebagai aktiviti
MINGGU 1 Menyatakan kedudukan Bulan, pentaksiran dan pengukuhan.
30 buangan kepada bahan Bumi dan Matahari semasa
terbiodegradasi dan tidak fenomena gerhana Bulan 9. Menjalankan projek “Penyapu Guna Semula” (Buku Teks ms 162)
21 - 26 terbiodegradasi. sebagai aktiviti pengayaan.
JULAI 9.1.4 2 Menyatakan kedudukan Bulan,
2019 Menaakul penggunaan Bumi dan Matahari semasa Peta I-THINK
bahan tidak fenomena gerhana matahari  Peta Pokok (Pengelasan jenis bahan buangan)
terbiodegradasi secara  Peta Alir (Penyediaan baja kompos Buku Teks ms 157)
berhemah.  Peta Alir (Cara pengurusan bahan buangan secara terancang
9.1.5 Buku Teks ms 158)
Memerihalkan pengurusan
bahan buangan secara Soalan KBAT:
terancang untuk  Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya semua bahan tidak
kehidupan yang lestari. terbiodegradasikan?
9.1.6
Menjelaskan pemerhatian KPS KMS EMK KBAT EMK :
melalui lakaran, TMK,  1.2.1  PA 21  PA 21
penulisan atau lisan.  Memerhati  1.2.2  I-THINK  Menghubungkait  Keluw
 Mengelas  1.2.3  TMK  Keusa
 Meramal  1.2.4  Nilai Murni  Membuat  Nilai M
 Berkomunikasi  1.2.5 inferens

 Menganalisis

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA
TAJUK : 10.0 GERHANA

MINGGU 10.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti
31 Fenomena 10.1.1
Gerhana Bulan Memerihalkan fenomena TAJUK : GERHANA BULAN DAN GERHANA MATAHARI
28 JULAI dan Gerhana Gerhana Bulan dengan 1. Memahami fenomena gerhana berdasarkan soal jawab (Buku Teks ms
Matahari. bantuan lakaran
- 2 OGOS berdasarkan: 163.
2. Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran
2019  kedudukan Bulan,
berdasarkan:
 kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;

23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN
PEMBELAJARAN PRESTASI  sifat cahaya
3. Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena
Bumi dan Matahari; 3 Melakarkan gambarajah untuk
 sifat cahaya; menunjukkan fenomena Gerhana gerhana Bulan (Buku Teks ms 164-165).
10.1.2 Bulan berlaku apabila kedudukan 4. Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan lakaran
Memerihalkan fenomena Bumi, Bulan dan Matahari serta
Gerhana Matahari dengan sifat cahaya bergerak lurus berdasarkan:
bantuan lakaran  kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;
berdasarkan: 4 Melakarkan gambarajah untuk  sifat cahaya
 kedudukan Bulan, menunjukkan fenomena Gerhana 5. Menjalankan simulasi Gerhana Bulan (Buku Teks ms 167)
Matahari berlaku disebabkan 6. Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena
Bumi dan Matahari; oleh kedudukan Bumi, Bulan dan gerhana matahari (Buku Teks ms 168-169).
 sifat cahaya; Matahari serta sifat cahaya 7. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana
10.1.3 bergerak lurus Bulan berlaku apabila kedudukan Bumi, Bulan dan Matahari serta sifat
Menjelaskan cahaya bergerak lurus.
pemerhatian melalui 5 Berkomunikasi tentang kesan 8. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana
lakaran, TMK, penulisan fenomena gerhana kepada Matahari berlaku disebabkan oleh kedudukan Bumi, Bulan dan
atau lisan kehidupan di Bumi Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus.
9. Berkomunikasi tentang kesan fenomena gerhana kepada kehidupan di
6 Mentafsir gambar rajah Bumi.
peringkat-peringkat gerhana 10. Mentafsir gambar rajah peringkat-peringkat gerhana mengikut
mengikut urutan yang betul urutan yang betul (Buku Teks ms 170).
11. Membina Kamera Gerhana Matahari (Buku Teks ms 171)
12. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 174-175) sebagai aktiviti
pentaksiran dan pengukuhan.

MINGGU Peta I-THINK
32  Peta Alir (Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari)
4-9
 Peta Alir (Cara pengurusan bahan buangan secara terancang
OGOS Buku Teks ms 158)
2019
Soalan KBAT:
24  Mengapakah gerhana bulan berlaku semasa fasa bulan
purnama?

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
CATATAN
 Adakah planet lain juga mengalami fenomena gerhana?

Mengapa?
 Mengapakah tempoh kejadian gerhana Bulan adalah lebih lama

daripada gerhana Matahari?

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA
TAJUK : 11.0 BURUJ

25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

MINGGU 11.1 Murid boleh: 1 Menyatakan maksud buruj TAJUK : BURUJ
34 Buruj 12.1.1 1. Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk
Menyatakan buruj ialah 2 Mengenal pasti buruj.
18-23 gugusan bintang yang sesuatu corak tertentu (Buku Teks ms 178-179).
kelihatan membentuk 3 Melakar bentuk buruj yang 2. Mencipta Buruj Sendiri (Buku Teks ms 180)
OGOS sesuatu corak tertentu. mudah dilihat. 3. Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio
12.1.2
2019 Mengenal pasti bentuk 4 Menjelas dengan contoh (Buku Teks ms 181-182).
buruj seperti Belantik, kegunaan buruj. Contoh :
Biduk, Pari dan Skorpio.
12.1.3 5 Menjana idea kewujudan buruj Buruj Skorpio Buruj Biduk
Menerangkan kegunaan lain dengan mencari maklumat
buruj iaitu: daripada pelbagai media. 4. Melakar bentuk buruj yang mudah dilihat sebagai aktiviti pentaksiran
dan pengukuhan.
 petunjuk arah; 6 Mereka bentuk projek
 petunjuk musim; menunjukkan pelbagai bentuk 5. Membina Projektor Buruj (Buku Teks ms 183)
12.1.4 buruj 6. Menerangkan kegunaan buruj iaitu:
Menjelaskan pemerhatian
petunjuk arah;
melalui lakaran, TMK, petunjuk musim
7. Menjelas dengan contoh kegunaan buruj (Buku Teks ms 184).
penulisan atau lisan.
8. Menjana idea kewujudan buruj lain dengan mencari maklumat
8. daripada pelbagai media.

9. Menerangkan kewujudan dan kegunaan buruj menggunakan
maklumat tambahan tentang buruj yang diperolehi.

10. Membina model buruj dengan bahan terpakai.

26

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI Melengkapkan latihan Cabar Minda (Buku Teks ms 186-187).

11.

Peta I-THINK
 Peta Bulatan (Jenis Buruj)

Soalan KBAT:
 Mengapakah bintang-bintang sentiasa berubah kedudukannya
seperti Matahari dan Bulan?
 Bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa
lepas. Tetapi bintang-bintang akan berkelipan jika kita
melihatnya dari Bumi. Mengapa?
 Mengapakah buruj-buruj yang dilihat pada pukul 9 malam
berbeza daripada buruj-buruj yang dilihat pada pukul 3 pagi?

KPS KMS EMK KBAT EMK :
 1.2.1  TMK  PA 21
 Memerhati  1.2.2  Keushawanan  Menghubungkait  Keluw
 Mengelas  1.2.3  Keusa
 Meramal  Membuat  Nilai M
 Berkomunikasi inferens

 Merekacipta

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TAJUK : 12.0 MESIN

MINGGU 12.1 Murid boleh: 1 Menyatakan jenis mesin ringkas Cadangan aktiviti
35 Mesin ringkas 12.1.1
Menjelas dengan contoh 2 Memerihalkan jenis dan TAJUK : MESIN RINGKAS
25-30 jenis dan kegunaan mesin kegunaan mesin ringkas 1. Menjelas dengan contoh jenis mesin ringkas iaitu(Buku Teks ms 190-
ringkas iaitu:
OGOS 191) :
 satah condong;  satah condong : tangga, titi condong
2019  tuas;  tuas : pembuka tin, joran
 baji : mata kapak, penyendal pintu

27

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN
PEMBELAJARAN PRESTASI  gear : gear basikal, gear jam tangan
 skru : skru pada papan/ meja
 baji 3 Mengitlak mesin kompleks terdiri  takal : tali tiang bendera, kren
 gear; daripada gabungan lebih  roda dan gandar : roda kereta
 skru; daripada satu mesin ringkas 2. Memerihalkan jenis dan kegunaan mesin ringkas (Buku Teks ms 190-
 takal; 191).
 roda dan gandar; 4 Mencerakinkan mesin kompleks  satah condong : mudah gerak beban berbeza ketinggian
12.1.2 kepada mesin ringkas dengan  tuas : daya, beban, fulkrum
Menjelaskan pemerhatian menggunakan contoh  baji : memisahkan / membelah objek
 gear : menggerakkan objek pada kelajuan berbeza
melalui lakaran, TMK, 5 Berkomunikasi untuk  skru : menyatukan / mengetatkan objek
penulisan atau lisan menunjukkan kepentingan  takal : mengerakkan objek dengan daya yang kurang
penciptaan mesin yang lestari  roda dan gandar : mengerakkan gear / memutarkan beberapa

6 Mereka bentuk satu model mesin buah roda pada masa yang sama
kompleks dan memerihalkan 3. Memerihalkan bagaimana sesuatu mesin ringkas berfungsi dengan
konsep sains yang diaplikasikan
serta kelestarian model ciptaan memberikan contoh yang sesuai (Buku Teks ms 192-195).
4. Menjalankan aktiviti Jom Uji (Buku Teks ms 196) sebagai aktiviti

pentaksiran dan pengukuhan.
Soalan KBAT:

 Lengan kita ialah mesin ringkas. Bagaimanakah lengan kita

berfungsi sebagai mesin ringkas?

 Bagaimanakah gigi bertindak sebagai baji?

Peta I-THINK
 Peta Bulatan (Jenis mesin ringkas)

KPS KMS EMK KBAT EMK :
 1.2.1  I-THINK  Membuat  PA 21
 Memerhati  1.2.2  TMK  Keluw
 Mengelas  1.2.3  Keushawa nan inferens  Keusa
 Mendefinisi  Merekacipta  Nilai M
 Menganalisis
secara operasi
 Berkomunikasi

Cadangan aktiviti

28

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PRESTASI
12.2 PEMBELAJARAN TAJUK : MESIN KOMPLEKS
MINGGU Mesin 1 Menyatakan jenis mesin ringkas 1. Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks.
36 Kompleks 12.2.1 2. Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada
Mengenal pasti mesin 2 Memerihalkan jenis dan
25-30 12.3 ringkas yang terdapat kegunaan mesin ringkas satu mesin ringkas.
OGOS Mereka dalam mesin kompleks. 3. Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas dengan
2019 bentuk model 12.2.2 3 Mengitlak mesin kompleks terdiri
mesin Mengitlak mesin daripada gabungan lebih menggunakan contoh.
kompleks terdiri daripada daripada satu mesin ringkas 4. Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek:
gabungan lebih daripada
satu mesin ringkas. 4 Mencerakinkan mesin kompleks  penggunaan bahan;
12.2.3 kepada mesin ringkas dengan  jangka hayat;
Menjana idea menggunakan contoh  penyelenggaraan;
kepentingan penciptaan  kos;
mesin yang lestari dari 5 Berkomunikasi untuk  mesra alam;
aspek: menunjukkan kepentingan  keselamatan;
penciptaan mesin yang lestari 5. Mereka bentuk model mesin kompleks dengan menggabungkan
 penggunaan bahan; beberapa konsep sains yang telah dipelajari seperti:
 jangka hayat; 6 Mereka bentuk satu model mesin  elektrik
 penyelenggaraan; kompleks dan memerihalkan  magnet
 kos; konsep sains yang diaplikasikan  kelajuan
 mesra alam; serta kelestarian model ciptaan  sifat cahaya
 keselamatan; 6. Mencipta model bot layar (Buku Teks ms 203)
12.2.4 7. Memerihalkan model dibina dengan kaitan konsep sains yang
Menjelaskan pemerhatian diaplikasikan serta kelestarian model ciptaan.
melalui lakaran, TMK, 8. Melengkapkan latihan Cabar Minda (Buku Teks ms 206-207) sebagai
penulisan atau lisan. aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.

12.3.1 Mereka bentuk Soalan KBAT:
model
 Mengapa skru dikategorikan sebagai mesin kompleks?
mesin kompleks dengan
menggabungkan beberapa  Bagaimana roda pada pintu pagar berfungsi sebagai takal?
konsep sains yang telah
dipelajari seperti:

 elektrik
 magnet

29

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PRESTASI
PEMBELAJARAN EMK
KPS KMS  PA 21 KBAT EMK :
 kelajuan  1.2.1  Keluwesan  Menilai  PA 21
 sifat cahaya  Memerhati  1.2.2  Bekerjasa ma  Membuat  Keluw
12.3.2  Mengelas  1.2.3  TMK  Keusa
Memerihalkan model  Membuat inferens  Nilai M
dicipta.  Menganalisis
12.3.3 inferens
 Berkomunikasi
Menjelaskan pemerhatian

melalui lakaran, TMK,

penulisan atau lisan.

PECUTAN UPSR 2019 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :
UPSR 2019
TEMA : 1. Mengulangkaji tajuk Tahun 2, 3, 4 dan 5 menggunakan modul Sains
- Klinik Latih Tubi terancang berasaskan peta minda dan i-think terpilih.
1. SAINS HAYAT - Mentor mentee
2. SAINS FIZIKAL - “Buddy Support” 2. Menjawab latihan ulangkaji terancang yang diberikan mengikut aras
3. SAINS BAHAN - Pecutan Akhir UPSR 2019 kebolehan kumpulan murid dan bimbingan individu dalam Klinik
4. BUMI DAN SAINS ANGKASA Latih Tubi UPSR 2019.
5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN
3. Perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berkaitan soalan
LESTARI ulangkaji yang telah dijawab dengan teknikal jawapan UPSR sebenar
yang betul dan tepat.

4. Membuat pembetulan jawapan bagi latihan terpandu yang
dibincangkan sebagai pengukuhan semula.

PECUTAN UPSR 2019 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :
UPSR 2019
TEMA : 1. Mengulangkaji tajuk Tahun 6 dengan menggunakan modul Sains
- Klinik Latih Tubi terancang berasaskan peta minda dan i-think terpilih.
1. SAINS HAYAT - Mentor mentee
2. SAINS FIZIKAL - “Buddy Support” 2. Menjawab latihan ulangkaji terancang yang diberikan mengikut aras
3. SAINS BAHAN - Pecutan Akhir UPSR 2019 kebolehan kumpulan mentor-mentee dan bimbingan individu dalam
4. BUMI DAN SAINS ANGKASA Klinik Bantu UPSR 2019.
5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN
3. Perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berkaitan soalan
30 ulangkaji yang telah dijawab dengan teknikal jawapan UPSR sebenar
yang betul dan tepat.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
4. Membuat pembetulan jawapan bagi latihan terpandu yang
LESTARI dibincangkan sebagai pengukuhan semula.

5. Melengkapkan latihan tambahan sebagai aktiviti pengukuhan dan
soalan beraras tinggi (KBAT) mengikut aras kebolehan murid secara
individu dengan bimbingan mentor atau guru.

PECUTAN AKHIR UPSR 2019 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :
UPSR 2019
TEMA : 1. Mengulangkaji tajuk Tahun 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan menggunakan
1. SAINS HAYAT - Klinik Latih Tubi modul pengurusan grafik terancang berasaskan peta minda dan i-
2. SAINS FIZIKAL - Mentor mentee think terpilih.
3. SAINS BAHAN - “Buddy Support”
4. BUMI DAN SAINS ANGKASA - Pecutan Akhir UPSR 2019 2. Menjawab latihan ulangkaji terancang yang diberikan mengikut aras
5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN kebolehan kumpulan dan bimbingan individu dalam Klinik Bantu
UPSR 2019.
LESTARI
3. Perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berkaitan soalan
ulangkaji yang telah dijawab dengan teknikal jawapan UPSR sebenar
yang betul dan tepat.

4. Membuat pembetulan jawapan bagi latihan terpandu yang
dibincangkan sebagai pengukuhan semula.

5. Melengkapkan latihan tambahan sebagai aktiviti pengukuhan dan
soalan beraras tinggi (KBAT) mengikut aras kebolehan murid secara
individu dengan bimbingan mentor atau guru sebagai persediaan
terakhir sebelum UPSR 2019.

PROGRAM PASCA UPSR 2019 Aktiviti :

 MINGGU SAINS sekolah 2019 1. Taklimat perjalanan program Pasca UPSR kepada murid Tahun 6.
 PROJEK PENGAWETAN MAKANAN 2. Taklimat program dan pengisian program MINGGU SAINS sekolah 2019:

(PENYALAIAN & PENJERUKAN) - Perhimpunan rasmi – Isnin -Majlis Pelancaran.
 REKACIPTA - Perhimpunan pagi - Selasa – Popkuiz Pagi , Mini Karnival Sains
 MURAL - Perhimpunan pagi – Rabu – Popkuiz Pagi , Animals Alive
 PROJEK CERIA TAMAN SAINS - Perhimpunan pagi – Khamis – Popkuiz Pagi , Adik Bercerita Sains
- 9.00 pagi setiap hari @ semua kelas :EARTH MINUTE (5 minit tutup semua suis )
31 - Laporan program dan aktiviti dilengkapkan, dihantardan difailkan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

3. Taklimat program dan pengisian program Projek Sains dan Islam (Buku Skrap/ Tayangan Video)

4. Taklimat program dan pengisian program Projek Ceria Taman Sains

 Melabel tumbuhan herba

 Mengecat pasu bunga

 Projek Tanaman Hidroponik

 Membina Rumah Info

5. Taklimat program dan pengisian program Peperiksaan Akhir Tahun 2019.

6. Ikut jadual peperiksaan disediakan SU Peperiksaan sekolah.

7. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.

8. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

PROGRAM PASCA UPSR 2019 Aktiviti :
PROGRAM PASCA UPSR 2019
PROGRAM PASCA UPSR 2019 1. Perbincangan kertas soalan dan skema jawapan kertas peperiksaan.
2. Membuat pembetulan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.
32 3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.
4. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

Aktiviti :

1. Pemulangan Buku Teks sesi 2019
2. Membuat pembetulan kertas peperiksaan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.
3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.
1. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

Aktiviti :

1. Perancangan persediaan jawatankuasa untuk Majlis Jamuan Akhir Tahun Kelas Tahun 6 (2019).

2. Pembahagian tugas jawatankuasa majlis, sumbangan menu dan penyediaan peralatan majlis.

3. Pelaksanaan program dan mengemas peralatan.
2. Melengkapkan Buku Rekod Mengajar, fail-fail Panitia Sains, fail PBPPP, fail Program Peningkatan Tahun 6

dan lain-lain program mengikut keperluan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6

MINGGU STANDARD STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

PROGRAM PASCA UPSR 2019 Aktiviti :

1. Persediaan dan persiapan program Hari Anugerah Kecemerlangan (HAC) 2019 mengikut jawatankuasa
dilantik.

2. Pelaksanaan program dan laporan dilengkapkan.

CUTI AKHIR TAHUN

33


Click to View FlipBook Version