The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sudaratchanha, 2022-06-21 10:30:32

พฤษภาคม 2565

พฤษภาคม 2565

- T.T.’S NEWSLETTER -

May

บอกกลา่ ว เลา่ ขาน ฉบับเดอื นพฤษภาคม

A Great Future Starts At Teeratada

Find more information online:
W W W . TEERATADA.AC.TH

30 MAY BE 2565 TEERATADA PHITSANULOK SCHOOL

T.T.'S NEWSLETTER

บอกกลา่ ว เล่าขาน ฉบับเดือน พฤษภาคม 2565

Keep Distancing

เขา้ สู่สัปดาหท์ ่ี 3 ของการเปดิ ภาคเรียนที่ 1/65 คงไมช่ ้าเกนิ ไปทจี่ ะขอกล่าวตอ้ นรับทกุ ท่าน

กลับสบู่ า้ นธีรธาดาฯ และยินดีตอ้ นรับสำหรับผู้ปกครองและนกั เรยี นท่เี ขา้ มาใหม่ในปกี ารศึกษานี้ ในนามของคณะ
ผบู้ รหิ าร-ครู โรงเรยี นธรี ธาดาฯ ขอขอบคณุ ทุกๆ ทา่ นทใี่ ห้โอกาสเราในการมีส่วนรว่ มวางพ้ืนฐานการศึกษา ให้กบั

ลูก-หลานของทา่ น ซึ่ง ณ วันน้ี เปน็ “ปราชญ์น้อยลูกธรี ธาดาฯ” โดยสมบูรณ์และพรอ้ มรับการ
“บม่ เพาะ” จากมือ “ธาดา” ให้เตบิ กล้า ให้กา้ วม่ัน รู้ทันโลก ตามแนวทางของธีรธาดาฯ ต่อไป

เปิดภาคเรยี นใหมๆ่ คงมหี ลายเรือ่ งราวใหท้ ั้งผปู้ กครองและนักเรยี นใหม่ ทต่ี ้องปรับตัว ใหเ้ รียนรกู้ ับบรบิ ท
และวฒั นธรรม ของชาวธรี ธาดาฯ ท่อี าจแตกต่างจากโรงเรียนฯ ท่วั ๆไปบ้าง ซึ่งทง้ั หมดท้ังมวล ก็เพ่ือสร้างการเรยี นรู้
การบ่มเพาะอนั จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กบั ลูก-หลาน ของเรานนั่ เอง หลายๆ เรอ่ื งราว จึงขอเรียนผ่าน บอกกล่าวฯ
เป็นระยะๆ ตลอดจนการขอความร่วมมอื ดงั ต่อไปน้ี

1!

30 MAY BE 2565 TEERATADA PHITSANULOK SCHOOL

ข่าวจากฝ่ายบริหารฯ

การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนน้ีเป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site

เพียงอยา่ งเดียวเทา่ นน้ั ดังนน้ั ผปู้ กครองที่ประสงค์ใหล้ กู เรียน Online ขอใหต้ ิดตามทาง Google Classroom
และการสง่ งานของเดก็ ใหค้ รบ ซึ่งเด็กอาจเสียโอกาสในการรว่ มทำกจิ กรรมตา่ งๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องเรียนรู้
นอกหอ้ งเรยี น เพราะการเรียนรขู้ องเด็กมไิ ดจ้ ำกัดแค่ในหอ้ งเรยี น ยกเวน้ จะมีสถานการณท์ ่ีไม่พงึ ประสงค์
และจำเป็นตอ้ งใช้ระบบ Online อีกเท่านนั้

การประชมุ รายช้นั เรยี น จะจัดให้มีขึ้นตง้ั แตช่ ว่ งปลายเดือนมถิ นุ ายนเป็นต้นไป กำหนดการแต่ละชัน้

จะแจ้งใหท้ ่านทราบตอ่ ไป

เร่ืองจากฝา่ ยกิจการนกั เรยี น และฝา่ ยปกครอง

พธิ ีนมสั การครบรอบวนั สถาปนาโรงเรยี นฯ และการจัดกิจกรรมไหวค้ รปู กี ารศึกษา 2565

วันพฤหสั บดีที่ 9 มิถุนายน 2565 : ระดับชัน้ ป.1- ม.3
วนั พฤหสั บดีท่ี 16 มิถุนายน 2565 : ระดบั ชนั้ เนอสเซอรี่ - อนบุ าล 3
ทงั้ 2 กิจกรรมจดั กจิ กรรมในชว่ งเชา้ ภาคบ่ายเรียนตามปกติ

เร่ืองการรับ-สง่ นกั เรยี น การสง่ ช่วงเช้าขอใหส้ ่งในเวลาทเ่ี หมาะสม ไมเ่ ชา้ เกนิ ไป หรือสายไปจนเดก็ ไม่ทัน

ร่วมกิจกรรมภาคเชา้ สว่ นการรับช่วงหลังเลิกเรยี นขอทา่ นไมต่ อ้ งรีบรอ้ นมาเร็วเกินไป เพราะประตูโรงเรียนฯ
จะเปดิ สำหรบั ผ้ปู กครองนกั เรยี นระดบั ชั้นอนบุ าล ตงั้ แตเ่ วลา15.00 น. หากมาเร็วไป จะทำให้รถตดิ ยาวไปถงึ
ถนนใหญ่ภายนอก ซ่งึ อันเป็นอันตรายตอ่ ผ้คู นทใี่ ช้ถนน

เมื่อขับผ่านประตูทางเขา้ คือประตู 3 (เท่าน้นั ) ขอให้

➡ชลอความเรว็

➡ลดกระจกด้านท่คี รเู วรมองเห็น

➡จอดทว่ี า่ งคันแรกเสมอ เพราะครจู ะเตรยี มเด็กให้เดนิ ไปรอ ณ ท่วี ่างคนั แรก

ไมจ่ อดตรงหัวมุมเลีย้ ว เพราะทุกๆมติ ิ คอื การเรียนรู้ของเดก็ ทง้ั การจดจำรถ ทะเบยี นรถ การจอดรถ
หากจำเปน็ ต้องจอดรอ หรอื ต้องการพดู คุยกบั ครู ขอใหร้ อครูเสรจ็ จากภารกจิ หลักในการสง่ นกั เรยี นให้
เสร็จสน้ิ ก่อน โดยทา่ นจอดรอท่ลี านจอดรถได้ โดยไม่จอดติดเครอื่ งรอ

อนง่ึ เด็กทีม่ ีอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือตัวเลก็ ครจู ะสง่ นักเรียนข้ึน “ประตูหลังเท่าน้ัน” ซงึ่ เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล เม่ือเดก็ ขึ้นรถแลว้ ขอให้ทา่ นฝึกเด็กรดั เข็มขัดนริ ภัยเสมอ กรณีเด็กเลก็ ทตี่ อ้ งนง่ั Car Seat

ทา่ นสามารถลงมาลอ็ คใหล้ กู ได้ หากว่าครบู างทา่ นอาจไมถ่ นัดลอ็ กฯ กล่าวคือดคู วามเรยี บร้อยกอ่ นเคลือ่ นรถออก
ประตูด้วยความระมดั ระวังดว้ ย

2!

30 MAY BE 2565 TEERATADA PHITSANULOK SCHOOL

การบันทกึ คา่ ใชจ้ า่ ยประจำวนั ของนักเรียน นกั เรียนต้ังแต่ ป. 2 ขึ้นไป จะถกู ฝึกให้ดูแลตนเองและ

เงินทใี่ ช้แต่ละวนั ด้วยการบนั ทกึ ลงสมดุ บันทกึ รายรบั -รายจา่ ย ถอื เป็นสว่ นหนง่ึ ของการบูรณาการการทำงาน
ของวชิ าคณติ ฯ+ภาษาฯ ท่านสามารถขอดูจากเดก็ ได้

เรื่องการส่งภาพ-คลิปวีดีโอ ตั้งแต่สัปดาห์น้ีเป็นต้นไป ฝ่ายบริหารฯ ของดการส่งภาพหรือคลิป

ของเด็กๆ ไปก่อนอันเน่ืองมาจากการบังคับใช้กฎหมาย ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จนกว่า
โรงเรยี นฯ จะได้ศึกษาและดำเนนิ การทุกอย่างถูกตอ้ ง เปน็ ลายลกั ษณอ์ กั ษร ซึ่งจะแจง้ ให้ผปู้ กครองทราบตอ่ ไป
หวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทกุ ฝ่ายดว้ ยดี

การลืมของๆ นกั เรยี น ขอใหเ้ ปน็ โอกาสที่นักเรียนจะคิดแก้ปญั หา ตลอดจนปรับเปล่ยี นพฤตกิ รรมโดยมี
ครเู ปน็ ที่ปรึกษา “เพราะลมื มักเกิดจากการไมใ่ สใ่ จ หรือขาดการฝกึ วางแผน” เดก็ อาจเคยชนิ กับการมี

คนจัดเตรยี มให้ตลอดผู้ปกครองจงึ ไมต่ ้องนำมาส่ง เพราะจะไม่เกิดการเรียนรู้

ขอพระเจา้ อวยพรให้ทุกทา่ นไดก้ า้ วผา่ นสถานการณไ์ ปด้วยความปลอดภัยทุกคน

พบกันใหม่ฉบบั หน้า
ฝ่ายประชาสมั พันธ์
30 พฤษภาคม 2565

!3

30 MAY BE 2565 TEERATADA PHITSANULOK SCHOOL

ตารางแจ้งกำหนดการเดือนมิถุนายนของโรงเรียนฯ

วนั ที่ รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ

17 พ.ค. 65 เปิดเรยี น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

9 มิ.ย. 65 - นมัสการครบรอบวันสถาปนาโรงเรยี นฯ
- กจิ กรรมไหว้ครู ระดบั ชนั้ ประถม-มัธยม

16 ม.ิ ย. 65 กิจกรรมไหว้ครูระดบั อนุบาล

24 มิ.ย. 65 วนั ภาษาและวฒั นธรรมไทย เชิญชวนครูและนักเรยี นร่วม
แต่งกายด้วยชดุ ไทยหรือชุดตาม
แบบตัวละครในวรรณคดีไทย

ติดตอ่ ขอข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ ี่ 4!
Tel. 098-750-1140 (ระดับประถม-มัธยม)

065-216-1150 (ระดบั อนุบาล)
LINE ID : Teeratada_school


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Merentas Desa SMKTG 2022
Next Book
KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SKBB2020 KALI KE-9