The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กศน.อำเภอหล่มสัก
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

กศน.ตำบลบ้านหวาย

กศน.อำเภอหล่มสัก
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสมั พันธ์

ประจาเดอื น พฤศจิกายน 2564

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอหล่มสัก
สานกั งาน กศน.จงั หวัดเพชรบูรณ์

สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
กระทรวงศกึ ษาธิการ

คำนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตาบลบ้านหวาย กศน.อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดทาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานในภาพรวมของ
ก ศ น . อ า เ ภ อ ห ล่ ม สั ก โ ด ย ไ ด้ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ท ร า บ ข่ า ว ส า ร
ทาง Social Network สร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้
และเข้าใจ ในภารกิจงาน ของ กศน.อาเภอหล่มสัก อย่างถูกต้อง
และทราบโดยทวั่ กนั อยา่ งแพร่หลาย

การประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว จะทาให้ประชาชนเกิดการยอมรับ
และให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา กศน.ตาบล
บา้ นหวาย กศน.อาเภอหล่มสกั ตามบทบาทภารกิจตอ่ ไป

กศน.อาเภอหล่มสกั

ตดิ ตอ่ สอบถาม

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอหลม่ สกั 056701661
ถนนคชเสนยี ์ ตาบลหลม่ สกั อาเภอหลม่ สกั จังหวดั เพชรบรู ณ์

จดหมายขา่ ว

กศน.ตาบลบ้านหวาย

กศน.อาเภอหลม่ สกั ฉบับที่ 1 ประจาเดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ.2564

ศส.ปชต.

ศูนยส์ ่งเสริมประชาธิปไตยตาบล
บา้ นหวาย โดย นายศรนรินทร์ สินรมั ย์
ครู กศน.ตาบล/เลขานุ การ ศู นย์
ศส.ปชต. ร่วมประชุมเตรียมความ
พรอ้ ม และส่งเสริมการเลือกต้งั นายก
อ บ ต . แ ล ะ ส ม า ชิ ก อ บ ต . ใ น ก า ร
ช่วยเหลือ และสังเกตการณ์ ระดับ
อาเภอ ในวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุม กศน.อาเภอหล่มสัก
อาเภอหล่มสกั จงั หวดั เพชรบูรณ์

จดหมายขา่ ว

กศน.ตาบลบ้านหวาย

กศน.อาเภอหล่มสัก

ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2564

ศส.ปชต.บา้ นหวาย เตรยี มพรอ้ ม เลอื กตัง้ ทอ้ งถน่ิ

5 พฤศจิกายน 2564 ศูนยส์ ่งเสริมประชาธิปไตยตาบลบา้ นหวาย ร่วมกับ
สานกั งานคณะกรรมการการเลือกตง้ั ประจาจงั หวดั เพชรบูรณ์ (กกต.เพชรบรู ณ)์
โดย นายศรนรินทร์ สินรัมย์ ครู กศน.ตาบล/เลขานุการ ศูนย์ ศส.ปชต.
บ้านหวาย เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ ศส .ปชต. เครือข่ายช่วยเหลื อ
สงั เกตการณก์ ารเลือกตงั้ นายกองคก์ ารบริหารส่วนตาบล และ สมาชิกสภา
อง ค์ก าร บ ริ หา รส่ วนตา บล ผ่ า นร ะ บ บ ออ นไ ลน์ Zoom Cloud Meeting
ณ หอ้ งประชุม กศน.อาเภอหล่มสกั อาเภอหล่มสกั จงั หวดั เพชรบรู ณ์

จดหมายข่าว

กศน.ตาบลบา้ นหวาย

กศน.อาเภอหลม่ สกั

ฉบับท่ี 3 ประจำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

ประชุมขับเคล่ือน

“หม่บู า้ นแหง่ การเรยี นรู้ กศน. พอเพียง”

9 พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น 2 5 6 4 ว่ ำ ที่ ร . ต . ป ร ะ จ ว บ เ จ น ชั ย
ผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย น.ส.ณฐมน
บุ ญเ ที ย ม แ ล ะ น ำย ศ รน ริ น ท ร์ สิ น รั ม ย์ เ ข้ ำ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
ปฏิบัติกำร กำรจัดทำแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำน หมู่บ้ำนแห่ง
กำรเรียนรู้ กศน. พอเพียง ณ ห้องประชุมพิสัณฑ์ป่ ินมำศ
สำนักงำน กศน.จังหวดั เพชรบูรณ์

จดหมายข่าว

กศน.ตาบลบา้ นหวาย

กศน.อาเภอหลม่ สกั

ฉบับท่ี 4 ประจำเดือน พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2564

ฉดี วคั ซีนโควิด 19
(Pfizer Vaccine)

10 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย ผู้อานวยการ
กศน.อาเภอหล่มสัก มอบหมายให้ นายศรนรินทร์ สินรัมย์ ครู กศน.
ตาบล พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อาเภอหล่มสัก นานักศึกษา กศน.
เขา้ รบั การฉดี วัคซีนวคั ซนี โควดิ 19 (Pfizer Vaccine) สาหรับนักศึกษา
(อายุ 12 - 19 ปี) เข็มท่ี 2 ณ โรงพยาบาลสนามสวน (สาธารณะ
หนองแค) อาเภอหลม่ สกั จงั หวดั เพชรบูรณ์

จดหมายข่าว

กศน.ตาบลบา้ นหวาย

กศน.อาเภอหล่มสกั

ฉบบั ที่ 5 ประจำเดอื น พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

ประชมุ บคุ ลากร ครั้งที่ 1

ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การประชมุ บคุ ลากร กศน.อาเภอหล่มสัก
ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ว่าที่ ร.ต.ประจวบ เจนชัย ผู้อานวยการ กศน.
อาเภอหล่มสัก ประชมุ บคุ ลากร วางแผนการดาเนินงาน
และติดตามผลการดาเนินงาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชมุ กศน.อาเภอหล่มสัก จ.เพชรบรู ณ์

จดหมายข่าว

กศน.ตาบลบา้ นหวาย

กศน.อาเภอหล่มสกั

ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2564

ขบั เคลอื่ น“หมู่บา้ นแห่งการเรยี นรู้ กศน. พอเพยี ง”ระดบั อาเภอ

11 พฤศจิกายน 2564 ว่าท่ี ร.ต.ประจวบ เจนชยั ผูอ้ านวยการ
กศน.อาเภอหล่มสกั มอบหมายให้ นายศรนรินทร์ สินรมั ย์ หวั หนา้ งาน
การศกึ ษาต่อเนื่อง ดาเนินการ ช้ีแจงแนวทางการขบั เคลอื่ น “หมู่บา้ นแห่ง
การเรียนรู้ กศน. พอเพียง” ณ ห้องประชุม กศน.อาเภอหล่มสกั
จ.เพชรบูรณ์ โดยมี ครอู าสาสมคั รการศกึ ษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตาบล
และ ครปู ระจาศนู ยเ์ รยี นรชู้ มุ ชน เขา้ ร่วมในการดาเนินการดงั กล่าว

จดหมายข่าว

กศน.ตาบลบา้ นหวาย

กศน.อาเภอหลม่ สกั

ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2564

"เอาม้ือ เอาแฮงกนั "

ลงแขกเกย่ี วขา้ ว เพอ่ื สรา้ งเจดยี ข์ า้ ว ปี 2564

ว่าท่ีร้อยตรีประจวบ เจนชัย ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหล่มสัก
นายศรนรินทร์ สินรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน .อาเภอหล่มสัก
ร่วมกิจกรรม“เอาม้ือ เอาแฮงกัน” ลงแขกเก่ียวขา้ ว เพ่ือสรา้ งเจดีย์ขา้ ว
ปี 2564 ในวนั ท่ี 12 พฤศจกิ ายน 2564 ณ บา้ นทา่ ชา้ ง หมู่ที่ 2 ตาบลหว้ ยไร่
อาเภอหลม่ สกั จงั หวดั เพชรบูรณ์

จดหมายข่าว

กศน.ตาบลบา้ นหวาย

กศน.อาเภอหล่มสกั

ฉบับท่ี 8 ประจำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

ประชมุ ขยายผลขับเคล่ือน ระดับตาบล

“หมบู่ ้านแห่งการเรียนรู้

กศน. พอเพยี ง”

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนชัย
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหล่มสัก มอบหมายให้ กศน.ตาบล
บ้านหวาย โดย นายศรนรินทร์ สินรัมย์ ครู กศน.ตาบล ดาเนินการ
ขับเคลื่อนขยายผลปฏิบัติการ และแนวทางการขับเคลื่อนงาน
“หมู่บ้านแห่ งก ารเรียนรู้ กศน . พอเพียง ” ในระดั บต าบล
โดยมี กานันตาบลบ้านหวาย และผู้นาชุมชน ตาบลบ้านหวาย
เขา้ รว่ ม ณ กศน.ตาบลบ้านหวาย อ.หลม่ สัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จดหมายข่าว

กศน.ตาบลบา้ นหวาย

กศน.อาเภอหลม่ สกั

ฉบับท่ี 9 ประจำเดอื น พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2564

ศูนย์ส่งเสริมพฒั นาประชาธิปไตยตาบลบา้ นหวาย (ศส.ปชต.)
ร่วมกบั สานกั งานคณะกรรมการการเลอื กตงั้ ประจาจงั หวดั เพชรบูรณ์ โดย
นางสวุ ฒั น์ แสงอ่อง ประธาน ศส.ปชต. พรอ้ มดว้ ย กรรมการ ศส.ปชต.
และ นายศรนรนิ ทร์ สนิ รมั ย์ เลขานุการ ศส.ปชต. ดาเนินประชมุ และวาง
แนวทาง ในการจดั กิจกรรมรณรงค์ "3 สปั ดาห์ประชาธิปไตย"
เพ่ือส่งเสริมการรบั รูก้ ารเลอื กตงั้ ทอ้ งถ่ิน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพ่ือประชาสมั พนั ธ์ และให้
ความรูแ้ ก่ประชาชน ในพ้ืนที่ตาบลบา้ นหวาย ในวนั ท่ี 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 ณ กศน.ตาบลบา้ นหวาย อ.หล่มสกั จ.เพชรบรู ณ์

จดหมายข่าว

กศน.ตาบลบา้ นหวาย

กศน.อาเภอหล่มสกั “ร ณ ร ง ค์ ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง

ฉบบั ท่ี 10 ประจำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

ทอ้ งถนิ่ ”

นางสุวฒั น์ แสงอ่อง ประธาน ศส.ปชต. นายศรนรินทร์ สินรมั ย์

เลขานุการ ศส.ปชต. นายทนงค์ ปาชม และผูน้ าชุมชน ดาเนินการ
ประชาสมั พนั ธ์ เผยแพร่ เสริมสรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจ การเลือกตั้งทอ้ งถิ่น
สชู่ มุ ชน พ้นื ท่ีหมู่ที่ 1 บา้ นหว้ ยโปร่ง ตาบลบา้ นหวาย อ.หล่มสกั จ.เพชรบรู ณ์

ฉบบั ที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

นางสุวฒั น์ แสงอ่อง ประธาน ศส.ปชต. นายศรนรินทร์ สินรมั ย์
เลขานุการ ศส.ปชต. นายสาคญั อุ่นจนั ทร์ และผูน้ าชุมชน ดาเนินการ
ประชาสมั พนั ธ์ เผยแพร่ เสริมสรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจ การเลือกตง้ั
ทอ้ งถน่ิ ส่ชู มุ ชน พ้นื ท่ีหมู่ท่ี 7 บา้ นโนนสาวเอ้ ตาบลบา้ นหวาย อ.หล่มสกั
จ.เพชรบูรณ์

ฉบบั ที่ 12 ประจำเดือน พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2564

นางสุวฒั น์ แสงอ่อง ประธาน ศส.ปชต. นายศรนรินทร์ สินรมั ย์
เลขานุการ ศส.ปชต. นายนฤทธิ์ หมื่นกลา้ และผูน้ าชุมชน ดาเนินการ
ประชาสมั พนั ธ์ เผยแพร่ เสริมสรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจ การเลือกตง้ั
ทอ้ งถ่ิน สู่ชุมชน พ้ืนที่หมู่ที่ 5 บา้ นหวายใต้ ตาบลบา้ นหวาย อ.หล่มสกั
จ.เพชรบูรณ์

ฉบบั ท่ี 13 ประจำเดอื น พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

นางสุวฒั น์ แสงอ่อง ประธาน ศส.ปชต. นายศรนรินทร์ สินรมั ย์
เลขานุการ ศส.ปชต. นายตระกูล มูลแกว้ และผูน้ าชุมชน ดาเนินการ
ประชาสมั พนั ธ์ เผยแพร่ เสริมสรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจ การเลือกตง้ั
ทอ้ งถิ่น สู่ชุมชน พ้ืนที่หมู่ที่ 2 บา้ นนาดง ตาบลบา้ นหวาย อ.หล่มสกั
จ.เพชรบูรณ์

ฉบบั ท่ี 14 ประจำเดอื น พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

18 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตาบลบ้านหวาย นานักศึกษา
เข้ารับการปฐมนิเทศ การจัดการศึกษา เทียบระดับการศึกษา

ณ ห้องประชมุ กศน.อาเภอหล่มสัก

ฉบบั ที่ 15 ประจำเดอื น พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2564

19 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ประจวบ เจนชัย
ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอหล่มสัก พร้อมด้วยบุคลกร เข้าร่วม
พธิ ีบวงสรวง เฉลิมฉลองอนสุ รณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง

ฉบับที่ 16 ประจำเดอื น พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

ศส.ปชต.

ศ ูน ย ส์ ่ง เ ส ริม พ ฒั น า ป ร ะ ช า ธิป ไ ต ย ต า บ ล บ ้า น ห ว า ย
โดย นายศรนรินทร์ สินรมั ย์ ครู กศน.ตาบล/เลขานุการ ศส.ปชต.
เข้าร่วมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดาเนิ นการเลือกตัง้ ประจาหน่วย
เลือก ตัง้ ใ น ก า ร เลือก ตัง้ สม า ชิก ส ภ า อ บ ต . แล ะ นา ยก อ บ ต .
ในวนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมองคก์ ารบริหารส่วนตาบล
บ้านหวาย อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์

ฉบบั ท่ี 17 ประจำเดอื น พฤศจกิ ำยน พ.ศ. 2564


Click to View FlipBook Version