The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กศน.อำเภอวิเชียรบุรี
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

กศน.ตำบลพุเตย

กศน.อำเภอวิเชียรบุรี
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

จ ด ห ม า ย ข่ า ว
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

ประจำเดื อนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

กศน.ตำบลพุ เตย
กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

คำนำ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบลพุเตย
กศน.อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในภาพรวมของ กศน.อำเภอ
วิเชียรบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารทาง Social
network สร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจ
ในกิจการงานของ กศน.อำเภอวิเชียรบุรี อย่างถูกต้องและ
ทราบโดยทั่วกันอย่างแพร่หลาย

การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะทำให้ประชาชนเกิด
การยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนา กศน.อำเภอวิเชียรบุรี ตามบทบาทภารกิจต่อไป

ก ศ น . ตำ บ ล พุ เ ต ย
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 4

ฉ บั บ ที่ 1 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

สื่ อ รั ก ใ ห้ พั ก เ ห ล้ า

ในวันที่ 5-6 พ.ย. พ.ศ.2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
วิเชียรบุรี มอบหมายให้นางสาวกันต์สินี พูลสวัสดิ์ ครูกศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมเวที
พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ให้รู้เท่าทันเรื่องโทษ พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเพิ่มพูนทักษะ การเป็นนักรณรงค์ ณ ไร่ศรีวรรณ ตำบลนายม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 2 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันที่ 8 พ.ย. พ.ศ.2564 นางสาวกันต์สินี พูลสวัสดิ์ ครูกศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้า
ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยนายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวิเชียรบุรี ชี้แจงวิธีการเรียนรู้และรายวิชาที่เรียนลงทะเบียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 3 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการ
เ ลื อ ก

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น

ในวันที่ 8 พ.ย. พ.ศ.2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
วิเชียรบุรี มอบหมายให้นางสาวกันต์สินี พูลสวัสดิ์ ครูกศน.ตำบล ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะ
กรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 8 ตำบลพุเตย และวันที่ 10 พ.ย. พ.ศ.2564
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 4 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

เข็ม 2 ของวัยรุ่น PFIZER

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้นางสาวกันต์สินี พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล
นำนักศึกษา กศน.ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี เข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี
(ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จำนวน 8 คน

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 5 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

จัดทำสื่อประชาสัมพั นธ์

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้นางสาวกันต์สินี
พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบลเข้าเรียนรู้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (PR)
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวิเชียรบุรี
โดยนายภาคิธ จันทร์ตั้ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 6 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

จิตอาสา พั ฒนา กศน.

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

วิเชียรบุรี มอบหมายให้ นางสาวกันต์สินี พูลสวัสดิ์
ครู กศน.ตำบล พัฒนากศน.อำเภอวิเชียรบุรี พร้อมเก็บ

เมล็ดพันธ์ุฟ้าทะลายโจรบริเวณ อาคาร กศน.อำเภอ
วิเชียรบุรี และห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 7 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

ประชาสัมพั นธ์ มอบสื่อ

การเลือกตั้งท้องถิ่น

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้ นางสาวกันต์สินี พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล
ประชาสัมพันธ์ มอบสื่อ การเลือกตั้งท้องถิ่น ให้กับประชาชนตำบลพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 8 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

กศน.เพื่อประชาชน

"ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ"

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้ นางสาวกันต์สินี พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล รับฟัง
การชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดย ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 9 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอวิเชียรบุรี และบุคลากร กศน.อำเภอวิเชียรบุรี รับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565
จากกรมยุทธศึกษาทหารบก

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 1 0 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

กศน.เพื่อประชาชน

"ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ"

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอวิเชียรบุรี ชี้แจง และมอบนโนบายจากการบฟังการชี้แจงจุดเน้นและแนวทาง
การดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร
เลขาธิการ กศน. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

: กศน.ตำบลพุเตย

ฉ บั บ ที่ 1 1 ป ร ะ จำ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ . ศ . 2 5 6 4

จดหมายข่าว กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

กศน.ตำบลพุ เตย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

กศน.เพื่อประชาชน

"ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ"

ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวกันต์สินี พูลสวัสดิ์ ครู กศน.ตำบล
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กศน.อำเภอท่ายางและห้องสมุด
ประชาชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

: กศน.ตำบลพุเตย

จ ด ห ม า ย ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ประจำเดื อนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

กศน.ตำบลพุ เตย
กศน.อำเภอวิเชียรบุรี

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์


Click to View FlipBook Version