The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-87142768, 2021-10-21 05:39:25

MT K2 - PRA UPSR

MT K2 - PRA UPSR

SULIT 015/2
015/2 Nama : ….……………………..…… Kelas : ………………....…..

Matematik

SEPTEMBER

2018

1 Jam

SEKOLAH – SEKOLAH ZON KARAK

PRA UPSR 2018

0

1 MATEMATIK
KERTAS 2
5 1 JAM

2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Kod Pemeriksa

1. Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas Soalan Markah Markah
Penuh Diperolehi
kamu pada petak yang disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman 1 2
bercetak. 2 2
. 3 3
4 4

3. Kamu dikehendaki membaca maklumat 53
di halaman belakang kertas soalan ini. 65
73

84

94

10 5

11 5

12 5

13 5

14 5

15 5

Jumlah 60

015/2 Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT 2 015/2

[60 markah] 6 Rajah 1

Jawab semua soalan.
1. Rajah 1 menunjukkan enam kad nombor.

31048

(i) Berdasarkan digit-digit di atas, bentukkan satu nombor 6 digit yang
terbesar.

[1 markah]

(ii) Nyatakan nilai tempat bagi digit 4. [1 markah]
1 [2 markah]

2

2. 16.5 m × 6 =_______ cm

2 [1 markah]
[2 markah]
2

3 Selesaikan yang berikut.
(i) Tukarkan 3 3 kepada pecahan tidak wajar.
4

(ii) 1 3 + 1 =
52

3 SULIT

3

015/2

SULIT 3 015/2
[2 markah]
4 (i) Berapakah lebihnya 58 tahun daripada 32 tahun 8 bulan.

(ii) Jadual 4 menunjukkan waktu Aina menyiapkan kerja sekolahnya.

Mata Pelajaran Masa diambil Jadual 4
Matematik 1.2 jam
Sains 63 minit

Hitungkan jumlah masa Aina menyiapkan kerja matematik dalam minit.
[2 markah]

4

4

5 Rajah 3 menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bikar, J dan K.

Berapakah beza isipadu dalam mℓ air di kedua-dua buah bikar itu.

[3 markah]

JK
Rajah 3

5

3

015/2 SULIT

SULIT 4 015/2

6 (i) Haikal membawa lori kayu. Jisim sebatang kayu itu ialah 15kg. Lori itu
perlu menurunkan 8 batang kayu bagi setiap kilang. Berapakah jisim
kayu dalam kg yang diturunkan oleh lori itu untuk 6 buah kilang ?

[3 markah]

(ii) Sarah dan Iskandar telah membayar RM 63.60 termasuk cukai
perkhidmatan 6% di sebuah restoren ketika makan malam bersama.
Berapakah perbelanjaan di restoren itu tanpa cukai perkhidmatan ?

[2 markah]

6

5

7 Rajah 7 menunjukkan petak-petak segiempat sama yang sama besar.

Rajah 7

(i) Lorekkan 48 % daripada seluruh rajah. [1 markah]
[2 markah]
(ii) Tukarkan 48% kepada bentuk pecahan terkecil.
SULIT
7

3

015/2

SULIT 5 015/2

8 Isipadu sebuah botol ialah 5 ℓ. Isipadu sebuah tin adalah 2 kali isipadu botol
itu.

(i) Nyatakan nisbah isipadu tin kepadu isipadu botol.

[1 markah]

(ii) Berapakah jumlah isipadu, dalam mℓ, 3 botol dan 2 tin tersebut?
[3 markah]

8

4

9 Rajah 9 menunjukkan beberapa set nombor.

3, 2, 2, 1, 5 7, 4, 2, 1, 4 8, 3, 2, 9, 3

Set 1 Set 2 Set 3

Rajah 9

(i) Set manakah yang mempunyai 3 sebagai median?
Buktikan.

[3 markah]

(ii) Hitung julat bagi Set 3. [1 markah]
015/2
9

4

SULIT

SULIT 6 015/2

10 Jadual 10 menunjukkan pelan pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh
sebuah koperasi.

Nilai pinjaman Tempoh Kadar faedah
pembayaran
RM10 000 7%
RM15 000 6 bulan 10%
RM20 000 15%
RM25 000 12 bulan 20%

18 bulan

24 bulan

Jadual 10

(i) Berapa peratusan faedah yang dikenakan apabila peminjam membuat
pinjaman sebanyak RM20 000?
[1 markah]

(ii) Puan Suzi ingin membeli sebuah kereta yang berharga RM54 000. Wang
simpanannya cuma ada sebanyak RM29 000. Selebihnya dia membuat
pinjaman peribadi seperti dalam jadual di atas.

Hitung jumlah keseluruhan pinjaman Puan Suzi daripada koperasi
tersebut.

[2 markah]

(iii) Berdasarkan jawapan (ii), kira ansuran yang perlu dibayar oleh Puan
Suzi pada setiap bulan sekiranya jumlah keseluruhan pinjaman tersebut
perlu dilangsaikan dalam tempoh 2 tahun.

[2 markah]

10 SULIT

5

015/2

SULIT 7 015/2

11 Rajah 11 menunjukkan sebuah piktograf jualan kek Qaseh dalam 3 bulan.

April

Mei

Jun

Rajah 11

(i) Jumlah bilangan kek bagi tiga bulan ialah 75 biji, berapakah nilai yang
diwakili sebiji kek ?
[2 markah]

(ii) Hitung jumlah kek yang yang terjual pada bulan April dan Jun
[2 markah]

(iii) Nyatakan kebolehjadian bagi peristiwa berikut. [1 markah]
Manusia boleh hidup tanpa udara.
11
015/2
5

SULIT

SULIT 8 015/2

12 Rajah x menunjukkan jisim sekampit gula.

GULA

Rajah 12
(i) Nyatakan jisim, dalam g, sekampit gula tersebut.

[1 markah]

(ii) Dua per tiga daripada sekampit gula itu digunakan untuk membuat
air sirap.
Berapakah jisim, dalam kg, gula yang masih ada?
[2 markah]

(iii) Harga sekilogram gula ialah RM1.60. [2 markah]
Berapakah harga sekampit gula tersebut? SULIT

12

5

015/2

SULIT 9 015/2

13 Rajah 13 menunjukkan sebuah segi empat tepat.

16 cm

4 cm

Rajah 13
(i) Hitungkan perimeter, dalam cm, segi empat tepat itu.

[2 markah]

(ii) Pada rajah di bawah, lukis sebuah segi empat sama yang mempunyai
luas yang sama dengan luas segi empat tepat pada rajah 13
[3 markah]

1 cm

13

5

015/2 SULIT

SULIT 10 015/2

14 (i) Jumlah jarak yang dilalui oleh Rahman semasa berjoging selama
seminggu ialah 40.25km.
Berapakah purata jarak dia berjoging dalam sehari?
[3 markah]

(ii) Sarah membuat 25.6 kg kuih raya. Dia terpaksa membuang 0.14 kg
kerana telah rosak. Baki kuih yang elok ingin dimasukkan ke dalam 2
buah balang yg sama besar.
Berapa jisim kuih raya yang dimasukkan dalam setiap balang?
[2 markah]

14 SULIT

5

015/2

SULIT 11 015/2

15 Rajah menunjukkan suatu satah Cartes.

Rajah 15
(i) Koordinat titik T ialah (4,6). Tandakan kedudukan titik T pada rajah.

Nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang titik S dari titik T
[2 markah]

Jarak mengufuk dari titik T =__________________

Jarak mencancang dari titik T = ________________

(ii) Bina satu bentuk poligon dengan menandakan titik-titik pada satah
Cartes di bawah. Label koordinat bagi titik-titik yang membentuk poligon
itu.
[3 markah]

15

5

015/2 SULIT

SULIT 12 015/2

END OF QUESTIONS
SOALAN TAMAT

INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas
soalan.

4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk
mendapatkan markah.

5. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah
dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

8. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

015/2 SULIT


Click to View FlipBook Version