The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Rancangan Pelajaran Tahunan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farazuhainy, 2019-01-14 21:22:32

RPT TMK Tahun 6

Rancangan Pelajaran Tahunan

Keywords: TMK

CIKGU FARA RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

TAHUN 6

2019

1

STANDARD KURIKULUM DAN PRESTASI TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP II: TAHUN 6

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
TAJUK : PENGATURCARAAN

M1 1.0 Memahami 1.1 Menyatakan kegunaan atur cara 1 Menyatakan urutan bagi aktiviti harian
Atau Pengaturcaraan
M2 komputer dalam perkakasan harian. dan proses kerja dalam satu alatan

digital

1.2 Membuat perkaitan antara langkah-

langkah aktiviti harian dengan satu set 2 Menyusun semula baris-baris arahan
arahan dalam atur cara komputer. untuk menyelesaikan sesuatu

1.3 Menulis satu set arahan yang masalah atau tugasan

mengambarkan aktiviti harian. 3 Menukar langkah-langkah aktiviti

M3 1.4 Menulis satu set arahan bagi satu harian kepada set arahan
Atau
M4 peralatan digital dalam melakukan 4 Memilih atur cara lengkap untuk
tugasan.
M5
Atau membolehkan peralatan digital
M6
1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

atur cara bagi menambah fungsi sesuatu

peralatan digital. 5 Memberi justifikasi terhadap atur cara

tambahan yang dicadangkan.

6 Menambah atur cara bagi
mewujudkan fungsi baharu sesuatu

peralatan digital sedia ada

2

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

M7 2.0 Menggunakan Algoritma 2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan 1 Mengenal pasti algoritma,
Atau Melalui Pseudokod Dan carta alir. pseudokod , carta alir dan makna
M8 Carta Alir simbol dalam carta alir.
2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan
M9 tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta 2 Menyediakan pseudokod dan carta
Atau alir. alir secara urutan dan pilihan tunggal
M10 daripada algoritma yang diberi.
2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod
M11 dan carta alir dalam aktiviti harian. 3 Membina algoritma penyelesaian
Atau masalah bagi situasi yang diberi.
M12 2.4 Membezakan aliran secara urutan dan
pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod 4 Menterjemahkan pseudokod dan
dan carta alir. carta alir kepada algoritma.
2.4.1 Membezakan aliran secara urutan
dan pilihan tunggal bagi algoritma. 5 Memberi cadangan dan justifikasi
2.4.2 Membezakan aliran secara urutan tentang aliran ururtan dan pilihan
dan pilihan tunggal bagi pseudokod dan carta alir yang
pseudokod . dibincangkan.
2.4.3 Membezakan aliran secara urutan
dan pilihan tunggal bagi carta alir. 6 Mencipta algoritma penyelesaian
masalah, pseudokod dan carta alir
2.5 Menulis algoritma berdasarkan situasi yang menggabungkan urutan dan
secara urutan dan pilihan tunggal. pilihan tunggal bagi situasi baharu

2.6 Memisahkan pseudokod kompleks
kepada psuedo kod secara urutan dan
pseudokod secara pilihan tunggal.

3

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
yang dicadangkan oleh murid.

MINGGU

M13 2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan
Atau carta alir pilihan tunggal secara logik.
M14
2.8 Menyediakan algoritma, pseudokod dan
carta alir dalam menyelesaikan satu
masalah yang diberi.

M15 3.0 Mengatur cara dan 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara 1 Menyatakan sekurang-kurangnya 4
Atau Menguji
M16 muka perisian pengaturcaraan. fitur pada antara muka dalam perisian

pengaturcaraan.

3.2 Menggunakan fitur-fitur untuk

menggerakkan objek, memasukkan 2 Menyenaraikan fitur-fitur yang

dialog, bunyi dan objek baharu dalam digunakan untuk memasukkan dialog,

perisian pengaturcaraan. bunyi, objek baharu dan

menggerakkan objek dalam perisian

M17 3.3 Menghasilkan atur cara secara urutan pengaturcaraan.
Atau
M18 menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk

sesuatu objek: 3 Memasukkan dialog, bunyi dan objek

3.3.1 melakukan pergerakan dari baharu serta menggerakkan objek

kedudukan A ke kedudukan B dan dalam atur cara.

berpatah balik ke kedudukan A

dengan kadar kelajuan berbeza. 4 Menterjemahkan algoritma kepada

3.3.2 memaparkan dialog yang sesuai. arahan perisian pengaturcaraan dan

3.3.3 mengeluarkan bunyi yang sesuai. memasukkan fitur-fitur seperti yang

3.4 Menghasilkan atur cara secara pilihan dinyatakan dalam algoritma serta

M19 tunggal menggunakan fitur-fitur yang melakukan uji lari atur cara.

4

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
Atau sesuai untuk sesuatu objek:
M20 3.4.1 melakukan pergerakan secara 5 Berkongsi pendapat tentang cara-cara
mengesan dan membaiki ralat bagi
rawak. atur cara yang dibangunkan.

3.4.2 memaparkan dialog dan 6 Menambah baik secara kreatif atur
mengeluarkan bunyi yang sesuai cara yang telah dibangunkan.
apabila bersentuh dengan objek

lain.

M21 3.5 Menjalankan dan membaiki ralat
Atau sekiranya ada pada atur cara yang
M22 dihasilkan.

M23 4.0 Menghasilkan Projek 4.1 Membina satu projek pengaturcaraan 1 Menyatakan situasi. Menghasilkan draf
hingga Pengaturcaraan yang menarik dan kreatif melibatkan fitur algoritma, pseudokod atau carta alir.
dan objek yang dipelajari. Fitur yang Menghasilkan satu objek dalam atur
M43 digunakan mestilah bersesuaian dengan cara.
objek dalam atur cara dengan
menggunakan arahan urutan dan pilihan 2 Menyatakan situasi dan objek-objek
berdasarkan langkah-langkah: yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
4.1.1 Memahami situasi. pseudokod atau carta alir yang
4.1.2 Menghasilkan algoritma, melibatkan penyelesaian masalah bagi
pseudokod dan carta alir. sekurang-kurangnya satu objek.
4.1.3 Mengekod atur cara. Menghasilkan atur cara bagi objek
4.1.4 Menguji. tersebut.
4.1.5 Mendokumentasi.
3 Menyatakan situasi, objek-objek yang
5 terlibat dan menganalisa setiap objek
yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
pseudokod atau carta alir yang
melibatkan pilihan. Menghasilkan atur
cara yang melibatkan pilihan pada
objek sesuai dengan perancangan.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI
MINGGU 4 Menerangkan penyataan situasi

berserta objek-objek yang terlibat dan
menganalisa setiap objek yang terlibat.
Menghasilkan algoritma, pseudokod
dan carta alir bagi setiap objek yang
melibatkan aliran secara urutan dan
pilihan. Menghasilkan atur cara bagi
setiap objek sesuai dengan
perancangan

5 Memberi justifikasi pada objek-objek
yang dipilih dalam situasi berpandukan
algoritma, pseudokod dan carta alir
yang dibina juga penyelesaian pada
ralat yang ditemui semasa
membangunkan atur cara yang
menarik.

6 Menghasilkan atur cara lengkap yang
menarik dan kreatif berserta
dokumentasi dan mempamerkan sikap
berdikari, bermotivasi juga
menghormati idea orang lain.

6


Click to View FlipBook Version