The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มรายงานผลการดำเนินงานเยียวยา2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TPSO 11, 2021-04-27 04:02:59

เล่มรายงานผลการดำเนินงานเยียวยา2561

เล่มรายงานผลการดำเนินงานเยียวยา2561

Keywords: เยียวยา

ผลการดำเนนิ งาน

โครงการหนวยเคลื่อนทเี่ ยยี วยาผไู ดร บั ผลกระทบจากสถานการณค วามไมส งบ
ในพืน้ ทีจ่ ังหวดั ชายแดนภาคใต ประจำอำเภอเพอ่ื ประชาผาสุก ประจำป 2561

ANNUAL
REPORT

2018

สำนักงานสงเสรมิ และสนบั สนุนวชิ าการ 12
กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนุษยข้อมลู คนพิการ

ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีกระทรวง พม.

ใหก้ ารชว่ ยเหลือ ทง้ั สิ้น 697 ราย สาเหตขุ องการยุติการช่วยเหลือ
-เสียชีวติ เนื่องจากป่วยเรือ้ รงั จากสถานการณ์
-เสียชีวติ ด้วยสาเหตอุ นื่ ๆ

แผนภูมิแทง่ แสดงการจาแนกเพศ และช่วงอายุ คนพิการทไ่ี ด้รับผลกระทบฯ จานวน 697 ราย

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยยี วยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก 14
สถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

การจาแนกประเภทความพิการ ของคนพิการท่ไี ด้รับผลกระทบฯจานวน 697 ราย

ประเภทความพิการ จานวน
การเคลอื่ นไหวหรอื ทางรา่ งกาย 653
การได้ยินหรือสือ่ ความหมาย 18
การมองเหน็ 17
ทางการได้ยิน 2
ทางสติปญั ญา 1
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 6

แผนภูมิแท่งแสดงอาชีพ ของคนพิการท่ไี ด้รับผลกระทบฯ ( 7 ลาดบั แรก)

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นที่เยยี วยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก 15
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพื้นทีจ่ ังหวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลสตรีหมา้ ย

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กระทรวง พม.
ให้การช่วยเหลือ ทั้งสิน้ 3,006 ราย

แผนภมู ิแท่งแสดงการจาแนกช่วงอายุ สตรหี ม้ายท่ไี ด้รับผลกระทบฯ จานวน 3,006 ราย

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยยี วยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก 16
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพื้นทีจ่ งั หวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

1.2 ข้อมูลผลการดาเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นท่จี ังหวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ 2561

การดาเนินงานของโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในภาคใต้ ประจาอาเภอเพือ่ ประชาผาสุก อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด ท้ัง 5 จังหวัด มีบทบาทภารกิจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบในการดาเนินงาน
เป็นการให้คาแนะนา เยี่ยมเยียน ติดตาม และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561
ได้กาหนดเป้าหมาย จานวน 15,000 ราย โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้.- จังหวัดสงขลา จานวน 3,600 ราย
จังหวัดสตูล จานวน 1,500 ราย จังหวัดปัตตานี จานวน 3,600 ราย จังหวัดยะลา จานวน 2,400 ราย
และจังหวัดนราธิวาส จานวน 3,900 ราย ปีงบประมาณ 2561 หน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท้ังสิ้น จานวน 18,976 ราย โดยจาแนกเป็นการช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบฯ จานวน 4,953
ราย และผปู้ ระสบปัญหาทางสังคม จานวน 14,023 ราย สามารถแสดงเป็นกราฟ ดังน.ี้ -

กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบเป้าหมายในดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 15,000 ราย กับผลการดาเนินงานในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ
และผปู้ ระสบปญั หาทางสังคม จานวน 18,976 ราย

(ทีม่ า : ระบบรายงานผลการดาเนินงานผู้ได้รบั ผลกระทบฯ www.sdmutpso12.com)

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ยยี วยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก 17
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

กราฟที่ 2 แสดงผลการให้ความชว่ ยเหลอื ผู้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณค์ วามไม่สงบ
ในภาคใต้ จานวน 4,953 ราย

(ที่มา : ระบบรายงานผลการดาเนินงานผู้ได้รบั ผลกระทบฯ www.sdmutpso12.com)

ลาดับ ประเภทการใหค้ วามช่วยเหลอื สงขลา สตลู ปตั ตานี ยะลา นราธวิ าส จานวน

1 เยย่ี มเยยี นแนะนาให้คาปรึกษา/ 15 64 1,822 459 2,091 4,451

ฐานขอ้ มลู /ประสานหนว่ ยงานอน่ื

2 เงินสงเคราะห์ประเภทตา่ งๆเงินกู้ยมื 0 1 35 0 9

และทุนการศึกษา

3 รับมอบเคร่ืองอุปโภค บริโภคและกาย 3 0 72 58 317 450

อุปกรณ์

4 สนับสนุนอาชีพ/ร่วมโครงการ 1 7 1 10 24 43

กิจกรรม

รวม 19 72 1,898 532 2,432 4,953

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นที่เยยี วยาผูไ้ ดร้ บั ผลกระทบจาก 18
สถานการณค์ วามไม่สงบในพื้นทีจ่ ังหวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

กราฟที่ 3 แสดงผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสงั คม จานวน 14,023 ราย

(ทีม่ า : ระบบรายงานผลการดาเนินงานผู้ได้รบั ผลกระทบฯ www.sdmutpso12.com)

ลาดบั ประเภทการใหค้ วามช่วยเหลอื สงขลา สตลู ปัตตานี ยะลา นราธวิ าส จานวน

1 เย่ยี มเยยี นแนะนาให้คาปรึกษา/ 2,290 1,654 2,419 3,930 1,651 11,944
235
ฐานขอ้ มูล/ประสานหนว่ ยงานอน่ื 1,820
24
2 เงินสงเคราะห์ประเภทตา่ งๆเงินกู้ยมื 35 0 91 83 26

และทุนการศึกษา

3 รบั มอบเคร่ืองอุปโภค บริโภคและกาย 269 834 455 58 204
อปุ กรณ์

4 สนับสนุนอาชีพ/ร่วมโครงการ 15 1 00 8
กิจกรรม

รวม 2,609 2,489 2,965 4,071 1,889 14,023

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลื่อนที่เยยี วยาผไู้ ดร้ บั ผลกระทบจาก 19
สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

สว่ นที่ 2 ศูนย์ประสานการดาเนนิ งานดา้ นการเยยี วยาผไู้ ดร้ ับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เป็นศูนย์ประสานการดาเนินงานด้านการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานงานโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ เพื่อเป็นการ
หนุนเสริมให้เกิดกลไกการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รวมถึงการติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน สาหรบั ปีงบประมาณ 2561 ได้มกี ารดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังน้.ี -

2.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานโครงการหน่วยเคลื่อนท่ีเยียวยาฯ ประจาปีงบประมาณ
2561 หลักสูตร “MS Access การจัดการข้อมูล และออกแบบรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม MS Access สามารถ
นาความรทู้ ี่ได้รบั ไปจดั การขอ้ มลู ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทางาน
ระหว่างวนั ที่ 21-22 ธนั วาคม 2560 ณ โรงแรมปารค์ วิว รีสอรท์ อาเภอเมือง จงั หวดั ปตั ตานี

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ยยี วยาผู้ไดร้ บั ผลกระทบจาก 20
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

2.2 โครงการตลาดนัด คนเยียวยา สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 ได้รับสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการ “ตลาดนดั คนเยียวยา” จากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึง่ ได้จัดกิจกรรมเมือ่ วันที่ 26 – 27 มิถนุ ายน 2561 ณ ห้องน้าพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรและภาคส่วนต่างๆ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลการดาเนินงานเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวดั ชายแดนภาคใต้ ซึง่ ผไู้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มได้ รวมทั้งองค์กร และภาคส่วนต่างๆ ที่ดาเนินงานด้านการเยียวยา มีความร่วมมือในการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยา พัฒนา และฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 500 คน เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เครือข่ายภาครัฐ
และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
จานวน 200 คน และเจ้าหนา้ ที่ขององค์กรและภาคส่วนต่างๆ ทีด่ าเนนิ งานด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 300 คน

รูปแบบกิจกรรมประกอบดว้ ย

-การบรรยายในหวั ข้อ เร่ือง “Outside in : มมุ มองสภานิติบญั ญัติแห่งชาติกับการเยียวยา
ภาคใต้” ซึง่ รับเกียรติจาก นายอนศุ าสตร์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแหง่ ชาติ ซึง่ ได้มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการทางานเยียวยา มมุ มองของคนทางานเยียวยา และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพนื้ ที่จังหวดั ชายแดนภาคใต้

-การถอดบทเรียน “เปิดมุมมอง สะท้อนตัวตน คนทางาน”
โดย อาจารย์โซรยา จามจุรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี และทีมวทิ ยากร

-มอบโล่ “บคุ คลต้นแบบ การสรา้ งแรงบนั ดาลใจแก่ผู้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณค์ วามไม่
สงบจงั หวดั ชายแดนใต้” (ปตั ตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) จานวน 5 คน

-นิทรรศการผลงานด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
“เมืองจาลองการเกิดเหตุการณ์”

ฐานที่ 1 กระบวนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเมอ่ื เกิดเหตุการณ์
ฐานที่ 2 หนว่ ยงานที่ใหค้ วามช่วยเหลือด้านการเยียวยาจติ ใจ ซึ่งมีรปู แบบการนาเสนอ

ภายในบูธ เป็นการต้ังโต๊ะรับเคสจากฐานที่ 1
ฐานที่ 3 หน่วยงานภาครัฐทีใ่ หค้ วามช่วยเหลือต่อเนอื่ ง โดยมีรปู แบบการนาเสนอภายในบูธ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ยยี วยาผูไ้ ดร้ บั ผลกระทบจาก 21
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

ฐานที่ 4 หนว่ ยงานภาคประชาสังคม โดยมีภาคประชาสงั คมเข้าร่วม
ฐานที่ 5 หนว่ ยงานทีส่ นบั สนนุ ด้านทุนประกอบอาชีพ และการออกร้านจาหนา่ ยผลิตภัณฑ์

- ก า ร บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ เ ร่ื อ ง “ ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ น ก า ร ท า ง า น ”
โดยนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยยี วยาผู้ได้รบั ผลกระทบจาก 22
สถานการณ์ความไมส่ งบในพืน้ ทีจ่ งั หวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

2.3 การพัฒนาศักยภาพหน่วยเคลื่อนท่ีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่
สงบในภาคใต้ ประจาอาเภอเพื่อประชาผาสุก ในหัวข้อ “พัฒนางาน พัฒนาคน สร้างสรรค์สังคม”
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 ได้กาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปีโครงการหน่วยเคลื่อนที่
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ประจาอาเภอเพื่อประชาผาสุก กิจกรรม
พัฒนาศกั ยภาพผปู้ ฏิบตั ิโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส สงขลา และสตูล) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงา นได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพิ่มองค์ความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน จึงกาหนดให้มีการ
พัฒนาศักยภาพหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ ในหัวข้อ “พัฒนางาน พัฒนาคน สร้างสรรค์สังคม” ระหว่างวันที่
30-31 สิงหาคม 2561 ณ เลคเทอเรซ รีสอร์ท อาเภอละงู จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยา 5 จังหวัด ผู้ประสานงานโครงการประจา
สานกั งานส่งเสริมและสนบั สนุนวิชาการ 12 วทิ ยากร และเจ้าหนา้ ทีท่ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนิ้ 130 คน

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลื่อนทีเ่ ยยี วยาผู้ได้รบั ผลกระทบจาก 23
สถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ที่จังหวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ

โครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้
ประจาอาเภอเพ่ือประชาผาสุก ได้ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงการ
พฒั นาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการโครงการ
ให้สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 และสานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวดั 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-ปัจจุบนั รวมสิน้ 353,974,984 บาท
(สามร้อยหา้ สิบสามล้านเกา้ แสนเจด็ หม่ืนสีพ่ นั เกา้ รอ้ ยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ งบลงทุน งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน รวมท้งั สิ้น

ปี 2550 12,013,000.00 - 10,959,860.00 22,972,860.00

ปี 2551 21,945,000.00 - 14,555,000.00 36,500,000.00

ปี 2552 - - 25,000,000.00 25,000,000.00

ปี 2553 - - 25,550,200.00 25,550,200.00

ปี 2554 - 15,489,400.00 9,708,800.00 25,198,200.00

ปี 2555 - 16,947,400.00 10,223,970.00 27,171,370.00

ปี 2556 - 20,658,800.00 11,937,400.00 32,596,200.00

ปี 2557 - 21,629,100.00 12,011,095.00 33,640,195.00

ปี 2558 - 25,356,100.00 12,016,400.00 37,372,500.00

ปี 2559 - 28,809,939.00 9,600,000.00 38,409,939.00

ปี 2560 - 33,515,520.00 8,144,000.00 41,659,520.00

ปี 2561 - - 7,904,000.00 7,904,000.00

รวม 33,958,000.00 162,406,259.00 157,610,725.00 353,974,984.00

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นที่เยยี วยาผ้ไู ดร้ บั ผลกระทบจาก 24
สถานการณ์ความไมส่ งบในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ (เงนิ อดุ หนนุ )

ปีงบประมาณ 2561 สานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
ยะลา และสงขลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31
พฤษภาคม 2548 และ 14 สิงหาคม 2555 และระเบียบของหน่วยงาน จานวน 19,793,000 บาท
(สิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ เบื้องต้นเม่ือเกิด
เหตกุ ารณค์ วามไม่สงบฯ สามารถจาแนกเปน็ รายจังหวัด ดังน้.ี -

จงั หวัด จานวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ งบประมาณท่ี งบประมาณท่ี คงเหลือ

นราธิวาส ทีช่ ว่ ยเหลือ (คน) ไดร้ ับ (บาท) เบิกจา่ ย (บาท) 33,000
ปัตตานี 914,000
ยะลา 81 12,135,000 12,102,000 131,000
สงขลา
72 5,315,000 4,401,000 0
รวม 1,078,000
61 2,105,000 1,974,000

7 238,000 238,000

221 19,793,000 18,715,000

การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ (ช่วยเหลือต่อเน่ืองระยะยาว)
ที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จ่ายเงินรายเดือนให้กับเด็กกาพร้า
เด็กที่พ่อแม่บาดเจ็บสาหัส/ทุพพลภาพ ครอบครัวอุปถัมภ์ และผู้พิการ งบประมาณในส่วนนี้เบิกจ่าย
จากกรมบัญชีกลางโดยผ่านระบบ E-payment จานวน 135,856,500 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้าน-
แปดแสนห้าหม่นื หกพนั ห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถจาแนกเปน็ รายจงั หวัดได้ ดังน้ี.-

จงั หวัด ยอดสะสมจานวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ งบประมาณ (บาท)
ที่ พม.ชว่ ยเหลือ (ต.ค. 60-ก.ย. 61) (คน)
นราธิวาส 45,344,000
ปัตตานี 19,090 52,127,000
ยะลา 24,416 33,881,000
สงขลา 17,709 4,504,500
1,965 135,856,500
รวม 63,180

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปตั ตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นที่เยยี วยาผู้ได้รบั ผลกระทบจาก 25
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

“..จุดประกายความหวัง
ฟืน้ ฟูกาลงั และศรทั ธา
ชว่ ยเหลือผู้ได้รบั ผลกระทบที่ประสบปัญหา
พร้อมเยียวยา ดว้ ยความเต็มใจ..”

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นที่เยยี วยาผไู้ ดร้ บั ผลกระทบจาก 26
สถานการณ์ความไมส่ งบในพื้นที่จังหวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลื่อนที่เยยี วยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก 27
สถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรมทไี่ ด้รบั มอบหมายใหด้ าเนินการในปีงบประมาณ 2561

หนว่ ยเคลื่อนที่เยียวยาฯ จงั หวัดสงขลา

สานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วย
เคลื่อนที่เยียวยาประจาอาเภอฯ จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 16 อาเภอ ดาเนินงานเร่ืองซ่อมบ้านผู้สูงอายุ
จานวน 16 หลัง อาเภอละ 1 หลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาการประเมินผล
สภาพก่อนซ่อม , ระหว่างซ่อม และหลังซ่อม จัดหาวัสดุและแรงงานสมทบในการดาเนินงานการปรับปรุง
บ้านพกั ที่อยู่อาศยั ตรวจสอบความเรียบร้อย สง่ มอบผลงานซ่อมแซมให้ผู้กลุ่มเป้าหมายโดยขอปรับสภาพ
ท่อี ยู่อาศัย พื้นบา้ น ฝาผนังบ้าน เนือ่ งจากอนั เกา่ สภาพทรดุ โทรมมาก
ก่อนการดาเนินการ

ระหวา่ งการดาเนินการซ่อม

ซ่อมเสร็จ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นที่เยยี วยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก 28
สถานการณ์ความไมส่ งบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการจงั หวดั เคลื่อนที่ "หนว่ ยบาบัดทกุ ข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการ
ที่จังหวัดสงขลาได้จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชน
ในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทางานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ
การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคมและอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการ
อย่างเต็มที่

ซึ่งโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนาส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ
และได้รับทราบถึงปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และสานักงานพัฒนาสังคม
และความม่นั คงของมนษุ ย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยาประจาอาเภอของแต่ละอาเภอเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ยยี วยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก 29
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เยียวยาฯ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการน้าพระทัยพระราชทาน
สว่ นภมู ิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจาปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ิติ์ พระบรมราชินนี าถ ในรชั กาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2561 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ตาบลพะวง อาเภอเมือง
สงขลา และกิจกรรมภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน พร้อมมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค
จานวน 250 คน และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้มอบเงินสงเคราะห์
ครอบครวั แก่เดก็ นกั เรียนยากไร้ จานวน 100 คน รายละ 2,000 บาท

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นทีเ่ ยยี วยาผู้ไดร้ บั ผลกระทบจาก 30
สถานการณ์ความไมส่ งบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรมทไี่ ด้รบั มอบหมายให้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561

หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ยียวยาฯ จงั หวดั ปัตตานี

การลงเยี่ยมผไู้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่จงั หวดั ปัตตานี

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลื่อนที่เยยี วยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก 31
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

หน่วยเคลื่อนที่เยียวยาอาเภอมายอร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่อาเภอมายอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและ
ให้กาลังใจ ผู้นาชมุ ชน และประชาชนในพื้นทีท่ ีร่ ่วมกันสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวเด็กพิการที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคณุ ภาพชวี ิตผู้ดอ้ ยโอกาส

Bg

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นที่เยยี วยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก 32
สถานการณ์ความไมส่ งบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรมทไี่ ดร้ บั มอบหมายให้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561

หน่วยเคลือ่ นที่เยียวยาฯ จังหวัดยะลา

โครงการล้อมรักครอบครัวล้อมร้ัวลูกหลาน (ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว พร้อมท้ังเพิ่มเติม
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาท ของพ่อแม่
บทบาทของลูก) และปลูกฝงั วิถีการดาเนินชีวิตที่ดี รวมท้ังส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้
ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กลุ่มเป้าหมายครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จานวน 100 คน ในระหว่างวันที่
6 – 8 มิถนุ ายน 2561 ณ จงั หวัดกระบี่

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นที่เยยี วยาผไู้ ดร้ บั ผลกระทบจาก 33
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรมทไี่ ดร้ ับมอบหมายให้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561

หน่วยเคลื่อนทีเ่ ยียวยาฯ จงั หวัดสตูล

กิจกรรมเยียวยาจิตใจครอบครัว จากใจ ศอ.บต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านจิตใจให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการช่วยเหลือเยี ยวยาฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ทราบช่องทางและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ มีกลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-ปัจจุบัน ครอบครัวละ 5 คน จานวน 4 รุ่นๆ ละ 30
ครอบครัว (150คน/รุ่น) เม่ือวันที่ 17 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการมอบปัจจัยละศีลอดให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียน
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ และมอบปัจจัยละศีลอด กลุ่มเป้าหมายครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบฯที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดสตูล จานวน 77 ครอบครัว เม่ือวันที่ 1-5 มิถุนายน
2561 ณ จังหวัดสตูล

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นทีเ่ ยยี วยาผไู้ ดร้ บั ผลกระทบจาก 34
สถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ ังหวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเยียวยาฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร ว ม 1 2 0 ค น เ ม่ื อ วั น ที่ 1 5 - 1 8 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 1
ณ โรงแรม บีพี แกรนทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประชมุ เชิงปฏิบัติการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานตามหลกั เกณฑ์การใหก้ ารช่วยเหลือ
เยียวยา วตั ถปุ ระสงค์เพื่อจัดทาแนวทางการปฎิบัติงานสาหรบั เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน มีความคล่องตวั
มีประสิทธิภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชดั เจน กลุ่มเป้าหมาย 87 คน ระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน
2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ รีสอรท์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลื่อนที่เยยี วยาผู้ไดร้ บั ผลกระทบจาก 35
สถานการณ์ความไมส่ งบในพื้นที่จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

สัมมนาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปัญหาทางกฎหมายอิสลามเพื่อการ
คุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและปัญหาทางกฎหมายอิสลามเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ./สสจ./สานักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัด สตรี และเครือข่าย 4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล รวมผู้เข้าร่วมจานวน
ท้ังสิน้ 90 คน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ รีสอร์ท อาเภอหาดใหญ่
จังหวดั สงขลา

โครงการ “รวมพลคนเยียวยา ของ ศอ.บต. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาที่เป็น
ระบบแบบมีส่วนร่วม รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเยียวยาฯ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 100
คน ระหว่างวนั ที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อาเภอเมือง จงั หวัดปตั ตานี

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นที่เยยี วยาผู้ไดร้ บั ผลกระทบจาก 36
สถานการณค์ วามไม่สงบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการมอบถุงเยีย่ มบ้านครอบครัวผไู้ ด้รับผลกระทบฯรว่ มกบั ศอ.บต.และติดตามโครงการ
คุณภาพชีวิตในพื้นท่ีจังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่อาศัยอยู่ใน จ.สตูล กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดสตูล จานวน 50 ครอบครัว
ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดสตลู

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นทีเ่ ยยี วยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก 37
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรมทไี่ ดร้ บั มอบหมายให้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561

หน่วยเคลื่อนทีเ่ ยียวยาฯ จงั หวัดนราธิวาส

โครงการ 9 ของขวัญปีใหม่ก้าวไปกับ “พม” ปี 2561 เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัดนราธิวาส โดยมีกิจกรรมจากหน่วยงานในจังหวัดสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สงั คมและความมัน่ คงของมนษุ ย์ อาทิเช่น มอบเช็คเงินสด/ชุดของใชเ้ ดก็ แรกเกิด มอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ
และผดู้ ้อยโอกาสทีย่ ากจน

จัดอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกกระทาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.
คุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และเป็นการให้ความรู้เร่ือง พรบ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในทุกภาคส่วนของสังคม เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2561
ณ สานักงานพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวดั นราธิวาส

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลื่อนทีเ่ ยยี วยาผู้ได้รบั ผลกระทบจาก 38
สถานการณค์ วามไมส่ งบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลื่อนทีเ่ ยยี วยาผู้ได้รบั ผลกระทบจาก 39
สถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลื่อนทีเ่ ยยี วยาผู้ได้รบั ผลกระทบจาก 40
สถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

หนว่ ยงาน/ภาคีเครือขา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลือ่ นที่เยยี วยาผู้ไดร้ บั ผลกระทบจาก 41
สถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพือ่ ประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

การทางานในพื้นที่มหี ลายหน่วยงานเข้าไปสนบั สนุนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ซึง่ แตล่ ะหน่วยงานต่างก็มีภารกิจทีแ่ ตกต่างกันไป การทางานล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ เพื่อเป็นการลดความซ้าซ้อนในการทางาน ดังนั้นการทางานของหน่วยงานต้องมีการบูรณาการ
งานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบและการดาเนินงานออกมามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี

1. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวดั ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
2. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศวชต.)
3. ศนู ย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนือ่ งจากสถานการณค์ วามไม่สงบฯ ประจาจงั หวัด
4. ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาประจาอาเภอ
5. สานกั งานพฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)
6. สานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษา
7. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.)
8. กรมคุ้มครองสทิ ธิและเสรภี าพ
9. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
10. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
11. โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพตาบล (รพ.สต.)
12. กองทนุ เพื่อเด็กแหง่ สหประชาชาติ หรอื ยูนิเซฟ (United Nations Children’s Fund - UNICEF)
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวี ิชยั
14. มหาวิทยาลยั ทกั ษิณ
15. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหน่วยเคลือ่ นที่เยยี วยาผไู้ ด้รบั ผลกระทบจาก 42
สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสกุ ประจาปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดาเนินงานโครงการหนว่ ยเคลื่อนทีเ่ ยยี วยาผู้ได้รบั ผลกระทบจาก 43
สถานการณค์ วามไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาอาเภอ เพื่อประชาผาสุก ประจาปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสงเสรมิ และสนบั สนุนวิชาการ 12
354 หมู 2 ตำบลพะวง อำเภอเมอื ง จงั หวดั สงขลา 90100

โทรศัพท 074 330222 โทรสาร 074 330228
E-mail : [email protected]


Click to View FlipBook Version