The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ต้นแบบชีวิต จากปลายด้ามขวาน new

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by TPSO 11, 2022-05-24 22:35:50

ต้นแบบชีวิต จากปลายด้ามขวาน new

ต้นแบบชีวิต จากปลายด้ามขวาน new

KNOWLEDGE

MANAGEMENT
2565

ต้นแบบชีวิต
จากปลายด้ามขวาน

จดุ เรมิ่ ตน้ ของเสน้ ทางแหง่ ความสาเร็จในชวี ิตของคุณ
เรม่ิ งา่ ยๆ ด้วยการตอบคาถามท่วี า่

“อะไร คือ ส่ิงที่ทาใหเ้ รามีความสขุ ? ”

สานักงานสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ วชิ าการ 11
@474pmdwl www.http://tpso11.m-society.go.th

KMKNOWLEDGE MANAGEMENT :

2565ROLE MODEL

ต้นแบบชีวิต จากปลายด้ามขวาน

คานา

จากสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดความสูญเสียท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ พิการ ชุมชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดความไม่ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนยงั คงมี “ภาพจา” จากเหตุการณ์และการสูญเสีย
ยังท้อแท้สิ้นหวังหมดกาลังใจในการใช้ชีวิต อย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี
ท่ีสามารถปรับตวั ใหเ้ ขา้ กับวถิ ชี ีวิตท่ีมกี ารเปลย่ี นแปลง สามารถดาเนินชวี ติ ได้อยา่ งเข้มแข็ง มีความอดทน และวิริยะอุตสาหะ
มีพลงั ใจ มีแรงบันดาลใจ มีแนวคิดในการต่อสู้กบั ปญั หาอุปสรรค รวมท้ังสามารถเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม ภายใต้ข้อจากัดของสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน จนเป็นที่ประจักษ์ สมควรท่ีจะได้รับ
การยกยอ่ งในฐานะของการเปน็ ตน้ แบบหรอื แรงบนั ดาลใจในการใช้ชีวติ อยา่ งเขม้ แข็งและมคี ณุ คา่

สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) พิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” จัดทาเป็นชุดองค์ความรู้ ROLE MODEL
"ต้นแบบชีวิต จากปลายด้ามขวาน“ โดยดาเนินการถอดบทเรียน ผลกระทบจากความสูญเสีย ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผล
ตอ่ การดาเนินชีวิต รูปแบบ แนวคิด และหลักในการใช้ชีวิตที่เป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งนาไปสู่การเอาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตเป็นแรง
บันดาลใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป หน่วยงานทั้งใน และนอกพื้นที่
“ให้เข้าใจ เขา้ ถงึ และไม่ทอดท้งิ กัน”

สานกั งานสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ วิชาการ 11
พฤษภาคม 2565

สารบญั ROLE MODEL

1 เ ส้ น ท า ง ก า ร เ ยี ย ว ย า
3 เ กณฑ์ การพิ จารณาคั ดเ ลื อก “บุ คคลต้ นแบบ ”
4 แรงบั นดาลใจ จากเ มอร์ เ รย์ นิ วแลนด์ ส
5 ค ว า ม สา เ ร็ จ แ ล ะ 5 แ น ว คิ ด ค ว า ม สา เ ร็ จ

ต้ น แ บ บ ค ว า ม สา เ ร็ จ

7 - 9 ต้ น แ บ บ ด้ า น สั ม ม า ชี พ

7-8 นายสุเมธ สิมประเสริฐ (ปัตตานี)
9 นางอัจนาร์ แมดิงแว (นราธิวาส)

1 0 - 1 1 ต้นแบบด้านการทาประโยชน์เพื่อสังคม
10-11 ดาบตารวจอาชานัย อับดุลลาเตะ (สตูล)

1 2 - 1 3 ต้ น แ บ บ ด้ า น ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง

12-13 นางกาไล บัวแดง (สงขลา)

1 4 - 1 5 ต้ น แ บ บ ด้ า น ค ว า ม เ พี ย ร พ ย า ย า ม
14-15 นางสาวฮานานี โซ๊ะปาเนาะ (ยะลา)
1 7 สุ ด ท้ า ย . . . ป ล า ย ท า ง . . . ต้ น แ บ บ ชี วิ ต

ROLE MODEL May, 2022

เส้นทางการเยยี วยา

ย้อนเสน้ ทางไป ในปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อาเภอ ในจังหวัดสงขลา คือ อาเภอเทพา
อาเภอนาทวี อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอจะนะ ซึ่งเหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรง ขยายเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิด
ความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องให้
การช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเกิดข้ึนตามมา อันสง่ ผลกระทบต่อคณุ ภาพ
ชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง และโดยอ้อม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ ที่เกิด
สถานการณค์ วามไม่สงบ

การเยียวยากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจากสถานการณ์ฯ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นการดาเนินงานตามภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
โดยสานักงานส่งเสริมและสนบั สนุนวิชาการ 11 สงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระดับพื้นท่ี มีบทบาท
เปน็ ศูนย์ประสานการดาเนินงานหนว่ ยเคลื่อนทเี่ ยยี วยาฯ ในพ้ืนท่ี 5 จงั หวัดชายแดนภาคใต้ สนบั สนนุ การทางานของ
หน่วยเคล่ือนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ซ่ึงประจาอยู่ในสานักงานพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล รวม 113 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่
สารวจข้อมูลผ้ปู ระสบปัญหาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงาน ดาเนินการและสนับสนุนการเยียวยาฯ และการจัดสวัสดิการ
สงั คมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี สร้างความตระหนัก
ให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลคนและสังคม ลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนให้กาลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายของ พม. ในพื้นท่ี ประสานความร่วมมือกับ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ คอยเฝ้า
ระวังเตือนภัยทางสังคมด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม และปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและ จัดสวัสดิการสังคมแก่
กลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ฯ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับกลุม่ เป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ฯ ไม่ว่าจะเป็นเด็กกาพร้า เด็กท่ีพ่อแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส/พิการ คนพิการ และสตรีหม้าย ให้มีชีวิต
และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ซ่ึงรวมระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลายาวนาน
กว่า 15 ปี

สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ พิการ ทาให้เกิดผู้ได้รับผลกระทบ จานวน
20,726 ราย ที่มา:ศนู ยป์ ระสานงานวิชาการใหค้ วามช่วยเหลือผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตคุ วามไม่สงบจังหวดั ชายแดน
ใต้ (ศวชต.) มีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ 4 กลุ่ม รวม 12,047 ราย ได้แก่ กลุ่มเด็กกาพร้าพ่อ แม่
หรือพ่อและแม่เสียชีวิต 5,730 ราย กลุ่มเด็กกาพร้า กลุ่มเด็กพ่อแม่บาดเจ็บสาหัส/พิการ 2,555 ราย กลุ่มคน
พิการ 807 ราย และกลุ่มสตรีหม้าย 2,955 ราย (ท่ีมาระบบรายงานผลการดาเนินงานผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ สสว.11 ณ วันที่ 30 ก.ย.64)

1

ROLE MODEL May, 2022

การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ทั้งในกลุ่มของเด็กกาพร้า สตรีหม้ายและ

ผพู้ ิการ รวมถึงครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ น้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน ซ่ึงการดาเนินการให้ความช่วยเหลือมีท้ัง
การสงเคราะห์เยียวยาในเบ้ืองต้น และการลงพื้นท่ีเพ่ือเยี่ยมเยียนให้กาลังใจ ซึ่งผลสาเร็จที่สาคญั ของการดาเนินงาน
คือ ภาพของผู้ได้รับผลกระทบฯ ท่ีค่อยๆ ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างกลมกลืน โดย ผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ หลายรายสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง มีความอดทน และวิริยะอุตสาหะ มีพลงั ใจในการยืนหยัด
ต่อสู้เพ่ือก้าวต่อไปของชีวิต รวมทั้งสามารถเป็นกาลังสาคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคมภายใต้ข้อจากัดของ
สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ี สมควรที่จะได้รับการยกย่องในฐานะของการเป็นต้นแบบหรือแรงบันดาลใจในการ
ใช้ชวี ติ อย่างเขม้ แขง็ และมคี ุณค่า

สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) เล็งเห็นความสาคัญท้ังการให้การช่วยเหลือเยียวยา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ได้ดาเนินการ พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ฯ ท่ีอยู่ในกลุ่มสีเขียว ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีผ่านพ้นเหตุการณ์แห่งความสูญเสีย มีความรู้ ความสามารถ
ในการดารงชีวติ โดยพง่ึ พาตนเองไดอ้ ยา่ งเข้มแข็ง มีบทบาททางสังคมในการใหค้ วามช่วยเหลอื ผูอ้ น่ื ไดร้ ับการยอมรบั
และความเชื่อถือจากคนในสังคม หรือการได้รับรางวัลทางด้านสังคมหรือจากหน่วยงานต่างๆ สามารถเป็น “บุคคล
ต้นแบบ” โดย สสว.11 ได้จัดทาเป็นชุดองค์ความรู้ เรื่อง "ต้นแบบชีวิต จากปลายด้ามขวาน“ พิจารณาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรหาบุคคลในการเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกาลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ที่ได้รับ
การคดั เลอื ก และเพื่อเปน็ แรงบนั ดาลใจให้ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ มีความเชอ่ื ม่ันศรทั ธาในการทาความดี
ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นการถอดบทเรียนผลกระทบจากความสูญเสีย
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต รูปแบบ แนวคิด และหลักในการใช้ชีวิตท่ีเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งนาไปสู่การเอาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
เป็นแรงบันดาลใจแก่ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆ สามารถนาหลักเกณฑใ์ นการพิจารณาคัดเลอื กไปเป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในพื้นท่ี/หน่วยงาน
ไดต้ อ่ ไป

2

ROLE MODEL May, 2022

เกณฑก์ ารพจิ ารณาคดั เลอื ก “บคุ คลตน้ แบบ”

1. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส
ยะลา ปตั ตานี สงขลา และสตลู )

2. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการดารงชีวิต มีความอดทน วิริยะอุตสาหะ โดยพึ่งพาตนเองได้
อย่างเข้มแข็ง

3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเป็นต้นแบบ มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนท่ีถือเป็นแบบอย่างท่ีดีอย่าง
ต่อเนื่อง

4. เป็นผู้ที่มีบทบาททางสังคมในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ได้รับการยอมรับ และความเช่ือถือจากคน
ในชุมชน สงั คม มผี ลงานโดดเดน่ จนเปน็ ท่ีประจักษ์

5. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ยึดมน่ั ในคณุ ธรรมจรยิ ธรรม

โดยมพี ฤติกรรมและผลงานเป็นท่ปี ระจักษ์ เหน็ ไดถ้ งึ ความเป็นรปู ธรรม ดงั นี้

1. พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุ มีผล ใช้ความรู้
ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม
ไม่ประมาท สรา้ งภมู ิคุม้ กนั ท่ีดี รเู้ ท่าทนั การเปลย่ี นแปลง

2. วินัย ใฝ่รู้ หมายถึง การยึดม่ันและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ท้ังวินัยต่อตนเอง ในการผลักดัน
ชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ เคารพต่อกฎหมาย และยึดม่ัน
ตามหลักศาสนาทต่ี นเองนบั ถือ เรียนรู้ พัฒนา ตลอดเวลา

3. ซื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง ความซ่ือตรง ความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจริง
ความถูกตอ้ ง ความเปน็ ธรรมทง้ั ปวง กล้าปฏิเสธการกระทาท่ีไม่ซื่อตรง ไม่ซ่ือสัตย์ของบุคคลอ่นื ท่ีจะก่อให้เกิด
ความเสยี หายตอ่ สว่ นรวม

4. จิตอาสา หมายถึง การเปน็ ผู้ที่ใส่ใจต่อสังคม ต่อสาธารณะ และอาสาลงมือทา อย่างใดอย่างหน่ึง
อันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความสามัคคี เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคมและของประเทศชาติ โดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน ทาความดี เพอื่ ความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสงั คมทาอย่างสมา่ เสมอจนเปน็ นิสยั

3

การได้รับแรงบันดาลใจ ไมไ่ ด้ทาให้คณุ
เสยี อะไรไปเลย แต่มันกลบั ช่วย
บนั ดาลทกุ สง่ิ มาให้กับคณุ

เ ม อ ร์ เ ร ย์ นิ ว แ ล น ด์ ส

ทีม่ า : HTTPS://WWW.MANPOWERTHAILAND.COM/10-INSPIRATION-QUOTE

เพ่อื ใหท้ กุ คนเขา้ ใจถงึ การรบั แรงบนั ดาลใจจากคนรอบตวั
หรอื คนทป่ี ระสบความสาเรจ็ เพ่อื เปน็ แรงพลกั ดนั

ใหต้ วั เองทมุ่ เท และตง้ั ใจทาใหต้ วั เองประสบความสาเรจ็

4

ROLE MODEL May, 2022

ความสาเรจ็ จากบทความ อยากประสบความสาเร็จในชวี ิต ทาได้แน่ แค่ 5 ข้อ
https://moneyhub.in.th/article/life-successful/

เปรียบเสมือนหลักชัยที่ทุกชีวิตต่างเฝ้าแสวงหา ไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จทางด้านหน้าที่การงาน ความสาเร็จทางด้าน
การเรียน ความสาเร็จทางด้านความรัก ความสาเร็จทางด้านชีวิตครอบครัว ตลอดจนถึงความสาเร็จอื่นใดก็ตามต่างก็นับเป็นส่ิงที่
นามาซึง่ ความสขุ แกช่ วี ิตทง้ั สน้ิ แต่ความสาเร็จในชีวิตน้ัน อาจไม่ใช่ส่ิงที่จะได้มาโดยง่ายดังใจคิด ทว่าต้องอาศัยพื้นฐานของทัศนคติ
อันดเี ป็นท่ีตงั้

แนวคดิ สคู่ วามสาเรจ็

มตี น้ แบบทดี่ ี รบี ลุกขึ้นแล้วก้าวเดนิ ต่อไป
ส่ิงที่สาคัญประการแรก คือ การมีต้นแบบที่ดี ทุกชีวิตย่อมต้องพบเจอกับปัญหาและบ่อยครั้ง

เพราะการมีต้นแบบท่ีดีเปรียบเสมือนกับชีวิตมีทางลัด ที่เราทุกคนอาจพบว่าตนเองได้พล้ังเผลอทาในสิ่งที่ผิดพลาด
ในการก้าวเดินไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ แต่ทุกความผิดพลาดไม่ควรเป็นส่ิงที่จะทาให้เราฉุดรั้งตัวเอง
ในที่น้ีอาจไม่ใช่การลอกเลียนแบบชีวิตให้เหมือนใครสักคน ไว้ในห้วงอารมณ์อันขุ่นมัวหรือบ่ันทอนกาลังใจของตนเอง
ไปเสียหมดทุกด้าน แต่อาจเป็นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ซ่ึงเรา ในการที่จะลงมือทาสิ่งหน่ึงสิ่งใดต่อไป ทว่าควรจะนับเป็น
เห็นว่าบุคคลท่านนั้นประสบความสาเร็จ และสร้างความ บทเรียนคร้ังสาคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และไม่วกกลับ
ประทับใจให้กับเรา ไปสู่ความผิดพลาดน้ันอีก หลายคร้ังทคี่ วามผิดพลาดถูกหยิบ
ยกมาเปรียบเทียบกับการหกล้ม ซึ่งหากเป็นจริงดังเช่น
เรยี นรแู้ ละพัฒนาตนเองอยเู่ สมอ คาเปรียบนั้น เคล็ดลับสาคัญก็คือการรีบลุกขึ้นมาเสียแต่
เคล็ดลับที่จะทาให้เราประสบความสาเร็จในชีวิต โดยเร็วหรือรีบสลัดตัวเองออกจากกับดักที่จะคอยบ่ันทอน
กาลังใจนั่นเอง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ชีวิตก้าวเดินต่อไป
ข้อถัดมา ได้แก่ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สู่หลกั ชัยแหง่ ความสาเรจ็ ดังท่ีปรารถนาได้ในที่สุด
แนวคิดข้อนี้เปรียบเสมือนเป็นหัวใจสาคัญที่จะขาดไปไม่ได้
เปน็ อันขาด เนอ่ื งจากการเรยี นรู้และพัฒนาตนเองนับเป็นส่ิง เลอื กเส้นทางทีเ่ หมาะสม
ท่ีจะทาให้เราก้าวพ้นจากสภาวะท่ีเป็นอยู่ไปสู่ส่ิงที่ดีกว่าได้ หลายคร้ังที่ชีวิตต้องก้าวมาถึงจุดที่ต้องพบกับ
และสิ่งท่ีสาคัญเป็นอย่างย่ิงก็คือเม่ือเราได้เรียนรู้สิ่งหน่ึงส่ิง
ใดแล้วก็จาเป็นท่ีจะต้องรู้จักนาความรู้น้ันมาใช้ให้เกิด ทางเลือกซึ่งราคาอันแสนแพงที่ต้องจ่ายในการเลือกเดินไป
ประโยชน์ นามาพัฒนาตนเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากทา บนเส้นทางใดเส้นทางหน่ึงก็คือโอกาสในการเดินไปตาม
เช่นนี้อย่างสม่าเสมอก็จะสามารถทาให้เราทุกคนประสบ เส้นทางท่ีเหลือและหัวใจสาคัญท่ีจะใช้รับมือต่อภาวะ
ความสาเรจ็ ในชวี ิตไดใ้ นที่สุด ดังกล่าวก็คือสติในการพิจารณาอยา่ งรอบคอบ ท้ังน้ีจะต้อง
ไมร่ อช้าท่จี ะคว้าโอกาส พิจารณาโดยรอบด้านว่า แต่ละเส้นทางที่มีโอกาสก้าวเดิน
ต่อไปนั้น มีความเหมาะสมต่อตัวเรามากน้อยอย่างไร
เพราะโอกาส คือ ประตูสู่ความสาเร็จ ทุกชีวิต มีความเสี่ยงหรือไม่ และเราจะได้อะไรจากการเลือกน้ัน
ท่ตี อ้ งการก้าวไปสู่ความสาเรจ็ จึงไมค่ วรรอช้าที่จะคว้าโอกาส อย่างไรก็ตามเมื่อตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตได้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในหน้าที่การงาน โอกาสในการออก ส่ิงที่ควรทาก็คือ การมานะ ทุ่มเทท่ีจะก้าวเดินไป
เดินทาง โอกาสที่จะได้พบปะผู้คนได้พบเจอประสบการณ์ บนเส้นทางน้ัน โดยไม่ลังเลเพราะหากเราได้พิจารณาอย่าง
อันแปลกใหม่ ไม่มีส่ิงใดรับประกันได้ว่าโอกาสดังกล่าวน้ีจะ รอบคอบแล้ว เส้นทางท่ีเลือกน้ันก็ย่อมจะทาให้เราประสบ
ผ่านมาอีกหรือไม่หากไม่รีบไขว่คว้าไว้เสียแต่โดยเร็วโอกาส ความสาเร็จในชีวิตได้
ท่ีดีก็อาจหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายสาหรับแนวคิดข้อน้ี
จึงนับว่าสาคญั ยง่ิ โดยเฉพาะสาหรับผู้ซ่งึ วาดหวังที่จะประสบ แนวคดิ ทั้ง 5 ขอ้ หวงั ว่าพอจะเปน็
ความสาเร็จในชวี ติ ประโยชน์และสามารถนาไปเป็นแนวทาง

ในการดาเนินชวี ติ ได้

5

ต้ น แ บ บ ค ว า ม สา เ ร็ จ

จ า ก ผู้ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ ค ว า ม ไ ม่ ส ง บ ใ น พ้ื น ท่ี
จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ใ ต้

6

ตน้ แบบ ด้านสมั มาชพี

สุ เ ม ธ สิ ม ป ร ะ เ ส ริ ฐ

SUMATE SIMPRASERT ROLE MODEL PATTANI

" ขยัน อดทน มุ่งมนั่ พัฒนา สเุ มธไกด่ าโคกโพธ์ิ

วางแผนชีวติ คิดเปน็ ระบบ พัฒนาตนเอง เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ มีพัฒนาการความคิด
อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนชีวิตจัดตารางชีวิต มุ่งมั่น
มุ่งมัน่ ประกอบอาชพี " ประกอบสัมมาอาชีวะต่างๆ เช่น ทาขนมขาย เลี้ยงนกกรง
หัวจุก เพาะพันธุ์หนอนนก เลี้ยงปลาสวยงาม เพาะพันธ์ุ
.............. ขยายพันธุ์ไก่เนื้อข้ามสายพันธุ์ อาทิ ลูกผสมไก่บ้าน ไก่เบตง
ไก่เก้าช่งั และไกด่ า ประยกุ ตป์ ระดิษฐเ์ ครอื่ งมือฝกั ไข่จากกล่อง
สุเมธ สิมประเสริฐ หรือเมธ ปัจจุบันอายุ 37 ปี โฟมเก่าๆ ตู้เย็นเก่าๆ คิดสูตรผสมอาหารให้ไก่เน้ือเพ่ือ
เ รี ย น จ บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า ป ร ะ ม ง จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ลดต้นทุน และเสรมิ ภมู ติ า้ นทานใหไ้ ก่แข็งแรง โตไว
เทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ก่อน
รับปริญญาเดินทางกลับมาช่วยแม่ขายของในงานเทศกาล
ประจาปี วันที่ 5 ตุลาคม 2552 เป็นวันที่ครอบครัวต้อง
จดจาไปตลอดชีวิต เกิดเหตุระเบิด ทาให้สะเก็ดท่ีซ่อนอยู่
ในท่อไอเสียรถยนต์ ยาวประมาณ 3 นิ้ว กระเด็นปักเข้าที่
บริเวณท้ายทอยของสุเมธ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เนอื้ สมองบางส่วนได้รับความกระทบกระเทอื น เสยี หาย

หลังจากเกิดเหตุ 25 วัน สุเมธรู้สึกตัวอีกที พบว่า
ตัวเองอยู่โรงพยาบาล ไม่สามารถขยับตัวได้ ทาให้รู้สึก
ท้อแท้ ส้ินหวัง หลังจากฝึกกายภาพอยู่ระยะหนึ่ง จึงได้
กลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน พร้อมกับข่าวร้ายที่หมอแจ้งว่า
"อาจจะพิการหรือทุพพลภาพ“ ชีวิตของสุเมธอาจจะไม่
เหมือนเดิมอีกต่อไป คาพูดท่ีได้ฟังจากหมอ ทาให้สุเมธ
เกดิ ความว้าวนุ่ ทอ้ แท้ สิ้นหวงั จนทาให้คิดสั้น คลานเข้าไป
ในหอ้ งนา้ หยบิ น้ายาลา้ งหอ้ งนา้ คิดจะดื่มหวังจะฆ่าตัวตาย
แต่ไม่สาเร็จ แม่ได้เข้ามาห้ามไว้ทัน และจากคาพูดของแม่
ท่ีว่า “แม่ยังไม่อยากให้เมธตาย แล้วทาไมเมธถึงอยาก
ตาย” ด้วยคาพูดของผู้เป็นแม่ทาให้สุเมธกลับมามุมานะ
พัฒนาตนเอง ด้วยความมุ่งม่ัน อดทน จนสภาพร่างกาย
ค่อยๆ ดีข้ึนตามลาดับ กระท่ังกลับมาเดินได้แม้จะไม่ถนัด
นัก การพูดอาจจะช้ากว่าปกติ ด้วยความเป็นคนใฝ่รู้ สุเมธ
มีการศึกษาตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยี งของรัชกาลที่ 9 และวงจรห่วงโซ่อาหารจนสเุ มธ

7

SUMATE SIMPRASERT

28 ก.พ.57 สเุ มธเขา้ รบั พระราชทานรางวลั "ประชาบดี" เชิดชูเกยี รติ สุเมธรู้ประโยชน์และการใช้คุณค่าจากทุกส่ิง
ผู้ทาคุณประโยชน์ดเี ด่น ประจาปี 2556 ด้านบุคคลผอู้ ยู่ในสภาวะลาบาก ทกุ อยา่ งรอบตวั เม่อื มเี วลาว่างจากการให้อาหารไก่ จะขับขี่
ทสี่ ามารถดารงชีวติ เปน็ แบบอยา่ ง ควรคา่ แกก่ ารยกยอ่ งเชิดชู ได้รบั พระราชทานรางวัล รถจักยานยนต์พ่วงข้างหรือรถคู่ ชีพรับน้าถัง หรือ
จากพระเจ้าวรวงศเ์ ธอ พระองคเ์ จา้ โสม สวลี กรมหม่นื สทุ ธนารีนาถ น้าโพลาลิส ไปขายในหมู่บ้าน และแวะที่วัดเพ่ือทาความ
สะอาดห้องน้า เก็บขยะภายในวัด ซึ่งถือเป็นกิจวัตร
ตามข้อตกลงกับทางราชการท่ีระบุให้บาเพ็ญสาธารณกุศล
โดยราชการ มเี งนิ ชว่ ยเหลือเดือนละ 4,500.- บาท ซึ่งแสดง
ให้เห็นถงึ ความ มวี นิ ยั และความรบั ผดิ ชอบตอ่ ตนเอง

ความมุ่งมั่นในการประกอบสัมมาชีพนั้น ทาให้
สุเมธมีการดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ทาเกษตรแบบ
พอเพียงไว้เลี้ยงตัวเอง โดยเฉพาะการเพาะขยายพันธ์ุไก่ดา
จนเป็นทร่ี จู้ กั และไดส้ มญานามวา่ ...

“ ไอห้ น่มุ ไก่ดาโคกโพธ์ิ "

ปัจจัยความสาเร็จอนั นาไปสกู่ ารเป็น "บุคคลตน้ แบบ"

"แนวคดิ การดาเนนิ ชีวิต"

ยึดตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
พระบาทสมเด็จพระมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหาราช
บรมนาถบพติ ร รชั กาลที่ 9 และวงจรหว่ งโซอ่ าหาร

"แรงบันดาลใจ" จากคาพูดของผเู้ ปน็ แม่

" แม่ยงั ไมอ่ ยากให้เมธตาย
แล้วทาไมเมธถงึ อยากตาย "

ตดิ ตามสเุ มธ ไดท้ ี่ FACEBOOK : SUMATE SIMPRASREAT

8

ต้นแบบ ดา้ นสมั มาชพี

อั จ น า ร์ แ ม ดิ ง แ ว

ACHNA MAEDINGWAE ROLE MODEL NARATHIWAT

" ตนเองคิดเสมอวา่ ตอ้ งขยัน อดทน ศนู ยเ์ รยี นรชู ้ มุ ชนบา้ นแคและ (กลมุ่ ยาใจดไี ซน)์
หมู่ที่ 7 บา้ นแคและ ตาบลบาเระเหนือ อาเภอบาเจาะ จงั หวดั นราธวิ าส
หม่นั ศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาฝีมอื "
ปจั จัยความสาเร็จอนั นาไปสกู่ ารเป็น "บุคคลต้นแบบ"
..............
" ลกู คอื แรงบนั ดาลใจ
นางอัจนาร์ สามีเสียชีวิต จากเหตุการณ์คนร้าย ที่คอยผลักดันใหส้ ูไ้ ปด้วยกัน "
ใช้อาวุธปืนยิง นายมันโซร์ แมดิงแว (สามี) บนถนน
เพชรเกษม สาย 42 บนเส้นทางนราธิวาส-ปัตตานี บริเวณ นางอจั นาร์ แมดงิ แว
บ้านปูตะ หมู่ 3 ตาบลละหาร อาเภอย่งี อ จังหวัดนราธิวาส
เสียชีวิตทันทีขณะขับรถยนต์กระบะ ขณะน้ันสามีทางาน 9
เปน็ เจา้ หนา้ ท่รี ฐั

นางอัจนาร์ แมดิงแว อายุ 54 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ตาบลบาเระเหนือ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเอกปฐมวัย สามี
เสียชีวิตจากสถานการณ์ ก่อนได้รับผลกระทบฯ มีอาชีพ
รับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้าและเป็นครูชาวบ้าน หลังจากสามี
เสียชีวิตเป็นครูสอนตัดเย็บเสื้อผ้าตามโครงการต่างๆ
วิทยากรของสถาบนั พฒั นาฝีมือแรงงาน 25 นราธวิ าส

ภายหลักสูญเสียเสาหลักของครอบครัว การใช้ชีวิต
เป็นไปอย่างยากลาบาก เพราะเดิมสามีเป็นเสาหลัก
ทาอะไรให้ทุกอย่าง เมื่อสามีเสียชีวิตก็ต้องรับภาระเลี้ยงดู
ครอบครัวเพียงลาพังประกอบกับหน้ีสินท่ีต้องชาระ ทาให้
รู้สึกท้อแท้แต่ด้วยความที่เรามีลูกที่ต้องดูแลทาให้ เราต้อง
อดทน ต้องลุกข้ึนสู้เพ่ือลูก จนมีความต้ังใจก่อตั้ง “กลุ่ม
ยาใจดีไซน์” เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
ในชมุ ชนและสตรีหมา้ ยผู้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ปัญหาอุปสรรค ในช่วงเวลานี้ คือ
ไม่มีทั้งงบประมาณ และโครงการ ทาให้กลุ่มขาด
งบประมาณในการดาเนินการ เม่ือไม่มีโครงการและขาด
งบประมาณทางกลุ่มยาใจดีไซน์จึงรับจ้างตัดเย็บเส้ือผ้า
เพ่ือให้สตรใี นชมุ ชนมีรายได้ เพ่ือจนุ เจือครอบครัว

ต้นแบบ ด้านการทาประโยชนเ์ พอื่ สงั คม

ดาบตารวจ

อ า ช า นั ย อั ล ดุ ล ล า เ ต ะ

ROLE MODEL SATUN ARCHANAI AUBDUNLATE

ดาบตารวจอาชานัย เป็นผู้รอดชีวิต คตปิ ระจาใจ
เพียงคนเดียวจากเหตุการณ์ และได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ารับ
การรักษาทโี่ รงพยาบาลนานถงึ 21 วนั ส่งผลกระทบต่อจิตใจ " ไมเ่ คยมีคาวา่ สายเกินไป ถ้าคดิ จะแก้ไข
ช่วงระยะแรก“เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ต้องทาให้ และเปลีย่ นแปลง ไม่มคี าว่าท้อแท้หรือหมดแรง
สูญเสียเพื่อนร่วมงานถึง 3 นาย” และตนเองก็ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส หลังจากเหตุการณ์วันน้ัน ขอย้ายสถานท่ีทางาน ถา้ มแี สงของดวงอาทิตยอ์ ยู่ "
จากจังหวัดปัตตานี ขอย้ายกลับไปจังหวัดสตูล สังกัดสถานี ..............
ตารวจน้า 3 กองกากับ 9 กองบัญชาการตารวจน้าจังหวัด
สตูล การใชช้ วี ติ หลังจากออกจากโรงพยาบาล กลับไปใช้ชีวิต ดาบตารวจอาชานัย ประสบเหตุจากสถานการณ์
ที่บ้าน ใช้เวลารักษาตัวท่ีบ้านนานถึง 6 เดือน ชีวิตเปลี่ยนไป ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2552 เหตุ
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ในขณะทีปญั หาชวี ติ ที่กาลังรุมเร้า ก็ยัง ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าท่ีชุดรักษาความปลอดภัยครู สภ.
มคี าพดู ดีๆ ทีท่ าใหม้ กี าลังใจเสมอ คือ “คาพูดและกาลังใจ หนองจิก หมู่ 2 บ้านปรัง ตาบลท่ากาชา อาเภอหนองจิก
จากพอ่ แม่และครอบครัวในทุกๆ วนั ” จังหวัดปัตตานี ได้รับแรงกระแทกจากระเบิด ทาให้ได้รับ
บาดเจบ็ สาหสั กระดกู แกม้ และกระดูกขอ้ มือแตก

ดาบตารวจอาชานยั อบั ดุลลาเตะ ปจั จุบันอายุ 41 ปี
อาชีพรับราชการตารวจ จบการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขานิติศาสตร์ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวในพ้ืนท่ี ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
กอ่ นประสบเหตุทาหน้าที่เป็น ผบ.หมู่งานปราบปราม สภ.โสร่ง
มาช่วยราชการท่ี สภ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันท่ี
12 กุมภาพันธ์ 2552 เกิดเหตุระเบิดรถสายตรวจ สภ.
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ขณะทาหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ครู หมู่ที่ 2 บ้านปรัง ตาบลท่ากาชา อาเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี แรงระเบิดเป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีตารวจเสียชีวิตและ
บาดเจบ็ ท้ังหมด 4 นาย

ปจั จัยความสาเรจ็ อนั นาไปสกู่ ารเป็น "บุคคลต้นแบบ"

คือทัศนะคตใิ นการใชช้ ีวติ โดย... คิดเสมอว่า

" คนทจ่ี ะประสบความสาเรจ็ ตอ้ งมีความขยนั
อดทน ประพฤตติ น นา่ เช่ือถอื มีความเชอื่ มน่ั

และมเี ปา้ หมายที่ชดั เจน "

ดาบตารวจอาชานัย อับดลุ ลาเตะ

10

กิจกรรม ด้านการพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ARCHANAI AUBDUNLATE
ตอ่ ยอดความช่วยเหลอื จากภาครฐั
เพื่อให้ได้อยู่กับครอบครัวและมีโอกาสดูแลครอบครัว ดูแลกิจการร้านขายข้าวแกง
หารายได้เสริมให้กับครอบครวั ทีไ่ ดร้ ับทนุ โครงการช่วยเหลือผู้ไดร้ ับผลกระทบฯ ดา้ นคณุ ภาพชวี ิต ประจาปีงบประมาณ 2560
ด้านการส่งเสริมอาชีพขายข้าวแกง งบประมาณ 50,000.- บาท สนับสนุนงบประมาณโดย
ศนู ย์อานวยการบริหารจงั หวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เพื่อสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และได้
ส่งเสริมครอบครัวให้มีอนาคตที่ดีต่อไป อีกทั้งยังได้รับการติดตามให้การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเน่ือง ทุกคร้ังท่ีมีปัญหาชีวิตคนท่ีคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ คือ พ่อ แม่
ภรรยาและลูกๆ จะมีคาพูดดีๆ ที่ให้กาลังใจเสมอ และเหตุการณ์คร้ังน้ันก็ได้น้อมรับกับบท
ทดสอบของพระผู้เป็นเจ้า ท่ีได้กาหนดให้เจอกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น แนวคิดการดาเนินชีวิต
คือ ต้องมีความขยันอดทน รักษาความเช่ือถือ (เครดิต) ตัวเอง คบคนดีไม่เอาเปรียบใคร
และไม่สรา้ งศัตรู

ดาบตารวจอาชานัย ยังดาเนินชีวิตของตัวเอง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
บุตร โดยส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้บุตรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
จนบตุ รสาว นางสาวนูรฟาเดีย (ฟาเดีย) อับดลุ ลาเต๊ะ ประสบความสาเร็จ ด้านการแข่งขัน
กีฬา จนได้รับรางวัลในหลายเวที และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็กและเยาวชนคนอ่ืนๆ
ได้ เชน่ ออกรายการเวทีค้นหาอัจฉรยิ ะพันธ์ุจวิ๋ ของเมอื งไทย Super 10

การมีสว่ นรว่ มเป็นพลังสาคญั ในการขับเคล่อื น
กิจกรรมอนั เปน็ ประโยชน์ตอ่ สังคม

กิจกรรม จิตอาสา พฒั นาวัด พฒั นามสั ยดิ
ท่ีเปน็ แบบอยา่ งที่ดที าใหค้ รอบครัว ก้าวผา่ นภาวะวิกฤติ

จนเปน็ ตวั อย่างใหก้ บั ผู้ได้รับผลกระทบฯ คนอน่ื ๆ

ส่งเสริมกิจกรรม ด้านกีฬา ให้บตุ รเปน็ ตวั แทนความสาเร็จ
ของครอบครัว และแบบอย่างท่ีดีของสงั คม

11

ตน้ แบบ ดา้ นปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

กาไล บัวแดง

KAMLAI BUREDANG ROLE MODEL SONGKHLA

" เชือ่ ว่า ทุกปญั หามีทางออก " " ชวี ิตถงึ แม้มีปัญหา อุปสรรค ต้องดาเนนิ เดินต่อ
เพราะมภี าระหนา้ ทท่ี ต่ี ้องรับผดิ ชอบ "
..............
นางกาไล บัวแดง
นางก าไล สูญเสียสามี นายจรู ญ บั วแดง
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 6
มถิ ุนายน 2550 เวลาประมาณ 7.30 น. บรเิ วณถนนสะบ้ายอ้ ย-
ถ้าตลอด หมู่ 1 ตาบลสะบ้าย้อย อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา

เหตุการณ์เกิดข้ึนระหว่างนายจรูญ บัวแดง (สามี)
เดินทางไปทางาน ได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ศรีษะทาให้
สามีเสียชีวิต มีเจ้าหน้าที่มาพบศพสามี ในเวลา 10.30 น.
ขณะน้ัน สามีรับราชการ เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนของ
อาเภอสะบา้ ย้อย

นางกาไล บัวแดง ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) จาก กศน. อาเภอสะบ้าย้อย
ประกอบอาชีพเกษตรกรรบั จ้างกรีดยางพารา อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ตาบลคูหา อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หลังจากสามี
เสียชีวิต ประกอบอาชีพเกษตรกรรับจ้างกรีดยางพาราและได้
เงินช่วยเหลือจากรัฐนามาซื้อสวนยาง 10 ไร่ ในราคา
600,000.- บาท แล้วก็ทาสวนยางเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน กับ
บุตรสาว 2 คน เมื่อสามีเสียชีวิตทาใหป้ ระสบปัญหาเร่ืองภาระ
หนี้สินและรายได้ เพราะสามีเป็นผู้หารายได้หลัก หลังจาก
สูญเสียสามี นางกาไลต้องกลายเป็นแม่เล้ียงเด่ียว ดูแล
บุตรสาวทัง้ 2 คน คอื เด็กหญิง นิจจรีย์ บัวแดง และ เด็กหญิง
จิลลาภัทร บัวแดง ทั้ง 2 คน กาลังศึกษา ประกอบกับตนเอง
เร่ิมมีปัญหาสุขภาพ (ตรวจพบภายหลังว่าเป็นมะเร็ง) รวมถึง
ปัญหาเรื่องสุขภาพจิต มีความเครียด วิตกกังวล
หวาดระแวง นอนไม่หลับ แม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาเยี่ยม
เป็นระยะๆ และบุตรสาว เริ่มมีอาการ เก็บกด เก็บตัว
ไม่ค่อยพูด และไม่ยอมออกจากบ้านไปไหน และมีความรู้สึก
หวาดระแวง

12

KAMLAI BUREDANG

“ใชเ้ หตแุ ละผล คิดอยา่ งรอบคอบ” ถึงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ตาม นางกาไลพยายาม
แก้ปัญหาโดย “ใช้เหตุและผล และคิดอย่างรอบคอบ”
นาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี งมาใชเ้ พอื่ เป็ นแหล่งท่องเทยี่ ว โดยยึดหลักตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
เชงิ เกษตรในพนื้ ที่ รัชกาลที่ 9 พยายามพูดคุยและขอคาแนะนาปรึกษากับญาติ
และหน่วยงานรัฐ และนางกาไลก็พยายามหากิจกรรม
จดุ เชค็ อนิ @คลองชมุ เห็ด Sabayoi Thailand ทาร่วมกันกับคนในครอบครัวเพ่ือลดความเครียด สร้างความ
ผ่อนคลาย ส่งผลให้นางกาไลและบุตรสาว สามารถปรับตัว
สนใจดขู อ้ มลู เพมิ่ เตมิ ตดิ ตามไดท้ าง FACEBOOK : จดุ เชค็ อนิ คลองชมุ เห็ด และมีสมั พนั ธภาพท่ดี ีในการใชช้ ีวติ มากข้นึ

หนี้สินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็พยายามติดต่อกับสถาบัน
การเงินที่เป็นหนี้ และพยายามผ่อนชาระหน้ี และประหยัด
อดออม “นางกาไล เช่ือว่าทุกปัญหา มีทางออก” แค่เรามี
ที่ยึดม่ันในจิตใจ มีจิตใจแน่วแน่ มีแรงบันดาลใจในการดาเนิน
ชีวิตตามแนวทางของในหลวง รัชกาลท่ี 9 การไม่ยอมแพ้
ต่ออุปสรรคทั้งปวงและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใช้เหตุผล
และใช้สัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจุบันพัฒนาพ้ืนท่ีรอบบ้าน
โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างเป็น
แหล่งท่องเท่ียง จุดเช็คอินที่มีช่ือว่า “จุดเช็คอิน@คลอง
ชุมเห็ด Sabayoi Thailand” จนเป็นที่รู้จักของคนในพ้ืนท่ี
และต่างพื้นท่ี และท่ีสาคัญเพ่ือสร้างเป็นอนุสรณ์สถานให้กับ
ผู้เป็นสามี “วีรชนชายแดนใต้ เป็นผู้ซ่ึงสละชีพ เพ่ือชาติ
ครอบครัวบวั แดง”

นางกาไลยังคงหวัง ไม่อยากให้มีความรุนแรง
ในทุกๆ พื้นท่ี เพราะส่งผลกระทบทาให้มีแต่ความสูญเสีย
ท้ังต่อทรัพย์สิน ต่อร่างกาย และส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ป้ากาไลอยากเห็นทุกคนในสังคมสามัคคีกัน ช่วยเหลือเก้ือกูล
ซ่ึงกันและกันและให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัว รวมถึง
อยากเห็นสังคมและประเทศชาติสงบสุข ประชาชนทุกคน
อยู่กันอยา่ งมีความสุข

ปัจจัยความสาเร็จอันนาไปสู่การเป็น "บุคคลต้นแบบ"

" การมีจิตใจท่ีแน่วแน่ มีแรงบันดาลใจ
ในการดาเนินชีวิต การไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคท้ังปวง

และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใช้เหตุผล
...ย่อมทาให้เราประสบความสาเร็จ "
นางกาไล บัวแดง

13

ต้นแบบ ดา้ นความเพยี รพยายาม

ฮ า น า นี โ ซ๊ ะ ป า เ น า ะ

HANANEE SOHPANOH ROLE MODEL YALA

ปจั จยั ความสาเร็จอนั นาไปส่กู ารเป็น "บุคคลต้นแบบ"

"พ่อ" เปน็ แบบอย่างในการดาเนินชีวติ ใชช้ ีวิตแบบ
พอเพียง และอดทนกบั ปัญหาต่างๆ

"แม"่ คอื กาลงั ใจสาคญั ในการดาเนนิ ชีวิตใหต้ อ่ สู้
..................

ฮานานี บิดามารดาถูกลอบยิง บิดาเสียชีวิตทันที
มารดากลายเปน็ ผูพ้ ิการตดิ เตยี ง และเสยี ชวี ติ ในปี พ.ศ. 2558

นางสาวฮานานี โซ๊ะปาเน๊าะ ปัจจุบัน อายุ 31 ปี
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตาบลกอตอตือร๊ะ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง ก่อนเกิด
เหตุ ขณะนั้นฮานานียังเป็นนักเรียน เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม
2550 บนถนนสายบ้านพอแม็ง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ขณะท่ีบิดามารดาเดินทางออกจากบ้านด้วยรถยนต์กระบะ
เพือ่ ไปซื้อของในตวั เมอื งยะลา ได้เกิดเหตคุ นร้ายลอบยงิ ทาให้
บิดาเสียชีวิตทันทีและมารดาได้รับบาดเจ็บกลายเป็นผู้พิการ
ติดเตียง ครอบครัวสูญเสียพ่อผู้เป็นเสาหลัก และในปี พ.ศ.
2558 กไ็ ดส้ ญู เสยี มารดาผู้เปน็ ท่ีรกั

ชีวิตพลิกผันเม่ือถึงวันท่ีต้องรับภาระแทนพ่อและแม่ เลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็น
จากท่ีเคยเป็นเด็กที่มีพ่อแม่คอยส่งเสียเล้ียงดู จากเด็กอายุ การเรียนที่เน้นการอ่านหนังสือท่ีบ้าน และเมื่อถึงเวลาสอบ
17 ปี ต้องกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัว รับผิดชอบดูแล จะน่ังรถทัวร์ไปมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพ่ือสอบ เพียงเพราะ
น้องๆ ท้ัง 5 คน ตนคิดเสมอว่า “ต้องอดทน” แต่ได้รับ อยากอยู่ดูแลผู้เป็นแม่ท่ีพิการติดเตียงและน้องๆ อีก 5 คน
กาลังใจที่ดี รวมถึงน้องๆ ท้ัง 5 คนที่เป็นทั้งกาลังใจและ ฮานานี จะอ่านหนังสือเรียนในตอนกลางคืน ในช่วงกลางวันก็
แรงบันดาลใจในการสู้ชีวิต และที่สาคัญท่ีสุดคือมี “พ่อ” จะทาขนมเบเกอรี่ และเปิดรับออเดอร์ ยาขนมจีนและสลัด
เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตใช้ชีวิตแบบพอเพียง และ แขกสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ผ่าน Facebook : Hanna Nee
อดทนกับปัญหาต่างๆ และมี “แม่” คือ กาลังใจสาคัญ (Hanani Binti Mansoor)
ในการดาเนินชีวิตให้ต่อสู้ และดูแลน้องต่อไป เพราะขนาด
แม่ท่ีพิการติดเตียง ยังสู้ชีวิตยังขายของได้ แล้วเราปกติมีครบ
32 ก็ต้องทาได้มากกว่า "เราต้องมีความอดทนและต้ังใจ
ในส่ิงที่ทา"แรงผลักดันสาคัญคือกาลังใจจากคนในครอบครัว
และเมื่อฮานานี เรียนจบมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ไดต้ ัดสินใจ

14

HANANEE SOHPANOH
“ระยะเวลา 5 ปี ท่รี อคอย ฮานานี จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์

มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง”

ปัจจุบันนี้ ยังมีเร่ืองที่น่ายินดีสาหรับครอบครัว
น้องท้ัง 4 คน สามารถเรียนจบและมีงานทากันทุกคน
คงเหลือน้องเล็กคนสุดท้องท่ีกาลังศึกษาอยู่ปีที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก
และตอนนี้ฮานานี กาลังเป็นว่าท่ีคุณแม่ และมีครอบครัวที่
แสนอบอุ่น

15

KMKNOWLEDGE MANAGEMENT :

ROLE MODEL

2565

ต้นแบบชีวิต จากปลายด้ามขวาน

ROLE MODEL
สุดท้าย...ปลายทาง...ต้นแบบชวี ติ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ท่ีผ่านมา การสูญเสยี คนในครอบครัวท่ีเป็นท่ีรัก ส่งผลให้
คนท่ีอยู่ข้างหลัง รู้สึกหดหู่ ท้อแท้ ส้ินหวังหมดกาลังใจในการใช้ชีวิต แต่ด้วยความรับผิดชอบและภาระหน้าท่ีท่ีต้องสานต่อ
ทาให้ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสังคม มีการดาเนินชีวิตท่ีเป็นไปอย่างเข้มแข็ง อดทนและวิริยะ
อุตสาหะ มีพลงั กาย พลงั ใจ แรงบันดาลใจ ในการต่อสกู้ ับปญั หาอปุ สรรคตา่ งๆ ท่ผี ่านเข้ามา

แรงบันดาลใจเป็นเหมือนอากาศ ทุกคนสามารถพบเจอมันได้รอบตัว รวมถึงต้นแบบทั้ง 5 คน ท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้น บางคนได้แรงบันดาลใจจากความรัก ความช่ืนชมในตัวบุคคล พ่อแม่ ญาติพี่น้อง คาพูดของคนในครอบครัว คาพูด
จากคนรอบข้าง มีตน้ แบบในการดาเนินชีวติ แบบพอเพยี ง การนาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รชั กาลท่ี 9 ยึดเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิต มีคติในการใช้ชีวิต ต้องอดทน ต้องขยัน มีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ แค่ประโยคส้ันๆ
ประโยคดีๆ เพียงหน่ึงประโยค ก็สามารถสร้างพลังให้กับคนท้ัง 5 คน นั้นลุกข้ึนมาทาตามสิ่งท่ีตนเองฝัน จนก้าวข้าม
ความกลัว ความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจ ท้ังภาพจา ภาพเหตุการณ์ ความรู้สึกลึกๆ ที่สะท้อนย้อนไปถึงเร่ืองราวเก่าๆ เหตุการณ์
ท่ีเคยเจอกับตัวเอง กับครอบครัว กับคนรอบข้าง ที่ไม่มีวันลบออกไปจากความรู้สึกได้ตลอดชีวิตให้สามารถยอมรับในสิ่งที่
เกิดขึ้นและเผชิญหน้าก้าวข้ามจนประสบความสาเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ รวมถงึ ประชาชนทวั่ ไปใหม้ เี ป้าหมายที่ชดั เจนเพือ่ ตัวเอง เพอ่ื ครอบครัว เพื่อคนท่รี กั และเพอื่ อนาคตที่ดี

“การมเี ปา้ หมายที่ชัดเจน คอื จดุ เรมิ่ ต้นของทุกๆ ความสาเรจ็ ”

ครเี มนท์ สโตน (W. Clement Stone)

ที่มาภาพประกอบ : https://thewisdom.co/content/impro

ve-personal-development-skills

17

ROLE MODEL

ทปี่ รกึ ษา

นางณชิ าพัชฌ์ เพช็ รพนั ธุ์ ผู้อานวยการสานักงานสง่ เสรมิ และสนับสนนุ วชิ าการ 11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฎั ฐาพงศ์ อภิโชตเิ ดชาสกลุ อาจารยป์ ระจาคณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฎั สงขลา

คณะกรรมการการจดั การความรู ้

นางสาวนพรตั น์ กอวฒั นากลุ นักพัฒนาสังคมชานาญการพเิ ศษ

นางสาวสวุ รรณา ไชยโยธา นักพฒั นาสังคมชานาญการพิเศษ

นางสาวบงกช บณุ ยะศวิ ะ นักพฒั นาสังคมชานาญการ

นางสาวจารวุ รรณ แกว้ ทองราช นกั จัดการงานทวั่ ไปชานาญการ

คณะทางานการจดั การความรู ้

นางสาวจารุณี แก้วห่อทอง นักพัฒนาสงั คม

นางสาวนธิ ิญา หนแู สง นักพัฒนาสงั คม

นางศิรพิ ร อินทร์แกว้ นกั พฒั นาสังคม

วา่ ทร่ี อ้ ยตรีหญิงณัฐณชิ า บุษบา นกั พัฒนาสังคม

นางสาวรอบอี ะห์ ยานยา นักพัฒนาสังคม

นางสาวรศั ยา ศรีประเสริฐ นกั พฒั นาสังคม

นางสาวกมลฉตั ร ฉมิ แกว้ นกั พัฒนาสงั คม

นายนพดล ลาเฉลิม นักพฒั นาสังคม

นายชาญวิทย์ คุปตก์ าญจนากุล นักพฒั นาสงั คม

นายอนันต์ ไชยสงคราม นักพัฒนาสังคม

นายอสั ฮา การี นกั พฒั นาสงั คม

นางสาวธดิ ารตั น์ ศรปี ระเสริฐ เจ้าพนักงานพฒั นาสงั คม

นางสาววรรณวษิ า พรหมคณุ เจ้าพนักงานพฒั นาสังคม

นายสารินท์ พรหมนะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

นายจิตตฤณ เจะอามะห์ เจ้าพนักงานพฒั นาสงั คม

นายอนวุ ัฒน์ คาช่วย เจ้าพนักงานพฒั นาสงั คม

สนับสนุนขอ้ มลู

เจา้ หนา้ ทีโ่ ครงการรวมพลงั ชายแดนใต้ รว่ มสร้างสังคมแหง่ ปนั จังหวดั นราธวิ าส ปตั ตานี ยะลา สงขลา และสตูล
ลงพื้นทีส่ มั ภาษณบ์ ุคคลต้นแบบ

เรยี บเรยี งและออกแบบ นักพัฒนาสงั คม

วา่ ที่ร้อยตรหี ญงิ ณฐั ณชิ า บุษบา

พมิ พค์ รง้ั ที่ 1 จดั พมิ พ ์

พฤษภาคม 2565 จานวน 100 เลม่ ไอคิว มีเดยี , สงขลา 089-4660752

18

KMKNOWLEDGE MANAGEMENT :

2565ROLE MODEL

ต้นแบบชีวิต จากปลายด้ามขวาน

สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

“พม.”
จะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง

ภาพกจิ กรรมเพอ่ื การกศุ ลกา้ วคนละกา้ วจงั หวดั สตลู
น.ส.นรู ฟาเดยี อบั ดลุ ลาเตะ๊

บตุ รสาวดาบตารวจอาชานยั อับดลุ ลาเตะ


Click to View FlipBook Version