The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pavena.deer, 2019-09-15 04:13:46

แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวภัทราพร ชลเขตต์ ประจำปีการศึกษา 2562

รวมทั้งหมด

โครงการอบรมคณุ ธรรมจริยธรรม และปฐมนเิ ทศนักเรียน นักศกึ ษาใหม ประจำปก ารศึกษา 2562
วันท่ี 29 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมาบตาพดุ จังหวัดระยองประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการจดั ทําแผนขับเคลอ่ื นการผลิตและพัฒนากาํ ลงั คนอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ใหเกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562-2565)

วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมโกลเดน ซติ ้ี ระยอง จงั หวดั ระยองบันทึกขอความ

สว นราชการ ฝา ยแผนงานและความรวมมอื งานประกันคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา
ที่ วนั ที่ 13 กนั ยายน 2562
เรื่อง รับรองการปฏบิ ตั ิงาน

เรียน ผอู ำนวยการ รองผูอำนวยการ
เนื่องดวย นางสาวภัทราพร ชลเขตต เปนเจาหนาที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ไดเร่ิมปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕6 จนถึงปจจุบันรวม
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนา ท่ีรวม 5 ป 9 เดอื น

ขาพเจาหัวหนางานประกันคุณภาพ ขอรับรองวา นางสาวภัทราพร ชลเขตต เปนเจาหนาท่ีงาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปนผูท่ีมีความขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา
ปฏิบัติตนอยใู นระเบียบวนิ ัย แตง กายสุภาพเหมาะสมและมีความรคู วามสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานใน
หนาทเี่ ปน อยางดี จึงขอรบั รองไว ณ โอกาสน้ี

จงึ เรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

( นางสาว อญั ชนา งาเจือ)
หัวหนา งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเขา รวมกจิ กรรมเนอ่ื งในโอกาสวันเฉลมิ พระชนมพรรษาสมเดจ็ พระนางเจา สริ กิ ติ ์ฯิ
ประจำปก ารศกึ ษา 2562

วันท่ี 9 สงิ หาคม 2562 ณ วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง

โครงการรักษป า ชายเลน แมน้ำระยอง
วนั ที่ 8 สงิ หาคม 2562 ณ วดั ปากน้ำระยอง จังหวดั ระยอง

เขา รว มกจิ กรรมเนอ่ื งในโอกาสวันเฉลมิ พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ พระเจาอยหู ัว
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

รว มแสดงความยินดี และเดินทางสง ผอ.ยุทธนา ออ นสมกฤษ
วนั ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ วทิ ยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวดั จนั ทบรุ ี

เขา รว มแสดงความยินดีกับ วา ที่ ผอ.ยุทธนา ออนสมกฤษ 2562
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

โครงการนิเทศสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมรบั การประเมนคุณภาพภายนอก
โดยศูนยส ง เสริมและพฒั นาอาชีวศกึ ษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วันท่ี 12 มิถนุ ายน 2562 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เขา รว มพธิ ีวางศลิ าฤกษอาคารปฏิบตั กิ าร 4 ชั้น วทิ ยาลัยเทคนิคระยอง
วันท่ี 12 มถิ ุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วทิ ยาลัยการอาชีพเทงิ จังหวดั เชยี งรายเขาศกึ ษา ดูงานประกนั คุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษา
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เขา รว มพิธพี ระพรชยั มงคล ในพระราชพิธรี าชาภิเษก รัชกาลที่10
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ วดั ปา ประดู จังหวดั ระยอง

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ปม ปตท. สมาพนั ธพัฒนา ถนนสาย 36

ตำบลเชงิ เนิน อำเภอเมือง จังหวดั ระยอง

เขา รว มกจิ กรรม รดน้ำดำหัว เนือ่ งในประเพณีวันสงกรานต ประจำปการศึกษา 2562
วนั ที่ 5 เมษายน 2562 ณ โดมองคพ ระวษิ ณกุ รรม วิทยาลยั เทคนิคระยอง
Click to View FlipBook Version
Previous Book
รวมหน่วยการเรียนรู้ที่2-ม.2
Next Book
PROGRAM MENGGILAP BINTANG