The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pavena.deer, 2019-09-15 04:13:46

แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวภัทราพร ชลเขตต์ ประจำปีการศึกษา 2562

รวมทั้งหมด

คำนำ

แฟม้ สะสมผลงาน เล่มน้ีได้จดั ทำขึน้ เพอื่ เป็นตวั แทนนำเสนอขอ้ มลู
ประวตั สิ ว่ นตัว ความรู้ ความสามารถ ทกั ษะ รวมถึงกจิ กรรมตา่ งๆ ทขี่ า้ พเจ้าได้
เข้าร่วม โดยแฟม้ สะสมผลงานนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวตั ิสว่ นตวั
สถติ ิการขาด ลา สาย แผนผังโครงสรา้ ง ผังขนั้ ตอนในการทำงาน รายงาน
ผลการปฏบิ ตั ิงาน ทัง้ ในหน้าท่ี และนอกเหนอื จากหนา้ ท่ี รวมทงั้ รูปภาพการทำ
กกิ รรมต่างๆ

ในโอกาสน้ีขา้ พเจ้าหวังว่า แฟม้ สะสมผลงานเล่มน้ี จะเปน็ ประโยชน์ใน
การรวบรวมผลงานอย่างเป็นระบบ และเปน็ หลักฐานการประเมินในโอกาสตา่ งๆ
ตลอดจนเป็นแนวทางต่อผูท้ ่ีสนใจตอ่ ไป หากมีข้อผดิ พลาดประการใด ผู้จดั ทำ
ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสน้ี

นางสาวภทั ราพร ชลเขตต์
เจา้ หนา้ ทีง่ านประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษา

วิทยลยั เทคนคิ ระยอง

วันจนั ทร์ แต่งกายชุดกากี

วันอังคาร แต่งกายเส้อื อาชีวะ

วันพธุ แตง่ กายชดุ สภุ าพ

วนั พฤหสั บดี แตง่ กายชดุ สุภาพ
วนั ศกุ ร์ แตง่ กายผา้ ไทย

เขา รว มกจิ กรรมเขา แถวหนา เสาธง

ไดร บั รางวลั เจาหนา ที่ดเี ดน
ในงาน “16 มกราคม วันครู เฉลิมรัชสมยั ครไู ทยพัฒนา ครัง้ ที่ 62”
วันท่ี 16 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค วิทยาลัยเทคนิคบานคาย จังหวดั ระยองวา่ ที่เรอื ตรี ชชู พี อรุณเหลือง

ผอู้ ำนวยการวิทยาลยั เทคนคิ ระยอง

นายภมู พิ ฒั น์ แก้วมูล

รองผอู้ ำนวยการวิทยาลยั เทคนิคระยอง

นางสาวอญั ชนา งาเจือ
หวั หน้างานประกนั คณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวภทั ราพร ชลเขตต์ นางสาววรรณิศา มมี งคลภาระงานประจำป
นางสาวภทั ราพร ชลเขตต
งานประกนั คณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษา

1. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2561
ของวทิ ยาลัยเทคนคิ ระยอง

2. งานสรา งเครอ่ื งมือเกบ็ รวบรวมขอ มูลเพอื่ ใชในการจัดทำรายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) และ

การประเมนิ คุณภาพภายในสถานศกึ ษา

3. คียขอมูลลงระบบ Vesar.org

4. งานสรา งเครื่องมอื เกบ็ รวบรวมขอ มูลเพ่ือใชในการจดั ทำรายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR) ของแผนกวิชา

5. ตดิ ตอประสานงานกับแผนกวิชาและงานตางๆ เพ่อื เกบ็ รวบรวมขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ท่ีรบั ผิดชอบ

6. ติดตามรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา (SAR)

7. จัดทำแฟมเพ่ือสำหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละมาตรฐานโดยแยกออกเปนแผนกวิชาตางๆแลว

รบั ผิดชอบแฟม รวมกันตามมาตรฐานและตัวบง ชข้ี องเจา หนาท่ีของแตล ะคน

8. จดั ทำคำสง่ั คณะกรรมการดำเนินงานประกนั คุณภาพการศึกษา

9. จัดทำหนงั สือสง รายงานการประเมนิ ตนเองและหนังสอื ตางๆ ไปยังการสำนกั มาตรฐานการอาชีวศึกษา

และวชิ าชพี

10. จดั ทำหนังสอื การเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาลยั เทคนคิ ระยองประจำปก ารศึกษา
11. วิเคราะหโ ครงการตางๆภายในวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑม าตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั
12. รบั ผิดชอบในการประสานงาน ระหวางฝา ยประกนั คณุ ภาพกับฝาย / แผนก /งานอ่ืนๆที่เกย่ี วขอ ง และ

ผตู รวจสอบภายใน หรอื จากสำนักงานมาตรฐานการอาชวี ศกึ ษาและวิชาชีพ ( ส อ ศ. )
13. รบั ผดิ ชอบในการประสานงาน ระหวา งฝายประกนั คณุ ภาพกบั ฝา ย / แผนก /งานอื่นๆท่เี ก่ียวขอ ง และ

ผูตรวจสอบภายนอก หรอื จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุ ภาพการศกึ ษา ( ส ม ศ. )
14. ดแู ลและอำนวยความสะดวกในการใชหองประชมุ ของงานประกนั คุณภาพการศึกษา
15. รับผิดชอบงานดว นตามคำส่ังและภารกจิ ตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

ฯลฯ
Click to View FlipBook Version
Previous Book
รวมหน่วยการเรียนรู้ที่2-ม.2
Next Book
PROGRAM MENGGILAP BINTANG