The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการดำเนินงานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by athip, 2021-11-01 01:30:24

รายงานการดำเนินงานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563

รายงานการดำเนินงานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563

รายงานการด�ำ เนินงาน

สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแ์ ห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ISBN : ๙๗๘ - ๙๗๔ - ๙๘๗๔ - ๕๒ - ๓
ชอ่ื หนังสอื รายงานการด�ำ เนนิ งาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แหง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถมั ภ์
ประจ�ำ ปี ๒๕๖๓
จ�ำ นวนหนา้ ๑๗๐ หน้า

ผู้จัดพมิ พ/์ เจ้าของ สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหแ์ หง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถัมภ์
ถนนราชวถิ ี แขวงทงุ่ พญาไท เขตราชเทวี กรงุ เทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๒๓๕๔ - ๗๕๓๓-๗ โทรสาร ๐ - ๒๓๕๔ - ๓๕๖๓
เวบ็ ไซต์ www.ncswt.or.th อีเมล์ [email protected]

จำ�นวนพิมพ์ ๑,๕๐๐ เลม่

วัน เดอื น ปี ที่พมิ พ ์ ตลุ าคม ๒๕๖๔

ออกแบบรูปเล่มและพมิ พ์ท่ี
บรษิ ทั จามจุรีโปรดกั ส์ จำ�กดั
๒๖ ซอยพระราม ๒ ที่ ๘๓ ถนนพระราม ๒
แขวงแสมด�ำ เขตบางขนุ เทยี น กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐ - ๒๔๑๕ - ๘๓๒๑ , ๐๘-๑๘๑๒ - ๓๖๗๔

สารบญั สาร พลตรีหญิง คุณหญิงอสั นีย์ เสาวภาพ
ประธานสมาคมสภาสงั คมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมั ภ ์

ถอ้ ยแถลง ดร.โสภา ชูพิกลุ ชัย ชปีลมนั น์ ราชบัณฑิต
ประธานคณะกรรมการจดั ท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓
และแผ่นพับแนะน�ำหน่วยงาน


ส่วนที่ ๑
ภาพรวมสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แหง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถัมภ์
๒ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คา่ นิยม และนโยบาย
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะห์แหง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
๓ ท่ปี รกึ ษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหแ์ หง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
๕ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหแ์ ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

ส่วนท่ี ๒
ผลการด�ำเนินงานสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแ์ ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถมั ภ์
๘๒๔๓๔๒๑ ๕๓๕๒๒๘ คณะกรรมการฝา่ ยโครงการน้ำ� พระทยั พระราชทาน
คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะหช์ มุ ชน
กองทนุ พระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเดก็ ยากจน
คณะกรรมการสงเคราะหค์ รอบครัวและผ้ปู ระสบปัญหาความเดือดร้อน
คณะกรรมการส่งเสรมิ อาชีพและพัฒนาคนพิการ
คณะกรรมการกองทนุ ดอกแกว้ กัลยา

๔ค๔๕๗ณ๑๙๕๗ะ ก รคคคครมณณณณกะะะะากกกกรรรรรสรรรร่งมมมมเสกกกกราาาาิมรรรรสสผกสงู้ง่่สาง่ เเรูงเสสสจอรรัดรามิมิ มิยสแแแุแวลลสัลละะดะะพพสพิกััฒฒุขาัฒรอนนสนนาางัาเสาคดอมตมก็ายัร ส ี เายสาวมชัคนร

ส าร บัญ ๑๑๑๑๑๑๑๒๔๔๒๒๓๑๗๘๙๒๘๖๘๔๖๖๒๙๐ คณะกรรมการฝา่ ยจดั สรรสลากกินแบ่งรฐั บาลและสลากการกศุ ล
คณะกรรมการฝ่ายวันส�ำคญั และประสานงานโครงการพระราชด�ำร ิ
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชกิ
คณะกรรมการฝา่ ยช่วยเหลือผปู้ ระสบภยั พิบตั ิ
คณะกรรมการฝา่ ยส่อื และประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการฝา่ ยศาสนาและพฒั นาจิตใจ
คณะกรรมการฝา่ ยวิชาการ
คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
โครงการเทคโนโลยแี ละสารสนเทศ
คณะกรรมการฝา่ ยส่งเสรมิ ประสิทธภิ าพกรรมการและเจา้ หนา้ ท ี่

ภาคผนวก ๑๑๑๑๕๕๖๕๐๗๔๑ รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงนิ
ภาคผนวก ๑ งบรายรับและรายจา่ ย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

๑๖๔ โครงการ “สภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารม”ี ประจ�ำปี ๒๕๖๓


ภาคผนวก ๒ภาคผนวก ๓ ๑๖๘ ประกาศแตง่ ตงั้ คณะกรรมการจดั ท�ำหนงั สือรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๓

และแผ่นพับแนะน�ำหน่วยงาน

สาร : พลตรีหญงิ คณุ หญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมั ภ์

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ด�ำเนินงานในด้านการสังคมสงเคราะห์ การป้องกัน
การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบันท่ี
ประเทศไทยกำ� ลงั เผชญิ กบั สภาพปญั หาเกยี่ วกบั สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด
ของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ซงึ่ สง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวิตของประชาชนท�ำให้เกิดสภาวะความยาก
ล�ำบาก เกิดภาวการณ์ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ขาดแคลนรายได้
ที่จะเลีย้ งดูตนเองและสมาชกิ ในครอบครัว สมาคมสภาสงั คม
สงเคราะห์ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว
จงึ ไดเ้ รง่ ดำ� เนนิ การจดั กจิ กรรมโครงการนำ�้ พระทยั พระราชทาน
ซ่ึงเกิดจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมาคมสภาสังคม
สงเคราะหฯ์ เปน็ แกนกลางในการดำ� เนนิ งานจดั เลยี้ งอาหารกลางวนั เปน็ ประจำ� ทกุ วนั เมอื่ เกดิ สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด
ในวงกว้าง สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น�ำอาหารพระราชทานจากโครงการน้�ำพระทัยพระราชทานไปมอบให้
บุคลากรทางการแพทย์ และใหก้ ารช่วยเหลอื ประชาชนในพ้นื ทช่ี มุ ชนตา่ ง ๆ ทไี่ ดร้ บั ผลกระทบ ทง้ั ในส่วนกลางและ
สว่ นภูมภิ าคดว้ ยความห่วงใยเป็นอยา่ งยงิ่

สำ� หรบั รายงานการดำ� เนนิ งานของสมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ประจำ� ปี ๒๕๖๓ ฉบบั นี้ จดั ทำ� ขน้ึ เพอ่ื เปน็ การ
รวบรวมผลการด�ำเนนิ งานโครงการและกจิ กรรมของคณะกรรมการสาขาและคณะกรรมการฝา่ ยตา่ ง ๆ และการดำ� เนนิ
กจิ กรรมของประธานกรรมการประสานงานส่วนภมู ภิ าค ภาค ๑ - ๑๒ รวมทงั้ กิจกรรมพเิ ศษส�ำคญั ท่ีจัดขนึ้ ในรอบปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการ “สภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ๕๕ ปี ใตร้ ม่ พระบารม”ี โดยการสนับสนุนจากโครงการสลาก
การกุศล ท�ำให้เกิดโครงการและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อันน�ำไปสู่การท�ำให้เกิดดุลยภาพในการด�ำรงชีวิต
เพ่ือเสรมิ สร้างภมู คิ ้มุ กนั และสรา้ งความยง่ั ยืนตอ่ วิถีการด�ำเนนิ ชีวติ ของทุกกลุ่มเปา้ หมาย

ในโอกาสนี้ ขอขอบคณุ คณะกรรมการอำ� นวยการ คณะกรรมการคณะต่าง ๆ อาสาสมัคร เจ้าหน้าท่ีสมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน เพ่ือเป็นพลังใจให้ประชาชนเกิดความเข้มแข็งและมีก�ำลังใจในการปรับตัว
ใหเ้ กิดความสุขในยุคนวิ นอร์มลั ทกี่ ำ� ลงั ปรากฏในสังคมไทยยุคปัจจบุ ัน

พลตรหี ญงิ
(คุณหญิงอสั นยี ์ เสาวภาพ)
ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแ์ หง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์

ถ้อยแถลง : ดร.โสภา ชพู ิกลุ ชัย ชปลี มนั น์ ราชบณั ฑติ

ประธานคณะกรรมการจัดท�ำหนงั สอื รายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผ่นพับแนะนำ� หน่วยงาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แหง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมั ภ์
คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานการด�ำเนินงาน สมาคมสภา
สงั คมสงเคราะหแ์ หง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ� ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และแผ่นพับแนะน�ำหน่วยงาน ได้รับมอบหมายจากประธานสมาคมสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงาน
ฉบบั น้ีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเ์ พือ่ เปน็ การเผยแพรผ่ ลการด�ำเนนิ งาน รวมทั้ง
โครงการและกจิ กรรมสำ� คญั ตา่ ง ๆ เพอ่ื เปน็ การยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ
ของทกุ กลมุ่ เปา้ หมายใหส้ ามารถดำ� รงชวี ติ และพง่ึ พาตนเองไดอ้ ยา่ ง
มีศักยภาพ รวมท้ังเสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถให้ได้รับ
การสง่ เสรมิ สนบั สนนุ อยา่ งเหมาะสม มคี ณุ ภาพและตอบสนองตอ่
ความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย ส�ำหรับเน้ือหาสาระที่ส�ำคัญ
ประกอบดว้ ย ๓ สว่ น คอื สว่ นท่ี ๑ ภาพรวมของสมาคมสภาสงั คม
สงเคราะห์ฯ ซ่ึงมุ่งเน้นเก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คา่ นยิ ม และ
นโยบายในการดำ� เนนิ งาน สว่ นที่ ๒ ผลการดำ� เนนิ งานโครงการและ
กจิ กรรมตา่ ง ๆ ทงั้ ในสว่ นกลางและสว่ นภมู ภิ าค สว่ นท่ี ๓ รายงานการเงนิ เกยี่ วกบั งบแสดงฐานะการเงนิ งบรายรบั และ
รายจา่ ย หมายเหตปุ ระกอบงบการเงนิ ประจำ� ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ดิฉัน ในนามประธานคณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผ่นพับแนะน�ำ
หนว่ ยงานสมาคมสภาสงั คมสงเคราะหแ์ หง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ หวงั เปน็ อยา่ งยงิ่ วา่ รายงานการดำ� เนนิ งาน
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคมและประชาชน
ผู้สนใจทวั่ ไป เพ่ือจะไดร้ บั ทราบผลการดำ� เนินงานทเี่ ป็นรปู ธรรมและเปน็ ท่ีประจักษต์ ่อสงั คมโดยสว่ นรวม
ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการจากทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
อย่างดียิ่ง จึงท�ำให้จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส�ำเร็จลุล่วง เกิดผลส�ำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์
ทกุ ประการ

(ดร.โสภา ชพู ิกุลชยั ชปีลมนั น์ ราชบณั ฑติ )
กรรมการอ�ำนวยการ

ประธานคณะกรรมการฝา่ ยวชิ าการ
ประธานคณะกรรมการจดั ทำ� หนังสือรายงานประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

และแผน่ พับแนะน�ำหนว่ ยงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชปู ถัมภ์

สว่ นที่ ๑
ภาพรวม

สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหแ์ ห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์

รายงานการด�ำ เนินงาน 1
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสยั ทศั น์ พนั ธกิจ คา่ นิยม และนโยบาย

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แหง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

วสิ ัยทศั น์ นโยบาย

เป็นองคก์ ารสาธารณประโยชนภ์ าคเอกชนทด่ี �ำเนนิ งาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแ์ หง่ ประเทศไทย
ดา้ นสวสั ดกิ ารสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติ ของ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

ประชาชนอยา่ งย่งั ยนื ๑. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันม ี
พระมหากษตั รยิ ์เป็นประมขุ
พนั ธกจิ ๒. รณรงคแ์ ละเผยแพรค่ วามรแู้ ละประสบการณ์ รวมทง้ั
การจัดหาทรัพยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน
๑. สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของสมาคมสภาสังคม
ทุกข์ยากเดอื ดรอ้ นและคนพิการ สงเคราะห์ฯ และองค์กรสมาชิก ให้บรรลุตาม
วัตถปุ ระสงค์ขององคก์ ร
๒. สง่ เสรมิ สนบั สนนุ ป้องกนั แก้ไขปัญหา และพฒั นา
สงั คมอยา่ งต่อเน่ือง
๓. ประสานความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์และ ๓. พัฒนางานอาสาสมัครของสมาคมสภาสังคม
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกับองค์กรสมาชิก สงเคราะหฯ์ และองคก์ รสมาชกิ ใหส้ ามารถท�ำงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และเครอื ขา่ ยภาคประชาสงั คม ได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมจิตอาสาให้มีอุดมการณ์
โดยบรู ณาการการทำ� งานรว่ มกนั ทงั้ ในและตา่ งประเทศ เป็นอาสาสมัครเพือ่ ช่วยเหลอื สังคมในทกุ โอกาส

๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และองค์กรสมาชิกเพื่อเพิ่มพูนความรู้
คา่ นิยม และพฒั นาศกั ยภาพในการบรหิ ารและการปฏบิ ตั งิ าน

มงุ่ มัน่ งานบรกิ าร สง่ เสรมิ งานจิตอาสา ๕. ให้ข้อเสนอแนะ มาตรการ แผนงาน และโครงการ
สืบสานคุณธรรมและจรยิ ธรรม ในสว่ นทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั การพฒั นางานสงั คมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคมต่อภาครัฐ และประสานกับ
องคก์ รภาคสี มาชกิ ทเ่ี กยี่ วขอ้ งทงั้ ในและตา่ งประเทศ

2 รายงานการดำ�เนินงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ

สมาคมสภาสงั คมสงเพค.รศา.ะห๒แ์ ๕หง่๖ป๓ระ–เทศ๒ไท๕ย๖๖ในพระบรมราชปู ถมั ภ์

พลเอก สงิ หา เสาวภาพ

ประธานทปี่ รกึ ษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ

ปลดั กระทรวงการคลงั ปลดั กระทรวงการพฒั นาสงั คม ปลดั กระทรวงมหาดไทย ปลดั กรงุ เทพมหานคร อธบิ ดกี รมประชาสมั พนั ธ์
และความมน่ั คงของมนษุ ย์

อธบิ ดกี รมสง่ เสรมิ และพฒั นา ประธานสภาแมด่ เี ดน่ แหง่ ชาตฯิ ประธานมลู นธิ ปิ อ่ เตก็ ตง๊ึ พลเรอื เอก ประเสรฐิ บญุ ทรง นางจรรยส์ มร วธั นเวคนิ
คณุ ภาพชวี ติ คนพกิ าร

คณุ หญงิ โรส บรบิ าลบรุ ภี ณั ท์ ผศ.ดร.วชริ ญา บวั ศรี นายสรุ เดช ฉายะเกษตรนิ นางสมถวลิ บณุ โยปษั ฎมั ภ์ รศ.ดร.รตั นา ตงุ คสวสั ดิ์

รายงานการดำ�เนินงาน 3
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นางดาวศริ ิ อยปู่ ระเสรฐิ นางผาณติ พนู ศริ วิ งศ์ นางอจั ฉรา ณ สงขลา นายสมเกยี รติ เจรญิ ฉมิ นางปราณี ดา่ นชยั วโิ รจน์

นางเดอื นฉาย คอมนั ตร์ นางสดใส เจษฎาวลั ย์ นางเพญ็ พกั ตร์ ศรที อง นางพชั นี เธยี รธวชั นายอรรถยทุ ธ ลยี ะวณชิ

ศ.ระพพี รรณ คำ� หอม เภสชั กรหญงิ ขจติ พรรณ ไทยเพช็ ร พล.ท.หญงิ สขุ มุ าล เวศวงศษ์ าทพิ ย์ นายพชั ร์ เคยี งศริ ิ ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ตวิ ยานนท์ มงคลวนชิ

นพ.ศริ พิ งษ์ เอกคั คตาจติ ศ.เกยี รตคิ ณุ ดร.พมิ พพ์ รรณ ศลิ ปสวุ รรณ นางกนั ตา ดเี ตมิ ผศ.ดร.สานนท์ ดา่ นภกั ดี คณุ หญงิ เออ้ื ทพิ ย์ บญุ ทรง

นายชนิ ชยั ชเ้ี จรญิ รศ.นพ.พทิ ยา จารพุ นู ผล นายนพกลุ เกตพุ นั ธ์ุ

4 รายงานการดำ�เนนิ งาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กรรมการอำ� นวยการ

สมาคมสภาสงั คมสงเพค.รศาะ.ห๒์แ๕ห่ง๖ป๓ระ–เทศ๒ไท๕ย๖๖ในพระบรมราชูปถมั ภ์

พลตรีหญิง คณุ หญิงอสั นยี ์ เสาวภาพ

ประธานสมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์

นางยุวดี นิม่ สมบญุ พญ.สุวณี รักธรรม ร.ต.ท. ดร.มนสั โนนชุ ดร.ปราศรัย ประวัติรงุ่ เรอื ง
รองประธานสมาคมสภาฯ คนที่ ๑ รองประธานสมาคมสภาฯ คนท่ี ๒ รองประธานสมาคมสภาฯ คนท่ี ๓ รองประธานสมาคมสภาฯ คนท่ี ๔

นางรชั นี วัชรีวงศ์ ณ อยธุ ยา นางศริ ริ ตั น์ ธ�ำรงธรี ะกลุ พ.ต.อ. ดร.อัครพล บุณโยปัษฎมั ภ์ พล.ต.หญงิ อัญชลี ฤกษง์ าม น.ส.เบญจมาศ ชาญประดษิ ฐ์
เลขาธิการ เหรญั ญิก ผตู้ รวจสอบภายใน รองเลขาธกิ าร รองเลขาธกิ าร

ดร.โสภา ชพู กิ ุลชยั ชปีลมันน์ นางปยิ ดา นราดุลย์ นางจารนุ นั ท์ อง้ึ ภากรณ์ รศ.ดร.กฤตตกิ า แสนโภชน์ ผศ.ดร.วริ ชฎา บัวศรี นางวไิ ลวรรณ ลายถมยา
ราชบณั ฑิต

รายงานการด�ำ เนนิ งาน 5
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ศ.วริ ยิ ะ นามศิรพิ งศ์พันธุ์ นางนภาสริ ิ ผาสุกวนิช พล.ต.หญิง พูลศรี เปาวรตั น์ พ.อ.หญงิ ยพุ าภรณ์ กรนิ ชัย นายทิพวฒั น์ จลานันทวงศ์ นางศุลีมาศ สทุ ธสิ ัมพทั น์

นางขนษิ ฐา เทวนิ ทรภกั ติ นายสรุ วัฒน์ ชมภูพงษ์ พล.ต.ต.ดร.เสนติ สำ� ราญสำ� รวจกจิ ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ นายบญั ญตั ิ พลู ทรพั ย์ รศ.ดร.อนุชาติ ศรศี ิริวฒั น์

ศ.กติ ตคิ ณุ ดร.ชนิดา รักษ์พลเมอื ง นางเยาวมาลย์ วัชระเรอื งศรี พล.ต.หญิง ดร.องั คณา สุเมธสทิ ธกิ ุล นางอารยา อรุณานนท์ชยั นางวไิ ลพร สวสั ดิพ์ าณิชย์ นางธิดารักษ์ สจั จพงษ์

นางจิตรี จิวะสนั ตกิ าร น.ส.สมบตั ิ วัฒนไทย พ.ต.หญงิ พญ.จนั ทรา เจณณวาสนิ ดร.สมพล รชั ตพมิ ลชยั นางจรุ ภี รณ์ บุณยวงศว์ ิโรจน์ พล.อ.ต.ประสทิ ธ์ิ นิยมแก้ว

ประธานภาค ๑

นายวิชยั ไทยถาวร น.ส.อรณชิ ชา ภาคพเิ ศษ นายแสวง เอ่ียมองค์ นางกรองมณี ดจุ จานุทัศน์ นายไพโรจน์ สวุ รรณจนั ทรด์ ี นายสมัย เพ็งแจ่ม
ประธานภาค ๒ ประธานภาค ๓ ประธานภาค ๔ ประธานภาค ๕ ประธานภาค ๖ ประธานภาค ๗

นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล นายศุภวตั ร ภวู กลุ นายบำ� รุง ทองรอด นางรจุ ริ า เพชรชู นายมานิต วงษ์สรุ ยี ร์ ัตน์
ประธานภาค ๘ ประธานภาค ๙ ประธานภาค ๑๑ ประธานภาค ๑๒
ประธานภาค ๑๐

6 รายงานการด�ำ เนินงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒

ผลการด�ำเนินงาน

สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหแ์ ห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการฝ่ายโครงการน�้ำพระทัยพระราชทาน

ประธานคณะกรรมการ : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

๑. การจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้�ำพระทัยพระราชทาน ท่ีสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหแ์ หง่ ประเทศไทยฯ ไดจ้ ดั เลย้ี งอาหารกลางวนั โครงการนำ�้ พระทยั พระราชทาน

แก่ผตู้ กงานและผปู้ ระสบความเดอื ดร้อน เป็นประจ�ำทุกวนั เว้นวันหยดุ ราชการ ณ บรเิ วณชนั้ ๑ ตกึ นวมหาราช
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. อาหารประกอบด้วย ข้าว พร้อมอาหารคาว
๒ – ๓ อยา่ ง และอาหารหวาน ๑ อยา่ ง ซง่ึ เปน็ อาหารทม่ี คี ณุ คา่ ทางโภชนาการ นอกจากการจดั เลยี้ งอาหารกลางวนั แลว้
มบี รกิ ารตัดผม - ซอยผม บริการตรวจสขุ ภาพ มอบยารักษาโรค และบรกิ ารแนะนำ� ปรึกษาปัญหาดา้ นต่าง ๆ

ในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดเล้ียงอาหารโครงการน�้ำพระทัยพระราชทาน พร้อมท้ังมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค
ณ บรเิ วณหนา้ ตึกมหดิ ล ตงั้ แต่วันท่ี ๒๕ มนี าคม ๒๕๖๓ ในวันองั คารและวนั พฤหสั บดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้รับบริการจ�ำนวน ๓๙,๒๔๒ คน ชาย ๒๓,๕๐๔ คน
หญงิ ๑๕,๔๘๙ คน และเดก็ ๒๔๙ คน โดยมผี รู้ บั บรกิ ารตรวจสุขภาพ จำ� นวน ๖๘๗ คน และบรกิ ารตดั ผม - ซอยผม
จ�ำนวน ๔๙ คน

ผบู้ รจิ าคสนบั สนนุ โครงการนำ�้ พระทยั พระราชทาน บรจิ าคเงนิ จำ� นวน ๓๙ ราย เปน็ เงนิ ๗๑๒,๙๕๐.-บาท
และบรจิ าคอาหารและสิง่ ของ จำ� นวน ๕๓ ราย

หนว่ ยงานที่ให้บรกิ าร ไดแ้ ก่

- สถาบันประสาทวิทยา จัดคณะแพทย์และพยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพ และมอบยา รักษาโรค
เปน็ ประจำ� ทุกเดอื น

8 รายงานการดำ�เนินงาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- โรงเรียนเสริมสวยอาจารยท์ รัพย์ ให้บริการตัดผม - ซอยผม เป็นประจำ� สปั ดาหล์ ะ ๓ วัน
- สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้บริการแนะน�ำปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัว ปัญหากฎหมาย
ใหก้ ารสงเคราะห์ดา้ นเงินทุนประกอบอาชีพ และจัดเจา้ หน้าทบ่ี รรยายใหค้ วามรู้เกี่ยวกับธรรมะ เปน็ ประจำ� ทุกวัน
ทีม่ ีการจดั ให้บรกิ ารจดั เล้ียงอาหารของโครงการน�ำ้ พระทัยพระราชทาน

๒. โครงการ “สภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ๕๕ ปี ใตร้ ม่ พระบารม”ี โดยการสนบั สนนุ จากโครงการสลากการกศุ ล
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับอนุมัติ โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี

ใตร้ ม่ พระบารม”ี จากคณะรฐั มนตรี เม่อื วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำ� นวน ๔๐๐ ลา้ นบาท (ส่ีรอ้ ยล้านบาทถ้วน)
เพอื่ ด�ำเนินงาน ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดอื น โดยโครงการนำ้� พระทยั พระราชทาน ได้รับการ
สนบั สนนุ จำ� นวน ๒๐๐ ลา้ นบาท เพอ่ื ดำ� เนนิ งานโครงการนำ�้ พระทยั พระราชทาน ซงึ่ ประกอบดว้ ย ๓ กจิ กรรม ดงั นี้

รายงานการด�ำ เนนิ งาน 9
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กจิ กรรมท่ี ๑ โครงการนำ้� พระทัยพระราชทาน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ๗๖ จงั หวดั
๑.๑ โครงการนำ้� พระทัยพระราชทาน ทสี่ มาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์
๑.๒ โครงการนำ้� พระทัยพระราชทานเคล่อื นที่ในเขตกรงุ เทพฯ / ปริมณฑล
๑.๓ โครงการน�ำ้ พระทยั พระราชทานสว่ นกลาง และส่วนภมู ภิ าค ๗๖ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้ำ� พระทัยพระราชทานฝกึ อาชีพ สว่ นกลาง และสว่ นภูมิภาค
กจิ กรรมท่ี ๓ การอบรมจิตอาสา โครงการน�้ำพระทัยพระราชทาน สว่ นกลาง และสว่ นภมู ภิ าค

๓. การจัดเล้ียงอาหารพระราชทานแก่ผยู้ ากไรแ้ ละผดู้ อ้ ยโอกาส ณ บรเิ วณลานหนา้ ตกึ มหิดล
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ

ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนอ่ื งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

เม่ือวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ณ บรเิ วณลานหน้าตึกมหิดล สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์

10 รายงานการดำ�เนนิ งาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. กจิ กรรม โครงการนำ�้ พระทยั พระราชทานส่วนกลาง และส่วนภมู ิภาค ๗๖ จงั หวัด ประจำ� ปี ๒๕๖๓
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ มอบเงนิ สนบั สนนุ ใหจ้ งั หวดั ละ ๓๐,๐๐๐.- บาท จ�ำนวน ๗๖ จงั หวดั

เพอื่ เปน็ ทนุ ในการดำ� เนนิ งานของจงั หวดั โดยมอบใหป้ ระธานกรรมการประสานงานสว่ นภมู ภิ าค ภาค ๑ - ภาค ๑๒
เป็นผู้น�ำไปมอบให้แก่จังหวัดต่าง ๆ และมอบสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจ�ำจังหวัด จังหวัดละ
๒๐,๐๐๐.- บาท เพอ่ื จดั กจิ กรรมโครงการนำ้� พระทยั พระราชทาน เลยี้ งอาหารกลางวนั แกผ่ ตู้ กงาน ผสู้ งู อายุ
คนพิการ และผู้ประสบความเดือดร้อนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชริ เกลา้ เจา้ อยหู่ วั และในเดอื นสงิ หาคม ๒๕๖๓
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพี ันปีหลวง

รายงานการดำ�เนินงาน 11
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

ประธานคณะกรรมการ : ร้อยต�ำรวจโท ดร.มนัส โนนุช

คณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน แบ่งการด�ำเนินงานเป็นคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย

คณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทนุ
ประธานกรรมการ : ร้อยตำ� รวจโท ดร.มนสั โนนชุ

มภี ารกจิ หลกั ในการรณรงคห์ าเงนิ และระดมทนุ บนพน้ื ฐานแหง่ ความเออื้ อาทรและการแบง่ ปนั ดำ� เนนิ การ
รณรงคห์ ารายไดใ้ นหลากหลายรปู แบบ ดงั นี้

๑. โครงการและกจิ กรรมทด่ี �ำเนินงานตอ่ เนอื่ งเปน็ ประจ�ำ

๑.๑ โครงการบัตรอวยพรวันเกิด
โดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเพ่ือสมทบกองทุนต่าง ๆ รวม
๙ กองทนุ โดยมีผบู้ ริจาคสมทบกองทุน จำ� นวน ๒๙๘ ราย เป็นเงนิ ๑,๒๖๑,๗๒๓.- บาท

๑. ทนุ พระราชทานสง่ เสรมิ อาชีพ ในพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หวั (รชั กาลท่ี ๙)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานเงินจ�ำนวนหน่ึงให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อเป็นทุนริเริ่มในการต้ัง “ทุนพระราชทาน
ส่งเสริมอาชีพ” ส�ำหรับช่วยเหลือประชาชนให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อจะได้มีสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคม รวมท้งั ส่งเสริมการฝกึ อบรมอาชพี และทุนประกอบอาชพี ให้แก่บคุ คลและ
องค์การต่าง ๆ

๒. ทนุ พระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเดจ็ พระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชนิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทาน
เงนิ จำ� นวนหนงึ่ ใหแ้ กส่ มาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ เป็นทนุ รเิ รม่ิ ในการตงั้ “ทุนพระราชทานชว่ ยเหลือการศกึ ษา
เด็กยากจน” เพ่ือมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ียากจนและขาดแคลนทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาตามสมควรแก่อัตภาพและความสามารถของตน ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา จ�ำนวนเงินทนุ การศกึ ษาตอ่ ปี ดงั น้ี
ระดบั ประถมศกึ ษา ทนุ ละ ๒,๐๐๐.-บาท
ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ ทุนละ ๒,๕๐๐.-บาท
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ ๓,๐๐๐.-บาท
ระดบั อาชวี ศกึ ษา ทนุ ละ ๕,๐๐๐.-บาท
ระดบั อุดมศึกษา ทนุ ละ ๖,๕๐๐.-บาท
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ไดม้ อบเงนิ ทนุ การศกึ ษาจากทนุ พระราชทานชว่ ยเหลอื การศกึ ษา
เดก็ ยากจนฯ ใหแ้ กเ่ ด็กและเยาวชนท่วั ประเทศเป็นประจ�ำทกุ ปี เป็นจ�ำนวนปีละกว่า ๘๐๐ ทนุ

12 รายงานการด�ำ เนินงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ทุนนำ้� พระทยั พระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานท่ียากไรแ้ ละผู้ตกทกุ ขไ์ ดย้ าก
ในสมเดจ็ พระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง ไดพ้ ระราชทานเงนิ
จ�ำนวน ๒ ล้านบาท ให้สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ นำ� เงินรายไดจ้ ากการจ�ำหน่ายดอกมะลงิ านวนั แม่แหง่ ชาตขิ ้ึน
ทลู เกลา้ ฯ ถวาย คนื ใหส้ มาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ เพอ่ื จดั ตง้ั โครงการนำ้� พระทยั พระราชทานเลย้ี งอาหารกลางวนั
แกผ่ ตู้ กงานและผตู้ กทกุ ขไ์ ดย้ าก ตงั้ แตว่ นั ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เปน็ ตน้ มา และไดพ้ ระราชทานเงนิ สว่ นพระองค์
ในโอกาสตา่ งๆ อีกหลายครั้งให้สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ เพอ่ื น�ำไปใช้จ่ายในโครงการตลอดมา

๔. ทุนสง่ เสริมอาชีพและพฒั นาคนพกิ าร ในสมเด็จพระศรนี ครินทราบรมราชชนนี
สมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทราบรมราชชนนี ไดท้ รงพระกรณุ าใหจ้ ดั ตงั้ “ทนุ สง่ เสรมิ อาชพี และพฒั นา
คนพกิ าร ในสมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทราบรมราชชนน”ี เพอ่ื ใหค้ วามชว่ ยเหลอื คนพกิ ารทกุ ประเภททง้ั ในดา้ นการแพทย์
การศกึ ษา การอาชีพและการสงั คม เพอ่ื ใหค้ นพิการสามารถพึ่งตนเองได้และมคี ุณภาพชีวติ ทดี่ ี

๕. ทุนพระราชทานพฒั นาชมุ ชน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุ ราชกุมาร
พระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกลา้ เจา้ อยหู่ วั ขณะดำ� รงพระอสิ รยิ ยศ สมเดจ็ พระบรมโอรสาธริ าชฯ
สยามมกฎุ ราชกมุ าร พระราชทานพระอนญุ าตใหจ้ ดั ตงั้ “ทนุ พระราชทานพฒั นาชมุ ชน ในสมเดจ็ พระบรมโอรสาธริ าชฯ
สยามมกฎุ ราชกมุ าร” เพอ่ื นำ� ทนุ ไปใชใ้ นการสง่ เสรมิ สนบั สนนุ การพฒั นาชมุ ชน โดยเฉพาะชมุ ชนแออดั โดยมกี าร
พฒั นาทง้ั ในด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงั คมและด้านจติ ใจ เพือ่ ใหป้ ระชาชนในชุมชนมสี ภาพความเปน็ อยู่
และคณุ ภาพชีวิตที่ดขี ้นึ เยาวชนทอ่ี ยู่ในชมุ ชนไดร้ บั การศกึ ษา การอบรมดแู ล เพือ่ จะได้เตบิ โตเป็นสมาชกิ ท่ดี ีของ
สังคม เปน็ พลเมืองที่ดขี องประเทศ

๖. ทนุ พระราชทานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขณะด�ำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้จัดต้ัง
“ทนุ พระราชทานสงเคราะหเ์ ดก็ และเยาวชน ในสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ าร”ี เพอ่ื นำ� ทนุ
ไปใชใ้ นการสงเคราะหเ์ ดก็ และเยาวชนทยี่ ากจนและขาดแคลนและประสบปญั หา รวมทงั้ สง่ เสรมิ ใหเ้ ดก็ และเยาวชน
ได้รับการพฒั นาให้มีความรเู้ ป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคณุ ธรรม

๗. ทุนพระราชทานสงเคราะหผ์ ตู้ ดิ ยาเสพตดิ และผู้ปว่ ยโรคเอดส์
ในสมเด็จพระเจ้านอ้ งนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุ าภรณวลยั ลกั ษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตั ตยิ ราชนารี
สมเดจ็ พระเจา้ นอ้ งนางเธอ เจา้ ฟา้ จฬุ าภรณวลยั ลกั ษณ์ อคั รราชกมุ ารี กรมพระศรสี วางควฒั น
วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระอนุญาตให้จัดตั้ง “ทุนพระราชทานสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วย
โรคเอดส์ ในสมเดจ็ พระเจา้ นอ้ งนางเธอ เจา้ ฟา้ จฬุ าภรณวลยั ลกั ษณ์ อคั รราชกมุ ารี กรมพระศรสี วางควฒั น วรขตั ตยิ
ราชนาร”ี เพ่ือนำ� ทุนไปใชใ้ นการสงเคราะหช์ ว่ ยเหลอื ผูต้ ดิ ยาเสพติดและผปู้ ว่ ยโรคเอดส์ รวมท้ังการรณรงคป์ อ้ งกัน
แก้ไขปญั หายาเสพตดิ และปัญหาโรคเอดส์

รายงานการดำ�เนนิ งาน 13
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. ทุนสงเคราะหผ์ ปู้ ระสบปญั หาความทุกขย์ ากเดือดรอ้ น
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้ โสมสวลี กรมหมน่ื สทุ ธนารีนาถ
พระเจ้าวรวงศเ์ ธอ พระองค์เจา้ โสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารนี าถ ประทานพระอนญุ าตใหจ้ ดั ตัง้
“ทนุ สงเคราะห์ผปู้ ระสบปัญหาความทกุ ขย์ ากเดอื ดร้อน ในพระเจา้ วรวงศเ์ ธอ พระองคเ์ จา้ โสมสวลี กรมหมื่น
สทุ ธนารนี าถ” เพอ่ื นำ� ทนุ ไปใชใ้ นการสงเคราะหแ์ ละชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบปญั หาความทกุ ขย์ ากเดอื ดรอ้ นในดา้ นตา่ งๆ
อาทเิ ชน่ คนยากจนไรท้ พ่ี ง่ึ ผมู้ ปี ญั หาทางครอบครวั และสขุ ภาพ ทง้ั สขุ ภาพกายและสขุ ภาพจติ โดยปญั หาทม่ี ผี ขู้ อรบั
ความช่วยเหลอื เปน็ จำ� นวนมาก ไดแ้ ก่ เรื่องทุนประกอบอาชีพ ค่าครองชพี ทอ่ี ยู่อาศยั การศกึ ษา สุขภาพอนามยั
หน้สี ิน และความสัมพันธใ์ นครอบครัว
๙. กองทุนรว่ มใจสงเคราะหช์ ุมชน
กองทนุ ร่วมใจสงเคราะห์ชมุ ชน มีวัตถปุ ระสงคใ์ นการระดมทุนบนพ้ืนฐานแห่งความเอ้อื อาทร
และการแบ่งปันของคนในสังคม เพื่อน�ำเงินรายได้มาสนับสนุนโครงการการด�ำเนินงานของสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และองค์กรสมาชิก ในการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน การป้องกันแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษา มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
เพือ่ ประโยชน์สุขของชุมชนและสงั คม

๑.๒ การขอรบั บรจิ าคเงินอุปถมั ภท์ ุนการศกึ ษาเดก็ ยากจน
โดยเชิญชวนกรรมการและบุคคลท่ัวไปทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมบริจาคเงินเป็นทุน
การศกึ ษาตอ่ เนอ่ื งใหแ้ กเ่ ดก็ และเยาวชนทยี่ ากจนและขาดแคลนทว่ั ประเทศ มผี บู้ รจิ าครวมเปน็ เงนิ ๒๗๔,๘๖๘.- บาท
และ USD 260

14 รายงานการด�ำ เนินงาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๓ โครงการ “ร้อยใจ สะสมบุญ”
เป็นโครงการรณรงค์หาทุนท่ีจัดท�ำขึ้น
เพื่อให้กรรมการอ�ำนวยการ กรรมการอืน่ ๆ ที่ เกีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เจา้ หนา้ ทส่ี มาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ รวมทง้ั หนว่ ยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และบคุ คลทว่ั ไปไดร้ บั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม
รว่ มกนั ดว้ ยการเสยี สละ แบง่ ปนั และเปน็ การแสดงนำ�้ ใจ
ตอ่ ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยการสละเงนิ เพยี งวนั ละ ๑ บาท หรอื
เดอื นละ ๑๐๐.- บาท หรือตามจิตศรัทธาเปน็ รายเดอื น
หรือรายปี สมทบโครงการ “รอ้ ยใจ สะสมบญุ ” เพ่ือน�ำ
ไปด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อย
โอกาส มีผู้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน ๖๕ ราย เป็นเงิน
๒๔๕,๓๐๐.- บาท

๒. กจิ กรรมพเิ ศษ
๒.๑ การจ�ำหนา่ ยสลากกาชาด - บตั รน�ำโชค สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ งานกาชาด ประจ�ำปี ๒๕๖๓
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ไดร้ ว่ มออกสลากกาชาด – บตั รนำ� โชค ประจำ� ปี ๒๕๖๓ เพอ่ื หาเงนิ รายได้

ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการสภากาชาดไทยและจัดพิมพ์บัตรน�ำโชค จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ ฉบับ
เพอ่ื จำ� หนา่ ยในราคาฉบบั ละ ๑๐๐.- บาท โดยมรี ายไดจ้ ากการจำ� หนา่ ยบตั รนำ� โชครวมเปน็ เงนิ ๒,๙๖๓,๖๐๐.-บาท

รายงานการดำ�เนินงาน 15
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๒ จัดแขง่ ขันโบว์ลง่ิ การกศุ ล
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ก�ำหนดจัดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ
“ทนุ พระราชทานชว่ ยเหลอื การศกึ ษาเดก็ ยากจน ในสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนี
พันปหี ลวง” ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ BLU – O RHYTHM & BOWL เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
กรุงเทพมหานคร
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงขอเล่ือนก�ำหนดการแข่งขันจากวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ออกไปก่อน
อย่างไม่มกี ำ� หนด
๒.๓ การจ�ำหน่ายดอกมะลแิ ละผลติ ภณั ฑ์ดอกมะลิ งานวันแมแ่ หง่ ชาติ ปี ๒๕๖๓
คณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ที่ปรึกษา
คณะกรรมการอ�ำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน ได้จัดท�ำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จ�ำหน่าย
เนอ่ื งในโอกาสวนั แมแ่ หง่ ชาติ ประจำ� ปี ๒๕๖๓ เพอ่ื นำ� เงนิ รายไดท้ ลู เกลา้ ฯ ถวาย สมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และมอบเป็นทุนการศึกษา
แกเ่ ดก็ และเยาวชนที่ยากจนท่ัวประเทศ รวมทัง้ นำ� ไปให้การชว่ ยเหลอื ผ้ปู ระสบความทกุ ขย์ ากเดอื ดรอ้ น ตลอดจน
ประชาชนทไ่ี ดร้ บั ผลกระทบจากสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี หนว่ ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคารพาณิชย์ สถานศึกษา โรงเรียน องค์กรสมาชิก สมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติและ
ประชาชนทัว่ ไป ในสว่ นกลางและสว่ นภูมภิ าค ฯลฯ ให้การสนับสนุนในการจำ� หนา่ ยผลติ ภณั ฑ์ดอกมะลิ โดยมรี าย
ไดจ้ ากการจำ� หนา่ ยเปน็ เงิน ๑๑,๕๐๖,๘๐๙.-บาท

๓. การหารายได้โดยความร่วมมอื จากหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
๓.๑ แลกแตม้ คะแนนสะสมจากการใช้บตั รเครดติ เป็นเงินบรจิ าค
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ไดร้ บั ความรว่ มมอื จากธนาคารตา่ งๆ ไดแ้ ก่ ธนาคารซติ แ้ี บงก์ และธนาคาร

กรงุ ไทย จำ� กดั (มหาชน) เชญิ ชวนผใู้ ชบ้ ตั รเครดติ แลกคะแนนสะสมจากการใชบ้ ตั รเครดติ เปน็ เงนิ บรจิ าคใหส้ มาคม
สภาสงั คมสงเคราะหฯ์ เพอ่ื นำ� ไปสงเคราะหผ์ ดู้ อ้ ยโอกาส โดยมผี บู้ รจิ าค จำ� นวน ๑๓ ราย เปน็ เงนิ ๑,๘๑๐.- บาท

16 รายงานการด�ำ เนินงาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ธนาคารซิต้แี บงก์ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
✆ ๑๕๘๘ www.citibank.co.th. ✆ ๐ ๒๖๖๕ ๕๐๐๐ www.ktb.co.th
สำ� หรบั สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ บริจาคเงนิ ๑๐๐.- บาท เพอ่ื เป็นทุนการศกึ ษา
บริจาคเงนิ ๓๐๐.- บาท รหัส W.๐๕๑๒ = ๑,๐๐๐ คะแนน
รหัส ๘๐๒๔๘ = ๓,๐๐๐ คะแนน

๓.๒ บริษทั การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั
วนั ที่ ๑๔ สงิ หาคม ๒๕๖๓ พลตรหี ญงิ คณุ หญงิ อสั นยี ์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสงั คมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จำ� นวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท จากการจดั ทำ� โครงการ Garena Free Fire : Mother’s Day Campaign เนอื่ งในโอกาส
วนั แมแ่ หง่ ชาติ เพอื่ นำ� ไปชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบความทกุ ขย์ ากเดอื ดรอ้ นและมอบเปน็ ทนุ การศกึ ษาแกเ่ ดก็ และเยาวชน
ทว่ั ประเทศ โดยมี พลเอก สงิ หา เสาวภาพ ประธานทป่ี รกึ ษาคณะกรรมการอำ� นวยการสมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์
และ ดร.ศรตุ วานิชพนั ธุ์ Director of Sea (Thailand) ใหเ้ กยี รตริ ว่ มในพธิ ี

รายงานการดำ�เนินงาน 17
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๓ กลุม่ บรษิ ัท โตเกียว มารีน โครงการทนุ การศึกษา
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานรับ
มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา (กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน) ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคุณฮิโรโนะริ คิริว
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารบริษัท โตเกียว
มารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) และ คุณโตโยทาเกะ คูวาตะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชวี ิต (ประเทศไทย) จำ� กดั (มหาชน)
โดยเป็นทุนในระดับอาชีวศึกษาและระดับ
อดุ มศกึ ษา จำ� นวน ๒๓ ทนุ ดว้ ยเงนิ สนบั สนนุ
จากกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน รวมเป็น
เงินจ�ำนวน ๒๖๘,๐๐๐.- บาท โดยมี
คุณเพชร นุจจาวิทยาพร รองกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย) จำ� กดั (มหาชน) คณุ สมโพชน์
เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี
ทั้งนี้ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการอำ� นวยการฯ คณุ ศริ ิรตั น์ ธำ� รงธีระกุล เหรญั ญกิ พลตรหี ญงิ อัญชลี ฤกษ์งาม รองเลขาธกิ าร
คณุ ธรรมรกั ษ์ สวสั ดน์ิ ะที ผอู้ �ำนวยการบรหิ าร รว่ มให้การตอ้ นรบั เมือ่ วันที่ ๕ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ณ หอ้ งรับรอง ชั้น ๔
ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

๓.๔ บรษิ ัท เธยี รสุรตั น์ จ�ำกัด (มหาชน)
พลตรีหญิง คณุ หญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ รอ้ ยต�ำรวจโท
ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกรองน�้ำรุ่น UF ปันน�้ำใส
จากใจเซฟ จากบรษิ ัท เธียรสรุ ัตน์ จ�ำกดั (มหาชน) จำ� นวน ๕๐ เครอื่ ง ราคาเคร่อื งละ ๖,๕๐๐.- บาท รวมมลู ค่าคิด
เป็นเงนิ จำ� นวน ๓๒๕,๐๐๐.- บาท จาก คุณเธยี รวรรณณี แจง้ อยู่ รองประธานเจา้ หนา้ ทบี่ ริหารบริษัท เธียรสุรตั น์
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อน�ำไปมอบให้แก่โรงเรียน วัด หรือสถานสงเคราะห์ ที่ขาดแคลนท้ังในส่วนกลางและ
สว่ นภมู ภิ าค โดยมคี ณุ พภิ าพณั ณ์ อรรถวานชิ ผอู้ ำ� นวยการฝา่ ยอาวโุ ส ฝา่ ยพฒั นาธรุ กจิ ลกู คา้ คณุ เสาวภาคย์ สขุ วฒั โน
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า และคุณชัยวิชญ์ คุปตะวาณิช ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฝ่ายพัฒนา
ธุรกจิ ลกู ค้า ธนาคารกสกิ รไทย จ�ำกัด (มหาชน) รว่ มเป็นเกยี รติในพธิ ีเมอื่ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ชนั้ ๑
ตกึ นวมหาราช สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์

18 รายงานการดำ�เนนิ งาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๕ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ บริษัท ลินเด้
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนเก้าแสนและปรับ
สภาพภมู ทิ ศั นภ์ ายในโรงเรยี นคลองบางกะอี่ ดว้ ยเงนิ รางวลั จากการนำ�
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการศึกษาและปรับปรุงสภาพ
แวดลอ้ มภายในโรงเรยี นคลองพระยานาคราช เขา้ ประกวดในรายการ
2019 Community Engagement Awards และได้รบั การคดั เลือก
เป็น ๑ ใน ๕ Global ได้เงินรางวัลจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
(คดิ อตั ราแลกเปล่ยี น ๓๑.- บาท ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) เป็น
เงนิ จ�ำนวน ๓๑๐,๐๐๐.- บาท ซง่ึ ไดจ้ ัดพธิ ีเปิดโครงการฯ เมอ่ื วนั ที่ ๑๘
ธนั วาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรยี นคลองบางกะอี่ ตำ� บลบางปลา อำ� เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้ ร้อยต�ำรวจโท
ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ
ประธานกรรมการ รว่ มใจสงเคราะหช์ มุ ชน เปน็ ประธานในพธิ เี ปดิ รว่ มกบั
Mr. Bruce Curry กรรมการผจู้ ดั การบรษิ ทั ลนิ เด้ (ประเทศไทย) จำ� กดั
(มหาชน) และนางสาววภิ า จินดา รองกรรมการผ้จู ดั การบริษทั ลนิ เด้
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกัน มอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ

รายงานการด�ำ เนินงาน 19
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การอบรมหลักสตู รการขายออนไลน์ หลกั สูตรออกแบบบรรจภุ ัณฑ์ หลักสูตรการออกแบบและ ตดั เยบ็ เสอื้ ผ้า และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท�ำผ้ามัดย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ รวมท้ังจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ๑ คัน และจักรโพ้งผ้า ๑
คนั ใหแ้ กน่ างพรพศิ ศรีสมวงษ์ ประธานกลุ่มวสิ าหกจิ ชุมชนแมบ่ า้ นเกษตรกรบา้ นสวนเกา้ แสน และมอบหนงั สือ
อา่ นนอกเวลาเรยี นสำ� หรบั ไวใ้ นหอ้ งสมดุ โรงเรยี นคลองบางกะอ่ี จดั ทำ� แปลงเกษตรอนิ ทรยี เ์ พอื่ ปลกู พชื ผกั สวนครวั
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและปรับสภาพสนามเด็กเล่นของโรงเรียน ให้แก่นายสัชณุกร ตันติธนวรพงศ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนคลองบางกะอี่ โดยมีเจ้าหน้าทสี่ มาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ และพนกั งานของบรษิ ัท ลนิ เด้
(ประเทศไทย) จำ� กดั (มหาชน) ในกรงุ เทพฯ และจงั หวดั ระยอง พรอ้ มดว้ ยผแู้ ทนกลมุ่ วสิ าหกจิ ชมุ ชนแมบ่ า้ นเกษตรกร
บ้านสวนเก้าแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางปลา หัวหน้าส�ำนักปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางปลา
หวั หนา้ ฝา่ ยสวสั ดกิ ารสงั คมองคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำ� บลบางปลา คณะครู และนกั เรยี นโรงเรยี นคลองบางกะอี่ รว่ มเปน็
เกียรตใิ นพธิ ี นอกจากน้ี Mr. Bruce Curry กรรมการผูจ้ ดั การบรษิ ัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำ� กัด (มหาชน) และ
ผู้บริหาร บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนคลองบางกะอี่
จำ� นวน ๑๘๓ ทนุ ๆ ละ ๕๐๐.- บาท เปน็ เงินจำ� นวน ๙๑,๕๐๐.- บาท และมอบเงนิ สนบั สนุนการดำ� เนินงานของ
โรงเรยี น จำ� นวน ๑๙,๒๐๐.- บาท ซึ่งเปน็ เงินทพี่ นักงานบรษิ ัท ลนิ เด้ (ประเทศไทย) จำ� กดั (มหาชน) ร่วมกนั บริจาค
รวมเป็นเงินจำ� นวน ๑๑๐,๗๐๐.- บาท

คณะกรรมการฝา่ ยประชาสัมพนั ธ์กิจกรรมกองทนุ รว่ มใจสงเคราะห์ชมุ ชน
ประธานกรรมการ : รอ้ ยตำ� รวจโท ดร.มนัส โนนชุ

ขอความร่วมมือส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายของ
กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ LED (Light Emitting Diode) และ Website
ของสมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ เพอื่ เผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธก์ ารจดั กจิ กรรมและโครงการตา่ ง ๆ ของคณะกรรมการ
ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เช่น การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ การจ�ำหน่ายสลากกาชาด -
บตั รนำ� โชค รา้ นสมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ งานกาชาด ประจำ� ปี ๒๕๖๓ และการจดั กจิ กรรมโครงการขององคก์ ร
สมาชิกกองทนุ รว่ มใจสงเคราะหช์ มุ ชน ฯลฯ

20 รายงานการดำ�เนินงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฝ่ายโครงการและจดั สรรเงินทุน

ประธานกรรมการ : แพทยห์ ญงิ สวุ ณี รักธรรม
จัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนให้แก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

เปน็ ประจ�ำทกุ ปี โดยในปี ๒๕๖๓ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงนิ ทนุ ไดจ้ ัดสรรเงินอดุ หนนุ ใหแ้ กอ่ งค์กร
สมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชมุ ชน จำ� นวน ๑๑๕ องคก์ ร ๑๑๕ โครงการ เปน็ เงิน ๓,๓๐๖,๐๐๐.- บาท โดยมี
คณะอนุกรรมการพจิ ารณาการจัดสรรเงนิ ทุนฯ ในประเภทตา่ งๆ ดงั น้ี

นางขนษิ ฐา เทวนิ ทรภกั ติ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงนิ ทุนฯ
ประเภทท่ี ๑ โครงการเกีย่ วกับการสงเคราะห์

นางจารุนนั ท์ อง้ึ ภากรณ ์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการจดั สรรเงนิ ทุนฯ
ประเภทที่ ๒ โครงการเกี่ยวกับการป้องกนั และแก้ไขปัญหาสงั คม

นางวิไลวรรณ ลายถมยา ประธานคณะอนกุ รรมการพจิ ารณาการจดั สรรเงินทุนฯ
ประเภทท่ี ๓ โครงการเกย่ี วกับการพฒั นาสงั คม

นายวชิ ัย ไทยถาวร ประธานคณะอนกุ รรมการพจิ ารณาการจัดสรรเงินทนุ ฯ
ประเภทที่ ๔ โครงการเกี่ยวกบั ศาสนาและจริยธรรม

รายงานการดำ�เนินงาน 21
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการฝ่ายตดิ ตามและประเมินผลสมาชกิ กองทุนร่วมใจสงเคราะหช์ มุ ชน

ประธานกรรมการ : ดร.โสภา ชพู ิกุลชัย ชปลี มนั น์ ราชบณั ฑติ
ได้จัดการประชุมติดตามและประเมินผลและเยี่ยมชมการด�ำเนินงานโครงการขององค์กรสมาชิกกองทุน

รว่ มใจสงเคราะหช์ มุ ชนทไ่ี ดร้ บั เงนิ อดุ หนนุ ของพทุ ธสมาคมจงั หวดั สมทุ รสงคราม ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๔ – ๑๕ พฤศจกิ ายน
๒๕๖๓ ณ วัดภมุ รนิ ทร์กฎุ ที อง อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมทุ รสงคราม และเย่ยี มชมโครงการอบรมและปฏบิ ัติธรรม
ถวายพระราชกศุ ลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วดั ภุมรินทร์กุฎีทอง และ วดั บางแคนอ้ ย จังหวดั สมุทรสงคราม

การมอบผู้แทนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมในกิจกรรมขององค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจ
สงเคราะหช์ มุ ชนฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบผู้แทน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์กรสมาชิกท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจ
สงเคราะห์ชุมชน ดังนี้

22 รายงานการด�ำ เนินงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันท่ี ๒๒ สงิ หาคม ๒๕๖๓ มอบให้ แพทยห์ ญงิ สวุ ณี รกั ธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เปน็ ประธานในพธิ เี ปดิ การอบรมโครงการ “ศลี หา้ : หลกั ธรรมทค่ี วรปฏบิ ตั เิ พอ่ื นำ� ความสขุ มาสคู่ รอบครวั และสงั คม”
ของสมาคมศษิ ยเ์ กา่ โรงเรยี นสอนคนตาบอดภาคเหนอื จงั หวดั เชยี งใหม่ ณ หอ้ งประชมุ ทนุ การกศุ ลสมเดจ็ ยา่ อปุ ถมั ภ์
สถาบนั ราชานุกูล ดนิ แดง กรงุ เทพฯ

วนั ท่ี ๑๙ กนั ยายน ๒๕๖๓ มอบให้ รอ้ ยตำ� รวจโท ดร.มนสั โนนชุ รองประธานสมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์
และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเร่ือง
“สตรีตาบอดกับการจดั การสิง่ แวดล้อม” ของสมาคมสตรตี าบอดในประเทศไทย ณ หอ้ งประชมุ โรสมัวร์ โรงเรยี น
สอนคนตาบอดกรงุ เทพ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มอบให้ พลอากาศตรี ประสทิ ธิ์ นิยมแก้ว ประธานกรรมการประสานงาน
ส่วนภมู ภิ าค ภาค ๑ เป็นประธานในพธิ ีเปิดโครงการ “สขุ ด้วยธรรม น�ำชวี ิต” ของสมาคมส่งเสรมิ ผู้ประกอบอาชพี
คนพิการไทย ณ ศนู ย์พฒั นาสมรรถภาพคนตาบอด อำ� เภอปากเกรด็ จงั หวดั นนทบรุ ี

รายงานการดำ�เนินงาน 23
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

องคก์ รสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชมุ ชน
องคก์ รสมาชกิ สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ จำ� นวน ๘๗๔ องคก์ ร (ประเภทสามญั ๗๗๖ องคก์ ร ประเภท

สมทบ ๙๖ องคก์ ร ประเภทกติ ตมิ ศกั ดิ์ ๒ องคก์ ร) สมคั รเปน็ สมาชกิ กองทนุ รว่ มใจสงเคราะหช์ มุ ชน สมาคมสภาสงั คม
สงเคราะห์ฯ จำ� นวน ๓๓๕ องคก์ ร (ส่วนกลาง ๖๗ องคก์ ร ส่วนภูมิภาค ๒๖๘ องคก์ ร ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

แผนผังองค์กรสมาชกิ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สว่ นภูมิภาค จ�ำนวน ๒๖๘ องค์กร

ภาค ๑ จ�ำนวน ๒๑ องคก์ ร ภาค ๒ จำ� นวน ๑๐ องค์กร

ภาค ๓ จ�ำนวน ๒๖ องคก์ ร ภาค ๔ จ�ำนวน ๒๔ องคก์ ร
ภาค ๕ จำ� นวน ๑๗ องค์กร ภาค ๖ จ�ำนวน ๒๕ องคก์ ร
ภาค ๗ จำ� นวน ๒๒ องค์กร ภาค ๘ จ�ำนวน ๒๓ องคก์ ร
ภาค ๙ จำ� นวน ๒๕ องค์กร ภาค ๑๐ จ�ำนวน ๒๓ องคก์ ร
ภาค ๑๑ จ�ำนวน ๑๙ องคก์ ร ภาค ๑๒ จำ� นวน ๓๓ องคก์ ร

24 รายงานการด�ำ เนินงาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน

ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ก�ำกับดูแล

ในปี ๒๕๑๘ สมเดจ็ พระนางเจ้าสริ กิ ิติ์ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ ฯ พระราชทานทรพั ยจ์ �ำนวนหนง่ึ ใหแ้ กส่ มาคมสภาสงั คมสงเคราะหแ์ หง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชปู ถมั ภ์
เพ่ือเป็นทุนริเร่ิมจัดต้ัง “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ยากจนทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามสมควรแก่อัตภาพ
และความสามารถของตน

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น�ำเงินจากกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนท่ีได้
รับบริจาคจากบุคคล สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและจากต่างประเทศ จัดสรรเป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนท่ียากจนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศกึ ษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ในปี ๒๕๖๓ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ียากจนทั่วประเทศ
โดยการสนบั สนนุ จากโครงการสลากการกศุ ลและผอู้ ปุ ถมั ภท์ นุ การศกึ ษา จ�ำนวน ๗๙๓ ทนุ เปน็ เงนิ ๖,๓๖๔,๐๐๐.-บาท
และได้จัดพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน แก่เด็กและเยาวชนท่ียากจนที่ศึกษาอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปรมิ ณฑล จ�ำนวน ๑๗๐ ทนุ เป็นเงนิ ๑,๗๐๖,๐๐๐.-บาท โดยมรี อ้ ยต�ำรวจโท ดร.มนสั โนนชุ
รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชมุ ชน้ั ๓ ตกึ นวมหาราช สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์

ส�ำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน จ�ำนวน ๖๒๓ ทุน เป็นเงิน
๔,๖๕๘,๐๐๐.-บาท

รายงานการด�ำ เนินงาน 25
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สมาคมมิตรภาพไทย – ฮโิ รชิมา
สมาคมมิตรภาพไทย – ฮโิ รชิมา ประเทศญ่ีปนุ่ ไดใ้ หท้ ุนการศึกษาแกน่ กั เรียนหญงิ ยากจน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๑ - มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓) ในภาคเหนอื และภาคตะวันออก
เฉยี งเหนือ ปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๒๐๐ ทุน เปน็ เงิน ๗๐๐,๐๐๐.-บาท

นอกจากการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแล้ว สมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมา ยังมี
ความสนใจ หว่ งใย และน�ำคณะผแู้ ทนสมาคมฯ มาเยย่ี มเยยี นนกั เรยี นหญงิ ทไ่ี ดร้ บั ทนุ ในจงั หวดั พะเยา
และเชยี งราย รวมทั้งผ้ปู กครองเปน็ ประจ�ำทกุ ๓ ปี ซึง่ ท�ำใหน้ ักเรยี น ผู้ปกครอง ครู และอาจารย์รู้สกึ
ประทับใจตอ่ การดแู ลเอาใจใส่ของสมาคมฯ เป็นอยา่ งยงิ่

26 รายงานการดำ�เนนิ งาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการไทย – อลิ ลนิ อยส์
โครงการไทย – อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้ให้ทุนการศึกษาต่อเน่ืองแก่นักเรียนที่ยากจน ท้ังใน
กรงุ เทพมหานครและสว่ นภมู ภิ าค ในระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
มธั ยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศกึ ษา และอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๓
จ�ำนวน ๑๕ ทุน เปน็ เงิน ๑๔๑,๐๐๐.-บาท

มูลนธิ เิ มอื งไทยยมิ้
มลู นธิ เิ มอื งไทยยม้ิ ไดใ้ หท้ นุ การศกึ ษาตอ่ เนอ่ื งแกน่ กั เรยี นทย่ี ากจน ทงั้ ในกรงุ เทพมหานครและสว่ นภมู ภิ าค

ในระดบั อนุบาล ประถมศกึ ษา มธั ยมศึกษาตอนตน้ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย อาชวี ศึกษา และอดุ มศึกษา ปี ๒๕๖๓
จ�ำนวน ๘๙ ทุน เป็นเงิน ๖๔๑,๐๐๐.-บาท

การตดิ ตามและประเมินผลผู้รบั ทนุ การศกึ ษา

๑. ใหผ้ รู้ บั ทนุ การศกึ ษาเขยี นจดหมายขอบคณุ ผอู้ ปุ ถมั ภ์
โดยรายงานผลการเรียนสภาพความเป็นอยู่หรือปัญหา
ให้ผ้อู ุปถัมภ์ทราบอยา่ งสม�ำ่ เสมอ

๒. ใหอ้ าจารยป์ ระจ�ำชน้ั หรอื อาจารยท์ ปี่ รกึ ษา รายงาน
ผลการเรียน สภาพความเป็นอยู่และปัญหาของผู้รับทุน
การศึกษาทัง้ ก่อนและหลงั จากทไ่ี ด้รับทุนการศกึ ษา ให้สมาคม
สภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ทราบ อยา่ งนอ้ ยปลี ะ ๒ ภาคการศกึ ษา

รายงานการด�ำ เนินงาน 27
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

ประธานคณะกรรมการ : นางขนิษฐา เทวินทรภักติ

๑. การสงเคราะห์ผปู้ ระสบปัญหาความเดอื ดรอ้ น
การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�ำนวน

๑,๐๖๙ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๙๕,๓๙๔.๗๐ บาท (สิบลา้ นแปดแสนเก้าหม่ืนห้าพันสามร้อยเก้าสิบสบ่ี าท
เจ็ดสบิ สตางค์)

- เงนิ สงเคราะห์ครอบครัว
จ�ำนวน ๒๗๗ ราย รวมเป็นเงินทงั้ ส้นิ ๑,๓๘๕,๐๐๐.- บาท
- การใหบ้ ริการทางการแพทย์ และทันตกรรม
จ�ำนวน ๒๐ ราย รวมเป็นเงนิ ทง้ั สนิ้ ๒๖๑,๕๐๔.๗๐ บาท
- ค่าซอ่ มแซมท่ีอยู่อาศัย
จ�ำนวน ๑๘ ราย รวมเป็นเงนิ ทัง้ ส้นิ ๑,๑๒๓,๘๙๐.- บาท
- ดา้ นการศกึ ษา
จ�ำนวน ๗๕๔ ราย รวมเปน็ เงินทัง้ ส้นิ ๘,๑๒๕,๐๐๐.- บาท

28 รายงานการดำ�เนินงาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. การสนับสนุนอปุ กรณแ์ ละให้ทนุ ประกอบอาชพี
ในปี ๒๕๖๓ สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ใหค้ วามชว่ ยเหลอื สนบั สนนุ

อุปกรณ์และให้ทุนประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๘๖๕ ราย รวมเป็นเงินท้ังส้ิน
๓,๗๕๑,๙๙๕.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
บาทถ้วน)

๓. การฝกึ อบรมวิชาชีพ
ในปี ๒๕๖๓ สมาคมสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุนการจัด
ฝึกอบรมวชิ าชพี ท้ังในส่วนกลางและ
สว่ นภมู ภิ าค จ�ำนวน ๓๙ โครงการ รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน ๑๐,๖๑๐,๘๔๕.-บาท
(สิบล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนแปดร้อยสี่
สิบห้าบาทถ้วน)

รายงานการด�ำ เนินงาน 29
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. การรับมอบเงินสนับสนุนการด�ำเนินงานสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากมูลนิธิศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ
คนพิการพระประแดง

ในปี ๒๕๖๓ มูลนิธิศูนย์ฟื้นฟู
อาชีพคนพิการพระประแดง มอบเงิน
สนับสนุนการด�ำเนินงานสงเคราะห์
เพอื่ ใหค้ วามชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบปญั หา
ความเดือดร้อน จ�ำนวน ๒๘ ราย
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท
(หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี
นางขนิษฐา เทวินทรภักติ ประธาน
คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัว
และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
เปน็ ประธานในพิธี

๕. การใหค้ วามชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบปญั หาความเดอื ดรอ้ น จากเงนิ สนบั สนนุ การดำ� เนนิ งานชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบปญั หา
ความเดอื ดร้อน

สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ ใหค้ วามชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบปญั หาความเดอื ดรอ้ น จากเงนิ สนบั สนนุ การด�ำเนนิ งาน
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จ�ำนวน ๑๓ ราย รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๑๑๗,๐๐๐.- บาท (หน่ึงแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพนั บาทถว้ น)

30 รายงานการดำ�เนนิ งาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. การให้ความรว่ มมือกบั มูลนธิ ิโรคไตแหง่ ประเทศไทย
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดนักสังคมสงเคราะห์ ศึกษารายละเอียดสภาพความเดือดร้อน

ด้านเศรษฐกิจและสังคมของผ้ปู ว่ ยโรคไตวายเร้อื รงั ทขี่ อรับการสนับสนนุ จากมูลนิธโิ รคไตฯ พรอ้ มเสนอข้อคดิ เหน็
ในการช่วยเหลือ โดยมผี ู้ปว่ ยทีข่ อความอนุเคราะหล์ ดหยอ่ นคา่ ฟอกเลือด และยากดภมู ิต้านทาน จ�ำนวน ๒๓ ราย

๗. การให้ความรว่ มมือกับมลู นิธิฟา้ สงั่
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดนักสังคมสงเคราะห์ ศึกษารายละเอียดสภาพความเดือดร้อน

ดา้ นเศรษฐกจิ และสงั คมของผ้ปู ว่ ยโรคไตวายเร้ือรัง เพ่อื ประกอบการพิจารณารับการฟอกเลือดด้วยเคร่อื งไตเทียม
จากมูลนธิ ิฟา้ สั่ง พรอ้ มเสนอขอ้ คิดเหน็ ในการชว่ ยเหลอื โดยมีผปู้ ่วยทีข่ อเขา้ รบั การฟอกเลือดดว้ ยเคร่อื งไตเทียมกับ
มูลนิธิฟา้ สงั่ จ�ำนวน ๔ ราย

รายงานการดำ�เนนิ งาน 31
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ

ประธานคณะกรรมการ : นางวิไลวรรณ ลายถมยา

คณะกรรมการส่งเสรมิ อาชีพและพฒั นาคนพิการ ซึง่ มี นางวิไลวรรณ ลายถมยา เปน็ ประธาน ได้มีการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้

การด�ำเนินงานโครงการ “สภาสงั คมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้รม่ พระบารมี” โครงการสง่ เสริมและพฒั นา
คนพกิ าร โดยการสนบั สนนุ จากโครงการสลากการกศุ ล

โครงการสง่ เสริมและพฒั นาคนพกิ าร ประจ�ำปี ๒๕๖๓ (เดือนมกราคม – ธนั วาคม ๒๕๖๓)

กิจกรรมท่ี ๑ การให้ความช่วยเหลือคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ
ทีป่ ระสบปัญหาความเดือดรอ้ นด้านต่าง ๆ ในส่วนกลางและส่วนภมู ภิ าค

๑.๑ เงนิ ทุน / อุปกรณใ์ นการประกอบอาชีพ
ใหค้ วามชว่ ยเหลอื รวมจ�ำนวน ๔๘๗ ราย เป็นเงิน ๑๑,๙๔๙,๘๙๒.๕๐ บาท
(สบิ เอด็ ล้านเกา้ แสนส่ีหมืน่ เก้าพนั แปดร้อยเก้าสิบสองบาทหา้ สิบสตางค)์

๑.๒ คา่ ตอบแทน ค่าพาหนะและค่าอาหารคนพิการทีป่ ฏิบัติงานทสี่ �ำนกั ส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะหฯ์
ให้ความช่วยเหลือ รวมจ�ำนวน ๒๒ ราย เปน็ เงิน ๓,๙๙๘,๐๕๐.๐๐ บาท
(สามล้านเก้าแสนเก้าหมนื่ แปดพันห้าสบิ บาทถว้ น)

๑.๓ คา่ กายอุปกรณ์/เครื่องชว่ ยความพิการ
ให้ความช่วยเหลอื รวมจ�ำนวน ๔๒๓ ราย เป็นเงิน ๙,๕๙๔,๐๐๓.๐๐ บาท
(เก้าล้านห้าแสนเก้าหม่ืนส่ีพนั สามบาทถ้วน)
๑.๔ คา่ ซ่อมแซม / ปรับปรุงท่ีอยูอ่ าศัย

ใหค้ วามชว่ ยเหลอื รวมจ�ำนวน ๑๖๗ ราย เปน็ เงนิ ๙,๐๘๓,๗๕๔.๗๔ บาท
(เก้าล้านแปดหมืน่ สามพนั เจ็ดรอ้ ยห้าสบิ ส่บี าทเจด็ สิบสีส่ ตางค)์

๑.๕ เงินสงเคราะหค์ รอบครวั
ให้ความชว่ ยเหลอื รวมจ�ำนวน ๑,๙๒๑ ราย

เปน็ เงิน ๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าหม่นื บาทถ้วน)

๑.๖ ทุนการศกึ ษาส�ำหรับคนพิการ / บตุ รคนพิการ ใหค้ วามช่วยเหลอื
รวมจ�ำนวน ๒๒๔ ราย เป็นเงนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๑.๗ ค่าใชจ้ า่ ยในการด�ำเนินงาน
- คา่ ตอบแทนบคุ ลากรชว่ ยการด�ำเนินงาน

- คา่ ติดตามและประเมนิ ผล

32 รายงานการดำ�เนนิ งาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ค่าใชจ้ า่ ยงานธุรการและเบด็ เตล็ดอื่นๆ
เป็นเงนิ ๒,๕๙๙,๓๘๒.๘๘ บาท
(สองลา้ นหา้ แสนเกา้ หมน่ื เกา้ พนั สามร้อยแปดสบิ สองบาทแปดสบิ แปดสตางค)์
๑.๘ คา่ จดั กจิ กรรมนนั ทนาการและทศั นศึกษา (ตา่ งจงั หวัด)
คร้งั ท่ี ๑ โครงการจดั กจิ กรรมนนั ทนาการและทศั นศกึ ษาส�ำหรบั คนพกิ าร ส�ำนกั สง่ เสรมิ อาชพี

และพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ระหว่างวนั ท่ี ๒๐- ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๓ ณ ศุภาลยั ปา่ สกั รีสอร์ท แอนด์ สปา (SupalaiPasak Resort and Spa)
อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจ�ำนวน ๒๒ ราย เป็นเงิน
๑๙๙,๙๘๙.๕๐ บาท (หนงึ่ แสนเกา้ หมน่ื เกา้ พนั เกา้ รอ้ ยแปดสบิ เกา้ บาทหา้ สบิ สตางค)์

ครง้ั ที่ ๒ โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษาส�ำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/
คนในครอบครัวของคนพิการ ส�ำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภา
สงั คมสงเคราะหฯ์ ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๘-๒๐ ธนั วาคม ๒๕๖๓ ณ พลู สวสั ด์ิ ปาลม์ รสี อรท์
อ�ำเภอปราณบรุ ี จงั หวดั ประจวบครี ขี นั ธ ์ ผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรม รวมจ�ำนวน ๕๐ ราย เปน็ เงนิ
๔๙๙,๙๗๑.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
รวมจ�ำนวนทั้งสนิ้ ๓,๓๑๖ ราย เป็นเงนิ ๔๗,๙๗๕,๐๔๔.๑๒ บาท (สีส่ ิบเจ็ดลา้ น
เก้าแสนเจ็ดหม่นื ห้าพันสี่สบิ ส่ีบาทสิบสองสตางค)์

แยกตามประเภทหัวข้อ

เงนิ ช่วยเ หลือ รายงานการด�ำ เนินงาน 33
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ เงินทนุ / อุปกรณใ์ นการประกอบอาชพี
๑.๒ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะและค่าอาหารคนพิการท่ีปฏิบัตงิ านที่ส�ำนักสง่ เสรมิ อาชีพและพัฒนา

คนพกิ าร สมาคมสภาสงั คมสงเคราะห์ฯ
๑.๓ ค่ากายอปุ กรณ์/เคร่อื งชว่ ยความพกิ าร
๑.๔ คา่ ซ่อมแซม / ปรบั ปรุงทอ่ี ยู่อาศัย
๑.๕ เงินสงเคราะห์ครอบครัว
๑.๖ ทนุ การศกึ ษาส�ำหรบั คนพกิ าร / บุตรคนพกิ าร
๑.๗ คา่ ใชจ้ า่ ยในการด�ำเนินงาน

- ค่าตอบแทนบคุ ลากรชว่ ยการด�ำเนินงาน
- ค่าติดตามและประเมนิ ผล
- คา่ ใช้จา่ ยงานธุรการและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
๑.๘ คา่ จัดกิจกรรมนนั ทนาการและทศั นศึกษา (ตา่ งจังหวดั )

ภาพประกอบกิจกรรมที่ ๑
ขอ้ ๑.๑ เงินทุน / อปุ กรณ์ในการประกอบอาชพี

ขอ้ ๑.๓ ค่ากายอปุ กรณ์ / เคร่ืองช่วยความพิการ

34 รายงานการด�ำ เนินงาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑.๔ ค่าซ่อมแซม / ปรบั ปรงุ ทีอ่ ยูอ่ าศยั
ข้อ ๑.๕ เงนิ สงเคราะห์ครอบครวั
ข้อ ๑.๖ ทนุ การศกึ ษาส�ำหรบั คนพกิ าร / บุตรคนพกิ าร

รายงานการดำ�เนนิ งาน 35
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑.๘ กจิ กรรมนันทนาการและทัศนศึกษา (ต่างจงั หวัด)

กจิ กรรมท่ี ๒ การจดั ฝกึ อบรมวิชาชพี การสง่ เสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ
๒.๑ โครงการ “ฝึกอบรมการท�ำธุรกิจบนสื่อออนไลน์” ส�ำหรับคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนใน

ครอบครวั ของคนพกิ าร จ�ำนวน ๕๐ คน จดั โดย
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
โดยการสนับสนุนจากสมาคมสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และโครงการสลากการกุศล
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ มูลนิธิพระมหาไถ่
เพอื่ การพฒั นาคนพกิ าร ต�ำบลหนองปรอื อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย นางวิไลวรรณ
ลายถมยา ประธานคณะกรรมการสง่ เสรมิ อาชพี
และพัฒนาคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเป็น
ประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่าน
การฝกึ อบรมฯ เมอื่ วนั ท่ี ๒๙ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๓

36 รายงานการดำ�เนินงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถัมภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๒ โครงการฝกึ อบรม “การผลิตภาชนะจากวัสดธุ รรมชาต”ิ ส�ำหรบั คนพกิ าร / ผู้ดูแลคนพิการ /
คนในครอบครัวของคนพกิ าร (รุ่นที่ ๒) ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศนู ย์สง่ เสริมอาชพี คนพกิ าร
ในชมุ ชน จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี โดย ดร.วชิ ยั ไทยถาวร ประธานกรรมการประสานงานสว่ นภมู ภิ าค ภาค ๒ เปน็ ประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ เม่ือวันท่ี ๑๒
กรกฎาคม๒๕๖๓และคณุ วไิ ลวรรณ ลายถมยา
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาคนพิการ และเป็นประธานในพิธีปิด
พรอ้ มมอบวฒุ บิ ตั รแก่ ผเู้ ขา้ รบั การฝกึ อบรมฯ
เมอื่ วนั องั คารท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒.๓. โครงการ “ฝกึ อบรมการซอ่ มวลี แชรแ์ ละรถผสู้ งู อายุ รายงานการด�ำ เนนิ งาน 37
ระบบไฟฟา้ ” ส�ำหรบั คนพกิ าร / ผ้ดู ูแลคนพกิ าร / คนในครอบครวั สมาคมสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ของคนพิการ ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศนู ย์ ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียนรู้สยามเอเบิ้ลอินโนเวช่ัน อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สพุ รรณบรุ ี โดย ดร.วิชัย ไทยถาวร ประธานกรรมการประสานงาน
สว่ นภมู ภิ าค ภาค ๒ เปน็ ประธานในพธิ เี ปดิ การฝกึ อบรมฯ เมอ่ื วนั ที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคุณวิไลวรรณ ลายถมยา ประธาน
คณะกรรมการ สง่ เสรมิ อาชพี และพฒั นาคนพกิ าร และเปน็ ประธาน
ในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ เม่ือวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒.๔ โครงการฝึกอบรม “การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้จากท่อพีวีซี (DIY) สร้างงาน สร้างอาชีพ”
ส�ำหรบั คนพกิ าร / ผู้ดแู ลคนพกิ าร / คนในครอบครัวของคนพกิ าร ระหว่างวนั ท่ี ๒๘ - ๓๐ สงิ หาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนยป์ ระชุมพระมหาไถ่ อ�ำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกลุ ประธานมลู นิธิ
พระมหาไถ่เพอื่ การพฒั นาคนพกิ าร เปน็ ประธานในพิธเี ปิดการฝึกอบรม เม่อื วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเป็น
ประธานในพธิ ีปิดพร้อมมอบวฒุ บิ ตั รแก่ผผู้ ่านการฝกึ อบรมฯ เมื่อวันที่ ๓๐ สงิ หาคม ๒๕๖๓

38 รายงานการด�ำ เนินงาน
สมาคมสภาสังคมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๕ โครงการศึกษาดูงาน “วิถีชีวิตอิสระตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการ”
ส�ำหรับคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ ระหวา่ งวนั ที่ ๒๕ - ๒๗ กนั ยายน ๒๕๖๓
ณ ชมรมพัฒนาอาชีพคนพกิ ารไทย (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยี ง) อ�ำเภอวงั นำ้� เขยี ว จงั หวัดนครราชสมี า

โครงการ “มหกรรมสง่ เสริมอาชพี คนพกิ าร” ประจำ� ปี ๒๕๖๓
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงาน

“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ระหวา่ งวนั ที่๑๒-๑๓ธนั วาคม๒๕๖๓ณศนู ยแ์ สดงสนิ คา้
และการประชมุ  อมิ แพค็ เมอื งทองธานี (Hall ๕-๖) โดยมี
รอ้ ยต�ำรวจโท ดร.มนสั โนนชุ เปน็ ประธานจดั งาน และ
พลตรีหญิง คุณหญิงอสั นีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคม
สภาสงั คมสงเคราะหฯ์ เป็นประธานในพิธเี ปิด เมื่อวนั ที่
๑๒ ธนั วาคม ๒๕๖๓

รายงานการดำ�เนนิ งาน 39
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กจิ กรรมที่ ๓ การจดั งานวนั คนพิการ ครั้งที่ ๕๒ ประจำ� ปี ๒๕๖๓
งานวันคนพิการ คร้ังท่ี ๕๒ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ จัดในหัวข้อ (Theme) “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่

ใตร้ ม่ พระบารม”ี ระหวา่ งวนั ท่ี ๗ - ๘ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓ ณ ศนู ยแ์ สดงสนิ คา้ และ การประชมุ อมิ แพค็ เมอื งทองธานี
(Hall ๕) การจัดงานวันคนพิการปีนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จ
พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง
พระราชทานอาหารกลางวันเล้ียงคนพิการและประชาชนท่ีเข้า
ร่วมงานฯ ทกุ คน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
นายอ�ำพล เสนาณรงค์ เปน็ ผแู้ ทนพระองค์ไปเปิดงานวนั คนพิการ

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเผยแพร่การป้องกนั ความพิการและการฟ้นื ฟสู มรรถภาพ
คณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความ

พิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในคณะกรรมการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาคนพิการ โดย นางอารยา อรุณานนท์ชัย
เปน็ ประธาน ร่วมกับเครอื ข่ายมูลนธิ เิ มาไมข่ ับจดั ท�ำโครงการ
“รณรงค์การใส่หมวกกันน็อกในเด็กวัยเรียน” โดยได้จัดท�ำ
สื่อวีดิทัศน์เร่ือง “เด็กหัวดี เพราะมีพี่หัวดี” เพื่อเผยแพร่
รณรงค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนและ
การหลีกเลีย่ งสาเหตตุ า่ ง ๆ ทีน่ �ำไปสูค่ วามพกิ าร รวมท้ังเปน็
การกระตุ้นให้ ครู ผู้ปกครอง ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและ
การรว่ มมอื กนั เพอื่ ชว่ ยลดการบาดเจบ็ จากอบุ ตั เิ หตซุ งึ่ เกดิ จาก
การขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพอ่ื รณรงค์
เผยแพร่โครงการฯ ดังนี้

40 รายงานการดำ�เนินงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ประจ�ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- วนั ที่ ๒๗ ธนั วาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓ มกราคม
๒๕๖๓ รว่ มออกบธู ในพธิ เี ปดิ - ปดิ ศนู ยอ์ �ำนวยการปอ้ งกนั และ
ลดอบุ ตั เิ หตทุ างถนนชว่ งเทศกาลปใี หม่ ๒๕๖๓ ณ กรมปอ้ งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

- วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ รว่ มออกบธู และจัด
กิจกรรมแจกหมวกกันน็อก ให้เด็กๆ ท่ีเต้นเพลง “พ่ีหัวดี”
ในงานวนั เด็กแหง่ ชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ สมาคมสภาสงั คม
สงเคราะห์ฯ

- วนั ท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ การจดั งานแถลงขา่ ว
โครงการรณรงค์การป้องกัน ความพิการ การประกวดคลิป
วิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ
สยามบรมราชกมุ ารี พร้อมเงินรางวลั ณ ห้องฟอร์จนู ๓ - ๔
ช้ัน ๓ โรงแรม แกรนด์ เมอรเ์ คียว กรุงเทพ ฟอรจ์ นู

การจัดท�ำผลติ ภณั ฑฝ์ ีมอื คนพิการ
คนพิการของส�ำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ

จ�ำนวน ๒๒ คน ได้จัดท�ำผลิตภัณฑ์งานฝีมือรูปแบบต่าง ๆ
ได้แก่ กระเป๋าผ้าขนาดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสมุด
โทรศัพท์ เช่น ทร่ี องแกว้ กล่อง และชน้ั อเนกประสงค์ เป็นต้น
เพอื่ จ�ำหนา่ ยและน�ำรายไดส้ มทบทนุ สง่ เสรมิ อาชพี และพฒั นา
คนพิการในสมเด็จพระศรีนครนิ ทราบรมราชชนนี

รายงานการด�ำ เนินงาน 41
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

งานจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และหารายได้

การจำ� หนา่ ยผลติ ภณั ฑ์

ส�ำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพกิ าร จดั จ�ำหนา่ ยผลติ ภณั ฑ์ฝมี อื คนพกิ ารของส�ำนักฯ เครื่องอุปโภค
บรโิ ภค สินคา้ และเสอื้ ผา้ ทไ่ี ดร้ ับบริจาค ระหวา่ งวนั ท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ ธนั วาคม ๒๕๖๓ มรี ายได้เป็นเงินทง้ั ส้นิ
๕๖๑,๓๕๓. - บาท (หา้ แสนหกหม่นื หน่งึ พันสามร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยมีรายละเอยี ด ดังนี้

ลำ�ดบั ประเภทของรายได้ รายได้ ต้นทุน กำ�ไร หมายเหตุ
๑. ผลติ ภณั ฑท์ ที่ �ำ โดยคนพกิ าร ๑๐๐,๔๓๕.๐๐ ๔๕,๑๙๕.๓๕ ๕๕,๒๓๙.๔๐
๒. เครอื่ งอปุ โภคบริโภค ๕๐,๕๗๖.๐๐ ๔๐,๔๖๑.๘๐ ๑๐,๑๑๓.๖๐
๓. ผลิตภณั ฑท์ ไ่ี ดร้ บั บรจิ าค ๓๙๒,๘๖๕.๐๐ ๓๙๒,๘๖๕.๐๐
๔. เสอ้ื ผา้ บรจิ าค ๑๕,๗๘๕.๐๐ - ๑๕,๗๘๕.๐๐
-
ผลิตภณั ฑ์ฝากจ�ำ หน่าย ๑,๖๙๒.๐๐ ๑,๖๙๒.๐๐
๕. (หัก๑๐%) -

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๕๖๑,๓๕๓.๐๐ ๘๕,๖๕๗.๑๕ ๔๗๕,๖๙๕.๘๕

หมายเหต ุ มรี ายได้สุทธิ ๔๗๕,๖๙๕.๘๕ บาท
(สแี่ สนเจ็ดหมืน่ หา้ พันหกรอ้ ยเกา้ สิบหา้ บาทแปดสบิ หา้ สตางค์)

การรับบริจาคเงินและส่ิงของ

- มลู นธิ ิทา่ นผหู้ ญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ์ อัมพรไพศาล บรจิ าคเงนิ สมทบทนุ ส่งเสรมิ อาชพี และพัฒนาคนพิการ
ในสมเด็จพระศรีนครนิ ทราบรมราชชนนี เดอื นละ ๑๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงนิ ท้ังสนิ้ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนง่ึ แสน
แปดหมนื่ บาทถ้วน)
- มลู นธิ ิปอเต็กตึ๊ง บรจิ าคข้าวสาร ส�ำหรับจดั เลี้ยงอาหารกลางวันให้คนพิการของส�ำนักฯ เดือนละ ๑ กระสอบ
รวมทงั้ สิน้ ๑๒ กระสอบ
- คณุ อรชพร พรอ้ มวุฒิ บรจิ าคขา้ วสาร (ถุงละ ๕ กก.) ส�ำหรบั แจกคนพกิ ารของส�ำนักฯ และจ�ำหน่าย น�ำเงิน
สมทบทนุ สง่ เสรมิ อาชพี และพฒั นาคนพกิ ารในสมเดจ็ พระศรนี ครนิ ทราบรมราชชนนี เดอื นละ ๕๐๔ ถงุ รวมทงั้ สนิ้
๖,๐๔๘ ถุง

42 รายงานการดำ�เนินงาน
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธานคณะกรรมการ : นางอารยา อรุณานนท์ชัย

คณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ ได้ด�ำเนินงานโดยให้คนพิการ ส�ำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คนพกิ าร รวมทง้ั คนพกิ ารทั่วไปทผ่ี ่านการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแกว้ กลั ยา จดั ท�ำดอกแก้วกัลยาและผลิตภณั ฑ์
ดอกแกว้ กลั ยารปู แบบตา่ งๆ เพอื่ ประชาสมั พนั ธด์ อกแกว้ กลั ยาใหแ้ พรห่ ลายและจดั จ�ำหนา่ ยน�ำรายไดส้ มทบกองทนุ
ดอกแก้วกัลยา สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อน�ำไปด�ำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการ
โดยไดร้ บั ความรว่ มมอื จากหนว่ ยงานทง้ั ภาครฐั และเอกชน สถานศกึ ษา โรงพยาบาล ธนาคารตา่ งๆ ใหค้ วามอนเุ คราะห์
สถานทีจ่ �ำหน่ายและสงั่ ซ้อื ดอกแก้วกลั ยาเป็นจ�ำนวนมาก

- วนั ท่ี ๒๗ ตลุ าคม ๒๕๖๓ นางวไิ ลวรรณ ลายถมยา กรรมการอ�ำนวยการ สมาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์
ประธานคณะกรรมการสง่ เสรมิ อาชพี และพฒั นาคนพกิ าร และรองประธานกองทนุ ดอกแกว้ กลั ยาฯ น�ำคณะกรรมการฯ
พรอ้ มดว้ ยคนพกิ ารและเจา้ หนา้ ทส่ี มาคมสภาสงั คมสงเคราะหฯ์ เขา้ พบ พลเอก ประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรี
และคณะรฐั มนตรี เพือ่ ประชาสัมพนั ธแ์ ละจ�ำหน่ายผลติ ภณั ฑด์ อกแก้วกลั ยา ณ ท�ำเนียบรัฐบาล

รายงานการดำ�เนินงาน 43
สมาคมสภาสงั คมสงเคราะแหง่ ประเทศไทย
ในพระบรมราชปู ถมั ภ์ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๓


Click to View FlipBook Version