The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by firdia.hayeesalaeh35, 2020-03-17 09:25:37

______________________________-3-1

______________________________-3-1

กาละแม

ขนมไทยพ้นื บา้ นโบราณ

http:

ท่ีมาของขนมกาละแม

กาละแม คือขนมไทยโบราณทีม่ ลี กั ษณะทามาจากแป้งเหนียวสีดา เป็ นขนมหน่ึงในสามชนิดที่นิยมทาขนึ้ ใน
วนั ปี ใหม่ของคนไทยในสมยั ก่อน นิยมทากนั ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์หรือวนั ขนึ้ ปี ใหม่ของไทย ซึ่งจะต้องทา
ให้เสร็จก่อนวนั สงกรานต์คือ ข้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง และกาละแม เพราะการทาขนมเหล่านีต้ ้องอาศัย
แรงงานคนมาช่วยกนั กวนขนม จงึ ถือเป็ นการเร่ิมต้นปี ใหม่ด้วยความเอือ้ เฟื้ อเผ่ือแผ่ของคนไทย ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ด้วยมิตรไมตรีเป็ นความดงี ามในชีวติ ภายภาคหน้าสืบต่อไป และเม่ือทาขนมเสร็จแล้วกจ็ ะมกี ารแบ่งปัน
ขนมกลบั ไปกนิ ที่บ้านของแต่ละคน ขนมกะละแมเชื่อว่ามตี ้นกาเนิดทีม่ าจากขนมกาลาเม็กของฝร่ังเศส หรือคารา
เมลขององั กฤษ หรือเกละไมของชาวมลายู ท่านพทุ ธทาสภกิ ขุต้งั ข้อเสนอว่าน่าจะมาจากขนมฮูละวะของอนิ เดยี ทมี่ ี
ส่วนผสมเป็ นนม แป้ง และนา้ ตาล ปัจจุบนั กาละแมมีหลากหลายสีและมีรสชาตทิ ่แี ตกต่างกนั ขนึ้ อยู่กบั สูตรของแต่
ละผู้ผลติ ผู้ผลติ บางรายสรรหาความแปลกใหม่ให้ขนมกาละแมดูเปลย่ี นไปจากเดมิ คือมสี ีสันที่น่ารับประทานมาก
ขนึ้ และเป็ นท่ีถูกใจของผ้บู ริโภคทุกเพศทุกวยั แต่กย็ งั มีกาละแมสดหลายที่ ทผี่ ้ผู ลติ ยงั คงอนุรักษ์ความเป็ นไทยเอาไว้
ต้งั แต่สมัยบรรพบุรุษจนถงึ รุ่นปัจจุบัน

ประเภทของขนมกาละแม

1. กาละแมแบบด้งั เดมิ 2.กาละแมแบบแป้ง

1.ขนมกาละแมแบบด้งั เดมิ

"กาละแม สตู รข้าวเหนียวเมด็ " ท่ีเราเรียกวา่ สตู ร
โบราณดงั้ เดิมนี้ จะมีลกั ษณะสีน้าตาลปนดา มี
กล่ินหอมควนั ไฟจากฟื น และน้าตาลไหม้

2.กาละแมแบบแป้ง

กะละแมแป้ง แต่ใส่แป้งข้าวเหนียวแทน
เมด็ ข้าวเหนียว กะละแมท่ีกวนขายใน
ปัจจบุ นั ส่วนใหญ่เป็นกะละแมแป้งเพราะ
ทาง่ายกว่า

ส่วนผสมทใ่ี ช้ทากาละแมสูตรโบราณ

1 กะทสิ ด 2 แป้งข้าวจ้าว

3 แป้งข้าวเหนียว 4 นา้ ตาล

1.ผสมแป้งข้าวเหนียว 2. นากะทิส่วนหวั ต้งั ไฟ
กบั นา้ กะทิส่วนหาง ทิง้ จนแตกมัน
ไว้ประมาณ 15 นาที
4. ยกขนมลงจากเตา วางทงิ้ ไว้
ข้ันตอนการทาขนมกาละแม ให้เยน็ สนิท ประมาณ 5-6
ชั่วโมง
3.ประมาณ 15 นาที ใส่นา้ ตาลมะพร้าว กวนให้
เข้ากนั เป็ นสีนา้ ตาลคลา้ ประมาณ 2 ช่ัวโมง

5. ตดั ขนม และบรรจุใส่ถุง เพื่อจาหน่าย

การใช้ประโยชน์และการต่อยอด

ท้อ1ง.ถน่ิ สใาหม้แากร่รถุ่นกาหรลถงั ่าไยมท่ใอหด้สภูญูมหปิ าัญยตญ่อาไป. 2.สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง เพม่ิ
รายได้ให้แก่ครอบครัว

3. ใช้ในงานมงคลต่างๆทม่ี ี 4.ชุมชนเป็ นทร่ี ู้จักจากการได้รางวลั เป็ น
ความสาคญั กบั วถิ ชี ีวติ ของคนใน สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลติ ภณั ฑ์
ชุมชน

การต่อยอดของภูมปิ ัญญา

ปัจจุบนั ด้วยเทคนิคการถนอมอาหาร + กรรมวธิ ีการผลติ แบบด้งั เดมิ สามารถจดั เกบ็ ขนมกาละแม
ในอุณหภูมปิ กติ ได้นานถงึ 15-20 วนั (สภาพขนมยงั คงปกต)ิ จงึ สามารนาขนมโบราณส่งออก
ต่างประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซีย และบางประเทศในตะวนั ออกกลาง เช่น ประเทศอยี ปิ ต์ สาอุดอี ารา
เบยี อกี ท้งั และมนุษย์มคี วามคดิ สร้างสรรค์มากขนึ้ ทาให้มกี ารคดิ ค้นผลติ ภนั ฑ์ท่ีแตกต่างจากเดมิ เช่น ห่อ
เป็ นแท่งยาว ส่ีเหลย่ี ม วงกลม ต่างๆตดั ใส่บรรจุภณั ฑ์ทาให้เพมิ่ ยอดร้ายได้จาดเดมิ มากขนึ้

ปัญหาและผลกระทบ

ปัญหาหลกั ๆที่กาลงั ประสบอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ จะเป็ นปัญหาด้านเศรษฐกจิ ในปัจจุบนั นีเ้ ศรษฐกจิ น้ัน
เป็ นเรื่องที่สาคญั อย่างมากท่สี ุดเลยเพราะในตอนนีเ้ ป็ นช่วงท่เี ราจะต้องพบเจอกบั เศรษฐกจิ ท่ไี ม่ดที าให้ทุก
อย่างน้ันราคาสูงแถมรายรับทไ่ี ด้กน็ ้อยไม่สัมพนั ธ์กนั เท่าไหร่นัก แต่กเ็ ป็ นเรื่องทตี่ ้องเข้าใจเพราะว่า
เศรษฐกจิ สมัยนีน้ ้ันเป็ นเร่ืองทีเ่ ราควรที่จะหนั มาสนใจและให้ความสาคญั อย่างมากท่ีสุด

ด้วยสภาพเศรษฐกจิ แบบนีท้ าให้ผ้ปู ระกอบอาชีพนอกจากงานราชการนีต้ ้องประสบปัญหานีเ้ ตม็ ๆ
อย่าง คุณ ขอลเี ยาะ หรือ กะมอฮ ท่ตี ้องประสบปัญหานีด้ ้วยคือ จะไม่ค่อยได้ทามากสักเท่าไหร่เน่ืองจาก
ราคา ทุกอย่างขนึ้ ข้นั มากเลยทเ่ี ดยี ว อกี ท้ัง ยงั ต้องประสบปัญหาลกู ค้าทเี่ คยมี ไม่ว่าในพืน้ ทีห่ รือนอกพืน้ ทีท่ ่ี
เคยมกี ไ็ ด้หายไป เนื่องจาก ผ้ทู ีท่ าขนมนีไ้ ม่ได้ทาเป็ นงานประจาเหมือนแต่ก่อน

สรุปผลจากการลงพืน้ ท่ี

จากการจดั ทารายงานขนมกาละแม ได้รู้เกยี่ วกบั เร่ืองสูตรการขนมมากยง่ิ ขนึ้ และได้รู้รสชาตวิ ่า
กาละแมมรี สชาตเิ ป็ นอย่างไร นาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ในการรายงานเร่ืองขนมกาละแมได้รู้
เกยี่ วกบั ประเภทของขนมกาละแม ว่ามสี ีแตกต่างกนั อย่างไรนาไปทาอะไร ช่วยรักษาภูมปิ ญั ญาด้งั เดมิ

จากการศึกษาพบว่า ขนมกาละแม เป็ นการทาขนมท่ที ากนั มาต้งั แต่โบราณ และการทาขนมนี้
ขนึ้ มา เพ่ือใช้ประกอบในช่วงเทศการณ์ต่างๆ และได้มีการทาขายอกี ด้วยการทาขนมกาละแม จงึ เป็ นอกี ภูมิ
ปัญญาหน่ึงทีเ่ ราควร อนุรักษ์ถงึ วฒั นธรรมของชุมชน ทไ่ี ด้สะท้อนความเป็ นอยู่ของชาวบ้านในท้องถนิ่

สมาชิกในกล่มุ

นางสาวอสั นา ราแดง 6020210195
นางสาวหนินายฮี ัน หนิสาเร๊ะ 6020210124
นางสาวนูรอ ทากือแน 6020210598
นางสาวซูรัยยา มะดเี ยาะ 6020210441


Click to View FlipBook Version