The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สมเดจ็ พระนางเจา้ สทุ ิดา พชั รสธุ าพิมลลกั ษณ พระบรมราชนิ ี

พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสทุ ิดา พชั รสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี (พระนามเดมิ : สุทดิ า ติดใจ;

พระราชสมภพ: 3 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2521)เป็นสมเดจ็ พระบรมราชนิ ีในพระบาทสมเด็จพระวชริ เกล้าเจ้าอยหู่ ัว

ทรงเข้ารับราชการทหารในหนว่ ยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงดารงตาแหน่งสูงสดุ เป็นรองผบู้ ญั ชาการหนว่ ยบญั ชาการ
ถวายความปลอดภยั รักษาพระองค์ (อตั รา พลเอกพิเศษ) นอกจากน้ยี ังทรงดารงตาแหนง่ เปน็ ราชองครักษ์เวรในพระองคแ์ ละพระบรมวงศานวุ งศ์
หลายพระองค์

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงประกอบพระราชพิธรี าชาภเิ ษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชริ เกลา้ เจ้าอยหู่ ัว ณ พระทนี่ ั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดสุ ติ จงึ ทรงไดร้ ับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินสี ทุ ิดา ทรงดารงตาแหนง่ พระอิสรยิ ยศ ฐานันดรศักดิแ์ ห่งพระราชวงศ์ ในการพระราช
พธิ บี รมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชริ เกลา้ เจา้ อยู่หวั โปรดเกลา้ ฯ สถาปนาเฉลมิ พระเกียรติยศสมเดจ็ พระราชนิ ขี ึ้นเปน็ สมเด็จพระบรมราชินี ทรง
พระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมิ ลลักษณ พระบรมราชนิ ี

พระราชประวัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสทุ ดิ า พชั รสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี เสดจ็ พระราชสมภพเมือ่ วนั ท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521ณ ตาบลบา้ นพรุ อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวดั สงขลา มีพระนามเดิมว่า สทุ ิดา ติดใจ เปน็ พระธิดาของนายคา ตดิ ใจ กบั คณุ หญงิ จั่งเฮยี ง ตดิ ใจ ครอบครัวของพระองค์เปน็ ชาว
ไทยเชือ้ สายจนี ทรงเข้าเรียนระดบั มธั ยมศึกษาท่ีโรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลยั สมบูรณ์กุลกนั ยา จากนนั้ จึงทรงเข้าศกึ ษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี
(ปวช.)(เทยี บเทา่ ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย) ท่พี ณิชยการพระนคร ตอ่ มาได้ทรงศึกษาหลักสูตรนเิ ทศศาสตรบัณฑิต ณ คณะนเิ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอสั สัมชญั จนจบการศกึ ษาเม่อื ปี พ.ศ. 2543 และทรงเข้าเปน็ พนักงานตอ้ นรับบนเคร่อื งบนิ บรษิ ัท แจลเวย์ จากดั เมือ่ ปี พ.ศ. 2543
- พ.ศ. 2546 และทรงเป็นพนกั งานตอ้ นรับบนเครื่องบิน บรษิ ทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เมอ่ื ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551

การรับราชการ

• ทรงดารงตาแหน่งเปน็ รองผ้บู ญั ชาการ หนว่ ยบัญชาการถวายความปลอดภยั รักษาพระองค์ (อตั รา พลเอกพิเศษ) ทงั้ ยงั ทรงไดร้ บั พระ
มหากรณุ าธคิ ุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้ เจา้ อยู่หัว เมื่อคร้งั ดารงพระอสิ รยิ ยศ สมเด็จพระเจา้ อยหู่ ัวมหาวชริ าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ใหท้ รงดารงตาแหน่งเปน็ ราชองครกั ษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานวุ งศห์ ลายพระองค์

• สมเดจ็ พระราชินี ป้ายพระฉายาลกั ษณ์สมเดจ็ พระนางเจ้าสุทิดา พชั รสุธาพิมลลกั ษณ พระบรมราชนิ ี ประดับพร้องธงประจาพระองค์ ที่
โรงเรียนอสั สัมชัญ กรงุ เทพมหานคร

• วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มพี ระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและสถาปนาสมเด็จพระราชนิ ี ณ พระท่ีน่งั อมั พรสถาน พระราชวังดสุ ติ โดย
ในวันเดียวกันนั้น เวบ็ ไซตร์ าชกจิ จานเุ บกษา เผยแพร่พระราชโองการใหส้ ถาปนาพลเอกหญงิ สุทดิ า วชิราลงกรณ์ ณ อยธุ ยา พระอัครมเหสี เป็น
สมเดจ็ พระราชินีสทุ ิดา ทรงดารงตาแหนง่ พระอสิ รยิ ยศ ฐานนั ดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ภายหลังทีไ่ ดท้ รงประกอบพระราชพธิ รี าชาภิเษกสมรสอย่าง
ถูกตอ้ งตามกฎหมาย

ต่อมา ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่อื วันท่ี 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระวชริ เกลา้ เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็น สมเดจ็ พระนางเจ้าสทุ ิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี

ตอ่ มา พระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกลา้ เจา้ อยู่หัว มพี ระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการบังคับบัญชาหนว่ ยราชการในพระองค์
ขา้ ราชการและขา้ ราชบริพารในกรมกจิ การในพระบรมวงศานุวงศ์ ขน้ึ ตรงกบั สมเดจ็ พระนางเจ้าสุทิดา พชั รสธุ าพมิ ลลักษณ พระบรมราชนิ ี เป็น
ผบู้ งั คบั บัญชาและรบั ผดิ ชอบการปฏิบัตริ าชการ ดังน้ี

• กองราชเลขานุการในพระองค์สมเดจ็ พระนางเจา้ สิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปหี ลวง
• กองราชสานักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง
• กองศิลปาชีพ
• สถาบนั สริ กิ ิติ์
• มูลนธิ ิส่งเสรมิ ศลิ ปาชพี ในสมเดจ็ พระนางเจ้าสริ ิกิต์ิ พระบรมราชินนี าถ
• นางสนองพระโอษฐ์และคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนพี ันปีหลวง

ตัง้ แต่วนั ที่ 10 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2562 เปน็ ตน้ ไป
• วนั ท่ี 1 สงิ หาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระนางเจา้ สุทดิ าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินเปิดงานวนั สตรีไทย ประจาปี 2562 ณ ศนู ย์
แสดงสินค้าและการประชุม อมิ แพ็ค เมืองทองธานี เปน็ พระราชกรณยี กจิ ดว้ ยพระองคเ์ องเป็นครง้ั แรกภายหลังการสถาปนาสมเดจ็ พระบรมราชนิ ีใน
งานดังกลา่ ว ทรงมพี ระราชดารสั ตอนหนึง่ ทีจ่ ะสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสริ ิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพี ันปีหลวง

• วันท่ี 28 สงิ หาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกล้าเจ้าอย่หู วั มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ ตง้ั สมเด็จพระนางเจา้ สทุ ิดา
พัชรสุธาพมิ ลลักษณ พระบรมราชนิ ี เปน็ องคป์ ระธานที่ปรึกษาโครงการอนุรกั ษ์ชา้ งป่ารอยตอ่ 5 จงั หวัด ในภาคตะวันออกและองค์ประธานทป่ี รกึ ษา
โครงการพัฒนาชมุ ชนในเขตรกั ษาพนั ธุ์สัตว์ปา่ และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบรุ ี

• วันท่ี 25 ตลุ าคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชริ เกล้าเจ้าอยหู่ ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ มให้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ฯ พระบรมราชนิ ี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธที รงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วดั อรุณราชวราราม เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

• วนั ท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พระบาทสมเดจ็ พระวชิรเกล้าเจ้าอยหู่ วั มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตงั้ สมเด็จพระนางเจ้า
สทุ ิดา พัชรสธุ าพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นองคป์ ระธานทป่ี รึกษาโครงการราชทณั ฑ์ปันสุข ทาความ ดี ด้วยหวั ใจ

การรับราชการ

• พ.ศ. 2553 ทรงดารงตาแหนง่ รกั ษาราชการนายทหารยทุ ธการ ฝ่ายยทุ ธการทหารมหาดเลก็ ราชวัลลภรกั ษาพระองค์ กรมทหารมหาดเลก็
ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยการมหาดเล็กราชวลั ลภรักษาพระองค์ กองกจิ การทหารมหาดเลก็ ราชวัลลภรกั ษาพระองค์ สานกั งานฝ่ายเสนาธกิ ารใน
พระองคส์ มเด็จพระบรมโอรสาธริ าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภยั รักษาพระองค์ สานักผู้บัญชาการทหารสูงสดุ

• พ.ศ. 2555 ทรงดารงตาแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเลก็ ราชวลั ลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเลก็ ราชวัลลภรกั ษาพระองค์
หนว่ ยทหารมหาดเลก็ ราชวัลลภรกั ษาพระองค์ หนว่ ยบัญชาการถวายความปลอดภยั รกั ษาพระองค์ สานกั ผ้บู ญั ชาการทหารสงู สดุ

• พ.ศ. 2555 ทรงดารงตาแหนง่ ผ้บู งั คับกองพันฝกึ ทหารมหาดเลก็ ราชวัลลภรักษาพระองค์ หนว่ ยฝึกทหารมหาดเล็กราชวลั ลภรักษา
พระองค์ โรงเรยี นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเลก็ ราชวัลลภรกั ษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ สานักผู้บญั ชาการทหารสูงสดุ

• ก่อน 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทรงดารงตาแหน่ง รองผู้บงั คับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลั ลภรักษาพระองค์ (๒) และผู้
บังคบั การหนว่ ยฝกึ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หนว่ ยทหารมหาดเล็กราชวลั ลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภยั รกั ษา
พระองค์ สานกั ผบู้ ัญชาการทหารสูงสดุ

• 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทรงดารงตาแหนง่ นายทหารปฏบิ ัติการพิเศษ สานักงานนายทหารปฏิบตั ิการพเิ ศษในพระองคส์ มเด็จพระ
บรมโอรสาธริ าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบญั ชาการถวายความปลอดภัยรกั ษาพระองค์ สานักผู้บญั ชาการทหารสูงสุด (อตั รา พลตรี)

• 9 ธนั วาคม พ.ศ. 2556 ทรงดารงตาแหน่ง ผู้บงั คับการโรงเรยี นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรกั ษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รกั ษาพระองค์ หนว่ ยบญั ชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สานักผ้บู ัญชาการทหารสงู สดุ (อตั รา พลตรี)

• 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทรงดารงตาแหน่งเสนาธกิ ารหนว่ ยทหารมหาดเลก็ ราชวัลลภรกั ษาพระองค์ หนว่ ยบัญชาการถวายความ
ปลอดภัยรกั ษาพระองค์ (อัตรา พลตร)ี

• 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ทรงดารงตาแหน่งราชองครักษเ์ วร
• 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทรงดารงตาแหนง่ นายทหารปฏบิ ตั กิ ารพเิ ศษ สานักงานนายทหารปฏบิ ตั ิการพิเศษในสมเดจ็ พระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)
• 1 ธนั วาคม พ.ศ. 2559 ทรงดารงตาแหนง่ รองผูบ้ ญั ชาการ หนว่ ยบญั ชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อตั รา พลเอก)
• 14 เมษายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ทรงดารงตาแหน่ง ราชองครักษเ์ วร
• 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทรงดารงตาแหน่ง รองสมหุ ราชองครกั ษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงนิ เดือน น.๙)
• 1 สงิ หาคม พ.ศ. 2560 - ปจั จบุ ัน ทรงดารงตาแหนง่ รองผ้บู ัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อตั รา พล
เอกพิเศษ)

ประสบการณ์ทางทหาร
ดา้ นการทหาร

• 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทรงสาเรจ็ การศกึ ษาหลักสูตรวิชาทหารมหาดเลก็ รักษาพระองค์ ของโรงเรียน และศูนยฝ์ ึกหนว่ ยทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

• 10 ธนั วาคม พ.ศ. 2554 ทรงสาเร็จการศกึ ษาตามหลักสูตร ชั้นนายรอ้ ย-ชนั้ นายพนั หนว่ ยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรกั ษาพระองค์ ของ
โรงเรียนทหารราบ ศนู ยก์ ารทหารราบ

• พ.ศ. 2556 ทรงสาเรจ็ การศกึ ษาตามหลักสูตรหลกั ประจา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุ ที่ 91
• พ.ศ. 2557 ทรงสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจา วิทยาลัยการทพั บก ชดุ ที่ 59
• 24 ธนั วาคม พ.ศ. 2559 ทรงสาเรจ็ การศกึ ษาตามหลักสตู ร สง่ ทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพเิ ศษ ศนู ยส์ งครามพเิ ศษ
• 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทรงสาเร็จการศึกษาตามหลักสตู ร สง่ ทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรยี นทหารนาวิกโยธิน ดว้ ยการกระโดดร่ม
ลงทะเลในเวลากลางคนื ที่สัตหีบ ซง่ึ โรงเรียนทหารนาวิกโยธนิ ไมเ่ คยมกี ารฝึกมาก่อน เพราะปกติแลว้ จะทาการฝกึ กระโดดในเวลากลางวนั เท่าน้ัน
พระองค์จึงทรงเปน็ นายทหาร และนายทหารหญิงพระองคแ์ รก ท่ที าการฝึกหลักสูตรน้ี

• 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทรงสาเรจ็ การศกึ ษาหลกั สตู ร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหนว่ ยทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรกั ษาพระองค์

• เดือนมนี าคม พ.ศ. 2561 ทรงจบหลักสตู รการยิงปนื พกในระบบตอ่ สู้ภายใตส้ ภาวะกดดนั ของกองบงั คับการปราบปราม
ด้านการบนิ

• 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทรงสาเร็จการฝกึ และศึกษาตามหลกั สูตรการบินของหนว่ ยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ ทรงทาการบนิ กับ
เครือ่ งบนิ แบบ Cessna T 41

• 16 มกราคม พ.ศ. 2554 ทรงสาเรจ็ การฝกึ และศกึ ษาตามหลักสูตรศิษย์การบนิ ทหารบกอากาศยาน ปกี ตดิ ลาตวั ชัน้ มัธยม ของโรงเรยี น
การบนิ ทหารบก ทรงทาการบนิ กับเครอ่ื งบนิ แบบ Cessna T 41

• 6 ธนั วาคม พ.ศ. 2555 ทรงสาเรจ็ การฝกึ และศึกษาตามหลักสูตรการบนิ ของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ทรงทาการบินกบั เครื่องบิน
แบบ CT-4E และ PC-9

• เสด็จฯ ไปทรงฝึกและศึกษาการบนิ เพม่ิ เตมิ ณ สหพนั ธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนกั บินของสหภาพยโุ รป
ออกใบอนุญาต โดย สานักงานการบินพลเรอื น แหง่ สหพนั ธส์ าธารณรฐั เยอรมนี ดงั นี้ ใบอนุญาตนกั บินสว่ นบคุ คล PPL(A) ทรงทาการบนิ กบั

เคร่ืองบนิ แบบ Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Seneca ใบอนุญาตนักบนิ พาณชิ ย์ตรี CPL(A) โดยมี Type
Rating ของเครอ่ื งบินแบบ Boeing 737 300-900 และใบอนุญาตนกั บินพาณิชย์เอก (ATPL-Theory)

• ทรงได้รับใบอนญุ าตนักบินพาณิชยเ์ อก จากสานกั งานการบินพลเรือนแหง่ ประเทศไทย
• ปจั จบุ นั ทรงปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ใี นตาแหนง่ นกั บนิ ผ้ชู ว่ ย ทาการบนิ กบั เครือ่ งบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800
พระอิสรยิ ยศ
• สุทิดา ติดใจ (3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
• สทุ ิดา วชิราลงกรณ์ (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553– 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
• สทุ ดิ า วชริ าลงกรณ์ ณ อยุธยา (26 สงิ หาคม พ.ศ. 2559 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
• ทา่ นผูห้ ญงิ สทุ ิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยธุ ยา (13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
• สมเดจ็ พระราชินสี ุทดิ า (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562– 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
• สมเดจ็ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมิ ลลักษณ พระบรมราชินี (4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562– ปัจจุบนั )

เครื่องราชอิสรยิ ยศราชปู โภค
ในงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกล้าเจ้าอย่หู วั เมอ่ื วนั ที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นน้ั พระองค์ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ โปรดกระหมอ่ ม พระราชทานเครอื่ งราชอิสริยยศราชูปโภคสาหรบั ตาแหน่งสมเดจ็ พระอคั รมเหสใี หแ้ กส่ มเด็จพระนางเจ้าสทุ ดิ า พชั ร
สุธาพิมลลกั ษณ พระบรมราชินี โดยเคร่ืองราชอสิ รยิ ยศราชปู โภคเหล่านี้ประกอบดว้ ย

• พานพระศรี (พานใสห่ มากพลู) ทองคาลงยา
• กาน้าทองคาลงยา
• ขนั น้าพระสุธารสเย็น พรอ้ มจอกลอยทองคาลงยา
• หบี พระศรีทองคาลงยา พร้อมพานรอง
• พระสุพรรณศรี (กระโถนเล็ก) ทองคาลงยา
• ขันสรงพระพกั ตร์ทองคาลงยา พรอ้ มคลมุ ปกั
• พระฉาย (กระจกส่องหนา้ ) ทองคาลงยา

• พานเคร่อื งพระสาอาง พร้อมพระสางวงเดือน พระสางเสนยี ด และพระกรณั ฑ์ทองคาลงยา สาหรับบรรจุเครอ่ื งพระสาอาง
• ราวพระภษู าซับพระพักตรท์ องคาลงยารปู พญานาค พรอ้ มผา้ ซบั พระพักตร์จบี รวิ้ พาดท่ีราว 2 ผนื
เคร่ืองราชอิสรยิ าภรณ์
• พ.ศ. 2562 – Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg เครอ่ื งขัตตยิ ราชอสิ รยิ าภรณอ์ ันมีเกยี รติ
คุณรุ่งเรอื งยงิ่ มหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) (ฝา่ ยใน)
• พ.ศ. 2562 – Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรตั นราชวรา
ภรณ์ (น.ร.) (ฝ่ายใน)
• พ.ศ. 2560 – Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg เคร่อื งราชอิสรยิ าภรณจ์ ุลจอมเกล้า
ชน้ั ท่ี 1 ปฐมจุลจอมเกลา้ (ป.จ.) (ฝ่ายใน)
• พ.ศ. 2557 – Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครอื่ งราชอิสรยิ าภรณอ์ นั เป็น
ท่ีเชดิ ชูยง่ิ ช้างเผอื ก ชัน้ สงู สดุ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

• พ.ศ. 2557 – Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เคร่อื งราชอสิ รยิ าภรณ์
อนั มเี กยี รตยิ ศยิง่ มงกุฎไทย ชัน้ สงู สดุ มหาวชริ มงกุฎ (ม.ว.ม.)

• พ.ศ. 2559 – King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรตั นาภรณ์ รชั กาลท่ี 9 ชนั้ ท่ี 1
(ภ.ป.ร.1)

• พ.ศ. 2562 – King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg เหรยี ญรัตนาภรณ์ รชั กาลที่ 10 ชนั้ ที่ ๑
(ว.ป.ร.๑)
พระเกยี รตคิ ณุ
ปรญิ ญากิตตมิ ศักด์ิ

• พ.ศ. 2562 ปริญญาปรชั ญาดษุ ฎบี ัณฑติ กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิ ยาลัยอสั สัมชญั
• พ.ศ. 2563

1. ศลิ ปศาสตรดษุ ฎบี ณั ฑิตกิตติมศกั ดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสงั คม ของมหาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงราย[59]มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
กาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. ศลิ ปศาสตรดุษฎบี ัณฑิตกติ ติมศักด์ิ สาขาวชิ าพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลยั ราชภัฏนครสวรรค์
3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติ ติมศกั ดิ์ สาขาวชิ าสังคมศาสตร์เพ่อื การพัฒนา ของมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏอตุ รดิตถ์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ศลิ ปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติ ตมิ ศักดิ์ สาขาวชิ าการพฒั นาชุมชนและสงั คม ของมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนครศรีอยธุ ยา
5. ศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตตมิ ศักดิ์ สาขาวชิ าการพัฒนาชมุ ชน ของมหาวิทยาลยั ราชภฏั ราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภฏั นครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลยั ราชภฏั สงขลา
6. ศิลปศาสตรดุษฎบี ัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวชิ าสหวทิ ยาการเพอ่ื การพฒั นาท้องถิ่น ของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั หมบู่ ้านจอมบงึ
7. ศลิ ปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการอตุ สาหกรรมบรกิ าร(วชิ าเอกธรุ กิจการบนิ ) ของมหาวิทยาลยั ราชภัฏสุ
ราษฎรธ์ านี
8. ศลิ ปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติ ตมิ ศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลยั ราชภัฏจันทรเกษม

9. ศิลปศาสตรดุษฎบี ัณฑิตกติ ติมศกั ด์ิ สาขาวชิ าธุรกิจการบนิ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10. ปรชั ญาดษุ ฎบี ณั ฑิตกติ ตมิ ศกั ด์ิ สาขาวิชารฐั ประศาสนศาสตร์ ของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั ลาปาง และมหาวิทยาลยั ราชภัฏพิบลู

สงคราม

11. ปรชั ญาดุษฎบี ัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวชิ ายุทธศาสตร์การพฒั นาภมู ิภาค ของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั อุบลราชธานี

12. ปรชั ญาดษุ ฎีบัณฑติ กิตติมศกั ด์ิ สาขาวชิ ายุทธศาสตร์การพฒั นา ของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั เพชรบุรี

13. ปรัชญาดุษฎบี ณั ฑิตกติ ติมศักดิ์ สาขาวชิ าการศกึ ษาเพอ่ื การพัฒนาทอ้ งถิ่น ของมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร

14. ปรชั ญาดุษฎีบณั ฑิตกติ ตมิ ศกั ดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ของมหาวทิ ยาลัยราชภฏั สวนสุนนั ทา

15. นิเทศศาสตรดุษฎบี ณั ฑติ กิตติมศกั ดิ์ สาขาวชิ านิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภฏั เพชรบรู ณ์ และมหาวิทยาลยั ราชภฏั
นครศรีธรรมราช

16. รฐั ประศาสนศาสตรดษุ ฎีบณั ฑติ กติ ติมศกั ด์ิ สาขาวชิ ารฐั ประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลยั ราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภฏั เลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลยั ราชภฏั ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวทิ ยาลัยราช

ภัฏบุรรี ัมย์ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสรุ ินทร์ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลยั ราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภฏั
ธนบรุ ี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริ าช

17. บริหารธรุ กจิ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวชิ าการจดั การ ของมหาวิทยาลัยราชภฏั กาญจนบรุ ี
18. บริหารธรุ กจิ ดษุ ฎีบัณฑิตกติ ตมิ ศกั ดิ์ สาขาวิชาบรหิ ารธุรกจิ ของมหาวิทยาลัยราชภฏั ภเู กต็
19. บริหารธรุ กจิ ดุษฎีบัณฑติ กติ ตมิ ศักดิ์ สาขาวชิ าการจัดการธุรกิจการบนิ ของมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เชียงใหม่
20. ปรญิ ญาวิทยาศาสตรดุษฎบี ัณฑติ กติ ตมิ ศกั ด์ิ สาขาวทิ ยาศาสตรก์ ารกีฬาและการออกกาลงั กาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เหรยี ญท่รี ะลกึ และเหรียญเฉลมิ พระเกียรติ

เหรียญท่รี ะลกึ เฉลมิ พระเกยี รติ ในโอกาสพระราชพิธสี ถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสทุ ดิ า พัชรสธุ าพมิ ลลกั ษณ พระบรมราชนิ ี ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมอื่ วันท่ี 30 มนี าคม 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจดั สร้างเหรยี ญกษาปณ์ท่รี ะลกึ ในโอกาสพระราชพิธีราชาภเิ ษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
ตามที่กระทรวงการคลงั ขอพระบรมราชานุญาตเพอื่ เฉลมิ พระเกยี รติ “พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ ัว-สมเดจ็ พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิ ี” มีทงั้ ส้นิ 4
ประเภท


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MAJLIS PELANTIKAN DAN PENYERAHAN WATIKAH PELANTIKAN BADAN PERKHIDMATAN SEKOLAH (1)
Next Book
แผนการจัดการเรียนรู้