The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sarawut, 2019-10-24 04:23:57

แผนการจัดการเรียนรู้ ม2

id plan any filb

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)
----------------------------------------------------------------------

สว่ นที่ 1 ข้อมลู สว่ นบุคคล

ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว)........ทิวาทพิ ย์..............................ชื่อสกลุ ...............พิบูลย์........................................
ตาแหน่ง...........................ครู...........................วิทยฐานะ.........ชานาญการ........................................................
วฒุ กิ ารศึกษา.......................................................................................................................................

o ปริญญาตรี หรอื เทียบเท่า วทิ ยาศาสตรบัณฑิต วชิ าเอก วิทยาการคอมพวิ เตอร์
o ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ครศุ าสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก คอมพวิ เตอรศ์ ึกษา
o ปริญญาเอก หรอื เทียบเทา่ วชิ าเอก..........................................................................................
o อ่นื ๆ (โปรดระบ)ุ .....ประกาศนยี บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู..............................................................

เข้ารับราชการ เมอื่ วนั ท่ี 24 เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงเรยี นพทุ ไธสง
สงั กดั .สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 32 สานกั งานคณะกรรมการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธิการ
อายุราชการจนถึงปัจจุบนั ...........8...........ปี...........3.........เดอื น
เงินเดอื น อันดับ คศ.2 อัตราเงนิ เดอื น 26,350 บาท
สถานท่ีทางาน

โรงเรียนพุทไธสง อาเภอพทุ ไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต 32

ที่อยทู่ ีส่ ามารถตดิ ต่อได้
3 หมู่ 4 โรงเรยี นพุทไธสง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบรุ ีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ที่บา้ น - โทรศพั ทม์ ือถอื 081-0197238

งานในหน้าทีท่ ่รี ับผดิ ชอบ

1. กลุ่มสาระการเรยี นรูท้ ี่สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมรี ายละเอียด ดังนี้

1.1 วชิ า วทิ ยาการคานวน (ว 21103) ชั้น ม.1/2,4,12 จานวน 1 หนว่ ยกิต

จานวน 3 หอ้ งเรียน จานวน 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ รวม 6 ชั่วโมง/สปั ดาห์

1.2 วชิ า เทคโนโลยีสารสนเทศ3 (ง 23131) ช้นั ม.3/1,2,5,12 จานวน 1 หน่วยกติ

จานวน 4 หอ้ งเรียน จานวน 4 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ รวม 8 ชั่วโมง/สปั ดาห์

1.3 วชิ า การประยกุ ต์ใช้คอมพวิ เตอร์ ชน้ั ม.4/3 จานวน 1 หน่วยกติ

จานวน 1 ห้องเรยี น จานวน 2 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ รวม 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์

1.4 วิชา การสืบคน้ 1 ชั้น ม.1/6 จานวน - หนว่ ยกติ จานวน 1 ห้องเรียน

1.5 วชิ า การสืบคน้ 1 ช้ัน ม.3/7 จานวน - หน่วยกติ จานวน 1 ห้องเรียน

1.6 วชิ า การสืบค้น1 ชั้น ม.6/2 จานวน - หน่วยกติ จานวน 1 หอ้ งเรียน

รวม 19 ชั่วโมง/สัปดาห์

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น

2.1 โฮมรูม/ทีป่ รกึ ษา สวดมนต์ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1/10 จานวน 3 ช่วั โมง/สปั ดาห์

2.2 กิจกรรมชมุ นมุ วชิ าการ จานวน 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์

2.3 ลงพ้นื ท่ี ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1/10 จานวน 5 ชว่ั โมง/สัปดาห์

2.4 ลูกเสือ-เนตรนารี จานวน 1 ชว่ั โมง/สปั ดาห์

รวมงานสอนจานวน 10 ชว่ั โมง/สปั ดาห์

งานทไี่ ดร้ ับมอบหมาย

1. ครูท่ปี รกึ ษนักเรยี นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 1/10

2. งานระบบดแู ลนกั เรยี น Care for all ฝ่ายพฒั นานกั เรียน

3. งานออกแบบและผลิตสอื่ ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป

4. งานหอ้ งสมุด ฝา่ ยวิชาการ

5. งานวิชาการกล่มุ สาระฯ กลมุ่ งานกล่มุ คอมพวิ เตอร์

ผลงาน ทเ่ี กดิ จากการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ีในตาแหนง่ ปัจจุบนั
(ยอ้ นหลัง 5 ปี)

1. ผลทีเ่ กิดจากการจดั การเรียนรู้
1.1 มีการจดั ทาแผนการจดั การเรียนรู้ ในรายวิชาตา่ ง ๆ ดงั น้ี
- รายวิชา วิทยาการคานวณ รหัสวชิ า 21103
- รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3 รหัสวิชา ง 23131
- รายวิชา การเขยี นโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวชิ า ง32241

- รายวชิ า การประยกุ ต์ใชค้ อมพิวเตอร์
ทม่ี กี ารวเิ คราะห์มาตรฐานการเรยี นร้เู พื่อกาหนด ผลการเรียนรูใ้ นรายวิชา กาหนดขอบข่าย
เนอ้ื หาสาระการเรยี นร้ทู ่จี ะใช้ในการสอน กาหนดการสอนและแผนการจัดการการเรยี นรู้ การจดั กจิ กรรมการ
เรยี นการสอน การวัดและประเมนิ ผล ได้อย่างถูกต้อง ทาให้นกั เรียนเกิดการเรยี นรูอ้ ย่างมีความสขุ
1.2 มกี ารแกป้ ัญหาในชน้ั เรยี นดว้ ยกระบวนการวจิ ัย

การปฏิบตั ิหน้าทีก่ ารจัดการเรยี นการสอนเปน็ ไปอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ และบรรลุผลตาม
แนวปฏิรปู การศกึ ษา มกี ารพฒั นาตนเองโดยการศึกษาเอกสาร เขา้ รับการพัฒนา โดยการอบรมสมั มนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร แลกเปลย่ี นเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรยี น ในเรือ่ งการวจิ ัยหรือการแกป้ ญั หาในชนั้ เรยี นทาให้มี
ความรู้ ความเขา้ ใจ และได้ทาการศกึ ษาหลกั สตู รในเรอ่ื งสาระการเรียนรทู้ ่ีมปี ัญหา เช่น เนอ้ื หายากซ่ึงนกั เรียน
สว่ นมากไม่สามารถมีองคค์ วามรแู้ ละมีพฤตกิ รรมตามท่หี ลกั สตู รกาหนด ได้ศึกษาข้อมูลเดก็ รายบคุ คลในเรอื่ ง
ตา่ ง ๆ เชน่ ข้อมูลทางด้านครอบครัว ข้อมูลด้านความตอ้ งการ วธิ เี รียนที่เด็กชอบ ปญั หาท่ีเด็กประสบอยู่
และนามาจัดทาวิจยั ไดแ้ ก่

- การพฒั นาบทเรยี นบนเวบ็ เร่ือง การเขยี นโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานและการใช้เทคโนโลยี
นาเสนองาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นรูบนเว็บไซต์ Google Site รายวิชา การเขยี นโปรแกรม
พัฒนาเวบ็ ไซต์ สาหรบั ช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 6

เพอื่ เปน็ การพฒั นาผ้เู รยี นให้มกี ารเรยี นร้ทู ี่มีประสทิ ธภิ าพมากข้นึ และเรยี นอย่างมีความสขุ
1.3 มกี ารจดั การเรยี นรู้ทเ่ี น้นการมสี ว่ นร่วมจากผ้เู รียน ฝึกเน้นกระบวนการคดิ และทักษะตามเน้อื หา
มีการใหท้ าแบบฝึกหัด ช้ินงานและการบ้านให้นกั เรยี นทาอย่างเหมาะสม
1.4 มีการวัดและประเมนิ ผลระหวา่ งเรียนควบคกู่ ับการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ ตามแผนที่กาหนด
พรอ้ มปรบั ปรุงแกไ้ ขผเู้ รยี นทมี่ ขี ้อบกพรอ่ ง
1.5 มกี ารประเมินตัดสินผลการเรยี นรขู้ องผู้เรยี นในรายวชิ าท่ีสอน หรือกจิ กรรมท่รี ับผิดชอบ เมื่อ
สนิ้ สุดการเรียนรายภาคเรียน สง่ หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรแู้ ละหวั หน้ากิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน
1.6 มกี ารตรวจสอบสมรรถนะสาคญั ของผเู้ รียน ประเมินคุณลักษณะและการอ่านคิด วิเคราะหเ์ ขียน
ของนักเรยี นเปน็ รายบคุ คลในทุกภาคเรยี น
1.7 ให้คาปรกึ ษาดูแลนกั เรียนในฐานะครูทปี่ รึกษาและครูประจาวชิ า ท่รี บั ผิดชอบอย่างต่อเน่ืองส่งผล
ใหไ้ ดร้ ับการประเมนิ ความพึงพอใจในการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดบั ดมี าก
1.8 มกี ารพบปะผู้ปกครองทั้งการเย่ยี มบ้านและการรายงานผลการเรยี น ทาให้ผปู้ กครองมีความพงึ
พอใจและร่วมกันพฒั นาศักยภาพนักเรียนให้เตม็ ตามศกั ยภาพ
1.9 มสี ือ่ การเรียนรู้ และแหล่งการเรยี นรสู้ าหรับใชป้ ระกอบการจัดการเรียน และใหน้ กั เรียนไว้สืบค้น
เพ่ิม เชน่ สอื่ สไลด์ คลปิ วิดโี อ และเวบ็ ไซต์ www.tiwatip.com ,gg.gg/cskrutiwatip ,
gg.gg/htmlbykrutiwatip, gg.gg/vdobykrutiwatip

2. ผลท่ีเกดิ จากการพัฒนาวชิ าการ
2.1 มคี วามเข้าใจในการใชห้ ลกั สตู รและมีส่วนร่วมในการพฒั นาปรับปรุงหลกั สตู ร ในรายวชิ าท่ี

รับผิดชอบให้เหมาะสมกบั สถานการณ์
2.2 มกี ารพฒั นากระบวนการจดั การเรยี นรู้ โดยเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคญั ผ่านกระบวนการเรยี นรู้ท่จี ัด

เนอ้ื หาสาระและกจิ กรรมใหส้ อดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน
2.3 มีแผนการวัดผลและประเมินผลในรายวชิ าท่สี อนใหส้ อดคลอ้ งกบั มาตรฐานการศกึ ษา สาระการ

เรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ แผนการจดั การเรยี นรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.4 มกี ารพฒั นาสอ่ื นวตั กรรมในการจัดการเรียนร้ใู ช้ประกอบการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน ซงึ่

ส่อื นวัตกรรม การเรยี นการสอนทผี่ ลติ ขนึ้ ไดเ้ นน้ ส่ือทม่ี ีประโยชน์ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในปีทีผ่ า่ นมา
ได้ผลติ สื่อนวัตกรรมประกอบการสอนหลายรายการ ได้แก่

1. เว็บไซต์ในการจดั การเรยี นการสอน
- gg.gg/cskrutiwatip วิทยาการคานวณ ม.1
- gg.gg/htmlbykrutiwatip การเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ ม.6
- gg.gg/vdobykrutiwatip การตัดต่อภาพยนตร์
- www.tiwatip.com เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
2. สอ่ื การสอนอืน่ ๆ ไดแ้ ก่ คลปิ วดิ โี อ สอื่ สไลด์ ใบความรู้ ใบงาน ใบกจิ กรรม
แบบทดสอบ
จากการนาสอ่ื นวตั กรรมทีผ่ ลิต และพฒั นาขึน้ มาใช้ประกอบการจดั การเรยี นการสอนช่วย
ใหน้ กั เรียนได้เรยี นรู้อย่างมีความสขุ มผี ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงข้นึ ถงึ เกณฑท์ ่โี รงเรียนกาหนด
2.5 การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ และภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้เรยี นรู้
เร่อื งราวเกี่ยวกับท้องถิน่ และเรยี นรู้เรือ่ งภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถ่นิ ของตนเอง อนั จะนาไปสกู่ ารปลกู ฝังใหน้ ักเรยี นเหน็
คณุ ค่า รัก หวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน ด้วยการใชแ้ หล่งเรียนรู้ ภมู ปิ ญั ญาท้องถิ่น ทอ่ี ยู่ในแหล่ง
ชุมชน และเกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง
2.6 ทาใหไ้ ดร้ ับการเล่อื นข้นั เงนิ เดือนและเลอ่ื นวิทยฐานะสูงขึ้น

3. ผลท่ีเกิดกบั ผู้เรียน
3.1 นักเรยี นสนใจมีความช่นื ชอบและเกิดความอยากเรยี นในวิชาท่ีสอน
3.2 นกั เรียนมีผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นตามเกณฑ์ท่กี าหนด และมี 0 , ร และ มส ไม่เกินตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนกาหนด
3.3 นักเรยี นมีคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงคต์ ามหลักสูตรและมคี ุณลกั ษณะเป็นไปตามโรงเรยี นกาหนด
3.4 นกั เรียนมสี มรรถนะทีส่ าคญั ของหลักสตู รท้งั 5 ดา้ นในระดับดมี าก

3.5 นักเรียนมผี ลงานและช้ินงานทส่ี ะทอ้ นการใชท้ ักษะ มีการคดิ วิเคราะห์ การประเมนิ คา่ และใช้
ความคิดสร้างสรรคใ์ นการสรา้ งชน้ิ งาน เช่น งานตัดตอ่ ภาพยนตรส์ ้ัน งานออกแบบแผน่ ผับ งานออกแบบงาน
นาเสนอ

3.6 นักเรียนสามารถใช้ส่อื ออนไลน์ในการแสวงหาความร้แู ละเลอื กรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารไดอ้ ย่างมี
วิจารณญาณ

3.7 นกั เรียนไดร้ ับรางวลั และเกียรตบิ ตั ร ในการแข่งขันตา่ ง ๆ มากมาย เช่น ในการแข่งทกั ษะทาง
วชิ าการ ในงานมหกรรมความสามารถทาศิลปะหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขี องนักเรยี น

3.8 นกั เรยี นเป็นคนทมี่ คี วามรู้ เป็นคนดีและมคี ุณคา่

4. ผลทเ่ี กดิ กบั สถานศกึ ษา
4.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมปี ระสทิ ธิภาพ
4.2 สถานศกึ ษาได้รับรางวัล IQA AWARD ระดบั เขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา ประจาปี 2561
โรงเรยี นพุทไธสง ไดร้ บั รางวลั ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญพ่ ิเศษ
4.3 สถานศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS คร้ังที่ 8 ปกี ารศึกษา 2561 ระดับ

ภาคตะวนั ออกเฉยี งงเหนือ โรงเรียนพทุ ไธสง รางวลั เหรยี ญทอง สถานศึกษายอดเย่ียมประเภทมธั ยมขนาด
ใหญ่พเิ ศษ ด้านการบริหารจัดการ

4.4 สถานศึกษาได้รับการยอมรบั จากผูป้ กครองและชมุ ชนในดา้ นการดูแลเอาใจใส่ของครูที่มีตอ่
นกั เรยี นในด้านการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน การดูแลดา้ นพฤติกรรม คุณลักษณะทพี่ ึงประสงค์ ด้านกิรยิ า
มารยาท ความมวี ินยั ในตนเอง ความรบั ผดิ ชอบ

4.5 สถานศึกษามีบรรยากาศทัง้ ภายในและภายนอกหอ้ งเรยี นท่ีเอื้อต่อการจดั การเรียนรู้ของครูและ
นกั เรียน

4.6 มีระบบการทางานทเ่ี ป็นทีม และมแี นวทางการทางานทเ่ี ป็นขนั้ ตอนที่ชดั เจน

5. ผลท่เี กดิ กับชมุ ชน
5.1 เกิดความสัมพนั ธแ์ ละความร่วมมอื ที่ดใี นการพัฒนาผเู้ รยี นระหวา่ งครกู บั ผปู้ กครองนักเรยี น
5.2 เกดิ ความสัมพนั ธ์และความรว่ มมอื ที่ดรี ะหว่างโรงเรียนกบั ชมุ ชน ในการจดั กจิ กรรมพฒั นาการจดั

การศึกษาของโรงเรยี น
5.3 เกิดความสมั พันธแ์ ละความร่วมมอื ทดี่ ีในการเข้าร่วมกจิ กรรมด้านการศึกษา ดา้ นศิลปวัฒนธรรม

ด้านสาธารณสขุ ด้านการเมืองการปกครอง ดา้ นการสง่ เสริมคณุ ธรรมจริยธรรม ของชมุ ชนอยา่ งตอ่ เนอื่ ง
5.4 ไดร้ ับความไว้วางใจ ความเช่ือมนั่ และศรัทธาในการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษาส่งผลให้

ผู้ปกครองนาบตุ ร หลานมาสมัครสอบแข่งขนั เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 เป็น จานวนมากทุกปี
การศกึ ษา

รายละเอยี ดการพัฒนาตนเอง

อันดับ สมรรถนะ วธิ ีการ /
ความ ทีจ่ ะพฒั นา รูปแบบการพัฒนา
สาคัญ
- จัดกจิ กรรมการเรยี นรทู้ เี่ นน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคญั
สมรรถนะหลัก - จดั กิจกรรมการเรยี นรู้ท่เี น้นให้ผู้เรียนได้ปฏบิ ัต
- จดั กิจกรรมการเรยี นรู้โดยใช้สื่อ นวตั กรรมที่
1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ น่าสนใจทง้ั ทางเทคโนโลยแี ละแหลง่ เรียนรู้

1. ความสามารถในการวาง

แผนการปฏบิ ัตงิ าน

2. ความสามารถในการ

ปฏบิ ัตงิ าน

3. ผลการปฏิบัตงิ าน

9 การบรกิ ารทด่ี ี ไดใ้ หบ้ ริการทางวิชาการแกค่ รแู ละบุคลากรทางก
ศึกษาทงั้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรยี น การสรา้ งส
เรยี นการสอนและในเรอื่ งอ่นื ๆ เพ่ือเป็นการเผย
ผลงานวชิ าการ

การขอรบั การ ประโยชนท์ ่คี าดว่าจะไดร้ บั
ระยะเวลาในการพัฒนา สนบั สนนุ จาก

เรม่ิ ต้น สิน้ สดุ หน่วยงาน

1 พ.ค. 31 ม.ี ค. โรงเรยี น - ผเู้ รยี นให้สนใจ ตั้งใจ มีความ
ตจิ รงิ 2562 2563 โรงเรยี น กระตอื รอื ร้นทจ่ี ะเรียนรู้ มี
ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นทดี่ ีขน้ึ มี
การ 1 พ.ค. 31 มี.ค. ทักษะในการปฏิบัติกจิ กรรมตาม
สื่อการ 2562 2563 ศกั ยภาพของแต่ละบคุ คล
ยแพร่ - ผลงานจากการปฏบิ ตั งิ านของ
โรงเรยี นมีความถกู ต้อง เหมาะสม
- เกิดการทางานเปน็ ทมี มากขึ้น
ครแู ละบุคลากรทางการท้งั ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรยี น มสี ่อื ใน
การจัดการเรยี นการสอน ทาใหเ้ ป็น
การพฒั นาการเรยี นการสอนใหด้ ี
ยิง่ ขน้ึ

อนั ดับ สมรรถนะ วธิ กี าร /
ความ ที่จะพฒั นา รูปแบบการพัฒนา
สาคญั

3 การพัฒนาตนเอง

3.1 ความสามารถในการ - ใชแ้ บบประเมินสมรรถนะครูขน้ั พื้นฐานประเม

วเิ คราะหต์ นเอง ตนเอง และใหเ้ พอ่ื นครหู รือผ้บู ังคับบัญชาประเม

3.2 ความสามารถในการใช้ นาข้อมูลมาวเิ คราะห์เพื่อดูว่า ตอ้ งพฒั นาตนเองใ

ภาษาไทยเพื่อการส่อื สาร สมรรถนะใด

3.3 ความสามารถในการใช้ - ฝึกฝนการใชภ้ าษาไทยในการอธบิ ายความรู้ หร

ภาษาอังกฤษเพือ่ การ จัดกิจกรรมการเรยี นรู้ จากการเขียนแผนการจดั

แสวงหาความรู้ เรยี นร้แู ละนาส่กู ารสอน

3.4 ความสามารถในการ - ฝกึ ฝนการใชภ้ าษาอังกฤษสาหรับการแสดงหาค

ตดิ ตามความเคลื่อนไหว จากอินเตอรเ์ น็ต หรอื หนังสอื ภาษาอังกฤษ

ทางวิชาการและวิชาชีพ - ฝกึ ฝนการใชเ้ ทคโนโลยเี ข้ามาช่วยเปน็ ส่ือการเร

3.5 ความสามารถในการ และมสี ารสนเทศที่เปน็ ระบบสาหรบั การเตรียม

ประมวลความรู้และการ กิจกรรมการเรยี นรู้

นาความรไู้ ปใช้ - ฝึกฝนการออกขอ้ สอบจากตัวแบบที่ดี และศึกษ

วธิ ีการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย

ผลงานวิจยั หนงั สือการวดั ผลและประเมินผล วา

และสืบคน้ ความรู้จากอินเตอรเ์ น็ต

การขอรบั การ ประโยชน์ที่คาดวา่ จะไดร้ ับ
ระยะเวลาในการพฒั นา สนับสนนุ จาก

เรมิ่ ต้น ส้นิ สุด หนว่ ยงาน

มิน ตลอดปี ตลอดปี โรงเรยี น ครูรู้ว่าตนเองตอ้ งได้รบั การพฒั นาใน
มนิ แลว้ การศึกษา การศึกษา สพม.32 สมรรถนะใดท่สี ุด และเขา้ รบั การ
ใน สพฐ. พฒั นาไดต้ รงกับความต้องการ และ
สถาบันคุรุ ได้ฝกึ ความสามารถในการใช้
รือการ พัฒนา ภาษาไทยและภาษาองั กฤษในการ
ดการ คุรสุ ภา สื่อสารและแสวงหาความรู้ ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ใน
ความรู้ การจัดการเรยี นรู้ ทาให้เกิด
ประโยชนต์ อ่ ผู้เรียน โรงเรียน
รยี นรู้

ษา
ยจาก
ารสาร

อันดบั สมรรถนะ วธิ ีการ /
ความ ทจี่ ะพัฒนา รูปแบบการพัฒนา
สาคัญ
รว่ มกิจกรรมการปฏบิ ตั งิ านเปน็ ทมี มีการวางแ
8 การทางานเป็นทีม งานรว่ มกนั ก่อนปฏิบตั งิ าน และรบั ฟังความคิดเห
ของผูอ้ ื่น เพ่ือไดข้ ้อสรุปทมี่ าจากความคิดเห็นขอ
1. ความสามารถในการ คน และเปิดโอกาสให้บคุ คลในทมี มีสว่ นร่วมในก
ปฏิบัติงานและเสนอแนะความคดิ เหน็
วางแผนเพ่ือการปฏิบตั งิ าน

เปน็ ทีม

2. ความสามารถในการ

ปฏิบัตงิ านร่วมกัน

สมรรถนะประจาสายงาน

2 การจัดการเรยี นรู้

1. ความสามารถในการสรา้ ง - ศึกษาเอกสารความรู้เกย่ี วกบั การสรา้ งและพฒั

และพัฒนาหลกั สูตร หลักสตู ร เข้าอบรมกบั หน่วยงานทจี่ ัดการประชุม

2. ความสามารถในเนือ้ หา พัฒนาหลักสตู ร ศกึ ษาจากการคาบรรยายของวทิ

สาระทีส่ อน ของ สพฐ. ในการจดั ทาหลักสูตรสถานศึกษา แล

3. ความสามารถในการจดั เขยี นคาอธบิ ายรายวชิ า โครงสร้างรายวิชา หน่ว

กระบวนการเรยี นรู้ท่เี นน้ เรยี นร้แู ละจัดทาเป็นแผนการจัดการเรียน ส่ือกา

ผู้เรียนเป็นสาคัญ

การขอรบั การ ประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ ับ
ระยะเวลาในการพัฒนา สนบั สนนุ จาก

เร่มิ ต้น สนิ้ สุด หนว่ ยงาน

แผน ตลอดปี ตลอดปี โรงเรียน ครูมคี วามสามารถในการวางแผน
หน็ การศกึ ษา การศกึ ษา เพ่อื ปฏิบัตงิ านเป็นทมี และสามารถ
องทกุ ปฏิบตั งิ านร่วมกบั ผอู้ ่ืนได้เป็นอยา่ งดี
การ และรับฟังความคดิ เหน็ ของเพื่อนครู
มากขน้ึ พร้อมทัง้ ได้แลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ เพอ่ื ใหก้ ารดาเนินงานมี
ประสทิ ธิภาพมากยงิ่ ขนึ้ ทาให้เกิด
สมั พนั ธภาพที่ดใี นการทางานรว่ มกนั

ฒนา ตลอดปี ตลอดปี โรงเรยี น - ครเู ข้าใจการจัดทาหลกั สูตรกล่มุ
มการ การศึกษา การศึกษา สาระการเรียนรู้ หลกั สูตร
ทยากร สถานศึกษา และการนาหลกั สตู รไป
ลว้ นา จัดทาคาอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
วยการ รายวชิ า หนว่ ยการเรียนรแู้ ละ
าร แผนการจัดการเรยี นรู้

อนั ดับ สมรรถนะ วธิ กี าร /
ความ ทจ่ี ะพฒั นา รูปแบบการพฒั นา
สาคญั

4. ความสามารถในการใช้และ เรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผล พร้อ

พัฒนานวตั กรรม เทคโนโลยี เครอ่ื งมอื ตา่ ง ๆ

สารสนเทศ เพ่อื จัดการเรียนรู้ - ศกึ ษาคน้ ควา้ และหาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือ

5. ความสามารถในการวดั และเทคนคิ วิธกี ารสอนของผู้สอนท่มี ปี ระสบการ

และประเมินผลการเรียนรู้ การสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรทู้ ่ใี หผ้ ้เู รียนได

ปฏิบัติ

- ฝึกการใชเ้ ทคโนโลยี เพ่ือรองรบั ในการใช้สอื่ กา

เรียนรู้ สรา้ งและพฒั นานวัตกรรมสาหรบั ใช้ในก

จดั การเรียนรู้ ปรบั ปรงุ แกไ้ ขให้มปี ระสิทธภิ าพท

ย่ิงขนึ้

- ศึกษาขอ้ มูลจากเอกสาร หนงั สอื เกย่ี วกับการวัด

ประเมนิ ผลการเรยี นรแู้ ละฝึกการออกแบบเครอ่ื ง

เกณฑก์ ารวดั และประเมนิ ผลท่ีสอดคล้องกับธรร

วชิ าและเนอื้ หา

ระยะเวลาในการพฒั นา การขอรับการ ประโยชนท์ ่ีคาดว่าจะได้รับ
เรมิ่ ต้น สิ้นสดุ สนับสนนุ จาก
หนว่ ยงาน - ครูมคี วามสามารถในการออกแบบ
การจดั การเรยี นรู้โดยใชก้ ิจกรรมการ
อม เรียนรู้ดว้ ยการปฏิบัติ รว่ มกบั การนา
ส่อื เทคโนโลยมี าช่วยส่งเสริมให้
อคู่มอื นกั เรยี นเรียนรไู้ ดอ้ ย่างเข้าใจ และ
รณ์ดา้ น รวดเร็วยิง่ ข้นึ ตลอดจนสามารถ
ด้ สบื ค้นขอ้ มูลจากแหล่งเรยี นรู้ไดอ้ ย่าง
ถกู ต้องและรวดเรว็
าร
การ
ท่ีดี

ดและ
งมือ
รมชาติ

อนั ดบั สมรรถนะ วิธีการ /
ความ ที่จะพัฒนา รปู แบบการพฒั นา
สาคัญ

การพฒั นาผู้เรยี น

4 1. การปลูกฝังคุณธรรม - จัดกิจกรรมส่งเสริม และปลกู ฝังคณุ ธรรม จริยธ

จริยธรรมแก่ผเู้ รียน ที่ดใี ห้กบั นักเรยี นอยา่ งสมา่ เสมอและต่อเนอื่ ง ผ่า

2. การส่งเสรมิ กิจกรรมการคิด กจิ กรรมโฮมรมู กจิ กรรมคาบสวดมนต์ การอบร

วเิ คราะห์ผเู้ รยี น ความร้หู นา้ เสาธง กิจกรรมประชุมระดบั ชน้ั

3. การสง่ เสรมิ ทกั ษะและ - จัดกิจกรรมการเรยี นรใู้ นหอ้ งเรยี นและนอก

กระบวนการ ห้องเรียน โดยเน้นให้นักเรยี นได้ฝกึ การคดิ วิเครา

ผา่ นสถานการณ์หรือคาถามทคี่ รูสรา้ งข้ึน

และนามาแลกเปลยี่ นเรยี นรู้กนั ในระหวา่ งการจัด

เรียนรู้ พรอ้ มทง้ั ฝึกใหน้ ักเรียนอธบิ ายการคดิ นัน้

เป็นขัน้ ตอน

- ส่งเสริมผู้เรยี นตามความถนดั ความสา่ มารถแต

บคุ คล

การขอรับการ ประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะไดร้ บั
ระยะเวลาในการพฒั นา สนบั สนนุ จาก

เร่มิ ต้น สิน้ สดุ หนว่ ยงาน

ธรรม 1 พ.ค. 31 มี.ค. โรงเรยี น - นกั เรียนเป็นบุคคลที่มคี ุณธรรม
าน 2562 2563 จริยธรรมในการดาเนินชีวติ ร้จู กั
รมให้ หนา้ ทขี่ องตนเอง และการปฏบิ ตั ติ ัว
ทถ่ี กู ตอ้ งตามระเบยี บ กฎเกณฑ์ของ
าะห์ โรงเรียน
- นกั เรียนมีความสามารถในการคิด
ดการ วเิ คราะห์ในสถานการณต์ ่างและมี
นอยา่ ง ทักษะและกระบวนการทาง มี
ความสามารถในการแกป้ ัญหา มี
ตล่ ะ ความสามารถในการใหเ้ หตผุ ล การ
ส่อื สารนาเสนอและมีความคิด
สรา้ งสรรค์

อนั ดบั สมรรถนะ วิธีการ /
ความ ท่ีจะพัฒนา รปู แบบการพฒั นา
สาคญั
- ดาเนนิ การจดั บรรยากาศในช้นั เรียนใหอ้ บอุน่ เ
5 การบรหิ ารจดั การชน้ั เรียน การเรยี นรู้ สรา้ งบรรยากาศทีเ่ ปน็ กันเอง แต่อยู่ใ
กฎเกณฑท์ ่ไี ดต้ กลงกนั ไว้ จัดประสบการณ์ต่าง ๆ
กจิ กรรมการเรยี นรู้เชื่อมโยงใหเ้ ขา้ กบั ชีวิตประจา
- จดั ทาเอกสารงานธุรการในชัน้ เรียน เชน่ สมุดบ
คะแนน สมดุ วิเคราะหผ์ ูเ้ รยี นเป็นรายบุคคล ประ
นักเรียน สามารถนามาใช้ประกอบการวางแผนใ
จดั การเรยี นร้ไู ด้
- จดั ระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียน เอกสารการคัด
นักเรยี นกลุ่มเสี่ยง เอกสารการเย่ยี มบ้านนักเรียน
เอกสารการจดั ประชมุ ผู้ปกครองเครอื ขา่ ย และน
ขอ้ มูลไปใช้ในการพฒั นานกั เรยี นดา้ นพฤตกิ รรม
การเรยี น เปน็ ตน้

การขอรบั การ

ระยะเวลาในการพฒั นา สนับสนนุ จาก ประโยชนท์ คี่ าดว่าจะไดร้ ับ

เร่มิ ตน้ สิ้นสุด หนว่ ยงาน

เอ้ือต่อ 1 พ.ค. 31 ม.ี ค. โรงเรยี น - ครสู ามารถบรหิ ารจัดการชน้ั เรียน

ใน 2562 2563 ได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพและเออื้ ต่อ

ๆ ผา่ น การเรยี นรขู้ องนกั เรียน สง่ เสริมให้

าวัน นกั เรียนเรียนร้ไู ดอ้ ย่างมีความสุข

บันทกึ นกั เรยี นช่วยเหลือซ่งึ กันและกัน

ะวตั ิ และแลกเปลยี่ นเรยี นรูป้ ระสบการณ์

ในการ ผา่ นกจิ กรรมตา่ ง ๆ ในช้ันเรยี น

- นอกจากนี้ครูมีรปู แบบในการ

ดกรอง บริหารจดั การชั้นเรียนทเ่ี ปน็ ระบบ

น มีข้ันตอน มีเอกสารงานธุรการในชน้ั

นา เรียนท่ีเปน็ ปัจจุบนั และสามารถ

ด้าน นามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ

จัดกจิ กรรมการพฒั นาคุณภาพผ้เู รยี น

ได้เปน็ อยา่ งดี

อันดบั สมรรถนะ วิธกี าร /
ความ ท่จี ะพัฒนา รูปแบบการพัฒนา
สาคญั

7 การวเิ คราะห์ สังเคราะห์และ - เข้ารับการอบรม พฒั นาการจัดกิจกรรมการเรยี

การวจิ ยั ในช้นั เรยี น จดั ทาส่อื การเรยี นรู้ เพ่ือพฒั นาคุณภาพของครูแ

1. ความสามารถในการ ผเู้ รียน

วเิ คราะห์ - ศกึ ษาเอกสารและค้นคว้าหาความรูเ้ กี่ยวกบั กา

2. ความสามารถในการ จดั ทาวิจัยในช้นั เรยี น ท่จี ะชว่ ยในการพัฒนาคณุ ภ

สงั เคราะห์ นักเรยี น และวิเคราะห์สงั เคราะห์ บนั ทึกหลังแผ

3. ความสามารถในการเขยี น จดั การเรยี นรใู้ นประเดน็ เร่งด่วนท่ีตอ้ งแกป้ ัญหาด

เอกสารทางวิชาการ การเรียนรู้ ด้านพฤตกิ รรม และดา้ นอ่ืน ๆ ทีส่ าค

4. ความสามารถในการวิจยั นกั เรียน เพือ่ ใหน้ กั เรียนสามารถเรยี นรู้เนือ้ หาได

จุดประสงค์การเรยี นรกู้ าหนดไว้

10 การสรา้ งความรว่ มมือกับ

ชุมชน - ดาเนนิ การประชมุ ผปู้ กครอง /กรรมการสถาน

1. ความสามารถในการนา เพื่อชแ้ี จงนโยบาย แนวทางการจัดกิจกรรมของ

ชุมชนมามสี ว่ นร่วมในกิจกรรม สถานศกึ ษา

ของสถานศึกษา - ขอความรว่ มมือจากชมุ ชนบางโอกาส

2. ความสามารถในการเขา้ - เข้ารว่ มกิจกรรมของชมุ ชนทุก ๆ ครงั้ ทง้ั งาน

ร่วมกิจกรรมของชุมชน ประเพณีและกจิ กรรมที่เปน็ ประโยชน์

ยนรู้ ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรบั การ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
และ สนับสนนุ จาก
เรม่ิ ตน้ สนิ้ สดุ หนว่ ยงาน ครมู ีความสามารถในการทาวิจยั
าร ตลอดปี ตลอดปี ในช้นั เรียน โดยการวิเคราะห์
ภาพ การศึกษา การศึกษา โรงเรยี น สงั เคราะห์ ขอ้ มูลจากบนั ทกึ หลงั จาก
ผนการ การจดั การเรยี นรู้ และศกึ ษาค้นควา้
ดา้ น หาวธิ ีในการแกป้ ัญหาท่ีเกิดขนึ้
คัญของ จากนัน้ สามารถนามาเขียนรายงาน
ดต้ ามท่ี ทางวชิ าการได้

นศกึ ษา ตลอดปี ตลอดปี โรงเรยี น - โรงเรยี นและชุมชนมคี วามสัมพันธ์
การศกึ ษา การศึกษา อนั ดีต่อกัน และช่วยเหลือเออ้ื เฟอื้ ซึง่
กนั และกนั
- ผู้ปกครองไดเ้ ข้ามามีส่วนร่วมใน
การพฒั นาคณุ ภาพนักเรยี น และเห็น
ความสาคัญในการพฒั นาคณุ ภาพ
การศึกษาโรงเรยี น

อันดบั สมรรถนะ วิธีการ /
ความ ทจ่ี ะพฒั นา รูปแบบการพฒั นา
สาคญั

6 ความประพฤติ วนิ ยั

คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชพี - เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคณุ ธรรม จรยิ ธร

1. การมีวนิ ยั อย่างน้อย ปลี ะ 1 ครง้ั

2. การประพฤตปิ ฏบิ ัติตนเป็น - ประพฤติปฏิบัติตนเปน็ แบบอย่างทีด่ ใี หก้ บั นกั

แบบอยา่ งที่ดี และเพ่ือนครู เช่น การแตง่ กายให้ถกู ต้องตามระ

3. การดารงชีพอย่าง และสุภาพเรียบรอ้ ย ใชค้ าพดู ท่สี ุภาพ สรา้ งสรรค

เหมาะสม บิดเบือนไปจากความจริง

4. ความรกั และศรทั ธาใน - เขา้ รว่ มกจิ กรรมทีส่ ง่ เสรมิ ความรักและศรัทธา

วิชาชีพ วิชาชพี เช่น กิจกรรมวนั ครู กจิ กรรมวนั ไหว้ครู

5. ความรบั ผิดชอบในวิชาชีพ ประชุม สัมมนาทจ่ี ัดโดยองค์กรวิชาชีพครู

- ศึกษาเกี่ยวกับหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเ

และนามาปรับประยกุ ตใ์ ชใ้ นการดาเนนิ ชวี ิต พรอ้

ถ่ายทอดให้กบั นกั เรียน ผา่ นกจิ กรรม สถานการณ

ๆ ในห้องเรียน และเนน้ ย้าใหน้ ักเรียนเห็นคณุ ค่า

ประโยชนข์ องหลกั ปรชั ญาของเศรษกจิ พอเพยี ง

การขอรับการ ประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะได้รบั
ระยะเวลาในการพัฒนา สนับสนนุ จาก

เรมิ่ ตน้ ส้นิ สุด หนว่ ยงาน

รรม ตลอดปี ตลอดปี โรงเรยี น - ครเู ปน็ ผูม้ ีวนิ ยั ในการปฏบิ ัตงิ าน
การศึกษา การศกึ ษา เปน็ แบบอยา่ งท่ดี ีตอ่ นกั เรยี น เพอื่ น
รว่ มงาน และผปู้ กครอง
กเรยี น - ครมู ีความรัก ศรทั ธาในวิชาชพี
เบียบ และมคี วามรบั ผดิ ชอบในวชิ าชพี ครู
ค์ ไม่ ร่วมกิจกรรมสาคญั ทส่ี ่งเสรมิ ความรัก
และศรทั ธาในวชิ าชพี อย่างสมา่ เสมอ
าใน และเขา้ ร่วมการพฒั นาตนเองและ
การ พัฒนาวชิ าชีพเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง
เพียง
อมทัง้
ณ์ตา่ ง
าและ

ลงช่อื ........................................................................
(นางสาวทวิ าทพิ ย์ พบิ ูลย์)
ผจู้ ดั ทาแผนพฒั นาตนเอง

ความเหน็ ของผ้บู งั คบั บญั ชา
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ลงชอ่ื ........................................................................

(นายประชัย พรสง่ากลุ )
ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรยี นพุทไธสง

ประวตั ิการเขา้ รบั การพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ท่ีผา่ นมา)

ลาดับที่ เร่อื ง หนว่ ยงาน จานวน หมายเหตุ

ชวั่ โมง

ปกี ารศึกษา 2557

1 ผ่านการอบรม “FLIPPED CLASSROOM WITH SEAMEO TECSAM 12 ชม.

EDUCATIONAL TECHNOLOGY : A Penang,Malaysia

WORKSHOP FOR STUDENTS OF

EDUCATIONL TECHNOLOGY, TAJAPHAT

MAHA SARAKHAM UNIVERSITY THAND”

วันท่ี 24-25 เมษายน 2557

2 การอบรมโรงเรียนสุจริต/ค่านิยม 12 ประการ/B- โรงเรียนพุทไธสง 6 ชม.

cm model วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 จังหวดั บรุ รี มั ย์

4 การพฒั นาบุคลากรด้านสอ่ื โดยใชโ้ ปรแกรม โรงเรียนพทุ ไธสง 12 ชม.

Adobe Captivate 5.5 จงั หวดั บุรีรัมย์

วนั ที่ 21-22 ตลุ าคม 2557

ปีการศกึ ษา 2558

1 การอบรมโครงการ Google Apps For สานักงานเขตพน้ื ท่ี 6 ชม.

Education for Admin การศกึ ษา

วันท่ี 5 มิถุนายน 2558 มธั ยมศกึ ษา เขต 32

2 การอบรมโครงการ Google Apps For สานักงานเขตพนื้ ที่ 24 ชม.

Education การศกึ ษา

วนั ที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 มธั ยมศึกษา เขต 32

3 วิทยาการในการอบรมโครงการ “Google Apps โรงเรียนพทุ ไธสง 6 ชม.

for Education” ณ หอ้ งคอมพวิ เตอร์ 3 จังหวดั บรุ รี ัมย์

โรงเรียนพทุ ไธสง

วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2558

4 การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารใช้ระบบงานทะเบียน- โรงเรียนพุทไธสง 6 ชม.

วดั ผล (SGS : Secondary Grading System) จังหวัดบรุ รี ัมย์

วันท่ี 19 กันยายน 2558

5 อบรมพัฒนาครแู ละบุคลากรทางการศึกษา สานกั งาน 12 ชม.

โดยยดึ ถอื ภารกิจและพืน้ ที่การปฏิบตั ิงานเป็นฐาน คณะกรรมการ

ลาดบั ที่ เร่ือง หนว่ ยงาน จานวน หมายเหตุ

ชั่วโมง

และผา่ นเกณฑ์การประเมนิ ผลสมั ฤทธิก์ ารอบรม การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน

TEPE 58301 หลกั สตู รการพฒั นาดว้ ยวิธกี าร กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

Coaching

วนั ท่ี 1 กมุ ภาพันธ์ 2559

6 ฝกึ อบรมพัฒนาครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา การศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน 12 ชม.

โดยยดึ ถอื ภารกจิ และพื้นที่การปฏบิ ัตงิ านเปน็ ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

และผา่ นเกณฑก์ ารประเมินผลสัมฤทธก์ิ ารอบรม

TEPE 02104 กลมุ่ สาระงานอาชีพและเทคโนโลยี:

คอมพิวเตอรแ์ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

(สาหรับผ้สู อนระดับประถม-มธั ยมศึกษา)

วันท่ี 15 มนี าคม 2559

7 อบรมพัฒนาครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน 12 ชม.

โดยยึดถอื ภารกจิ และพนื้ ท่กี ารปฏิบัตงิ านเปน็ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

และผา่ นเกณฑก์ ารประเมินผลสมั ฤทธิก์ ารอบรม

TEPE 58104 ความรเู้ ก่ียวกบั ประชาคมอาเซยี น

วนั ที่ 15 มนี าคม 2559

8 ฝกึ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน 12 ชม.

โดยยึดถอื ภารกิจและพน้ื ทกี่ ารปฏิบัตงิ านเป็นฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ

และผา่ นเกณฑก์ ารประเมินผลสมั ฤทธ์ิการอบรม

TEPE 58105 ภาษาองั กฤษทใ่ี ช้ในการสื่อสาร

วนั ที่ 15 มีนาคม 2559

ปกี ารศึกษา 2559

1 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ “สวสั ดีคณุ ครู” สานกั งานเขตพื้นท่ี 6 ชม.

ปี 2559 การศกึ ษา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 มัธยมศึกษา เขต 32

2 การอบรมปฏบิ ัตกิ าร “สะเตม็ ศึกษาสานพลัง สานักงานเขตพ้ืนท่ี 12 ชม.

ประชารัฐ” การศึกษา

วนั ท่ี 24-25 สงิ หาคม 2559 มธั ยมศึกษา เขต 32

ลาดับที่ เรื่อง หนว่ ยงาน จานวน หมายเหตุ

ชวั่ โมง

3 การอบรมการใชโ้ ปรแกรม The Geometer’s โรงเรยี นพทุ ไธสง 6 ชม.

Sketchpad เบอื้ งต้น

วนั ท่ี 20 ตลุ าคม 2559

4 การอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร การพฒั นาบคุ ลากรด้าน โรงเรยี นพทุ ไธสง 12 ชม.

วิชาการ “การจัดทาแผนการจัดการเรยี นรู้ วจิ ยั ใน

ชั้นเรียน และประกันคณุ ภาพ รอบที่ 4”

วันที่ 26-27 ตลุ าคม 2559

5 ฝกึ อบรมพฒั นาครูและบคุ ลากรทางการศึกษา สานักงาน 12 ชม.

โดยยดึ ถอื ภารกจิ และพ้ืนทกี่ ารปฏบิ ัติงานเปน็ ฐาน คณะกรรมการ

และผ่านเกณฑก์ ารประเมินผลสัมฤทธก์ิ ารอบรม การศึกษาข้ันพื้นฐาน

TEPE 58303 การบรหิ ารจดั การหอ้ งเรียนอจั ฉรยิ ะ กระทรวงศึกษาธกิ าร

(Smart Classroom)

วันที่ 30 ตลุ าคม 2559

6 ฝึกอบรมพฒั นาครูและบุคลากรทางการศกึ ษา สานักงาน 12 ชม.

โดยยดึ ถือภารกจิ และพ้ืนทก่ี ารปฏบิ ัติงานเป็นฐาน คณะกรรมการ

และผ่านเกณฑก์ ารประเมินผลสมั ฤทธกิ์ ารอบรม การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

TEPE 58101 การสร้างคา่ นยิ มหลัก 12 ประการ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

วนั ท่ี 30 ตลุ าคม 2559

7 ฝกึ อบรมพฒั นาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงาน 18 ชม.

โดยยดึ ถอื ภารกิจและพน้ื ท่กี ารปฏิบตั ิงานเปน็ ฐาน คณะกรรมการ

และผา่ นเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธกิ์ ารอบรม การศึกษาข้นั พืน้ ฐาน

TEPE 58103 การจัดการเรยี นรู้วิชาหนา้ ท่ีพลเมือง กระทรวงศกึ ษาธิการ

วนั ท่ี 30 ตุลาคม 2559

8 การอบรมโปรแกรมและหลักสตู รโปรแกรม โรงเรียนทรงเทพ 60 ชม.

Adobe Captivate 9 สาหรับการสรา้ งสอ่ื การ วิทยาการ

เรยี น โปรแกรม Micro Worlds Pro โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และ

Logo Blocks โปรแกรม Sketch Up บรษิ ทั บางกอก

วันที่ 28 มนี าคม -7 เมษายน 2560 ซอฟต์แวร์

ลาดบั ท่ี เรอ่ื ง หน่วยงาน จานวน หมายเหตุ

ชัว่ โมง

ปีการศึกษา 2560

1 การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร “การออกแบบและพัฒนา มหาวิทยาลัย 18 ชม.

หอ้ งสมดุ ดจิ ิทลดว้ ยซอฟตแ์ วร์โอเพนซอร์ส(Open เทคโนโลยีสุรนารี

Source Software) : DSpace” รนุ่ ที่ 7

วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

2 การอบรมการจดั การทางไกลผ่านดาวเทียม สานักงาน 6 ชม.

(DLTV) คณะกรรมการ

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 การศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

3 การอบรมหลกั สตู ร การพัฒนาคณุ ภาพการจัดการ สถาบนั พัฒนา 12 ชม.

เรียนรู้แบบ Active Learning สูป่ ระเทศไทย 4.0 คณุ ภาพวชิ าการ

ดว้ ยกระบวนการ GPAS สาหรับครมู ธั ยมศกึ ษา (พว.)

วนั ท่ี 29-30 กรกฎาคม 2560

4 การพฒั นาศักยภาพครู สควค. เพ่อื เป็นผู้นาการ สสวท. ร่วมกับ 12 ชม.

เปล่ียนแปลงสูก่ ารเรียนในศตวรรษที่ 21 มหาวทิ ยาลัยราชภัฏ

วนั ท่ี 17-18 สงิ หาคม 2560 มหาสารคาม

5 การผลิตสอื่ “Infographic” เบือ้ งต้น มหาวิทยาลยั ราชภัฏ 6 ชม.

วนั ที่ 4 พฤศจกิ ายน 2560 บรุ รี มั ย์

6 การพัฒนาเทคนคิ การจดั การการเรียนการสอน บรษิ ัท อกั ษรเจริญ 6 ชม.

ดา้ ยกระบวนการ Active Leanring ทัศน์ (อจท)

วนั ท่ี 28 มกราคม 2560

7 อบรม เรอ่ื ง การพฒั นาหลกั สูตรสถานศึกษาตาม โรงเรียนพุทไธสง 12 ชม.

เป้าหมายหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน

พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรงุ 2560)

วนั ที่ 17-18 กมุ ภาพันธ์ 2561

8 การอบรมบุคลากรผู้สอนคอมพวิ เตอร์ หลักสตู ร โรงเรยี นทรงเทพ 24 ชม.

การเขยี นโปรแกรมวทิ ยาการคานวณ วิทยาการ

(Computing science) คอมพิวเตอร์ และ

วนั ท่ี 2-5 เมษายน 2561 บริษทั บางกอก

ซอฟแวร์

ลาดบั ท่ี เรอื่ ง หนว่ ยงาน จานวน หมายเหตุ

ชว่ั โมง

9 การอบรมหลักสตู รการพัฒนาครสู ะเตม็ ศกึ ษาด้วย สถาบนั สง่ เสรมิ 18 ชม.

ระบบทางไกล โครงการบรู ณาการสะเต็มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และ

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย เรอ่ื ง แล่นให้ไกลไป เทคโนโลยี รว่ มกบั

ใหถ้ งึ สานักงาน

วนั ที่ 28-30 เมษายน 2561 คณะกรรมการ

การศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน

ปกี ารศึกษา 2561

1 การอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code บริษัทซีดีจี 12 ชม.

their Dreams : Train the Trainer ครั้งที่ 4

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561

2 กิจกรรมแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ “สวสั ดีคุณครู” สานักงานเขตพ้นื ที่ 6 ชม.

วนั ที่ 2 มถิ ุนายน 2561 การศกึ ษา

มธั ยมศึกษา เขต 32

โรงเรยี นพทุ ไธสง

3 ผู้ช่วยวทิ ยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม The โรงเรยี นพุทไธสง 6 ชม.

Geometer’s sketchpad (GSP)

วนั ที่ 30 มถิ ุนายน 2561

4 การอบรมแนวการประเมนิ วทิ ยฐานะเกณฑใ์ หม่ สานักงานเขตพ้นื ท่ี 6 ชม.

(ว21/2560) การศกึ ษา

วันที่ 23 มิถนุ ายน 2561 มธั ยมศกึ ษา เขต 32

โรงเรียนพุทไธสง

5 การอบรมปฏบิ ตั ิการระบบสมองกลฝงั ตวั ดว้ ย บริษัทเรยี ลไอ 18 ชม.

โปรแกรมไอโอที (IOT) Smart Farm เพื่อสง่ เสริม ที(ประเทศไทย)

การจดั การเรยี นการสอนสะเต็มศกึ ษา(Stem จากดั

Education) ตอบสนอง Thailand 4.0

(ระดบั พ้นื ฐาน)

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561

6 การอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารการบันทกึ Logbook โรงเรียนพทุ ไธสง 6 ชม.

วนั ท่ี 14 พฤศจกิ ายน 2561

ลาดบั ท่ี เรอ่ื ง หนว่ ยงาน จานวน หมายเหตุ

ชว่ั โมง

7 เข้ารว่ มโครงการคา่ ยวชิ าการไอที (IT BRU CAMP) มหาวิทยาลัยราชภฏั 6 ชม.

ประจาปี 2562 บรุ รี มั ย์

วนั ท่ี 26 มกราคม 2562

8 วทิ ยากรการอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ าร การพัฒนาเสอื โรงเรยี นพุทไธสง 12 ชม.

การเรียนการสอนดว้ ย Google Apps for

Education คร้ังที่ 3

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562

9 การอบรม STEM Education ระดบั ม.ตน้ สถาบนั ส่งเสริม 18 ชม.

วันท่ี 9-11 พฤษภาคม 2562 วทิ ยาศาสตรแ์ ละ

เทคโนโลยี รว่ มกบั

สานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพนื้ ฐาน

สว่ นท่ี 2 ความตอ้ งการในการพัฒนา

1. หลักสตู รใดทที่ ่านตอ้ งการพัฒนา
การเรยี นการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding

2. เพราะเหตใุ ดท่านจึงต้องการเข้ารบั การพฒั นาในหลักสูตรนี้
เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสง่ เสรมิ การเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เป็นภาษา
ท่ี 3 ของหลักสตู รการศกึ ษาไทย จึงตอ้ งการพัฒนาตนเองในด้านภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เพ่อื เป็น
การเตรยี มความพรอ้ มในการจดั การเรียนการสอนภาษาคอมพวิ เตอร์ Coding

3. ท่านคาดหวงั ส่งิ ใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรน้ี
ได้ความรู้และเทคนคิ วิธีการเรยี นการสอน Coding ตา่ ง ๆ มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาวิทยาการคานวณ
และในรายวชิ าอนื่ ๆ

4. ทา่ นจะนาความรู้จากหลกั สูตรไปพฒั นาการสอนของท่านอย่างไร
นาเทคนิคและวิธกี ารเรยี นการสอน Coding มาประยุกตใ์ ช้ในรายวิชา วิทยาการคานวณ และในรายวิชา
อืน่ ๆ ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย เพ่ือเป็นทกั ษะชว่ ยให้นกั เรียนคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซง่ึ จะทาให้
เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาในแต่
ละสว่ นไปทีละส่วน และในแตล่ ะข้นั ตอนการเขยี นโคด้ จะได้เรียนรู้ระบบการวางแผนดว้ ย

ลงชือ่ ........................ทิวาทิพย์..............................
(นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์)
ผ้จู ัดทาแผนการพัฒนาตนเอง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
id plan any filb
Next Book
แผนหลังเรียน