The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MiTS KPM, 2019-01-09 16:34:52

LAPORAN INISIATIF STEM

Laporan STEM

Keywords: STEM

LAPORAN INISIATIF STEM

VIDEO STEM 2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA“ STEM menjadi nadi kehidupan moden dan asas kemakmuran negara. Adalah menjadi keperluan bagi
kita memastikan generasi baharu kanak-kanak dan orang muda meminati Pendidikan STEM supaya
akhirnya memilih STEM sebagai kerjaya. „
Dato’ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak
Perdana Menteri Malaysia
(September 2014)

LAPORAN INISIATIF STEM

VIDEO STEM 2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LATAR BELAKANG
VIDEO STEM kpm 2016

Penyediaan video STEM sebagai Bahan Hasil daripada program tersebut, guru-
Bantu Mengajar (BBM) untuk kegunaan di sekolah guru SBP telah berjaya menghasilkan 8 buah video yang
menengah telah bermula pada tahun 2013. Usaha ini telah diluluskan oleh MIT dan telah dimuat naik
telah dimulakan dengan penghasilan video Blended (upload) dalam laman sesawang MIT-BLOSSOMS. Semua
Learning Open Source Science or Math Studies (BLOSSOMS). video tersebut boleh dimuat turun (download) dan boleh
diakses secara percuma oleh pengguna seluruh dunia.
BBM ini disediakan dengan pendeka-
tan kolaboratif antara KPM, Universiti Teknologi Bagi memperluaskan program tersebut, KPM
Malaysia (UTM) dan Massachusetts Institute of telah membuat penjenamaan semula program
Technology (MIT). Program ini dilaksanakan bagi BLOSSOMS dan melibatkan beberapa bahagian
merealisasikan hasrat yang dinyatakan dalam Pelan lain di KPM seperti Bahagian Perancangan dan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), Bahagian Teknologi
dalam memenuhi aspirasi Anjakan 7, iaitu “Memanfaatkan Pendidikan (BTP), Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM),
ICT bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran” di Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Bahagian
PengurusanSekolahHarian(BPSH)danBahagianKhidmatan
Bagi memantapkan program ini, MIT dan Pengurusan (BKP) untuk menyumbang kepakaran
UTM telah melatih seramai 154 guru dari Sekolah masing-masing.
Berasrama Penuh (SBP). Latihan ini telah dilaksanakan
dengan kaedah bengkel dan seminar yang telah Penglibatan bahagian-bahagian KPM penting
diadakan sejak tahun 2013 sehingga kini. Latihan ini bagi meningkatkan kualiti, penjimatan kos dan mening-
memberi fokus kepada aspek pembinaan konsep, katkan keberkesanan BBM. Di samping itu, usaha ini
arkitektur penceritaan, penulisan skrip, penggamba- dapat mempertingkatkan publisiti program ini secara
ran video dan penyediaan modul penggunaan video. meluas supaya dapat diakses oleh lebih ramai pengguna.

Setiap guru dibimbing secara langsung oleh Bagi tujuan peluasan tersebut, semua guru
pakar dari MIT dan UTM dalam beberapa peringkat yang terpilih akan diberi latihan oleh fasilitator yang
selama 50 jam. Tempoh ini perlu bagi membolehkan mereka berkelayakan. Mereka ini akan menghasilkan video STEM
menghasilkan video yang mencapai standard yang edisi pertama di Malaysia dengan diterajui oleh Bahagian
ditetapkan. Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah
Kecemerlangan.

KANDUNGAN

Muka Surat
1. Perutusan Pengarah BPSBPSK ii
2. Perutusan Ketua Fasilitator iii
3. Pengenalan 1-2
4. Pelan Pelaksanaan Video STEM 2016 3-4
5. Fasilitator 7-22
6. Bengkel Video STEM 2016 41-46
7. Penggambaran Video STEM 2016 47-82
8. Penghargaan 85-86


Laporan Inisiatif STEM 2016 i

PERUTUSAN PENGARAH

DATO’ HAJAH RASHIDAH BINTI MD ARIF Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam
Sejahtera.
Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Bismillahirahmanirahim.

dan Sekolah Kecemerlangan Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan
limpah kurniaNya maka dapat kita meneruskan salah satu
agenda penting dalam mengangkat martabat Pendidikan
Negara.

Video STEM KPM dilaksanakan bagi merealisasikan hasrat
kerajaan dalam memperkukuhkan PPPM 2013-2025 dengan
menekankan pengukuhan kualiti pendidikan STEM agar dapat
melahirkan modal insan yang saintifik, berdaya saing
dan dinamik. Mereka bukan sahaja menjadi pengguna te-
knologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan
teknologi masa hadapan.

Tahniah dan Syabas diucapkan kepada Bahagian-Bahagian
yang terlibat yang telah membantu dalam penghasilan video
STEM ini. Kejayaan ini akan meletakkan bidang pendidikan
di negara ini setanding dengan negara-negara lain yang telah
maju dalam bidang pendidikan.

Penghargaan juga kepada semua guru dan fasilitator yang
telah berkorban dan sanggup mencurahkan keringat dan tena-
ga dalam penghasilan video STEM KPM 2016.

Bahagian ini berharap usaha ini dapat diteruskan pada masa
akan datang dengan penghasilan lebih banyak video STEM
dalam repositori pendidikan bagi melahirkan modal insan
berkualiti tinggi yang merupakan pelaburan terpenting bagi
pembangunan sesebuah negara.

ii Laporan Inisiatif STEM 2016

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam UCAPAN ketua fasilitator
Sejahtera.
ENCIK BAHTIAR BIN AFANDI
Pertamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran
ke hadrat Ilahi kerana telah mengizinkan saya membimbing Pengetua
guru-guru dalam penghasilan video STEM KPM bagi tahun Sekolah Menengah Sains Kuching
2016.
Sarawak
Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada
Kementerian Pendidikan Malaysia atas pelantikan saya untuk
mengetuai projek ini dan telah memilih pasukan fasilitator ber-
pengalaman dan kompeten dalam bidang Sains, Matematik dan
Teknologi. Alhamdulillah semua fasilitator dan guru yang terpi-
lih menyertai projek ini telah memberi komitmen dan kerjasama
yang padu dalam menghasilkan video STEM bertaraf dunia.

Kementerian Pendidikan Malaysia sangat bertuah kerana
memiliki guru-guru yang mempunyai kualiti luar biasa. Kualiti
ini amat menyerlah semasa penyediaan dokumen video STEM
yang mana guru-guru telah berjaya menghasilkan bahan
pembelajaran dan pemudahcaraan yang terancang, kontek-
stual, bermakna dengan pengalaman seharian dan mampu
menarik minat murid.

Selain itu, guru-guru juga telah menunjukkan kemampuan
berfikir secara kritis dan kreatif dengan menghasilkan vid-
eo-video STEM yang dapat memenuhi keperluan generasi-Y
yang memerlukan bahan PdP yang interaktif, mudah diakses,
berteknologi tinggi dan mampu merangsang kreativiti dan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) murid.

Diharapkan guru-guru yang telah dilatih ini akan terus mena-
bur ilmu yang telah dikuasai dengan membimbing guru-guru
di sekolah masing-masing untuk menghasilkan video STEM
pada masa akan datang.

Laporan Inisiatif STEM 2016 iii

PENGENALAN

KPM sedang berusaha untuk menambah
BBM mengikut acuan sendiri bagi mendepani
perkembangan pendidikan abad ke-21. Bagi
menyesuaikan penggunaan oleh generasi–Y BBM
yang disediakan perlu interaktif, mudah diakses,
berteknologi tinggi dan mampu merangsang
kreativiti dan Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) murid.

Bagi meneruskan agenda STEM negara
bagi tahun 2016, KPM telah menyelaras kolaborasi
bersama Bahagian-Bahagian lain untuk pelaksa-
naan program dan menggunakan sumber kepakaran
guru SBP yang berkelayakan untuk melatih guru-
guru baharu dalam penyediaan video STEM.
Guru-guru SBP ini mempunyai pengalaman dalam
penyediaanvideoSTEMdanmerupakanpakardalam
mata pelajaran STEM. Mereka telah menghasilkan
8 buah video BLOSSOMS yang telah diiktiraf oleh
Massachusett Institute of Technology, USA (MIT).

Usaha ini perlu dilaksanakan bagi
mempertingkatkan kualiti guru-guru di negara ini.
Justeru mereka perlu diberi latihan dalam
menghasikan BBM yang memenuhi standard
antarabangsa. Selain itu, usaha ini diharapkan
akan dapat meningkatkan critical thinking guru
dengan menghasilkan BBM yang interaktif dan
berasaskan Teknologi Maklumat Komunikasi (ICT).

1 Laporan Inisiatif STEM 2016

PENGENALAN

Latihan bagi menyediakan video STEM ini juga Ini bermakna standard penyediaan BBM dan kualiti
diharapkan akan dapat meningkatkan pengua- bahan guru-guru kita telah mencapai tahap dunia.
saan pengetahuan kandungan (content knowledge)
bagi mata pelajaran STEM dalam kalangan guru.

Selain itu, penghasilan BBM
interaktif ini juga diharapkan dapat mem-
beri faedah kepada guru-guru yang
mengajar dalam mata pelajaran STEM bagi mem-
pelbagaikan kaedah PdP agar mereka dapat mem-
pertingkatkan penguasaan kaedah pedagogi abad
ke-21. BBM ini dapat membantu guru berkenaan
menguasai topik yang divideokan dengan lebih
mendalam bagi tujuan persediaan peperiksaan.

Penyediaan video STEM ini

dapat membantu murid mengatasi
misconception dalam menguasai tajuk

sukar bagi mata pelajaran STEM. BBM

ini juga dapat meningkatkan minat

murid terhadap subjek matematik dan sains.

Bagi tujuh (7) Video STEM yang

telah muat naik sejak bulan

Disember 2013 telah berjaya mendapat jumlah

tatapan (hits) sebanyak 6720 dari seluruh dunia.

Malah terdapat satu (1) video yang
Fantastic Factorial
bertajuk telah

dimohon untuk dialihsuara ke bahasa

Hindi oleh Kementerian Pendidikan India.

Laporan Inisiatif STEM 2016 2

PELAN PELAKSANAAN VIDEO STEM KPM

Strategi Pelaksanaan Penghasilan Video
STEM selaras dengan PPPM 2013-2025

3 Laporan Inisiatif STEM 2016

PELAN PELAKSANAAN VIDEO STEM KPM

Strategi Pelaksanaan Penyediaan Video
STEM KPM 2016

Laporan Inisiatif STEM 2016 4

fasilitator

5 Laporan Inisiatif STEM 2016

fasilitator

Laporan Inisiatif STEM 2016 6

fasilitator

ketua fasilitator

PENGALAMAN BERKHIDMAT:

Bil. Nama Sekolah/Institusi Tarikh Gred Mata Pelajaran /
Jawatan Bidang
1 SMKA SHEIKH HAJI 1.1.87-
OTHMAN ABDUL 30.11.94 DG41 FIZIK &
WAHAB, KUCHING MATEMATIK
1.12.94-
NAMA PENUH : BAHTIAR BIN AFANDI 2 SMBA TUN AHMAD 15.1.98 DG41 FIZIK &
NAMA SEKOLAH : SM SAINS KUCHING ZAIDI ADRUCE, MATEMATIK
NO. TELEFON BIMBIT : 016-8921597 KUCHING 16.1.98-
MATA PELAJARAN KEPAKARAN : FIZIK & 31.7.99 DG41 SAINS,
SAINS TERAS 3 SEKTOR PENGURU- DG41 MATEMATIK &
JAWATAN DAN GRED : pengetua DG52 SAN AKADEMIK, JPN 1.8.00- TEKNOLOGI
BIL. TAHUN MENGAJAR: 29 TAHUN SARAWAK 15.11.00
FIZIK &
4 KOLEJ DATU PAT- 16.12.00- MATEMATIK
INGGI ABANG HAJI 15.5.03
Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun ABDILLAH, KUCHING 16.5.03- DG41 MATEMATIK
1985 30.4.04 DG41
1 B.SC PHYSICS UNIVERSITY 1986 5 SMK KIDURONG, SAINS,
FIZIK, MAT OF KENT, UK 1997 BINTULU 1.5.04- DG44 MATEMATIK &
SIJIL 1999 31.7.12 TEKNOLOGI
MAKTAB 6 SEKTOR PENGURU- 1.8.12-
PERGURUAN SAN AKADEMIK, JPN 4.1.15 SAINS
SARAWAK 5.1.15-KINI
2 PERGURUAN UNIV OF DG48 SAINS
LEPASAN IJAZAH LANCASTER, 7 SM SAINS KUCHING

(SPLI) UK 8 SM SAINS KUCHING
UTARA
3 M.A. EDUCATION INSTITUT DG52 PSK &
AMINUDDIN 9 SM SAINS KUCHING MATEMATIK

DIPLOMA BAKI

4 PENGURUSAN PENDIDIKAN
KEPEMIMPINAN

DAN PENDIDIKAN

7 Laporan Inisiatif STEM 2016

fasilitator

FASILITATOR 2

PENGALAMAN BERKHIDMAT:

Bil. Nama Sekolah/Institusi Tarikh Gred Mata Pelajaran
Jawatan / Bidang
SM LA SALLE BRICK- 25.4.1982
1 FIELDS, DG2 M AT H S ,
SAINS
K LUMPUR DG2
M AT H S ,
NAMA PENUH: DR NORINI BINTI JAAFAR SM(P) AIR PANAS, 1.1.83- DG1 SAINS
NAMA SEKOLAH: sEK MEN SAINS PEREMPUAN SEREMBAN 2 SETAPAK, 31.12.83
NO. TELEFON BIMBIT: 013-6545798 DG1 KIMIA
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: KIMIA K LUMPUR
JAWATAN DAN GRED : guru cemerlang kimia GRED DG1 KIMIA
KHAS C 3 SM DERMA, 1.1.84- GRED
BIL. TAHUN MENGAJAR: 34 TAHUN KANGAR, PERLIS 31.12.91 KHAS C KIMIA
GRED
SM TAMAN KOSAS, 1.1.92- KHAS C KIMIA
4 AMPANG, 31.12.92
KIMIA
SELANGOR

5 SM JLN BUKIT, 1.1.93-1.6.96
KAJANG, SELANGOR

5 SEK SULTAN ALAM 1.7.97-
SHAH, PUTRAJAYA 30.11.2013

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun SEK. MEN SAINS 1.12.2013-
UM 1982 7 PEREMPUAN KINI
1 BSc.Ed. KIMIA UKM 1997
(MAJOR) UiTM 2015 SEREMBAN
MBA
2 (Ed. Pengurusan
Perakaunan/
Management) Pendidikan

3 PhD CHEMISTRY
EDUCATION

Laporan Inisiatif STEM 2016 8

fasilitator

FASILITATOR 3

PENGALAMAN BERKHIDMAT:

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran /
Institusi 16.06.1986 Jawatan Bidang
01.02.1988
1 SM ABDUL 07.08.1993 DG3 MATHS, FIZIK
RAHMAN ANDAK 23.03.2003
30.11.2013
SM SAINS DG3 Matrikulasi, UKM
2 MUZAFFAR - Matematik

SYAH MELAKA

SM SAINS DG3 MATEMATIK
3 MUZAFFAR

SYAH MELAKA

NAMA PENUH: SARIPAH BINTI AHMAD SM SAINS DG2 MATEMATIK
NAMA SEKOLAH: SEK MEN SAINS MUZAFFAR 4 MUZAFFAR MATEMATIK
SYAH MELAKA GRED
NO. TELEFON BIMBIT: 013-3759142 SYAH MELAKA KHAS C
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: MATEMATIK
JAWATAN DAN GRED : GRED KHAS C SM SAINS
BIL. TAHUN MENGAJAR: 30 TAHUN 5 MUZAFFAR

SYAH MELAKA

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
1 BSc.Ed. UTM MATHS (MAJOR) UTM 1986

9 Laporan Inisiatif STEM 2016

fasilitator

FASILITATOR 4

PENGALAMAN BERKHIDMAT:

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran /
Institusi Jawatan Bidang
30/4/1984- A19
1 KOLEJ TUN 26/12/1989 KIMIA / SAINS
ABDUL RAZAK DG 48
27/12/1990- KIMIA / SAINS
2 SMK KUCHING 15/12/2003 DG54
HIGH KIMIA / SAINS
16/12/2004
3 SM SAINS - KINI
KUCHING

NAMA PENUH: JONG KAH YIN
NAMA SEKOLAH: SM SAINS KUCHING
NO. TELEFON BIMBIT: 019-8899922
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: KIMIA
JAWATAN DAN GRED : GURU CEMERLANG (KIMIA) DG54
BIL. TAHUN MENGAJAR: 33

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun

IJAZAH SARJANA

1 MUDA KIMIA / UNIVERSITI 1984
PENDIDIKAN MATEMATIK SAINS MALAYSIA

(KEPUJIAN)

Laporan Inisiatif STEM 2016 10

fasilitator PENGALAMAN BERKHIDMAT:

FASILITATOR 5

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi / Bidang

SEKOLAH SAINS 16.06.1992 DG44 GEOGRAFI/ICTL
1 SULTAN HJ AHMAD

SHAH PEKAN

2 SM SAINS HULU 01.01.2012 DG48 GEOGRAFI/ICTL
TERENGGANU

NAMA PENUH: MOHD SUHAIMI BIN MOHD GHAZALI
NAMA SEKOLAH: SM SAINS HULU TERENGGANU
NO. TELEFON BIMBIT: 0199162645
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: ICT
JAWATAN DAN GRED : DG48
BIL. TAHUN MENGAJAR: 24 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
USM 1989
IJAZAH SARJANA 1992
MPKTBR
1 MUDA PEMASARAN

PENGURUSAN

2 DIPLOMA GEOGRAFI/BM
PENDIDIKAN

11 Laporan Inisiatif STEM 2016

fasilitator

FASILITATOR 6

V PENGALAMAN BERKHIDMAT:

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi 1.07.1992 Jawatan / Bidang

1 SM SAINS MUAR DG48 BAHASA
MELAYU

NAMA PENUH: MOHD FARED BIN SAMIN
NAMA SEKOLAH: SM SAINS MUAR
NO. TELEFON BIMBIT: 013-6800068
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: ICT
JAWATAN DAN GRED : DG48
BIL. TAHUN MENGAJAR: 24 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
UPM 1992
1 BAC. EDU BAHASA
(HONS) MELAYU

Laporan Inisiatif STEM 2016 12

fasilitator PENGALAMAN BERKHIDMAT:

FASILITATOR 7

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi Jawatan / Bidang
1/7/96
1 SM SAINS KUALA -1/7/2001 DG3 SAINS/KIMIA
SELANGOR
26/7/03 DG41 KIMIA
2 SM SAINS ALAM -31/12/07
SHAH DG44 KIMIA
1/1/08
3 SBPI KUBANG -31/3/09 DG48 KIMIA
PASU
1/4/09 - KINI
4 SM SAINS
KUBANG PASU

NAMA PENUH : HAZILAH BINTI ABDULLAH @ TAIB
NAMA SEKOLAH : SM SAINS KUBANG PASU
NO. TELEFON BIMBIT : 012-2256891
MATA PELAJARAN KEPAKARAN : KIMIA
JAWATAN DAN GRED : PK PENTADBIRAN / DG48
BIL. TAHUN MENGAJAR : 20

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
USM 1993
1 SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI MPPM 1996
SAINS GUNAAN
UM 2003
2 DIPLOMA PENDI- SAINS /

DIKAN MATEMATIK

SARJANA TEKNOLOGI
3 TEKNOLOGI PENGAJARAN

PENGAJARAN

13 Laporan Inisiatif STEM 2016

fasilitator

FASILITATOR 8

PENGALAMAN BERKHIDMAT: V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata
Institusi Jawatan Pelajaran
/ Bidang
SM SAINS 3 MEI 1994- DG 41
BIOLOGI
1 MUZAFFAR SHAH 31DISEMBER DG 48
BIOLOGI
MELAKA 2003

2 SM SAINS SERI 1 JAN 2004 –
PUTERI KINI

NAMA PENUH: NORLIZA BINTI M.YUSOF
NAMA SEKOLAH: SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI
NO. TELEFON BIMBIT: 012-2525337
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: BIOLOGI
JAWATAN DAN GRED : DG48
BIL. TAHUN MENGAJAR: 22 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
BIOLOGI 1994
1 IJAZAH SARJANA UNIVERSITI
MUDA MALAYA

Laporan Inisiatif STEM 2016 14

fasilitator PENGALAMAN BERKHIDMAT:

FASILITATOR 9

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi 1 JUL 1997 Jawatan / Bidang
16 APR 2005
SM METHODIST 1 JAN 2006 DGA6 KEMAHIRAN
1 (ACS) PARIT 1 APR 2009 HIDUP KMT
DG41
BUNTAR DG41 KEMAHIRAN
DG41 HIDUP KT
2 SMK PENANG
FREE ICTL

3 SM SAINS POKOK ICTL
SENA

4 SM SAINS
KUBANG PASU

NAMA PENUH: MOHAMAD JAMIL BIN MUSTAPA
NAMA SEKOLAH: SEKOLAH MENENGAH SAINS KUBANG PASU
NO. TELEFON BIMBIT: 012-5766870
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: ICTL
JAWATAN DAN GRED : GURU PENOLONG / DG44
BIL. TAHUN MENGAJAR: 19 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
KH-KMT 1995
1 DIPLOMA KEJ. POLITEKNIK 1997
PERTANIAN KOTA BHARU
2005
SIJIL PERGU- MP TUANKU
2 RUAN LEPAS BAINUN

DIPLOMA UNIVERSITI
UTARA MA-
3 ISM PENDIDIKAN ICT
(TEK.MAKLUMAT) LAYSIA

15 Laporan Inisiatif STEM 2016

PENGALAMAN BERKHIDMAT: fasilitator

FASILITATOR 10

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi Jawatan / Bidang
6.5.96- KIMIA
1 SMK SG TONG, 1.12.04 DG41
SETIU, TRG KIMIA
1.12.04- DG41
SMK. ELIT LEM- 1.12.05 KIMIA
2 BAH BIDONG,SE- DG44
1.12.05- KIMIA
TIU, TRG 1.12.06 DG44
KIMIA
SMK. SUKAN 1.12.06- DG44 KIMIA
3 BUKIT NENAS, 1.12.08 DG48

SETIU, TRG 1.1.10-1.11.11

SMK. CHUNG 1.11.11-KINI NAMA PENUH: MOHD ZAID BIN ISMAIL
4 HWA WEI SIN, NAMA SEKOLAH: SM SAINS HULU TERENGGANU, TERENGGANU
NO. TELEFON BIMBIT: 019-9230541
TRG. MATA PELAJARAN KEPAKARAN: KIMIA
JAWATAN DAN GRED : DG48
5 SMK. TG ABDUL- BIL. TAHUN MENGAJAR: 20 TAHUN
LAH PEKAN PHG

6 SM SAINS HULU
TRG, K. BERANG

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
1 B.SC (HONS) ZOOLOGI UKM 1993
2 DIP.ED UKM 1996
BIOLOGI/SAINS

Laporan Inisiatif STEM 2016 16

fasilitator PENGALAMAN BERKHIDMAT:

FASILITATOR 11

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi Jawatan / Bidang
16.9.2003 -
1 SEKOLAH SULTAN KINI DG44 BIOLOGI
ALAM SHAH

NAMA PENUH: MARWANI BT MAT NASIR
NAMA SEKOLAH: sEKOLAH SULTAN ALAM SHAH,
PUTRAJAYA
NO. TELEFON BIMBIT: 012-3813244
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: BIOLOGI
JAWATAN DAN GRED : PPP DG 44

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
UKM 2003
1 B.SC. ED (HONS) BIOLOGI

17 Laporan Inisiatif STEM 2016

PENGALAMAN BERKHIDMAT: fasilitator

FASILITATOR 12

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pela-
Institusi Jawatan jaran
21 JAN 2003
SM SAINS – 15 JAN DG41 / Bidang

1 TENGKU 2006 DG44 KIMIA
ABDULLAH,
16 JAN 2006 KIMIA
RAUB PAHANG - KINI

SEKOLAH

2 SULTAN ALAM
SHAH, PUTRA-

JAYA

NAMA PENUH: AZIE NURUL AKHTAR BINTI NABIR
NAMA SEKOLAH: SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH,
PUTRAJAYA
NO. TELEFON BIMBIT: 013-3744538
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: KIMIA
JAWATAN DAN GRED : DG44
BIL. TAHUN MENGAJAR: 13 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
1999
1 IJAZAH KEJURUTERAAN USM
KEJURUTERAAN KIMIA 2002
KIMIA (KEPUJIAN)

DIPLOMA SAINS/ MAKTAB
2 PENDIDIKAN PENGAJIAAN AM PERGURUAN
BATU RAKIT,
KPLI
KUALA
TERENGGANU

Laporan Inisiatif STEM 2016 18

fasilitator PENGALAMAN BERKHIDMAT:

FASILITATOR 13

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi Jawatan / Bidang
25.6.2007-
SM SAINS SUL- 31.12.2011 DG 41 KIMIA,
1 TAN ISKANDAR, MATEMATIK
1.1.2012 - DG 44
MERSING KINI KIMIA,
MATEMATIK, KHB
2 SM SAINS MUAR

NAMA PENUH: PN HAFIZAH BINTI NASIR
NAMA SEKOLAH: SEK MEN SAINS MUAR
NO. TELEFON BIMBIT: 017-6381503
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: KIMIA
JAWATAN DAN GRED : PPPS DG 44
BIL. TAHUN MENGAJAR: 10 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
UPM 2007
1 IJAZAH SARJANA MATEMATIK
MUDA SAINS (MAJOR) KIMIA
DENGAN PENDI- (MINOR)
DIKAN

19 Laporan Inisiatif STEM 2016

fasilitator

FASILITATOR 14

PENGALAMAN BERKHIDMAT: V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi Jawatan / Bidang
12/09/2005-
1 SBP INTEGRASI 31/05/2007 DG 41 MATEMATIK
SELANDAR
01/06/2007-
2 SM SAINS SERI SEKARANG DG 44 MATEMATIK
PUTERI

NAMA PENUH: HADI FAIZAL BIN MOHD ROSELY
NAMA SEKOLAH: SM SAINS SERI PUTERI
NO. TELEFON BIMBIT: 019-2076380
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: MATEMATIK
JAWATAN DAN GRED : GURU MATEMATIK DG44
BIL. TAHUN MENGAJAR: 11 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
MATEMATIK 2005
IJAZAH SARJANA UNIVERSITI
MUDA SAINS DAN TEKNOLOGI
1 KOMPUTER SER- MALAYSIA
TA PENDIDIKAN
(MATEMATIK)

Laporan Inisiatif STEM 2016 20

fasilitator PENGALAMAN BERKHIDMAT:

FASILITATOR 15

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi Jawatan / Bidang
3 JAN 2007-
1 SM SAINS TU- KINI DG 41 BIOLOGI
ANKU MUNAWIR

NAMA PENUH: AIRIN BINTI ABU BAKAR
NAMA SEKOLAH: SEKOLAH MENENGAH SAINS
TUANKU MUNAWIR
NO. TELEFON BIMBIT: 019-6510676
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: BIOLOGI
JAWATAN DAN GRED : DG44
BIL. TAHUN MENGAJAR: 10 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun

1 IJAZAH SARJANA SAINS UNIVERSITI 2005
MUDA BIOPERUBATAN MALAYA 2006

2 DIPLOMA PENDI- SAINS/PEND. IPGK
DIKAN (KPLI) MORAL PERLIS

21 Laporan Inisiatif STEM 2016

PENGALAMAN BERKHIDMAT: fasilitator

FASILITATOR 16

V

Bil. Nama Sekolah/ Tarikh Gred Mata Pelajaran
Institusi Jawatan / Bidang
2.1.2008 -
1 SM SAINS ALAM KINI DG41 FIZIK
SHAH

NAMA PENUH: NOR SHAWALNI BINTI JOHARI
NAMA SEKOLAH: SM SAINS ALAM SHAH
NO. TELEFON BIMBIT: 013-4704955
MATA PELAJARAN KEPAKARAN: FIZIK
JAWATAN DAN GRED : PPP DG 44
BIL. TAHUN MENGAJAR: 8 TAHUN

Bil. Kelulusan Pengkhususan Institusi Tahun
1 B.SC. ED (HONS) FIZIK UPM 2007

Laporan Inisiatif STEM 2016 22

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan school based

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

1 NORLIZA BT M. YUSOF SMS SERI PUTERI,
BIOLOGI 1 (Fasilitator) KUALA LUMPUR

NADRAH BT HARITH SEKOLAH
FADZILAH MENENGAH AGAMA
PERSEKUTUAN
SAKITNYA KAJANG
TUH DI SINI SALWANA BT OTHMAN
KOLEJ TUNKU
KURSHIAH

NORSUHAILA BINTI MOHD SBP

SUNAN INTEGRASI JEMPOL

NUR AZIEMAH BT ABDUL SEKOLAH SAINS
KHALID SULTAN HAJI
AHMAD SHAH

23 Laporan Inisiatif STEM 2016

school based TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

MARDIANA BT YUSOF SMS HULU SELANGOR
(Fasilitator)
SMS TENGKU
2 MIKROB, NORAZURA BINTI ABDULLAH, RAUB
BIOLOGI 2 KECIL-KECIL JABALLUDIN
SBP INTEGRASI
CILI PADI MIKRAM BIN AB LATIF KUANTAN, PAHANG

NORAZIAN BINTI SMS TAPAH, PERAK
CHE PUZI
SMS SETIU,
ROSHAIDA BINTI TERENGGANU
MUHAMMAD

Laporan Inisiatif STEM 2016 24

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan school based

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

3 AIRIN BT ABU BAKAR SMS TUANKU
BIOLOGI 3 (Fasilitator) MUNAWIR,
SEREMBAN

AHMAD AZLAN BIN ABD SMS DUNGUN,

AZIZ@MUHAMMAD TERENGGANU

Watch Out ! : AZNEEZAL AR-RASHID SMK MUHIBBAH,
PERAK
CKD BIN MOHD RAMLI

SMK TAMAN
IZZAT ANWAR BIN HASNI SEJAHTERA,

PULAU PINANG

KHAIRUL ANUAR BIN SMK DATO' ALI
MOHD YUSOF AHMAD, PERLIS

25 Laporan Inisiatif STEM 2016

school based TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

4 NOR SHAWALNI BT SMS ALAM SHAH,
FIZIK JOHARI KUALA LUMPUR
(Fasilitator)
THE MALAY
YANTI BINTI MAT AMIN COLLEGE KUALA
KANGSAR
TERAPUNG TAK
HANYUT, TEREN- NOR RAHIMAH BINTI SMS TUANKU
DAM TAK BASAH ABU BAKAR JAAFAR, N.
SEMBILAN
AMINAH BT AB
RAHMAN SMS TENGKU
MUHAMMAD FARIS
WEE YIN SAN PETRA, KELANTAN
SMK BANDAR
KUCHING NO. 1,
SARAWAK

Laporan Inisiatif STEM 2016 26

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan school based

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

SARIPAH BINTI AHMAD SMS MUZAFFAR

(Fasilitator) SYAH, MELAKA

5 GASING OH MOHAMAD SMK LIMBADAK,
FIZIK GASING HARNIZAL FIRDAUS B PENAMPANG,
HARRIS SABAH

HJ ROJAHAN BIN SM AGAMA
ABDULLAH PERSEKUTUAN
BENTONG

MOHD YUSMAN BIN SMS TELUK INTAN,
MOHAMAD NOOR PERAK

MUHAMAD GHAFAR BIN SMS SEMBRONG,
ABDULLAH JOHOR

MOHD RIDUWAN BIN SMK KAMARUL
MOHD YASAN ARIFFIN, JOHOR

27 Laporan Inisiatif STEM 2016

school based TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

MOHD ZAID BIN ISMAIL SMS HULU
(Fasilitator) TERENGGANU

NUR MASNIZA BT MOHD SEKOLAH
MUSTAZA MENENGAH AGAMA
PERSEKUTUAN
LABU

8 BURUKNYA HANANI BINTI WAN MOHD SBP INTEGRASI
KIMIA 1 PAGAR RUMAH KASSIM SELANDAR,
N. SEMBILAN
SAYA! SUWARDISUKRI BIN
SULONG SMS SULTAN
MAHMUD,
NURULKAMILAH BINTI TERENGGANU
KHAIRIR
SMS PEREMPUAN
SEREMBAN, N.
SEMBILAN

NURUL 'ADILAH SMS BAGAN DATOH,
BINTI ABDUL HALIM PERAK

Laporan Inisiatif STEM 2016 28

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan school based

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

14 KECERUNAN MOHD SUHAIMI BIN SMS HULU
MATEMATIK GHAZALI TERENGGANU
(Fasilitator)

MOHD HABIB BIN HJ. SMS KOTA TINGGI ,

ABD. HAMID JOHOR

MOHD SIDDIQ SMS LABUAN ,
ABDULLAH SABAH

ROSMIN BIN KAMARI SMS BATU PAHAT,
JOHOR

WAN NOR HANIZAH SMS HULU
BINTI WAN OMAR TERENGGANU

29 Laporan Inisiatif STEM 2016

school based TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

JONG KAH YIN SMS KUCHING,
(fasilitator) SARAWAK

BADRUL IMAN BIN SMS MIRI,
BATNI@BATENI SARAWAK

18 IBRAHIM BIN MOHD SMS KEPALA BATAS,
SAINS ZULKIFLI PULAU PINANG
TERAPUNG DAN
TENGGELAM LAILA SYAREYFAH BINTI SMS HULU
MOHD SHAKIR SELANGOR,
SELANGOR

NORHAILMI BIN ABDUL SMK JERLUN,

MUTALIB KEDAH

MUHAMAD SYAFIQ BIN SMK JASIN, MELAKA
SUHIMI

Laporan Inisiatif STEM 2016 30

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan utm

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

MOHAMAD JAMIL BIN SMS KUBANG PASU,
MUSTAFA (Fasilitator) KEDAH

AFNAN BIN MD SMK PUTRAJAYA
MAHYIDDEEN PRESINT 9 (1)

6 DATABASE IS SHAMSUL BAHRI BIN SMK CHIKU 2,
ICT AWESOME ZAINAL ABIDIN GUA MUSANG,
KELANTAN

CHE RUS BINTI HASHIM SMS SULTAN ABDUL
HALIM, KEDAH

SMS KUALA
MARIANA BINTI DERAMAN TERENGGANU,

TERENGGANU

31 Laporan Inisiatif STEM 2016

utm TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

HAZILAH BINTI ABDULLAH SMS KUBANG PASU,
@ TAIB KEDAH
(Fasilitator)
SBP INTEGRASI
MOHD SHAHIRUAKMAL BIN KUBANG PASU,
AHMAD KEDAH

7 DIFFUSE MOHD SAHARIZAL BIN SMS RAJA TUN AZLAN
KIMIA OR NOT TO MOHD BAHARUDDIN SHAH , PERAK
DIFFUSE?
NURUL AINI BINTI HASSHIM SMS SELANGOR,
KUALA LUMPUR

FOO KOI HOON SMS SERI PUTERI ,
KUALA LUMPUR
ADURA AZLIN BIN
ISHAK SEKOLAH SERI
PUTERI , CYBERJAYA

Laporan Inisiatif STEM 2016 32

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan utm

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

DR. NORINI BT JAAFAR SMS PEREMPUAN

(Fasilitator) SEREMBAN

SURIANA BT SMS BANTING,
SHAMSUDDIN SELANGOR

FAZLIZI BIN IDRIS SMS PASIR PUTEH,
KELANTAN
9 MAKIN KECIL
KIMIA MAKIN CEPAT SMS SULTAN HAJI
AHMAD SHAH,
YANTI BINTI KHALID PAHANG

SHAIK ABDUL RAHIM BIN SMK ALAM
SHAIK AKBAR BERAJA, GEMAS,
N. SEMBILAN

MUJAHIDAH BINTI SMK TENGKU
MASHHURI AMPUAN RAHIMAH,
KLANG

33 Laporan Inisiatif STEM 2016

utm TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

SARIPAH BINTI AHMAD SMS MUZAFFAR

(Fasilitator) SYAH, MELAKA

11 MOHD MUSKHAIRIL SMS MUZAFFAR
MATEMATIK AMIN BIN MUHAMAD SYAH, MELAKA

BANG! BANG! NUR NAJMAH BINTI SMS ALAM SHAH,
BINOMIAL! AWANG KUALA LUMPUR

SURIANI BINTI HANAFI SBP INTEGRASI
GOMBAK

JUPRI BIN BASARI SMS LAHAD DATU,
SABAH

Laporan Inisiatif STEM 2016 34

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan utm

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

12 POPCORN HADI FAIZAL BIN MOHD SMS SERI PUTERI,
MATEMATIK ANYONE? ROSELY KUALA LUMPUR
(Fasilitator)

NUR HAMIZAN BT ABD SBP INTEGRASI
RASHID RAWANG,
SELANGOR

SHAMIMAH BEGUM KOLEJ ISLAM
MOHD HUSSAIN SULTAN ALAM
SHAH, KLANG

SITI HAJAR BINTI ROSLI SMS POKOK SENA,
KEDAH

35 Laporan Inisiatif STEM 2016

utm TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

MARWANI BT MAT NASIR SEKOLAH SULTAN ALAM

(Fasilitator) SHAH, PUTRAJAYA

ROSELYN GUBAL SMK LABUAN,
SABAH

MOHD HAPIZ BIN RAYA SMS SULTAN ISKANDAR,
MERSING, JOHOR

10 KHAIRUL ANWAR BIN SBP INTEGRASI TUN
LK ELIPS AMIR ABDUL RAZAK, KUANTAN       

ZUKHAIRI BIN MOHD SBP INTEGRASI BATU
BAKARI RAKIT , TERENGGANU                 

MOHD FIRDAUS BIN SBP INTEGRASI
ABDULLAH GOPENG, PERAK                

NOR OTHMAN BIN RASID SMS SULTAN MOHAMAD
JIWA, KEDAH

Laporan Inisiatif STEM 2016 36

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan utm

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

13 HAFIZAH BINTI NASIR SMS MUAR, JOHOR
MATEMATIK (Fasilitator)

SEKOLAH DATO' AB-
SAZAZILA BT ABDULLAH DUL RAZAK,

N. SEMBILAN

KENDURI NORFADHILAH BINTI SMS GUA MUSANG,
POLA MOHAMMAD KELANTAN

AHMAD YASIR BIN SMS TUANKU
MUSTAFA BAKRI MUNAWIR ,
N. SEMBILAN

AHMAD AKRAM BIN SMS REMBAU,
SANUSI N. SEMBILAN

HASIMAH BINTI HASSAN SMS MUAR, JOHOR

37 Laporan Inisiatif STEM 2016

utm TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

MOHD FARED BIN SMS MUAR, JOHOR
SAMIN
(Fasilitator)

15 NOORHAIZAN BINTI SMS TUANKU SYED
SAINS MAT HASSAN PUTRA, PERLIS

SABARINA BINTI ABU SMK BATU MUDA,
TUASKAN SAJA BAKAR W.P. KUALA
LUMPUR
MOHD ZUKI B. MAT
ZAIN SMS MACHANG,
KELANTAN

SHARIFAH AMINAH SMS KUCHING
BINTI WAN IDRUS UTARA, SARAWAK

ZAINAB BINTI NANYAN SMS KUBANG PASU,
KEDAH

Laporan Inisiatif STEM 2016 38

TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan utm

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

AZIE NURUL AKHTAR SEKOLAH SULTAN ALAM
BINTI NABIR SHAH,
(Fasilitator) PUTRAJAYA

FARAH ASNIDA BT CHE SEKOLAH SULTAN ALAM
SHARIFF SHAH,
PUTRAJAYA

16 WHEN THE AZANI BIN MASRI SMS KUALA SELANGOR,
SAINS BREEZE BLOW SELANGOR

KHAIRUL HAZMAN BIN SMK MUADZAM JAYA,
OTHMAN PAHANG

MUHAMMAD SEK TUN FATIMAH,
SAFWAN BIN YUSUF JOHOR

ZALINA BINTI HASAN SMS JOHOR, JOHOR

39 Laporan Inisiatif STEM 2016

utm TAJUK VIDEO STEM dan kumpulan

KUMPULAN TAJUK NAMA GURU SEKOLAH

BAHTIAR B AFANDI SMS KUCHING,
(Fasilitator) SARAWAK

ABDUL QAHAR YUSOP SMS KUCHING,
SARAWAK
17 KEBERATAN
SAINS JISIM KHAIRUL FAHMI BIN AB
WAHAB
SMS JELI, KELANTAN

MOHAMAD SHAHRIZAL SBP INTEGRASI
BIN KAMAL RAZEMAN TEMERLOH, PAHANG

Laporan Inisiatif STEM 2016 40

BENGKEL VIDEO STEM SIRI 1

41 Laporan Inisiatif STEM 2016

SIRI 1 BENGKEL VIDEO STEM

TARIKH : 17-19 Jun 2016

TEMPAT: Biro Tatanegara
Kuarters KLIA

OBJEKTIF: Penghasilan 18 buah

dokumen konsep video

STEM

Rumusan bengkel:

Bengkel telah dihadiri oleh 83 orang
guru KPM dan 18 orang fasilitator yang
terdiri dari guru-guru SBP. Semasa bengkel
tersebut, 18 konsep video STEM telah
dihasilkan yang terdiri daripada mata
pelajaran Biologi (3 video), Fizik(2 video),
3 Kimia (3 video), ICT (1 video), Matematik
(4 video), LK (1 video) dan Sains (4 video).

Laporan Inisiatif STEM 2016 42

BENGKEL VIDEO STEM SIRI 2

43 Laporan Inisiatif STEM 2016


Click to View FlipBook Version