The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teamtv191191, 2022-07-12 04:34:17

งานนำเสนอ1.pptx

งานนำเสนอ1.pptx

คำนำ

ข้าพระเจ้าทำแฟ้มงานนี้ ขึ้นมา เพราะ
อยากเข้าเรียนคณะนี้ ซึ่งในแฟ้มนี้มี
สารบัญ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา

และ สาเหตุที่อยากเข้าคณะ ซึ่งแฟ้มงาน
ที่ทำมานี้อยากให้ทุกคน รู้ถึง ศักยภาพ
ของกระผม ขอให้ท่าน คณะกรรมการ
ได้โปรดพิจารนากระผมด้วยคับ

สารบัญ

คำนำ

ประวัติส่วนตัว

ประวิตการศึกษา

สาเหตุที่อยากเข้าคณะ

กิจกรรม

ประวัติส่วนตัว

นาย ปรเมศวร์ ธูปน้ำคำ ชื่อเล่น ทีม
เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2004
เบอร์โทรศัพท์ 0805216027
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ปัตตานี อำ เมือง
ตำบล สะบารัง 94000
ปัจจุบันศึกษาอยู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี

ประวัติการศึกษา
อนุบาล1เรียนโรงเรียนสะบารัง
อนุบาล2-ป.6เรียนโรงเรียน
บ้านแหลม
ม.1-ม.2เรียนโรงเรียน
บ้านแหลมวิทยา
ม.3 กศน. ปัตตานี
ช.1-ช.3 เรียน อาชีวศึกษา
ปัตตานี

สาเหตุที่อยากเข้าคณะ

อยากเรียนเพื่ อได้รับความรู้อะไร
ใหม่ๆ อยากก้าวข้ามตัวเอง อยาก
เรียนให้จบ เป็นหน้าเป็นตาให้กับ
ครอบครัว อยากได้ประสบการณ์
ที่ไม่เคยได้ที่ไหนมาก่อน

กิจกรรมเซ้กชื่อ
หลังเข้าแถว

กิจกรรมรับน้อง
กิจกรรมเข้าวิลัย
ตอนเช้า


Click to View FlipBook Version