The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-50356723, 2022-07-12 07:10:58

Copy of Komponen PTA 2

Copy of Komponen PTA 2

KOMPONEN
PTA 2

susunan modul
PTA 2

BAB 4- DAPATAN /
ANALISIS

Perkara utama untuk dihuraikan

Senarai alatan pengujian.

Kaedah pengujian dan penentu ukuran. Eviden kajian dan hasil
·Keselamatan dalam pengujian.
keputusan:-
·Keputusan pengujian.
·Diringkaskan dalam bentuk jadual,
·Baikpulih dan penyelenggaraan.
carta, rajah, graf dan gambar bersama
·Dapatan dan analisis kajian.
penerangan (caption).
·Demografi responden yang dikaji.
·Hubungkait dapatan dan analisis kajian


Hasil projek

BAB 5-

PERBINCANGAN/

Pengenalan CADANGAN/KESIMPULAN

Ringkasan berkenaan perbincangan Cadangan
dalam bab 5.

Perbincangan Huraikan cadangan
penambahbaikan akan datang.
·Nyatakan dapatan kajian dan
keputusan analisis secara ringkas dan Kesimpulan dan Rumusan
padat.
·Nyatakan hubungkait keputusan ·Berjaya menyelesaikan masalah
kajian dengan penyelesaian masalah: atau tidak daripada kajian yang
telah mencapai kesemua objektif dilaksanakan?
yang dinyatakan atau keputusan ·Hasil kajian bersesuaian dengan
sebaliknya. objektif?
Nyatakan samada penambahbaikan Nyatakan harapan projek akan
kajian lalu sesuai/relevan dengan datang.
keputusan kajian semasa

Disediakan setelah selesai TAJUK & AHLI KUMP
semua bab 1-5. PENGENALAN
Pernyataan ringkas LATAR BELAKANG KAJIAN
meliputi seluruh PENYATAAN MASALAH
kandungan PTA. OBJEKTIF
Tidak lebih daripada 300 KEPENTINGAN KAJIAN
patah perkataan. SKOP & LIMITASI KAJIAN
Disediakan dalam BM dan METODOLOGI
BI (muka surat PERANCANGAN KERJA
berasingan) PROSES KERJA
KOS PROJEK
RUJUKAN ANALISA / HASIL PROJEK
PERBINCANGAN /
Format gaya APA(American
Psychological Association) CADANGAN
dan selari dengan rujukan RUJUKAN & LAMPIRAN
dinyatakan pada bibliografi. HASIL PROJEK
KREATIVITI & INOVASI
LAMPIRAN DEMONSTRASI FUNGSI

1) Labelkan lampiran pada PROJEK
header atas sebelah kanan. KESIMPULAN / PENUTUP

Contoh : Lampiran 1 tamat
2) Letakkan tajuk bagi setiap

halaman lampiran sama
seperti senarai lampiran.

(atas center).


Click to View FlipBook Version