The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-50356723, 2022-07-12 06:36:55

_LEMBARAN KERJA

_LEMBARAN KERJA

LEKMEBR
AJRAAN

Senarai kandungan L-1
L-2
i- Model ADDIE (JABATAN HOSPITALITI) L-3
i- Model ADDIE (JABATAN SENIREKA) L-4
i- Model PROTOTAIP (JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT) L-5
ii- Perancangan Projek
iii- Carta Gantt L-6
L-7
1.0 Pengenalan L-8
1.1 Komponen pengenalan
1.2 "SMART" Objektif L-9
1.3 Tajuk Projek
L-10
2.0 Kajian Literatur L-11
2.1 Kajian Literatur L-12
L-13
3.0 Metodologi L-14
3.1 Carta alir projek L-15
3.2 Oh, My Product! L-16
3.3 Pengujian Resepi (Jabatan Hospitaliti) L-17
3.3 My Storyboard (Jabatan Senireka) L-18
3.3 Analisis sistem (Jabatan Teknologi Maklumat) L-19
3.4 Pembungkusan produk (Jabatan Hospitaliti) L-20
3.4 Concept Art (Jabatan Senireka) L-21
3.4 Wireframe (Jabatan Teknologi Maklumat)
3.5 Pengiraan kos projek (Jabatan Hospitaliti) L-22
3.5 Pengiraan kos projek (Jabatan Senireka) L-23
3.5 Pengiraan kos projek (Jabatan Teknologi Maklumat) L-24
3.6 Borang soal selidik
L-25
4.0 Dapatan / Analisis data L-26
4.1 Dapatan Vs Objektif L-27
4.2 Standard recipe (Jabatan Hospitaliti)
4.2 Pengujian sistem (Jabatan Teknologi Maklumat) L-28

5.0 Perbincangan/ Cadangan/ Kesimpulan L-29
5.1 SWOT Analysis
5.2 Cadangan L-30
5.3 Implikasi projek

6.0 Abstrak

7.0 Rujukan

8.0 Lampiran

L1

CARTA ALIR PENGHASILAN PRODUK

MODEL ADDIE

A REKABENTUK D
N E
A MEREKA BENTUK RESEPI S
L ANALISIS YANG SESUAI I
Y G
S MENGENALPASTI MASALAH N
I
S MENGUMPUL MAKLUMAT PELAKSANAAN I
M
D MENYEDIAKA
N BAHAN P
E MENYEDIAKAN PRODUK L
V E
E PEMBANGUNAN PENILAIAN M
L
E
O PEMILIHAN BAHAN PENILAIAN N
P T
M A
E T
N I
T O
N
PENAMBAHBAIKANE
V
PENGUJIAN PRODUK DAN A
RESEPI L
U
PROSES KEMASAN A
T
PETUNJUK: I
PTA 1 O
PTA 2 N

L2

MODEL ADDIE

CARTA ALIR PENGHASILAN PRODUK

A ANALISIS
N

A
L PEMILIHAN IDEA
PERKEMBANGAN IDEA
Y KOS PEMBANGUNAN PRODUK

S KAJIAN ILMIAH D
I CARTA GANTT REKABENTUK E
S S
SCRIPT I
D STORYBOARD G
CONCEPT ART N
E PEMBANGUNAN AUDIO VISUAL

V PELAKSANAAN I
M
E 3D MOD
ELLING
P
L TEXTURING L
O RIGGING EDITTING: E
P ANIMATION -TEXT M
M RENDERING -AUDIO E
E
- VIDEO N
N -IMAGE T
COMPOSITING A
T T
I
E O
N
V PENILAIAN


A UJILAR
I PRODUK
L
U KENDIRI & PENYELIA
A PENAMBAHBAIKAN (1)
T SOAL SELIDIK
I RESPONDEN
O CADANGAN
N PENAMBAHBAIKAN (2)

PETUNJUK:

PTA 1

PTA 2

L3

METODOLOGI PROTOTYPE

CARTA ALIR PENGHASILAN
SISTEM APLIKASI

PLANNING

ANALYSIS SYSTEM

PROTOTYPE

DESIGNIMPLEMENTATION

IMPLEMENTATION

SYSTEM

NAMA PROJEK : ............................................................ L4
NAMA PENYELIA : ..........................................................

My PROJECT
Calendar

RANCANG AKTIVITI PELAKSANAAN PTA 1 ANDA

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4

MINGGU 5 MINGGU 6 MINGGU 7 MINGGU 8

MINGGU 9 MINGGU 10 MINGGU 11 MINGGU 12

NAMA PROJEK : ............................................................ L4
NAMA PENYELIA : ..........................................................

My PROJECT
Calendar

RANCANG AKTIVITI PELAKSANAAN PTA 2 ANDA

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4

MINGGU 5 MINGGU 6 MINGGU 7 MINGGU 8

MINGGU 9 MINGGU 10 MINGGU 11 MINGGU 12

L5 CARTA GANTT

NAMA PROJEK : ,,,,,,,,,,,,

Aktiviti TARIKH BULAN 1 BULAN BULAN BULAN 11

FASA PERANCANGAN MULA TAMAT

.............................................

.............................................

.............................................

FASA PEMBANGUNAN

..............................................

..............................................

...............................................

FASA DOKUMENTASI

...............................................

...............................................

1) Senaraikan aktiviti/ proses pelaksanaan projek mengikut fasa (wuudkan 1 carta gantt untuk keseluruhan
projek menggunakan Microsoft Excel)

2) Tentukan sasaran tempoh masa yang diperlukan untuk setiap aktiviti pada ruang tarikh mula dan tamat
3) Tandakan aktiviti mengikut pelaksanaan sebenar menggunakan warna berbeza

Nama: L6

Bab 1 Pengenalan

Latar belakang Pernyataan masalah

Tujuan

Objektif Kepentingan Skop projek

Smart Goals L7

PENULISAN OBJEKTIF YANG BETUL DENGAN PENDEKATAN SMART

SPECIFIC What do I want to happen?

MEASUREABLE How will I know when I
have achieved my goal?

ATTAINABLE Is the goal realistic and
how will I accomplish it?

RELEVANT Why is my goal
important to me?

TIMELY What is my deadline
for this goal?

3 OBJEKTIF KAJIAN PTA :
1. ...............................................................................................................

2.......................................................................................................................

3................................................................................................................

L8

DRAF TAJUK
PROJEK

PENULISAN TAJUK YANG BAIK PERLU
MENGANDUNGI 3 ELEMEN BERIKUT:

KATA KERJA OBJEK PENJELASAN
(VERB) (NOUN) TERPERINCI
(STANDARD)

Draf tajuk yang dibuat perlu dihantar kepada penyelia projek untuk semakan

L9 Senaraikan kajian sokongan projek anda

KAJIAN BERKAITAN TEORI KAJIAN BERKAITAN ISU/PERMASALAHAN
LITERATUR

HIGHLIGHTKAN KAJIAN LEPAS
YANG BERKAITAN DENGAN PROJEK

ANDA

BERKAITAN PROSEDUR KAJIAN LAIN-LAIN PERKARA YANG
BERKAITAN

keyword projek saya

L10 CARTA ALIR PROSES

rila atrac Draf carta alir LANGKAH 1
hotnoc mengikut turutan
proses kemudian LANGKAH 2
buat dalam bentuk
rajah yang betul

LANGKAH 4 LANGKAH 3

LANGKAH 6

LANGKAH 5

OH,MY PRODUCT! L11

LAKAR DAN PERINCIKAN PRODUK CIPTAAN ANDA

PENGUJIAN RESEPI L12

NO UJIAN: 4 DAPATAN

1 BAHAN & KUANTITI

2 PERALATAN 5 ANALISA

3 KAEDAH 6 KEPUTUSAN

NAMA PENYELIDIK NAMA PENYELIA/ PENGESAH
TARIKH UJI KAJI TARIKH PENGESAHAN

L13 My Storyboard

A storyboard is a great tool for planning scene. It can be used by the writer and artist to
determine how the story goes and how it looks in animation video.

Each box can be Artists can illustrate the
used to create a look and feel of each panel.

thumbnail of
how a panel will

look.

This format is also
great for organizing

story ideas.

Writers can work with
artists on the story's flow

and continuity.

L13L134 System
analysis

CONTOH : RAJAH USE CASE
RAJAH HUBUNGAN ENTITI
RAJAH KONTEKS
RAJAH ALIRAN DATA

PILIH DAN LAKAR ANALISIS SISTEM YANG SESUAI DENGAN
PROJEK ANDA

CIRI-CIRI L15

LAKAR DI SINI

L16

Nama projek : ....................................................

My project's
Concept art!

SENARAIKAN PROP YANG INGIN DIGUNAKAN:

KARAKTER

Hasilkan lakaran latarbelakang Pandangan hadapan, sisi dan belakang
dengan perisian Adobe
Photoshop

WIRE BINGO! sistem : L17

FRAME

Namakan wire frame di atas :
.......................................................
CONTOH : WIREFRAME HALAMAN LOGIN

PENGIRAAN KOS & L18

HARGA JUALAN

PENGIRAAN KOS PENGELUARAN PRODUK PERLU MENGAMBIL KIRA
KOS BERIKUT:

1. KOS BAHAN (RUJUK RESEPI STANDARD)
2. KOS PEMBUNGKUSAN (KOS PEMBUNGKUSAN + CETAKAN LABEL)
3. KOS OVERHEAD (KOS SELAIN KOS BAHAN & KOS UPAH)
4. KOS UPAH (BIL PEKERJA X UPAH X JAM)

KOS PRODUK = KOS BAHAN+ KOS PEMBUNGKUSAN + KOS OVERHEAD +
KOS UPAH

KOS SEUNIT = JUMLAH KOS PRODUK / BILANGAN UNIT YANG DIHASILKAN

MARK UP - % KEUNTUNGAN YANG DIKEHENDAKI (BIASANYA 30-40%)

MARK UP = KOS PRODUK X % MARK UP

HARGA JUALAN SEUNIT = KOS PRODUK + MARK UP / BILANGAN UNIT

Jom kita kira!

OPTION KE 2- GUNAKAN TEMPLATE EXCEL (DLM MENU RUJUKAN)

PENGIRAAN KOS L19

SENARAIKAN DAN KIRA KESELURUHAN KOS PROJEK DENGAN TEPAT.

CONTOH : LAPTOP, PERISIAN KOMPUTER, ALAT TULIS, DATA INTERNET

PENGIRAAN KOS L20

PROJEK TAHUN AKHIR

NAMA PROJEK :

Arahan : Senaraikan semua bahan/ perkakas yang digunakan untuk
membangunkan sistem/ aplikasi projek tahun akhir anda. Kira kos projek
dengan tepat. Anda diminta rujuk penyelia projek anda untuk semakan.

CONTOH : LAPTOP, PERISIAN KOMPUTER, ALAT TULIS, DATA INTERNET

SOAL SELIDIK L21
KAJIAN RINTIS

DRAF SOALAN BERKAITAN PRODUK/ KAJIAN DAN
TUNJUKKAN KEPADA PENYELIA UNTUK SEMAKAN

Skala: 5 -CEMERLANG 3= SEDERHANA 1- LEMAH

1. .....................................................

2.........................................................

3.........................................................

4.........................................................

5........................................................

6........................................................

7.........................................................

*soalan yang diterima oleh penyelia sahaja akan dimasukkan ke dalam set soal selidik

L22

dapatan kajian

Huraikan dapatan / analisa berdasarkan objektif kajian yang ditetapkan

OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 OBJEKTIF 3

STANDARD L23
RECIPE

PENGUJIAN L24
SISTEM

PENGUJIAN UNIT PENGUJIAN
FUNGSI

SWOTANALYSIS L25

Analisa projek anda menggunakan pendekatan SWOT

(Kelebihan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang)

KEKUATAN
KELEMAHAN

PELUANG ANCAMAN

Tajuk projek: L26

CADANGAN


pertama Berdasarkan maklumbalas responden dan
dapatan kajian, senaraikan cadangan yang
boleh dibuat pada masa hadapan berkenaan

projek anda

kedua

ketiga

keempat

kelima

keenam ketujuh

Nyatakan kesimpulan kajian anda

NAMA PROJEK: L27

IMPLIKASI KAJIAN

NYATAKAN KESAN PROJEK TERHADAP DIRI
PENYELIDIK

KEPENTINGAN PROJEK TERHADAP ISU/ MASALAH

SUMBANGAN PROJEK TERHADAP
ORGANISASI / MASYARAKAT /NEGARA

PEANBDUSRLTAIRFSAAKN NAMA PROJEK: L28
PERNYATAAN MASALAH
LATAR BELAKANG (1-2 AYAT) OBJEKTIF (1-2 AYAT)
(1-2 AYAT)

K A E D A( 2H-/ 4MAEYTAOTD)O L O G I HASIL/ S(U1-M2BAANYGAAT)N UTAMA

KOMPONEN UTAMA DAN
PEMBAHAGIAN BILANGAN
AYAT DI DALAM SESUATU
ABSTRAK

TARIKH: L29

SUMBER RUJUKAN

NAMA BUKU / TAJUK JURNAL

MAKLUMAT UMUM : ISI PENTING:

CONTOH :
1) PENULIS/ PENGKAJI
2) PENERBITAN
3) TAHUN
4) MUKA SURAT/ JILID

KAITAN DENGAN PROJEK;

CONTOH :
1) LATAR BELAKANG
2) PERBINCANGAN
3) SOAL SELIDIK

FORMAT PENULISAN RUJUKAN
(APA STYLE)

L30

nama projek :

LAMPIRAN

Menghimpunkan semua dokumen yang membuktikan
pelaksanaan projek

Contoh BORANG JADUAL/ CARTA
lampiran
yang boleh BORANG SOAL SELIDIK CARTA GANTT
disertakan BORANG SOAL SELIDIK JADUAL KREJCIE
YANG TELAH DIJAWAB
dalam BORANG KAJIAN RINTIS MORGAN
laporan BORANG KAJIAN RINTIS
penuh projek YANG TELAH DIJAWAB GAMBAR
BORANG PENGESAHAN
PRODUK
PAKAR GAMBAR BERSAMA
BORANG AKUAN
BERKANUN (MYIPO) RESPONDEN
GAMBAR MENYERTAI
PERTANDINGAN INOVASI

senarai REKABENTUK / DOKUMEN LAIN
lampiran saya DESIGN
RESIT BAYARAN
LOGO LAPORAN MAKMAL
POSTER LAPORAN PENGUJIAN
FLYER / BROSUR
BUNTING SURAT PERMOHONAN
VIDEO SURAT KELULUSAN
PEMBUNGKUSAN SIJIL PENYERTAAN/
PENCAPAIAN

HAK MILIK :


Click to View FlipBook Version