The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จุลสาร สกสค.ราชบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jeab124, 2021-11-05 05:33:42

จุลสาร สกสค.ราชบุรี

จุลสาร สกสค.ราชบุรี

สจำงั นหักวงดัำนรำสชกบสครุ .ี

www.otep-rbr.go.th

“..เป็นองค์กรดแู ลดา้ นสวัสดกิ าร สวสั ดิภาพทนี่ าสมยั
เพ่อื ให้ครแู ละสมาชกิ ช.พ.ค.– ช.พ.ส.
เช่อื ม่ันและศรัทธา..”

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโปง่

เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนงั ใหญ่

ต่นื ใจถ้างาม ตลาดน้ าดาเนนิ

เพลนิ ค้างคาวรอ้ ยล้าน ยา่ นยี่สกปลาดี

เอกสารลาดบั ท่ี 4/2564
65/253-254 ถนนคฑาธร ซอย 3 ตาบลหน้าเมอื ง

อาเภอเมอื ง จังหวดั ราชบรุ ี 70000
โทร 0-3232-7448 , 08-1378-2774

สำนักงำน สกสค.จงั หวัดรำชบรุ ี สำนักงำน สกสค.จังหวัดรำชบุรี

2 “โปร่งใส ทนั สมยั ใส่ใจบริการ” 11“โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบรกิ าร”

บุคลากร กจิ กรรม

สานักงาน สกสค.จงั หวัดราชบุรี สานกั งาน สกสค.จงั หวัดราชบุรี

นายอาทิตย์ จาปาถนิ่

ผอู้ านวยการสานกั งาน สกสค.จงั หวดั ราชบรุ ี

งานอานวยการ งานสวสั ดิการ สวัสดิภาพ
และสทิ ธิประโยชนเ์ ก้อื กูล

นางกาญจนา นุตตะโร นางสภุ าณี คงอดุ มเกียรติ

นกั จัดการงานทั่วไปชานาญการ นักจัดการงานทวั่ ไปปฏิบัตกิ าร

นางสาวรตั ดาวรรณ ถาวร นางสาวศิวพร กนกนาค

นักวชิ าการเงนิ และบัญชปี ฏิบตั กิ าร นักวิชาการคอมพวิ เตอร์ปฏบิ ตั ิการ

นางสาวณชิ ชา ชุติเมธากานต์

นักวชิ าการเงินและบัญชีปฏิบตั กิ าร

สำนักงำน สกสค.จังหวดั รำชบรุ ี 3สำนกั งำน สกสค.จงั หวัดรำชบรุ ี

10 “โปร่งใส ทนั สมัย ใสใ่ จบรกิ าร” “โปรง่ ใส ทนั สมยั ใสใ่ จบริการ”

สานกั งานกสิจกสกคร.จรงัมหวัดราชบุรี ข้อมลู สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ณ วันท่ี 20 ตลุ าคม 2564

สำนกั งำน สกสค.จังหวดั รำชบุรี สำนักงำน สกสค.จังหวัดรำชบรุ ี

4 “โปร่งใส ทันสมัย ใสใ่ จบรกิ าร” 9“โปร่งใส ทันสมัย ใสใ่ จบริการ”

หนว่ ยงานและสถานศกึ ษาทรี่ บั บริการ โครงการ แผนงาน กิจกรรม ท่ดี าเนินการ
จากสานักงาน สกสค.จงั หวัดราชบุรี ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

1. สำนักงำน สพป. รำชบุรี จำนวน 2 เขต 5. โครงกำรส่งเสรมิ ธรรมำภิบำล ต่อต้ำนกำรทุจรติ สรำ้ งจติ สำนกึ คุณธรรม
กจิ กรรมจิตอำสำเพอื่ ชุมชนและสงั คม โดย สำนกั งำน สกสค.
1.1 สังกดั สพป. รำชบุรี เขต 1 จงั หวัดรำชบุรี ได้มอบสิ่งของที่จำเปน็ และ Alcohol Sprey แก่โรงเรียน
ท่เี ขำ้ ร่วมกจิ กรรมในคร้ังนี้
- โรงเรยี นสังกัด สพฐ. จำนวน 175 โรงเรียน
6. งำนดูแลครูไทยวัยเกษยี ณ กจิ กรรมวิถชี ีวติ ใหมพ่ ้นภยั โควดิ -19
- โรงเรยี นสังกัด สช. จำนวน 9 โรงเรยี น โดยสำนกั งำน สกสค.จังหวัดรำชบรุ ี ดำเนนิ กำรจดั ทำจลุ สำร
“สู้! โควดิ -19 ไปดว้ ยกนั ” เพ่ือนำไปเผยแพรใ่ หแ้ ก่ครูและบคุ ลำกร
1.2 สังกัด สพป. รำชบุรี เขต 2 ทำงกำรศกึ ษำผู้สงู อำยุ รู้ถงึ กำรปฏิบัตติ วั ในสถำนกำรณก์ ำรแพร่
ระบำดของเชือ้ ไวรสั โคโรนำ 2019 (โควิด-19) ตำมชมรมบำนำญ
- โรงเรียนสงั กัด สพฐ. จำนวน 147 โรงเรยี น อำเภอต่ำง ๆ

- โรงเรียนสังกัด สช. จำนวน 23 โรงเรียน 7. ประสำนสถำบนั กำรเงินและสหกรณ์ออมทรพั ย์ครูจงั หวดั รำชบุรี
ในกำรชว่ ยเหลือครแู ละบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำที่มปี ญั หำดำ้ นหนสี้ นิ
2. สำนักงำน สพม. รำชบุรี จำนวน 26 โรงเรยี น
8. ติดตำมสมำชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ท่คี ้ำงชำระหนไี้ ตรมำส ได้ 12 รำย
3. สงั กัดกระทรวงกำรอุดมศกึ ษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวตั กรรม รวมเปน็ เงิน 53,981.51 บำท

จำนวน 3 แหง่

4. สงั กัดสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชวี ศกึ ษำ จำนวน 12 แห่ง

5. สงั กัดองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่

5.1 โรงเรยี นเทศบำลเมอื งรำชบุรี จำนวน 5 แห่ง

5.2 โรงเรยี นเทศบำลเมอื งบำ้ นโปง่ จำนวน 3 แห่ง

5.3 โรงเรียนเทศบำลเมอื งโพธำรำม จำนวน 2 แห่ง

6. ศนู ยก์ ำรศึกษำนอกโรงเรียนภำคกลำง / จังหวัด จำนวน 2 แหง่

7. โรงเรยี นตำรวจตระเวนชำยแดน จำนวน 2 โรงเรยี น

สำนักงำน สกสค.จงั หวัดรำชบุรี สำนักงำน สกสค.จงั หวดั รำชบรุ ี

8 “โปรง่ ใส ทนั สมัย ใสใ่ จบริการ” 5“โปร่งใส ทนั สมัย ใส่ใจบรกิ าร”

โครงการ แผนงาน กจิ กรรม ที่ดาเนนิ การ นโยบายการพฒั นางานประจาปี 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานกั งาน สกสค.จงั หวัดราชบรุ ี

1. จัดทำคู่มอื สมำชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. แจกใหห้ นว่ ยงำนทำงกำรศกึ ษำ 1. รณรงค์ใหค้ รูและบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ
สมำชกิ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพอ่ื ควำมสะดวกในกำรตดิ ตอ่ รำชกำร สมคั รเข้ำเป็นสมำชกิ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
จำนวน 3,000 เล่ม
2. รณรงค์ให้สมำชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ทำกำรระบุทำยำทเพม่ิ มำกขนึ้
2. จัดทำคมู่ อื ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ในรูปแบบ E-book เพื่อประชำสัมพนั ธ์ให้ครู 3. จดั ทำระบบขอ้ มลู สำรสนเทศงำน ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
และบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ สมำชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ทรำบโดยท่วั กนั
ให้ถูกตอ้ งเป็นปจั จบุ นั
3. โครงกำรครูชว่ ยครู กจิ กรรมครูดแู ลครทู ป่ี ว่ ยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 4. เรง่ รดั ตดิ ตำมสมำชกิ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ท่ีคำ้ งชำระเงินสงเครำะหร์ ำยศพ
มคี รทู ป่ี ว่ ยเขำ้ ร่วมโครงกำรฯ จำนวน 38 รำย ครจู ิตอำสำ จำนวน 18 รำย 5. เรง่ รดั ติดตำมสมำชกิ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ท่คี ำ้ งชำระหนี้ไตรมำส
6. ติดตำมสมำชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ถกู จำหนำ่ ยออกจำกกำรเปน็ สมำชกิ ฯ
4. โครงกำรจติ อำสำ Big Cleaning day ปอ้ งกันไวรัส COVID-19
กิจกรรม “สรา้ งสง่ิ แวดลอ้ มและสถานศกึ ษา ให้กลบั เข้ำมำเป็นสมำชกิ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ตำมเดมิ
ให้ปลอดเช้ือไวรสั โคโรนา (โควดิ -19)” 7. เยยี่ มเยียนครูและบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำผู้สงู อำยุและครทู ี่ปว่ ย
มีโรงเรยี นเขำ้ รว่ มกจิ กรรม จำนวน 3 โรงเรยี น ได้แก่
- โรงเรยี นวัดหว้ ยไผ่ และชว่ ยเหลือตวั เองไม่ได้
- โรงเรียนชุมชนบำ้ นหว้ ยกระบอก 8. จัดสวสั ดกิ ำรลดรำคำสนิ คำ้ ดำ้ นอุปโภค บรโิ ภคให้เป็นไปตำม
- โรงเรียนวดั บำ้ นฆอ้ งน้อย
ควำมต้องกำรของครูและบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ
9. ประสำนสถำบันกำรเงิน/สหกรณ์ออมทรพั ย์ครู ชว่ ยแกไ้ ข

ปัญหำหน้ีสนิ ครแู ละส่งเสรมิ ให้มอี ำชีพเสริมเพิม่ รำยได้
10. จดั สมั มนำครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ สมำชกิ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

เพือ่ สร้ำงควำมรคู้ วำมเขำ้ ใจในสิทธิประโยชน์ของกำรเป็นสมำชกิ
ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

สำนกั งำน สกสค.จงั หวดั รำชบุรี สำนักงำน สกสค.จงั หวดั รำชบรุ ี

6 “โปร่งใส ทันสมัย ใสใ่ จบริการ” 7“โปรง่ ใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”

การบริการแก่ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา คณะกรรมการ
และสมาชกิ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
สกสค.จังหวัดราชบุรี
1. กำรมอบเงินคำ่ จดั กำรศพแกท่ ำยำทของสมำชกิ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ทถ่ี งึ แกค่ วำมตำย ณ สถำนทจ่ี ดั งำน 1. นำยอำทติ ย์ จำปำถิน่ ประธำนกรรมกำร

2. กำรบรกิ ำรระบทุ ำยำทสมำชกิ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. นอกสถำนท่ี 2. ศกึ ษำธิกำรจงั หวัดรำชบุรี ทปี่ รึกษำ
ในวันรำชกำรและวนั หยุด
3. นำยยง่ิ แก้วมณี ท่ปี รึกษำ
3. กำรให้บรกิ ำรแกผ่ ู้มำตดิ ตอ่ รำชกำรนอกเวลำทำกำร
ระหวำ่ งเวลำ 07.30 - 08.30 น. และเวลำ 12.00 – 13.00 น. 4. ผอู้ ำนวยกำร สพป.รำชบุรี เขต 1 กรรมกำร

4. แต่งตง้ั ทป่ี รกึ ษำกฎหมำย จำนวน 2 คน ในกำรให้คำปรึกษำ 5. ผอู้ ำนวยกำร สพป.รำชบรุ ี เขต 2 กรรมกำร
ดำ้ นกฎหมำย คดีควำม แก่ครูและบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ
สมำชกิ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 6. ผู้อำนวยกำร สพม.รำชบรุ ี กรรมกำร

5. บรกิ ำรแจง้ เคลมประกนั สินเช่ือโครงกำรสวัสดกิ ำรเงินกู้ ช.พ.ค. 7. ประธำนกรรมกำรอำชวี ศกึ ษำจงั หวดั รำชบรุ ี กรรมกำร
ใหแ้ ก่ครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำทก่ี ูเ้ งนิ โครงกำรสวัสดกิ ำร
เงนิ กู้ ช.พ.ค. 8. ผู้อำนวยกำรสำนกั งำนศกึ ษำนอกระบบ

6. กำรจดั หำเคร่ืองดมื่ บริกำรแกส่ มำชกิ ทม่ี ำตดิ ตอ่ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจงั หวัดรำชบรุ ี (กศน.) กรรมกำร
7. จัดแว่นตำไวบ้ รกิ ำรแกส่ มำชิกทม่ี ำตดิ ตอ่
9. ประธำนกรรมกำรประสำน

และสง่ เสริมกำรศกึ ษำเอกชน กรรมกำร

10. ทอ้ งถนิ่ จงั หวัดรำชบุรี กรรมกำร

11. นำงกำญจนำ นุตตะโร กรรมกำรและเลขำนกุ ำร


Click to View FlipBook Version