The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by masagoe2006, 2022-06-08 20:40:10

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

จดหมายข่าว

ฉบับประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

โครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ ออกหน่วยบริการออกบัตร
ประจำตัวผู้พิการ (One Stop Service) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ให้แก่ผู้พิการในเขตพื้นที่
อบต.เชิงทะเล โดยนายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายเดชา สาเหล่ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายสุนทร สาเหล่ ประธานสภา อบต.เชิงทะเล นายสุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ สมาชิก
สภา อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๕ ให้การต้อนรับพร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่
น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (งานประชาสัมพันธ์)
โทร. ๐๗๖ - ๒๗๑๐๙๖ - ๗ ต่อ ๑๑๒ เพจ PR อบต..เชิงทะเล

Website : www.cherngtalay.go.th

E - mail : cherngtalay.go.th

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายเดชา สาเหล่ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายฐิตินันท์ โภชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิง นายสุนทร สาเหล่ ประธาน
สภา อบต.เชิงทะเล นายสุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มประมงพื้นบ้าน และการท่องเที่ยว
อ่าวบางเทา การรับมอบเทรนเลอร์และทำบุญต้อนรับรอมฎอน โดยในงาน นายรังสรรค์ สาเหล่ ประธานประมงพื้นบ้านอ่าว
บางเทา นายเกชา เกาะเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานในครั้งนี้

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยเรือสวดกลางบ้าน

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
มอบหมายให้ นายฐิตินันท์ โภชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิง นายธงชัย ถาวร เลขานุการสภา อบต.เชิงทะเล
ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยเรือสวดกลางบ้าน ณ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๔ โดยมีพิธีสวดกลางบ้าน/ถวายสังฆทาน พิธี
สมโภชเรือ พิธีตักบาตร ถวายอาหารเพล และการนำเรือไปลอยกลางทะเล ณ อุทยานหาดลายัน โดยมี นายบุญเลิศ สืบประ
สิทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเชิงทะเลเข้าร่วมประเพณีลอยเรือสวดกลางบ้าน ณ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๔

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๒

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มอบหมายให้ นายฐิตินันท์
โภชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิง นายบุญญฤทธิ์ พรมแดน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นาย
ฐานันดร์ อุดมสันติสุข หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชิงทะเล ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ
ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
ความสำคัญ รำลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ราชวงศ์ และระบอบกษัตริย์ของไทย คือเป็น
วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๖
เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ และกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๓

ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจ

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบหมายให้ นายเดชา
สาเหล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจในการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Free Wi-Fi) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารตำบลเชิงทะเล เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียนร้องทุกข์ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนต่อไป

ติดตามและตรวจสอบระบบบ่อพักน้ำ

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบหมายให้ นายเดชา สา
เหล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายสุนทร สาเหล่ ประธานสภา อบต.เชิงทะเล และเจ้าหน้าที่กองช่าง
อบต.เชิงทะเล ลงพื้นที่ ป่าสักซอย ๘/๓ หมู่ที่ ๔ ติดตามและตรวจสอบระบบบ่อพักน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ให้ไหล
สะดวกในระยะยาว ต่อไป

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๔

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเเละสาธารณสุข กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด จำนวนทั้งหมด ๖ ราย ได้เเก่ พื้นที่ ม.๒ บ้านบางเทา จำนวน ๓ ราย เเละ ม.๓
บ้านหาดสุรินทร์ จำนวน ๒ ราย เเละพื้นที่ ม.๕ บ้านบางเทานอก จำนวน ๑ ราย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมเม่เเละส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย ตามกิจกรรมโครงการสายใยรักเเห่งครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
****ทั้งนี้ เชิญชวนให้หญิงหลังคลอดในพื้นที่ สามารถมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการได้ ที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเว
ดล้อมได้ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ๐๗๖ – ๒๗๑๐๙๖ ต่อ ๑๒๖ ในวันเเละเวลาราชการ

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๕

มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านลายัน

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบหมายให้ นายมานะ
อยู่เย็น ลงพื้นที่ ร่วมกับ อสม มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านลายัน ให้ผู้ป่วยโควิด เเละผู้กักตัว

พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด ได้มอบหายให้ นายฐิตินันท์ โภชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เชิง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ นายบุญญฤทธิ์
พรมแดน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวรายงานฯ โดยมี นายเดชา สาเหล่ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงทะเล นายสุนทร สาเหล่ ประธานสภา อบต.เชิงทะเล นายปราโมทย์ มหาอุตน์ รองประธานสภา อบต.เชิงทะเล นาย
สุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ นายมานะ อยู่เย็น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เชิงทะเล
สารวัตรกำนัน ต.เชิงทะเล พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เชิงทะเล พนักงานกู้ชีพ - กู้ภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และพนักงาน อบต.เชิงทะเล เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการประชาชนและนักท่อง
เที่ยวหาดสุรินทร์

จดหม
ายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๖

มอบลูกรักบี้และเสื้อกีฬา

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬารักบี้นานาชาติ Asia
Rugby Sevens Trophy Men ๒๐๒๑ (Playing in ๒๐๒๒) &phuket international Women’s Rugby
Sevens ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต ในการนี้นายกองค์บริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเลได้รับมอบลูกรักบี้และเสื้อกีฬาจาก พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และว่าที่ร้อยตรีสุริยา สมาน ประธานสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลนานาชาติเชิงทะเลมินิแอนด์ยูธเฟสติวัล (Cherngtalay
Mini Rugby & Youth Rugby Festival ๒๐๒๒) ณ สนามกีฬาหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมการแสดงบอลลูน แสง สี ภายในงาน

มอบน้ำดื่มให้บาลายนอกเล

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบหมายให้ นายฐิตินันท์ โภชนะ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ลงพื้นที่หมู่ที่ ๓ มอบน้ำดื่มให้
บาลายนอกเล เพื่อสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมชุมชนนอกเลไว้สำหรับละ
ศีลอดช่วงเดือนรอมฎอน

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๗

สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคไตในเขตพื้นที่ ม.๒

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มอบหมายให้ นางสาวณัฐริกา
มานะบุตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและผู้ช่วยเลขานุการ นายก อบต.เชิงทะเล พร้อมด้วยเจ้า
หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เชิงทะเล ทีมงาน อสม.ม.๒ บ้านบางเทา และทีมงาน อสม.ม.๓ หาดสุรินทร์
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคไตในเขตพื้นที่ ม.๒ บ้านบางเทา และ ม.๓ หาดสุรินทร์ เพื่อนำข้อมูลมาเป็นฐานข้อมูลใน
การขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต อบต.เชิงทะเล ตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล การขับ
เคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต อบต.เชิงทะเล เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลได้เข้าถึงการบริการการรักษาเฉพาะ
ด้านอย่างสะดวกและปลอดภัย

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๘

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ลงพื้นที่ร่วมกับ นายมานะ
อยู่เย็น สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๖ นายสุชาติ อยู่เย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ เจ้าหน้าที่เทศกิจ อบต.เชิงทะเล และ
ผู้รับเหมา ทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ทำความสะอาด พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านโคกโตนด

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๙

ฉีดล้างทำความสะอาด คูระบายน้ำ

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสุนทร
สาเหล่ ประธานสภา อบต.เชิงทะเล นายสุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
อบต.เชิงทะเล ได้ฉีดล้างทำความสะอาด คูระบายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคที่อาศัยน้ำท่วมขัง และ
ไม่ให้มีขยะอุดตัน เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริเวณมัสยิดอันซอรีซุนนะฮ์ ซอยบางเทา ๑๓

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๐

มอบอินทผลัม

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พร้อมด้วย นางสาวณัฐริกา
มานะบุตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายมานะ อยู่เย็น สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๖ นาย
เกชา เกราะเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ นายประทีป พูลสวัสดิ์ เเละอิหม่ามมัสยิด ให้การต้อนรับ นายบัญชา ธนูอินทร์ นาย
อำเภอถลาง ในการนี้นายอำเภอถลาง มอบอินทผลัม ให้ทั้งสามมัสยิด มอบให้เเก่อิหม่ามอนันต์ วรรณสมานกุล มัสยิดดา
รุลเอี๊ยะซาน อิหม่ามเอี่ยมศักดิ์ มะเลโลหิต มัสยิดอันซอริซซุนนะห์บิหลั่น สมุทร สาเหล่ มัสยิดมูการ์ร่ม พร้อมทั้งพบปะพี่
น้องประชาชน ณ มัสยิดมูการ์ร่มบ้านบางเทา

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๑

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคไตในเขตพื้นที่ ม.๖

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มอบหมายให้ นางสาวสมจิตร
คุ้มบ้าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เชิงทะเล ทีมงาน อสม.ม.๖
โคกโตนด - ลายัน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคไตในเขตพื้นที่ม.๖ โคกโตนด - ลายัน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นฐานข้อมูลใน
การขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต อบต.เชิงทะเล ตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล การขับ
เคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต อบต.เชิงทะเล เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลได้เข้าถึงการบริการการรักษาเฉพาะ
ด้านอย่างสะดวกและปลอดภัย

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๒

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบหมายให้ นาย
สุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๕ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน โดยมี นายสุนทร สาเหล่ ประธานสภา อบต.เชิงทะเล นาย
ปราโมทย์ มหาอุตน์ รองประธานสภา อบต.เชิงทะเล นายมานะ อยู่เย็น สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๖ และคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๓

รับมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นำโดยนายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายเดชา สาเหล่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายฐิตินันท์ โภชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นางสา
วนัฐริกา มานะบุตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายสุนทร สาเหล่ ประธานสภา อบต.เชิงทะเล
นายปราโมทย์ มหาอุตน์ รองประธานสภา อบต.เชิงทะเล รับมอบถุงยังชีพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
ขอขอบคุณ Marriott worldwide business councils Thailand และ Living waters phuketที่มอบถุงยังชีพ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.เชิงทะเล มา ณ โอกาสนี้

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๔

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบหมายให้ นายสุนทร
สาเหล่ ประธานสภา อบต.เชิงทะเล ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ซอย ๔/๓ซอย ๑๓ แยก ๑ ซอย ๑๓ แยก ๒ บาลายแสงทอง ร่วม
กับผอ.กองช่าง นายวรวัฒน์ สุนทรเสนาะ และเจ้าหน้าที่ กองช่าง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายละเอียด เพื่อที่จะดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม เข้าในแผนงบประมาณประจำปี ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต่อไป

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเเละสาธารณสุข กองสาธารณสุขเเละ
สิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด จำนวนทั้งหมด ๑ ราย ได้เเก่ พื้นที่
ม.๕ บ้านบางเทานอก เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมเม่เเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย ตามกิจกรรมโครงการสายใย
รักเเห่งครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เชิญชวนให้หญิงหลังคลอดในพื้นที่ สามารถมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการได้ ที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมได้ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ๐๗๖ – ๒๗๑๐๙๖ ต่อ ๑๒๖
ในวันเเละเวลาราชการ

จดหม
ายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๕

ลงพื้นที่สำรวจฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มอบหมายให้ นายเดชา
สาเหล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายสุรินทร์ บิลอับดุลล่าห์ สมาชิกสภา อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๕ ลงพื้นที่
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สำรวจพื้นที่ในแต่ละซอย บริเวณหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ เพื่อจะ
ทำการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดต่างๆในพื้นที่ อบต.เชิงทะเล เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
สัญจรไป

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๖

กิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในวัน EARTH DAY

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ร่วมกับ โรงแรมอมันบุรี จัดกิจกรรมทำความสะอาดเนื่อง
ในวัน EARTH DAY โดยเก็บขยะตรงถนนสุรินทร์ซอย ๘ ไปจนถึง บริเวณหาดสุรินทร์ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและพนักงานโรงแรมอมันบุรี อสม.พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๗

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน
งาน ร่วมกับ นายเดชา สาเหล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมานะ อยู่เย็น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ นายรพินทร์ สุวรรณสินธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงทะเล นายวรวัฒน์ สุนทรเสนาะ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง โดยขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร
กลและหินคลุกจาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อปรับปรุงถนนสาธารณประโยชน์บริเวณซอยลายัน ๑ ถึงซอยลายัน ๓ หมู่ที่ ๖ ต.เชิง
ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ในการนี้ อบต.เชิงทะเล ขอขอบคุณ นายเรวัต อารีรอบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ สจ ชาญ
ณรงค์ ประทีป ณ ถลาง ที่อนุเคราะห์เครื่องจักรและหินคลุก มา ณ โอกาสนี้

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๘

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้มอบหมายให้ นายรพินทร์
สุวรรณสินธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเล

จดหมายข่าว อบต.เชิงทะเล หน้าที่ ๑๙


Click to View FlipBook Version