The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เอกสารประกอบการอบรม Innovation digitalMarketing โดย ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pikunkaew47, 2022-05-11 21:24:28

เอกสารประกอบการอบรม Innovation digitalMarketing

เอกสารประกอบการอบรม Innovation digitalMarketing โดย ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล

DIGITAL MARKETING Innovation

Digital Marketing

ผศ.ดร.โอปอ กลับสกุล

o อาจารย์มหาวิทยาลัย
o กราฟิ กดีไซน์
o เจา้ ของแบรนด์ Destinyผ้าไทยสไตล์ชิคชิค

Mobile Devices

ในยุคท่ีผ้คู นสมั ผสั มอื ถอื
…มากกว่าคนรัก

ทาเลทองของธุรกิจจงึ ย้ายมาอยู่บน
สมาร์ตโฟน เวบ็ ไซต์ท่ีเคยมตี ้อง
ปรับให้แสดงผลบนหน้าจอมือถือ
หรืออุปกรณส์ ่อื สารเคล่ือนท่ีได้

Buy Button

เทคโนโลยีป่ ุมซื้อ

บนส่ือสังคมออนไลน์

ธุ ร กิ จ ส า ม า ร ถ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมของลูกค้าจากชอบ
ใช่ ให้กลายเป็ นช้อปได้ทันที

Digital Media

ส่ือดิจทิ ัลเป็ นส่อื ท่ีทรงอทิ ธพิ ล
ท่ีสดุ ในปั จจุบนั

น อ ก จ า ก เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย น้ อ ย ก ว่ า ส่ื อ อ่ื น
แล้วยังเข้าถึงกลมุ่ เป้ าหมายได้งา่ ย

Don't touch (ไม่สัมผสั )
Don't move (ไม่เคล่ือนที่)
Don't share (ไม่แชร์)
Don't brand (ไมม่ ยี ีห่ อ้ )

ส สุขภาพ
ส ส่ง
ส สารสนเทศ
ส สนุก

นัยของ 5.0 คืออะไรกันแน่

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

เน้นตวั ลกู ค้าคือคน ดูแลลูกค้า ใช้เทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยี
product สาคัญ พร้อมสงั คม สร้างการตลาด ระดับสงู
ไปพร้อมๆ กัน

Digital Marketing

“การตลาดท่ีเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย
เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากย่ิงข้ึน

ก้าวมาสู่ โลกออนไลน์

6W1H

Who – ใครคือกล่มุ เป้าหมายของเรา กล่มุ เป้าหมายตามประชากรศาสตร,์ จติ วทิ ยา,

พฤตกิ รรมศาสตร,์ และ ภมู ศิ าสตร์ เอางา่ ยๆ มนั คอื การกาหนดขอ้ มลู ทวั่ ไปไมว่ ่าจะเป็น เพศ,
อาย,ุ ทอ่ี ย,ู่ พฤตกิ รรม, สงั คม
What – อะไรคือสิ่งที่ผบู้ ริโภคต้องการ อะไรคอื สง่ิ ทแ่ี บรนดข์ องเราจะสามารถดงึ ดดู ให้
ลกู คา้ เขามาใชบ้ รกิ ารได้ อาทเิ ชน่ ราคา, คณุ ภาพ, โปรโมชนั่ , เร่ืองราว, เอกลกั ษณ์ของ
แบรนด์
Where – สามารถซื้อหรอื ใช้บริการได้จากท่ีไหน จะเป็นหน้ารา้ นทเ่ี ป็น Offline หรอื การ
เขา้ ถงึ การบรกิ ารผา่ น Online เราจะตอ้ งมชี อ่ งทางทส่ี นบั สนุนการเขา้ ถงึ การใชง้ านใหก้ บั

ลกู คา้
When – จะใช้บริการเมื่อไหร่ ตอ้ งรวู้ า่ ลกู คา้ มกั จะใชง้ านสนิ คา้ หรอื การบรกิ ารของเราตอน

ไหน ซอ้ื ตอนไหน เขา้ มาดตู อนไหน หากเราสามารถรถู้ งึ Data สว่ นน้ี จะทาใหเ้ ราสามารถ
กาหนดการนาเสนอขอ้ มลู สนิ คา้ หรอื คอนเทนตส์ ง่ เสรมิ การขายไดต้ รงกบั ชว่ งเวลาทล่ี กู คา้ มี
ความตอ้ งการ
Why – ทาไมต้องซื้อ ดว้ ยเหตุผลวา่ ซื้อมาใช้งาน, ซื้อมาขายต่อ, ซื้อมาสะสม, ซื้อมา
สารอง เป็นต้น ทงั้ น้ีรวมไปถงึ วา่ แบรนดข์ องเรามจี ดุ เดน่ อะไรทแ่ี ตกตา่ งจากแบรนดอ์ ่นื ทม่ี ี

สนิ คา้ คลา้ ยๆ กนั
Whom – ใครเป็นผตู้ ดั สินใจซื้อ หากเราขายสนิ คา้ เดก็ ผทู้ ม่ี อี านาจในการตดั สนิ ใจซอ้ื กค็ อื

พอ่ แม่ เราจะทาการสอ่ื สารอยา่ งไรเพอ่ื ใหพ้ อ่ แมย่ นิ ยอมทจ่ี ะจา่ ยใหก้ บั สนิ คา้
How – ซื้ออย่างไร ตอ้ งรวู้ า่ กอ่ นการตดั สนิ ใจซอ้ื ลกู คา้ คดิ อะไร เปรยี บเทยี บอะไรอยรู่ เึ ปล่า

หรอื เกดิ ความลงั เลตอ่ สนิ คา้ เพราะอะไร หากเรารใู้ นสว่ นน้ีเรากส็ ามารถสง่ คอนเทนตห์ รอื การ
สอ่ื สารทช่ี ว่ ยตอกยา้ ใหล้ กู คา้ ตดั สนิ ใจในเรอ่ื งทค่ี ดิ อยไู่ ดง้ า่ ยขน้ึ

Who When
What Why
Where Whom

How หลกั การวิเคราะห์พฤตกิ รรมผู้บริโภค

ปั จจุบันธุรกิจสว่ นใหญ่

หันไปใช้ส่ือออนไลน์

Social Media Marketing

Youtube Facebook Line Instagram TikTok

Awareness Awareness Awareness Awareness Awareness
Branding Branding Trafic CPM CSR Branding Trafic
Trafic Go viral Go viral
Trafic Sell Data Trafic
Sell

Facebook https://www.facebook.com/BigTeShoTiktokธรุ กจิ : สนิ คา้ ทาความสาอาดพ้ืน

โฆษณา

เป็ นเคร่ืองมือสาคญั

ในการชว่ ยทาให้การโฆษณา
เหล่าน้ันประสบความสาเร็จ

ดงึ ดูดความสนใจ

ให้กดทีร่ ูปเพอื่ เขา้ มาซื้อสินคา้
ลงิ คไ์ ปยงั เว็บไซต์ท่ีขายสินคา้
หรอื เว็บรวมขอ้ มลู ไดโ้ ดยตรง

Banner

ท่ีนักการตลาดใช้โฆษณา
หน้าตาควรเป็ นอย่างไร

และช่วยธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

ดงึ ดดู ความสนใจ

ให้กดท่ีรูปเพ่อื เข้ามาซือ้ สินค้า
ลงิ ค์ไปยังเว็บไซต์ท่ีขายสินค้า
หรือเว็บรวมข้อมูลได้โดยตรง

Cr. Logo and Banndr Design

แบนเนอร์ทางานอยา่ งไร

จุดประสงค์คือขายสินค้า
ลูกค้าต้องเห็นแล้ว
อยากซ้ือสินค้า

แบนเนอร์ทางานอย่างไร

แบนเนอร์นี้ต้องการ
กระจายขา่ วสาร ลูกค้า
ต้องเห็นแล้วเกดิ
Engagement หรือการ
มสี ่วนร่วม เช่น กดไลค์
กดแชร์ หรือคอมเม้นท์

แบนเนอร์

ช่วยธุรกิจได้อย่างไร

สร้างความน่าสนใจแกล่ กู ค้า

แบนเนอร์ท่ีดีจะดึงดูดความสนใจ
ได้ต้ังแต่แรกเห็น ตรงกับ
พฤติกรรมและความสนใจของ

ลูกค้ามากท่ีสุด

ลดต้นทุนในการหาลูกค้า

การออกแบบให้ส่ือสารได้ครบถ้วน
และช่วยกระจายข้อมูลไปหากลุ่ม
คนท่ีมีศักยภาพพอจะเป็ นลูกค้า
ใหม่ได้ ในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด ใช้
เงินน้อยท่ีสุด จนเกิดการซ้ือสินค้า

สร้างเอกลกั ษณใ์ ห้กบั ธุรกจิ

รูปสินค้า สีท่ีใช้ โลโก้ รูปแบบคา
โฆษณา หรือการจดั วาง ส่ิงเหล่านี้จะ
สร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ และลูกค้า
ท่ีพบเห็นจะเช่ือมโยงจนเกิดการคุ้นเคย
กับธุรกิจมากข้ึน จนซ้ือสินค้าได้ง่ายข้ึน

Font

Color

กับการออกแบบ

The Color of Business

ธรรมชาติ สุขภาพ สงบ ความเป็ นผู้หญงิ ความอ่อนเยาว์

ความสุข สดใส ความหวัง หรูหรา ลกึ ลับ มเี สนห่ ์

เป็ นมติ ร สดชน่ื ไว้วางใจได้ ปลอดภยั นา่ เชอื่ ถือ มืออาชีพ

มีพลัง ต่นื เตน้ ร้อนแรง ม่ันคง ทนั สมยั

ใช้เทคโนโลยี
ดูดค่าสี

เ ลื อ ก ภ า พ ท่ี ช อ บ ห รื อ
ภ า พ ท่ี มี โ ท น สี ถู ก ใจ ม า
ห น่ึ ง ภ า พ จ า ก น้ั น ก็ นา ม า
ดู ด ค่ า สี

วิธกี ารเลอื กสี

https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/

32

https://coolors.co/palettes/trending

เทรนด์สยี อดนิยม

33ใช้พื้นท่ีว่าง

จะใช้สัดส่วนร้อยละ 60 เป็ นกลุ่มสที ่ีโดดเดน่
ร้อยละ 30 เป็ นสีท่ีเดน่
รองลงมา ร้อยละ 10 คอื สที ่ีถูกเน้น

ขนาดรูปบน Facebook

FONT

ตัวอักษรWorkshop CANVA

คลายปั ญหา โดนใจ …………………………………………………………………………………………... ใหค้ วามรู้
…………………………………………………………………………………………...
How to บอกโปร นวัตกรรมสินค้า
วิธีใชง้ าน ตอบคาถาม การใช้งาน
การรับประกัน โพสตค์ าคม แง่คดิ การสั่งซ้ือ

การใหค้ วามรู้ แบบ Tie inWorkshop FACEBOOK PageFacebook

ดงึ ดูดผู้ใช้งาน 3.51 พันล้านคนต่อเดือน อายุเฉล่ยี ของผู้ใช้
จะแตกต่างกันไประหวา่ งอายุ 25 ถึง 34 ปี ผู้ใช้ 43.6%
เป็ นเพศหญิง 56.4% ของผู้ใช้เป็ นผู้ชาย

คณุ ควรโพสตบ์ น Facebook เม่อื ใด

วันและช่วั โมงของการเผยแพร่ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
ท่ีคณุ ขาย หรือแบรนดท์ ่ีคุณต้องการโปรโมท อย่างไรก็ตาม
โพสต์ท่ีแชร์ตอนต้นและปลายสปั ดาห์ เชน่

วนั จนั ทร์ ได้รับความสนใจอย่าง
มาก เช่นเดียวกบั วนั ศุกร์ วนั เสาร์
และวนั อาทิตย์

Instagram

เป็ นท่ีนิยมในหมคู่ นรุ่นใหม่ Instagram มผี ้ใู ช้งาน
มากกว่า 1 พนั ล้านราย ผ้ใู ช้โพสตส์ ตอร่ีมากกว่า
500 ล้านโพสต์ทุกวัน ผ้ใู ช้ Instagram ท่ีใช้งานอยู่
ประมาณ 70% มีอายนุ ้อยกว่า 35 ปี
เป็ นชว่ งกลุ่มอายุ 25-34 ปี เป็ นหลกั รองลงมาคือ
ผ้ใู ช้ในกลุ่มอายุ 18-24 ปี สว่ นใหญเ่ ป็ นเพศหญงิ
คิดเป็ น 51.4% ของฐานผู้ใช้

คณุ ควรโพสตบ์ น Instagram เม่อื ใด

วันจนั ทร์และวันพฤหสั บดีเป็ นวนั ท่ดี ีท่ีสุดในการ
โพสตบ์ น Instagram ผ้ใู ช้บางคนเลือกท่ีจะเผยแพร่
ในตอนเช้าและเลือกท่ีจะเผยแพร่ในเวลาเลกิ งาน
สว่ นใหญ่แบรนด์จะต้งั เวลาไว้ระหว่าง 7:00 น. ถงึ
9:00 น. และระหว่าง 16:00 น. ถงึ 20:00 น.


Click to View FlipBook Version