The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yokkiejiminnie, 2019-11-29 01:08:08

W1-24852

Horror Moive

HORROR … MOVIES

By Mjjkคำนำ

หนงั สือเลม่ นีผ้ เู้ ขียนมคี วามตงั้ ใจใหเ้ ป็นหนงั สืออธิบายถงึ หนงั
แนวสยองขวญั ที่ผเู้ ขยี นช่ืนชอบเป็นพิเศษจานวน 5 เร่ืองดว้ ยกนั
ซึง่ จะถือเป็นการนาเสนอหนงั เร่อื งตา่ งๆใหผ้ อู้ า่ นที่มีความชื่อชอบ
หนงั แนวนีเ้ ช่นกนั

Mjjkเนือ้ หา

แสงกระสือ.............................................................................. 1
เร่อื งยอ่ ................................................................................... 2
วนั ท่ฉี าย ................................................................................. 3
นกั แสดง ................................................................................. 3
ผกู้ ำกบั ................................................................................... 3
อิท โผล่จำกนรก ....................................................................... 4
เรอ่ื งย่อ .................................................................................. 5
วนั ท่ฉี ำย ................................................................................. 9
นกั แสดง ................................................................................. 9
ผกู้ ำกบั ................................................................................... 9
แอนนำเบล 1.......................................................................... 10
เร่ืองยอ่ ................................................................................. 11
วนั ท่ีฉาย ............................................................................... 15
นกั แสดง ............................................................................... 15
ผกู้ ำกบั ................................................................................. 16เดอะนนั ................................................................................ 17
เรื่องยอ่ ................................................................................. 18
วนั ที่ฉำย ............................................................................... 21
นกั แสดง ............................................................................... 21
ผกู้ ำกบั ................................................................................. 21

1

แสงกระสือ

2

เร่อื งย่อ
หญิงสาวแรกรุน่ ในหมบู่ า้ นอนั ห่างไกลคน้ พบวา่ แทจ้ ริงแลว้ เธอ
ไมใ่ ชม่ นษุ ยเ์ หมือนคนอ่ืน แตส่ บื เชือ้ สายมาจาก เผา่ พนั ธเุ์ ก่าแก่
ในตานานที่ถ่ายทอดกนั ผา่ นทางนา้ ลาย มเี พียงเดก็ หนมุ่ คนเดียว
ในหมบู่ า้ นท่ีรูค้ วามจริงและพยายามปกปอ้ งเธอจากการไลล่ า่
ของชาวบา้ นที่หวาดกลวั ผีกระสอื ความใกลช้ ิดของทงั้ สองเริม่ ก่อ
ตวั ขนึ้ เป็นความรกั ขณะท่ีอสรู กายอกี สายพนั ธหุ์ นงึ่ ก็ตอ้ งการ
หวั ใจของเธอเพ่ือความเป็นอมตะ หนทางท่ีเธอจะอยู่รอดคอื หนี
ออกจากหมบู่ า้ นหรอื เผชิญหนา้ กบั ศตั รูท่ีตามลา่ เธอ สนิ้ สดุ จน
สดุ ทา้ ย อสรู ไดต้ ายลงจากพระผทู้ ี่บวชใหภ้ รรยาของตนเป็นการ
ทนแทน ท่ีทิง้ ภรรยาไวเ้ พียงลาพงั ในบา้ นรา้ งท่ีมีกลอ่ งใบขนาด
ใหญ่ เขาทาการปิดฝาแลว้ นาโซมาลอ็ กไว้ แตเ่ ธอหลดุ ออกมา
พรอ้ มพบกบั เดก็ หญิงเธอจึงจบู เดก็ ผหู้ ญิงคนนน้ั จนเธอเป็น
กระสอื เชน่ กนั เมื่ออสรู ตาย หญิงสาววยั แรกรุน่ กบั คนที่เธอรกั ไป
ท่ีแมน่ า้ เพ่ือขา้ มฝ่ังไปท่พี ระนคร แตช่ าวบา้ นตามมาทนั และไดย้ ิง
ไปที่หนา้ ผากเธอ เธอจงึ เสียชีวติ ลงในท่ีสดุ

3

วนั ที่ฉาย : 14 มนี าคม พ.ศ.2562

นกั แสดง

-ภณั ฑิรา พิพธิ ยากร รบั บท สาย
-โอบนธิ ิ ววิ รรธนวรางค์ รบั บท นอ้ ย
-สพล อศั วม่นั คง รบั บท เจิด
-สรุ ศักด์ิ วงษ์ไทย รบั บท ทดั
-สหสั ชัย ชมุ รุม รบั บท พ่อของสาย
-สหจกั ร บณุ ธนกิจ รบั บท พ่อของเจิด
-ศศธิ ร พานิชนก รบั บท นวล
-ดารนิ า บญุ ชู รบั บท ทิง้

ผกู้ ำกบั : สิทธิศริ ิ มงคลศริ ิ

4

อิท โผล่จำกนรก

5

เร่อื งยอ่

เดอื นตลุ าคม ค.ศ. 1988 บิลล์ เดนโบรห์ (Bill
Denbrough) ทาเรือกระดาษใหน้ อ้ งชายวยั เจด็ ปีช่ือ จอรจ์ ี เดน
โบรห์ (Georgie Denbrough) จอรจ์ ีนาเรือไปลอยเลน่ ฝนชะเรอื
ไหลลงรอ่ งระบายนา้ ขณะที่จอรจ์ กี าลงั งมเรอื ขนึ้ มานนั้ ตวั ตลก
โผลข่ นึ้ มาแนะนาตวั เองวา่ ชื่อ เพนนีไวสต์ วั ตลกเตน้
ระบา (Pennywise the Dancing Clown) ตวั ตลกลอ่ หลอกให้
จอรจ์ ีลว้ งลงมาเอาเรือ แลว้ เอาฟันอนั แหลมคมกดั แขนจอรจ์ ีขาด
กอ่ นลากจอรจ์ ีลงรอ่ งหายไป

ฤดรู อ้ นปีถดั มา บิลลก์ บั ผองเพื่อน ประกอบดว้ ย รชิ ชี ทอ
เซียร์ (Richie Tozier), เอดดี แคสป์ แบรก (Eddie Kaspbrak),
กบั สแตน ยรู สิ (Stan Uris) มเี ร่อื งกบั กลมุ่ อนั ธพาลของเฮนรี เบา
เวอส์ (Henry Bowers) บิลลเ์ องยงั คงเป็นกงั วลกบั การหายตวั ไป
ของนอ้ งชายและการถกู ทอดทงิ้ จากบิดามารดา เขาเชื่อวา่ นอ้ ง
ยงั มชี ีวติ อยู่ วนั หน่งึ ไดข้ า่ ววา่ รา่ งของนอ้ งชายอาจถกู พดั พาลงสู่
แอง่ นา้ ช่ือ แบรเ์ รนส์ (Barrens) จงึ ชวนเพ่ือนออกตามหา เวลานน้ั
เบน แฮนสค์ มั (Ben Hanscom) นกั เรยี นใหมใ่ นโรงเรยี นของบิลล์
ถกู กลมุ่ ของเฮนรไี ลล่ า่ ว่ิงหนีไปถงึ แอง่ แบรเ์ รนส์ และพบกบั กลมุ่
ของบิลล์ พวกเขาเจอรองเทา้ ของเดก็ หญิงคนหนง่ึ ซงึ่ หายตวั ไป

6

สว่ นแพทริก ฮอกสเ์ ทตเทอร์ (Patrick Hockstetter) หนง่ึ ในกลมุ่
ของเฮนรี ถกู ตวั ตลกเพนนีไวสฆ์ ่าในรอ่ งระบายนา้ ขณะตามลา่ หา
เบน

เบนเขา้ กลมุ่ ของบิลล์ เขาพบวา่ หลายรอ้ ยปีมาแลว้ เดก็
ในเมอื งนีห้ ายไปตวั อยา่ งไรร้ อ่ งรอยเสมอ ตอ่ มา เบเวอรล์ ี มารช์
(Beverly Marsh) เดก็ หญิงท่ีถกู บิดาคกุ คามทางเพศ และไมม่ ี
ใครคบหาเพราะขา่ วลอื วา่ เป็นหญิงสาสอ่ น มาเขา้ กลมุ่ ดว้ ย ทง้ั
เบนและบิลลค์ อ่ ย ๆ ตกหลมุ หลงรกั เบเวอรล์ ี นอกจากนี้ กล่มุ ยงั
ไดส้ มาชิกใหม่ คอื ไมก์ แฮนลอน (Mike Hanlon) หลงั จากช่วย
เขาจากการกอ่ กวนของเฮนรี กลมุ่ นีเ้ รยี กตวั เองวา่ "ชมรมคนขแี้ พ"้
(The Losers Club)

ไมน่ าน ชมรมคนขแี้ พต้ อ้ งเผชิญเรอ่ื งประหลาดหลาย
ประการ เชน่ เจอเพนนีไวส์ เจอผขี องจอรจ์ ี เจอเดก็ หวั ขาด เจอ
นา้ พเุ ลอื ด เจอชายโรคเรอื้ น เจอภาพเขยี นมชี ีวิต และเห็นบิดา
มารดาของไมกถ์ กู เผาทง้ั เป็น จึงเช่ือวา่ พวกเขาถกู ส่ิงเหนือ
ธรรมชาตหิ ลอกหลอนอยู่ ตง้ั ชื่อวา่ "มนั " (It) โดยสนั นิษฐานวา่
"มนั " จะปรากฏตวั เป็นอะไรกต็ ามที่พวกเขาหวาดกลวั และจะตน่ื
ขนึ้ ทกุ 27 ปีเพื่อมากนิ เดก็ เป็นอาหาร ก่อนกลบั ไปจาศลี แลว้ ตนื่
ขนึ้ มาทาเชน่ นใี้ หมว่ นเวยี นไป

7

ชมรมคนขแี้ พต้ ดิ ตามเรอื่ งดงั กลา่ วไปจนพบบา้ นรา้ งที่
ถนนเนลโบลต์ 29 (29 Neibolt Street) และถกู ตวั ตลกเพนนีไวส์
จโู่ จมจนแตกหนกี นั ไปคนละทาง แตพ่ วกเขา้ รวมตวั กนั ใหมไ่ ด้
แลว้ เอาของแหลมตอกศีรษะเพนนีไวส์ ตวั ตลกเพนนีไวสห์ ลบหนี
ไปได้ พวกเขาตดั สินใจแยกทางกนั มแี ตเ่ ดก็ ชายบิลลก์ บั เดก็ หญิง
เบเวอรล์ ที ต่ี กลงใจจะไปเผชิญหนา้ กบั เพนนีไวส์

หลายสปั ดาหต์ อ่ มา เบเวอรล์ ถี กู เพนนีไวสพ์ าตวั ไป ชมรม
คนขแี้ พจ้ งึ รวมตวั กนั ใหม่ แลว้ พากนั ไปบา้ นรา้ งท่ถี นนเนลโบลต์
29 เพราะเช่ือวา่ เพนนีไวสอ์ ยทู่ ี่น่นั ณ ท่ีนน้ั พวกเขาถกู เฮนรีโจมตี
ไมกส์ กู้ ลบั และผลกั เฮนรตี กบ่อนา้ ตาย ชมรมคนขแี้ พอ้ อกติดตาม
หาเบเวอรล์ ตี อ่ โดยลงไปหาในรอ่ งระบายนา้ ใตด้ ิน พบวา่ เป็นรงั
ลบั ของเพนนีไวส์ มีซากศพเดก็ ท่ีมนั จบั กินกองเป็นภเู ขา เพนนี
ไวสแ์ ปลงรา่ งเป็นจอรจ์ ีมาหาบิลล์ บิลลร์ ตู้ วั แตก่ ็ถกู เพนนีไวสจ์ บั
เป็นตวั ประกนั เพนนีไวสเ์ สนอวา่ จะไวช้ ีวติ เดก็ คนอื่น ๆ ถา้ ยอม
ใหม้ นั เอาตวั บิลลไ์ ว้ เดก็ ๆ ในชมรมคนขแี้ พไ้ มย่ อมดว้ ยเพราะเหน็
คณุ คา่ ของมิตรภาพ พวกเขาช่วยกนั ตอ่ สกู้ บั เพนนีไวสจ์ นมนั ลา่
ถอยไป บิลลเ์ มือ่ เหน็ สภาพศพในรอ่ งนา้ ก็ทาใจไดว้ า่ นอ้ งชายคง
เสียชีวติ แลว้ เพ่ือน ๆ กเ็ ขา้ มาปลอบโยนเขาใหใ้ ชช้ ีวติ ตอ่ ไป

8

เมอ่ื สนิ้ ฤดรู อ้ นนน้ั ชาวชมรมคนขแี้ พก้ รดี เลือดสาบานกนั
วา่ เม่ือโตแลว้ ถา้ เพนนีไวสก์ ลบั มา พวกเขาจะมารว่ มกนั สกู้ บั มนั
อีกครง้ั ครนั้ แลว้ ตา่ งคนตา่ งกแ็ ยกจากกนั ไปตามทาง เบเวอรล์ ีบ
อกบิลลว์ า่ ตนจะยา้ ยไปอย่กู บั ป้าท่ีพอรต์ แลนด์ (Portland)
ขณะท่ีเธอกาลงั จะไปนน้ั บิลลว์ ิ่งเขา้ ไปจมุ พิตเธอแลว้ จากลา

9

วนั ท่ีฉำย: 7 กนั ยายน พ.ศ.2560

นกั แสดง
เจเดน ลเี บอรเ์ ฮอร์ รบั บท วลิ เลยี ม “บิลล”์ เดนโบรห์
บิล สการส์ กอรด์ รบั บท มนั / เพนนีไวส์
เจเมรี เรย์ เทยเ์ ลอร์ รบั บท เบนจามนิ “เบน” แฮนสค์ มั
โซเฟี ย ลลิ ลสิ รบั บท เบเวอรล์ ี “เบฟ” มารช์
ฟิ นน์ วลู ฟ์ ฮารด์ รบั บท รชิ ารด์ “ริชชี” ทอเซียร์
ไวแอต โอเลฟฟ์ รบั บท สแตนลยี ์ “สแตน” ยรู ิส
โชแซน จาคอบส์ รบั บท ไมเคิล “ไมก”์ แฮนลอน
แจ๊ก ดแี ลน เกรเซอร์ รบั บท เอดเวิรดื “เอดด”ี แคสป์ แบรก
นิโคลาส แฮมลิ ตนั รบั บท เฮนรี เบาเวอส์
แจ๊กสนั รอเบิรต์ สกอตต์ รบั บท จอรจ์ “จอรจ์ ี” เดนโบรห์

ผกู้ ำกบั
แอนดี มสั เคียตตี

10

แอนนำเบล 1

11

เร่ืองยอ่

เรอื่ งราวของแอนนาเบลเ์ กิดขนึ้ ในปี ค.ศ. 1970 เมอ่ื ผหู้ ญิง
รายหนึง่ ซือ้ มาจากรา้ นขายของเก่าเพ่ือเป็นของขวญั วนั ครบรอบ
วนั เกิดปีท่ี 28 ใหแ้ กล่ กู สาวตวั เองชื่อ ดอนนา ซึ่งเป็นนกั ศกึ ษา
พยาบาล ดอนนาพกั อยใู่ นหอพกั กบั เพื่อนรว่ มหอ้ งช่ือ แองจี้
หลงั จากนนั้ ไมน่ าน ดอนนาสงั เกตเหน็ ความผิดปกตขิ องแอนนา
เบลลว์ า่ เมือ่ เธอกลบั มาทห่ี อ้ ง บอ่ ยครง้ั ทพี่ บวา่ แขนขาของแอนนา
เบลลข์ ยบั เองได้ หรอื เปลย่ี นลกั ษณะทา่ ทาง หรอื แมแ้ ตเ่ ปลย่ี น
ที่ตงั้ เองโดยไมม่ ใี ครไปจบั หรอื ขยบั ตวั ตอ่ มาทง้ั ดอนนาและเรกจี
กพ็ บเศษกระดาษท่ีเขียนขอ้ ความแปลก ๆ ดว้ ยดินสอเป็นลายมือ
ท่ีคลา้ ยกบั ลายมือเดก็ ตกอยทู่ ่พี ืน้ หอ้ ง โดยมีขอ้ ความวา่ "ช่วยเรา
ดว้ ย" กบั "ช่วยลดู ว้ ย" จนกระท่งั วนั หนึ่ง ดอนนากลบั มาและได้
พบวา่ แอนนาเบลลอ์ ยบู่ นเตียงนอนของเธอ เธอจึงสารวจตวั ของ
แอนนาเบลลแ์ ลว้ พบรอยคลา้ ยกบั รอยเลือดติดท่ีมือและหนา้ อก
เธอจงึ ตดิ ตอ่ รา่ งทรงใหช้ ว่ ยเหลือ รา่ งทรงเมือ่ ไดท้ าพิธีแลว้ บอกวา่
แอนนาเบลลเ์ ป็นตกุ๊ ตาท่ีมวี ญิ ญาณของเดก็ ผหู้ ญิงวยั 7 ขวบ ท่ี
ชื่อ แอนนาเบลล์ ฮิกกนิ ส์ สิงสถิตอยู่ โดยเธอเสยี ชีวิตในสวนซึง่
ปัจจบุ นั เป็นที่ตงั้ ของหอพกั ของทงั้ คู่ และแอนนาเบลลช์ ื่นชอบทงั้
ดอนนาและเรกจี จงึ อยากจะขอมาอยดู่ ว้ ย สง่ิ ที่ไดฟ้ ังจากรา่ งทรง
ทาใหด้ อนนาและเรกจีรูส้ กึ สงสาร จงึ ใหแ้ อนนาเบลลม์ าอย่ดู ว้ ย

12

ดว้ ยความเตม็ ใจ แตส่ าหรบั ลู ซึ่งเป็นเพื่อนชายของทงั้ คซู่ ่ึงพกั อยู่
ในหอเดยี วกนั แตค่ นละหอ้ งกลบั ไมเ่ ช่ือเชน่ นน้ั ซ่ึงลเู คยบอกกบั
ดอนนาก่อนหนา้ นีแ้ ลว้ ถงึ ความผิดปกตขิ องแอนนาเบลล์ และ
บอกใหเ้ ธอทิง้ มนั ไปเสีย แตด่ อนนาไมเ่ ชื่อ คนื หนง่ึ ขณะท่ีนอน
หลบั ลฝู ันไปวา่ เห็นแอนนาเบลลป์ ีนขนึ้ มาบนตวั เขาและใชม้ ือบีบ
คอเขา ลสู ะดงุ้ ต่นื ขนึ้ มา เขาเชื่อวา่ น่ีไมใ่ ชเ่ ป็นเพยี งความฝนั แน่ ๆ
จงึ ตงั้ ใจจะไมเ่ อาย่งุ เกี่ยวใด ๆ กบั เรอื่ งนีอ้ กี ตอ่ มาขณะที่ทงั้ ลแู ละ
แองจีก้ าลงั วางแผนจะออกเดนิ ทางในวนั พรุง่ นี้ ในหอ้ งของดอน
นาและแองจี้ ทงั้ คกู่ ไ็ ดย้ ินเสยี งดงั มาจากหอ้ งนอนของดอนนา ทง้ั
ท่ีไมม่ ีใครหรอื อะไรอย่ใู นขณะนน้ั ลไู ดเ้ ดนิ เขา้ ไปดแู ละเหน็ แอน
นาเบลลต์ กอยทู่ ี่มมุ หนึ่งของหอ้ ง ทนั ใดนน้ั ลกู ร็ ูส้ กึ วา่ มใี ครบางคน
จอ้ งมองเขาอยจู่ ากดา้ นหลงั เมื่อลหู นั กลบั ไปก็ไมเ่ หน็ อะไร แต่
แลว้ จู่ ๆ ตวั เขาเองถกู อะไรบางอยา่ งทารา้ ย เขาทรุดลงคกุ เขา่ กบั
พืน้ ยกมือจบั หนา้ อกตวั เองแนน่ พบวา่ เสอื้ ตวั เองเป็นรอยฉีกเลก็
ๆ 7 รอย เป็นรอยทางขวาง 4 รอย และรอยตามยาวอีก 3 รอย ทกุ
รอยมลี กั ษณะเหมอื นกบั โดนเลบ็ เลก็ ๆ ขว่ น มเี ลอื ดไหลออกมา
ซิบ ๆ แตอ่ ยา่ งไรกด็ ีบาดแผลนีค้ อ่ ย ๆ จางและหายไปหมดภายใน
เวลา 2 วนั

ถึงตอนนีด้ อนนาเช่ือแลว้ วา่ สิง่ ท่ีอย่ใู นต๊กุ ตาแอนนาเบลล์
ไมน่ ่าจะใชแ่ คว่ ญิ ญาณเดก็ ผหู้ ญิง เธอจงึ ติดตอ่ ขอความ

13

ช่วยเหลือไปยงั บาทหลวงเฮแกน ซึ่งบาทหลวงเฮแกนกไ็ ดต้ ิดตอ่
ตอ่ ไปยงั บาทหลวงคกุ ซงึ่ มีอานาจเหนือกวา่ บาทหลวงคกุ ได้
ติดตอ่ ไปยงั เอด็ และลอรเ์ รน วอรเ์ รน คสู่ ามีภรรยาซึ่งเป็นนกั
ปิศาจวิทยาและนกั สบื สวนสอบสวนเร่อื งลกึ ลบั เหนือธรรมชาตทิ ่ี
มชี ่ือเสยี ง ทง้ั คเู่ ม่อื ไดเ้ ดินทางมายงั หอพกั และสมั ภาษณพ์ ดู คยุ
กบั บคุ คลทงั้ 3 จงึ ม่นั ใจวา่ สง่ิ ท่ีอย่ใู นแอนนาเบลลไ์ มใ่ ชแ่ ค่
วิญญาณเดก็ ผหู้ ญิง หากแตเ่ ป็นปิศาจรา้ ยในระดบั เดยี วกบั
ซาตาน ซงึ่ มนั ไดห้ ลอกรา่ งทรงวา่ เป็นเพียงวญิ ญาณเดก็ ผหู้ ญิงท่ี
นา่ สงสาร เพื่อที่จะมาอาศยั อย่ใู นหอพกั ตอ่ ได้ และพรอ้ มจะทา
เรอ่ื งรา้ ยแรงตอ่ ไปถงึ ขนาดฆา่ มนษุ ยไ์ ด้ โดยการครอบงาทาง
จิตใจเหย่ือผทู้ ี่มสี ภาพจิตใจออ่ นแอกวา่ โดยน่าจะเกดิ ขนึ้ ภายใน
ไมก่ ่ีสปั ดาหข์ า้ งหนา้ นีห้ ากมนั ไมไ่ ดท้ ารา้ ยหรือฆา่ ใครคนใดคน
หน่งึ หรอื ฆ่าทงั้ หมดเสยี ก่อน ท่ีสดุ แลว้ คสู่ ามภี รรยาวอรเ์ รนได้
นาเอาแอนนาเบลลก์ ลบั ไป ลอรเ์ รนเลา่ วา่ ขณะที่ทง้ั คกู่ าลงั
เดินทางกลบั โดยเอด็ เป็นผขู้ บั รถยนตย์ งั ไมท่ นั จะถึงบา้ น รถก็อยู่
ในสภาพทเี่ ริ่มควบคมุ ไมไ่ ด้ เอด็ ตอ้ งจอดรถและพรมนา้ มนตใ์ ส่
แอนนาเบลลท์ ี่วางไวท้ ่ีเบาะหลงั พรอ้ มทง้ั ทาสญั ลกั ษณร์ ูป
กางเขนเพ่ือทาการสะกด

ปัจจบุ นั ต๊กุ ตาแอนนาเบลลถ์ กู เกบ็ ไวท้ ี่พิพิธภณั ฑข์ องเอด็
และลอรเ์ รน ท่ีช่ือ พิพิธภณั ฑว์ อรเ์ รน'สออกคลั ท์ ท่ีเมอื งมอนโร รฐั

14

คอนเนตทิคตั ซง่ึ เป็นแหลง่ รวบรวมของแปลก ๆ จากท่วั โลกที่ทง้ั คู่
เชื่อวา่ มอี าถรรพ์ แอนนาเบลลถ์ กู เกบ็ ไวใ้ นตกู้ ระจกเป็นอยา่ งดี
โดยมีขอ้ ความเป็นภาษาองั กฤษเขยี นกากบั วา่ "เตอื นดว้ ย
ความหวงั ดี หา้ มเปิดโดยเดด็ ขาด" ติดอยู่ ซง่ึ ลอรเ์ รนบอกวา่ เธอ
ไมส่ ามารถที่จะจอ้ งมองแอนนาเบลลโ์ ดยตรงไดเ้ ลย มเี รือ่ งเลา่ กนั
วา่ มชี ายหนมุ่ คนหนงึ่ ไดล้ องดีไปแคะกระจกตเู้ กบ็ แอนนาเบลล์
ซ่งึ ถือวา่ เป็นการรบกวน ปรากฏวา่ หลงั จากเขากลบั ออกไปเพียง
3 ช่วั โมง กป็ ระสบอบุ ตั เิ หตรุ ถจกั รยานยนตท์ ี่เจา้ ตวั เป็นผขู้ บั ชน
กบั ตน้ ไม้ เสยี ชีวติ ทนั ที

15

วนั ที่ฉาย

11 สงิ หาคม พ.ศ.2560

นกั แสดง
สเตฟานี ซิกแมน รบั บท ชารล์ อตต์
ทาลีธา เบตแมน รบั บท เจนิซ
ลลู ู วลิ สนั รบั บท ลินดา
แอนโทนี ลาพาเกลยี รบั บท ซามเู อล มลั ลนิ ส์
มแิ รนดา ออตโท รบั บท เอศเอร์ มนั ลินส์
ฟิ ลลิปปา เคาลธ์ ารด์ รบั บท แนนซี
เกรซ ฟลุ ตนั รบั บท แครอล
ลลู ู ซาฟราน รบั บท เทียรน์ ีย์
เทยเ์ ลอร์ บคั รบั บท เคต
ซามารา ลี รบั บท แอนนาเบล “บี” มลั ลนิ ส์
มารก์ แบรมฮอลล์ รบั บท บาทหลวงแมสซีย์

16

แอดมั บารต์ ลยี ์ รบั บท เจา้ หนา้ ที่ฟลุ เลอร์
อลิเซีย เวลา-ไบเลย์ รบั บท อวิ ลิ เอสเธอร์ มลั ลินส์
ลอตตา ลอสเทน รบั บท ตวั แทนการรบั เลยี้ งบตุ รบญุ ธรรม
โจเซฟ บีชารา รบั บท แอนนาเบลล์ ดีมอน
ไบรอนั ฮาว รบั บท พีต ฮกิ กนิ ส์
เคอรรร์ ี โอแมลลยี ์ รบั บท ชารอน ฮิกกินส์
แอนนาเบลล์ วอลลสิ รบั บท มอี า ฟอรม์ (รบั เชญิ )
วอรด์ ฮอรต์ นั รบั บท จอหน์ ฟอรม์ (รบั เชญิ )

ผกู้ ำกบั

เดวิด เอฟ แซนดเ์ บิรก์

17

เดอะนนั

18

เรื่องยอ่

อำรำมนกั บุญคำร์ทำ (Saint Cartha's
monastery) ในโรมำเนีย เดิมเป็นปรำสำทท่ีดยกุ
(duke) คนหน่ึงสร้ำงข้ึนในสมยั กลำง ดยกุ คนน้ีหลงใหลใน
ไสยศำสตร์ และอญั เชิญปิ ศำจตนหน่ึงข้ึนมำจำกนรกผำ่ นทำงรอย
แตกบนพน้ื สุสำนใตด้ ินที่ปรำสำท ปิ ศำจตนน้นั คือ แว
ลแลก (Valak) แต่ศำสนจกั รนำกำลงั บุกเขำ้ จบั ดยกุ ประหำร
เอำเครื่องรำงที่มีพระโลหิตพระคริสตม์ ำปิ ดผนึกรอยแตกบนพ้นื
สุสำน ขงั ปิ ศำจไวใ้ นหอ้ งน้นั ไดส้ ำเร็จ แลว้ แปรปรำสำทเป็น
อำรำมแมช่ ี มอบหนำ้ ท่ีใหส้ วดขงั ปิ ศำจไวต้ ลอดมำ เหตุกำรณ์
ดำเนินต่อมำโดยสงบจนสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง ระเบิดลง ผนึก
แตกออก ปิ ศำจเลด็ รอดออกมำได้

ใน ค.ศ. 1952 แม่ชีสองคนพยำยำมจะเขำ้ อุโมงคใ์ ต้
อำรำมไปหำพระสำรีริกธำตุเก่ำแก่เพอื่ นำพระโลหิตมำผนึกปิ ศำจ
ไวด้ งั เดิม แต่ถูกปิ ศำจซ่ึงแปลงตนเป็นแม่ชีออกจู่โจม เหลือรอดมำ
ไดค้ นเดียว คือ ภคินีวกิ ทอเรีย (Sister Victoria) ทว่ำ
ปิ ศำจพยำยำมเขำ้ สิงร่ำงแมช่ ีวกิ ทอเรียเพอ่ื ใชท้ ำชว่ั ต่ำง ๆ วกิ ทอ
เรียจึงแขวนคอตำย เฟรนชี (Frenchie) ชำวบำ้ นท่ีนำเสบียง
มำส่งอำรำม พบศพเขำ้ ทำใหส้ ำนกั พระสนั ตะปำปำทรำบเรื่อง

19

และสงั่ บำทหลวงเบิร์ก (Burke) เดินทำงไปสืบสวนพร้อมกบั
แม่ชีฝึกหดั ชื่อ ภคินีไอรีน (Sister Irene)

บำทหลวงเบิร์กและแม่ชีไอรีนไปพบเฟรนชีท่ีโรมำเนีย เฟ
รนชีพำท้งั สองไปดูศพแมช่ ีวกิ ทอเรียท่ีอำรำม พวกเขำพบหวั หนำ้
แมช่ ีซ่ึงยนิ ดีใหค้ นท้งั สำมพกั อยไู่ ดห้ น่ึงคืน ส่วนเฟรนชีเดินทำง
กลบั ไปพกั ที่บำ้ นตนเองในหมบู่ ำ้ น แต่ปิ ศำจจู่โจมเขำ เขำหนีรอด
มำได้ ส่วนเบิร์กกเ็ ลำ่ ใหไ้ อรีนฟังเร่ืองที่เขำเคยไล่ผใี หเ้ ด็กชำยผู้
หน่ึงนำม แดเนียล (Daniel) แต่กำรไล่ผที ำใหแ้ ดเนียลบำด
เจบ็ สำหสั กลำยเป็นตรำบำปในใจเขำมำนบั แต่น้นั ไอรีนเองก็
เปิ ดเผยวำ่ ตอนเป็นเดก็ เคยเห็นแมช่ ีบ่อยคร้ังในนิมติ ทำใหศ้ ำสน
จกั รสนใจในตวั เธอ เวลำน้นั ปิ ศำจแปลงเป็นแดเนียลมำลอ่ ลวง
หลวงพ่อเบิร์กออกไปฝังท้งั เป็นในสุสำน แต่ไอรีนมำช่วยไวไ้ ด้
ทนั

เบิร์กกบั ไอรีนกลบั ถึงอำรำมในเชำ้ ต่อมำ แต่แมช่ ีไอรีนผู้
เดียวที่เขำ้ ไปขำ้ งในไดเ้ พรำะเป็นเขตหวงหำ้ ม ไอรีนพบแมช่ ีคน
อื่น ๆ ซ่ึงเล่ำใหฟ้ ังวำ่ กำลงั ผลดั กนั สวดปัดเป่ ำผรี ้ำยไปจำกอำรำม
แห่งน้ี และภคินีโออำนำ (Sister Oana) ก็เลำ่ ควำมเป็นมำ
ของอำรำมใหฟ้ ัง ไอรีนจึงร่วมสวดดว้ ยหลงั จำกถกู ปิ ศำจทำร้ำย
แต่ไมน่ ำนกพ็ บวำ่ แม่ชีท้งั หลำยในอำรำมน้ีตำยหมดแลว้ ท่ีจริง
ตนเองสวดอยคู่ นเดยี วตลอดมำ คร้ันเฟรนชีเดินทำงกลบั มำอำรำม

20

คนท้งั สำมก็ต้งั ขอ้ สรุปกนั ว่ำ จะหยดุ แวลแลกไดโ้ ดยใชพ้ ระโลหิต
พระคริสตม์ ำปิ ดผนึกสุสำนไวเ้ หมอื นก่อน พวกเขำจึงเขำ้ อโุ มงค์
ไปหำพระโลหิต ปิ ศำจเขำ้ สิงไอรีน แต่เฟรนชีเอำพระโลหิตละเลง
บนใบหนำ้ ไอรีน ขบั ไลป่ ิ ศำจออกไปจำกร่ำงไอรีนสำเร็จ ปิศำจ
บนั ดำลใหน้ ้ำท่วมหอ้ งที่พวกเขำอยู่ ขณะท่ีปิ ศำจพยำยำมจบั ไอรี
นกดน้ำใหต้ ำยน้นั เอง ไอรีนด่ืมพระโลหิตที่ถืออยใู่ นมอื แลว้ บว้ น
ใส่ใบหนำ้ ปิ ศำจ พระโลหิตไหลนองท่วมพ้นื หอ้ ง ปิ ดผนึกประตู
นรกไวด้ งั เดิม แต่ทจ่ี ริงแลว้ ปิ ศำจเขำ้ สิงร่ำงเฟรนชีไวท้ นั โดยที่
เบิร์กและไอรินมลิ ว่ งรู้เลย และเฟรนชีก็เปิ ดเผยวำ่ ช่ือจริงของตนก็
คือ เมำริซ (Maurice)

ยสี่ ิบปี ใหห้ ลงั ณ หอ้ งประชุมมหำวิทยำลยั แห่งหน่ึง แคโร
ลนิ เพอร์รอน (Carolyn Perron) ชมเอด กบั ลอร์เรน
วอร์เรน (Ed and Lorraine Warren) นำเสนอ
ภำพกำรไลผ่ ใี หช้ ำยผหู้ น่ึงนำมวำ่ เมำริซ ในภำพน้นั เมำริซยดึ
ตวั ลอร์เรนไว้ ทำใหล้ อร์เรนเห็นภำพกำรตำยของเอดในนิมติ
นำไปสู่กำรสืบสวนใน คนเรียกผี 2 ซ่ึงเอดกบั ลอร์เรนส่งปิ ศำจ
แวลแลกกลบั สู่อเวจี

21

วนั ท่ีฉำย
7 กนั ยายน พ.ศ.2561

นกั แสดง
ไทส์ซ่ำ ฟำร์มิกำ
เดเมยี น บิชีร์
บอนนี่ แอรอนส์
โจนำส โบลเกต์
วีรำ ฟำร์มกิ ำ
ชำร์ลอ็ ตต์ โฮป
องิ กริต บิซู
แพทริก วลิ สนั

ผกู้ ำกบั
เจมส์ วาน

22

เบิรด์ บอ็ ก

23

เร่ืองยอ่
มาโลร่ี หญิงสาวจิตรกรทอ้ งแก่คนหนง่ึ ไดอ้ อกไปตรวจครรภก์ บั
พ่ีสาวแตห่ ลงั จากตรวจครรภเ์ สรจ็ ทง้ั คกู่ ข็ บั รถกลบั บา้ นแตด่ นั เกดิ
เหตกุ ารณแ์ ปลกๆขนึ้ เพราะอย่ดู ีๆ ทกุ คนก็คอ่ ยๆฆ่าตวั ตายไปที
ละคนและหลงั จากนนั้ มาโลร่จี ึงไดร้ บั การชว่ ยเหลือจากบา้ นหลงั
หนงึ่ เพื่ออย่อู าศยั และมาโลร่กี ไ็ ดร้ ูว้ า่ มีอะไรบางอยา่ งอยขู่ า้ งนอก
และถา้ เกิดมองมนั จะ ตอ้ ง ตาย

วนั ท่ีฉำย
ฉายในเนต็ ฟิก

นกั แสดง
Trine Dyrholm

Jesper Winge Leisner

Anders Thomas Jensen

Paprika Steen

ผกู้ ำกบั
Susanne Bier

24


Click to View FlipBook Version