The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yokkiejiminnie, 2019-11-29 03:37:41

W1-24852

Horror Moive

HORROR … MOVIES

By Mjjkคำนำ

หนงั สือเลม่ นีผ้ เู้ ขียนมคี วามตงั้ ใจใหเ้ ป็นหนงั สืออธิบายถงึ หนงั
แนวสยองขวญั ที่ผเู้ ขยี นช่ืนชอบเป็นพิเศษจานวน 5 เร่ืองดว้ ยกนั
ซึง่ จะถือเป็นการนาเสนอหนงั เร่อื งตา่ งๆใหผ้ อู้ า่ นที่มีความชื่อชอบ
หนงั แนวนีเ้ ช่นกนั

MjjkContents

แสงกระสือ.............................................................................. 1
เร่อื งยอ่ ...................................................................................... 2
วนั ท่ฉี าย..................................................................................... 3
นกั แสดง..................................................................................... 3
ผกู้ ากบั ...................................................................................... 3

อทิ โผล่จำกนรก ....................................................................... 4
เร่อื งย่อ ...................................................................................... 5
วนั ทีฉ่ ำย..................................................................................... 9
นกั แสดง..................................................................................... 9
ผกู้ ากบั ...................................................................................... 9

แอนนำเบล 1.......................................................................... 10
เรอ่ื งย่อ .................................................................................... 11
วนั ท่ฉี าย................................................................................... 15
นกั แสดง................................................................................... 15
ผกู้ ากบั .................................................................................... 16

เดอะนนั ................................................................................ 17เรอ่ื งยอ่ .................................................................................... 18
วนั ท่ฉี าย................................................................................... 21
นกั แสดง................................................................................... 21
ผกู้ ากบั .................................................................................... 21
เบริ ด์ บอ็ ก .............................................................................. 22
เรอ่ื งยอ่ .................................................................................... 23
วนั ท่ฉี าย................................................................................... 23
นกั แสดง................................................................................... 23
ผกู้ ากบั .................................................................................... 23
อา้ งองิ .................................................................................. 24

1

แสงกระสือ

2

เร่อื งย่อ
หญิงสาวแรกรุน่ ในหมบู่ า้ นอนั ห่างไกลคน้ พบวา่ แทจ้ ริงแลว้ เธอ
ไมใ่ ช่มนษุ ยเ์ หมือนคนอ่ืน แตส่ บื เชือ้ สายมาจาก เผา่ พนั ธเุ์ ก่าแก่
ในตานานท่ีถ่ายทอดกนั ผา่ นทางนา้ ลาย มเี พียงเดก็ หนมุ่ คนเดียว
ในหมบู่ า้ นท่ีรูค้ วามจริงและพยายามปกปอ้ งเธอจากการไลล่ า่
ของชาวบา้ นที่หวาดกลวั ผกี ระสอื ความใกลช้ ิดของทง้ั สองเริม่ กอ่
ตวั ขนึ้ เป็นความรกั ขณะท่ีอสรู กายอกี สายพนั ธหุ์ น่งึ กต็ อ้ งการ
หวั ใจของเธอเพ่ือความเป็นอมตะ หนทางท่ีเธอจะอยู่รอดคอื หนี
ออกจากหมบู่ า้ นหรอื เผชิญหนา้ กบั ศตั รูท่ีตามลา่ เธอ สนิ้ สดุ จน
สดุ ทา้ ย อสรู ไดต้ ายลงจากพระผทู้ ี่บวชใหภ้ รรยาของตนเป็นการ
ทนแทน ที่ทิง้ ภรรยาไวเ้ พียงลาพงั ในบา้ นรา้ งท่ีมีกลอ่ งใบขนาด
ใหญ่ เขาทาการปิดฝาแลว้ นาโซมาลอ็ กไว้ แตเ่ ธอหลดุ ออกมา
พรอ้ มพบกบั เดก็ หญิงเธอจงึ จบู เดก็ ผหู้ ญิงคนนน้ั จนเธอเป็น
กระสอื เชน่ กนั เม่ืออสรู ตาย หญิงสาววยั แรกรุน่ กบั คนท่ีเธอรกั ไป
ที่แมน่ า้ เพื่อขา้ มฝ่ังไปท่พี ระนคร แตช่ าวบา้ นตามมาทนั และไดย้ ิง
ไปที่หนา้ ผากเธอ เธอจงึ เสียชีวติ ลงในท่ีสดุ

3

วนั ทฉ่ี าย
14 มนี าคม พ.ศ.2562
นกั แสดง

-ภัณฑิรา พิพธิ ยากร รบั บท สาย
-โอบนธิ ิ ววิ รรธนวรางค์ รบั บท นอ้ ย
-สพล อศั วม่นั คง รบั บท เจิด
-สรุ ศักดิ์ วงษ์ไทย รบั บท ทดั
-สหสั ชัย ชมุ รุม รบั บท พอ่ ของสาย
-สหจกั ร บณุ ธนกจิ รบั บท พ่อของเจิด
-ศศธิ ร พานิชนก รบั บท นวล
-ดารนิ า บญุ ชู รบั บท ทิง้

ผกู้ ากบั
สทิ ธิศิริ มงคลศริ ิ

4

อิท โผล่จำกนรก

5

เร่อื งยอ่

เดือนตลุ าคม ค.ศ. 1988 บิลล์ เดนโบรห์ (Bill
Denbrough) ทาเรือกระดาษใหน้ อ้ งชายวยั เจด็ ปีชื่อ จอรจ์ ี เดน
โบรห์ (Georgie Denbrough) จอรจ์ ีนาเรือไปลอยเลน่ ฝนชะเรอื
ไหลลงรอ่ งระบายนา้ ขณะที่จอรจ์ กี าลงั งมเรอื ขนึ้ มานนั้ ตวั ตลก
โผลข่ นึ้ มาแนะนาตวั เองวา่ ชื่อ เพนนีไวสต์ วั ตลกเตน้
ระบา (Pennywise the Dancing Clown) ตวั ตลกลอ่ หลอกให้
จอรจ์ ีลว้ งลงมาเอาเรอื แลว้ เอาฟันอนั แหลมคมกดั แขนจอรจ์ ีขาด
กอ่ นลากจอรจ์ ีลงรอ่ งหายไป

ฤดรู อ้ นปีถดั มา บิลลก์ บั ผองเพื่อน ประกอบดว้ ย รชิ ชี ทอ
เซียร์ (Richie Tozier), เอดดี แคสป์ แบรก (Eddie Kaspbrak),
กบั สแตน ยรู สิ (Stan Uris) มเี ร่อื งกบั กลมุ่ อนั ธพาลของเฮนรี เบา
เวอส์ (Henry Bowers) บิลลเ์ องยงั คงเป็นกงั วลกบั การหายตวั ไป
ของนอ้ งชายและการถกู ทอดทงิ้ จากบิดามารดา เขาเช่ือวา่ นอ้ ง
ยงั มชี ีวติ อยู่ วนั หนึง่ ไดข้ า่ ววา่ รา่ งของนอ้ งชายอาจถกู พดั พาลงสู่
แอง่ นา้ ชื่อ แบรเ์ รนส์ (Barrens) จงึ ชวนเพ่ือนออกตามหา เวลานน้ั
เบน แฮนสค์ มั (Ben Hanscom) นกั เรยี นใหมใ่ นโรงเรยี นของบิลล์
ถกู กลมุ่ ของเฮนรีไลล่ า่ ว่ิงหนีไปถึงแอง่ แบรเ์ รนส์ และพบกบั กลมุ่
ของบิลล์ พวกเขาเจอรองเทา้ ของเดก็ หญิงคนหนงึ่ ซงึ่ หายตวั ไป

6

สว่ นแพทริก ฮอกสเ์ ทตเทอร์ (Patrick Hockstetter) หน่งึ ในกลมุ่
ของเฮนรี ถกู ตวั ตลกเพนนีไวสฆ์ ่าในรอ่ งระบายนา้ ขณะตามลา่ หา
เบน

เบนเขา้ กลมุ่ ของบิลล์ เขาพบวา่ หลายรอ้ ยปีมาแลว้ เดก็
ในเมอื งนีห้ ายไปตวั อยา่ งไรร้ อ่ งรอยเสมอ ตอ่ มา เบเวอรล์ ี มารช์
(Beverly Marsh) เดก็ หญิงท่ีถกู บิดาคกุ คามทางเพศ และไมม่ ี
ใครคบหาเพราะขา่ วลอื วา่ เป็นหญิงสาสอ่ น มาเขา้ กล่มุ ดว้ ย ทงั้
เบนและบิลลค์ อ่ ย ๆ ตกหลมุ หลงรกั เบเวอรล์ ี นอกจากนี้ กลมุ่ ยงั
ไดส้ มาชิกใหม่ คอื ไมก์ แฮนลอน (Mike Hanlon) หลงั จากชว่ ย
เขาจากการกอ่ กวนของเฮนรี กลมุ่ นีเ้ รยี กตวั เองวา่ "ชมรมคนขแี้ พ"้
(The Losers Club)

ไมน่ าน ชมรมคนขแี้ พต้ อ้ งเผชิญเรอ่ื งประหลาดหลาย
ประการ เชน่ เจอเพนนีไวส์ เจอผขี องจอรจ์ ี เจอเดก็ หวั ขาด เจอ
นา้ พเุ ลอื ด เจอชายโรคเรอื้ น เจอภาพเขยี นมชี ีวติ และเหน็ บิดา
มารดาของไมกถ์ กู เผาทง้ั เป็น จึงเชื่อวา่ พวกเขาถกู สง่ิ เหนือ
ธรรมชาตหิ ลอกหลอนอยู่ ตง้ั ชื่อวา่ "มนั " (It) โดยสนั นิษฐานวา่
"มนั " จะปรากฏตวั เป็นอะไรกต็ ามที่พวกเขาหวาดกลวั และจะต่ืน
ขนึ้ ทกุ 27 ปีเพื่อมากนิ เดก็ เป็นอาหาร ก่อนกลบั ไปจาศลี แลว้ ตื่น
ขนึ้ มาทาเชน่ นใี้ หมว่ นเวยี นไป

7

ชมรมคนขแี้ พต้ ดิ ตามเร่ืองดงั กลา่ วไปจนพบบา้ นรา้ งที่
ถนนเนลโบลต์ 29 (29 Neibolt Street) และถกู ตวั ตลกเพนนีไวส์
จโู่ จมจนแตกหนกี นั ไปคนละทาง แตพ่ วกเขา้ รวมตวั กนั ใหมไ่ ด้
แลว้ เอาของแหลมตอกศีรษะเพนนีไวส์ ตวั ตลกเพนนีไวสห์ ลบหนี
ไปได้ พวกเขาตดั สนิ ใจแยกทางกนั มีแตเ่ ดก็ ชายบิลลก์ บั เดก็ หญิง
เบเวอรล์ ที ต่ี กลงใจจะไปเผชิญหนา้ กบั เพนนีไวส์

หลายสปั ดาหต์ อ่ มา เบเวอรล์ ีถกู เพนนีไวสพ์ าตวั ไป ชมรม
คนขแี้ พจ้ งึ รวมตวั กนั ใหม่ แลว้ พากนั ไปบา้ นรา้ งท่ีถนนเนลโบลต์
29 เพราะเช่ือวา่ เพนนีไวสอ์ ย่ทู ่ีน่นั ณ ท่นี นั้ พวกเขาถกู เฮนรโี จมตี
ไมกส์ กู้ ลบั และผลกั เฮนรตี กบอ่ นา้ ตาย ชมรมคนขแี้ พอ้ อกติดตาม
หาเบเวอรล์ ตี อ่ โดยลงไปหาในรอ่ งระบายนา้ ใตด้ นิ พบวา่ เป็นรงั
ลบั ของเพนนีไวส์ มซี ากศพเดก็ ที่มนั จบั กินกองเป็นภเู ขา เพนนี
ไวสแ์ ปลงรา่ งเป็นจอรจ์ ีมาหาบิลล์ บิลลร์ ตู้ วั แตก่ ็ถกู เพนนีไวสจ์ บั
เป็นตวั ประกนั เพนนีไวสเ์ สนอวา่ จะไวช้ ีวติ เดก็ คนอ่ืน ๆ ถา้ ยอม
ใหม้ นั เอาตวั บิลลไ์ ว้ เดก็ ๆ ในชมรมคนขแี้ พไ้ มย่ อมดว้ ยเพราะเห็น
คณุ คา่ ของมิตรภาพ พวกเขาช่วยกนั ตอ่ สกู้ บั เพนนีไวสจ์ นมนั ลา่
ถอยไป บิลลเ์ มื่อเหน็ สภาพศพในรอ่ งนา้ ก็ทาใจไดว้ า่ นอ้ งชายคง
เสียชีวติ แลว้ เพื่อน ๆ กเ็ ขา้ มาปลอบโยนเขาใหใ้ ชช้ ีวิตตอ่ ไป

8

เมอ่ื สนิ้ ฤดรู อ้ นนน้ั ชาวชมรมคนขแี้ พก้ รดี เลือดสาบานกนั
วา่ เม่ือโตแลว้ ถา้ เพนนีไวสก์ ลบั มา พวกเขาจะมารว่ มกนั สกู้ บั มนั
อกี ครง้ั ครนั้ แลว้ ตา่ งคนตา่ งกแ็ ยกจากกนั ไปตามทาง เบเวอรล์ ีบ
อกบิลลว์ า่ ตนจะยา้ ยไปอย่กู บั ป้าท่ีพอรต์ แลนด์ (Portland)
ขณะท่ีเธอกาลงั จะไปนน้ั บิลลว์ ิ่งเขา้ ไปจมุ พิตเธอแลว้ จากลา

9

วนั ท่ีฉำย

7 กนั ยายน พ.ศ.2560

นกั แสดง
เจเดน ลเี บอรเ์ ฮอร์ รบั บท วลิ เลยี ม “บิลล”์ เดนโบรห์
บิล สการส์ กอรด์ รบั บท มนั / เพนนีไวส์
เจเมรี เรย์ เทยเ์ ลอร์ รบั บท เบนจามิน “เบน” แฮนสค์ มั
โซเฟี ย ลิลลสิ รบั บท เบเวอรล์ ี “เบฟ” มารช์
ฟิ นน์ วลู ฟ์ ฮารด์ รบั บท รชิ ารด์ “รชิ ชี” ทอเซยี ร์
ไวแอต โอเลฟฟ์ รบั บท สแตนลยี ์ “สแตน” ยรู สิ
โชแซน จาคอบส์ รบั บท ไมเคลิ “ไมก”์ แฮนลอน
แจ๊ก ดีแลน เกรเซอร์ รบั บท เอดเวิรืด “เอดดี” แคสป์ แบรก
นิโคลาส แฮมลิ ตนั รบั บท เฮนรี เบาเวอส์
แจ๊กสนั รอเบิรต์ สกอตต์ รบั บท จอรจ์ “จอรจ์ ี” เดนโบรห์
ผกู้ ากบั
แอนดี มสั เคียตตี

10

แอนนำเบล 1

11

เร่อื งยอ่

เรอื่ งราวของแอนนาเบลเ์ กิดขนึ้ ในปี ค.ศ. 1970 เม่อื ผหู้ ญิง
รายหน่ึงซือ้ มาจากรา้ นขายของเก่าเพ่ือเป็นของขวญั วนั ครบรอบ
วนั เกิดปีท่ี 28 ใหแ้ กล่ กู สาวตวั เองชื่อ ดอนนา ซ่ึงเป็นนกั ศกึ ษา
พยาบาล ดอนนาพกั อยใู่ นหอพกั กบั เพื่อนรว่ มหอ้ งชื่อ แองจี้
หลงั จากนนั้ ไมน่ าน ดอนนาสงั เกตเหน็ ความผดิ ปกติของแอนนา
เบลลว์ า่ เมอื่ เธอกลบั มาทห่ี อ้ ง บอ่ ยครง้ั ทพี่ บวา่ แขนขาของแอนนา
เบลลข์ ยบั เองได้ หรอื เปลยี่ นลกั ษณะทา่ ทาง หรือแมแ้ ตเ่ ปลีย่ น
ที่ตง้ั เองโดยไมม่ ใี ครไปจบั หรอื ขยบั ตวั ตอ่ มาทงั้ ดอนนาและเรกจี
ก็พบเศษกระดาษท่ีเขียนขอ้ ความแปลก ๆ ดว้ ยดินสอเป็นลายมือ
ท่ีคลา้ ยกบั ลายมือเดก็ ตกอยทู่ ่พี ืน้ หอ้ ง โดยมีขอ้ ความวา่ "ช่วยเรา
ดว้ ย" กบั "ช่วยลดู ว้ ย" จนกระท่งั วนั หนึ่ง ดอนนากลบั มาและได้
พบวา่ แอนนาเบลลอ์ ยบู่ นเตียงนอนของเธอ เธอจึงสารวจตวั ของ
แอนนาเบลลแ์ ลว้ พบรอยคลา้ ยกบั รอยเลือดติดที่มือและหนา้ อก
เธอจงึ ติดตอ่ รา่ งทรงใหช้ ว่ ยเหลอื รา่ งทรงเมอ่ื ไดท้ าพิธีแลว้ บอกวา่
แอนนาเบลลเ์ ป็นตกุ๊ ตาท่ีมวี ญิ ญาณของเดก็ ผหู้ ญิงวยั 7 ขวบ ท่ี
ช่ือ แอนนาเบลล์ ฮิกกนิ ส์ สิงสถิตอยู่ โดยเธอเสียชีวิตในสวนซ่งึ
ปัจจบุ นั เป็นที่ตงั้ ของหอพกั ของทงั้ คู่ และแอนนาเบลลช์ ่ืนชอบทงั้
ดอนนาและเรกจี จงึ อยากจะขอมาอยดู่ ว้ ย สิ่งที่ไดฟ้ ังจากรา่ งทรง
ทาใหด้ อนนาและเรกจีรูส้ กึ สงสาร จงึ ใหแ้ อนนาเบลลม์ าอยดู่ ว้ ย

12

ดว้ ยความเตม็ ใจ แตส่ าหรบั ลู ซึ่งเป็นเพื่อนชายของทง้ั คซู่ ึ่งพกั อยู่
ในหอเดยี วกนั แตค่ นละหอ้ งกลบั ไมเ่ ช่ือเชน่ นน้ั ซ่ึงลเู คยบอกกบั
ดอนนากอ่ นหนา้ นีแ้ ลว้ ถงึ ความผดิ ปกตขิ องแอนนาเบลล์ และ
บอกใหเ้ ธอทิง้ มนั ไปเสยี แตด่ อนนาไมเ่ ช่ือ คนื หนง่ึ ขณะที่นอน
หลบั ลฝู ันไปวา่ เหน็ แอนนาเบลลป์ ีนขนึ้ มาบนตวั เขาและใชม้ ือบีบ
คอเขา ลสู ะดงุ้ ต่ืนขนึ้ มา เขาเช่ือวา่ น่ีไมใ่ ชเ่ ป็นเพยี งความฝนั แน่ ๆ
จงึ ตงั้ ใจจะไมเ่ อายงุ่ เกี่ยวใด ๆ กบั เรือ่ งนีอ้ กี ตอ่ มาขณะท่ีทงั้ ลแู ละ
แองจีก้ าลงั วางแผนจะออกเดนิ ทางในวนั พรุง่ นี้ ในหอ้ งของดอน
นาและแองจี้ ทงั้ คกู่ ็ไดย้ ินเสียงดงั มาจากหอ้ งนอนของดอนนา ทงั้
ท่ีไมม่ ีใครหรอื อะไรอยใู่ นขณะนน้ั ลไู ดเ้ ดินเขา้ ไปดแู ละเหน็ แอน
นาเบลลต์ กอย่ทู ี่มมุ หน่งึ ของหอ้ ง ทนั ใดนน้ั ลกู ็รูส้ กึ วา่ มใี ครบางคน
จอ้ งมองเขาอย่จู ากดา้ นหลงั เมื่อลหู นั กลบั ไปก็ไมเ่ หน็ อะไร แต่
แลว้ จู่ ๆ ตวั เขาเองถกู อะไรบางอยา่ งทารา้ ย เขาทรุดลงคกุ เขา่ กบั
พืน้ ยกมือจบั หนา้ อกตวั เองแนน่ พบวา่ เสอื้ ตวั เองเป็นรอยฉีกเลก็
ๆ 7 รอย เป็นรอยทางขวาง 4 รอย และรอยตามยาวอกี 3 รอย ทกุ
รอยมลี กั ษณะเหมอื นกบั โดนเลบ็ เลก็ ๆ ขว่ น มเี ลือดไหลออกมา
ซิบ ๆ แตอ่ ยา่ งไรกด็ ีบาดแผลนีค้ อ่ ย ๆ จางและหายไปหมดภายใน
เวลา 2 วนั

ถึงตอนนีด้ อนนาเชื่อแลว้ วา่ สงิ่ ที่อย่ใู นตกุ๊ ตาแอนนาเบลล์
ไมน่ ่าจะใช่แคว่ ญิ ญาณเดก็ ผหู้ ญิง เธอจงึ ตดิ ตอ่ ขอความ

13

ชว่ ยเหลือไปยงั บาทหลวงเฮแกน ซึ่งบาทหลวงเฮแกนกไ็ ดต้ ิดตอ่
ตอ่ ไปยงั บาทหลวงคกุ ซง่ึ มอี านาจเหนือกวา่ บาทหลวงคกุ ได้
ตดิ ตอ่ ไปยงั เอด็ และลอรเ์ รน วอรเ์ รน คสู่ ามภี รรยาซึ่งเป็นนกั
ปิศาจวิทยาและนกั สบื สวนสอบสวนเรอื่ งลกึ ลบั เหนือธรรมชาตทิ ่ี
มีช่ือเสยี ง ทงั้ คเู่ ม่อื ไดเ้ ดนิ ทางมายงั หอพกั และสมั ภาษณพ์ ดู คยุ
กบั บคุ คลทงั้ 3 จงึ ม่นั ใจวา่ ส่งิ ท่ีอยใู่ นแอนนาเบลลไ์ มใ่ ชแ่ ค่
วญิ ญาณเดก็ ผหู้ ญิง หากแตเ่ ป็นปิศาจรา้ ยในระดบั เดยี วกบั
ซาตาน ซ่ึงมนั ไดห้ ลอกรา่ งทรงวา่ เป็นเพียงวิญญาณเดก็ ผหู้ ญิงท่ี
นา่ สงสาร เพ่ือที่จะมาอาศยั อยใู่ นหอพกั ตอ่ ได้ และพรอ้ มจะทา
เรอ่ื งรา้ ยแรงตอ่ ไปถึงขนาดฆ่ามนษุ ยไ์ ด้ โดยการครอบงาทาง
จิตใจเหย่ือผทู้ ี่มีสภาพจิตใจออ่ นแอกวา่ โดยน่าจะเกดิ ขนึ้ ภายใน
ไมก่ ี่สปั ดาหข์ า้ งหนา้ นีห้ ากมนั ไมไ่ ดท้ ารา้ ยหรือฆา่ ใครคนใดคน
หนง่ึ หรือฆ่าทงั้ หมดเสยี กอ่ น ที่สดุ แลว้ คสู่ ามีภรรยาวอรเ์ รนได้
นาเอาแอนนาเบลลก์ ลบั ไป ลอรเ์ รนเลา่ วา่ ขณะที่ทงั้ คกู่ าลงั
เดนิ ทางกลบั โดยเอด็ เป็นผขู้ บั รถยนตย์ งั ไมท่ นั จะถึงบา้ น รถก็อยู่
ในสภาพทเี่ รม่ิ ควบคมุ ไมไ่ ด้ เอด็ ตอ้ งจอดรถและพรมนา้ มนตใ์ ส่
แอนนาเบลลท์ ี่วางไวท้ ี่เบาะหลงั พรอ้ มทง้ั ทาสญั ลกั ษณร์ ูป
กางเขนเพ่ือทาการสะกด

ปัจจบุ นั ตกุ๊ ตาแอนนาเบลลถ์ กู เกบ็ ไวท้ ่ีพิพิธภณั ฑข์ องเอด็
และลอรเ์ รน ท่ีช่ือ พิพิธภณั ฑว์ อรเ์ รน'สออกคลั ท์ ทเี่ มืองมอนโร รฐั

14

คอนเนตทิคตั ซง่ึ เป็นแหลง่ รวบรวมของแปลก ๆ จากท่วั โลกที่ทง้ั คู่
เชื่อวา่ มอี าถรรพ์ แอนนาเบลลถ์ กู เกบ็ ไวใ้ นตกู้ ระจกเป็นอยา่ งดี
โดยมีขอ้ ความเป็นภาษาองั กฤษเขียนกากบั วา่ "เตอื นดว้ ย
ความหวงั ดี หา้ มเปิดโดยเดด็ ขาด" ตดิ อยู่ ซง่ึ ลอรเ์ รนบอกวา่ เธอ
ไมส่ ามารถที่จะจอ้ งมองแอนนาเบลลโ์ ดยตรงไดเ้ ลย มเี รอื่ งเลา่ กนั
วา่ มชี ายหนมุ่ คนหนงึ่ ไดล้ องดีไปแคะกระจกตเู้ กบ็ แอนนาเบลล์
ซ่งึ ถือวา่ เป็นการรบกวน ปรากฏวา่ หลงั จากเขากลบั ออกไปเพียง
3 ช่วั โมง กป็ ระสบอบุ ตั เิ หตรุ ถจกั รยานยนตท์ ี่เจา้ ตวั เป็นผขู้ บั ชน
กบั ตน้ ไม้ เสยี ชีวติ ทนั ที

15

วนั ทฉ่ี าย

11 สงิ หาคม พ.ศ.2560

นกั แสดง
สเตฟานี ซิกแมน รบั บท ชารล์ อตต์
ทาลีธา เบตแมน รบั บท เจนิซ
ลลู ู วิลสนั รบั บท ลินดา
แอนโทนี ลาพาเกลยี รบั บท ซามเู อล มลั ลนิ ส์
มแิ รนดา ออตโท รบั บท เอศเอร์ มนั ลินส์
ฟิ ลลปิ ปา เคาลธ์ ารด์ รบั บท แนนซี
เกรซ ฟลุ ตนั รบั บท แครอล
ลลู ู ซาฟราน รบั บท เทียรน์ ีย์
เทยเ์ ลอร์ บคั รบั บท เคต
ซามารา ลี รบั บท แอนนาเบล “บี” มลั ลนิ ส์
มารก์ แบรมฮอลล์ รบั บท บาทหลวงแมสซีย์
แอดมั บารต์ ลีย์ รบั บท เจา้ หนา้ ท่ีฟลุ เลอร์

16

อลเิ ซีย เวลา-ไบเลย์ รบั บท อวิ ลิ เอสเธอร์ มลั ลนิ ส์
ลอตตา ลอสเทน รบั บท ตวั แทนการรบั เลยี้ งบตุ รบญุ ธรรม
โจเซฟ บีชารา รบั บท แอนนาเบลล์ ดมี อน
ไบรอนั ฮาว รบั บท พีต ฮกิ กนิ ส์
เคอรรร์ ี โอแมลลีย์ รบั บท ชารอน ฮิกกินส์
แอนนาเบลล์ วอลลิส รบั บท มีอา ฟอรม์ (รบั เชญิ )
วอรด์ ฮอรต์ นั รบั บท จอหน์ ฟอรม์ (รบั เชิญ)
ผกู้ ากบั

เดวิด เอฟ แซนดเ์ บริ ก์

17

เดอะนนั

18

เร่อื งยอ่

อำรำมนกั บุญคำร์ทำ (Saint Cartha's
monastery) ในโรมำเนีย เดิมเป็นปรำสำทท่ีดยกุ
(duke) คนหน่ึงสร้ำงข้ึนในสมยั กลำง ดยกุ คนน้ีหลงใหลใน
ไสยศำสตร์ และอญั เชิญปิ ศำจตนหน่ึงข้ึนมำจำกนรกผำ่ นทำงรอย
แตกบนพ้นื สุสำนใตด้ ินที่ปรำสำท ปิ ศำจตนน้นั คือ แว
ลแลก (Valak) แต่ศำสนจกั รนำกำลงั บุกเขำ้ จบั ดยกุ ประหำร
เอำเคร่ืองรำงที่มีพระโลหิตพระคริสตม์ ำปิ ดผนึกรอยแตกบนพ้ืน
สุสำน ขงั ปิ ศำจไวใ้ นหอ้ งน้นั ไดส้ ำเร็จ แลว้ แปรปรำสำทเป็น
อำรำมแมช่ ี มอบหนำ้ ท่ีใหส้ วดขงั ปิ ศำจไวต้ ลอดมำ เหตุกำรณ์
ดำเนินต่อมำโดยสงบจนสงครำมโลกคร้ังที่สอง ระเบิดลง ผนึก
แตกออก ปิ ศำจเลด็ รอดออกมำได้

ใน ค.ศ. 1952 แมช่ ีสองคนพยำยำมจะเขำ้ อุโมงคใ์ ต้
อำรำมไปหำพระสำรีริกธำตุเก่ำแก่เพื่อนำพระโลหิตมำผนึกปิ ศำจ
ไวด้ งั เดิม แต่ถกู ปิ ศำจซ่ึงแปลงตนเป็นแม่ชีออกจู่โจม เหลอื รอดมำ
ไดค้ นเดียว คือ ภคินีวกิ ทอเรีย (Sister Victoria) ทว่ำ
ปิ ศำจพยำยำมเขำ้ สิงร่ำงแม่ชีวกิ ทอเรียเพอ่ื ใชท้ ำชวั่ ต่ำง ๆ วกิ ทอ
เรียจึงแขวนคอตำย เฟรนชี (Frenchie) ชำวบำ้ นที่นำเสบียง
มำส่งอำรำม พบศพเขำ้ ทำใหส้ ำนกั พระสนั ตะปำปำทรำบเรื่อง

19

และสงั่ บำทหลวงเบิร์ก (Burke) เดินทำงไปสืบสวนพร้อมกบั
แมช่ ีฝึกหดั ชื่อ ภคินีไอรีน (Sister Irene)

บำทหลวงเบิร์กและแมช่ ีไอรีนไปพบเฟรนชีท่ีโรมำเนีย เฟ
รนชีพำท้งั สองไปดูศพแมช่ ีวกิ ทอเรียที่อำรำม พวกเขำพบหวั หนำ้
แม่ชีซ่ึงยนิ ดีใหค้ นท้งั สำมพกั อยไู่ ดห้ น่ึงคืน ส่วนเฟรนชีเดินทำง
กลบั ไปพกั ที่บำ้ นตนเองในหม่บู ำ้ น แต่ปิ ศำจจู่โจมเขำ เขำหนีรอด
มำได้ ส่วนเบิร์กกเ็ ลำ่ ใหไ้ อรีนฟังเรื่องที่เขำเคยไลผ่ ใี หเ้ ด็กชำยผู้
หน่ึงนำม แดเนียล (Daniel) แต่กำรไลผ่ ที ำใหแ้ ดเนียลบำด
เจบ็ สำหสั กลำยเป็นตรำบำปในใจเขำมำนบั แตน่ ้นั ไอรีนเองก็
เปิ ดเผยวำ่ ตอนเป็นเดก็ เคยเห็นแมช่ ีบ่อยคร้ังในนิมติ ทำใหศ้ ำสน
จกั รสนใจในตวั เธอ เวลำน้นั ปิ ศำจแปลงเป็นแดเนียลมำล่อลวง
หลวงพอ่ เบิร์กออกไปฝังท้งั เป็นในสุสำน แต่ไอรีนมำช่วยไวไ้ ด้
ทนั

เบิร์กกบั ไอรีนกลบั ถึงอำรำมในเชำ้ ต่อมำ แต่แมช่ ีไอรีนผู้
เดียวที่เขำ้ ไปขำ้ งในไดเ้ พรำะเป็นเขตหวงหำ้ ม ไอรีนพบแมช่ ีคน
อื่น ๆ ซ่ึงเลำ่ ใหฟ้ ังว่ำ กำลงั ผลดั กนั สวดปัดเป่ ำผรี ้ำยไปจำกอำรำม
แห่งน้ี และภคินีโออำนำ (Sister Oana) ก็เล่ำควำมเป็นมำ
ของอำรำมใหฟ้ ัง ไอรีนจึงร่วมสวดดว้ ยหลงั จำกถูกปิ ศำจทำร้ำย
แต่ไม่นำนก็พบวำ่ แม่ชีท้งั หลำยในอำรำมน้ีตำยหมดแลว้ ทจี่ ริง
ตนเองสวดอยคู่ นเดยี วตลอดมำ คร้ันเฟรนชีเดินทำงกลบั มำอำรำม

20

คนท้งั สำมก็ต้งั ขอ้ สรุปกนั ว่ำ จะหยดุ แวลแลกไดโ้ ดยใชพ้ ระโลหิต
พระคริสตม์ ำปิ ดผนึกสุสำนไวเ้ หมือนก่อน พวกเขำจึงเขำ้ อโุ มงค์
ไปหำพระโลหิต ปิ ศำจเขำ้ สิงไอรีน แต่เฟรนชีเอำพระโลหิตละเลง
บนใบหนำ้ ไอรีน ขบั ไลป่ ิ ศำจออกไปจำกร่ำงไอรีนสำเร็จ ปิศำจ
บนั ดำลใหน้ ้ำท่วมหอ้ งที่พวกเขำอยู่ ขณะที่ปิ ศำจพยำยำมจบั ไอรี
นกดน้ำใหต้ ำยน้นั เอง ไอรีนด่ืมพระโลหิตที่ถืออยใู่ นมือแลว้ บว้ น
ใส่ใบหนำ้ ปิ ศำจ พระโลหิตไหลนองท่วมพ้นื หอ้ ง ปิ ดผนึกประตู
นรกไวด้ งั เดิม แต่ทจ่ี ริงแลว้ ปิ ศำจเขำ้ สิงร่ำงเฟรนชีไวท้ นั โดยท่ี
เบิร์กและไอรินมลิ ว่ งรู้เลย และเฟรนชีกเ็ ปิ ดเผยวำ่ ช่ือจริงของตนก็
คือ เมำริซ (Maurice)

ยส่ี ิบปี ใหห้ ลงั ณ หอ้ งประชุมมหำวทิ ยำลยั แห่งหน่ึง แคโร
ลนิ เพอร์รอน (Carolyn Perron) ชมเอด กบั ลอร์เรน
วอร์เรน (Ed and Lorraine Warren) นำเสนอ
ภำพกำรไล่ผใี หช้ ำยผหู้ น่ึงนำมว่ำ เมำริซ ในภำพน้นั เมำริซยดึ
ตวั ลอร์เรนไว้ ทำใหล้ อร์เรนเห็นภำพกำรตำยของเอดในนิมติ
นำไปสู่กำรสืบสวนใน คนเรียกผี 2 ซ่ึงเอดกบั ลอร์เรนส่งปิ ศำจ
แวลแลกกลบั สู่อเวจี

21

วนั ทฉ่ี าย
7 กนั ยายน พ.ศ.2561

นกั แสดง
ไทส์ซ่ำ ฟำร์มิกำ

เดเมียน บิชีร์

บอนน่ี แอรอนส์

โจนำส โบลเกต์

วีรำ ฟำร์มกิ ำ

ชำร์ลอ็ ตต์ โฮป

องิ กริต บิซู

แพทริก วลิ สนั
ผกู้ ากบั
เจมส์ วาน

22

เบิรด์ บอ็ ก

23

เรอ่ื งยอ่
มาโลรี่ หญิงสาวจิตรกรทอ้ งแกค่ นหน่งึ ไดอ้ อกไปตรวจครรภก์ บั
พี่สาวแตห่ ลงั จากตรวจครรภเ์ สรจ็ ทง้ั คกู่ ็ขบั รถกลบั บา้ นแตด่ นั เกดิ
เหตกุ ารณแ์ ปลกๆขนึ้ เพราะอยดู่ ีๆ ทกุ คนกค็ อ่ ยๆฆา่ ตวั ตายไปที
ละคนและหลงั จากนน้ั มาโลร่จี งึ ไดร้ บั การช่วยเหลือจากบา้ นหลงั
หน่ึงเพื่ออย่อู าศยั และมาโลรกี่ ไ็ ดร้ ูว้ า่ มอี ะไรบางอยา่ งอย่ขู า้ งนอก
และถา้ เกิดมองมนั จะ ตอ้ ง ตาย

วนั ทฉ่ี าย
ฉายในเนต็ ฟิก

นกั แสดง
Trine Dyrholm

Jesper Winge Leisner

Anders Thomas Jensen
ผกู้ ากบั
Susanne Bier

24

อา้ งอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0
%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88
%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%
A3%E0%B8%81

https://movie.kapook.com/view205887.html

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0
%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A
%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%
B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99

https://pantip.com/topic/38385997

25


Click to View FlipBook Version