The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MRSM TGB, 2020-11-20 06:27:21

Manual Laman Utama

1-LamanUtama

1.LamanUtama:Header 3 a)Perlueditinfoasasmaktabdalam folder,iaitu;

12 4 -data/header/alamat-mrsm.txt:alamatmaktab

5 -data/header/nama-mrsm.txt:namamaktab

6 b)Rujuklabelnombordisebelahuntuktukar
maklumatdalam folder;
7 1.data/header/emel-mrsm.txt
2.data/header/notel-mrsm.txt
8 3.data/header/lokasi-map-besar.txt
4.data/header/fb-mrsm.txt

2.LamanUtama:BeritaTerkini c)Rujuklabelnombor5,untukeditlogomaktab
perlugunasistem aplikasiAdobePhotoshop;
5.data/header/logo-school-1.psd

@
data/header/logo-school-2.psd
@
data/header/logo-school-3.psd
*silasimpanfailyangdiubahsuaikepada
logo-school.jpg

d)Rujuklabelnombor6hingga8untukeditslider;
6.data/index/slider-1/img-1.psd
*silaeditfailmenggunakansistem aplikasiAdobe
Photoshopdansimpanfailyangdiubahsuai
kepadaimg-1.jpg.
*slidersediaadamenyediakan4imejuntukslider.
Proseseditperludibuatuntukimg-2.psd,img-3.psd
&img-3.psd.Kesemuafailyangtelahdiubahperlu
disimpandalam formatjpg.
7.data/index/slider-1/img-1-text-big.txt
8.data/index/slider-1/img-1-text-small.txt
*Tekspadasetiapimejbolehdiubahmengikut
keperluan,didalam textfileiaitu;

imej2@3@4:img-2@[email protected](imejpadaslider)
-data/index/slider-1/img-2@[email protected]
-data/index/slider-1/img-2@[email protected]

12 3 Proseseditberlakudidalam folder
data/index/berita-terkini/
3.LamanUtama:KeistimewaanMRSM 1:data/index/berita-terkini/berita-terkini-1.jpg
2:data/index/berita-terkini/berita-terkini-2.jpg
1a 2a 3a 4a 3:data/index/berita-terkini/berita-terkini-3.jpg

1b 2b 3b 4b Proseseditberlakudidalam folder
data/index/keistimewaan-mrsm
1c 2c 3c 4c 1a:data/index/keistimewaan-mrsm/1-Gambar.jpg
1b:data/index/keistimewaan-mrsm/1-Tajuk.txt
4.LamanUtama:FasilitiMRSM 1c:data/index/keistimewaan-mrsm/1-Penerangan.txt
*untuk2a@3a@4a:
12 3 data/index/keistimewaan-mrsm/2@[email protected]
*untuk2b@3b@4b:
data/index/keistimewaan-mrsm/2@[email protected]
*untuk2c@3c@4c:
data/index/keistimewaan-mrsm/2@[email protected]

Proseseditberlakudidalam folder
data/index/fasiliti-mrsm/
1:data/index/fasiliti-mrsm/PusatSumber.txt
2:data/index/fasiliti-mrsm/KawasanRiadah.txt
3:data/index/fasiliti-mrsm/Makmal.txt
4:data/index/fasiliti-mrsm/DewanSelera-Kafe.txt
5:data/index/fasiliti-mrsm/Surau.txt
6:data/index/fasiliti-mrsm/Pengangkutan.txt

4 56

5.LamanUtama:KenaliGuruKami 1a
1d
1a
1c
1b
1c 1e

2 1f

3 1g

4 1h

Proseseditberlakudalam folder
data/index/kenali-guru-kami/

1a:data/index/kenali-guru-kami/1-GambarGuru.jpg
1b:data/index/kenali-guru-kami/1-NamaGuru.txt
1c:data/index/kenali-guru-kami/1-JawatanGuru.txt
1d:data/index/kenali-guru-kami/1-TentangGuru.txt
1e:data/index/kenali-guru-kami/1-KelayakanGuru.txt
1f:data/index/kenali-guru-kami/1-PengalamanGuru.txt
1g:data/index/kenali-guru-kami/1-HobiGuru.txt
1h:data/index/kenali-guru-kami/1-BidangGuru.txt

*silaeditmaklumatguru2,3dan4didalam folder
yangsamatetapifailmaklumatberdasarkannombor
gurupadaskrindisebelah

6.LamanUtama:FaktaMenarikMRSM

5 Proseseditberlakudidalamfolder
data/index/fakta-menarik/

1a 2a 3a 4a 1a:data/index/fakta-menarik/FaktaNo1-Angka.txt
1b:data/index/fakta-menarik/FaktaNo1.txt
1b 2b 3b 4b 2a:data/index/fakta-menarik/FaktaNo2-Angka.txt
2b:data/index/fakta-menarik/FaktaNo2.txt
3a:data/index/fakta-menarik/FaktaNo3-Angka.txt
3b:data/index/fakta-menarik/FaktaNo3.txt
4a:data/index/fakta-menarik/FaktaNo4-Angka.txt
4b:data/index/fakta-menarik/FaktaNo4.txt

7.LamanUtama:Galeri Proseseditberlakudalam folder
data/index/galeri/
1a 2a 3a 4a
1P 2P 3P 4P -Paparangambardibahagikankepada3bahagian,
1K 2Ki 3K 4K iaituAKADEMIK(a),PEMBANGUNANPELAJAR(P),
2Kii KOKURIKULUM(K).
-Terdapat2sizeyangberbezauntuk
setiapgambariaitu;

2Ki:data/index/galeri/koku-img2.jpg(sizekecil)
2Kii:data/index/galeri/koku-lg-img2.jpg(sizebesar)

*silaeditsemuagambaruntuksizekecildanbesar
mengikutcawangan/bahagian;

Aktivitiakademik:1a,2a,3a&4a
Gambarsizebesar:

data/index/galeri/akademik-lg-img1@2@[email protected]
Gambarsizekecil:

data/index/galeri/akademik-img1@2@[email protected]

Aktivitipembangunanpelajar:1P,2P,3P&4P
Gambarsizebesar:

data/index/galeri/pembpelajar-lg-img1@2@[email protected]
Gambarsizekecil:

data/index/galeri/pembpelajar-img1@2@[email protected]

Aktivitipembangunanpelajar:1K,2K,3K&4K
Gambarsizebesar:

data/index/galeri/koku-lg-img1@2@[email protected]
Gambarsizekecil:

data/index/galeri/koku-img1@2@[email protected]

8.LamanUtama:HubungiKami

Proseseditberlakudalam folderdata/header/

-PautanlokasiMRSMdisalindaripelayanGoogle
Map.Terdapat2textfailyangterlibatiaitu:
1.data/header/lokasi-map.txt-Paparanlokasi

bersaizstandard
2.data/header/lokasi-map-besar.txt-Paparan

lokasilebihbesar

9.LamanUtama:Footer 3-1a 4-1a 4-1b Proseseditberlakudidalam folder;
1 3-2 3-1b 4-1c
2a 3-3 3-1c a)Nombor1&2:data/index/footer/
2b 1:data/index/berita-terkini/logo-footer.psd
2c 4-2
2d 4-3 2a:data/index/berita-terkini/laman-mara.txt
2e 4-4 2b:data/index/berita-terkini/laman-maranet.txt
2c:data/index/berita-terkini/laman-gotna.txt
3-4 2d:data/index/berita-terkini/laman-hrmis.txt

5 2e:data/index/berita-terkini/laman-penyata-gaji.txt

b)Nombor3:data/index/footer/pengiktirafan/

3-1a:data/index/berita-terkini/footer/pengiktirafan/

1-Pengiktirafan-Gambar.jpg

3-1b:data/index/berita-terkini/footer/pengiktirafan/

1-Pengiktirafan-Teks.txt

3-1c:data/index/berita-terkini/footer/pengiktirafan/

1-Pengiktirafan-Tarikh.txt
*silaeditgambar&maklumatuntuk3-2,3-3&3-4

c)Nombor4:data/index/footer/hall-of-fame/
4-1a:data/index/footer/hall-of-fame/1-hof-gambar.jpg
4-1b:data/index/footer/hall-of-fame/1-hof-teks.txt
4-1c:data/index/footer/hall-of-fame/1-hof-tarikh.txt
*silaeditgambar&maklumatuntuk4-2,4-3&4-4

d)Nombor5:data/header/copyright-mrsm.txt


Click to View FlipBook Version