The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BIDANG TUGAS STAF AKADEMIK & STAF SOKONGAN 2020_18.12.19

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by joe Slash, 2019-12-17 21:48:12

BIDANG TUGAS STAF AKADEMIK DAN STAF SOKONGAN KV KLANG 2020

BIDANG TUGAS STAF AKADEMIK & STAF SOKONGAN 2020_18.12.19

KOLEJ VOKASIONAL KLANG TEL : 03-33234507
FAKS : 03-33231284
KM 3 PERSIARAN TENGKU AMPUAN RAHIMAH
41200 KLANG
SELANGOR DARUL EHSAN

BIDANG TUGAS

STAF AKADEMIK
dan

STAF SOKONGAN

__________________________________________________________________________________

“Think Beyond Skills”

ISI KANDUNGAN

1 Senarai Tugas Staf Akademik 3
A Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran

B Jawatankuasa Pengurusan Akademik 4 - 20

C Jawankuasa Pengurusan Sokongan Akademik 21 - 32

D Jawatankuasa Jaminan Kualiti 33 - 35

E Bidang Tugas Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas 36 - 41

2 Senarai Tugas Staf Sokongan 42 - 50

SENARAI TUGAS 2

SENARAI TUGAS STAF AKADEMIK

A. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN

1.0 JAWATANKUASA SEBUT HARGA

1.1 AJK Sebut harga
· Urusetia Sebut harga hendaklah menetapkan tarikh bagi Jawatankuasa Sebut harga
bersidang untuk menimbangkan Laporan Penilaian yang diterima.
· Semua keputusan Jawatankuasa Sebut harga hendaklah diminitkan

1.2 AJK Pembuka Sebut harga
· Membuka peti tawaran pada tarikh dan waktu yang ditetapkan
· Membuka dan memberi nombor kod bersiri bagi setiap tawaran
· Menyempurnakan borang jadual harga dengan mencatatkan :
- Nama penyebut harga
- Amaun
- Tempoh siap/ tempoh penyerahan
· Tandatangan ringkas setiap lembaran yang menyatakan harga dan apa-apa pindaan

1.3 AJK Penilaian Kewangan
· Menyemak akaun kewangan pembekal
· Memastikan status kewangan pembekal mencukupi

1.4 AJK Penilaian Teknikal
· Jawatankuasa Penilaian Teknikal hendaklah membuat penilaian berasaskan kepada
spesifikasi perolehan dalam dokumen sebut harga.
· Penilaian dalan tempoh 14 hari
· Perkara yang perlu dinilai ialah:
- Harga
- Tempoh bekalan/penghantaran
- Kekerapan perkhidmatan/bekalan diperlukan
- Pengalaman pembekal/kontrak
· Nasihat daripada jabatan teknik diminta (jika perlu)
· Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang dikemukakan,
pernyataan pematuhan (statement of compliance) dan/atau penilaian fizikal.
· Walau bagaimanpun, maklumat dan teknologi semasa mengenai barang/perkhidmatan
tersebut boleh diambil kira.
· Penilaian teknikal hendaklah dibuat secara bermesyuarat.

1.5 Urusetia Sebut harga
· Menyediakan dokumen
· Menyelaras mesyuarat AJK

2.0 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

· Menubuh jawatankuasa pembinaan dan pelaksanaan perancangan strategik dan
membuat pembahagian tugas untuk pengumpulan maklumat

· Pengumpulan maklumat tentang :
Latar belakang organisasi
Pencapaian organisasi yang lepas (dalam semua aspek)
Laporan analisis prestasi program/strategi lepas

· Mengenal pasti mandat dan arahan-arahan terkini daripada stakeholder
· Mengatur satu sesi taklimat kepada semua staf terhadap konsep dan faedah

pembinaan perancangan strategik bagi meningkatkan tahap kesediaan dan komitmen
semua anggota organisasi untuk proses membina dan melaksanakan perancangan
strategik atau perubahan baru.
· Membina plan untuk membina perancangan strategik khususnya jika bengkel
pembinaan perancangan diadakan di luar

SENARAI TUGAS 3

B. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN AKADEMIK

1.0 KETUA JABATAN VOKASIONAL

1.1 Bertanggungjawab menyelaras pengurusan dan aktiviti bidang Vokasional.
· Membantu Timbalan Pengarah Akademik dalam perancangan dan pengurusan
kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidang vokasional.
· Membantu, menentu serta mengagihkan tugas tenaga pengajar dalam bidang di bawah
kawalannya.
· Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin unit di bawah kawalannya.
· Menyelia aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
· Mengambil tindakan terhadap semua laporan yang berkaitan dengan bidang vokasional.
· Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Kolej.
· Mengajar sekurang-kurangnya 6 jam seminggu.
· Mentafsir segala arahan, polisi dari pihak atasan dan menyampaikannya kepada
kakitangan jabatan.
· Berhubung dengan Ketua Jabatan Vokasional dari kolej vokasional lain bagi tujuan
berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan
pengetahuan.
· Membantu merancang takwim kolej berkaitan akademik.

1.2 Membantu merancang, menyelaras dan memantau semua program Kurikulum Bidang
Vokasional termasuk Pendidikan Berasaskan Produk (Production Based Education)
dan School Enterprise.
· Menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan
termasuk Pendidikan Berasaskan Produk (Production Based Product) dan School
Enterprise (SE) dengan bidang vokasional.

1.3 Menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan kurikulum Bidang Vokasional.
· Membantu Timbalan Pengarah Akademik menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan
dengan pihak luar seperti pemeriksaan dan pemantauan oleh Jemaah Nazir bidang
Vokasional dan Jaminan Kualiti KPM
· Memberi bimbingan (coaching) menjalankan tugas-tugas kepada tenaga pengajar pelatih
semasa dalam latihan mengajar.
· Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan secara optimum.
· Memastikan standard kualiti dipatuhi dalam pelaksanaan kurikulum bidang Vokasional.

1.4 Menyelaras, Menguruskan dan memantau pengurusan pentaksiran dan penyediaan
instrumen penilaian bagi bidang Vokasional
· Menyelaras dan mengesahkan penyediaan soalan Pentaksiran Berterusan dan skema
pemarkahannya.
· Menilai serta memastikan kualiti moderasi kerja kursus berdasarkan kompetensi.
· Memurnikan soalan Pentaksiran Berterusan di peringkat unit bagi jabatan masing-
masing.
· Menilai soalan-soalan Pentaksiran Berterusan.
· Menyemak dan menilai semula pelaksanaan kerja kursus, Pentaksiran Berterusan yang
dikendalikan oleh unit di bawah jabatan masing-masing.
· Menyelaras keputusan peperiksaan, pentaksiran dan penilaian.
· Menganggotai Jawatankuasa Akademik untuk menilai kompetensi pelajar.

1.5 Menguruskan keperluan kewangan bagi Bidang Vokasional.
· Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan kolej dan mengawal
perbelanjaan PCG.
· Menyokong permohonan perolehan.
· Membantu dalam pemilihan buku rujukan, bahan pusat sumber, alat pandang dengar
dan bahan-bahan pendidikan lain.

SENARAI TUGAS 4

1.6 Memantau dan menilai keperluan program pembangunan staf termasuk latihan
kepimpinan, peningkatan kompetensi dan kemahiran komunikasi tenaga pengajar
bidang vokasional.
· Memimpin tenaga pengajar menentu dan merancang Rancangan Tahunan mengikut
semester dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang vokasional.
· Membimbing tenaga pengajar terlatih dan tenaga pengajar baru dalam menjalankan
tugas-tugas mereka.
· Membantu menjalankan kursus, taklimat, latihan dan penerangan dalam konteks
pembangunan/perkembangan staf dalam bidang vokasional.
· Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai kaedah dan pendekatan-
pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada tenaga pengajar.

1.7 Merancang dan Menguruskan pembangunan akademik pelajar dalam bidang
vokasional.
· Membantu dalam merancang program dan menyelaras kegiatan bidang Vokasional yang
dijalankan oleh kolej, BPLTV dan KPM.
· Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dalam bidang
vokasional.
· Menyelaras pengurusan aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan.
· Membudayakan R&D dan inovasi dalam kalangan pelajar dan tenaga pengajar.

1.8 Bertanggungawab Menguruskan dan menyelaras infrastruktur dan prasarana P&P
bagi bidang vokasional.
· Menyelaras dan bertanggungjawab dalam aspek 5S (sisih, susun, sapu, seragam dan
sentiasa amal) di bengkel-bengkel, makmal dan bilik akses bawah kawalannya.

1.9 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa ke
semasa.

2.0 KETUA JABATAN PENDIDIKAN UMUM

2.1 Bertanggungjawab menyelaras pengurusan dan aktiviti Unit Bahasa, Unit Sains dan
Matematik, Unit Kemanusiaan dan Unit Teras Umum.
· Membantu Timbalan Pengarah Akademik dalam perancangan dan pengurusan
kurikulum dan pertadbiran yang berkaitan dengan bidang Umum (Bahasa, Sains dan
Matematik, Kemanusiaan serta Teras Umum).
· Membantu, menentukan serta mengagihkan tugas tenaga pengajar dalam bidang di
bawah kawalannya.
· Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin unit di bawah kawalannya.
· Meneyelia aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
· Mengambil tindakan terhadap semua laporan yang berkaitan dengan bidang Umum
(Bahasa, Sains dan Matematik, Kemanusiaan serta Teras Umum).
· Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Kolej.
· Mengajar sekurang-kurangnya 6 jam seminggu.
· Mentafsir segala arahan, polisi daripada pihak atasan dan menyampaikannya kepada
kakitangan jabatan.
· Berhubung dengan Ketua abatan Umum dari Kolej Vokasional lain bagi tujuan berkongsi
maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.
· Membantu merancang takwim kolej berkaitan akademik.

2.2 Membantu merancang, menyelaras dan memantau program-program Kurikulum Kolej
Vokasional bagi Bahasa, Unit Sains dan Matematik, Unit Kemanusiaan dan Unit Teras
Umum.
· Membantu Timbalan Pengarah Akademik menyelia dan menilai keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidang Umum (Bahasa, Sains dan
Matematik, Kemanusiaan serta Teras Umum).
· Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan
pengayaan.

SENARAI TUGAS 5

· Membantu dalam merancang program dan menyelaras kegiatan kurikulum yang
dijalankan oleh kolej, BPLTV dan KPM.

2.3 Menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan kurikulum bidang Bahasa, Sains dan
Matematik, Unit Kemanusiaan dan Unit Teras Umum.
· Membantu Timbalan Pengarah Akademik menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan
dengan pihak luar seperti pemeriksaan dan pemantauan oleh Jemaah Nazir bidang
Umum dan Jaminan Kualiti KPM
· Memberi bimbingan (coaching) menjalankan tugas-tugas kepada tenaga pengajar pelatih
semasa dalam latihan mengajar.
· Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan secara optimum.
· Memastikan standard kualiti dipatuhi dalam pelaksanaan kurikulum bidang Umum

2.4 Menyelaras, Menguruskan dan memantau pengurusan pentaksiran dan penyediaan
instrumen penilaian bagi bidang Bahasa, Sains dan Matematik, Kemanusiaan dan Unit
Teras Umum.
· Menyelaras dan mengesahkan penyediaan soalan Pentaksiran Berterusan dan skema
pemarkahannya.
· Memurnikan soalan Pentaksiran Berterusan di peringkat unit bagi Bidang Umum.
· Menilai soalan-soalan Pentaksiran Berterusan.
· Menyemak dan menilai semula pelaksanaan kerja kursus, Pentaksiran Berterusan yang
dikendalikan oleh unit Bidang Umum.
· Menyelaras keputusan peperiksaan, pentaksiran dan penilaian.
· Menganggotai Jawatankuasa Akademik untuk menilai kompetensi pelajar.

2.5 Menguruskan keperluan kewangan bagi bidang Bahasa, Sains dan Matematik,
Kemanusiaan dan Unit Teras Umum.
· Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan kolej dan mengawal
perbelanjaan PCG.
· Menyokong permohonan perolehan.
· Membantu dalam pemilihan buku rujukan, bahan pusat sumber, alat pandang dengar
dan bahan-bahan pendidikan lain.

2.6 Memantau dan menilai keperluan program pembangunan staf termasuk latihan
kepimpinan, peningkatan kompetensi dan kemahiran komunikasi tenaga pengajar
bidang Bahasa, Sains dan Matematik, Kemanusiaan dan Unit Teras Umum.
· Memimpin tenaga pengajar menentu dan merancang Rancangan Tahunan mengikut
semester dan lain-lain yang berkaitan dengan Bidang Umum.
· Membimbing tenaga pengajar terlatih dan tenaga pengajar baru dalam menjalankan
tugas-tugas mereka.
· Membantu menjalankan kursus, taklimat, latihan dan penerangan dalam konteks
pembangunan/perkembangan staf dalam Bidang Umum.
· Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan
pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada tenaga
pengajar.

2.7 Merancang dan Menguruskan pembangunan akademik pelajar dalam bidang Bahasa,
Sains dan Matematik, Kemanusiaan dan Unit Teras Umum.
· Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dalam bidang
Umum.
· Menyelaras pengurusan aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan.
· Membudayakan R&D dan inovasi dalam kalangan pelajar dan tenaga pengajar.

2.8 Bertanggungawab Menguruskan dan menyelaras infrastruktur dan prasarana P&P
bagi Bidang Bahasa, Sains dan Matematik, Kemanusiaan dan Unit Teras Umum.
· Menyelaras dan bertanggungjawab dalam aspek 5S (sisih, susun, sapu, seragam dan
sentiasa amal) di bengkel-bengkel, makmal dan bilik akses bawah kawalannya.

SENARAI TUGAS 6

2.9 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa ke
semasa.

3.0 KETUA JABATAN PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

3.1 Merancang dan Menguruskan penilaian dan pentaksiran KV.
· Menubuhkan jawatankuasa penilaian dan pentaksiran KV.
· Mengadakan mesyuarat jawatankuasa penilaian dan pentaksiran KV.
· Menentukan tarikh pentaksiran.
· Memantau pelaksanaan penilaian dan pentaksiran

3.2 Mengawal selia pembinaan dan penghasilan alat-alat pengujian dan pengukuran yang
mempunyai skor berkesahan, kesahihan dan kebolehpercayaan berlandaskan
kurikulum KV.
· Memastikan instrument penilaian mematuhi standard operation procedure (SOP) yang
ditetapkan dan berada di tempat yang selamat.
· Menyediakan jadual penilaian dan pentaksiran untuk setiap semester.
· Menentukan tempat penilaian dikendalikan.
· Memantau jadual petugas peperiksaan yang terlibat dalam pengawasan pentaksiran.

3.3 Menguruskan instrumen penilaian dan pentaksiran pelajar.
· Menubuhkan jawatankuasa pembinaan item mengikut bidang di KV.
· Merancang dan mengadakan sesi penyediaan item serta skema pemarkahan.
· Merancang kursus pendedahan pembinaan item pentaksiran berterusan kepada tenaga
pengajar.

3.4 Menguruskan dan menyelaras pelaksanaan pentaksiran.
· Menyelaras percetakan dan pengedaran alat-alat pengukuran.
· Merancang anggaran belanja menguruskan bahan pentaksiran.
· Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan.
· Memastikan kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan.
· Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan (bank soalan).
· Memastikan jadual waktu peperiksaan kertas mengikut jangka masa yang ditetapkan.

3.5 Berkolaboratif dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) dan agensi luar dalam
pentaksiran pelajar KV.
· Bekerjasama dengan LPM dan agensi luar bagi mendapatkan maklumat berkaitan
pentaksiran sebelum, semasa dan selepas pentaksiran.
· Menyelaras percetakan dan pengedaran alat-alat pengukuran.

3.6 Menguruskan keputusan pentaksiran berterusan (PB) dan penilaian akhir (PA).
· Memastikan segala keputusan penilaian dan pentaksiran dikumpul untuk tujuan
mendapatkan keputusan keseluruhan.
· Memastikan sistem pangkalan data maklumat penilaian dan pentaksiran diurus mengikut
prosedur dan disimpan dengan selamat bagi setiap kohort pelajar untuk rujukan.
· Memastikan pendaftaran pelajar untuk pentaksiran mengikut takwim dan akur dengan
prosedur.

3.7 Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa Akademik.
· Menjadi setiausaha mesyuarat Jawatankuasa Akademik.
· Membentangkan analisis pentaksiran.
· Menyenaraikan pelajar yang lulus dan gagal.
· Melaporkan kehadiran pelajar.

3.8 Menguruskan persijilan KV yang diluluskan oleh Jawatankuasa Akademik.
· Memastikan semua keputusan keseluruhan dikumpul untuk tujuan pengurusan sijil.
· Membentangkan laporan penilaian dan pentaksiran pelajar kepada Jawatankuasa
Akademik untuk disahkan status pencapaian mereka.
· Menyediakan senarai nama pelajar untuk digraduasikan.

SENARAI TUGAS 7

· Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa ke
semasa.

4.0 KETUA PROGRAM VOKASIONAL

4.1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan PdPc mengikut standard
kurikulum KV.
· Mengajar sekurang-kurangnya 10 jam seminggu.
· Memastikan Course Outline (CO), Rancangan Sesi Latihan (RSL), Rancangan
Pengajaran Harian (RPH) dan Refleksi Pelajaran Harian (RP) disediakan oleh
pensyarah pada waktu yang ditetapkan.
· Merancang dan menyelaras penjadualan waktu tenaga pengajar.
· Menyediakan rancangan pengajaran mingguan, bulanan dan semester.
· Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran/kursus yang
digunakan yang terkini.
· Memastikan penggunaan mata pelajaran/kursus/modul yang terkini
· Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang terkini.
· Membuat anggaran perbelanjaan tahunan.
· Membuat pesanan peralatan, bahan dan perlupusan.
· Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dalam unitnya.
· Menguruskan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan bagi
pelajar kolej.
· Mencadangkan bahan rujukan yang perlu ada di pusat sumber atau rujukan tenaga
pengajar.
· Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan–bahan rujukan
untuk Pusat Sumber Kolej.
· Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang oleh
pihak kolej.
· Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman
kepada ahlinya apabila diperlukan.
· Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran
PPD,JPN, BPLTV, Kementerian Pendidikan dan lain-lain.
· Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik.
· Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran/kursus yang
berkenaan untuk dipamerkan.
· Menyimpan salinan jadual waktu persendirian pensyarah bagi mata pelajarannya.
· Membantu Pentadbir membuat pemantauan PdPc, Pentaksiran Berterusan (PB) dan
Penilaian Akhir (PA).
· Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi
Penilaian Berterusan dan Peniliaan Akhir.
· Bertanggungjawab mengemas kini buku stok unit/program dan alat bantu mengajar
diselenggarakan dengan baik.

4.2 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan pentaksiran berdasarkan
modul kompetensi dan keperluan kursus Vokasional yang ditawarkan.
· Menyemak dan membuat pengesanan/vetting soalan Pentaksiran Berterusan dan
rubrik/skema pemarkahannya.
· Penyelaras menyediakan soalan–soalan peperiksaan/ujian dan pemeriksaan kertas
jawapan.
· Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan Pentaksiran Berterusan (PB) sebelum
dihantar ke bilik cetak.
· Menganalisis keputusan peperiksaan akhir (PA) bagi modul/kursus berkenaan dan
menyediakan CQI tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai
tahap yang dikehendaki.
· Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.
· Menggunakan keputusan analisis pentaksiran untuk mengkaji serta mencari jalan untuk
memajukan taraf pencapaian akademik dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS 8

· Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.

4.3 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan takwim akademik KV bagi
bidang kursus Vokasional.
· Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan baru yang diperlukan seperti
penambahbaikan modul vokasional, pengkaedahan pengajaran dan pembelajaran baru,
jika ada.
· Menyelenggara fail-fail unit seperti fail akreditasi MQA/MBOT, fail kursus pensyarah,
minit mesyuarat, rekod tenaga pengajar, rekod pelajar, analisis pentaksiran, jadual
waktu, pesanan peralatan dan bahan, pelupusan, perkembangan staf, program motivasi
dan lawatan pelajar dan hal-hal yang berkaitan.
· Mengadakan mesyuarat unit sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester.
· Membantu menyelaras program semester pendek.
· Menyediakan rancangan untuk peningkatan dan kecemerlangan unit.
· Merancang aktiviti inovasi dan reka cipta pelajar dan tenaga pengajar.
· Menyelaras Lawatan Industri pelajar berpandukan prosedur yang telah ditetapkan.
· Merancang keperluan latihan dan kemahiran khusus bagi Kursus Dalam Perkhidmatan
(KDP) untuk tenaga pengajar bengkel.

4.4 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan OBE dan pencapaian
prestasi bagi kursus Vokasional.
· Menyediakan bahan-bahan atau alat-alat untuk pameran, jika diperlukan.
· Menyimpan rekod kelas gantian dan rekod senarai semak jumlah waktu kredit belajar
pelajar.
§ Menanamkan semangat kepimpinan, kesedaran dan kepentingan bidang kursus dalam
kehidupan dalam kalangan tenaga pengajar dan pelajar.
§ Membantu KU Perhubungan dan Latihan Industri dalam urusan menjalin hubungan
dengan pihak industri berkaitan.
· Melaksanakan program pembinaan jati diri dan sahsiah pelajar.
· Menguruskan bengkel dengan kerjasama daripada Ketua Bengkel yang berkaitan.
§ Menyelia dalam aspek 5S (Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa amal) dan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di bengkel-bengkel bawah kawalannya.

4.5 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa ke
semasa.

5.0 KETUA UNIT AKADEMIK

5.1 KETUA UNIT BAHASA
5.1.1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan PdPc mengikut
standard kurikulum dan program akademik bidang Bahasa.
· Menyediakan Perancangan Strategik Tahunan untuk peningkatan dan
kecemerlangan unit.
· Memastikan penggunaan modul akademik (Bahasa) yang terkini.
· Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran
dan pembelajaran yang terkini .
· Menjalankan usaha untuk memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasakan
Bahasa Inggeris (MBMMBI) serta bahasa pilihan lain (Bahasa Mandarin dan
Bahasa Arab).
· Mencadangkan bahan rujukan yang perlu ada di pusat sumber atau rujukan
tenaga pengajar.
· Bertanggungjawab menyediakan bahan-bahan atau alat-alat untuk pameran jika
diperlukan.
· Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk kelulusan pihak
pengurusan kolej
· Mengajar sekurang-kurangnya 12 jam seminggu.
· Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS 9

· Menyediakan agihan tugas mengajar setiap pensyarah.

5.1.2 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan pentaksiran
berdasarkan modul pembelajaran bagi bidang Bahasa.

· Menyelaraskan penyediaan soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan
kertas-kertas jawapan.

· Menyediakan analisis peperiksaan dan pencapaian pelajar, membuat post
mortem dan CQI.

5.1.3 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan takwim akademik KV
bagi bidang Bahasa.

· Memastikan RSL dan RPH/RP disediakan oleh pensyarah pada waktu yang
ditetapkan.

· Mengadakan mesyuarat unit sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester.
· Memastikan aktiviti atau program dilaksanakan mengikut takwim perancangan

tahunan.

5.1.4 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pencapaian prestasi bagi bidang
Bahasa.
· Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.
· Mengambil tindakan segera kepada setiap perubahan baru yang diperlukan
seperti sukatan mata pelajaran baru, pengkaedahan pengajaran dan
pembelajaran baru.
· Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dalam
bidang Bahasa.
· Melaksanakan program pembinaan jati diri dan sahsiah pelajar.
· Menguruskan pelaksanaan aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan bagi
pelajar kolej.
· Menyediakan Headcount pelajar dan menetapkan sasaran pencapaian CGPA.

5.1.5 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa
ke semasa.

5.2 KETUA UNIT SAINS DAN MATEMATIK
5.2.1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan PdPc mengikut
standard kurikulum dan program akademik bidang Sains dan Matematik.

· Menyediakan Perancangan Strategik Tahunan untuk peningkatan dan
kecemerlangan unit.

· Memastikan penggunaan modul akademik (Sains dan Matematik) yang terkini.
· Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran

dan pembelajaran yang terkini.
· Mencadangkan bahan rujukan yang perlu ada di pusat sumber atau rujukan

tenaga pengajar.
· Menyelaras penyediaan bahan-bahan atau alat-alat untuk makmal Sains dan

pameran, jika diperlukan.
· Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk kelulusan pihak

pengurusan kolej
· Mengajar sekurang-kurangnya 12 jam seminggu.
· Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.
· Menyediakan agihan tugas mengajar setiap pensyarah.

5.2.2 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan pentaksiran
berdasarkan modul pembelajaran bagi bidang Sains dan Matematik.

· Mengesahkan kualiti soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan kertas
jawapan.

· Menyelaras penyediaan soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan kertas
jawapan.

SENARAI TUGAS 10

· Menyediakan analisis peperiksaan dan pencapaian pelajar, membuat post
mortem dan CQI

5.2.3 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan takwim akademik KV
bagi bidang Sains dan Matematik.
· Memastikan RSL dan RPH disediakan oleh pensyarah pada waktu yang
ditetapkan.
· Mengadakan mesyuarat unit sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester.
· Memastikan aktiviti atau program dilaksanakan mengikut takwim perancangan
tahunan.

5.2.4 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pencapaian prestasi bagi bidang
Sains dan Matematik.
· Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.
· Mengambil tindakan segera kepada setiap perubahan baru yang diperlukan
seperti sukatan mata pelajaran baru, pengkaedahan pengajaran dan
pembelajaran baru.
· Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dalam
bidang Sains dan Matematik.
· Melaksanakan program pembinaan jati diri dan sahsiah pelajar.
· Menguruskan pelaksanaan semua aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan
bagi pelajar kolej.
· Menyediakan Headcount pelajar dan menetapkan sasaran pencapaian CGPA.

5.2.5 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa
ke semasa.

5.3 KETUA UNIT KEMANUSIAAN
5.3.1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan PdPc mengikut
standard kurikulum dan program akademik bidang Kemanusiaan.
· Menyediakan Perancangan Strategik Tahunan untuk peningkatan dan
kecemerlangan unit.
· Memastikan penggunaan modul akademik (Sejarah, Pendidikan Islam, Pendidikan
Moral dan Pendidikan Jasmani & Kesihatan) yang terkini.
· Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran
dan pembelajaran yang terkini.
· Mencadangkan bahan rujukan yang perlu ada di pusat sumber atau rujukan
tenaga pengajar.
· Menyelaras penyediaan bahan-bahan atau alat-alat untuk pameran, jika
diperlukan.
· Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk kelulusan pihak
pengurusan kolej
· Mengajar sekurang-kurangnya 12 jam seminggu.
· Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.
· Menyediakan agihan tugas mengajar setiap pensyarah.

5.3.2 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan pentaksiran
berdasarkan modul pembelajaran bagi bidang Kemanusiaan.
· Mengesahkan kualiti soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan kertas
jawapan.
· Menyelaras penyediaan soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan kertas
jawapan.
· Menyediakan analisis peperiksaan dan pencapaian pelajar dan melakukan post
mortem.

5.3.3 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan takwim akademik KV
bagi bidang Kemanusiaan.

SENARAI TUGAS 11

· Memastikan RSL dan RPH disediakan oleh pensyarah pada waktu yang
ditetapkan.

· Mengadakan mesyuarat unit sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester.
· Memastikan aktiviti atau program dilaksanakan mengikut takwim perancangan

tahunan.

5.3.4 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan takwim akademik KV
bagi bidang Kemanusiaan.
· Memastikan RSL dan RPH disediakan oleh pensyarah pada waktu yang
ditetapkan.
· Mengadakan mesyuarat unit sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester.
· Memastikan aktiviti atau program dilaksanakan mengikut takwim perancangan
tahunan.

5.3.5 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pencapaian prestasi bagi bidang
Kemanusiaan.
· Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.
· Mengambil tindakan segera kepada setiap perubahan baru yang diperlukan
seperti sukatan mata pelajaran baru, pengkaedahan pengajaran dan
pembelajaran baru.
· Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dalam
bidang Sains dan Matematik.
· Melaksanakan program pembinaan jati diri dan sahsiah pelajar.
· Menguruskan pelaksanaan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan
bagi pelajar kolej.
· Menyediakan Headcount pelajar dan menetapkan sasaran pencapaian CGPA.

5.3.6 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa
ke semasa.

5.4 KETUA UNIT TERAS UMUM
5.4.1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan PdPc mengikut
standard kurikulum dan program akademik bidang Teras Umum ( Employability
skills dan Modul Insaniah).
· Menyediakan Perancangan Strategik Tahunan untuk peningkatan dan
kecemerlangan unit.
· Memastikan penggunaan modul akademik (Employability skills dan Modul
Insaniah) yang terkini.
· Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pengajaran
dan pembelajaran yang terkini..
· Mencadangkan bahan rujukan yang perlu ada di pusat sumber atau rujukan
tenaga pengajar.
· Menyelaras penyediaan bahan-bahan atau alat-alat untuk makmal sains dan
pameran, jika diperlukan.
· Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk kelulusan pihak
pengurusan kolej
· Mengajar sekurang-kurangnya 12 jam seminggu.
· Menyediakan agihan tugas mengajar setiap pensyarah
· Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

5.4.2 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan pentaksiran
berdasarkan modul pembelajaran bagi bidang Teras Umum (Employability skills
dan Modul Insaniah).
· Mengesahkan kualiti soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan kertas
jawapan.
· Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan pemeriksaan
kertas jawapan.

SENARAI TUGAS 12

· Menyediakan analisis peperiksaan dan pencapaian pelajar dan melakukan post
mortem.

5.4.3 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pelaksanaan takwim akademik KV
bagi bidang Teras Umum ( Employability skills dan Modul Insaniah).
· Memastikan RSL dan RPH disediakan oleh pensyarah pada waktu yang
ditetapkan.
· Mengadakan mesyuarat unit sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester.
· Memastikan aktiviti atau program dilaksanakan mengikut takwim perancangan
tahunan.

5.4.4 Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pencapaian prestasi bagi bidang
Teras Umum ( Employability skills dan Modul Insaniah).
· Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.
· Mengambil tindakan segera kepada setiap perubahan baru yang diperlukan
seperti sukatan mata pelajaran baru, pengkaedahan pengajaran dan
pembelajaran baru, jika ada.
· Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dalam
Employability skills dan Modul Insaniah.
· Melaksanakan program pembinaan jati diri dan sahsiah pelajar.
· Menguruskan pelaksanaan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan
bagi pelajar kolej.
· Menyediakan Headcount pelajar dan menetapkan sasaran pencapaian CGPA.

5.4.5 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa
ke semasa.

5.5 KETUA UNIT PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
5.5.1 Menyediakan jadual penilaian dan pentaksiran untuk setiap semester.
· Menyediakan jadual penilaian dan pentaksiran berdasarkan takwim dari BPLTV
dan LPM.
· Mengedar jadual pentaksiran kepada pelajar, pensyarah dan ibu bapa serta
industri.
· Memberi taklimat prosedur pentaksiran kepada pelajar dan tenaga pengajar.

5.5.2 Merancang dan menubuhkan Jawatankuasa Pembinaan Item dan skema
pemarkahan mengikut bidang.
· Mengadakan mesyuarat JK Pembinaan Item sekurang-kurangnya dua kali setiap
semester.
· Melaksanakan latihan/kursus pendedahan pembinaan item kepada tenaga
pengajar.

5.5.3 Menguruskan percetakan, tempat menyimpan, pembahagian dan pengedaran
kertas soalan.
· Memastikan bahan dan alat percetakan ada dan berfungsi.
· Menguruskan dan memastikan percetakan item adalah sulit dan disimpan di dalam
bilik kebal atau tempat yang selamat.
· Memastikan kertas soalan mencukupi mengikut bilangan calon.
· Memastikan pengedaran soalan mengikut jadual pentaksiran.
· Memastikan skrip jawapan dikumpul dan diserahkan kepada pemeriksa.

5.5.4 Memproses keputusan pentaksiran berterusan (PB) dan penilaian akhir (PA)
untuk mendapatkan keputusan keseluruhan.
· Mendapatkan semua markah pentaksiran daripada Ketua Jabatan untuk
dikumpulkan dan diproses (mengikut arahan LPM).
· Menyediakan analisa keputusan pentaksiran keseluruhan.

5.5.5 Menguruskan kaedah dan bentuk pelaporan keputusan penilaian dan
pentaksiran.

SENARAI TUGAS 13

· Mencetak pelaporan dalam bentuk slip dan dimuat naik ke laman sesawang kolej
untuk dimaklumkan kepada pelajar-pelajar.

· Menyimpan semua laporan keputusan dalam pangkalan data kolej.

5.5.6 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa
ke semasa.

5.6 KETUA UNIT PENSIJILAN
· Menganalisa markah pentaksiran berterusan (PB) dan pentaksiran akhir (PA).
· Membina data pentaksiran bagi pelajar mengikut tahun.
· Memproses dan mengeluarkan slip keputusan penilaian pelajar.
· Mengagihkan slip keputusan penilaian kepada semua pelajar yang layak.
· Merancang Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar bagi yang layak.
· Merancang dan menyediakan sijil yang layak untuk dianugerah kepada pelajar
berdasarkan kriteria yang ditentukan atas persetujuan pengurusan.
· Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa ke
semasa.

5.7 KETUA UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI
5.7.1 Merancang, Menguruskan dan memantau program Latihan Industri (On Job
Training) pelajar.
· Menyediakan senarai nama pelajar yang akan menjalani Latihan Industri.
· Mengeluarkan surat tawaran industri.
· Menguruskan insurans pelajar.
· Membantu pelajar yang memerlukan tempat tinggal semasa latihan.
· Melaksanakan program Sahabat Industri.
· Mengatur dan melaksanakan program pengajaran kemahiran insaniah untuk
pelajar yang akan menjalani latihan industri.
· Memberi taklimat tentang pelaksanaan latihan industri seperti kehadiran, etika
kerja, keselamatan dan penilaian.
· Menyediakan SOP untuk lawatan penyeliaan.
· Melantik jawatankuasa penyeliaan dalam kalangan pensyarah.
· Menyediakan jadual pemantauan.
· Menyediakan laporan penyeliaan.
· Menyediakan borang penilaian bagi setiap pelajar.
· Mengumpul evidens latihan industri seperti buku log, gambar dan laporan dari
tempat latihan

5.7.2 Merancang, mengurus dan memantau program perhubungan dan kolaboratif
dengan industri dan kajian pelajar bagi pelaksanaan latihan industri (On Job
Training) pelajar.
§ Mewujudkan hubungan dengan komuniti setempat dengan menawarkan
kepakaran dan kemudahan yang sedia ada.
· Mengenal pasti tempat latihan yang sesuai dengan kehendak program latihan
pelajar.
§ Membuat kunjungan serta mengadakan perjanjian persefahaman dengan industri
yang berkenaan termasuk pemberian elaun.

5.7.3 Hubungan antara pihak kolej dan industri serta menyediakan khidmat runding
cara dan temuduga kerjaya.
· Mewujudkan Jawatankuasa Pendidikan Berasaskan Produk (PBE).
· Mengenal pasti produk yang akan dihasilkan oleh pihak kolej.
· Mengadakan perjanjian persefahaman dengan industri berkaitan.
· Mengadakan runding cara bersama industri sebelum pelajar menamatkan
pengajian mereka.
· Menguruskan temuduga antara pelajar dengan wakil industri.
· Membentuk Jawatankuasa School Enterprise (SE).
· Mengenal pasti produk yang boleh dilibatkan dalam SE.

SENARAI TUGAS 14

· Mewujudkan mekanisme urusan pemasaran, jual beli yang cekap dan urusan
perakaunan yang berkaitan.

· Melaporkan kepada Pengarah perkembangan program SE.

5.7.4 Merancang, menguruskan dan memantau pembangunan staf termasuk
Sangkutan industri (Industrial attachment).
· Mengumpul maklumat latihan industri yang diperlukan oleh pensyarah.
· Mengenal pasti tempat yang sesuai untuk pembangunan staf.
· Menguruskan latihan pensyarah yang terlibat dengan penyeliaan latihan industri
(On Job Training).

5.7.5 Menjalankan tugas-tugas rasmi lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa
ke semasa.

5.8 KETUA BENGKEL
· Mengajar mata pelajaran mengikut kursus/opsyen dalam bidang berkaitan.
· Melaksanakan Rancangan Pelajaran Tahunan mengikut modul yang berkaitan.
· Membantu mengawal selia aktiviti amali pelajar dan memastikan pelaksanaannya
mengikut garis panduan yang disediakan oleh Lembaga peperiksaan.
· Menguruskan, menyelenggara dan bertanggungjawab dalam aspek keselamatan,
kebersihan dan keceriaan (3K) di bengkel.
· Membantu membuat pesanan peralatan dan bahan ,perlupusan, program motivaai dan
lawatan pelajar dan hal-hal berkaitan.
· Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tatacara pengurusan Aset Alih Kerajaan
(TPA), Kew. PA 2 Kad Harta Modal, Kew PA 3 Kad Iventori, Kew PA 6 Pergerakan Harta
Modal dan Iventori ;
· Menyediakan Kew PA 4( Senarai daftar Harta Modal) dan Kew PA 5 (Senarai Daftar
iventori kepada pegawai Aset untuk Laporan Tahunan Harta Modal dan Iventori Kew PA
Aduan kerosakan Aset Alih Kerajaan.
· Melaksana pemeriksaan terhadap harta modal dan iventori, proses perlupusan terhadap
Aset Alih yang tidak selamat digunakan dan bertindak melaporkan segera terhadap
kehilangan Aset Alih di bengkel.
· Menguruskan dan menyenggara aspek 5S (sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa
amal) di bengkel.
· Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pengarah
Kolej Vokasional dari semasa ke semasa.

6.0 PENYELARAS AKADEMIK

6.1 PENYELARAS KURSUS / MATA PELAJARAN
· Menentukan keselarasan dalam semua aspek PdPc.
· Menentukan keselarasan soalan-soalan ujian peperiksaan.
· Menganalisa keputusan peperiksaan bagi semua mata pelajaran serta mengkaji dan
mencari jalan secara persepakatan untuk meningkatkan taraf pencapaian.
· Menyelia pengunjuran dan bersama-sama pensyarah kelas serta pensyarah mata pela-
jaran.
· Bertanggungjawab untuk memantau dan membantu memastikan kebersihan dan
kelengkapan peralatan kelas.
· Membantu pentadbir kolej untuk menyelia PdPc dan menyelia buku kerja apabila diper-
lukan.
· Mengadakan mesyuarat atau perbincangan bersama untuk mencari persetujuan ber-
sama terutama dalam aspek PdPc.
· Bersama-sama bertanggungjawab mengekalkan dan meninggikan prestasi pelajar.
· Memastikan semua program yang dirancang untuk kelas berkenaan dapat dilaksanakan
dengan lancar.
· Memaklumkan kepada pihak pentadbiran jika terdapat sebarang masalah yang timbul.
· Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah dari semasa kesemasa.

SENARAI TUGAS 15

6.2 PENSYARAH KURSUS / MATA PELAJARAN
· Menyediakan rancangan pengajaran untuk tempoh setahun/harian bagi mata pelajaran
/kursus yang diajar dalam Fail Kursus atau Rancangan Sesi Latihan ( RSL).
· Menjalankan proses PdPc yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat
memahami pelajaran yang diajar.
· Memeriksa tugasan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas
semakan/ pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat pembetulan
sebelum latihan selanjutnya.
· Menggubal soalan pentaksiran berterusan (PB) mengikut JSPB dan soalan peperiksaan
prestasi.
· Memeriksa skrip jawapan pelajar bagi pentaksiran berterusan (PB) pelajar dan penilaian
akhir (PA) yang berkaitan.
· Menghantar tugasan / nota kepada ketua jabatan/ketua program untuk semakan atau
pemeriksaan apabila dikehendaki.
· Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel
atau semasa membuat kerja-kerja di luar kelas.
· Menggunakan alat bantu mengajar (ABM) dengan sistematik,meluas dan memastikan
keselamatan alat-alat bantu mengajar.
· Membantu Pensyarah Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan,
kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber.

6.3 PENYELARAS JADUAL WAKTU
· Menentukan bilangan kelas dan kelayakan pensyarah.
· Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
· Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
· Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
· Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.
· Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal.
· Memastikan jadual waktu induk dan persendirian serta jadual waktu kelas disediakan
pada waktu yang ditentukan.
· Menyediakan jadual waktu ganti bagi pensyarah yang tidak hadir berpandukan kepada
sistem Pepatih MySekolah.
· Membuat penetapan jadual waktu anjal di dalam sistem Pepatih MySekolah.
· Membuat pindaan mengikut kesesuaian jika perlu.
· Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada pengarah dan dipaparkan untuk
makluman semua.
· Bertanggungjawab melakukan pengubahsuaian jadual waktu dari semasa ke semasa
bersesuaian dengan arahan pentadbiran.

6.4 PENYELARAS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)
· Penyediaan surat rasmi Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD.
· Kajian keperluan kursus dalam kalangan PPP di peringkat kolej
· Maklumat Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD dan menyebarluaskan maklumat
kepada PPP di kolej.
· Mencadangkan kursus berasaskan keperluan kolej kepada JPN kewangan dan per-
belanjaan yang disalurkan melalui JPN
· Pelaporan prestasi perbelanjaan kepada pihak PPD / Bahagian Iktisas setiap hujung bu-
lan.
· Penyediaan maklumat kursus/latihan/bengkel yang diadakan di peringkat kolej.
· Menyediakan serta mengemaskini Fail LDP dan Kad Pelaporan Latihan dari semasa ke
semasa
· Pengemaskini maklumat/data PPP berkaitan LDP di kolej, dalam pangkalan data dan
setiap kali kursus dijalankan dan dihantar ke PPD sekiranya perlu.
· Mengadakan mesyuarat JK LDP peringkat kolej
· Menghadiri mesyuarat JK LDP peringkat PPD/JPN sekiranya dipanggil.
· Mencadangkan keperluan dan kepentingan kursus untuk PPP di kolej.
· Merancang dan melaksanakan kursus dalaman (in house training) di peringkat kolej.
· Melaksanakan hari profesional peringkat kolej.

SENARAI TUGAS 16

· Menyimpan borang permohonan berkaitan dengan kursus dan latihan dari BPG / KPM
dan bahagian-bahagian lain.

· Memberikan kerjasama kepada unit LDP JPN/PPD berhubung dengan Program LDP
sekiranya diminta.

· Menyediakan pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan.

6.5 PENYELARAS SISTEM ADUAN PENSYARAH
· Mewujudkan kaedah bagi pengendalian maklum balas serta cadangan daripada
pelanggan/warga KV berhubung perkhidmatan yang diberikan serta menyebarluaskan
untuk menjadi amalan kepimpinan terbaik.
· Menganalisis kehendak pelanggan/warga KV bagi memastikan keperluan mereka
dipenuhi berlandaskan peraturan dan kemampuan yang sedia ada serta amalan
kepimpinan yang baik.
· Memastikan maklum balas dan aduan daripada pelanggan/warga KV diambil tindakan
dengan sewajarnya dan membuat kajian semula pengurusan kualiti.
· Menguruskan taklimat/ceramah kepada warga KV dan pihak luar berkaitan Kualiti
Kepimpinan.

6.6 PENYELARAS PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)
· Menyelaras dan memantau pengurusan PTA supaya dapat dilaksanakan dengan berke-
san mengikut keperluan kurikulum program masing-masing.
· Menyediakan dan menguruskan pembentangan PTA.
· Membuat dan memperbanyakkan borang pemarkahan PTA
· Menghadiri mesyurat berkaitan PTA kolej.
· Senaraikan keperluan peralatan untuk PdPc bagi modul PTA.
· Merancang dan memilih projek yang terbaik untuk Pertandingan Inovasi pelajar dan pen-
syarah peringkat kolej dan zon.
· Menyediakan Laporan PTA.
· Menyediakan Jadual Pembentangan PTA di bengkel masing-masing.
• Menguruskan borang pemarkahan PTA di bengkel masing-masing
• Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan Projek Tahun Akhir (PTA) kolej.

6.7 PENYELARAS AKREDITASI MQA/MBOT
· Mengemas kini fail induk MQA/MBOT
· Fail 4P, fail EES, fail PKOP, fail PPOP, fail CQI, fail Vetting, fail ADPK, fail Jadual Waktu
dan fail-fail yang berkaitan.
· Menghadiri mesyuarat berkaitan MQA/MBOT kolej.
· Menguruskan dokumen yang berkaitan MQA/MBOT program.
· Menyediakan Laporan MQA/MBOT program.

6.8 PENYELARAS OUTCOME BASE EDUCATION (OBE)
· Menyediakan slide OBE untuk Program dan soalan penilaian yang berkaitan terutama
ketika minggu orientasi Diploma.
· Membantu penyelaras MQA/MBOT menyediakan fail induk MQA.
· Menyediakan laporan OBE program.
· Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan OBE.

6.9 PENYELARAS SCHOOL ENTERPISE (SE) BENGKEL
· Merancang dan melaksanaan SE mengikut kaedah pembelajaran secara PBE dan
dilaksanakan dengan berkesan mengikut keperluan KSKV.
· Mengenal pasti produk yang boleh dilibatkan dalam SE.
· Mewujudkan mekanisme urusan pemasaran, jual beli yang cekap dan urusan
perakaunan yang berkaitan.
· Melaporkan kepada Ketua Program perkembangan program SE.
· Membantu mengawal dan merekod perbelanjaan kewangan SE bengkel melalui koperasi
kolej.
· Menyediakan laporan pelaksanaan SE di bengkel.
· Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan SE peringkat kolej.

SENARAI TUGAS 17

6.10 PENYELARAS ON JOB TRAINING ( OJT )
· Menyelaras, memantau OJT dan lawatan industri pelajar untuk jalinan hubungan industri

bagi keperluan pelaksanaan OJT dan rakan strategik bagi program masing-masing.
· Membantu mewujudkan hubungan dengan komuniti setempat dengan menawarkan

kepakaran dan kemudahan yang sedia ada.
· Membantu mengenal pasti tempat latihan yang sesuai dengan kehendak program latihan

pelajar.
· Membantu membuat kunjungan serta mengadakan perjanjian persefahaman dengan

industri yang berkenaan termasuk pemberian elaun.
· Menyediakan jadual pemantauan OJT program masing-masing.
· Menguruskan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan OJT program masing-

masing.
· Menguruskan surat menyurat ke jelajah industri program masing-masing.
· Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan Perhubungan Industri dan OJT.

6.11 PENYELARAS PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
· Menguruskan pengumpulan markah Pentaksiran Berterusan/Penilaian Akhir dan

penghantaran markah ke Unit Pentaksiran.
· Membantu menyelaras penyediaan soalan dan pengumpulan markah untuk dianalisa
· Membantu memastikan soalan penilaian adalah memenuhi Kurikulum Standard Kolej

Vokasional (KSKV) bagi setiap modul.

· Membantu KP untuk menganalisis keputusan Pentaksiran dan Penilaian bagi mata
pelajaran/kursus berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan
susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.

· Menguruskan penyimpanan eviden pentaksiran di bengkel masing-masing.
· Mewujudkan bank soalan di bengkel.

6.12 PENYELARAS SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
· Memastikan NOSS & DUTY/ TASK dilaksanakan dengan sempurna di bengkel masing-
masing.
· Merancang dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan aliran
kemahiran di bengkel.
· Menguruskan pendaftaran dan penilaian calon SLDN/SKM KV bagi bengkel masing-
masing.
· Memastikan soalan penilaian adalah memenuhi Kurikulum Standard Kolej Vokasional
(KSKV) bagi setiap modul dan NOSS & DUTY/ TASK.
· Membantu menyelaras semua jenis peperiksaan SKM (menyusun, memastikan bilangan
mencukupi, membungkus dan mengagih serta menyimpan)
· Memastikan semua pelajar rmengikuti semua modul/kursus yang dilaksanakan dan
menyelaraskan tindakan yang perlu.
· Memastikan objektif dan matlamat aliran kemahiran di kolej tercapai.
· Menyediakan laporan berkaitan SKM mengikut keperluan di bengkel masing-masing
· Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan SKM di peringkat kolej
· Memastikan fail induk SKM dan pelajar mesti dikemas kini dan diuruskan.
· Memastikan senarai pensyarah yang dilantik menjadi PP dan PPD mengikut kohort.
· Memastikan RPK pelajar SKM dikemas kini dengan bantuan PP dan PPD.
· Menguruskan pendaftaran dan penilaian calon SKM
· Menyediakan senarai keperluan peperiksaan akhir SKM.
· Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan SKM di peringkat kolej.
· Merancang dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan aliran SKM.

6.13 PENYELARAS PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN.
· Menguruskan pengumpulan markah Pentaksiran Berterusan (PB)/Penilian Akhir (PA)
dan penghantaran markah ke Unit JPP.
· Membantu membuat menyelaras penyediaan soalan dan pengumpulan markah untuk
dianalisis.
· Membantu memastikan soalan penilaian adalah memenuhi CO.
· Menguruskan penyimpanan eviden pentaksiran di bengkel.

SENARAI TUGAS 18

· Mewujudkan bank soalan di bengkel.

6.15 PENYELARAS 5S/KKP
· Menguruskan dan memantau pelajar dan pensyarah serta bengkel sentiasa mematuhi
5S dan KKP.
· Memastikan program dan aktiviti 5S dan KKP dijalankan dengan berkesan.
· Membuat laporan 5S dan KKP program.
· Mengemas kini fail 5S dan KKP program.
· Menjalankan kajian tentang KKP program dan membuat pemeriksaan di setiap bengkel
serta cadangan penambaikan.
· Menerima aduan berkaitan 5S dan KKP seperti kemalangan, persekitaran tidak selamat,
penyakit dan sebagainya.
· Menghadiri mesyuarat berkaitan 5S dan KKP program di peringkat kolej.

6.14 PENYELARAS PENSYARAH BERTUGAS MINGGUAN
· Memantau dan memastikan pensyarah bertugas menyediakan laporan mingguan.
· Menyediakan rumusan laporan pensyarah bertugas setiap bulan.
· Pensyarah bertugas hendaklah hadir sekurang-kurangnya 15 minit sebelum PdPc
bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit selepas kolej berakhir.
· Memastikan bilik/kelas telah disapu, sampah-sampah telah dibuang / tingkap telah
ditutup setelah tamat kuliah
· Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti pada waktu rehat semasa
ketiadaan pensyarah di sekitar kolej dan mengambil tindakan segera dan munasabah
jika perlu.
· Mengawasi kebersihan bilik-kelas, tandas, makmal, bengkel, bilik-bilik khas dan kawasan
kolej.
· Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital/ ke rumah
jika perlu /kecemasan.
· Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang ingin
mendapatkan rawatan
· Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke kolej, semasa waktu rehat dan
semasa pertukaran pensyarah atau mata pelajaran.
· Menguruskan hal-hal bersabit dengan disiplin pelajar.
· Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan kolej serta mengawasi harta benda
kolej.
· Mencatat kegiatan-kegiatan kolej seperti sukan, persatuan-persatuan, unit beruniform
dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan di kolej.
· Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari
/minggu kuliah di dalam Buku Laporan Bertugas. Perkara-perkara yang dicatat adalah:
- Kedatangan pelajar, pensyarah dan staf sokongan
- Pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit
- Kehadiran pelawat / rombongan lawatan
- Ucapan / pengumuman dalam perhimpunan
- Laporan hari perhimpunan
· Perkara yang perlu diambil perhatian semasa perhimpunan :
- Memastikan semua pensyarah menghadiri perhimpunan rasmi.
- Memastikan bendera-bendera, PA sistem dan pembesar suara serta tempat
duduk pensyarah telah disediakan.
- Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas
- Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting dalam perhimpunan.
· Membuat laporan terus kepada Pengarah sekiranya memerlukan tindakan segera

7.0 SETIAUSAHA
· Merancang agenda mesyuarat bersama ketua.
· Menyediakan surat panggilan mesyuarat.
· Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat.
· Mencatat minit mesyuarat .
· Menyiapkan menyediakan minit mesyuarat.

SENARAI TUGAS 19

· Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli jawatankuasa.
· Bersama-sama ketua mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat.
· Membantu ketua menguruskan fail-fail program/unit/jawatankuasa/mata pelajaran/

kursus/modul.
· Membantu ketua menguruskan dan menjaga alat/bahan bantu mengajar.
· Membantu semua kerja dan tanggungjawap ketua.
· Mengumpul laporan daripada setiap penyelaras program/mata pelajaran.
· Membuat laporan tahunan program/program-program khas kolej.
· Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS 20

C. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

1.0 KETUA UNIT HAL EHWAL PELAJAR

· Bertanggungjawab kepada Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dalam hal ehwal
pelajar.

· Membantu Timbalan Pengarah menyelia dan menilai program hal ehwal pelajar.
· Membantu Timbalan Pengarah dalam semua aspek perancangan dan pengurusan kolej.

1.1 Pentadbiran
· Mengurus pendaftaran pelajar baru ,lama dan penempatan pelajar.
§ Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi pelajar baru.
· Mengurus dan mengemas kini Buku Rekod Pendaftaran pelajar.
· Mengurus pertukaran pelajar.
· Membantu menyediakan anggaran belanjawan kolej.
· Membantu merancang takwim kolej.

1.2 Biasiswa dan Bantuan
· Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan-bantuan lain.
· Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan.
· Mengurus tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan pelajar.

1.3 Kesihatan
· Mengurus kemudahan rawatan pelajar.
§ Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna.
· Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kafeteria kolej .

1.4 Program Perlindungan Pelajar
· Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan
program-program lain di peringkat kolej.
· Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di kolej.
· Mengurus dan memastikan semua pelajar dilindungi oleh insurans.

1.5 Disiplin
§ Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni dalam pembentukan
sahsiah pelajar.
· Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan kolej dikuatkuasakan.
· Menjadi Penasihat Lembaga Perwakilan Pelajar
§ Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan-
peraturan tatatertib dan salah laku.
· Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan pelajar.
§ Mewujudkan hubungan dua hala di antara kolej dengan ibu bapa atau penjaga serta
komuniti.

1.5 Program 3K
· Merancang dan mengemas kini Program 3K
· Memastikan warga kolej melaksanakan Program 3K
· Menyediakan laporan pelaksanaan 3K

1.6 Pembangunan Organisasi
· Mewujudkan hubungan dua hala di antara kolej dengan ibu bapa dan komuniti.
· Mengenal pasti dan mengadakan kursus dan latihan untuk personel.

1.7 Pembangunan Kendiri
· Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.
· Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
· Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan HEP.
· Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.

SENARAI TUGAS 21

· Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan HEP kepada yang
memerlukannya.

1.8 Tugas-Tugas Lain
· Menganggotai Jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengarah dari semasa ke semasa
· Melaksanakan arahan dan tugas yang diamanahkan oleh Pengarah dari semasa ke
semasa

2.0 KETUA UNIT PENGURUSAN ASRAMA

§ Membantu Pengarah dan Timbalan Pengarah Sokongan Akademik menguruskan,
menyelia dan memantau program pengurusan asrama.

§ Membantu Pengarah dan Timbalan Pengarah merancang, menyelia dan menilai program
pembangunan Insaniah pelajar-pelajar asrama.

§ Membantu, melaksana, memantau dan menyelia hal-hal disiplin dan kebajikan pelajar
asrama.

§ Membantu Pengarah dan Timbalan Pengarah menguruskan, memantau, menambahbaik
dan memastikan kawasan dan fasiliti asrama baik dan selamat.

§ Membantu Pengarah dan Timbalan Pengarah merancang, menyelia, menilai program
akademik dan kokurikulum pelajar-pelajar asrama.

· Menjalinkan hubungan kerjasama dan kolaborasi dalam dan luar organisasi

2.1 Pengurusan dan Pentadbiran
· Menentukan pengurusan dan pentadbiran asrama berjalan dengan sempurna
· Memastikan kakitangan sentiasa mematuhi peraturan perintah am sewaktu bertugas.
· Membantu menguruskan perlantikan waden dan jadual waden bertugas.
· Membantu dan bekerjasama dengan waden memilih dan melantik jawatankuasa asrama
dalam kalangan pelajar.
· Membuat agihan tugas kakitangan sokongan, pembersihan dan keselamatan mengikut
bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
· Menyediakan laporan tahunan segala program tahunan kepada Pengarah

2.2 Penempatan
· Menguruskan dan memproses permohonan kemasukan pelajar ke bilik asrama.
· Menguruskan dan menentukan penempatan dan pendaftaran pelajar baru dan lama
berjalan lancar.
· Membuat pemeriksaan di bilik-bilik pelajar pada bila-bila masa.
· Menguruskan permohonan rayuan ke asrama
· Menguruskan dan membuat pengesahan permohonan penginapan asrama oleh PPD,
JPN ,KPM dan organisasi luar pada masa cuti dan memastikan persediaan berkaitan
dibuat dengan rapi.

2.3 Kewangan
· Membantu menyediakan belanjawan ( Budget ) tahunan
· Membantu pengurusan kewangan asrama dengan cekap ,dan sistematik melalui
pematuhan kepada tatacara kewangan pada setiap masa.
· Menyediakan kertas kerja dan permohonan peruntukan kewangan.
· Menjadi ahli JK Sebut harga/Tender perolehan barang-barang atau perkhidmatan
berkaitan dengan asrama.
· Menguruskan pesanan pembelian barang-barang yang berkaitan dengan asrama dan
merekod barang-barang yang diterima dengan baik.
· Mengemas kini urusan rekod dan kawalan inventori, stor asrama, pejabat waden,
kelengkapan bilik pelajar dan lain-lain.
· Memastikan stor dan peralatan diuruskan mengikut amalan 5S.

2.4 Kemudahan Fizikal dan Fasiliti
· Menyimpan dan memastikan kemudahan fizikal dan fasiliti asrama direkodkan dengan
baik dan sistematik ( Dalam database )

SENARAI TUGAS 22

· Memastikan asrama dalam keadaan baik dan selamat sebelum pelajar mendaftar
masuk.

· Membuat pemeriksaan berkala dan memastikan keadaan fizikal asrama berada dalam
keadaan selesa dan selamat

· Memastikan kemudahan asas dan perabot asrama berada dalam keadaan baik ,
mencukupi dan berfungsi

· Memastikan sebarang kerosakan fizikal dan peralatan dilaporkan kepada juruteknik
dengan segera untuk tujuan pembaikian/baik pulih.

· Memastikan setiap laporan kerosakan atau masalah telah diambil tindakan oleh
juruteknik.

· Sebarang kerosakan kritikal hendaklah dilaporkan terus kepada Pengarah/Timbalan
Pengarah dalam kadar segera.

· Membuat penarafan kendiri untuk pertandingan asrama gemilang dan terbilang.

2.5 Keselamatan , Kebersihan dan Kesihatan ( 3 K )
· Menguatkuasakan peraturan asrama dan memastikan keluar/ masuk pelajar direkod
pada setiap masa.
· Memastikan rumah pam, pili bomba dan Alat Pemadam Api (APA) dan sistem
pencegahan kebakaran berfungsi dengan baik.
· Menyediakan Plan Laluan Kecemasan/Kebakaran dan dipamerkan.
· Merancang dan melaksanakan latihan kebakaran kepada semua penghuni asrama.
· Memastikan kontraktor kawalan keselamatan mematuhi “ Standard “ kawalan yang
ditetapkan.
· Menyemak dan menandatangani dokumen yang berkaitan kawalan keselamatan di
asrama mengikut jadual
· Membuat penarafan dan laporan kawalan keselamatan pada tiap-tiap bulan.
· Memastikan kontraktor kebersihan mematuhi “ Standard “ kebersihan yang ditetapkan.
· Membuat penarafan dan laporan perkhidmatan kebersihan pada tiap-tiap bulan.
· Memastikan dorm dan asrama sentiasa bersih dan ceria.
· Menguruskan pelajar-pelajar yang sakit ke hospital atau lain-lainnya.
· Menguruskan dan menyelia bilik sakit asrama.
· Memastikan “ First Aid “ dan keperluan asas kesihatan disediakan.
· Mengadakan gotong royong secara berkala.

2.6 Program Pembangunan Insaniah
· Merancang, memantau dan menilai setiap program pembangunan insaniah yang
dilaksanakan.
· Memastikan program yang dilaksanakan selamat dan mengikut “ Standard Operation
Procedure (SOP) “ yang ditetapkan.
· Menyediakan pelbagai program sokongan yang berunsurkan keagamaan termasuk
kemudahan ICT dan bahan bacaan ilmiah.
· Memastikan setiap pelajar mengikuti program yang dilaksanakan
· Membuat laporan pelaksanaan setiap program

2.7 Program Pembangunan Akademik
· Merancang dan menyediakan pelbagai program pembangunan akademik sesuai
dengan asrama sebagai “Pusat Kecemerlangan”
· Menyimpan dan mengemas kini rekod pencapaian dan prestasi pelajar dalam setiap
peperiksaan.
· Mewujudkan kemudahan ruang pembelajaran yang kondusif seperti mini perpustakaan,
bilik bacaan, pondok bacaan dan lain-lain yang berunsurkan pendidikan.
· Menyediakan bahan-bahan sokongan pembelajaran seperti kemudahan internat, ICT
dan bahan-bahan bacaan ilmiah.
· Berhubung dengan pensyarah, ibu bapa/penjaga bagi membantu kecemerlangan
pelajar.

2.8 Program Pembangunan Kokurikulum
· Merancang, melaksana dan memantau program pembangunan kokurikulum.

SENARAI TUGAS 23

· Menyediakan kemudahan dan peralatan bagi pelaksanaan pelbagai aktiviti
kokurikulum.

· Membantu dan bekerjasama dengan Majlis Sukan Kolej untuk mencungkil bakat pelajar
dalam pelbagai kegiatan Kokurikulum.

2.9 Disiplin Asrama
· Memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturan kolej dan lain-lain peraturan yang telah
ditetapkan.
· Memberi taklimat mengenai pengurusan dan peraturan kolej kepada pelajar-pelajar
baru.
· Menyediakan laporan bertulis kes-kes salah laku disiplin pelajar di asrama
· Membantu menguruskan proses tindakan tatatertib
· Membantu menyemak kes-kes rayuan tindakan disiplin asrama.

2.10 Dewan Makan
· Memeriksa kebersihan keseluruhan dewan makan.
· Mempamerkan menu makanan harian dan mingguan pelajar.
· Membuat pemeriksaan dan menimbang bahan mentah basah/kering pada tiap-tiap hari.
· Memastikan makanan disediakan mengikut menu harian atau setaraf dengannya.
· Memastikan kualiti makanan dijaga dan kuantiti mencukupi.
· Menguruskan dan menyelia kemudahan dan peralatan dewan makan dalam keadaan
baik dan selamat digunakan.
· Bertanggungjawab memastikan pengurusan dewan makan sentiasa kelihatan bersih,
ceria dan menarik.

2.11 Hubungan Luar
· Bertanggungjawab merancang aktiviti luar yang boleh memberi manfaat kepada para
pelajar
· Bekerjasama dengan kaunselor mengenal pasti agensi-agensi kerajaan, swasta,
Industri, ILKA/ILKS,IPTA/IPTS dan NGO yang berpotensi untuk mengadakan hubungan
luar.
· Membantu menguruskan proses lawatan dan lain-lain yang ada kaitan dengan
hubungan luar.

3.0 KETUA UNIT PSIKOLOGI DAN KERJAYA
· Bertanggungjawab kepada Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dalam aspek
psikologi dan kerjaya
· Menyelia dan menilai aktiviti psikologi dan kerjaya.
· Membantu Pengarah dalam semua aspek perancangan serta pengurusan psikologi dan
kerjaya.

3.1 Merancang, Menguruskan dan melaksana program pembangunan modal insan bagi
pelajar KV seperti Softskills (Kemahiran Insaniah).
· Mewujudkan Ahli Jawatankuasa Pengurusan Unit Psikologi dan Kerjaya
· Mengadakan mesyuarat perancangan dalam kalangan Ahli Jawatankuasa sekurang-
kurangnya empat kali setahun.
· Mengadakan sekurang-kurangnya empat program pembangunan Insan dalam setahun
bagi mempastikan KPI ke arah pembangunan Insan tercapai berdasarkan.
- Kajian psikologi inventori
- Minat (Ujian psikometrik)
- Personaliti
- Nilai
- Kursus yang diambil

3.2 Perancang, Menguruskan dan melaksana program pemantauan kemenjadian pelajar
merangkumi aspek pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi.
· Melaksanakan pemantauan sepenuhnya ke atas program yang dijalankan
seperti mentor mentee , pensyarah penyayang dan lain-lain.
· Menyedia dan menghantar kepada pentadbir pelaporan program pembangunan insan.

SENARAI TUGAS 24

3.3 Merancang , mengurus dan melaksana kajian kemenjadian pelajar merangkumi aspek
pembangunan insaniah , pencegahan, pemulihan dan intervensi.
· Mengadakan ‘kajian tracer’ berkaitan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
· Mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pembangunan insan dan aktiviti
pendidikan pencegahan, pemulihan dan intervensi sekurang-kurangnya empat
kali setahun.
· Mengadakan kajian keberkesanan program melalui soal selidik, temu bual dan
perbincangan dengan pentadbir, tenaga pengajar, pelajar, ibu bapa, bekas pelajar dan
pihak-pihak yang terlibat selepas pelaksanaan.

3.4 Merancang , mengurus dan melaksana program khidmat kaunseling kepada warga
kolej seperti berikut;
· Melaksanakan kaunseling individu dan kelompok secara berkala.
· Rundingan berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling.
· Menyediakan laporan ujian psikologi.
· Membantu mengurus pegawai berprestasi rendah dan bermasalah.
· Memberi perkhidmatan psikoterapi dan rawatan kepada klien.

3.5 Merancang, mengurus dan melaksana program-program persediaan kerjaya
dan pembangunan karakter / personaliti untuk tujuan kebolehpasaran berdasarkan ;
· Psikologi inventori minat, personaliti, nilai dan kursus yang diambil.
· Melaksanakan aktiviti pengumpulan maklumat kerjaya.
· Pendedahan peluang pasaran kerjaya.
· Melaksanakan program Sahabat Industri ditukar kepada mentor mentee (dipindahkan ke
unit perhubungan dan Industri) dan Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

3.6 · Merancang, menyelaras dan melaksanakan Kajian Jejak KV
· Merancang dan mengurus kajian jejak pelajar.
· Mengemas kini rekod-rekod pelajar lepasan kolej ( bekerja , menyambung pelajaran dan
usahawan).
· Menyediakan laporan yang memasuki pasaran pekerjaan bagi setiap tahap.

3.7 Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

4.0 KETUA UNIT SUKAN DAN KOKURIKULUM

· Bertanggungjawab kepada Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dalam aspek
pengurusan kokurikulum.

· Menyelia dan menilai aktiviti Kokurikulum kolej.
· Membantu Pengarah dalam semua aspek perancangan dan pengurusan kokurikulum

kolej.

4.1 Pentadbiran
· Menyelaras proses penubuhan kelab dan persatuan/sukan dan permainan serta Unit
Beruniform.
· Menyusun, menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum.
· Menyediakan anggaran perbelanjaan pengurusan kokurikulum.
· Menentukan langkah-langkah keselamatan yang diambil dalam kokurikulum.
· Membantu kolej dalam segala jenis pengelolaan atau penganjuran dalam program yang
melibatkan kokurikulum.
· Menyelaras program kolej yang berkaitan kokurikulum.
· Menyelaras pengagihan pelajar mengikut aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk
meningkatkan tahap pencapaian.
· Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum.
· Memastikan rekod dan data kokurikulum sentiasa dikemas kini dan lengkap.
· Menguruskan kursus dan latihan untuk pensyarah dan pelajar dalam bidang kokurikulum.
· Mengenal pasti pensyarah dan pelajar yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan
menyusun serta merancang latihan untuk mereka.

SENARAI TUGAS 25

· Merancang aktiviti kokurikulum untuk aktiviti selepas peperiksaan.

4.2 Kokurikulum
4.2.1 Persatuan / Kelab
· Merancang kegiatan persatuan dan kelab.
· Menguruskan pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab
· Menyelia kegiatan persatuan dan kelab
· Menyelaras aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar kolej
· Mengelolakan kegiatan kebudayaan dan kesenian melalui aktiviti kesenian
· Menyelaras dan mengelola program peningkatan kepimpinan dan pengurusan

4.2.2 Unit Beruniform
· Merancang kegiatan unit beruniform
· Menguruskan pemilihan peserta untuk kegiatan unit beruniform
· Menyelia kegiatan unit beruniform
· Menyelaras dan memantau program pembangunan dan pengembangan di dalam
dan di luar kolej

4.2.3 Sukan Dan Permainan
· Merancang kegiatan sukan dan permainan
· Menguruskan pemilihan peserta untuk kegiatan sukan dan permainan
· Menyelia kegiatan sukan dan permainan

4.3 Pembangunan Diri Pelajar
· Membantu merancang program diri pelajar seperti perkhemahan tahunan, Hari
Kokurikulum, Hari Terbuka kolej dan lain-lain.
· Membantu mengembangkan potensi diri pelajar dalam bidang tertentu seperti
kejurulatihan, pengadilan dan lain-lain.

4.4 Pembangunan Organisasi
· Mewujudkan hubungan dua hala di antara kolej dengan ibu bapa dan komuniti
· Mengenal pasti dan mengadakan kursus dan latihan untuk personel

4.5 Pembangunan Kendiri
· Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu
· Menghadiri kursus, seminar dan bengkel
· Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan kokurikulum
· Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan
· Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kokurikulum kepada yang
memerlukannya.
· Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dalam bidang kepakarannya.

4.6 Tugas-Tugas Lain
· Menganggotai jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengarah dari semasa ke semasa
· Melaksanakan arahan dan tugas yang diamanahkan oleh Pengarah dari semasa ke
semasa

5.0 KETUA UNIT PUSAT SUMBER

5.1 Merancang, melaksana dan menyelaras semua bentuk perkhidmatan berkaitan sumber
pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan .
· Menyedia perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PS dan
mengemukakannya kepada pentadbir
· Menguruskan pelaksanaan yang berkaitan
· Mengatur dan menyedia jadual waktu penggunaan PS mengikut keperluan kolej

5.2 Merancang pembangunan pusat sumber di Kolej.
· Merancang dan menghasilkan Program Lima Tahun PS bersama AJK

SENARAI TUGAS 26

· Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan

5.3 Merancang dan mengawal selia peruntukan kewangan untuk pembangunan Pusat
Sumber kolej.

5.4 Merancang, mengurus dan melaksana program-program kecemerlangan Pusat
Sumber sebagai sumber rujukan kepada warga kolej.
· Menubuhkan AJK Pusat Sumber dan pengagihan bidang tugas
· Mengadakan orientasi kepada AJK
· Menjalankan promosi dan pendedahan berkaitan koleksi dan teknologi baru kepada
warga kolej
· Mengadakan pertandingan-pertandingan berkaitan pembacaan dan penggunaan media
dan sebagainya untuk menarik minat warga kolej dalam penggunaan Pusat Sumber.
· Menyertai pertandingan,penyelidikan dan pameran di dalam dan di luar negara
· Menguruskan dan menyelaras pusat akses ,bilik APD/ bilik tayang dan bahan bantu
mengajar.

5.5 Merancang, mengurus dan melaksanakan pentadbiran Pusat Sumber dalam aspek
pengurusan rekod dan inventori serta aset.
· Menjalankan kerja-kerja menyemak stok pada hujung tahun
· Menguruskan pelupusan bahan pusat sumber

5.6 Merancang dan mengurus pembangunan fizikal, fasiliti dan keceriaan Pusat Sumber.
· Menjalankan kerja-kerja membaik pulih,menyemak dan menghapus kira koleksi dan
bahan perpustakaan
· Menyediakan rancangan pembangunan fizikal perabot dan koleksi bahan.
· Memperoleh dan menyemak bibliografi dan katalog daripada penerbit atau punca
tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan sesuai dibeli.
· Mengenal pasti dan mencadangkan kemasukan alat/teknologi baru mengikut keperluan
dan kemampuan kolej.
· Menguruskan dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber
perisian media teknologi di Pusat Sumber.
· Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di Pusat
Sumber.
· Memastikan amalan program 5S dilaksanakan di Pusat Sumber.

5.7 Menguruskan dan memantau pengurusan perpustakaan, media dan bahan rujukan .
· Memastikan pemantauan dilaksanakan setiap minggu.
· Menyediakan laporan bulanan.

5.8 Merancang, menyediakan menyimpan dokumentasi, laporan , buletin dan brosur
berkaitan program kolej.

5.9 Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

6.0 KETUA UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

· Bertanggungjawab kepada Pengarah, TPA, TPSA dalam aspek pengurusan ICT
· Menyelia dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan ICT kolej.
· Membantu Pengarah dalam semua aspek perancangan dan pengurusan ICT di kolej.

6.1 Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak Kolej.

6.2 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang
dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul.
· Memastikan kemudahan insfrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau
kontraktor memenuhi spesifikasi seperti ditentukan oleh Kementerian Pelajaran.
· Menguruskan dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari
termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan, modem, router, hub dan sebagainya.

SENARAI TUGAS 27

· Memastikan kesemua insfrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.
· Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan

insfrastruktur teknologi tempatan.
6.3 Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk pensyarah dan membantu serta

membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
· Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan

oleh pihak pengguna.
· Menguruskan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga kolej dan

membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti
kolej.
· Menguruskan kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan pensyarah seperti
sidang video, penggunaan LCD projector, TV connector)

6.4 Melatih pensyarah menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping
menggalakkan penggunaannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
· Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran pensyarah, pelajar- pelajar dan kakitangan kolej dalam penggunaan sistem
aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran.
· Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan
keberkesanan penggunaan tersebut.

6.5 Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan
penggunaannya dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.
· Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran
menguruskan sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian.
· Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pensyarah dan kakitangan

7.0 KETUA UNIT PERHUBUNGAN AWAM

· Bertanggungjawab kepada Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dalam aspek
perhubungan awam

· Menyelia dan menilai aktiviti unit perhubungan awam
· Membantu Pengarah dalam semua aspek perancangan dan pengurusan perhubungan

awam

7.1 Bertindak sebagai Pegawai Perhubungan Awam Kolej.
· Menyalur maklumat sistem KV dan PTV kepada pihak awam serta bertindak sebagai
sumber maklumat utama Kolej melalui :-
- Pameran di luar kolej.
- Mesyuarat dengan pihak/agensi luar.

7.2 Menyebarluas dasar, maklumat, dan hala tuju Kolej melalui mesyuarat kumpulan
pengurusan Kolej.
· Mewujudkan AJK Perhubungan Awam.
· Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

7.3 Menguruskan aktiviti utama KPM yang melibatkan Kolej.

7.4 Menyelaras dan melaksanakan program tahunan Hari Terbuka Kolej.
· Menyelaras dan memastikan semua prosedur/protokol majlis
· Membuat penilaian terhadap program dan pengurusan kolej melalui borang aduan dan
penilaian pelanggan.

7.5 Menyelaras dan mengawasi pelaksanaan program KPM yang bersesuaian dengan KV
secara lebih berkesan.

7.6 Merancang, menguruskan dan menyelaras perhubungan antara Kolej dengan agensi
luar, dalam dan luar negara. Mengadakan perhubungan sekurang kurangnya dengan
10 agensi dalam negeri dan satu luar negara

SENARAI TUGAS 28

7.7 Menangani masalah dan konflik serta aduan dalam pengurusan pelanggan.

7.8 Menguruskan maklum balas pelanggan serta membuat kajian kepuasan pelanggan.
· Menyediakan borang kepuasan pelanggan
· Merujuk semula hasil kajian untuk tindakan susulan

7.9 Mengurus Hari Bertemu Pelanggan dan promosi-promosi serta galakan program
pemuafakatan dan penglibatan orang ramai dalam peningkatan kecemerlangan Kolej.
· Menguruskan publisiti tentang pengurusan imej, rebranding dan sebagainya.
· Menyediakan banner, bunting,poster,surat menyurat dan lain-lain.

7.10 Merancang dan menyediakan dokumentasi, laporan-laporan program serta aktiviti
berkaitan Kolej serta buletin dan brosur
· Membuat laporan tahunan atas aktiviti Unit Perhubungan Awam.
· Membuat profil kolej

7.11 Merancang, menguruskan dan menyelaras semua saluran informasi melalui media,
pameran, laman sesawang dan lain-lain agensi yang berkaitan

7.12 Mengemas kini maklumat untuk disalurkan ke laman sesawang kolej

7.13 Melaksana program outreach secara terancang. Mengadakan sekurang- kurangnya
dua kali program outreach dalam setahun menggunakan pelbagai aktiviti ;
· Pameran
· Hari Bertemu Pelanggan
· Hari Kualiti
· Pengedaran buletin dan risalah.
· Jelajah KV

7.14 Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

8.0 KETUA UNIT PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN

· Bertanggungjawab kepada Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dalam aspek
pengurusan pembangunan dan penyelenggaraan

· Menyelia dan menilai aktiviti pembangunan dan penyelenggaraan
· Membantu Pengarah dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pembangunan

dan penyelenggaraan kolej

8.1 Merancang , menyediakan sistem pengurusan inventori dan aset KV.

8.2 Memantau pengurusan aset secara berkala.

8.3 Memantau aktiviti penyelenggaraan bangunan, fasiliti dan kemudahan asas KV secara
berkala.

8.4 Menguruskan dan memantau keselamatan dan kebersihan bangunan ,kawasan
dan harta benda Kolej.
· Perjalanan rekod operasi.
· Pelaksanaan jadual aktiviti operasi (Pemeriksaan dan Pemantauan).
· Menyelaraskan aduan kerosakan dan pemantauan mengikut zon-zon operasi.
· Memantau pelaksanaan pembaikan, ubah suai, naik taraf dan permohonan baru.
· Menghadiri mesyuarat di pihak zon-zon operasi sebagai wakil J/KPP.
· Menyediakan laporan operasi daripada mesyuarat zon operasi.

8.5 Menguruskan dan melaksanakan proses pelupusan peralatan Kolej.

8.6 Menyediakan kajian dan laporan berkaitan bangunan, fasiliti dan kemudahan
sas KV secara berkala.

SENARAI TUGAS 29

8.7 Menguruskan perolehan peralatan, bahan P&P, bahan latihan dan kontrak
perkhidmatan bagi Kolej supaya sesuai dengan keupayaan kewangan .
· Urusan pra perolehan
· Urusan perolehan di peringkat PTJ
· Urusan pasca perolehan
· Urusan pra kontrak
· Pentadbiran kontrak
· Urusan pasca kontrak
· Laporan prestasi perolehan pembangunan (teknikal) dan penyelenggaraan (operasi)
dan membuat cadangan yang bersesuaian
· Laporan prestasi perbelanjaan (bayaran)
· Kerja-kerja teknikal dan operasi supaya seiring dengan momentum kewangan kolej
· Urusetia J/K penilaian prestasi kontraktor/pembekal

8.8 Bertindak sebagai Urusetia Jawatankuasa Sebut harga Kolej.

8.9 Bertindak sebagai Urusetia Jawatankuasa Tender Kolej.
· Menyedia dokumen teknikal.
· Menyedia rekod perolehan aset universiti yang diperolehi melalui rancangan
pembangunan.
· Urusan pra kontrak.
· Pentadbiran kontrak.
· Urusan pasca kontrak.
· Penilaian dan nasihat teknikal kepada senat kolej.
· Menyediakan anggaran kos pembangunan mengikut sukuan tahunan.
· Menyediakan laporan bulanan teknikal.

8.10 Mewakili kolej dalam mesyuarat pembangunan di peringkat stakeholders (JKR,PBT dll)

8.11 Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

9.0 PENYELARAS SOKONGAN AKADEMIK

9.1 KETUA DISIPLIN
· Mengaturkan dasar-dasar serta program-program untuk meningkatkan disiplin pelajar.
· Bertanggungjawab sebagai satu badan penasihat pelajar-pelajar kolej.
· Memberi nasihat dan amaran kepada pelajar yang melanggar peraturan dan disiplin
kolej.
· Membuat keputusan menentukan hukuman ke atas pelajar yang melakukan kesalahan.
· Bertanggungjawab ke atas keseluruhan disiplin pelajar.
· Bertanggungjawab menyelia, mengemas kini atau meminda peraturan.
· Memberi nasihat atau taklimat tentang disiplin kepada pelajar.
· Bekerja erat bersama pegawai perhubungan polis kolej dengan mengadakan ceramah.
· Lawatan berkala dan program pemantapan disiplin di kolej.

9.2 KETUA WARDEN
· Mewakili Pengarah dalam asrama dan dalam Lembaga Warden Asrama
· Bertanggungjawab mengenai dasar dan tatatertib Warden Asrama.
· Bertugas sebagai pegawai kerja yang menentukan segala tugas Warden Asrama
dilaksanakan dengan memuaskan.
· Memeriksa buku laporan harian Warden Asrama dan melaporkannya kepada Pengarah.
· Mengadakan mesyuarat dengan Warden Asrama sekurang-kurangnya sebulan sekali
dan merekodkan mesyuarat tersebut untuk dikemukakan kepada Pengarah.

9.3 WARDEN BLOK
· Menguruskan kemasukan penghuni asrama.
· Menguruskan rekod kedatangan penghuni asrama dalam buku kedatangan.

SENARAI TUGAS 30

· Menyediakan jadual waktu harian asrama dan menentukan penghuni-penghuni asrama
mematuhinya.

· Bertanggungjawab ke atas disiplin asrama dan menentukan bahawa para penghuni me-
matuhi peraturan asrama dan kolej.

· Bertanggungjawab ke atas kelakuan/tingkah laku penghuni asrama dan memberi tunjuk
ajar yang sewajarnya.

· Mengawasi keluar masuk para penghuni asrama pada hujung minggu, masa cuti dan
masa-masa tertentu seperti keluar ke bandar atau balik ke rumah dengan mencatatkan
ke dalam buku keluar masuk yang disediakan.

· Melantik AJK asrama yang meliputi bidang disiplin, kebersihan, keselamatan, riadah, ke-
bajikan dan agama.

· Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan makanan di asrama
seperti menu makanan, pengelolaan kebersihan dewan makan, kebersihan pekerja de-
wan makan, mutu dan sukatan menu.

· Bertanggungjawab mengawasi kemajuan pelajaran para penghuni asrama seperti me-
mantau prestasi, kelas tambahan, kelas persediaan, memberi nasihat serta teguran un-
tuk memperbaiki pencapaian akademik penghuni asrama.

· Mengambil tindakan yang sesuai untuk mendapatkan rawatan jika terdapat penghuni
asrama sakit. Bertanggungjawab menghubungi dan memberitahu ibu bapa/penjaga
mengenai masalah kesihatan para penghuni (contohnya penghuni asrama yang di-
masukkan ke hospital)

· Bertanggungjawab mengawasi kebersihan penghuni dorm, keseluruhan bangunan
dan kawasan asrama.

9.4 PENYELARAS MAJLIS PERWAKILAN
· Melantik Majlis Perwakilan Pelajar dan merancang program kepimpinan untuk pelajar.
· Membantu kolej melaksanakan peraturan-peraturan kolej.
· Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di kolej.
· Memastikan peraturan kolej yang dikuatkuasakan dipatuhi.
· Mencatat kes-kes salah laku pelajar.
· Menimbulkan semangat kekitaan dan semangat cinta akan kolej
· Melaporkan kes disiplin yang telah dicatat kepada pensyarah untuk diambil tindakan.
· Bekerjasama dengan Lembaga Disiplin untuk membuat rondaan di kawasan kolej dan
melakukan pemeriksaan mengejut.
· Memberi maklumat kepada mana-mana pensyarah atau Lembaga Disiplin berhubung
kes-kes serius.
· Melaksanakan tugas-tugas lain seperti yang diminta oleh pensyarah atau pihak kolej dari
semasa ke semasa

9.5 PENASIHAT KURSUS
9.5.1 Pengurusan dan Organisasi Kelas
· Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas,
Ketua Keceriaan dan Kebersihan dan sebagainya.
· Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas :
- Jadual Waktu
- Jadual Bertugas
- Motto Kelas
- Perabot kelas seperti kerusi-meja pensyarah dan murid mencukupi
- Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan pencedok sampah
- Papan tulis, kapur, papan kenyataan, almari dan lain-lain keperluan kelas
mencukupi dan dalam keadaan baik dan teratur.
· Melaporkan kerosakan perabot dan peralatan kepada penyelaras kelas.
· Membimbing organisasi kelas / murid yang dilantik menjalankan tugas harian.
· Mengadakan tabung kelas melalui kutipan harian/mingguan yang dipersetujui oleh
pelajar.
· Tabung ini boleh digunakan bagi tujuan kebajikan pelajar dan keceriaan kelas jika perlu
dan lain-lain.

9.5.2 Jadual Kedatangan pelajar

SENARAI TUGAS 31

· Menanda Jadual Kedatangan Harian pelajar selewat-lewatnya sebelum waktu kedua
berakhir dan menyimpan Buku Daftar Kedatangan pelajar di pejabat.

· Menentukan semua butiran yang dikehendaki di dalam Buku Daftar Kedatangan pelajar
ditulis dengan lengkap.

· Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas dipatuhi.
9.5.3 Laporan/Rekod Profil/Kemajuan Murid, Sijil Berhenti, Surat Akuan, Buku Rekod

Kesihatan, Rekod Pergigian dan Kad 001R
· Memastikan setiap murid mempunyai:

- Rekod Profil / Kemajuan Murid
- Kad 001R
- Kad Kesihatan
- Kad Pergigian
- Buku Nilam
9.6 PENYELARAS PRA DIPLOMA DAN DIPLOMA
· Menerima senarai kemasukan pelajar baru daripada Jawatankuasa kemasukan pelajar.
· Menanda jadual kedatangan harian dan memastikan data terkini pelajar
dikemas kini.
· Mengutip yuran kolej pada awal tahun dan mengeluarkan resit kepada pelajar
bagi pembayaran yang dibuat.
· Memastikan keperluan dalam kelas mencukupi.
· Memastikan keceriaan dan kebersihan kelas berada pada tahap yang baik.
· Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.
· Menyediakan surat akuan ataupun Sijil Berhenti Kolej untuk pelajar.

SENARAI TUGAS 32

D. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI

1.0 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN KUALITI SPKKV

· Menyelaras dan memantau skop pelaksanaan SPKKV dipatuhi
· Menjadi sumber rujukan kualiti akademik dan sokongan akademik
· Menerapkan nilai kualiti kepada semua warga kolej.
· Menerapkan pemahaman dan penghayatan SPK dari segi:

- visi, misi dan etika organisasi
- dasar dan objektif organisasi
- brand business, brand vision dan brand values organisasi
- piagam pelanggan
· Memantau pelaksananan aktiviti / tugas dan standard kualiti kerja.
· Menyelaras, memantau dan menilai proses dan prosedur kerja di kolej.
· Menguruskan, menyelaras dan mengawal Dokumen Kualiti.
· Mengumpul, menganalisis, mentafsir dan melapor maklum balas dan aduan kepada
Pengurus Kualiti.

2.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN JAMINAN KUALITI MQA/MBOT

· Memastikan semua dokumen yang disediakan memenuhi keperluan akreditasi
MQA/MBOT

· Memantau program dan aktiviti akademik
· Memantau proses perjalanan kerja setiap Jabatan dan Unit.

- Rancangan Sesi Latihan (RSL)
- Rekod Pengajaran (RP)
- Fail Portfolio
- Fail Kursus
- Fail Jaminan Kualiti

3.0 JAWATANKUASA PENJAMINAN KUALITI PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN (PA & PB)

· Merancang dan mengawal selia pelaksanaan proses-proses Penjaminan Kualiti
Penilaian dan Pentaksiran : Pengesanan, Pementoran, Penyelarasan dan Pemantauan.

· Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksaan KSKV.
· Merancang, menyelaras dan menilai proses PdPc.
· Merancang, menyelaras dan memantau pengurusan pentaksiran pelajar, penyediaan

instrumen penilaian, pelaksanaan, pengurusan keputusan dan pensijilan KV.

4.0 JAWATANKUASA PENGAUDITAN DAN PEMANTAUAN DALAMAN

· Merancang Audit Dalam Penilaian Kendiri program.
· Memantau dan memastikan pelaksanaan SPKKV mengikut jadual dan mematuhi

piawaian yang ditetapkan.
· Merancang dan mengaudit program dan aktiviti khidmat pengurusan.
· Memantau dan membuat semakan Perjawatan dan Perkhidmatan.
· Memantau dan mengaudit pelaksanaan sistem pembangunan fizikal : SPK KKP dan

5S/EKSA.
· Memantau pelaksanaan CQI kursus danprogram.
· Memantau pengurusan Perjawatan dan Perkhidmatan.

5.0 JAWATANKUASA LATIHAN, COACHING & MENTORING

· Merancang, melaksana dan menilai program peningkatan profesional pensyarah.

SENARAI TUGAS 33

· Memastikan pensyarah yang telah berkursus memberi bahan kursus kepada pensyarah
yang lain melalui program perkembangan staf.

· Mengumpul dokumen dan bahan perbengkelan.
· Menyediakan laporan pelaksanaan program.
· Menguruskan latihan pensyarah-pensyarah baru (PIGP)

6.0 JAWATANKUASA DOKUMENTASI JAMINAN KUALITI

· Menyelaras pengumpulan laporan, data dan rekod di bawah bidang Jaminan Kualiti.
- Program dan Aktiviti Akademik
- SKP KKP
- Amalan 5S/EKSA
- SPKKV
- Akreditasi MQA/MBOT
- Penjaminan Kualiti 4P
- Pengurusan Perjawatan dan Perkhidmatan
- Latihan
- lain-lain yang berkaitan dengan Pengurusan Jaminan Kualiti KV

7.0 JAWATANKUASA PEMBUDAYAAN INOVASI

· Merancang dan menyelaras program untuk membimbing pensyarah menjalankan aktiviti
inovasi dan penyelidikan khususnya kajian tindakan dalam melaksanakan dasar dan
keputusan.

· Mewujudkan dan mengawal selia pelaksanaan aktiviti KIK dan inovasi PdPc
· Merancang, melaksanakan program inovasi bagi memupuk daya kreativiti di kalangan

pelajar.
· Memastikan semua program dapat menghasilkan produk yang berinovasi bagi tujuan

pertandingan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
· Menguruskan dan merancang peruntukan kewangan bagi program perlaksanaan

inovasi.

8.0 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN KUALITI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PEKERJAAN (SPK KKP)

· Merancang, Menguruskan dan mengawal selia program Kesedaran Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (OSH)

· Membantu dalam menyediakan sistem/prosedur kerja selamat
· Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian merbahaya,

keracunan dan penyakit pekerjaan.
· Mengkaji semula keberkesanan program KKP
· Mengkaji semula dasar/polisi KKP
· Menjalankan pemeriksaan tempat kerja dan cadangan penambahbaikan.
· Menyiasat setiap kemalangan & cadangan
· Menerima aduan yang diterima berkaitan dengan keadaan tidak selamat dan membuat

cadangan penambahbaikan
· Penyelesaian aduan dan memberi bantuan kepada majikan dalam menjalankan kerja

promosi seperti kempen dan ceramah.

9.0 JAWATANKUASA 5S / EKSA

· Merangka bidang tugas Ahli jawatankuasa.
· Memastikan program dan aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan
· Memastikan amalan 5S/EKSA dijalankan di kolej.
· Membuat laporan dan penilaian pelaksanaan 5S/EKSA
· Penambahbaikan pelaksanaan

SENARAI TUGAS 34

10.0 JAWATANKUASA ADUAN DAN MAKLUMBALAS
· Mewujudkan kaedah bagi pengendalian maklumbalas serta cadangan daripada
pelanggan /warga KV berhubung perkhidmatan yang diberikan serta menyebarluas
untuk menjadi amalan kepimpinan terbaik.
· Menganalisis kehendak pelanggan/warga bagi memastikan keperluan dipenuhi
berlandaskan peraturan dan kemampuan sedia ada dalam Kualiti Kepimpinan.
· Memastikan maklumbalas dan aduan daripada pelanggan/warga KV diambil tindakan
dengan sewajarnya dan membuat kajian semula pengurusan kualiti.
· Menguruskan taklimat/ceramah kepada warga KV dan pihak luar berkaitan kualiti

SENARAI TUGAS 35

E. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

1.0 JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN /PIBG
1.1 Yang Dipertua

· Menjalankan tugas berdasarkan perlembagaan PIBG.
· Mempengerusikan Mesyuarat Agung dan Mesyuarat-Mesyuarat Jawatankuasa PIBG.
· Memastikan Mesyuarat Agung dan Mesyuarat-Mesyuarat Jawatankuasa diadakan

mengikut kehendak-kehendak Perlembagaan.
· Menandatangani minit-minit mesyuarat yang telah diluluskan.
· Menjadi salah seorang penandatangan cek-cek PIBG.
· Memastikan segala program PIBG induk dan biro-biro dilaksanakan seperti dijadualkan.
· Mendapatkan nasihat mengenai pengurusan PIBG daripada Pengarah/Pensyarah

selaku Ex-Officio.

1.2 Naib Yang Dipertua
· Membantu Yang Dipertua dalam segala aspek perancangan pelaksanaan dan penguru-
san PIBG.
· Menjalankan tugas Yang Dipertua semasa ketiadaannya.
· Menjadi pengerusi biro tertentu jika dilantik.
· Menjalankan tugas-tugas yang ditentukan oleh Yang Dipertua dari semasa ke semasa.

1.3 Setiausaha
· Bertanggungjawab sepenuhnya dalam semua urusan pentadbiran PIBG serta hal surat-
menyurat biasa dan panggilan mesyuarat, mengadakan sistem fail yang terkini berhub-
ung dengan pengurusan segala dokumen, risalah serta rekod-rekod PIBG.
· Menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat bersama Yang Dipertua dan
Pengarah/Pensyarah selaku Ex-Officio serta menyediakan edaran untuk dibentangkan
semasa mesyuarat.
· Menyediakan Minit Mesyuarat Agung dan Mesyuarat Jawatankuasa dan mengedar-
kannya apabila diperlukan.
· Menghantar maklumat/dokumen tertentu dari semasa ke semasa kepada Pendaftar
Kolej-kolej Negeri, misalnya senarai Jawatankuasa PIBG dan Minit Mesyuarat Agung
selepas mesyuarat berkenaan.
· Menjadi salah seorang penandatangan cek-cek PIBG.
· Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Yang Dipertua dan Pengarah/Pen-
syarah Besar selaku Ex-Officio dari semasa ke semasa.

1.4 Bendahari
· Bertanggungjawab penuh Menguruskan dan mengawal hal ehwal kewangan persatuan
dengan menyedia dan menyimpan Kira-kira Kewangan yang terkini. Penyata Kira-kira
bagi tiap-tiap tahun kewangan (1 Januari-31 Disember) hendaklah disiapkan sebelum 1
Februari tahun berikutnya untuk diaudit. Penyata Kira-kira yang telah diaudit itu he-
hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Mesyuarat Agung Tahunan. Satu salinan pen-
yata yang telah diaudit dan diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah dihan-
tar kepada Pendaftar Kolej Negeri selepas mesyuarat berkenaan.
· Menguruskan kewangan persatuan seperti yang diputuskan oleh Mesyuarat Agung Ta-
hunan atau Mesyuarat Jawatankuasa.
· Menyimpan wang runcit tidak melebihi daripada RM 500.00, pada satu-satu masa, sep-
erti yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan.
· Menerima bagi pihak PIBG, semua derma atau sumbangan daripada ahli atau sumber-
sumber lain, mengeluarkan resit akuan terima dan dibankkan pada hari yang sama.
· Menandatangani bersama-sama Yang Dipertua atau Setiausaha semua cek atau ken-
yataan pengeluaran wang persatuan.

1.5 AJK
· Menghadiri semua Mesyuarat PIBG dan Mesyuarat Biro yang berkenaan.
· Membantu merancang segala aktiviti persatuan sama ada pada peringkat jawatankuasa
atau biro-biro.

SENARAI TUGAS 36

· Membantu menyelaras dan melaksanakan segala aktiviti persatuan dan berusaha meli-
batkan seberapa ramai ahli untuk menjayakannya.

2.0 KOPERASI KOLEJ VOKASIONAL
2.1 NAIB PENGERUSI

· Membantu Pengerusi dalam segala aspek perancangan pelaksanaan dan pengurusan
Koperasi

· Menjalankan tugas Pengerusi semasa ketiadaannya.
· Menjalankan tugas-tugas yang ditentukan oleh Pengerusi dari semasa ke semasa.

2.2 SETIAUAHA
· Memanggil dan menghadiri mesyuarat agung, mesyuarat lembaga dan mesyuarat
jawatan kuasa dan menyampaikan segala laporan dan dokumen untuk pertimbangan
mesyuarat.
· Merekodkan perjalanan dan keputusan mesyuarat.
· Menyenggara dan mengemaskini semua daftar anggota, daftar penama, buku dan
laporan yang dikehendaki oleh Lembaga.
· Menguruskan surat-menyurat sebagaimana yang diarahkan oleh Lembaga.
· Mengesahkan bersama Pengerusi salinan segala perkara yang bertulis di dalam buku
koperasi.
· Menyimpan dan menjaga dengan selamatnya mohor Koperasi.
· Menjalankan tugas lain yang ditentukan oleh Lembaga dari semasa ke semasa.

2.3 BENDAHARI
· Mengendalikan semua urusan perdagangan dan perindustrian koperasi mengikut dasar
yang ditetapkan oleh lembaga.
· Menerima dan menjaga semua wang yang diterima oleh koperasi dan membuat
pembayaran mengikut arahan lembaga.
· Menyimpan ke dalam bank atas nama koperasi semua wang yang diterima dalam
tempoh 24 jam hari bekerja daripada penerimaannya.
· Mengeluarkan resit, menyediakan baucer dan surat lain mengikut arahan lembaga
· Menyimpan dalam Akaun Wang Runcit, wang sebanyak yang diluluskan oleh lembaga
untuk memenuhi perbelanjaan runcit dan perbelanjaan yang dibuat daripada akaun ini
boleh diganti seberapa kerap yang perlu.
· Menyenggara dan menyimpan akaun koperasi dengan sempurna dan dikemas kini
supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa oleh pihak berkuasa yang berkenaan.
· Menyediakan akaun tahunan dan laporan tahunan koperasi untuk dibentangkan dalam
mesyuarat lembaga
· Menyediakan belanjawan tahunan koperasi dengan jelas segala serta butiran
perbelanjaan dan pendapatan untuk ditimbang oleh lembaga sebelum dibentangkan
dalam mesyuarat agung tahunan.
· Menyediakan penyata pendapatan dan perbelanjaan koperasi yang benar dengan
secara dibutirkan satu persatu bagi sesuatu tempoh sebagaimana yang dikehendaki
oleh lembaga untuk dibandingkan dengan belanjawan bagi tempoh berkenaan yang
telah diluluskan oleh mesyuarat agung.

2.4 AHLI LEMBAGA KOPERASI
· Membuat tinjauan keperluan warga kolej.
· Mencari peluang untuk promosi barangan baru bagi pihak koperasi.
· Mencadang kepada lembaga koperasi barangan/perkhidmatan yang hendak dibeli.
· Menguruskan pembelian barang/perkhidmatan atas permintaan lembaga.
· Menyerahkan barang belian kepada bendahari untuk urusan merekod stok.
· Menyerahkan invois kepada bendahari dan menyimpan satu salinan untuk fail sendiri.
· Menyimpan dan mengemas kini buku log belian.
· Membuat laporan bulanan untuk belian.
· Menyediakan dan membuat laporan belian dalam mesyuarat ALK.
· Memastikan borang-borang yang berkaitan belian digunakan.

SENARAI TUGAS 37

2.5 PENGURUSAN JUALAN
· Menerima stok untuk jualan mingguan/bulanan dari Bendahari.
· Memohon tambahan stok untuk jualan daripada pengurus stok.
· Menetapkan harga jualan berdasarkan keputusan ALK.
· Menguruskan jualan harian di kedai koperasi.
· Melantik pembantu jualan di kedai koperasi.
· Menyediakan jadual bertugas harian untuk jurujual.
· Mengira dan merekodkan hasil jualan harian/bulanan.
· Menyerahkan wang tunai hasil jualan harian kepada bendahari.
· Memastikan hanya pensyarah atau pelajar yang bertugas sahaja berada di koperasi
semasa jualan berlangsung.
· Menyediakan dan membuatkan laporan jualan pada setiap mesyuarat ALK.
· Memastikan borang-borang berkaitan jualan digunakan.

2.6 PENGURUSAN PROMOSI
· Membuat promosi barang-barang yang dibeli oleh Penpensyarahs Belian melalui
pamplet, perhimpunan atau blog koperasi.
· Membantu Penpensyarahs Pendaftaran Ahli membuat promosi untuk menambah
keahlian.
· Membantu setiausaha merancang program-program tahunan koperasi.

2.7 PENGURUSAN PENDAFTARAN AHLI
· Membuat dan menyediakan borang pendaftaran ahli.
· Membantu bendahari mengagihkan dividen kepada ahli.
· Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan semasa mesyuarat lembaga.
· Menceriakan koperasi.

2.8 AUDIT DALAMAN
· Memeriksa dan mengaudit akaun-akaun dan rekod-rekod relevan koperasi secara
bulanan dan memaklumkan lembaga sebarang perkara yang luar biasa yang diperolehi
semasa pemeriksaan dan pengauditan.
· Mengaudit dan memberi laporan mengenai penyata kewangan yang dikemukakan oleh
lembaga selepas tamatnya tahun kewangan.
· Memberi laporan :
- Sama ada penyata kewangan atau memberi gambaran sebenar dan saksama
tentang transaksi kewangan dan kedudukan hal ehwal koperasi
- Perkara lain yang berbangkit daripada pengauditan sebagaimana yang difikirkan
patut dilaporkan.
· Membuat pernyataan dalam laporan sama ada rekod perakaunan dan rekod-rekod lain
yang sepatutnya telah disimpan penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan
perolehan dan pelupusan aset oleh koperasi dalam tahun itu adalah mengikut akta ,
peraturan dan undang-undang kecil koperasi.
· Melapor pada bila-bila masa kepada koperasi tentang apa-apa perkara yang berbangkit
daripada kerja pengauditan.
· Memastikan pengauditan akaun koperasi akan mengambil tindakan mengenai hutang
belum jelas (jika ada), nilaian aset ( jika ada ) dan liabiliti koperasi.

2.9 PENYELARAS SE
· Menyelaras pelaksanaan SE mengikut kaedah pembelajaran secara PBE dan selari
dengan KSKV.
· Mengawal dan merekod perbelanjaan kewangan melalui koperasi KV.
· Menyediakan laporan SE untuk dihantar ke BPLTV

3.0 TUGAS-TUGAS AHLI DALAM JAWATANKUASA
3.1 PENGERUSI

· Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan
semua mesyuarat

SENARAI TUGAS 38

· Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan
diambil tindakan yang sewajarnya.

· Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa ke
semasa.

3.2 NAIB PENGERUSI.
· Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.
· Mempengerusi mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.
· Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa ke
semasa.

3.3 SETIAUSAHA
· Menguruskan hal-hal surat menyurat.
· Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.
· Mencatat kehadiran ahli
· Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.
· Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa ke
semasa.

3.4 PENOLONG SETIAUSAHA
· Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.
· Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.
· Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa
ke semasa.

3.5 BENDAHARI
· Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan persatuan.
· Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan
bertanggungjawab atas kesahihannya.
· Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.
· Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli
jawatankuasa.
· Menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam Mesyuarat
Agung.
· Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah dari masa ke semasa.

3.6 PENOLONG BENDAHARI
· Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.
· Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pensyarah Penasihat dari semasa
ke semasa.

4.0 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
4.1 Pengacara Majlis

· Menyediakan teks/skrip pengacara majlis.
· Memilih dan menentukan dua orang pengacara majlis.
· Mendapatkan senarai tetamu kehormat daripada JK Sambutan/Urusetia/Protokol.
· Menghadiri raptai sepenuhnya.
· Sentiasa bersedia dari semasa ke semasa khususnya dari segi kesihatan, ketepatan

masa, penampilan diri, suara dan maklumat yang berkaitan dengan majlis berkenaan.
· Bekerjasama dengan Setiausaha, AJK Persiapan, AJK Siaraya dan Protokol Masa dan

tempat untuk mengacarakan majlis.
· Menyediakan pembantu pengacara majlis sekiranya berlaku kecemasan.

4.2 Fotografi dan Dokumentasi
· Menyediakan kamera SLR dan kamera video.
· Menyediakan petugas yang berkelayakan.
· Menentukan lokasi dan sesi bergambar bersama –sama tetamu kehormat.
· Menguruskan segala urusan pemprosesan gambar dan rakaman video.

SENARAI TUGAS 39

· Bekerjasama dengan jawatankuasa- jawatankuasa yang lain.

4.3 Sijil dan cenderahati
· Mengenal pasti kategori hadiah dan penerima.
· Menyediakan anggaran perbelanjaan hadiah dan cenderamata.
· Memberi taklimat tatacara penyampaian hadiah kepada semua penerima hadiah semasa
raptai.
· Bekerjasama dengan Bendahari, Pengacara Majlis dan jawatankuasa protokol.
· Menyediakan peralatan dan keperluan (alas meja, alas dulang, dulang dan lain-lain)
· Menyediakan hadiah/cenderamata kepada tetamu kehormat.

4.4 Sambutan
· Mengenal pasti pegawai/pensyarah/kakitangan yang bersesuaian untuk bertugas
sebagai penyambut tetamu.
· Menentukan penyambut tetamu utama untuk menyambut Tetamu Kehormat.
· Menentukan kedudukan/tempat penyambut tetamu.
· Menentukan pelajar/pensyarah/petugas (penyemat roset,jambangan bunga, pembuka
pintu kenderaan) berada di tempat yang ditetapkan.
· Mengetahui tempat/lokasi kedudukan tempat duduk tetamu.
· Penyambut tetamu tahu dan mengenali jemputan terutama jemputan VVIP .
· Memastikan tetamu diiringi ke dewan/ke khemah yang ditetapkan.
· Mengedarkan buku program kepada semua jemputan.
· Mengedarkan kad jemputan jamuan kepada VVIP/VIP.
· Menyediakan pelajar untuk menyerahkan buku program kepada tetamu kehormat di atas
pentas.
· Menentukan kedudukanTetamu Kehormat dan jemputan utama di atas pentas dan di
meja utama jamuan.
· Melabelkan kerusi tempat duduk Tetamu Kehormat dan jemputan di atas pentas dan
meja utama jamuan.
· Menyambut dan menentukan kedudukan tetamu VIP dibarisan hadapan / utama di dalam
dewan.
· Membantu JK Perasmian untuk melatih pelajar bagi tujuan penyerahan buku ucapan
kepada Tetamu Kehormat di atas pentas.
· Memastikan susunan perjalanan majlis mengikut peraturan/protokol.
· Bekerjasama dengan AJK Buku Program,Pengacara,Hadiah, Persiapan Dewan/Pentas.
· Membantu JK Persiapan Pentas dalam penyediaan keperluan peralatan seperti rostrum,
kerusi Tetamu Kehormat, alas, meja, air, gelas, buku cenderamata, dulang, ‘back drop’,
warna, tulisan,hiasan, bunga dan lain-lain mengikut kesesuaian.

4.5 Jamuan
· Mengenal pasti tempat / bilik jamuan yang bersesuaian.
· Bekerjasama dengan AJK Jemputan untuk menentukan bilangan kehadiran.
· Bekerjasama dengan AJK Protokol untuk menentukan kedudukan jemputan.
· Bekerjasama dengan Setiausaha dan Bendahari untuk memohon peruntukan
jamuan/peralatan/perabot/perhiasan.
· Menyusun dan melabelkan tempat duduk VVIP/VIP.
· Menyediakan tanda arah ke tempat jamuan dan di dalam dewan jamuan.
· Menghias tempat/bilik jamuan.
· Menyediakan segala kelengkapan kerusi, meja dan peralatan yang berkaitan
mengikut kesesuaian secukupnya.
· Bekerjasama dengan AJK Jemputan untuk menyediakan anggaran perbelanjaan
dan bilangan tetamu yang hadir.
· Menyediakan menu yang bersesuaian.
· Mengenal pasti pembekal makanan yang bersesuaian.
· Penyediaan peralatan jamuan yang secukupnya.
· Penyediaan peralatan lain dalam bilik jamuan.
· Memastikan tetamu selesa dan dewan yang bersih.
· Sediakan pelan susun atur dewan jamuan untuk rujukan.

SENARAI TUGAS 40

4.6 PA Sistem
· Menghubungi Jabatan Penerangan/syarikat swasta untuk bantuan siaraya.
· Memohon dan menyediakan peruntukan kewangan untuk sewaan siaraya.
· Menyediakan Juruteknik yang berkemahiran untuk mengendalikan siaraya dan
memastikan semua lagu yang diperlukan seperti Lagu Negaraku, lagu kebesaran negeri
dan lain-lain yang diperlukan.
· Menyediakan segala peralatan yang berkaitan siaraya secukupnya mengikut keperluan
(speaker, pembesar suara, dsbnya)
· Memastikan peralatan siaraya yang sebenar dapat digunakan semasa raptai penuh.
· Bekerjasama dengan JK Perasmian, Protokol dan JK Persembahan.

4.7 Buku Program
· Bekerjasama dengan Setiausaha untuk mendapatkan kandungan buku aturcara :
- Senarai ahli jawatankuasa
- Senarai penerima hadiah (jika ada)
- Aturcara majlis
- Kandungan lain yang bersesuaian/berkaitan
· Menentukan pengagihan buku aturcara mengikut kategori.
· Menyemak, meneliti dan mengemas kini maklumat dalam buku aturcara.
· Memastikan tiada sebarang kesilapan ejaan dan susunan protokol dalam buku aturcara.
· Menguruskan cetakan buku aturcara.
· Menyediakan dan menentukan senarai dan jumlah jemputan.
· Menguruskan cetakan kad jemputan, kad jawapan dan pelekat kereta.
· Menguruskan pengedaran kad jemputan.
· Mendapatkan maklumat kehadiran jemputan (VVIP/VIP).
· Menyampaikan senarai nama kehadiran VVIP/VIP kepada JK Protokol dan Urusetia.
· Menyediakan senarai kehadiran terkini mengikut keutamaan.
· Bekerjasama dengan AJK Lalu lintas, Sambutan, Jamuan, Pengacara, Protokol.

4.8 PerhiasanPentas /Dewan
· Mengenal pasti lokasi pentas / dewan yang sesuai.
· Menyediakan pelan susun atur.
· Bekerjasama dengan AJK Sambutan dan Protokol bagi menyusun dan melabel tempat
duduk tetamu khas mengikut keutamaan.
· Menyediakan ‘back drop’.
· Menyediakan perhiasan pentas (bendera, bunga, air mineral, gelas, alas meja, alas
kerusi, karpet dll).
· Menyediakan pelan keseluruhan kedudukan dewan.

SENARAI TUGAS 41

SENARAI TUGAS STAF SOKONGAN

1.0 KETUA PEMBANTU TADBIR GRED N26
1.1 Tugas-Tugas Berkaitan Urusan Kewangan:

· Urusan berkaitan penyediaan anggaran belanjawan KV Klang pada setiap tahun
kewangan.

· Urusan berkaitan terimaan KV Klang.
· Urusan berkaitan perolehan dan pembelian KV Klang.
· Urusan berkaitan pembayaran KV Klang.
· Urusan berkaitan panjar wang runcit KV Klang.
· Urusan berkaitan buku tunai Akaun Kerajaan KV Klang.
· Urusan berkaitan buku tunai Akaun Suwa KV Klang.
· Urusan penyediaan penyata penyesuaian bank Akaun Kerajaan dan Akaun Suwa KV

Klang.
· Urusan berkaitan penyediaan penyata akaun berakhir 31 Disember Akaun Kerajaan,

Akaun Suwa dan Akaun Asrama KV Klang.
· Urusan sebagai peraku 1 Akaun PTJ (Vot) KV Klang.
· Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Kolej KV Klang.
· Ahli Jawatankuasa Jaminan Kualiti (ISO) KV Klang.

1.2 Tugas-tugas berkaitan urusan Pentadbiran :
· Menyemak semua laporan perubahan (Kew.8) yang disediakan oleh PT Pentadbiran.
· Menyemak rekod kedatangan pegawai-pegawai anggota kakitangan sokongan kolej.
· Menyokong permohonan cuti rehat dan cuti kecemasan anggota kakitangan sokongan
kolej.
· Pegawai Pentadbir e-penyata gaji dan e-laporan KV Klang.

1.3 Tugas-tugas berkaitan Penyeliaan Anggota Kakitangan Sokongan
· Menyemak tugas-tugas yang telah diberikan bagi setiap anggota kakitangan sokongan.
· Pegawai Penilai Pertama Anggota Kakitangan Sokongan KV Klang.
· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah
Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dan Ketua Jaminan Kualiti dari
semasa ke semasa.

2.0 PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 – KEWANGAN
· Urusan Penyelenggaraan Laporan Buku Vot/Flimsy tiap-tiap bulan.
· Membuat bayaran tuntutan perjalanan,ela un lebih masa, tuntutan
perpindahan/pertukaran.
· Menguruskan tuntutan pinjaman kenderaan dan pinjaman komputer.
· Menguruskan pembelian melalui Buku Vot (Penyediaan L.O/Sebut harga) dan lain-lain
yang berkaitan.
· Mengendalikan daftar baucer bayaran dan kelompok dan membuat baucer bayaran
melalui system eSPKB.
· Menyedikan laporan hasil dan laporan amanah kepada Bahagian Kewangan.
· Menyediakan anggaran belanja menguruskan tahunan.
· Memohon waran peruntukan dan waran peruntukan tambahan bagi setiap objek dan
aktiviti.
· Pembayaran bil-bil peruntukan buku vot .
· E-perolehan.
· Menghantar laporan kelewatan bayaran bil (e-laporan bil) kepada Bahagian Kewangan
dan BPLTV.
· Memastikan fail-fail Kewangan sentiasa dikemas kini.
· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,
Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua Pembantu
Tadbir dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS 42

3.0 PENYELIA ASRAMA KANAN GRED N22
· Memastikan tindakan sewajarnya diambil terhadap kontraktor makanan yang tidak dapat
membekalkan barang-barang mengikut syarat kontrak dan melaporkan kepada Pengarah
dan mendapatkan barang ganti.
· Menyemak,memeriksa dan mencatatkan :
- Menu seperti yang ditetapkan
- Kualiti dan kuantiti makanan baik
· Menjaga dan mengawal keselamatan alat-alat perkakas dapur, dewan makan dan
menyediakan senarai inventori.
· Melaporkan kepada pengarah alat perkakas yang rosak, pecah dan tidak boleh digunakan
dan memohon mendapatkan bekalan ganti.
· Mengendalikan urusan pelupusan/hapus kira bagi barang-barang dapur/dewan makan.
· Bertanggungjawab atas kebersihan dapur, dewan makan dan keselamatan
bangunannya.Menyediakan dan mengemukakan perancangan peruntukan tahunan untuk
perabot, peralatan dan perkakas dapur/dewan makan dan keselamatan bangunannya
pada setiap awal tahun
· Memaklumkan kepada kontraktor 3 hari sebelum cuti semasa/cuti hujung bulan, bilangan
pelajar yang tinggal hari berikutnya.
· Mengendalikan urusan Buku Tunai Asrama.
· Menyemak dan merekodkan invois-invois, bil-bil dan pesanan tempatan bekalan makanan.
· Memastikan kelengkapan asrama mencukupi dan masih boleh dan selamat digunakan
oleh pelajar-pelajar.
· Memeriksa alat-alat perabot asrama seperti loker, tilam, bantal dan melaporkan kerosakan
untuk diperbaiki. Menyediakan dan mengemukakan perancangan peruntukan tahunan
untuk perabot, peralatan dan perkakas asrama pada setiap awal tahun.
· Menyelia Pekerja Asrama dan menjaga kebajikan pelajar.
· Setiausaha Jawatankuasa Wang Lebihan Makanan
· Memungut Yuran Asrama dan bank slip online daripada pelajar dan menyerahkan kepada
Ketua Pembantu Tadbir.
· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,
Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dan Ketua Jaminan Kualiti dari semasa ke
semasa.

4.0 PENYELIA ASRAMA GRED N19
· Menguruskan dan menyediakan pengurusan stok asrama.
· Bertanggungjawab ke atas keceriaan dan kebersihan bangunan serta kawasan asrama.
· Membuat semakan dan pemantauan di dapur asrama.
· Mengadakan pemeriksaan berkaitan dengan mutu makanan yang disediakan untuk murid,
kebersihan dan keceriaan dewan makan.
· Memastikan pekerja-pekerja dewan makan menjalani rawatan dan suntikan.
· Menyemak jenama barang dibekalkan sama seperti yang ada dalam perjanjian.
· Membuat laporan dan kiraan dendaan sekiranya makanan lewat diserahkan, masakan
tidak sempurna, bahan mentah tidak berkualiti.
· Menyediakan laporan bulanan dan dihantar ke JPN dan salinan ke BPLTV.
· Menyediakan laporan prestasi kontraktor bekalan makanan bermasak dan dihantar ke
BPLTV.
· Menyediakan dan melengkapkan borang pesanan makanan 2 hari lebih awal.
· Memastikan bilangan pelajar balik kampung sebelum melengkapkan borang pesanan
makanan.
· Membantu Penyelia Asrama N22 dalam penyediaan pengurusan kewangan asrama.
· Bertanggungjawab menguruskan kutipan bayaran asrama dan menyerahkan kepada
Penyelia Asrama N22.
· Bertanggungjawab menyedia dan menyimpan fail-fail asrama dengan kemas.
· Membantu menyelaras Buku Jadual Kedatangan Murid.
· Membantu Menguruskan hal-hal kebajikan dan kesihatan murid.
· Membantu membuat pelupusan peralatan asrama.

SENARAI TUGAS 43

· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,
Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua
PembantuTadbir dari semasa ke semasa.

5.0 PEMBANTU TADBIR GRED N19 (P/O) - PERKHIDMATAN
· Menguruskan segala hal yang berkaitan dengan urusan perkhidmatan dari segi
pelantikan, pengesahan, pertukaran,perletakan jawatan, kenaikan pangkat , tanggung
kerja dan pencen bagi pensyarah dan staf sokongan.
· Menyediakan Laporan Prestasi Tahunan pensyarah dan staf sokongan setiap
tahun.(Sistem HRMIS).
· Menyediakan dan menaip Laporan Perubahan Gaji (Kew.8) berkenaan, pelantikan,
pengesahan, pertukaran, perubahan gaji tahunan dan lain-lain perubahan yang berkaitan.
· Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan perkhidmatan iaitu urusan pelantikan,
pengesahan, kursus, kenaikan pangkat,tanggung kerja, minit mesyuarat staf dan
sebagainya.
· Menguruskan dan memelihara fail-fail Bahagian Perkhidmatan dan memastikan berada
dalam keadaan teratur dan selamat.
· Merekod Kenyataan Perkhidmatan Pensyarah dan Staf seperti lantikan, Induksi,
pengesahan, naik pangkat, pergearakn gaji dll ke dalam Buku Rekod Perkhidmatan.
· Menguruskan hal-hal berkaitan penyerahan tugas dan pengesahan fail.
· Pentadbir bagi urusan HRMIS (Profil Perkhidmatan, Laporan Penilaian Prestasi, Data
Perjawatan, Pencen dan lain-lain)
· Menguruskan urusan online seperti ePangkat, eTukar, egTukar.
· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah,Timbalan Pengarah
Sokongan Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti
dan Ketua Pembantu Tadbir dari semasa ke semasa.

6.0 PEMBANTU TADBIR GRED N19 (P/O)
· Membuka email kolej dan btpnsel.Menyemak dokumen-dokumen dan surat-surat yang
diemelkan ke kolej.
· Menyediakan SG20/tuntutan gaji dan elaun serta pelarasan gaji bagi pensyarah dan staf.
· Menyediakan Sijil Gaji Akhir bagi Pensyarah/Staf bertukar.
· Menguruskan Cukai Pendapatan dan urusan KWSP pensyarah dan staf.
· Merekod Kenyataan Perkhidmatan Pensyarah dan Staf seperti lantikan, Induksi,
Pengesahan, naik Pangkat Pergerakan Gaji dll ke dalam Buku Rekod Perkhidmatan.
· Mengemas kini/menguruskan permohonan cuti rehat pensyarah-pensyarah dan staf
sokongan dalam sistem HRMIS.
· Menyediakan Laporan Prestasi Tahunan pensyarah dan staf sokongan setiap
tahun.(Sistem HRMIS)
· Menyediakan dan menaip Laporan Perubahan Gaji (Kew.8) berkenaan, pelantikan,
pengesahan, pertukaran, perubahan gaji tahunan dan lain-lain perubahan yang berkaitan.
· Menguruskan dan memelihara fail-fail Bahagian Perkhidmatan dan memastikan fail berada
dalam keadaan teratur dan selamat.
· Pentadbir bagi urusan HRMIS ( Profil Perkhidmatan, Laporan Penilaian Prestasi, Data
Perjawatan, Pencen dan lain-lain)
· Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan perkhidmatan iaitu urusan pelantikan,
pengesahan, kursus, kenaikan pangkat,tanggung kerja, minit mesyuarat staf dan
sebagainya.
· Menguruskan segala hal yang berkaitan dengan urusan perkhidmatan dari segi pelantikan,
pengesahan, pertukaran,perletakan jawatan, kenaikan pangkat , tanggung kerja dan
pencen bagi pensyarah dan staf sokongan.
· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah,Timbalan Pengarah
Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan KPT dari
semasa ke semasa.

7.0 PEMBANTU TADBIR GRED N19 (P/O)
· Menguruskan hal-hal berkaitan cuti seperti berikut:
- Cuti rehat/cuti rehat khas/cuti sakit
- Cuti tanpa rekod
- Cuti gantian

SENARAI TUGAS 44

- Cuti bersalin
- Cuti haji
- Cuti keluar negara

· Menaip hal-hal berkaitan :
- Surat-surat
- Format borang-borang
- Perisytiharan Harta.
- Reten Bulanan – setiap awal bulan.

· Mengemaskini Buku Rekod Perkhidmatan – berkaitan cuti.
· Mengendalikan ‘Sistem Finger Tec’.
· Mencatat kehadiran ke kolej bagi pensyarah-pensyarah dan staf sokongan.
· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,

Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua Pembantu
Tadbir dari semasa ke semasa.

8.0 PENOLONG JURUTERA GRED J29
· Mengawasi keadaan kemudahan fizikal seperti bangunan kolej, asrama , rumah
pensyarah dan bangunan bangunan lain yang terdapat di kawasan asrama supaya
sentiasa dalam keadaan baik.
· Perkara-perkara yang perlu diperiksa, diselia dan diambil tindakan sekiranya rosak atau
tidak berfengsi:-
- Atap/bumbung dan siling asrama tidak bocor
- Pintu dan tingkap yang tidak rosak boleh digunakan
- Paip-paip bekalan air sama ada di luar atau di dalam bilik air berada dalam
keadaan baik.
- Tangki air dan rumah pam dalam keadaan baik dan boleh berfungsi.
· Memastikan tandas asrama tidak rosak dan tidak tersumbat.
· Bekalan elektrik keselruhan kawasan asrama dalam keadaan baik sepanjang masa.
· Membuat anggaran keperluan tahunan penyelenggaraan kemudahan fizikal asrama.
· Kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih perlu diambil tindakan.
- Mengesan dan mengenal pasti kerosakan/gangguan/kecacatan pada kemudahan
fizikal yang tersedia.
- Membaiki sendiri/ dengan kerjasama pekerja am bagi kerja penyelenggaraan yang
kecil.
- Menilai kerosakan dan minta kerjasama JKR jika perlu.
- Memanggil kontraktor dari luar untuk membaiki kerosakan yang rumit atas
persetujuan pengarah.
- Memastikan kerja penyelenggaraan pembangunan memerlukan sebut harga
/tender dan serahkan kepada Pengarah.
- Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan dengan memastikan kerja/aktiviti yang
dijalankan adalah seperti yang dikehendaki.
- Membuat pembelian peralatan untuk kerja-kerja pembaikan.
- Memastikan bangunan dan asrama kolej dalam keadaan baik.
· Menguruskan projek kecil yang dilaksanakan oleh asrama. Kerja-kerja ini meliputi.
- Mengenal pasti projek yang dilaksanakan berdasarkan arahan Tuan Pengarah.
- Membuat anggaran kos.
- Menyelia kerja yang dijalankan oleh kontraktor.
· Menghubungi pihak tertentu apabila timbul masalah yang perlu diselesaikan segera
antaranya:-
- Bekalan air terputus - Hubungi pihak yang terlibat (JKR & JBA)
Untuk bekalan air sementara untuk kegunaan penghuni asrama.
- Bekalan Elektrik - Hubungi pihak terlibat (JKR) Elektrik atau TNB
- Telefon - Hubungi TELEKOM
· Memastikan semua alat siaraya kolej dan lain-lain perkakas elektronik yang berkaitan
serta komputer di semua tempat berada dalam keadaan baik dan berfungsi. Sekiranya
alat tersebut rosak hendaklah diabaiki sendiri (kerosakan kecil) atau hantar untuk dibaik
pulih (bagi kerosakan besar).

SENARAI TUGAS 45

· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah
Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dan pihak Pengurusan dari
semasa ke semasa.

9.0 PENOLONG JURUTERA GRED J29 (ELEKTRIK)
· Membaiki kerosakan-kerosakan kecil pada alat-alat di kolej dan bengkel dengan
kerjasama pensyarah-pensyarah bengkel.
· Menjalankan kerja-kerja penyenggaraan di blok kolej dan bengkel. Kerja-kerja
penyelenggaraan hendaklah dilakukan secara berkala.
· Menerima dan mengumpul borang aduan kerosakan untuk diambil tindakan
· Menguruskan pembelian alat-alat ganti atau alat-alat baru di kolej dan bengkel.
· Memastikan bas dan van kolej dalam keadaan baik. Kerja-kerja penyelenggaraan
hendaklah dilakukan mengikut sewajarnya.
· Menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan alat-alat kolej, bengkel-bengkel yang tidak
diperbaiki sendiri. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dilakukan secara berkala.
Antaranya :
- Mengenal pasti kerosakan serta membuat anggaran kos penyenggaraannya
- Menyelia kerja-kerja penyelengaraan
- Memastikan bayaran Khidmat adalah berpatutan.
· Menguruskan P.A System kolej bagi setiap kali hendak digunakan.
· Membantu proses pelupusan barang-barang awam.
· Memastikan pam air adalah dalam keadaan baik.
· Memastikan perabot kolej adalah mencukupi dan dalam keadaan baik.
· Menyelaras dan membantu dalam pengurusan Stok dan Iventori Kolej, Bengkel
dan Bekalan Pejabat.
- Menyusun jadual penyeliaan/pemeriksaan stok.
- Memastikan/membantu pensyarah-pensyarah mengemaskinikan stok inventori
di bengkel masing-masing.
- Membuat laporan berhubung dengan stok dan iventori
- Memastikan alat/perkakas kolej/bengkel/asrama berada dalam keadaan baik
dan boleh digunakan.
· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengarah,Timbalan Pengarah
Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua
Pembantu Tadbir dari semasa ke semasa.

10.0 JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19
· Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT, perisian, perkakasan dan aplikasi
yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut :
- Pemeriksaan dan penyenggaraan kelengkapan ICT yang rosak seperti
kerosakan perkakasan utama, komponen-komponen dan aksesori ICT.
- Membantu, memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras
server-server utama dan peralatan seperti firewall, proxy, DNS dan lain-lain
rangkaian schoolNet, EGNet, Broadband, Internet Akses, Pusat Akses dan
sebagainya.
- Membantu Pensyarah Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem
berkaitan dengan pembahagian IP Address, Gateway, Modem dan sebagainya.
- Help-desk dan first level support (menerima aduan dan mengenal pasti awal
kerosakan).
- Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log,
memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal, membuat tindakan susulan
kepada pihak berkaitan.
· Menyediakan keperluan alatan ICT untuk pensyarah dan membantu mereka sewaktu
menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
· Memberi input dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan kolej.
· Menguruskan isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat
kolej serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras
dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Kolej serta
MAMPU.

SENARAI TUGAS 46

· Membantu pihak pengurusan kolej dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti
pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, HRMIS, SMM, SSDM, Sistem
Buku Teks dan sebagainya.

· Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan peralatan ICT yang diarahkan
dari semasa ke semasa.
· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah
Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan
Ketua Pembantu Tadbir dari semasa ke semasa.

11.0 PEMBANTU MAKMAL GRED C22 /C19
11.1 SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL (HARIAN)

· Membuka pintu dan tingkap makmal sains pada setiap hari kuliah.
· Memastikan bilik persediaan dan makmal sains dalam keadaan bersih, ceria dan

selamat.
· Menyediakan peralatan dan bahan radas seperti yang dipesan oleh pensyarah sains di

dalam buku teks atau borang pesanan.
· Memastikan semua peralatan dan bahan radas boleh berfungsi sebelum kerja amali

dijalankan.
· Melaksanakan semua langkah keselamatan dalam mengendalikan peralatan dan bahan

radas.
· Mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku sebarang kecemasan seperti kebakaran.
· Membersih, menyimpan peralatan dan bahan radas setelah selesai setiap kerja amali

dijalankan.
· Membersihkan makmal, papan tulis dan sinki serta menutup air dan elektrik setelah

selesai kerja amali dijalankan.
· Mengamalkan 5S di dalam makmal bagi memastikan makmal sentiasa kemas, teratur

dan bersistematik.
· Menyediakan nota minta bagi bahan dan radas makmal.
· Menyemak dan mengemas kini stok, KEW PA dan KEW PS.
· Mengambil tindakan sewajarnya dan melaporkan dengan segera sebarang kehilangan

dan kerosakan kepada pensyarah sains atau Pengarah.
· Membantu mengendalikan sistem maklumat sains.
· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,

Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua Jabatan Sains dan Metematik dari semasa ke semasa.

11.2 SENARAI TUGASAN PEMBANTU MAKMAL (CUTI KOLEJ)
· Membantu Pensyarah Kanan Sains mengira dan mengemas kini rekod stok.
· Mengira, menyemak dan mengemas kini stok barang-barang di dalam makmal.
· Menyusun semula peralatan dan radas dengan teratur, bersistematik dan selamat.
· Membersihkan sinki dan tingkap serta menceriakan makmal.
· Membuang sawang dan mencuci lantai di dalam makmal dan bilik persediaan.
· Menyemak dan memastikan bahan berbahaya disimpan mengikut peraturan yang

ditetapkan dan sentiasa berkedaan baik.
· Memastikan kotak pertolongan cemas lengkap dan alat pemadam api sentiasa

berkedaan baik.
· Membantu pensyarah sains dalam kerja hapus kira dan pelupusan.
· Mengganti label-label yang telah rosak dan memastikan 5S diamalkan di dalam makmal.
· Mengemas stor di dalam makmal.
· Melaksanakan pelupusan aset dan sisa dengan mengenal pasti peralatan yang rosak

dan tidak ekonomik untuk diperbaiki.
· Memohon peruntukan daripada pihak pentadbir kolej bagi melaksanakan pelupusan.

· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengarah, Timbalan Pengarah
Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan
Ketua Jabatan Sains dan Matematik dari semasa ke semasa.

12.0 PEMBANTU MAKMAL GRED C19 – (PEMBANTU ASET)
· Membuka dan menutup pintu, lampu, kipas serta penghawa dingin bilik aset.

SENARAI TUGAS 47

· Memastikan bilik aset sentiasa dalam keadaan kemas, teratur dan bersih (disapu dan
dimop).

· Sentiasa berhubung/berbincang dengan Pegawai Aset untuk tujuan pengkelasan terimaan
barang-barang bagi menentukan ianya harta modal/inventori/stok.

· Membantu Pegawai Aset merekod/mendaftarkan terimaan harta modal /inventori serta
stok merujuk kepada Sijil Akuan Penerimaan (S.A.P), Pesanan Kerajaan dan invois yang
diterima.

· Menyediakan dokumen aset berserta nombor siri pendaftaran bagi harta modal dan
inventori untuk ditandatangani oleh Pegawai Aset dan Ketua Jabatan.

· Menyediakan salinan dokumen KEWPA2 (harta modal) dan KEWPA3 (inventori) untuk
diserahkan kepada Pegawai Aset sebagai rujukan bagi pelabelan barang-barang yang
diterima.

· Menyediakan salinan Pesanan Kerajaan, Nota minta berserta invois untuk rujukan
Pegawai Aset dan difailkan mengikut unit yang berkenaan.

· Memastikan semua dokumen/fail aset sentiasa dikemaskini, lengkap dan tersusun
mengikut label dirak fail yang disediakan.

· Sentiasa memantau pergerakan fail-fail aset dengan merujuk buku pergerakan/pinjaman
fail aset yang disediakan.

· Menerima dan menjaga peralatan di bilik aset serta menyediakan buku
pergerakan/pinjaman harta modal dan inventori.

· Membantu Pegawai Aset menyediakan laporan aset tahunan untuk dihantar ke BPLTV
dan unit-unit yang berkenaan.

· Menyediakan dokumen aset (KEWPA dan KEWPS) untuk kegunaan Pegawai Aset.
· Melaksanakan amalan 5S di bilik aset.
· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,

Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jamainan Kualiti dan Ketua Pembantu
Tadbir dari semasa ke semasa.

13.0 PEMBANTU OPERASI GRED N11 (PEJABAT)

· Membuka,merekod dan mengedarkan surat-surat masuk dan keluar kepada pensyarah
dan staf sokongan yang berkaitan.

· Membuka dan menutup bilik fail setiap hari.
· Menjawab dan membuat panggilan telefon apabila diperlukan.
· Menghantar surat siaran kepada pensyarah dan staf yang telah diminitkan oleh Tuan

Pengarah.
· Memfotostat surat-surat yang berkenaan kepada pensyarah @ staf yang berkaitan yang

telah diminitkan oleh Pengarah.
· Menjaga dan memastikan kekemasan bilik Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,

Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Unit Jaminan Kualiti dan pejabat.
· Menyediakan borang-borang keperluan di pejabat seperti borang faks, borang riso, borang

cuti dll.
· Memberi Sijil SPM, Sijil Berhenti dan Surat Akuan kepada bekas pelajar KV Klang

sekiranya pegawai yang terlibat tiada.
· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,

Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua Pembantu
Tadbir dari semasa ke semasa.

14.0 PEMBANTU OPERASI GRED N11 (PEJABAT)

· Membuka bilik cetak pada waktu yang ditetapkan setiap hari.
· Mengemas dan membersihkan bilik cetak.
· Menguruskan perkhidmatan fotostat sewa kolej.
· Mencetak kertas soalan-soalan peperiksaan, latihan tubi, modul tugasan pelajar Kolej

Vokasional dan siaran pejabat.
· Membantu urusan di pejabat :

- Menguruskan kaunter.
- Menyerahkan sijil kepada pelajar.
- Memfotostat, memfakskan surat dan membuat, menjawab panggilan telefon.
- Membantu menguruskan surat-surat yang diterima untuk disemak oleh Pengarah

dan mengedarkan kepada pensyarah yang berkenaan.

SENARAI TUGAS 48

· Menutup bilik cetak.
· Menghantar surat dan mengepos surat ke pejabat pos dan Pejabat Pendidikan Daerah

Klang.

· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah
Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua
Pembantu Tadbir dari semasa ke semasa

15.0 PEMBANTU OPERASI GRED N11 (PEJABAT)
· Menguruskan nota minta pembelian barang-barang.
· Menguruskan Buku Pesanan pembelian barang kolej.
· Mengemas kini cuti pensyarah-pensyarah dan staf sokongan dalam sistem HRMIS.
· Menguruskan barang-barang aset kelengkapan pejabat.
· Menaip surat-surat seperti yang diarahkan dari semasa ke semasa.
· Memantau Sistem Fingertech sekiranya diperlukan.
· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengarah, Timbalan Pengarah

Akademik,Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua
Pembantu Tadbir dari semasa ke semasa.

16.0 PEMBANTU OPERASI GRED N11 (PEJABAT)
· Mengisi e-kehadiran pelajar.
· Menaip Surat Berhenti Kolej dan Sijil Akuan Pelajar.
· Menaip Surat Tindakan Disiplin Pelajar.
· Menaip Surat Amaran 1, 2 dan 3.
· Menguruskan Buku Kawalan Kelas.
· Surat Aedes dan Denggi.
· Menjawab panggilan telefon.
· Memasukkan surat ke dalam pigeon hole.
· Memfotostat dan faks surat atau dokumen-dokumen apabila diperlukan.
· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,

Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua Pembantu
Tadbir dari semasa ke semasa.

17.0 PEMBANTU OPERASI GRED N11 – (PENGAWAS PSS)
· Menguruskan dalam pengedaran bahan buku (peminjaman atau pemulangan).
· Menguruskan dalam penyusunan bahan bacaan di rak dan lain-lain tempat yang sesuai.
· Menyimpan dan menyusun bahan bacaan yang telah digunakan oleh pelajar dan

pensyarah ke tempat asal.
· Menjaga kebersihan ( menyusun, mengemop, mengemas PSS ).
· Melakukan kerja memproses bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya.
· Melakukan penyemakan buku, majalah, akhbar yang ada di PSS setiap hari.
· Menguruskan fail tugas, buku skrap, gambar, keratan akhbar, buku Nilam dan lain-lain.
· Menguruskan Alat Pandang Dengar (termasuk perkakasan dan bahan perisian serta

komputer setiap kali menggunakannya).
· Mewujudkan perhubungan dengan para pengguna.
· Menguruskan perkhidmatan rujukan.
· Membaik pulih bahan bacaan yang telah rosak untuk digantikan semula.
· Melakukan tugas-tugas pengkeranian (pengautomasian).
· Menjalankan tugas-tugas lain sebagaimana yang diarahkan oleh pensyarah PSS dan

pihak pengurusan kolej.

18.0 PEMANDU KENDERAAN GRED H11
· Menjaga kenderaan supaya sentiasa dalam keadaan bersih, baik dan selamat untuk
digunakan.
· Menyimpan kenderaan di garaj kenderaan semasa tidak digunakan dalam keadaan
berkunci dan selamat.
· Memastikan rekod-rekod penyenggaraan Harta Modal (Kew.312A) diselenggarakan
(Pembaikan Kenderaan Bas Besar, Bas Kecil dan Van)
· Menyelenggara kenderaan mengikut panduan dan ketahanan.

SENARAI TUGAS 49

· Menggunakan kenderaan dengan kebenaran Pengarah/Wakil Pengarah
· Menyimpan dan merekodkan setiap kali mengguna kenderaan di dalam buku perjalanan.
· Mengisi petrol dengan kebenaran Pengarah menggunakan kad Inden kolej.
· Membawa penumpang dengan selamat dengan mematuhi peraturan/undang-undang

jalan raya yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.
· Sentiasa berada di kawasan sekoalah sepanjang waktu bertugas dan menandatangani

buku jadual pergerakan kerja pemandu di pejabat pada hari cuti kelepasan
am/mingguan, waktu bekerja dapatkan surat kebenaran menggunakan kenderaan
daripada Tuan Pengarah.
· Sebaik sahaja menghantar pelajar ke klinik/ hospital dan tugas-tugas lain seperti
mengambil surat di PPD, hendaklah segera kembali ke kolej untuk tugasan lain jika ada
sementara mengambil semula pelajar yang selesai rawatan di klinik/hospital/dsb.
· Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah,Timbalan Pengarah
Sokongan Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti
dan Ketua Pembantu Tadbir dari semasa ke semasa.
19.0 PEMBANTU AM GRED H11
· Memastikan susun atur pokok bunga supaya kelihatan cantik, kemas dan menarik.
· Memastikan halaman kolej sentiasa kelihatan bersih
· Membantu kerja-kerja Juruteknik dan Penyelia Asrama jika perlu.
· Menghantar Jadual Waktu pensyarah ganti setiap hari.
· Membantu kerja-kerja di pejabat.
· Menguruskan perkhidmatan fotostat sekiranya diperlukan..
· Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik,
Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Ketua Jaminan Kualiti dan Ketua Pembantu
Tadbir dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS 50


Click to View FlipBook Version