The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by my200360, 2021-04-01 08:18:38

From me to you

From me to you

ปดขวารวั ๆจา้ าาาาาาา

From me to you

Tamonwan Kuawpanich My

To you

บอกไรดี ชนั ก็ไมร่ ูจ้ ะบอกไรเธออ่ะ555555 แต่ดีใจ
มากกก ขอบคณุ ใครซกั คนแหละทีทําใหช้ นั ได้เจอ
เพอื นแบบนี ไมว่ า่ เธอจะชอื ซโี น่ ซไี รก็แล้วแต่ แต่
เธอก็จะเปนนงั เต้ยของชนั เสมอจา้ เปนคณุ เมธา
ดว้ ย ชนั ขอโทษเธอด้วยนะ ถ้าชนั เปนเพอื นทีไมด่ ี
อ่ะ ถึงแมว้ า่ ชนั จะเปนเพอื นเวน แต่ก็จะเวนต่อไปไม่

เปลียนแปลงหรอกนะ5555555

ชนั ขอใหค้ ณุ อนาคตใจดกี ับคณุ เมธานะค้าาาา
ใหเ้ ธอไดเ้ จอคนดๆี เพอื นดๆี อยา่ เจอเพอื นเวน
เลย ชนั คนเดยี วก็เกินพอ อิอิ ขอใหเ้ ธอใชช้ วี ติ

อยา่ งมคี วามสขุ ถึงแมว้ า่ จะมอี ุปสรรคต่างๆ
แต่ชนั เชอื วา่ เธอจะผา่ นไปไดแ้ นน่ อนนะเต้ย
ชนั อยูข่ า้ งๆเธอเสมอ เธอรใู้ ชม่ ยั ชนั ไมม่ วี นั ทิง
เธอแนน่ อน มอี ะไรเธอก็มาคยุ กับชนั ไดเ้ ลย ให้
คําปรกึ ษาไมเ่ ก่งแต่ฟงเก่งนะ ดา่ เก่งดว้ ย แต่ก็

อยูข่ า้ งๆเก่งเหมอื นกัน555555
รกั มากๆๆๆๆนะค้าาาาาา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Model EP12 Sneeze Guard | Glass Guard | COVID-19 Screen
Next Book
How it works Human body