The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by gete.guitar, 2022-07-15 18:29:59

Portfolio2

Portfolio2

แฟม้ สะสมงาน

PORTFOLIO

นางสาวสาวติ รี สงั ขริม

SAWITREE SANGKHARIM

มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะ วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ฟสิ ิกส์

จนิ ตนาการสาํ คัญกวา่ ความรู้
เพราะความรนู้ ้นั มจี ํากัด แต่
จนิ ตนาการมอี ย่ทู ุกที่บนโลก

- อัลเบริ ต์ ไอนส์ ไตน-์

PREFACE

คาํ นํา

แฟม้ สะสมผลงานนี้ ข้าพเจ้าจัดทําขึน้ เพ่ือเป็นตวั แทนนาํ เสนเอกสาร
ข้อมลู เกยี่ วกบั ประวตั สิ ่วนตัว ประวตั ิการศกึ ษา ประวตั ิการทาํ งาน ความรู้
ความสามารถ ทกั ษะ และผลงาน รวมทั้งเกียรติบัตร รางวลั ผลงานต่างๆ
ของข้าพเจ้า

ขา้ พเจา้ หวงั ว่าแฟม้ สะสมผลงานฉบบั น้ี จะทาํ ให้ทกุ ท่านทอี่ ่านได้เห็น
คณุ คา่ และความสามารถโดยรวมของขา้ พเจ้า

ขอขอบคณุ ครอบครวั เพ่ือนร่วมงาน และผ้บู งั คบั บญั ชา ซ่ึงเป็น
ผใู้ ห้คาํ แนะนาํ ในการรวมเอกสารหลักฐาน และขอ้ มลู ตา่ งๆในกรจัดทําแฟม้
สะสมผลงานฉบับนีใ้ ห้สําเรจ็ ลุลว่ ง ด้วยดี

นางสาวสาวิตรี สังขรมิ

สารบญั

Contents

P ประวัตสิ ว่ นตัว

1

ROFILE

E ประวตั ิการศึกษา

2 DUCATION

E ประวัติการทํางาน

3

XPERIENCE

A4 กิจกรรม / ผลงาน
CTIVITIES&AWARDS
C เกยี รตบิ ตั ร

5

ERTIFICATIONS

PROFILE

ประวัติส่วนตัว

ช่ือ นางสาวสาวติ รี สังขรมิ
เกดิ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2539
อายุ 25 ปี
สญั ชาติ ไทย เชอื้ ชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
อาชีพ ครู
ที่อยู่ปัจจบุ นั 108 หมู่ 6 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

76140 การประกวด การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

เบอรโ์ ทร 061-4866557

ช่อื บิดา นายจรูญ สงั ขริม
อายุ 54 ปี อาชพี ประมง
ชอ่ื มารดา นางสายรุ้ง สังขรมิ
ถงึ แกอ่ ายรุ กรรมแล้ว

ทกั ษะ

EDUCATION

ประวัติการศกึ ษา

ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1-6
โรงเรียนบา้ นเขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

76140

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรยี นเขายอ้ ยวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

76140

มหาวทิ ยาลยั ฏนครปฐม คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
สาชาวขิ าฟสิ ิกส์ (คบ.5ปี) อ.เมอื ง จ.นครปฐม

EDUCATION

ประวตั ิการศกึ ษา

ใบอนญุ าตประกอบวิชาชพี คร(ู ด้านหนา้ ) โดยครุ สุ ภา
ออกเมื่อ 17 เมษายน 2563 ถึง 16 เมษายน 2568

ใบรับรองคณุ วุฒิ
โดยอนมุ ัติของสภามหาวทิ ยาลัย

ราชภฏั นครปฐม

ใบอนุญาตประกอบวชิ าชีพคร(ู ดา้ นหลัง) โดยครุ ุสภา
ออกเมอ่ื 17 เมษายน 2563 ถงึ 16 เมษายน 2568

EDUCATION

ประวตั ิการศกึ ษา

ใบรายงานผลการศึกษา
โดยอนมุ ตั ิของสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

EXPERIENCE

ประวัติการทํางาน

2561-2562

ฝึกสอนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
อําเภอดําเนนิ สะดวก จังหวดั ราชบุรี
70210 สังกดั สพม.เขต8

A

2563-2565

โรงเรียนธรรมจารนวี ิทยา
อาํ เภอปากทอ่ จงั หวัดราชบรุ ี
70140

B

ACTIVITIES

การเขา้ ถงึ ชมุ ชน

ชว่ ยกวาดลานวดั และล้างจาน
ณ วดั ปา่ ปฐมชยั ต.โพลงมะเดื่ออ.เมือง
จ.นครปฐม ปี 2561

จติ อาสาชว่ ยถวู ดั ณ วดั วังตะกู
อ.เมือง จ.นครปฐม ปี 2561

ACTIVITIES

การเข้าถึงชุมชน

ร่วมงานกฐนิ
กับโรงเรยี นประสาทรฐั ประชากิจ
ณ วดั หลกั ห้า อ.ดาํ เนนิ สะดวก
จ.ราชบรุ ี ปี 2563

ช่วยเก็บขยะบริเวณชุมชน
วัดวดั ปทุมทองรตั นาราม
อ.ดาํ เนนิ สะดวก จ.ราชบรุ ี
ปี 2563

กิจกรรม เข้าค่ายจติ อาสาพัฒนา
เยาวชน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ช่วยวาดภาพและระบายสี
บนผนังหอ้ งเรียนตามอาคารเรยี น
และแจกอาหารแห้งและขนมใหก้ ับ
นักเรยี น ณ โรงเรยี นต้นมะคา่
อ.บา้ นคา จ.ราชบรุ ี ปี 2563

ACTIVITIES

โครงการ

กจิ กรรมอาสาพัฒนาการเด็กเลก็
ณ ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ วัดวงั ตะกู
อ.เมือง จ.นครปฐม ปี 2559

ACTIVITIES

โครงการ

โครงการครอู าสาเสรมิ สร้างรอยยิม้
รับผิดชอบทําอาหารและซอ่ มบํารงุ
(ทาสี)รอบบริเวณโรงเรยี น
ณ โรงเรียนบา้ นดอนสระ
อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี ปี 2561

ACTIVITIES

โครงการ

โครงการสรา้ งสรรคป์ ันรักเตมิ ยิม้ สูร่ ุ่นนอ้ ง
ได้อุปกรณ์การเรยี น อปุ กรณท์ ําความ

สะอาด ขนม อาหารกลางวัน จัดกิจกรรม
ซอ่ มบาํ รงุ (ทาสี)ห้องน้ําและเสาธงโรงเรียน

โรงเรยี นบ้านกรวด
อ.ดอนเจดีย์ จ.สพุ รรณบรุ ี ปี 2559

ACTIVITIES

โครงการ

โครงการ Walk Rally with English and Science
ลักษณะโครงการ
ณ โรงเรียนประสาทรฐั ประชากจิ อ.ดาํ เนินสะดวก จ.ราชบุรี
ปีการศกึ ษา 2562

ACTIVITIES

โครงการ

โครงการปันความรู้ให้น้อง
ณ โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรเี ริงฤทธิ์
อุปถัมภ์) อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
ปีการศึกษา 2560

โครงการปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญหาการต้งั ครรภ์ในวยั รุ่น
ลกั ษณะโครงการ อบรมใหค้ วามรู้เกี่ยวกับผลกระทบและ
แนวทางการปอ้ งกนั การต้งั ครรภ์เมอ่ื ไมพ่ รอ้ ม
ณ โรงเรยี นธรรมจารนี ีวทิ ยา อ.ปากทอ่ จ.ราชบุรี
ปีการศึกษา 2564

CERTIFICATIONS

เกียรติบตั ร เกยี รตบิ ัตร
ด้านทกั ษะ ความรู้

เกยี รตบิ ตั รผา่ นการทดสอบออนไลน์
หลกั สูตรการจัดการเรยี นรวู้ ิทยาการคํานวณ
สาํ หรับเดก็ ไทยในศตวรรษท่ี 21

เกยี รตบิ ัตรผา่ นการทดสอบออนไลน์
หลกั สูตรการจัดการเรียนการสอนกจิ กรรม
พัฒนาผู้เรยี น
ยคุ ไทยแลนด์ 4.0

CERTIFICATIONS

เกียรติบตั ร เกยี รติบตั ร
ด้านทกั ษะ ความรู้

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบ
ออนไลน์
หลักสตู รการจดั การเรยี นการสอน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยใี นศตวรรษที่ 21

เกยี รตบิ ตั รผา่ นการศึกษาออนไลนแ์ ละ
หวั ข้อ พลังงานทดแทน

เกยี รติบัตรผ่านการทดสอบออนไลน์
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

CERTIFICATIONS

เกียรติบตั ร เกียรติบตั รด้านการอบรม

เกียรตบิ ัตรการอบรม เกียรติบัตรการอบรมผูก้ าํ กบั
ผกู้ ํากบั ลูกเสือขัน้ ความร้ทู ว่ั ไป ลูกเสอื สามัญรุ่นใหญข่ ั้นความรู้เบือ้ งต้น

เกยี รติบตั รการอบรมออนไลน์
เร่อื ง เทคโนโลยีสารสนเทศ

AWARDS

ผลงาน

AWARDS

ผลงาน

ผลงาน วาดภาพและระบายสบี นผนงั หอ้ งเรียนตามอาคารเรยี นและ
แจกอาหารแหง้ และขนมใหก้ ับนกั เรียน ณ โรงเรยี นตน้ มะค่า
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ปี 2563

PORTFOLIO

SAWITREE SANGKHRIM

แฟม้ สะสมงาน


Click to View FlipBook Version