The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ เล่มที่ 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krukan084, 2022-07-11 01:10:58

ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ เล่มที่ 2

ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ เล่มที่ 2

คาช้แี จงเกยี่ วกับชดุ ฝกึ ทักษะการเปา่ ขลุ่ยเพียงออ

1. เอกสารฉบบั น้เี ปน็ เอกสารชุดฝกึ ทักษะ วชิ า ดนตรี
เร่ือง การเปา่ ขลยุ่ เพียงออ ใชส้ อนนกั เรียนช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 1

2. ชุดฝกึ ทกั ษะน้ปี ระกอบด้วย
- คาช้ีแจงเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะ
- คาแนะนาสาหรบั ครู
- คาแนะนาสาหรับนกั เรียน
- สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรยี นรู้
- แบบทดสอบกอ่ นเรียน - หลงั เรียน
- บตั รคาส่งั ,บัตรเนือ้ หา,บตั รคาถาม ,บัตรเฉลย

3. ชดุ ฝกึ ทกั ษะ เล่มนไี้ ดแ้ บ่งเนอื้ หาออกเปน็ 2 เรอ่ื งยอ่ ย ใชเ้ วลา
ในการเรียนทัง้ ส้ิน 2 ชัว่ โมง(รวมทดสอบก่อนเรียน-หลงั เรยี น)

คาแนะนาสาหรับครู

1. ครูควรจัดเตรียมชดุ ฝึกทกั ษะ ประกอบด้วยบตั รคาสงั่ บตั รเน้ือหา
บตั รคาถาม, บัตรเฉลย และแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ตลอดจน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหค้ รบถ้วน

2. ใหน้ ักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพอื่ ประเมินความรเู้ ดมิ ของนักเรยี น
3. แจง้ จุดประสงค์การเรียนรใู้ หน้ ักเรียนทราบ
4. แจกชุดฝกึ ทกั ษะการเป่าขล่ยุ เพียงออให้นกั เรียนได้ศึกษา และแนะนา

วธิ กี ารใช้ ชดุ ฝึกทักษะ เพื่อนักเรยี นจะไดป้ ฏิบัตอิ ย่างถูกตอ้ ง
5. ดาเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรทู้ กี่ าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
6. หากมีนกั เรียนบางคนเรียนไมท่ นั ครูควรให้คาแนะนาหรืออาจจะมอบหมาย

งานหรอื เอกสารใหศ้ ึกษาเพม่ิ เตมิ ในเวลาวา่ ง
7. หลงั จากนกั เรยี นศกึ ษาชุดฝึกทกั ษะและทากิจกรรมตามข้นั ตอนเสร็จ

เรียบรอ้ ยแล้ว ใหน้ ักเรียนทาแบบทดสอบหลงั เรียน
8. ครูบันทกึ คะแนนของนักเรียนแตล่ ะคนจากการทากิจกรรมในชุดฝึกทกั ษะ

การเป่าขลุ่ยเพียงออแต่ละชุด รวมทง้ั การสอบหลังเรียน เพ่อื ประเมิน
ความก้าวหนา้ ของนักเรียน หลังจากเรียนจบแต่ละชุด หากมนี กั เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ ครูควรจัดสอนซอ่ มเสรมิ หรือใหศ้ กึ ษาชุดฝกึ ทกั ษะอีกครงั้
9. การจัดชน้ั เรยี นจะจัดให้นกั เรียนเรียนเปน็ กลุ่มหรอื รายบคุ คลกไ็ ด้

คาแนะนาสาหรับนักเรยี น

1. อา่ นคาชแ้ี จงและคาแนะนาสาหรับนกั เรยี นให้เข้าใจกอ่ นที่จะลงมือศึกษา
ชดุ ฝกึ ทักษะการเป่าขลุ่ยเพยี งออ

2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ละชดุ เพือ่ ประเมินความรู้เดมิ ของนักเรียน
3. ศกึ ษาบัตรเนอื้ หาในชุดฝกึ ทกั ษะท่คี รูจดั เตรยี มไวใ้ ห้ดว้ ย ความตั้งใจ

โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทก่ี าหนดไว้ในบตั รคาสง่ั
4. เม่อื นักเรียนศึกษาบตั รเนื้อหา เสร็จเรยี บร้อยแล้วใหน้ ักเรียนทา

แบบฝึกหัดจากบตั รคาถามท่คี รูจัดเตรียมไว้ใหพ้ ร้อมท้งั ตรวจคาตอบ
จากบตั รเฉลย
5. หากนกั เรียนยงั ไม่เขา้ ใจในเน้ือหาใดกใ็ ห้กลบั ไปศึกษาอีกครั้งหรอื
ปรกึ ษาครผู สู้ อน
6. ทาแบบทดสอบหลงั เรียนหลงั จากศกึ ษาชุดฝึกทกั ษะแต่ละชดุ จบแล้ว
เพอ่ื ประเมินความก้าวหน้าของนกั เรยี น
7. ในการทาแบบฝึกหดั แบบทดสอบก่อนเรยี น และ แบบทดสอบ
หลังเรียน ขอให้นักเรียนทาดว้ ยความต้งั ใจ และมคี วามซื่อสตั ยต์ อ่
ตนเองใหม้ ากทีส่ ดุ โดยไม่เปิดดูเฉลยกอ่ นทาแบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบ

สาระการเรยี นรู้

ชุดฝึกทกั ษะการเปา่ ขลุ่ยเพยี งออ เลม่ ท่ี 1 เรอ่ื ง ความรเู้ รอ่ื งขลยุ่ ไทย
ชดุ ฝกึ ทกั ษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ เล่มท่ี 2 เรอ่ื ง การอ่านโน้ตไทยในขลุ่ยเพียงออ
ชุดฝกึ ทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ เลม่ ท่ี 3 เรอ่ื ง การฝึกเป่าขลุ่ยเพียงออเบ้ืองต้น
ชุดฝึกทกั ษะการเปา่ ขลุ่ยเพยี งออ เล่มท่ี 4 เรื่อง การเป่าขลุย่ เพียงออ

เพลงกุหลาบเวียงพิงค์
ชดุ ฝกึ ทกั ษะการเปา่ ขลุ่ยเพียงออ เลม่ ท่ี 5 เร่ือง การเปา่ ขลุ่ยเพยี งออเพลงเต้ยโขง

จุดประสงค์การเรยี นรู้

1. อธบิ ายประวัติความเป็นมาของขลุย่ ไทย และชนิดของขลยุ่ ไทยได้
2. บอกลกั ษณะโดยทวั่ ไปของขลุ่ยเพียงออ และลกั ษณะของขลุย่ ที่ดไี ด้
3. อธิบายความหมายของเพลงในอัตราจังหวะสองช้นั และช้นั เดยี วตามทีก่ าหนด
4. การอา่ นโน้ตไทยและอ่านโน้ตเพลงตามทก่ี าหนดได้
5. อธบิ ายประวัตคิ วามเป็นมาของเพลงทีก่ าหนดได้
6. ปฏิบัติเคร่อื งดนตรี (ขลยุ่ เพียงออ)เบ้ืองตน้ เดยี่ วและกลมุ่ ในเพลงที่กาหนดได้
7. มคี วามรัก สามัคคี และมีความสนุกสนานเพลิดเพลนิ ในการเรียน
8. ตระหนักและเหน็ คุณค่าของศิลปวฒั นธรรมทางดา้ นดนตรี
9. อธิบายหลกั การขบั ร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง
10. แยกประเภทของเพลงขับร้องได้
11. ขบั ร้องเพลงตามที่กาหนดได้
12. เหน็ คุณคา่ และประโยชนจ์ ากเสยี งดนตรีและการขบั รอ้ งเพลง

ลาดับข้ันการเรียน ชดุ ฝึกทกั ษะ
เร่ือง ปฏิบัตขิ ล่ยุ เพียงออ

1. อ่านคาแนะนา
2. ทดสอบก่อนเรยี น
3. กจิ กรรมการเรยี นการสอนและค้นคว้าหาความรู้ในชดุ ฝึก

4. ทากิจกรรมตามข้ันตอนในชุดฝกึ

5. ทดสอบหลังเรยี น

ผา่ นเกณฑ์ ไม่ผา่ นเกณฑ์
ศึกษาชุดฝกึ ทกั ษะการเป่าขลยุ่ เพียงออ เลม่ ต่อไป

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

1. บอกวธิ ีและขน้ั ตอนการอา่ นโน้ตไทยได้
2. อ่านโนต้ ไทยได้
3. บอกวธิ ีและขั้นตอนการอา่ นโน้ตขล่ยุ เพียงออได้
4. อ่านโน้ตขลยุ่ เพียงออได้
5. มีความรกั สามคั คี และมีความสนกุ สนานเพลิดเพลนิ ในการเรยี น
6. ตระหนักและเหน็ คุณคา่ ของศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี

บตั รคาสั่ง

1. อา่ นคาแนะนาสาหรับนกั เรยี นให้เข้าใจกอ่ นลงมอื ศึกษา
ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพยี งออ

2. ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน เลม่ ท่ี 2 เร่ือง การอ่านโน้ตไทยในขล่ยุ เพียงออ
เพอ่ื ประเมนิ ความรู้เดิมของนักเรียน

3. ศกึ ษาชดุ ฝึกทกั ษะการปา่ ขลุ่ยเพียงออ เล่มที่ 2 จากบัตรเน้อื หาท่ีครูแจกให้
ด้วยความตง้ั ใจ

4. นักเรยี นทาแบบฝึกหดั จากบตั รคาถาม พรอ้ มท้งั ตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
และบันทึกคะแนนท่ีได้ไว้

5. นักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหา หลังจากทาแบบฝึกหดั เสรจ็ เรยี บร้อยแล้ว เพ่อื
ส่งเสรมิ ความแมน่ ยาในการเรยี นรู้

6. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เล่มท่ี 2 เพ่อื ประเมนิ ความก้าวหนา้ ของ
นกั เรยี น หลังจากเรียน ชุดฝกึ ทักษะการเป่าขลุ่ยเพยี งออ เล่มท่ี 2 แลว้

7. ในการทาแบบฝกึ หดั แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงั เรยี น
นกั เรยี นจะตอ้ งซือ่ สัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปดิ ดูคาตอบก่อน

แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มท่ี 2 เรื่อง การอา่ นโนต้ ไทยในขลุ่ยเพยี งออ
ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 1

โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

คาชแ้ี จง  แบบทดสอบกอ่ นเรยี น เลม่ ท่ี 2 ใช้ทดสอบความรขู้ องนักเรยี นกอ่ นเรียน
เรอื่ ง การอา่ นโน้ตไทยในขลยุ่ เพยี งออ จานวน 10 ขอ้

 การตอบแบบทดสอบใหน้ กั เรยี นกาเครื่องหมาย  ลงใน

ช่อง  ใตต้ วั อักษร ก , ข , ค และ ง ทเ่ี ปน็ คาตอบที่ถกู
ทส่ี ดุ เพียงคาตอบเดียวบนกระดาษคาตอบ ใชเ้ วลาสอบ 10 นาที

1. การอ่านโนต้ เพลงไทย มีวธิ อี ่านอยา่ งไร 3. โน้ต โดสูง จะบนั ทึกอยา่ งไร
ก. อ่านจากบนลงลา่ ง ก. ด
ข. อ่านจากล่างขึน้ บน ข. ด
ค. อ่านจากขวาไปซา้ ย ค. ด+
ง. อ่านจากซ้ายไปขวา ง. ด.ส
2. โนต้ เพลงไทย 1 บรรทดั มีกห่ี ้อง
ก. 10 หอ้ ง 4. ใน 1 หอ้ ง จะปรบจงั หวะท่ตี ัวโน้ตใด
ข. 8 หอ้ ง ก. ตัวท่ี 1
ค. 6 หอ้ ง ข. ตัวท่ี 2
ง. 4 ห้อง ค. ตวั ที่ 3
ง. ตวั ที่ 4

5. ในแตล่ ะหอ้ งเพลง มีค่าเทา่ กับก่ีจังหวะ 8. ปดิ หมดทกุ น้ิว เป่าลมเบาๆ คอื โน้ตตวั

ก. 3 จังหวะ ใด ในขลุ่ยเพียงออ

ข. 4 จงั หวะ ก. โด

ค. 1 จังหวะ ข. โดสงู

ง. 2 จังหวะ ค. เร

6. เคร่ืองหมาย _ _ มคี ่าก่ีจังหวะ ง. เรสูง

ก. 1/4 จังหวะ 9. ไมต่ อ้ งปดิ ทกุ นว้ิ แล้วเปา่ ลม คอื โนต้

ข. 1/2 จังหวะ ตวั ใด ในขลุย่ เพียงออ

ค. 3/4 จังหวะ ก. โดสูง

ง. 1 จงั หวะ ข. โด

7. เครื่องหมาย _ _ _ มคี า่ กี่จงั หวะ ค. เรสูง

[พิมกพ.์คำ1อ/4ำ้ งจอังิงหจวำกะเอกสำร หรอื บทสรุปของจุดท่ีนง.ำ่ สนเรใจ คุณสำมำรถจัดตำแหนง่ กล่อง

ข้อขคค..วำ43ม//44ไดจจ้ทัังงกุหหทววะะี่ในเอกสำร ใหใ้ ชแ้ ท็บ 'เครอื่ ง1ขม0ลอื.ยุ่ กปเพลดิ ่อยีรงงทู อขี่ 7อ้อคแวลำ้วมเ'ปเพา่ ล่อื มเปคลอื ่ียโนนแต้ ปตลวั งใกดำรใน

ง. 2 จงั หวะ จดั รูปแบบของกลอ่ งข้อควำมขอกง.คำฟอาำ้สงงูอิงทดี่ งึ มำ]

ข. ซอล

ค. เรสงู

ง. โดสงู

เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน เล่มท่ี 2
เร่ือง การอ่านโนต้ ไทยในขลุ่ยเพยี งออ

1) ง
2) ข
3) ก
4) ง
5) ค
6) ข
7) ข
8) ก
9) ค
10) ง

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรยี น เลม่ ที่ 2
วิชา ดนตรี (เพ่มิ เติม) เรอื่ ง การอ่านโนต้ ไทยในขลุ่ยเพยี งออ

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1

ชอ่ื ..........................................นามสกลุ .............................ชัน้ ...................เลขที่..........

ข้อที่// ก ข ค ง คะแนนที่ได้
ตวั เลอื ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บัตรเนอื้ หาท่ี 1

วิธีอ่านโนต้ ไทย

เพลงไทยเดมิ ของเราน้นี บั ว่าเป็นมรดกอันลา้ คา่ ของเราชาวไทยชนิ้ หน่งึ ท่ีพวก
เราตอ้ งช่วยกนั อนรุ ักษ์ไว้ เพ่ือสืบทอดใหก้ บั คนรนุ่ ตอ่ ๆไปไดร้ ้ถู ึงความเจรญิ รุ่งเร่อื ง
ทางดนตรขี องเราซง่ึ มชี า้ นาน

การอ่านโน้ตเพลงไทย มีวิธีการอ่านเหมือนกบั การอา่ นหนงั สือท่ัวๆไป คือ อ่าน
จากดา้ นซ้ายไปขวา โน้ต 1 บรรทัดจะแบง่ เปน็ ชอ่ งๆ รวม 8 ชอ่ ง ดงั น้ี

___ด ___ร ___ม ___ฟ ___ซ ___ล ___ท ___ด
ช่องแต่ละชอ่ งมีคา่ เทา่ กบั 1 จังหวะ

วธิ นี บั ให้นบั จังหวะตกทีโ่ น้ตตวั สดุ ทา้ ยซึง่ อยู่หน้าเสน้ ก้นั ห้องจากรปู ใหเ้ คาะ
จงั หวะตกทตี่ ัว โด,เร,มี,ฟา,ซอล,ลา,ที,โด(สูง) รวมตอ้ งเคาะจังหวะ 8 คร้ัง หรอื 8
จงั หวะ ทีนีล้ องเคาะจังหวะใหส้ ม่าสเมอพรอ้ มกบั ออกเสียงไปด้วย แลว้ ลองฝกึ เปา่ เสียง
ตามโน้ตอีกที

เคร่ืองหมาย _ _ ใชเ้ พอ่ื เปน็ ตัวเพิม่ เสยี งของโนต้ ตวั ทอี่ ยูข่ า้ งหน้าเครอื่ งหมาย
ให้มีเสียงยาวขึน้ การทีเ่ ราจะเป่าขล่ยุ ใหเ้ สียงโนต้ ตัวใดตัวหนึง่ ยาวเท่าไรน้นั กข็ ึน้ อยู่
เครอ่ื งหมาย _ _ ทอ่ี ยูข่ า้ งหลังตวั โน้ตนนั้ ๆ เป็นตัวบังคับความส้ันยาวของเสยี ง

เครอ่ื งหมาย _ มคี า่ ความยาวของเสยี งเทา่ กับ 1/4 จงั หวะ
เคร่ืองหมาย _ _ มีค่าความยาวของเสียงเทา่ กบั 1/2 จังหวะ
เครือ่ งหมาย _ _ _ มีคา่ ความยาวของเสียงเทา่ กับ 3/4 จังหวะ
เคร่อื งหมาย _ _ _ _ มคี า่ ความยาวของเสยี งเท่ากบั 1 จงั หวะ

หรือเครอื่ งหมาย _ หนง่ึ ขีดมคี ่าเท่ากับโน้ตหนง่ึ ตัวเชน่ ตัวอย่าง

___ฟ ___ซ _ล_ท _ล_ซ

อธบิ ายวธิ ีเป่า เครอ่ื งหมายขดี สามขีดหนา้ ตวั ฟา เราไมต่ ้องเปา่ เพราะหนา้
เครือ่ งหมายไมม่ ตี ัวโนต้ ใหเ้ ป่าเสยี งฟาเลย พร้อมเคาะจังหวะไปดว้ ยเปา่ ไปถึง ซอล
นบั เป็นหน่งึ จงั หวะ และจากเสียง ซอล ถึง ลา นับ 1/2 จังหวะ และจาก ลา ไปถงึ ที
นับ 1/2 จังหวะ และจากเสียง ที ถงึ ลา นบั 1/2 จังหวะ และจาก ลา ไปถงึ ซอล นบั
1/2 จังหวะ

วิธีฝึกอา่ นโน้ตง่ายๆ

วิธีการฝกึ อ่านโนต้ ง่ายๆ ควรปรบมือเคาะจงั หวะตัวโนต้ ตัว
สุดทา้ ยของแตล่ ะห้องเพลง เพอื่ ความเข้าใจในจงั หวะอยา่ งถกู ต้องย่งิ ขึ้น ซงึ่ มีขั้นตอน
วธิ ฝี ึกดงั ตอ่ ไปน้ี
ขัน้ ที่ 1

___ด ___ร ___ม ___ฟ ___ซ ___ล ___ท ___ด

ขั้นที่ 2
_ ด _ ด _ ร _ ร _ ม _ ม _ ฟ_ ฟ _ ซ _ ซ _ ล _ ล _ ท _ ท _ ด _ ด
_ด_ด _ท_ท _ล_ล _ซ_ซ _ฟ_ฟ _ม_ม _ร_ร _ด_ด

ขั้นท่ี 3
_ _ _ ด _ ร _ ม _ _ _ ร _ ม_ ฟ _ _ _ ม _ ฟ _ ซ _ _ _ ฟ _ ซ _ ล
_ _ _ ซ _ ล _ ท _ _ _ ล _ ท_ ด _ _ _ ด _ ท _ ล _ _ _ ท _ ล_ ซ
_ _ _ ล _ ซ _ ฟ _ _ _ ซ _ ฟ_ ม _ _ _ ฟ _ ม _ ร _ _ _ ม _ ร _ ด

วิธกี ารฝึกอา่ นโน้ตง่ายๆ ควรปรบมือเคาะจงั หวะตวั โน้ตตวั สดุ ท้ายของแต่
ละห้องเพลง เพื่อความเขา้ ใจในจงั หวะอย่างถูกต้องยง่ิ ขน้ึ ซง่ึ มวี ธิ ีฝกึ ตามรปู ภาพ
ดังต่อไปนี้

ขนั้ ท่ี 1
ห้อง 1 ห้อง 2 หอ้ ง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 หอ้ ง 7 หอ้ ง 8
___ด ___ร ___ม ___ฟ ___ซ ___ล ___ท ___ด

รูปภาพท่ี 1 ภาพการอ่านโนต้ หอ้ งที่ 1 ( - - - ด)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวดั ขอนแกน่

ท่มี า : กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 2 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องท่ี 2 ( - - - ร)

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ทม่ี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 3 ภาพการอา่ นโน้ตห้องท่ี 3 ( - - - ม)

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นักเรียนชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 4 ภาพการอ่านโนต้ ห้องที่ 4 ( - - - ฟ)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวดั ขอนแกน่

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 5 ภาพการอา่ นโน้ตห้องท่ี 5 ( - - - ซ)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแกน่

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 6 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งที่ 6 ( - - - ล)

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นักเรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ทม่ี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 7 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 7 ( - - - ท )

เด็กชายยงยุทธ กองตา นกั เรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ทมี่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 8 ภาพการอา่ นโน้ตห้องที่ 8 ( - - - ด)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

วธิ กี ารฝกึ อา่ นโน้ตง่ายๆ ควรปรบมือเคาะจังหวะตัวโน้ตตวั สดุ ทา้ ยของแต่
ละห้องเพลง เพ่ือความเขา้ ใจในจงั หวะอย่างถูกต้องยง่ิ ขึน้ ซ่ึงมวี ธิ ีฝกึ ตามรปู ภาพ
ดงั ต่อไปน้ี

ขน้ั ท่ี 2
หอ้ ง 1 หอ้ ง 2 ห้อง 3 หอ้ ง 4 หอ้ ง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8
_ ด _ ด _ ร _ ร _ ม _ ม _ ฟ_ ฟ _ ซ _ ซ _ ล _ ล _ ท _ ท _ ด _ ด
_ ด _ ด _ ร _ ร _ ม _ ม _ ฟ_ ฟ _ ซ _ ซ _ ล _ ล _ ท _ ท _ ด _ ด

รูปภาพที่ 9 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องที่ 1 ( - ด - ด)

เด็กชายยงยุทธ กองตา นกั เรยี นชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1
โรงเรียนเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวดั ขอนแก่น

ทม่ี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 10 ภาพการอา่ นโน้ตห้องท่ี 2 ( - ร - ร)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 11 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องท่ี 3 ( - ม - ม)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลศรเี มืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ทมี่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 12 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 4 ( - ฟ - ฟ)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวดั ขอนแก่น

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 13 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องที่ 5 ( - ซ - ซ)

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นกั เรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแกน่

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 14 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งท่ี 6 ( - ล - ล)

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแก่น

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 15 ภาพการอา่ นโน้ตห้องที่ 7 ( - ท - ท )

เด็กชายยงยุทธ กองตา นกั เรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรเี มืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวดั ขอนแกน่

ทม่ี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 16 ภาพการอ่านโน้ตหอ้ งท่ี 8 ( - ด - ด)

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นักเรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 17 ภาพการอ่านโน้ตหอ้ งท่ี 1 ( - ด - ด)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรียนชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแกน่

ทมี่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 18 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 7 ( - ท - ท )

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแก่น

ทม่ี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 19 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องท่ี 6 ( - ล - ล)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 20 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 5 ( - ซ - ซ)

เด็กชายยงยุทธ กองตา นกั เรียนชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 21 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งที่ 4 ( - ฟ - ฟ)

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 1
โรงเรียนเทศบาลศรเี มืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแกน่

ทมี่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 22 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งท่ี 3 ( - ม - ม)

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ทีม่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 23 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 2 ( - ร - ร)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 24 ภาพการอา่ นโน้ตห้องที่ 1 ( - ด - ด)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแกน่

ทีม่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

วิธีการฝึกอา่ นโนต้ งา่ ยๆ ควรปรบมอื เคาะจงั หวะตวั โนต้ ตัวสุดท้ายของแต่
ละห้องเพลง เพ่ือความเขา้ ใจในจงั หวะอย่างถูกตอ้ งยงิ่ ขึ้น ซงึ่ มีวธิ ฝี กึ ตามรปู ภาพ
ดงั ต่อไปนี้

ข้นั ที่ 3
ห้อง 1 หอ้ ง 2 หอ้ ง 3 ห้อง 4 หอ้ ง 5 หอ้ ง 6 ห้อง 7 ห้อง 8
_ _ _ ด _ ร _ ม _ _ _ ร _ ม_ ฟ _ _ _ ม _ ฟ _ ซ _ _ _ ฟ _ ซ _ ล
_ _ _ ซ _ ล _ ท _ _ _ ล _ ท_ ด _ _ _ ด _ ท _ ล _ _ _ ท _ ล_ ซ
_ _ _ ล _ ซ _ ฟ _ _ _ ซ _ ฟ_ ม _ _ _ ฟ _ ม _ ร _ _ _ ม _ ร _ ด

รปู ภาพที่ 25 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งที่ 1 ( - - - ด)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแกน่

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 26 ภาพการอา่ นโน้ตห้องท่ี 2 ( - ร – ม)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรยี นชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 27 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 3 ( - - - ร)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 28 ภาพการอา่ นโน้ตห้องที่ 4 ( - ม - ฟ)

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแก่น

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 29 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งท่ี 5 ( - - - ม)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแกน่

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 30 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งท่ี 6 ( - ฟ – ซ)

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นักเรยี นชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 31 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องท่ี 7 ( - - - ฟ )

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 32 ภาพการอ่านโนต้ หอ้ งที่ 8 ( - ซ – ล )

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแกน่

ทีม่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 33 ภาพการอ่านโนต้ ห้องท่ี 1 ( - - - ซ )

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 34 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องที่ 2 ( - ล - ท )

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 35 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งที่ 3 ( - - - ล)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 36 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องที่ 4 ( - ท – ด)

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวดั ขอนแกน่

ท่มี า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 37 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งที่ 5 ( - - - ด )

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นกั เรียนชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ทมี่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 38 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 6 ( - ท – ล)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 39 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องท่ี 7 ( - - - ท)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวดั ขอนแกน่

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 40 ภาพการอา่ นโน้ตห้องท่ี 8 ( - ล – ซ)

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นกั เรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 41 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งท่ี 1 ( - - - ล )

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรเี มืองพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแกน่

ทีม่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพที่ 42 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งท่ี 2 ( - ซ- ฟ )

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จังหวดั ขอนแก่น

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 43 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องที่ 3 ( - - - ซ)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรียนเทศบาลศรเี มอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแกน่

ทมี่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 44 ภาพการอา่ นโนต้ ห้องท่ี 4 ( - ฟ – ม)

เดก็ ชายยงยุทธ กองตา นักเรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวดั ขอนแก่น

ทมี่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 45 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งท่ี 5 ( - - - ฟ )

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลศรีเมอื งพลประชานุเคราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแกน่

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพที่ 46 ภาพการอา่ นโน้ตหอ้ งท่ี 6 ( - ม – ร)

เด็กชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรเี มอื งพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ทีม่ า: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รปู ภาพท่ี 47 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 7 ( - - - ม)

เดก็ ชายยงยทุ ธ กองตา นกั เรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จังหวัดขอนแกน่

ท่ีมา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

รูปภาพท่ี 48 ภาพการอา่ นโนต้ หอ้ งที่ 8 ( - ร – ด)

เด็กชายยงยุทธ กองตา นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1
โรงเรยี นเทศบาลศรีเมืองพลประชานเุ คราะห์ อาเภอพล จงั หวัดขอนแก่น

ที่มา: กาญจนา สายสาอางค์ (2563)

บัตรคาถาม

เร่ือง วิธีอ่านโนต้ ไทย

คาชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นเขียนบันทึกการไล่เสยี งจากตวั โนต้ เสยี งสูงลงเสียงต่า พร้อมตอบ
คาถามให้ถกู ต้อง ( 10 คะแนน)

___ด

1. ห้องท่ี 1 เปน็ โนต้ เสยี งใด ตอบ.............................................................

2. ห้องที่ 2 เปน็ โนต้ เสียงใด ตอบ.............................................................

3. ห้องที่ 3 เป็นโน้ตเสียงใด ตอบ.............................................................

4. ห้องที่ 4 เปน็ โนต้ เสียงใด ตอบ.............................................................

5. ห้องท่ี 5 เป็นโนต้ เสยี งใด ตอบ.............................................................

6. ห้องท่ี 6 เป็นโน้ตเสียงใด ตอบ.............................................................

7. หอ้ งท่ี 7 เปน็ โนต้ เสยี งใด ตอบ.............................................................

8. ห้องท่ี 8 เป็นโนต้ เสียงใด ตอบ.............................................................

9. การปรบมือเคาะจงั หวะ ในแตล่ ะหอ้ ง ควรปรบโน้ตตวั ท่ี ตอบ.........................

10. ตวั โนต้ เสียงสงู ใชจ้ ุดทต่ี าแหน่งใด ตอบ.....................................................

บัตรเฉลย

เรอื่ ง วิธีอา่ นโนต้ ไทย

คาชแ้ี จง ให้นักเรยี นเขยี นบันทกึ การไลเ่ สียงจากตวั โนต้ เสียงสูงลงเสียงต่า พร้อมตอบ
คาถามให้ถกู ตอ้ ง ( 10 คะแนน)

___ด ___ท ___ล ___ซ ___ฟ ___ม ___ร ___ด

1. ห้องที่ 1 เป็นโน้ตเสยี งใด ตอบ....................โดสงู ...................................

2. หอ้ งท่ี 2 เป็นโน้ตเสียงใด ตอบ......................ท.ี ......................................

3. ห้องที่ 3 เป็นโนต้ เสียงใด ตอบ......................ลา......................................

4. หอ้ งที่ 4 เป็นโน้ตเสยี งใด ตอบ......................ซอล..................................

5. หอ้ งที่ 5 เป็นโนต้ เสยี งใด ตอบ.....................ฟา.....................................

6. ห้องท่ี 6 เปน็ โนต้ เสยี งใด ตอบ......................มี......................................

7. ห้องท่ี 7 เป็นโนต้ เสียงใด ตอบ......................เร.....................................

8. หอ้ งท่ี 8 เป็นโนต้ เสยี งใด ตอบ......................โด....................................

9. การปรบมอื เคาะจังหวะ ในแต่ละหอ้ ง ควรปรบโน้ตตัวที่ ตอบ......ตัวที่ 4 ........

10. ตัวโน้ตเสยี งสงู ใชจ้ ุดท่ีตาแหน่งใด ตอบ................บนตัวโนต้ ................

บัตรเนือ้ หาที่ 2

โน้ตขลุ่ยและเคร่ืองหมายตา่ งๆ

ภาพที่ 49 ภาพขลุย่ เพียงออ ทม่ี า http://www.trsc.ac.th/web_load_st/school/k01.html

โน้ตขลยุ่ และเครอ่ื งหมายตา่ งๆ

ด ใช้แทนเสยี ง โด ปกติ ด ใชแ้ ทนเสยี ง โด สูง
ร ใช้แทนเสยี ง เร ปกติ ร ใชแ้ ทนเสยี ง เร สงู
ม ใช้แทนเสยี ง มี ปกติ ม ใชแ้ ทนเสยี ง มี สงู
ฟ ใช้แทนเสยี ง ฟา ปกติ ฟํ ใช้แทนเสยี ง ฟา สูง
ซ ใช้แทนเสยี ง ซอล ปกติ ซ ใช้แทนเสยี ง ซอล สงู
ล ใชแ้ ทนเสยี ง ลา ปกติ
ท ใชแ้ ทนเสยี ง ที ปกติ

ภาพที่ 50 ภาพการจบั ขลุ่ยเพยี งออ
ทมี่ า http://www.slideshare.net/krookim/charter1

โนต้ ขลยุ่ และเครอ่ื งหมายตา่ งๆ
ภาพท่ี 51 โนต้ ขลยุ่ เพียงออ

เสียงโด ใชต้ ัวยอ่ ด
เสยี งเร ใชต้ วั ย่อ ร

เสียงมี ใช้ตวั ยอ่ ม
เสียงฟา ใชต้ ัวยอ่ ฟ

เสียงซอล ใชต้ ัวยอ่ ซ
เสยี งลา ใชต้ วั ย่อ ล
เสยี งที ใชต้ ัวยอ่ ท
เสียงโดสงู ใชต้ ัวยอ่ ด
เสยี งเรสูง ใช้ตัวยอ่ ร


Click to View FlipBook Version