The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mylovemy5656, 2020-02-19 23:29:16

โครงงานขนมปังรสพร

รวม

1

3

โครงงานเรอ่ื งขนมปงั รสพระ
ทา

จดั ทาโดย

นางสาวปภัสรา วาที ช้ันปวช1.1 รหสั นกั ศึกษา62202040027
นางสาวพรทพิ ย์ เมืองลอง ชัน้ ปวช1.1 รหสั นักศกึ ษา62202040031
นางสาวรังสิมา เทยี นโสภา ชนั้ ปวช1.1 รหัสนกั ศึกษา62202040040

โครงงานนเ้ี ปน็ ส่วนหนึ่งของการศกึ ษาตามหลกั สตู รประกาศนยี บัตรวชิ าชพี (ปวช)
สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กจิ วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาพิษณุโลก ปีการศึกษา 2562

2

บทที่ 1

บทนา

1.1 ทีม่ าและความสาคญั ของโครงการ

พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า นับต้ังแต่ปี
2555 นับเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ที่ทางวัดโพธิ์ญาณ ได้เร่ิมโครงการทาขนมปังรสพระทามา ถือว่ามี
พุทธศาสนิกชน มาสนับสนุนในการทาบุญบริจาคซื้อขนมปงั ไปให้อาหารปลา ที่วังปลาแม่น้าน่านหน้า
วัด และบางส่วนก็มีแม่ค้ามารับซ้ือนาไปต่อยอดป้ิงใส่ไส้จาหน่าย ทาให้ทางวัดมีรายได้จากการ
จาหน่ายขนมปังรสพระทา เฉลี่ยวันละประมาณ 3,000-4,000 บาท หากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์
นักขัตฤกษ์จะมีบริจาคประมาณ 10,000 บาท สาหรับแนวคิดให้พระลูกวัด ทาขนมปังขายเพื่อหา
รายได้ในการพัฒนาวัด ดว้ ยการสรา้ งศาลาการเปรยี ญและเมรไุ ร้มลพษิ ความคบื หนา้ เวลาน้ี ศาลาการ
เปรียญวัดมูลค่า 6 ล้านบาท ทาได้ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสร้างเตาเผาเมรุไร้มลพิษ จะเริ่ม
ก่อสร้างในปี 2560 ผู้รับเหมากาลังเร่งดาเนินการ คาดว่าจะได้สามารถสร้างได้สาเร็จเน่ืองจากเวลาน้ี
ทางวัดเกบ็ เงินสะสมไวท้ กุ วัน เฉลี่ยตอ่ เดอื นเก็บเงนิ ได้ประมาณกวา่ แสนบาท

โดยพระภิกษุสงฆ์วัดโพธ์ิญาณ ได้ผลิตขนมปังขึ้นมาเพ่ือจาหน่ายให้แก่คนที่มาทาบุญเลี้ยงอาหาร
ปลาบริเวณวังปลาหน้าวัดโพธ์ิญาณ ติดกับแม่น้าน่าน ซึ่งได้เร่ิมทาการผลิตต้ังแต่เช้า 08.00 น. ทุกๆ
เช้าจะช่วยป่ันผสมแป้งและส่วนประกอบ เพื่อทาขนมปังนามาวางจาหน่ายให้ประชาชนซ้ือหาไป
รับประทาน หรือนาไปใช้เป็นอาหารปลา โดยต้ังชือ่ ว่า “ขนมปงั รสพระทา”นอกจากนี้ ขนมปังรสพระ
ทา ยังกลายเป็นศูนย์กลางให้ชมุ ชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ชาวบ้านและนักเรียนท่ีต้องการเรียนรู้การทา
ขนมปังเพื่อเป็นอาชีพ สามารถเข้ามาของเรียนรู้การทาขนมปังไปเป็นอาชีพเสริมได้ เพียง 5 วันก็
สามารถทาขนมปังได้แล้ว ทางวัดไม่หวงสูตร แจกจ่ายสูตรการทาขนมปัง เพ่ือให้ประชาชนนาไปทา
เป็นอาชีพสร้างรายไดจ้ ริงๆ โดยอาจไปปรับสูตรให้น่ากินมากข้ึน พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัด
โพธ์ิญาณ จ.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า รายได้ส่วนหนึ่งจากการจาหน่ายขนมปังรสพระทานั้น ยังสามารถ
นาไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ในชุมชน และเป็นการทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์
ญาณอกี ด้วย

ดังน้ันผู้จาทาจึงเห็นความสาคัญของขนมปังปลาจึงได้จัดทาวิดีโอนาเสนอขนมปังรสพระทาเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพนั ธว์ ัดโพธ์ิญาณและขนมปงั ปลา เพอื่ ใหว้ ัดมรี ายได้ โดยใชโ้ ปรแกรม kinematster
ในการตัดต่อวิดโี อ

3

1.2 วตั ถปุ ระสงคข์ องการทาโครงการ
1.2.1 เพอ่ื ใหว้ ดั โพธิญาณเปน็ ทร่ี ้จู ักมากขน้ึ
1.2.2 เพ่อื พัฒนาทักษะการตัดตอ่ VDO ดว้ ยโปรแกรม Kinemaster

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างประชากรคือ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ ุรกจิ วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาพิษณุโลก จานวน 28 คน
1.3.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ น้ี คือนักเรียนระดับชนั้ ประกาศนยี บตั รวิชาชีพแผนก

วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ปวช. 1.1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 28 คน โดยวิธีการเจาะจง
1.3.3 ตัวแปรท่ใี ช้ในการศึกษาไดแ้ ก่
1.3.2.1 ตัวแปรต้น คือ VDO แนะนาขนมปังรสพระทาวัดโพธ์ิอาเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก
1.3.2.2 ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของการดู VDO แนะนาขนมปังรสพระทาวัด

โพธ์ิ

1.4 วิธกี ารดาเนนิ งาน
1.4.1 จัดทาโครงการ เป็นการจัดทาเชงิ เผยแพรข่ อ้ มลู
1.4.2 เครอื่ งมือท่ีใชใ้ นการจดั ทาโครงการ แนะนาขนมปังรสพระทาวัดโพธ์ิ อาเภอเมอื ง

จังหวดั พิษณุโลก ไดแ้ ก่ โปรแกรม Kinemaster แบบสอบถาม
1.4..3 การวเิ คราะหข์ อ้ มลู คา่ รอ้ ยละ ค่าเฉลย่ี

1.5 ประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ ับ
1.5.1 ทาใหค้ นรู้จักขนมปังวัดโพธญิ าณมากขึน้
1.5..2 ไดเ้ รยี นร้ทู ักษะการตัดต่อ VDO เพ่มิ เติมจากโปรแกรม Kinemaster

4

บทท่ี 2

แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารโครงการท่เี กย่ี วขอ้ ง
ในการพัฒนาสือ่ VDO แนะนาสถานท่ที าบุญ ปฏบิ ัตธิ รรมอาเภอเมอื ง จังหวัดพิษณโุ ลกทัง้ น้ี
คณะผ้จู ดั ทาได้ศกึ ษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องตอ่ การจดั ทาโครงการครัง้ น้ี ซึ่งสามารถสรุปหัวขอ้ ต่างๆ ได้
ดังตอ่ ไปน้ี
2.1 วัดโพธิญาณ
2.2 ขั้นตอนการทาขนมปังปลารสพระทา
2.3 ใช้โปรแกรม kinemaster ในการตัดต่อวดิ โี อ
2.4 วธิ ีการใช/้ คมู่ อื การตัดตอ่ ดว้ ย kinemaster
2.5โปรแกรม Microsoft Word

2.1 วัดโพธิญาณ
ต้ังอยู่ท่ี ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นวัดโบราณท่ีต้ังอยู่ภายในตัวกาแพงเมืองพิษณุโลก

สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนมาต้ังแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา ต่อมาภายหลังวัดโพธิญาณไดถ้ ูกทิ้งร้างไป เน่ืองจาก
ภัยสงครามคราวเสียกรุงคร้ังท่ี 2 ปี 2310 จนกระท่ังถึงปี 2460 ยกฐานะให้กลับข้ึนมาเป็นวัดใหม่อีก
ครัง้ หนง่ึ และได้พฒั นาเร่ือยมาจนถงึ ปัจจุบนั

วัดโพธิญาณเป็นท่ีรู้จักกันดีในแวดวงของพระเคร่ืองเมืองไทย โดยมีพระพิมพ์ท่ีขึ้นชื่อได้แก่
พระพิมพ์พระพุทธชินราชซุ้มเส้นคู่ และพระพิมพ์นางพญากรุวัดโพธิญาณ หรือกรุโรงทอ ซ่ึงเป็นพระ
พิมพ์ที่ขุดค้นพบเมื่อปี 2480 ขณะกาลังบูรณะวัดและก่อสร้างโรงงานทอผ้าของกองทัพบก ประมาณ
ตน้ ปี 2553 ไดเ้ กดิ เหตุการณ์ท่ีไมค่ าดฝนั ข้นึ เมือ่ ตน้ โพธทิ์ ี่ขนึ้ อยู่กลางวัดซ่ึงมีอายุมากกว่า 300 ปีไดล้ ้ม
ลง ′พระครูสนุ ทรโรจนคณุ ′ เจ้าอาวาสวดั โพธญิ าณ พร้อมด้วยพระลูกวัดจึงเขา้ ไปปรบั พ้นื ท่เี พ่ือร้ือถอน
ซากต้นโพธ์ินั้นออก แต่ก็พบว่าด้านใต้ของรากต้นโพธ์ิมีซากของเนินอฐิ ฐานเจดีย์ขนาดใหญ่ปรากฏอยู่
อกี ช้นั หนึ่งจึงขนย้ายกอ้ นอิฐนั้นขึ้นมา แตก่ ็ตอ้ งตกตะลึงเม่ือพบโอ่งดินเผาขนาดใหญแ่ ละที่ปากโอ่งนั้น
มีแผ่นศิลากับปูนโบราณปิดทับอยู่ เม่ือทุบแผ่นศิลานั้นออก พบว่าภายในบรรจุพระพุทธรูปทองสาริด
ศิลปะอยุธยา ขนาดหน้าตัก 3-5 นิ้ว อยู่จานวน 84 องค์ วางซ้อนเรียงกันอยู่ภายในโอ่งอย่างเป็น
ระเบียบ และสิ่งสาคัญท่ีสุดคือการพบผอบทองคาท่ีมีน้าหนักทองกว่า 20 บาท สลักดุนลายสวยงาม
ภายในผอบทองคาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่จานวน 28 พระองค์ รวมท้ังพระพิมพ์ทองคาจานวน
108 องค์ ส่ิงทนี่ ่าสนใจภายในวดั 1. พระพทุ ธสมปารถนา เปน็ พระพุทธรปู ท่สี วยงามตามศลิ ปะสุโขทัย
เพื่อความสมปารถนาในคาอธิฐาน ,นมัสการอดีตเจ้าอาวาสนักพัฒนาที่อยู่ในโลงแก้ว มรณะ 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และในวิหารพุทธสมปารถนายังมีหลวงพ่อดา,พระสองพ่ีน้ององค์ทองและองค์
เงินปี2513 2. ชมโบราณสถานฐานเจดีย์สมัยอยุธยาและบริเวณฐานวหิ าร ยังมีพระบรมรูปของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช,พระสุพรรณกัลยา,สมเด็จพระเอกาทศรถ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 3.

5

แนวกาแพงเมืองโบราณ ที่ล้อมรอบท่ีแสดงว่าวัดนี้สาคัญ อยู่ในเขตกาแพงฝ่ังตะวันออกแม่น้าน่าน
ดา้ นเหนือวังจันทน์ และแนวกาแพงที่บูรณะนี้ ตีโค้งเป็นเส้ียวพระจันทร์ล่องใต้ไปข้ามรางรถไฟฝั่งร.ร.
เซ็นนิโกลาส หักศอกไปศาลพ่อปู่ดาลงสรู่ ิมแมน่ ้าน่าน(ตรงข้ามตะแลงแกงฝั่งตะวนั ตก) 4. ศาลพระเทว
เถรพระภูมิเสื้อวัดใตต้ นโพธ์ิใหญ่ ,รอยพระบาท,ซุ้มประตูของวัดที่จาลองพระนางพญากรุวดั โพธิญาณ
ที่มีเอกลักษณ์ 5. ชมอุโบสถ์ท่ีมีวิหารคดล้อมรอบ พระเวสสุวัณ 2 ตนเฝ้าประตู จิตรกรรมนูนสูง
พระพุทธเจ้าน่ังสมาธใิ ต้ต้นโพธ์ิ และกวางคู่ พระนางพญาวัดโพธิ์4องค์บริเวณคอสองหน้าจั่วด้านหน้า
6. เจดีย์ศาลาพุทธสุวรรณนฤมิตร อาคารใหม่2ช้ันท่ีดาดฟ้าสร้างสถูปเจดีย์มีมุขสัน ยกฐานปัทม์แบบ
อยธุ ยา มีเจดียร์ ายล้อมลอบเปน็ ทที่ ีกจิ ทางศาสนาและชมวิวทวิ ทัศนภ์ ายในวัดไดอ้ ย่างสวยงาม

2.2 ขนั้ ตอนการทาขนมปังรสพระทา

2.2.1 ตวงสว่ นผสม ตามสัดส่วนท่ีกาหนด คอื

2.2.1.1 แป้ง 6 กโิ ลกรัม

2.2.1.2 ยีส 12 ชอ้ นตวง

2.2.1.3 ผงเสรมิ 2ชอ้ นตวง

2.2.1.4 ผงฟู 2ช้อนตวง

2.2.1.5 น้าตาล 6ถ้วยตวง

2.2.1.6 เนย 0.8 กิโลกรมั

2.2.1.7 นา้ ผสมน้าแข็ง 2 เหยือก

2.2.2 นาส่วนผสมที่ตวงเสร็จแล้วใส่ลงในเคร่ืองตีแป้ง ตีแป้งและส่วนผสมต่างๆให้

เขา้ กนั ประมาณ 20-30 นาที

ภาพที2่ .1 นาส่วนผสมมาตีรวมกัน

6

2.2.3 นาแปง้ ท่ีตไี ดท้ ่ีแล้ว มาตัดและปน้ั เป็นก้อนใหไ้ ดข้ นาดและวางลงบนถาด

ภาพท่ี 2.2 ปนั้ แป้งเตรยี มเข้าพกั
2.2.4 นาถาดกอ้ นแปง้ เข้าพักไวใ้ นตหู้ มักแลว้ ควบคมุ อณุ หมภมู เิ พื่อให้แปง้ เซิต้ ตวั
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ภาพที่ 2.3 เขา้ ตู้หมักพักเพือ่ ใหแ้ ป้งเซ็ตตวั

7

2.2.5 นาแปง้ ท่ีเซต็ ตัวได้ที่แลว้ นาเขา้ เตาอบ โดยใช้เวลาอบประมาณ 3 นาที ใน
อุณหภูมิ 200 องศา

ภาพที่2.4 นาขนมปังเขา้ อบ
2.2.6 นาขนมปงั ทอี่ บเสร็จแล้ว ออกจากตูอ้ บและพกั ไว้ให้เยน็ ตัว และจึงแพค็ ใส่
บรรจภุ ัณฑ์

ภาพที่ 2.5 ขนมปังอบเสร็จแล้ว

8

2.3 ใช้โปรแกรม Kinemaster ในการตัดตอ่ วดิ ีโอ
Kinemaster เป็นแอพฯ ที่ใช้จัดการวิดีโอ และตัดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ KineMaster เปิด

ให้เราแก้ไขวิดีโอบนสมาร์ทโฟนด้วยความละเอียดสูงสุดถึง 1080p สามารถเอาท้ังวิดีโอ คลิป เพลง
รปู ภาพ เขา้ มาผสมอย่ใู นอยูว่ ิดโี อไดอ้ ยา่ งง่ายดาย
2.4 วธิ กี ารใช/้ คู่มอื การตดั ตอ่ ด้วย Kinemaster

2.4.1 เรม่ิ ใช้งานหลังจากติดตั้งแอปลงเครอื่ งเรียบร้อยแลว้ พอเปิดแอปมามนั กจ็ ะ
พลกิ หน้าจอเป็นแนวนอนใหโ้ ดยอัตโนมัติ จากน้ันกดไปที่ปุ่มสีแดงทางซา้ ย (อนั ใหญส่ ดุ ตรงกลาง) เพอื่
เริ่มตดั ตอ่ วิดีโอกนั ไดเ้ ลย

ภาพท2่ี .6 เร่มิ ตน้ ใช้งาน
2.4.2 เรมิ่ ต้นด้วยการนาไฟลว์ ดิ โี อหรอื ภาพนิง่ ท่ีเราตอ้ งการมาใสซ่ ะก่อน โดยกดท่ี Media
และเลือกไฟลท์ ี่เราต้องการซะ

ภาพที่2.7 นาไฟล์มาใส่เพ่ือตดั ต่อ

9

2.4.3 เมือ่ เลือกได้แล้ว ไฟลด์ งั กล่าวก็จะมาอยตู่ รง Timeline ด้านล่าง เสน้ สแี ดง
(Playhead) จะบอกว่าคลิปทเ่ี ราเลอื กมามคี วามยาวกว่ี นิ าที โดยเราสามารถวางคลปิ วดิ โี อท่ตี อ้ งการ
ได้เรือ่ ยๆ แลว้ ค่อยมาตัดออกทหี ลงั ถ้าจะลบคลปิ ไหนทิ้งก็กดเลือกใหเ้ ป็นขอบสเี หลอื งและกดที่รปู ถงั
ขยะด้านซา้ ยมือเพ่อื ลบท้ิง หรือถา้ อยากจะยา้ ยเอาคลปิ ดา้ นหน้ามาไวข้ ้างหลงั กใ็ ห้แตะตรงคลปิ ที่

ตอ้ งการค้างไว้แลว้ ลากไปบริเวณที่ต้องการได้เลย

ภาพที่ 2.8 บอกว่าคลปิ เรายาวกน่ี าที
2.4.4 พอเราใสค่ ลปิ ลงใน Timeline หลายๆ คลิป ตรงช่วงระหว่างคลิปจะมีช่อง
สีเ่ หล่ยี มสเี ทาขน้ึ มาสาหรบั ใส่ Transition หรอื เอฟเฟ็คทเ์ วลาเปล่ยี นฉาก ซึ่งมใี หเ้ ลือก
เยอะแยะเลยล่ะ

ภาพที่ 2.9 แกไ้ ขเสยี ง

10

2.4.5 ถ้าหากว่าเราต้องการจะตัดคลปิ ใหส้ นั้ ลง หรอื ตอ้ งการตดั เอาเฉพาะสว่ นที่
ตอ้ งการกใ็ ห้แตะไปท่ีคลปิ ดา้ นลา่ งน้ัน จะมกี รอบสีเหลืองขน้ึ มา จากน้นั ใหเ้ ราแตะทข่ี อบ
เหลอื งทางซ้ายหรือขวาและรดู เพอ่ื ตดั คลิปให้ไดช้ ว่ งเวลาทต่ี อ้ งการ หรือถ้าอยากจะรูดเพือ่ ดู
คลิปเฉยๆ กใ็ หแ้ ตะไปตรงพน้ื ทวี่ ่างด้านลา่ งและรูดน้วิ ซา้ ย-ขวาเอา

ภาพท่2ี .10 ตดั คลิปให้สั้นลง
2.4.6 สาหรับปรับเสยี งของคลปิ ทเี่ ราเลือกวา่ จะใหด้ ังหรอื เบาขนาดไหน ปรับระดับ
เสียงเสยี งดา้ นซ้ายหรอื ขวา หรือปรับ Pitch ใหเ้ สียงใหญห่ รอื เสยี งแหลมเลก็ กไ็ ด้

ภาพท่2ี .11 เพิ่มซาวน์

11

2.4.7 เม่ือเราตดั ต่อและใส่เสยี ง ใส่เอฟเฟ็คท์เรยี บร้อยตามที่ต้องการแลว้ กใ็ ห้กด
ออกตรงมมุ จอดา้ นขวาบน

ภาพท่ี2.12 ใส่เอฟเฟก็ ต์
2.4.8 ก็จะเหน็ ว่าคลิปของเราถูกเซฟเอาไว้ตรงดา้ นหน้าเรียบรอ้ ยแลว้ ถา้ จะเซฟออกมาเป็น
ไฟล์ก็ใหก้ ดเลอื กท่ีคลิปนัน้ แลว้ เลือกทแี่ ชร์ (ปุม่ ที่ 2)

ภาพท่ี 2.13 การเซฟคลปิ

12

2.4.9 จากน้ันกเ็ ลอื กว่าจะเซฟไฟล์แบบไหน โดยสามารถเลอื กความละเอยี ดได้สูงสดุ
ถึงระดบั 2K (QHD 1440p), เฟรมเรทเลอื กได้สูงสดุ ท่ี 30 fps และ Bitrate ได้สงู สุดถงึ
29.77Mbps (ยงิ่ Bitrate สูง ก็ยงิ่ ใชพ้ ้นื ท่มี ากขน้ึ ) เมอ่ื เลือกไดแ้ ล้วกก็ ด Export เพ่ือเซฟ
คลิปของเราออกมาเปน็ ไฟล์ MP4 แตอ่ ย่างท่ีบอกไปว่ามันจะมลี ายน้าติดอย่ตู รงมุมขวาบน

ภาพท่ี 2.14เสร็จสิ้นการตัดตอ่

13

2.5 โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซ่ึงเป็นโปรแกรมประมวลผลคาแบบพิเศษ ช่วยให้สร้างเอกสาร

แบบมืออาชพี อย่างมีประสิทธภิ าพและประหยดั
ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft word

- มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยในการทางานสะดวกขึ้น เช่น การตรวจคาสะกด การ
ตรวจสอบไวยากรณ์ การใสข่ ้อความอัตโนมตั ิ เปน็ ตน้

- สามารถใช้ Word สรา้ งตารางที่สลบั ซับซ้อนย่างไรกไ็ ด้
- สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถกาหนดให้ผู้วิเศษ (Wizard) ใน

Word สรา้ งแบบฟอร์มของจดหมายได้หลายรูปแบบตามตอ้ งการ
- ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถตกแต่งเอกสารหรือเพ่ือความสะดวกจะให้

Word ตกแต่งใหก้ ็ได้ โดยทสี่ ามารถเปน็ ผู้กาหนดรูปแบบของเอกสารเอง
- สามารถแทรกรปู ภาพ กราฟ หรอื ผงั องค์กรลงในเอกสารได้
- เป็นโปรแกรมท่ีทางานบนวินโดว์ ดังคุณสมบัติต่างๆของวินโดว์จะมีอยู่ใน Word ด้วย

เช่น สามารถย่อขยายขนาดหน้าต่างได้ สามารถเรียกใช้รุปแบบอักษรท่ีมีอยู่มากมายใน
วนิ โดว์ได้
- ความสามารถในการเช่ือมต่อกับโปรแกรมอ่ืนๆในชุดโปรแกรม Microsoft Office
สามารถโอนย้ายข้อมูลต่างๆระหว่างโปรแกรมได้ เช่น สามารถดึงข้อมูลใน Excel มาใส่
ใน Word ได้

14

บทท่ี 3
วธิ กี ารดาเนินงาน
การศึกษาคร้ังนี้ผู้จัดทาโครงการ แนะนา ขนมปังรสพระทาที่วัดโพธิ์ ได้ดาเนินตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาข้อมูล
3.2 ประชากรกลมุ่ ตัวอย่าง
3.3 การสรา้ งเครอื่ งมือที่ใช้ในการศกึ ษา
3.4 สตู รทใ่ี ช้ในแบบสอบถามความพงึ พอใจ
3.5 การดาเนนิ การทดลองและเก็บรวบรวมขอ้ มลู
3.6 การวเิ คราะห์ข้อมลู และสรปุ ผล
3.1 ศึกษาข้อมลู
ผจู้ ัดทาโครงการไดศ้ ึกษาขอ้ มลู ตา่ งๆ ดงั ตอ่ ไปน้ี
3.1.1 ศกึ ษาเนื้อหาที่เก่ียวกับ ขนมปังรสพระทาที่วัดโพธิ์ เป็นการทาการทาวีดโี อการทาขนม
ปงั รสพระทาเพือ่ สง่ เสรมิ ใหน้ กั ทอ่ งเที่ยวไดร้ ู้ และทาใหว้ ัดได้มรี ายไดใ้ นการสรา้ งสงิ่ ตา่ งภายในวดั
3.1.2 ศึกษาการทาวีดีโอ

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ ง
3.2.1 ประชากร คือ คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธ์ รุ กิจ ปกี ารศึกษา 2562 จานวน 100
3.2.2 กลมุ่ ตวั อย่าง คอื นกั ศกึ ษาประกาศนียบัตร (ปวช.) 1.1 แผนกวชิ าคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ปี

การศกึ ษา 2562 จานวน 30 คนโดยวิธีการเจาะจง

3.3 การสรา้ งเครอื่ งมอื ใช้ในการจัดทาโครงการ
ขน้ั ตอนการสร้างเครอื่ งมอื ที่ใช้ในการทาโครงการครั้งน้มี ีขัน้ ตอนการสรา้ งดังตอ่ ไปน้ี

3.3.1 ศึกษาเอกสาร ตาราโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวีดีโอการทาขนมปังรส
พระทาท่ีวดั โพธ์ิ เพื่อใหไ้ ดข้ อ้ มูลเก่ียวกบั สภาพปญั หา และความต้องการเกย่ี วกบั ขอ้ มลู สาคญั

3.3.2 พิจารณาแบบสอบถาม และคานิยามศัพท์เฉพาะของปัญหาในการพัฒนาวีดีโอขนมปัง
รสพระทาทีว่ ัดโพธิ์

3.3.2.1 ข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่และหา
ค่ารอ้ ยละ

3.3.2.2 นาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาของวีดีโอขนมปังรสพระทาที่วัดโพธิ์ ความ
คิดเห็นของผู้ใช้งานที่ได้รับแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน
ของแตล่ ะดา้ นและเปรียบเทียบกบั เกณฑ์ ดงั น้ี

15

คะแนนเฉลยี่ 4.51-5.00 หมายถึง ระดบั มากทส่ี ุด
คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง ระดบั มาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถงึ ระดับนอ้ ย
คะแนนเฉลยี่ 1.00-1.50 หมายถงึ ระดบั นอ้ ยท่สี ดุ
3.3.2.3 ออกแบบวีดีโอขนมปังรสพระทา โดยผู้จัดทาได้กาหนดวัตถุประสงค์และกาหนด
ขอบเขตของโครงการ ไว้สาหรับนักศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการทาวีดีโอขนมปังรสพระทาเพื่อ
ส่งเสรมิ ให้เยาวชนใช้ชวี ติ ตามหลักค่านิยมของคนไทยทีถ่ ูกต้อง
3.3.2.4 นาวีดีโอขนมปังรสพระจา ไปใช้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วชิ าชีพ(ปวช.) ช้ันปที ่ี 1 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2562แผนกคอมพวิ เตอร์ธุรกิจ จานวน 30 คนทีไ่ มใ่ ช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง สุ่มแบบเจาะจง ซึ่งผู้รายงานเป็นผู้จัดทาวีดีโอขนมปังรสพระทาที่วัดโพธ์ิ ไม่พบปัญหา
หรืออุปสรรค์อื่นใดพร้อมท่ีจะนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
วดี โี อขนมปงั รสพระทาท่ีวดั โพธ์ิ

3.4 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมลู
3.4.1 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งานวีดีโอขนมปังรสพระทาที่วัดโพธิ์

ผู้จัดทาโครงการดาเนินการสร้างแบบถามความพึงพอใจของผู้ดูวีดีโอขนมปังรสพระทาท่ีวัดโพธิ์ เพ่ือ
วัดตวั แปรในวตั ถปุ ระสงคข์ องการจัดทาโครงการในการหัวขอ้ นี้จะกล่าว รายละเอยี ดของแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยขึ้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพงึ พอใจ

3.4.1.1 การศึกษาเอกสารหลกั การสรา้ งแบบสร้างแบบสอบความพึงพอใจตอ่ การดูวีดีโอขนม
ปังรสพระทาท่วี ดั โพธ์ิ

3.4.1.2 กาหนดรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานทีม่ ีผลต่อการดูวีดโี อขนม
ปังรสพระทาท่ีวัดโพธิ์ โดยแบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่ามาตรส่วนประมาณค่าเฉล่ีย( ̅ ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคาตอบแต่ละด้านและแต่ละข้อแล้วแปรผลตามเกณฑ์ของเบสฑ์แล
ค่าหน์ Best & Kahn ซง่ึ มีค่าคะแนนดังนี้

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ระดบั มากทีส่ ุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลย่ี 2.51-3.50 หมายถึง ระดบั ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย
3ค.ะ4แ.1น.น3เนฉลาเ่ยี สนอส1อ.บ0ถ0า-1ม.ว5ัด0คหวมามายพถึงงึพอใจต่อรกะาดรบั ดนวู ้อดี ยโี อทสี่ ดุ
ขนมปังรสพระทาท่ีวัดโพธิ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณาในความถูกต้อง
เพื่อปรับปรุง
3.4.1.4 แก้ไขปรบั ปรงุ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญจนไดแ้ บบสอบถามทีพ่ ร้อมใชง้ าน

16

3.5 การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้ มูล
ในการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้จัดทาโครงการได้ดาเนินการทดลองและ

เก็บรวบรวมขอ้ มลู ซึ่งมขี อ้ มลู ดงั น้ี
3.5.1 ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความพึงพอใจของแต่ละหัวข้อก่อนเร่ิมทาการดูวีดีโอ

ขนมปังรสพระทาที่วดั โพธ์ิ ตรวจสอบและบนั ทกึ ขอ้ มูล
3.5.2 ผู้จัดทาโครงการได้ดาเนินการสร้างวีดีโอขนมปังรสพระทาท่ีวัดโพธ์ิ ท่ีผู้จัดทาโครงการ

สรา้ งขน้ึ และให้กล่มุ ตวั อย่างทาแบบสอบถาม ตรวจสอบและบนั ทกึ ขอ้ มูล
3.5.3 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการดูวีดีโอขนมปังรสพระทาท่ี

วดั โพธิ์ ในสัปดาห์ที่ 16 ของภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2562
3.5.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดูวีดีโอขนมปังรสพระทาที่วัดโพธ์ิ พัฒนา

ปรับปรงุ เพิม่ เตมิ ตามข้อเสนอแนะของผดู้ ูวีดโี อ
3.5.5 นาขอ้ มูลทีไ่ ดว้ เิ คราะหข์ ้อมลู ด้วย Woed Onine

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
3.6.1 วเิ คราะห์ข้อมูลการวเิ คราะห์ประสิทธิภาพของวีดีโอขนมปังรสพระทาท่ีวัดโพธ์ิ เพื่อหา

ประสิทธิภาพ
3.6.2 วิเคราะห์ความพงึ พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลต่อการดูวีดีโอขนมปังรสพระทา

ท่ีวัดโพธิ์ ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ดงั น้ี

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลยี่ 3.51-4.50 หมายถึง ระดบั มาก
คะแนนเฉลยี่ 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ ระดับนอ้ ย
คะแนนเฉลยี่ 1.00-1.50 หมายถงึ ระดบั น้อยท่สี ดุ

17

3.7 สถิตทิ ี่ใชใ้ นการวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดทาโครงการ
3.7.1 การคานวณประสทิ ธภิ าพของวดี โี อขนมปงั รสพระทา โดยใช้โปรแกรม
ค่าเฉล่ีย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมาเลขคณิต เป็น
ต้น

=
เมอื่ คือ คา่ เฉล่ยี เลขคณิต

คือ ผลบวกของขอ้ มูลทุกค่า
คือ จานวนขอ้ มูลท้ังหมด

คา่ รอ้ ยละ (%) มีสตู รในการคานวณดงั น้ี
= × 100เม่ือ แทน คา่ ร้อยละ
แทน ความถีต่ อ้ งการแปลงใหเ้ ปน็ ค่ารอ้ ยละ
แทน จานวนความถ่ีทัง้ หมด

18

บทท่ี 4

ผลการดาเนนิ การ

การดาเนินการจัดทาโครงการคร้ังนมี้ วี ัตถปุ ระสงค์เพ่อื ศกึ ษาความพึงพอใจของ ขนมปงั รส

พระทาโดยกลุม่ ตวั อย่างเป็นกลมุ่ นักศกึ ษา วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาพิษณโุ ลก จานวน 30 คน ผู้รายงานได้

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครอ่ื งมอื ทใ่ี ชใ้ นการทาวีดีโอและนาสนอผลการดาเนินโครงการดงั ตาราง

ต่อไปนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์ท่วั ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

4.2 ความพงึ พอใจของผตู้ อบแบบสอบถามท่มี ตี อ่ ขนมปังรสพระทา

4.1 ผลการวิเคราะหท์ ว่ั ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์ ้อมลู เกย่ี วกับสถานภาพทว่ั ไปของผตู้ อบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกบั เพศ

เพศ จานวน(คน) รอ้ ยละ

หญงิ 26 99.3

ชาย 2 2.7

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มนักศกึ ษาวทิ ยาลยั
อาชวี ศกึ ษาพิษณุโลก จานวน 30 คน เกยี่ วกบั เพศหญงิ 26 คน คิดเป็น 99.3 และเพศชายจานวน 2
คน คิดเป็นรอ้ ยละ 2.7

19

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ียและระดบั คุณภาพ ระดบั ความ
ความพงึ พอใจวีดีโอขนมปังรสพระทา พอใจ

1.ความเหมาะสมและความนา่ สนใจของเนือ้ หา 4.5 มาก
2.เนอื้ มีความสอดคลอ้ งกบั เรื่องท่ีนาเสนอ 4.2 มาก
3.ข้อมูลมคี วามทนั สมยั น่าสนใจ 4.1 มาก
4. ความสวยงามของสื่อภาพ/วีดโิ อ 4.1 มาก
5. การดาเนนิ เรือ่ งเป็นลาดบั ขัน้ ตอน 4.3 มาก
6. คาบรรยาย ตัวหนังสือมีความชัดเจน 4.1 มาก
7. เสยี งประกอบดนตรี/เพลง 4.2 มาก
8. การตดั ตอ่ VDO/เทคนิคการถา่ ยทา 4.1 มาก
9. ความเหมาะสมของระยะเวลาการใช้สอ่ื 4.1 มาก
10. ประโยชน์หรอื ความร้ทู ไ่ี ด้รบั 4.4 มาก
4.23 มาก
รวม

ตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผตู้ อบแบบสอบถามความพงึ พอใจของกลุ่มนกั ศกึ ษาวิทยาลยั อาชีวศกึ ษา
พษิ ณโุ ลก จานวน 30 คน เกย่ี วกบั คา่ เฉล่ียและระดับคุณภาพ

20

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การจดั ทาวีดโิ อเสนอสวนสาธารณะดงมะไฟหวาน ครั้งนี้ มีวัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ
วิธดี าเนนิ การและผลของโครงการสรปุ ไดด้ ังนี้
5.1 วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ
5.2 วธิ ีการดาเนินโครงการ
5.3 สรปุ ผล
5.4 อภปิ รายผล
5.5 ข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถปุ ระสงคข์ องโครงการ
5.1.1 เพอ่ื ใหส้ ถานทีว่ ัดโพธิญาณเปน็ ทร่ี ูจ้ กั มากข้ึน
5.1.2 เพ่ือพัฒนาทกั ษะการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรม Kinemaster

5.2 วธิ กี ารดาเนนิ โครงการ
การดาเนนิ การจัดทาโครงการครง้ั นี้ เปน็ ประเภท ส่ือมลั ติมเี ดีย
5.2.1 ประชากรและกลมุ่ ตวั อยา่ ง
5.2.2.1 ประชากรของโครงการ คอื นักเรียนนักศกึ ษาแผนกคอมพวิ เตอร์ธรุ กิจ

วิทยาลัยอาชวี ศึกษาพษิ ณุโลก ปกี ารศึกษา 2562 จานวน 28 คน
5.2.1.2 กลมุ่ ตัวอย่าง คอื นกั เรียนนกั ศกึ ษา จานวน 28คน(ปวช) 1.1 คอมพวิ เตอร์

ธุรกจิ
5.2.2 การเก็บรวบรวมขอ้ มลู
5.2.2.1 ให้ผู้เช่ยี วชาญตอบแบบสอบถามความพงึ พอใจการใชง้ านส่อื มัลติมีเดีย
5.2.2.2 ใหผ้ ูใ้ ชง้ านตอบแบบสอบถามความพงึ พอใจการใชง้ านสือ่ มัลติมีเดยี

5.3 สรปุ ผล
จากตารางด้านเนื้อหา ระดับที่ดมี ากทส่ี ุดคอื ความเหมาะสมและความน่าสนใจของเนือ้ หามี

ค่าเฉลี่ย = 4.50 และส่วนระดับคณุ ภาพ มาก รองลงมาประโยชน์หรือความรู้ท่ไี ดร้ บั มคี า่ เฉลี่ย
=4.45 และสว่ นระดับคุณภาพ มาก รองลงมาการดาเนินเรอื่ งเปน็ ลาดบั ขน้ั ตอน มคี า่ เฉล่ีย =4.30
และสว่ นระดบั คุณภาพ มาก รองลงมาเนอ้ื มีความสอดคล้องกับเรือ่ งทนี่ าเสนอ มีค่าเฉล่ยี =4.19
และส่วนระดับคุณภาพ มาก รองลงมาขอ้ มูลมีความทนั สมยั น่าสนใจมคี ่าเฉล่ยี = 4.15 และส่วน
ระดบั ดคี ณุ ภาพ มาก รองลงมาความสวยงามของส่ือภาพ/วดี ิโอมีคา่ เฉลย่ี =4.15 และส่วนระดบั
คณุ ภาพ มาก รองลงมาคาบรรยาย ตัวหนงั สอื มีความชัดเจนมคี า่ เฉลี่ย =4.15 และสว่ นระดบั
คณุ ภาพ มาก รองลงมาเสียงประกอบดนตรี/เพลงมคี ่าเฉลยี่ = 4.15 และสว่ นระดับคณุ ภาพ มาก

21

รองลงมาการตดั ต่อVDO/เทคนคิ การถ่ายทามีค่าเฉล่ีย = 4.15 และสว่ นระดบั คณุ ภาพ มาก ระดบั
สดุ ทา้ ยคือความเหมาะสมของระยะเวลาการใชส้ ่ือ = 4.15 และระดับคุณภาพ มาก

จากตารางด้านคณุ คา่ ระดับทด่ี มี ากท่สี ุดคือความเหมาะสมและความนา่ สนใจของเน้ือหามี
ค่าเฉล่ีย = 4.50 และส่วนระดับคณุ ภาพ มาก และระดบั สดุ ท้ายคอื ความเหมาะสมของระยะเวลา
การใชส้ ่ือ = 4.15 และระดบั คุณภาพ มาก

5.4 อภปิ รายผล
จากภาพรวมทไ่ี ด้ ผลรวมมีค่าเฉล่ีย = 3.79และส่วนระดับคณุ ภาพ มาก ระดบั มากทส่ี ุด

คือความเหมาะสมและความนา่ สนใจของเน้ือหามีค่าเฉลี่ย = 4.50 และสว่ นระดับคุณภาพ มาก
ระดบั สดุ ท้ายคอื ความเหมาะสมของระยะเวลาการใช้สอ่ื = 4.15 และระดับคณุ ภาพ มาก

5.5 ขอ้ เสนอแนะ
5.5.1 ขอ้ เสนอแนะจากการทาโครงการคร้ังนี้
5.5.1.1 การทางานมคี วามลา้ ช้าเกนิ ไป
5.5.1.2 การเดินทางไปถ่ายทาไม่ค่อยสะดวก
5.5.1.3 VDO มีเสียงรบกวนขณะถ่ายทา
5.5.2 ขอ้ เสนอแนะในการจดั ทาโครงการครงั้ ต่อไป
5.5.2.1 ควรมกี ารวางแผนลว่ งหน้ากอ่ นการทางาน
5.5.2.2 ควรจดั หาสถานทที่ ท่ี ุกคนสะดวกการเดินทาง
5.5.2.3 ขณะถา่ ยทาควรเลือกจดุ ท่ไี มม่ ีเสยี งรบกวน

22

กติ ติกรรมประกาศ
โครงการฉบับนีป้ ระสบความสาเร็จลงได้ด้วยดีเน่ืองจากไดร้ บั ความกรณุ าอย่างสูงจากอาจารย์
ภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการที่กรุณาให้คาแนะนาตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความใจใส่อย่างย่ิงผู้จัดทาโครงการตระหนักถึงความตั้งใจจริงและคามทุ่มเท
ของอาจารย์และกราบขอบคุณเปน็ อยา่ งสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอบพระคุณ อาจารย์ ภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวุฒิท่ีมีความอนุเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนทาให้
โครงการนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญทั้ง 2 ท่านได้แก่ อาจารย์ภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์
พงศ์ อาจารย์ชนุ ญั ดา คลา้ ยทอง ทไี่ ด้ประเมนิ ขอ้ คาถามแต่ละดา้ น
ผู้จัดทาโครงการหวังว่าโครงการฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีท้ังหมดนี้
ให้แก่อาจารย์ที่ได้ประสิทธิภาพประสาทวิชาจนทาให้ผลงานเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องและขอมอบ
ความกตัญญกตเวทิตาคุณบิดา – มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านสาหรับข้อบกพร่องต่างๆที่อาจจะ
เกดิ ขน้ึ นัน้ ผจู้ ดั ทาโครงการขอนอ้ มรับผดิ เพยี งผู้เดียวและยนิ ดีที่จะรบั ฟังคาแนะนาจากทุกท่านทไ่ี ด้เข้า
มาศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพฒั นาโครงการต่อไป

23

ชื่อเรอ่ื ง ขนมปงั รสพระทา
ช่อื นกั ศึกษา นางสาวปภสั รา วาที
นางสาวพรทพิ ย์ เมอื งลอง
อาจารยท์ ป่ี รกึ ษา นางสาวรงั สมิ า เทยี นโสภา
อาจารยภ์ มู ิพฒั น์ วนพิพฒั นพ์ งศ์
นางสาวชุนัญดา คล้ายทอง

บทคัดยอ่
ผู้จัดทาระบบได้ทาโครงการชิ้นน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1. เพื่อสร้างวีดีโอขนมปังรสพระทา 2.
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูวีดีโอขนปังรสพระทาท่ีวัดโพธิญาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีได้แก่นักศึกษา
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษาท่ี 2562 จานวน 28 คน โดย
วิธีการเจาะจง เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคอื แบบสอบถามความพงึ พอใจ
ผลการทาโครงการพบว่าผู้ดูวีดีโอขนมปังรสพระทาที่วัดโพธิญาณ โดยใช้โปรแกรม
kinemaster มีความพึงพอใจต่อวีดีโออยู่ในระดับมากท่ีสุด ในด้านความเหมาะสมและความน่าสนใจ

ของเน้ือหาและ = 4.5 อยู่ในระดับมากความเหมาะสมของระยะเวลาในการใช้ส่ือ = 4.1 ซ่ึง
สอดคลอ้ งกับสมมตุ ฐิ านที่ต้งั ไว้อยู่ระดบั ทีด่ ีมาก

24

บรรณานุกรม
https://www.mssphitsanulok.com/detail.php?id=950


Click to View FlipBook Version