The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือระบบประกันคุณภาพ2561

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chawa99, 2019-11-23 00:17:05

คู่มือระบบประกันคุณภาพ2561

คู่มือระบบประกันคุณภาพ2561

ระบบการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา

โรงเรียนวัชรวิทยา

งานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา กลมุ งานนโยบายและแผน
โรงเรยี นวชั รวทิ ยา อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั กาํ แพงเพชร
สาํ นกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 41

(ตุลาคม 2561)

คํานาํ

การประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษาเปน กระบวนการทส่ี รา งความม่นั ใจแกท ุกฝา ย วาการจัดการศึกษา
ทุกระดบั มีคุณภาพและจะคงรักษาไวซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการจงึ ใหม กี ารปฏริ ปู ระบบการประเมนิ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมนี โยบายปรบั ปรุงมาตรฐานและตวั ชวี้ ัดใหมีจาํ นวนนอยลง กระชบั และสะทอนถึง
คณุ ภาพอยา งแทจ รงิ เนนการประเมนิ ตามสภาพจรงิ ไมย งุ ยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมนิ เพ่ือลดภาระการ
จดั เกบ็ ขอ มลู ลดการจดั ทําเอกสารทีใ่ ชใ นการประเมนิ รวมทง้ั พฒั นาผปู ระเมนิ ภายในใหม มี าตรฐาน มคี วามนา เชอ่ื ถอื
สามารถใหค าํ ชีแ้ นะและใหค าํ ปรึกษาแกส ถานศึกษาได

โรงเรียนวัชรวิทยาจงึ ไดจดั ทําเอกสารเลม น้ีข้ึน ตามกรอบกฎกระทรวงการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรปู ระบบการประเมินและประกนั คณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐาน
การศกึ ษาระดบั ปฐมวยั ระดบั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดบั การศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานศูนยก ารศกึ ษาพิเศษ พ.ศ. 2561
สาํ หรบั ใชเปนแนวทางดาํ เนนิ งานเพ่ือการประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา และเตรยี มการสาํ หรบั การประเมนิ
คณุ ภาพภายนอก ซึง่ จะทําใหเ กดิ ความมัน่ ใจแกผ มู ีสว นเกี่ยวของทุกฝายวา การจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษามีคณุ ภาพ
ไดม าตรฐาน และคงรกั ษาไวซ งึ่ มาตรฐาน จากการดาํ เนินงานประกันคณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา

งานประกนั คณุ ภาพการศึกษา
โรงเรียนวชั รวิทยา

คูมอื งานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา ก งานประกันคณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรียนวัชรวทิ ยา (2561)

สารบัญ หนา

คาํ นํา ข
สารบัญ 1
ตอนที่ 1 บทนํา 6
ตอนท่ี 2 ระบบการประกนั คุณภาพภายในโรงเรยี นวชั รวทิ ยา 16
ตอนท่ี 3 แนวทางการประเมินคณุ ภาพภายในของสถานศึกษา
ภาคผนวก 26
29
● กฎกระทรวงการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. 2561
● ประกาศโรงเรียนวชั รวิทยา เรื่อง ใหใชม าตรฐานการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน

เพื่อการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา

คมู ืองานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา ข งานประกนั คุณภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวัชรวทิ ยา (2561)

ตอนท่ี 1
บทนํา

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทาํ ใหค นมคี วามรแู ละคณุ สมบตั ติ า ง ๆ ทช่ี ว ยใหค นน้ันอยูร อดในโลกได
เปน ประโยชนต อตนเอง ครอบครวั และสงั คมสว นรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯสยามบรมราชกมุ าร,ี 2545)
ดงั น้นั คณุ ภาพการศกึ ษาจงึ สะทอนถงึ คณุ ภาพคนที่เปนผลผลติ ของการจดั การศกึ ษา ในบรบิ ทของ สงั คมไทย
ปจ จบุ นั รปู แบบการศกึ ษาสวนใหญจ ะเปน การศกึ ษาในระบบ ดังนน้ั สถานศึกษาจงึ เปนหนวยงานหลักทม่ี หี นาท่ี
ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน อยา งไรกต็ าม ในสถานการณ ปจ จุบันสถานศึกษา
สวนใหญย งั มคี วามเหล่อื มล้ําแตกตา งกัน ทงั้ ในดา น งบประมาณ คุณภาพ บคุ ลากร หรอื แมแตปจจัยดา นผเู รยี น
รวมทัง้ ปจจยั เอื้ออ่นื ๆ เชน ความรวมมอื ของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนบั สนุน จากชมุ ชน หนวยงานหรอื
องคก รท่อี ยใู กลเ คยี งสถานศกึ ษา และการตดิ ตามชวยเหลอื อยา งใกลช ดิ จาก ส านกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาหรือ
หนว ยงานตนสงั กดั สิ่งเหลา น้ลี วนสง ผลกระทบตอคณุ ภาพการจดั การศึกษา อกี ทั้ง ปจจบุ นั สถานศกึ ษามอี ิสระใน
การบรหิ ารจัดการศึกษาดวยตนเอง มกี ารพฒั นาหลกั สตู รสถานศกึ ษาตาม บรบิ ทและความตองการของตนเอง
คณุ ภาพผูเรยี นและคณุ ภาพในการบรหิ ารจดั การจงึ มีความแตกตางกนั พระราชบญั ญตั ิการศกึ ษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ กไขเพม่ิ เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จงึ กําหนดให หนวยงานตน สงั กดั และสถานศึกษาจัดใหม รี ะบบ
การประกันคณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา อันนําไปสกู าร กาํ หนดใหมมี าตรฐานการศกึ ษาขน้ั พื้นฐานขึน้ ประกอบ
กบั ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกนั คุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธกิ ารมีการ
ประกาศใหใชม าตรฐานการศึกษา ระดับการศกึ ษา ระดบั ปฐมวยั ระดบั การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน และระดบั การศกึ ษา
ขน้ั พ้ืนฐาน ศนู ยการศกึ ษาพเิ ศษ พ.ศ. 2561 ลงวนั ท่ี 6 สิงหาคม 2561 สาํ หรบั ใหสถานศึกษาใชเปนแนวทาง
ดําเนินงานเพอื่ การประกนั คณุ ภาพภายในของ สถานศกึ ษา และเตรยี มการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ซง่ึ จะทาํ ใหเกดิ ความม่ันใจแกผ ูมสี ว น เกยี่ วของทุกฝายวา การจัดการศกึ ษาของสถานศกึ ษามคี ณุ ภาพ ไดม าตรฐาน
และคงรกั ษาไวซ่งึ มาตรฐานจาก การดําเนนิ งานประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา

ความสําคญั และความจําเปนในการกาํ หนดมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศกึ ษาเปน ขอกาํ หนดเกย่ี วกับคณุ ลกั ษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคท ตี่ อ งการใหเกดิ ข้นึ ใน

สถานศกึ ษาทุกแหง มาตรฐานถกู กําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนหลกั เทยี บเคยี งสําหรับการสงเสริมและกํากบั ดแู ล การ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา (สาํ นกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน,
2548) มาตรฐานในบรบิ ทนจ้ี ึงเปน มาตรฐานทีม่ งุ เนน การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษาโดยองคร วม การกําหนดใหม ี
มาตรฐานการศกึ ษาทําใหเ กดิ โอกาสทเี่ ทาเทยี มกนั ในการพฒั นาคุณภาพ เพราะสถานศึกษาทกุ แหง รูวา เปาหมาย
การพัฒนาทแ่ี ทจ ริงอยทู ใี่ ด การกําหนดใหม มี าตรฐานการศึกษาจึงเปน การใหค วามสาํ คญั กับการจดั การศกึ ษา 2
ประการ ไดแก

1) สถานศึกษาทกุ แหงมเี กณฑเ ปรยี บเทยี บกบั มาตรฐานซึ่งเปนมาตรฐานเดยี วกัน
2) มาตรฐานทาํ ใหส ถานศกึ ษาเขาใจชดั เจนวา จะพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาไปในทศิ ทางใด
นอกจากน้ี การกาํ หนดมาตรฐานยงั เปน การกําหนดความคาดหวงั ทชี่ ัดเจนใหก บั ครู ผบู รหิ าร พอแม
ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ที่มสี ว นเกย่ี วของในการจดั การศึกษา ซึ่งเปนแนวทางหนง่ึ ในการรวมมอื

คูมอื งานประกันคุณภาพภายในสถานศกึ ษา 1 งานประกนั คณุ ภาพการศึกษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

รวมพลงั เพอ่ื ใหเ กดิ คณุ ภาพการศกึ ษาตามเปาหมายที่กาํ หนด มาตรฐานการศกึ ษาจงึ เปน จดุ เรมิ่ ตน ของการพฒั นา
ทนุ มนษุ ยแ ละ เปนเปา หมายสําคัญท่สี ดุ ทผ่ี ูมสี ว นเกยี่ วของทกุ ฝาย ทุกคนตอ งรบั รแู ละปฏิบตั งิ านในหนา ทที่ ่ี
รับผดิ ชอบใหบ รรลถุ งึ เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาทกี่ ําหนดและรวมรับผดิ ชอบตอ ผลการจัดการศกึ ษาท่ี
เกดิ ขึน้ (accountability)

ประโยชนข องมาตรฐานการศึกษาตอบคุ คลทเ่ี กย่ี วของ ดงั นี้
1. ผเู รยี น ทาํ ใหเกดิ การปรับปรงุ และพฒั นาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาตวิ า
ตองการคนทมี่ คี ณุ ลกั ษณะท่พี งึ ประสงคอ ยา งไร จะทําอยางไรจงึ จะเปน ผูมคี ณุ สมบตั ติ ามทม่ี าตรฐานการศกึ ษา
กําหนด
2. ครู ใชม าตรฐานเปนกรอบแนวทางในการออกแบบการเรยี นการสอนท่ีเนน ผูเ รยี นเปน สําคญั และ เปน
แนวทางในการพฒั นาตนเองตามคุณลกั ษณะและคุณสมบตั ติ ามมาตรฐานทก่ี ําหนดเพื่อใหผ ูเรยี นมคี ณุ ภาพ ตามท่ี
มาตรฐานกาํ หนดไว
3. ทอ งถ่ินและสถานศกึ ษา ใชมาตรฐานเปน แนวทางรวมมอื กนั ในการจัดการศกึ ษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ตี ง้ั ไว
4. พอ แมผ ปู กครอง ประชาชนและผูน ําชมุ ชน ใชมาตรฐานเปน เครอ่ื งมอื สอื่ สารใหป ระชาชนไดร บั
ทราบกระบวนการจดั การศึกษา การจดั การเรยี นการสอนทจ่ี ะทําใหค นไทยในทองถ่ินเขา ใจและเขามามสี ว น รว ม
เพอ่ื ใหการจัดการศึกษาชว ยยกระดับคุณภาพผูเ รยี นใหไ ดต ามมาตรฐานท่กี าํ หนด
5. ประเทศชาติ ใชม าตรฐานเปน เครอ่ื งมอื ทที่ าํ ใหทกุ องคกรประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อน ไป
พรอ ม ๆ กัน สเู ปาหมายเดยี วกนั และทาํ ใหเ กดิ ภาพการจัดการศกึ ษาทม่ี ีความหมาย

แนวคดิ ในการกําหนดมาตรฐานการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน
จากการศึกษางานวิจยั บทความ บทสมั ภาษณผนู ําทางการศึกษา ผูบรหิ ารดีเดน ตลอดจนการแสดง

ความคดิ เหน็ ของกลมุ บุคคลทั่วไป สรุปไดวา สถานศกึ ษาท่จี ัดการศกึ ษาไดอยา งมปี ระสิทธิภาพ มสี ง่ิ สาํ คญั ที่
บง บอกไดอ ยา งชดั เจนหลายประการ ไดแ ก

1. มีการกําหนดภารกจิ ของสถานศกึ ษาทช่ี ดั เจน มีการกาํ กบั ตดิ ตามงานสมํ่าเสมอ
2. ความสัมพนั ธระหวางสถานศึกษาบา นและชุมชนมคี วามใกลช ดิ และไววางใจกัน มกี ารตง้ั ความคาดหวงั
ของผลสําเรจ็ ไวส งู
3. มคี วามเปน ผูนําดา นการจดั การเรียนรอู ยางมอื อาชพี ทั้งครแู ละผูบริหาร
4. มีการสรางโอกาสในการเรยี นรแู ละใหเ วลาผูเ รยี นในการทาํ งานกลุมมากขึน้
5. จัดสิ่งแวดลอมทจ่ี าํ เปนอยา งมรี ะเบยี บ สะอาด และปลอดภยั
6. มีการจัดหลกั สตู รทช่ี ดั เจน สอดคลอ งกบั เปา หมาย ใชก ลวิธีในการประเมนิ ที่หลากหลาย จดั การเรยี น
การสอนทก่ี ระตนุ ใหผ เู รยี นมคี วามสนใจ กระตือรอื รน ในการทจี่ ะเรียนรู
7. จดั บรรยากาศทส่ี ง เสรมิ ความเปนเลศิ ทางวชิ าการ ขจัดสงิ่ ทเี่ ปนอุปสรรคสาํ หรบั ความสมั พันธกบั
ผูปกครองและชมุ ชน
8. พัฒนางานอยบู นพน้ื ฐานของการวจิ ัย
9. ใชแ หลง เรยี นรทู ม่ี ีอยอู ยา งเต็มทแี่ ละวางแผนงานอยา งมปี ระสทิ ธิภาพ

คูมืองานประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา 2 งานประกนั คุณภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวัชรวทิ ยา (2561)

จากแนวคดิ ในการจัดการศกึ ษาและพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาดังกลาว ประกอบกับแนวคดิ ในการพฒั นา
มาตรฐานการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐานวาตองเปนมาตรฐานท่ีปฏิบตั งิ าย ประเมินไดจรงิ กระชบั และจาํ นวนนอย แต
สามารถสะทอนคณุ ภาพการศกึ ษาไดจ ริง ขอมลู ที่ไดเ กดิ ประโยชนใ นการพฒั นาการศึกษาทกุ ระดบั ตง้ั แตร ะดับ
สถานศึกษา ระดบั เขตพื้นท่ีการศกึ ษา ระดบั หนว ยงานตน สงั กดั และระดบั ชาติ ดงั น้นั การกําหนดมาตรฐานจึงเนน
ท่ีคณุ ภาพของผเู รยี น คุณภาพของกระบวนการบรหิ ารและการจดั การและคณุ ภาพของกระบวนการจัดการเรยี น
การสอนทเ่ี นน ผูเรยี นเปน สาํ คญั โดยมแี นวคดิ ในการกําหนดมาตรฐานในดานตาง ๆ ดังนี้

1. การกาํ หนดมาตรฐานดานคณุ ภาพของผูเ รยี น
คณุ ภาพผเู รยี นท่สี งั คมตอ งการ ไดร ะบไุ วอ ยางชดั เจนในพระราชบัญญตั กิ ารศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.

2542 และทแี่ กไขเพม่ิ เตมิ (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่วา “การจดั การศกึ ษาตอ งเปนไปเพื่อ พฒั นาคนไทย
ใหเปนมนษุ ยทส่ี มบรู ณท ั้งรา งกาย จติ ใจ (หมายถงึ สขุ กาย สขุ ใจ) สตปิ ญญา ความรู (หมายถึง เปนคนเกง ) และ
คณุ ธรรม มจี ริยธรรมและวฒั นธรรมในการดาํ รงชีวิตสามารถอยรู วมกบั ผูอื่นไดอยางมีความสขุ (หมายถงึ เปน คนดี
ของคนรอบขา งและสังคม)” และในมาตรา 7 ทว่ี า “ในกระบวนการเรยี นรตู อ งมงุ ปลูกฝง จิตสํานกึ ทถี่ กู ตอ ง
เกยี่ วกบั การเมอื ง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษตั รยิ ท รงเปน ประมุข รจู ักรักษาและ
สงเสรมิ สทิ ธิ หนาที่ เสรภี าพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดศ์ิ รคี วามเปนมนษุ ย มคี วามภมู ใจในความ
เปน ไทย รูจักรกั ษาผลประโยชนสว นรวมและของประเทศชาติ รวมทง้ั สง เสริมศาสนา ศลิ ปะ วฒั นธรรมของชาติ
การกฬี า ภมู ปิ ญ ญาทองถ่นิ ภูมิปญ ญาไทยและความรูอันเปน สากล ตลอดจน อนุรกั ษทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ
สง่ิ แวดลอ ม มคี วามสามารถในการประกอบอาชพี รจู ักพ่ึงตนเอง มคี วามคดิ รเิ ร่ิมสรางสรรค ใฝรูแ ละเรียนรู ดว ย
ตนเองอยางตอ เน่อื ง” นอกจากน้เี พ่อื ใหก า วทนั กระแสการเปลยี่ นแปลง ในยคุ ทค่ี วามรแู ละเทคโนโลยเี จริญขึน้
อยา งรวดเรว็ กระทรวงศกึ ษาธิการในยคุ ของการปฏริ ปู การศกึ ษาใน ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ได
ประกาศวิสยั ทศั นเ กยี่ วกบั คนไทยยคุ ใหมว า คนไทยยคุ ใหมต อ งได เรยี นรูตลอดชีวิต มสี ตริ ทู นั มีปญ ญารูค ดิ มี
สมรรถนะและมีคณุ ธรรม รบั ผดิ ชอบตอครอบครวั ประเทศชาติและ เปน พลเมอื งทดี่ ขี องโลก ซึ่งสอดรับกบั
จุดมงุ หมายของหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน พทุ ธศกั ราช 2551 ทไ่ี ดม งุ พัฒนาผเู รยี นใหเ ปนคนดี มี
ปญญา มคี วามสขุ มศี ักยภาพในการศึกษาตอ และการประกอบ อาชีพ ดงั น้ันในการกาํ หนดมาตรฐานการศกึ ษา
ระดับการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน ดา นคณุ ภาพของผเู รยี น จึงมุงเนนท่ี การพัฒนาผูเรยี นใหเ ปน มนุษยท ีส่ มบรู ณ โดยได
กําหนดมาตรฐานการศึกษายอ ย จาํ นวน 2 ดา น ไดแ ก

1) ดานผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น
2) ดานคณุ ลักษณะท่ีพึงประสงคข องผูเ รยี น
ดา นผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน มงุ เนน คณุ ภาพมาตรฐานขัน้ ตน ในระดับ “ปานกลาง” ทก่ี ารมี
ความสามารถในการอา น การเขยี น การส่อื สารและ การคดิ คํานวณ รวมทัง้ การมผี ลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นตาม
หลกั สตู รสถานศกึ ษา สวนคุณภาพมาตรฐานขั้นสงู ไดแ ก ระดบั “ดี” “ดเี ลศิ ” และ “ยอดเยยี่ ม” จะมงุ เนน ไปที่
คณุ ภาพมาตรฐานในระดบั ที่แตกตางกนั ในเรื่อง การมีความสามารถในการคดิ วิเคราะห คดิ อยางมวี จิ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลยี่ นความคดิ และการแกป ญหา การมคี วามสามารถในการสรา งนวตั กรรม การมคี วามสามารถใน
การใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร และการมีความรู ทกั ษะพ้ืนฐานและเจตคตทิ ด่ี ตี องานอาชพี สาํ หรับ
ดา นคุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงคข องผูเรยี น มงุ เนน คณุ ภาพมาตรฐานข้นั พื้นฐานในระดบั “ปานกลาง” ท่ี การมี
คุณลักษณะและคา นยิ มทดี่ ตี ามทส่ี ถานศกึ ษา กาํ หนด และ การมีสขุ ภาวะทางรา งการและจิตสงั คม สว นคุณภาพ

คมู ืองานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 3 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

มาตรฐานขัน้ สงู ไดแ ก ระดบั “ดี” “ดีเลศิ ” และ “ยอดเยยี่ ม” จะมงุ เนนไปทคี่ ณุ ภาพมาตรฐานในระดับทแี่ ตกตาง
กนั ในเรอ่ื งความภมู ใิ นในทอ งถ่นิ และ ความเปน ไทย รวมทงั้ การยอมรับทจ่ี ะอยรู วมกนั บนความแตกตา งและ
หลากหลาย

2. การกาํ หนดมาตรฐานดานกระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
การจดั การศึกษาของสถานศกึ ษามีองคประกอบทส่ี าํ คญั 4 ดาน ไดแ ก
2.1 ดา นการบรหิ ารคณุ ภาพของสถานศกึ ษา เนน ทีก่ ารบรหิ ารจดั การคุณภาพโดยรวม โดยให

ความสาํ คญั กับการกําหนดเปา หมาย วิสยั ทศั น และพนั ธกจิ ของสถานศกึ ษา รวมทง้ั ระบบบรหิ ารจัดการคณุ ภาพ
ของสถานศกึ ษาทีม่ ปี ระสิทธภิ าพและประสิทธผิ ล

2.2 ดานการบรหิ ารหลักสูตรและงานวชิ าการของสถานศกึ ษา หลกั สตู รสถานศกึ ษาจะเปน ตัว
สะทอ นคณุ ภาพของผูสาํ เร็จการศกึ ษาไดเ ปน อยางดี มหี ลกั สตู รสถานศกึ ษาจะมีการกําหนดจุดมุงหมาย แนวทาง
วธิ กี ารและเน้ือหาสาระท่เี รยี น ตลอดจน วธิ กี ารวัดและประเมนิ ผลการเรียนการสอนในสถานศกึ ษา ซง่ึ จะสะทอ น
วา ผเู รยี นมคี วามรคู วามสามารถ เจตคตแิ ละพฤตกิ รรมตามมาตรฐานการศกึ ษาท่สี ถานศกึ ษากําหนดไวหรอื ไม
หลกั สตู รทดี่ คี วรคาํ นึงถงึ บริบท ของผูเรยี น ทองถน่ิ และชมุ ชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู หรือจัดทาํ รายวิชา
เพิ่มเตมิ ทส่ี อดคลองกบั ความถนดั ความสามารถและความสนใจของผเู รียนและจดั กิจกรรมพัฒนาผูเ รยี นทสี่ งเสรมิ
ศกั ยภาพของผูเรยี น ตามขีดความสามารถทาํ ใหผ เู รยี นมคี วามสมบูรณและสมดลุ ท้ังทางรา งกาย สังคม อารมณ
จิตใจและสตปิ ญญา

2.3 ดา นการพฒั นาครูและบคุ ลากร ครูและบคุ ลากรเปน ปจจัยสาํ คญั ทชี่ วยใหก ารจัดการศึกษาเกดิ
คณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาทก่ี าํ หนด การพฒั นาครูและบคุ ลากร เนน ไปทคี่ วามเชยี่ วชาญทางวชิ าชพี ซง่ึ ตอ งมี
การ พฒั นาทต่ี รงตามความตองการจําเปน อยางตอเนือ่ ง ทง้ั ในสวนของบคุ คลและการแลกเปลยี่ นเรยี นรูใ นรปู แบบ
ของการสรางชมุ ชนการเรยี นรทู างวชิ าชพี

2.4 ดา นการจัดสภาพแวดลอ มและการบรกิ าร สภาพแวดลอมและ การบรกิ ารทด่ี เี ปน ปจ จยั สําคัญ
ตอการพฒั นาคณุ ภาพการจัดการศกึ ษา สถานศกึ ษาทีม่ หี อ งเรยี น หองปฏบิ ตั กิ าร อาคารเรียนทม่ี น่ั คง สะอาด มี
แหลง เรียนรูท เ่ี พยี งพอ มกี ารจดั สภาพแวดลอ มทางกายภาพและสงั คมทเ่ี ออ้ื ตอ การจดั การเรยี นรู ตลอดจนมีการ
จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิ ารจดั การและ การจดั การเรยี นรูท ีม่ คี ณุ ภาพ ทาํ ใหผเู รียน
ดําเนนิ ชวี ิตอยูในสถานศกึ ษาไดอ ยางมคี วามสขุ ปลอดภยั มคี ุณภาพชวี ติ ทด่ี ี ซงึ่ จะสง ผลถงึ ความสาํ เร็จในการเรยี น
ของผเู รยี นดว ย มาตรฐานดานกระบวนการบรหิ ารและ การจัดการมงุ เนนคุณภาพมาตรฐานข้นั ตน ในระดบั “ปาน
กลาง” ทเี่ ปา หมายวิสยั ทศั นแ ละพันธกจิ ที่ สถานศกึ ษากําหนดและระบบบริหารจดั การคณุ ภาพสถานศึกษา สวน
คุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ไดแ ก ระดบั “ดี” “ดเี ลศิ ” และ “ยอดเยย่ี ม” จะมงุ เนน ไปทค่ี ณุ ภาพมาตรฐานในระดับที่
แตกตางกนั ในเรือ่ งการดาํ เนนิ การ พฒั นาวชิ าการ การพัฒนาครแู ละบุคลากร การจัดสภาพแวดลอ มทางกายภาพ
และสงั คม รวมทง้ั การจดั ระบบ เทคโนโลยสี ารสนเทศของสถานศึกษา

3. การกําหนดมาตรฐานดา นกระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่เี นน ผูเรยี นเปน สําคัญ
การจดั การเรียนการสอนเปน กลไกสําคญั ในการพฒั นาคณุ ภาพผเู รยี นซ่งึ จะบงบอกถงึ คณุ ภาพ การ

จดั การศึกษา ในปจจุบันการจดั การเรยี นการสอนทย่ี อมรบั กนั วา สง เสรมิ ใหผ เู รยี นเกดิ การเรยี นรไู ดอยา ง แทจรงิ
เปนการจดั การเรยี นการสอนที่เนน ผเู รยี นเปนสาํ คญั ซ่งึ เนนที่การปฏบิ ตั ิ (active learning) เพื่อให ผเู รยี นเรยี นรู
ผานกระบวนการคดิ และการปฏบิ ตั ทิ ่นี ําไปสูก ารเรยี นรูทลี่ ึกซ้ึงและคงทน มาตรฐานดาน การจัดการเรยี นการสอนท่ี

คูมอื งานประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา 4 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรยี นวัชรวทิ ยา (2561)

เนน ผเู รียนเปน สาํ คญั มุง เนน คณุ ภาพมาตรฐานขน้ั ตน ในระดบั “ปานกลาง” ทก่ี ารจดั การเรยี นรผู า นกระบวนการ
คดิ และปฏิบตั จิ ริง รวมทง้ั ความสามารถในการนําไปประยกุ ตใชในชีวติ การใชส ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรยี นรทู เี่ ออ้ื ตอ การเรยี นรู ตลอดจนการตรวจสอบและประเมนิ ผเู รยี นอยา งเปน ระบบและการนาํ ผลมาพัฒนา
ผูเรยี น สว นคุณภาพมาตรฐานขั้นสงู ไดแ ก ระดบั “ดี” “ดเี ลศิ ” และ “ยอดเยย่ี ม” จะมุงเนนไปทคี่ ณุ ภาพ
มาตรฐานในระดบั ทแี่ ตกตา งกัน ในเรื่อง การบริหารจดั การชนั้ เรยี น เชงิ บวก รวมทง้ั การแลกเปลย่ี นเรยี นรแู ละให
ขอมลู สะทอนกลบั เพอื่ พฒั นาและปรบั ปรงุ การจดั การเรยี นรู

คูมืองานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา 5 งานประกนั คุณภาพการศึกษา โรงเรยี นวชั รวทิ ยา (2561)

ตอนที่ 2
ระบบการประกนั คุณภาพภายในโรงเรยี นวชั รวทิ ยา

วิธกี ารพฒั นาระบบการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา
โรงเรียนวชั รวิทยาไดจ ัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศกึ ษาภายในสถานศกึ ษาตามกฎกระทรวง

การประกนั คณุ ภาพการศึกษา พ 2561 .ศ.เพือ่ เปนกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบคุณภาพการศกึ ษาของ
สถานศึกษา ใหเ กดิ การพฒั นาและสรา งความเชอื่ มั่นใหแ กส งั คม ชมุ ชน และผมู สี วนเกย่ี วขอ ง ดังนี้

1. กําหนดมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษาใหเปน ไปตามมาตรฐานการศกึ ษา ระดบั การศึกษาขนั้
พน้ื ฐานที่กระทรวงประกาศใช โดยบคุ ลากรและผเู กย่ี วขอ งทุกฝาย ดาํ เนินการและรับผดิ ชอบรวมกัน

2. จดั ทาํ แผนพฒั นาการจัดการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ท่สี อดคลอ งกบั สภาพปญ หา และความตอ งการ
จําเปน ของสถานศกึ ษาอยา งเปนระบบ โดยสะทอนคณุ ภาพความสาํ เรจ็ อยางชดั เจน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

3. ดําเนินการตามแผนพฒั นาการจดั การศึกษาของสถานศกึ ษา
4. ประเมนิ ผลและตรวจสอบคณุ ภาพการศกึ ษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนด ผูรบั ผดิ ชอบ และวิธีการท่ี
เหมาะสม
5. ตดิ ตามผลการดําเนนิ การเพ่ือพฒั นาสถานศึกษาใหมคี ุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึ ษา และนาํ ผล
การตดิ ตามไปใชป ระโยชนในการปรับปรุงพฒั นา
6. จดั ทํารายงานผลการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึ ษา นาํ เสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอ คณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐานใหค วามเหน็ ชอบ และ
จดั สง รายงานดงั กลา วตอ สํานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาเปน ประจําทุกป
7. พฒั นาสถานศึกษาใหมคี ณุ ภาพโดยพจิ ารณาจากรายงานผลการประเมนิ ตนเอง (Self-Assessment
Report : SAR) และตามคําแนะนําของสํานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรอื สาํ นักงาน คณะกรรมการการศกึ ษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อใหก ารประกนั คุณภาพการศกึ ษาเปน ไปอยา งมปี ระสิทธภิ าพและ พฒั นาอยา งตอเน่ือง

คูมืองานประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 6 งานประกันคณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวชั รวทิ ยา (2561)

ระบบการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา

ขน้ั เตรียมการ/สรา งความตระหนกั /
แตง ตง้ั คณะกรรมการ (P)

กําหนดมาตรฐานการศึกษา/แผนพฒั นาการ
จัดการศกึ ษา/เปา หมาย (P)

ดําเนินการตามแผน (D)

จดั ระบบขอ มลู สารสนเทศ (D)

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ (C)

ถกู ตอ งครบถวน/? ไมถ ูกตอง ไมครบถว น/

ถกู ตอง ครบถวน/

ประเมินคณุ ภาพตามมาตรฐานการศกึ ษา
ของโรงเรียน (C)

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง /
เผยแพร) พฒั นาคณุ ภาพอยา งตอเนอื่ ง/A)

แผนภาพท่ี 1 Flowchart ระบบการประกนั คุณภาพภายในโรงเรยี นวัชรวิทยา

คมู อื งานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 7 งานประกนั คณุ ภาพการศึกษา โรงเรยี นวชั รวทิ ยา (2561)

วธิ ีการมาตรฐานระบบการประกนั คุณภาพภายในสถ

ข้ันตอนตาม วธิ กี ารมาตรฐาน ตัวชว้ี ดั ค
Flow Chart
1. ศกึ ษามาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน - ครมู คี ว
1. ข้นั เตรียมการ/สรา ง การศกึ ษาของสํานกั งานคณะกรรมการ เขาใจ ร
ความตระหนัก/แตงตง้ั การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน กฎกระทรวงการ ประกัน
ประกนั คุณภาพการศกึ ษา พ.ศ. 2561 การศึกษ
คณะกรรมการ 100
2. จดั อบรมใหค วามรูเกย่ี วกบั การประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึ ษา

3. ประเมินผลโครงการจัดกจิ กรรมอบรมฯ
4. สรปุ รายงานผลการจดั การอบรมตาม

โครงการ
5. แตง ตงั้ คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึ ษาของโรงเรียน

2. กาํ หนดมาตรฐาน 1. ประชมุ ชี้แจง วางแผนการดําเนนิ งานตาม - ครเู ขา รวม
การศึกษา/แผนพฒั นา ระบบการประกันคณุ ภาพการศกึ ษา วางแผนและ

การจัดการศึกษา/ 2. ครแู ละบคุ ลากรรวมกนั กาํ หนดมาตรฐาน มาตรฐานกา
เปาหมาย การศกึ ษา/คาเปา หมาย/จัดทําแผนพฒั นา เปาหมาย ร
คณุ ภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา และ
ผรู ับผดิ ชอบ

3. ตรวจสอบความถูกตอ ง ครบถวน
4. ประกาศใชม าตรฐานการศกึ ษา/คาเปาหมาย

ถานศกึ ษา โรงเรียนวัชรวทิ ยา จังหวดั กาํ แพงเพชร

ความสําเรจ็ บันทกึ มาตรฐาน สอดคลองกบั มาตรฐาน แหลง ขอ มูล/
มาตรฐาน
วามรคู วาม - โครงการอบรม/ สพฐ. สมศ. สากล ผทู ่ีเกย่ี วของ
ระบบการ ประชุม/สมั มนาเกยี่ วกบั
นคณุ ภาพ การประกันคุณภาพ 2 9 - ฝา ยบรหิ าร
ษารอยละ การศึกษา (9.1-9.6) - ครทู ุกคน
- คาํ ส่งั /เกยี รติบตั ร
อบรมเกย่ี วกบั การประกนั
คุณภาพการศกึ ษา
- สรปุ รายงานการอบรม
- คาํ ส่ังแตง ต้งั คณะ
กรรมการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

มประชุม - ประกาศคาเปา หมาย 2 9 - ฝา ยบริหาร
ะกําหนด - ประกาศใชมาตรฐาน (9.1-9.6) - ครทู กุ คน

ารศกึ ษา/คา การศึกษาโรงเรยี น
รอ ยละ 100

วิธกี ารมาตรฐานระบบการประกนั คณุ ภาพภายในสถ

ขนั้ ตอนตาม วธิ กี ารมาตรฐาน ตัวชว้ี ัดค
Flow Chart
3. ดําเนินการตามแผน 1. ประชมุ วางแผนการดาํ เนินการตาม - โครงการ/
แผนปฏิบตั กิ
4. จดั ระบบขอ มลู กจิ กรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบตั กิ าร - สรุปรายงา
สารสนเทศ ประจําป ดาํ เนินงานต
2. ครดู าํ เนินการตามกิจกรรม/โครงการ ตาม โครงการ ตา
แผนปฏิบตั ปิ ระจาํ ปท ่กี ําหนดไว การประจําป
3. นเิ ทศ กาํ กบั ตดิ ตามการดาํ เนนิ การของ
กิจกรรม/โครงการ - จดั เกบ็ ขอ
4. สรุปรายงานกิจกรรม/โครงการ ตาม ไดค รบถวนไ
แผนปฏบิ ตั ิการประจําป รอ ยละ 90

1. ประชมุ ชีแ้ จงการจัดทาํ ขอ มลู สารสนเทศ

2. จดั หา จดั ทาํ เครอื่ งมือจดั เกบ็ ขอ มลู
สารสนเทศ
3. จดั เกบ็ ขอ มูลสารสนเทศของโรงเรียน ให
เปนหมวดหมู สามารถเรียกใชง านไดง ายและ
สะดวก
4. ตรวจสอบความถูกตอ ง ครบถว น

5. สรปุ รายงานผล

ถานศกึ ษา โรงเรียนวชั รวทิ ยา จังหวดั กําแพงเพชร

ความสําเรจ็ บนั ทกึ มาตรฐาน สอดคลอ งกบั มาตรฐาน แหลง ขอ มูล/
มาตรฐาน
/กจิ กรรมตาม - รายงานผลการดาํ เนิน สพฐ. สมศ. สากล ผูท เ่ี กย่ี วขอ ง
การประจาํ ป กิจกรรม/โครงการ ตาม
านการ แผนปฏบิ ตั กิ ารประจําป 2 9 - ฝายบรหิ าร
ตามกจิ กรรม/ (9.1-9.6) - ครูทุกคน
ามแผนปฏบิ ตั ิ
ป

อมลู สารสนเทศ - สารสนเทศโรงเรยี น 2 9 - ฝายบรหิ าร
ไมนอยกวา (9.1-9.6) - ครทู กุ คน

วิธกี ารมาตรฐานระบบการประกนั คุณภาพภายในสถ

ขน้ั ตอนตาม วิธกี ารมาตรฐาน ตวั ชวี้ ัดค
Flow Chart
5. ตดิ ตามตรวจสอบ 1. ประชมุ ชแี้ จงการตดิ ตามตรวจสอบคณุ ภาพ - มกี ารติดต
คุณภาพ
ของโรงเรยี น คณุ ภาพครอ
6. ประเมนิ คณุ ภาพตาม
มาตรฐานการศกึ ษา 2. แตง ตงั้ คณะกรรมการตดิ ตามตรวจสอบ รอ ยละ 10

คุณภาพของโรงเรยี น

3. ดําเนินการตดิ ตาม ตรวจสอบคณุ ภาพ

การศกึ ษาของโรงเรียนใหเ ปนไปตาม

แผนปฏิบตั ิการประจําป

4. ประเมนิ ผลการตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพ

5. สรปุ รายงานผลการตดิ ตามตรวจสอบ

คุณภาพ

1. ประชมุ ครชู แ้ี จงการประเมนิ คณุ ภาพ - ครไู มนอย

ภายในตามมาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรยี น รวมกนั ประ

2. ครูรว มกันประเมินคณุ ภาพภายในตาม ภายในตามม

มาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรยี น การศกึ ษาขอ

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม - ผลการปร

มาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรยี น ภายในสถาน

ภาพรวมไดไ

ละ 90

ถานศกึ ษา โรงเรยี นวชั รวทิ ยา จงั หวดั กําแพงเพชร

ความสําเรจ็ บนั ทกึ มาตรฐาน สอดคลองกบั มาตรฐาน แหลงขอ มูล/
มาตรฐาน
สพฐ. สมศ. สากล ผทู ี่เกย่ี วขอ ง

ตามตรวจสอบ - รายงานการตดิ ตาม 2 9 - ฝา ยบรหิ าร
(9.1-9.6) - ครทู กุ คน
อบคลุมทุกงาน ตรวจสอบคุณภาพ
00

ยกวา รอ ยละ 90 - แบบบันทึกผลการ 2 9 - ฝายบริหาร
ะเมินคณุ ภาพ ประเมินคณุ ภาพภายใน (9.1-9.6) - ครูทกุ คน
มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา
องโรงเรียน ของโรงเรยี น
ระเมินคณุ ภาพ
นศกึ ษาใน

ไมต ่ํากวารอ ย

วิธีการมาตรฐานระบบการประกนั คณุ ภาพภายในสถ

ขั้นตอนตาม วธิ กี ารมาตรฐาน ตัวชวี้ ัดค
Flow Chart
1. ประชมุ ครูชแ้ี จงการเขยี นรายงานการ - ครูไมนอย
7. จัดทาํ รายงานการ ประเมนิ ตนเองของโรงเรยี น รว มกันเขยี น
ประเมินตนเอง/นาํ ผล 2. ครรู วมกนั เขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปขอ
การประเมินมาปรบั ปรุง ของโรงเรยี น - รอ ยละ 10
งาน 3. จดั ทาํ รายงานการประเมินตนเองของ รายงานประ
โรงเรยี น สอดคลองก
4. เสนอตอ หนว ยงานตนสงั กดั และเผยแพร การศึกษาขอ
สาธารณชน
5. นําผลการประเมินมาปรบั ปรงุ การ
ปฏบิ ตั งิ าน และพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา
ตอไป

ถานศกึ ษา โรงเรยี นวัชรวทิ ยา จังหวัดกําแพงเพชร

ความสําเรจ็ บันทกึ มาตรฐาน สอดคลองกบั มาตรฐาน แหลง ขอ มลู /
มาตรฐาน
สพฐ. สมศ. สากล ผูท ี่เกย่ี วของ

ยกวา รอ ยละ 90 - บันทึกผลการรายงาน 2 9 - ฝายบริหาร
(9.1-9.6) - ครูทกุ คน
นรายงาน ประจําปข องโรงเรยี น

องโรงเรยี น ตามมาตรฐานการศกึ ษา

00 ของ ของโรงเรยี น

ะจําป - สรุปเลมรายงาน

กับมาตรฐาน ประจาํ ป

องโรงเรียน

การดาํ เนนิ งานตามระบบการประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา

1. การเตรียมการ/สรา งความตระหนกั /แตงต้ังคณะกรรมการ

โรงเรยี นกําหนดผูร ับผดิ ชอบงานประกนั คุณภาพการศึกษา ศกึ ษามาตรฐานการศกึ ษาชาติ มาตรฐาน

การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิ าร พ.ศ. 2561 และตามกฎกระทรวงการประกนั คุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2561 และใหค วามรูเกย่ี วกบั การประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา แกบคุ ลากรภายในโรงเรยี น และผูมสี ว น

เกยี่ วของทกุ ภาคสว น และแตงตงั้ คณะกรรมการประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษาของโรงเรยี น

2. การกําหนดมาตรฐานการศึกษา/จดั ทําแผนพัฒนาการจัดการศกึ ษา

2.1 การกาํ หนดมาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรยี น

โรงเรยี นวชั รวทิ ยากาํ หนดมาตรฐานสถานศกึ ษาสอดคลอ งกบั มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ

ขอกาํ หนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึ ษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศกึ ษาธกิ าร เร่ือง ให

ใชมาตรฐานการศกึ ษา ระดับปฐมวยั ระดบั การศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน และระดบั การศกึ ษาข้นั พ้นื ฐานศูนยก ารศึกษา

พเิ ศษ พ.ศ. 2561 ตามแนวคดิ วา ตอ งเปน มาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบตั ิไดจริง ประเมนิ ไดจรงิ กระชับ และจํานวน

นอย แตส ามารถสะทอนบริบทของสถานศกึ ษาและคณุ ภาพการศึกษาไดจรงิ ขอมูลท่ีไดเ กดิ ประโยชนใ นการพฒั นา

การศึกษาทกุ ระดบั ตัง้ แตระดบั สถานศกึ ษา ระดับเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษา ระดับหนว ยงานตนสงั กดั และระดับชาติ

โรงเรยี นวชั รวทิ ยาจึงไดก ําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดงั รายละเอยี ดตอ ไปนี้

มาตรฐานการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน เพื่อการประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา พ.ศ. 2561

มีจาํ นวน 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรยี น

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผเู รยี น

1.2 คณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงคข องผเู รียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ นน ผเู รียนเปนสาํ คญั

2.2 การจดั ทําแผนพัฒนาการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษาทมี่ ุงคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษา

โรงเรยี นวชั รวทิ ยามกี ารจัดทําแผนพัฒนาการจดั การศึกษาของสถานศึกษาทผ่ี า นการคดิ และ
วิเคราะหเชงิ กลยุทธอยา งรอบดา นและรอบคอบ เพื่อนําไปสกู ารบรรลุตามวิสยั ทศั นแ ละมาตรฐานการศึกษาท่ี
สถานศกึ ษาวางเปา หมายไว สวนการจัดทําแผนปฏบิ ตั ิการประจาํ ปจะมีการระบวุ ตั ถปุ ระสงค เปา หมาย การจดั สรร
ทรัพยากรและกรอบเวลาของการดําเนนิ งานตามแผนอยา งชดั เจนโดยมีวธิ ดี าํ เนินการดงั นี้

(1) ศึกษาสภาพปญ หาและความตอ งการท่ีจําเปนของสถานศึกษาอยางเปน ระบบ
(2) กาํ หนดวิสยั ทศั น พันธกจิ เปา หมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอ ยางชดั เจน
และเปนรปู ธรรม
(3) กาํ หนดวธิ ดี ําเนนิ งานทม่ี ีหลักวชิ า ผลการวจิ ยั หรือขอ มลู เชงิ ประจกั ษท อ่ี า งองิ ไดใหค รอบคลมุ
การพฒั นาหลกั สตู รสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรยี นรู กระบวนการเรยี นรู การสง เสรมิ การเรียนรูการ
วดั และประเมนิ ผล การพฒั นาบคุ ลากร และการบรหิ ารจดั การเพอื่ นําไปสมู าตรฐานการศกึ ษาท่กี าํ หนดไว
(4) กาํ หนดแหลง วิทยาการภายนอกทีใ่ หการสนบั สนนุ ทางวชิ าการ
(5) กาํ หนดบทบาทหนาที่ใหบคุ ลากรของสถานศกึ ษาและผเู รยี นรับผดิ ชอบและดําเนินงาน
ตามท่กี ําหนดไวอยางมีประสทิ ธิภาพ

คมู ืองานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 12 งานประกนั คณุ ภาพการศึกษา โรงเรยี นวัชรวิทยา (2561)

(6) กาํ หนดบทบาทหนา ทแี่ ละแนวทางการมีสวนรวมของบดิ า มารดา ผปู กครองและองคกรชมุ ชน
(7) กําหนดการใชง บประมาณและทรัพยากรอยา งมปี ระสิทธภิ าพ
(8) จัดทาํ แผนปฏิบตั กิ ารประจาํ ป

แผนปฏิบัติการประจาํ ป แผนปฏิบัตกิ ารประจําป แผนปฏิบตั ิการประจําป แผนปฏิบัติการประจําป

แผนพฒั นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เปา หมาย และภาพความสําเรจ็ ตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา

สภาพปญหา วิธีการ แหลงสนบั สนุนทาง การมีสวนรว ม บทบาท การใช
และความ ดาํ เนินงานที่ วชิ าการ ของพอแม หนาทขี่ อง งบประมาณ
ตองการที่ มีหลกั วชิ า/ ผูป กครองและ บุคลากร และทรพั ยากร
จาํ เปน /ผลการวจิ ัย /มหาวิทยาลัย - บคุ ลากรภายใน อยางมี
ขอ มูลเชงิ สถาบนั อดุ มศึกษา ชุมชน ผูบรหิ าร - ประสิทธภิ าพ
- ครู นกั เรยี น ประจักษ ภูมิปญ ญ -าทอ งถ่ิน/ สถานศึกษา
- การบรหิ าร และ ปราชญชาวบา น
จดั การ ครอบคลุม - แหลงเรยี นรู ครู -
- งบประมาณ การพัฒนา นักเรยี น -
หลักสูตร ฯลฯ
ฯลฯ สถานศกึ ษา ฯลฯ

- การเรยี นรู
- การวดั
ประเมนิ ผล
- การพัฒนา
บุคลากร
- การบริหาร
จดั การ

แผนภาพท่ี 2 การจัดทําแผนพฒั นาการจดั การศกึ ษาของสถานศกึ ษา

3. การดาํ เนินการตามแผน
ในแผนพฒั นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ เนนคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรยี นวัชรวทิ ยามี

โครงการ / กจิ กรรมทีต่ อ งดําเนินงานใหบ รรลุตามวตั ถปุ ระสงคแ ละเกดิ ผลสําเร็จตามท่ีระบุไวใ นตัวช้ีวดั ของ

คมู ืองานประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 13 งานประกนั คุณภาพการศึกษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

โครงการ การดําเนินงานตามแผน มกี ารจัดทาํ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานกจิ กรรมเม่ือส้ินสดุ /โครงการ/
การดาํ เนนิ งาน ซง่ึ ทกุ คนทีเ่ กยี่ วของจะปฏบิ ตั ติ ามหนา ทแ่ี ละบทบาทของตนเองอยางดที ่ีสดุ และภาคภูมใิ จใน
ความสําเรจ็ รว มกนั โรงเรียนไดม รี ะบบการทํางานทเ่ี นน การมสี วนรว ม โดยดาํ เนินการตามวงจรการพฒั นาคุณภาพ
PDCA ของเดมมง่ิ (Deming Cycle)

มาตรฐานและตัวบ่งชขี องโรงเรียน -กระบวนการ
วางแผน (Plan) -วิธีการมาตรฐาน
-บนั ทกึ มาตรฐาน

ปรบั ปรุง / พฒั นา (Act) ลงมอื ปฏิบัติ (Do)

ตรวจสอบ/ประเมนิ (Check) สารสนเทศ
(เกณฑโ์ รงเรียน/ตวั ชวี ดั )

แผนภาพท่ี 3 การดาํ เนนิ การตามวงจรการพัฒนาคณุ ภาพ PDCA ของเดมมง่ิ (Deming Cycle)

4. การจดั ระบบขอ มลู สารสนเทศ

โรงเรยี นวัชรวิทยามกี ารจัดระบบสารสนเทศใหเ ปน หมวดหมู ครอบคลมุ และเพยี งพอตอการนาํ ไปใชใ น

การวางแผนการจัดการศกึ ษา สบื คน ไดง ายและรวดเรว็ ผูร บั ผดิ ชอบดแู ลสารสนเทศของสถานศึกษาทํางานอยา งมี

ระบบ โดยมกี ารกาํ หนดกรอบการเกบ็ ขอมลู ทจ่ี ําเปน วางแผนการเก็บขอมลู ซง่ึ ตอ งอาศยั ความรว มมอื จากบคุ ลากร

ทุกฝา ย สรางความเขา ใจใหท กุ ฝายตระหนกั ถงึ ความจําเปนในการเกบ็ ขอ มลู และสารสนเทศ เพ่ือใหเ กิดความ

รวมมือและใหข อ มลู ทถ่ี กู ตอ ง ขอมลู และสารสนเทศทง้ั หลาย ลว นไดจ ากครแู ละบคุ ลากรทกุ คนในสถานศกึ ษา

ท้งั สน้ิ

การจัดเกบ็ ขอมลู และสารสนเทศ มกี ารจัดเกบ็ ในรูปเอกสาร และจัดเกบ็ ในรปู แบบขอ มลู อเิ ลก็ ทรอนกิ ส

โดยใชเทคโนโลยตี า งๆ ชว ยในการบันทกึ ขอ มลู ประมวลผล แลวสรปุ เปนสารสนเทศเพื่อการใชง านไดท ันที

5. การตดิ ตามตรวจสอบคณุ ภาพ

การตดิ ตามตรวจสอบคณุ ภาพการศึกษา เปน กระบวนการติดตามตรวจสอบความกาวหนา ของการ
ปฏบิ ตั งิ านตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา โรงเรยี นมกี ารเกบ็ รวบรวมขอมลู และสารสนเทศทตี่ อเนอ่ื ง เพอ่ื ให
เห็นแนวโนม การปฏิบตั งิ านวาดขี น้ึ หรือกาํ ลงั ถอยลง และมกี ารปรับปรุงแกไ ขหรอื เรงพฒั นาในเรือ่ งใดบา ง การ
ดาํ เนินการตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยความรวมมือของบคุ ลากรในสถานศกึ ษา ผปู กครองและชมุ ชน
โดยใหค วามสาํ คัญกบั คุณภาพผเู รยี นเปนอันดับแรก และเชอ่ื มโยงถงึ มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษาและ
เอกลักษณข องสถานศึกษาดว ย

คูมอื งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 14 งานประกนั คุณภาพการศกึ ษา โรงเรียนวัชรวทิ ยา (2561)

ผลการตดิ ตามตรวจสอบคณุ ภาพการศกึ ษาภายในสถานศกึ ษาในแตล ะครั้ง เปน ขอ มลู เชงิ ประจกั ษใหกบั
ผูเกย่ี วของทกุ ฝา ยในการปรบั ปรงุ และพฒั นาหลักสตู รสถานศกึ ษาดา นการจัดประสบการณก ารเรยี นรู กระบวนการ
เรยี นรู การสงเสริมการเรยี นรู การวัดและประเมินผล การพฒั นาบคุ ลากรและการบรหิ ารจดั การเพ่ือนาํ ไปสู
มาตรฐานการศกึ ษาทกี่ ําหนดไว

ผลการตรวจสอบคุณภาพโรงเรยี นนาํ ไปปรับแผนพฒั นาการจดั การศกึ ษาของสถานศึกษาหรอื

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาํ ป และใชเ ปนขอมลู เพอื่ รองรบั การประเมนิ คณุ ภาพภายนอกดว ย
6. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในเปน กระบวนการประเมนิ ผลการดาํ เนนิ งานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศกึ ษาของสถานศึกษา ที่กระทําโดยบคุ ลากรภายในหรอื ผทู ีเ่ กย่ี วของอยางตอ เนื่อง การประเมินคุณภาพภายใน
ถือวาเปนสวนหนึง่ ของการบรหิ ารจัดการ เพอ่ื ทจ่ี ะไดทราบขดี ความสามารถในการจดั การศกึ ษาของสถานศึกษาวา
บรรลุตามเปา หมายหรือมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษาหรอื ไม นาํ ผลการประเมินไปแกไขขอ บกพรอ งไดทันที
เพอื่ การพัฒนาอยา งตอเนอ่ื ง )Continuous Improvement) การประเมนิ ภายในถือเปนกระบวนการตรวจสอบ
การทาํ งานของสถานศกึ ษาหรอื การประเมินตนเอง (Self-Evaluation)

การประเมินคณุ ภาพภายในของโรงเรียนวชั รวทิ ยายดึ มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษาเปน หลักแต
จะสะทอ นภาพความสําเรจ็ ที่ชดั เจนอยางนอย 2 ดาน ดงั น้ี

(1คุณภาพผูเรยี นตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสาํ คญั และคณุ ลักษณะอนั พึงประสงคต าม
หลกั สตู รของสถานศึกษา ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นของผเู รียนในทุกระดับชั้น พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ รยี น
โดยระบไุ ดถ งึ กลุมผเู รยี นทมี่ คี วามสามารถพิเศษ กลมุ ผเู รยี นที่มีความเสยี่ ง กลมุ ผเู รยี นทีม่ ปี ญ หาในการอาน คิด
วิเคราะหแ ละเขยี น กลมุ ผูเรยี นท่มี คี ณุ ลกั ษณะยงั ไมเปนไปตามท่พี ึงประสงคเ พราะขอ มลู จากการประเมนิ เหลาน้ี
จะสะทอนใหเห็นวา การจดั การศึกษาของสถานศกึ ษาประสบผลสาํ เรจ็ ตามทกี่ ําหนดไวห รอื ไมอ ันนําไปสกู าร
ปรับปรงุ การบริหารจัดการตอ ไป

2) คุณภาพการศกึ ษาดานการบริหารจัดการของสถานศกึ ษา โรงเรยี นวัชรวทิ ยาดาํ เนินการประเมิน
คณุ ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทส่ี ถานศึกษากําหนดไวแ ลวในทกุ มาตรฐาน ดวยวธิ ีการทีห่ ลากหลาย
และเหมาะสมกบั สง่ิ ทต่ี อ งการประเมิน เชน ใชก ารสงั เกต การสมั ภาษณ การตรวจสอบจากเอกสารหรอื ขอมลู เชงิ
ประจักษ เปนตน

7. การจัดทาํ รายงานการประเมินตนเอง/นาํ ผลการประเมินมาปรับปรงุ งาน
จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึ ษา สามารถสรุปและจัดทาํ รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพภายในของสถานศกึ ษาและถอื วา เปนรายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา ท่ีจดั ทาํ หลังการจัด
การศกึ ษาผานไปแตล ะปการศึกษา โดยความรวมมือของบคุ ลากรภายใน เพื่อนําเสนอตอ คณะกรรมการ

สถานศึกษา หนว ยงานตนสงั กัดและหนว ยงานทเ่ี กย่ี วของ และเปด เผยตอ สาธารณชน รายงานการประเมินตนเองน้ี
จะนําไปเปนฐานขอมลู และหลกั ฐานยนื ยนั การพฒั นาสถานศกึ ษาสําหรับรองรับการประเมนิ คุณภาพภายนอกดว ย

นอกจากน้ีโรงเรียนไดร ะบุหลกั ฐานขอมลู ผลสมั ฤทธ์ิของการประเมนิ ตามแผนพัฒนาคณุ ภาพสถานศกึ ษา
ไวดว ย มีการใชผ ลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมนิ อน่ื ๆ ทเี่ กยี่ วขอ งมาเปน ฐาน
วางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพฒั นา กระบวนการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษานนั้ ยดึ คุณภาพทส่ี อดคลอง
กับมาตรฐานการศกึ ษา

คมู ืองานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 15 งานประกนั คณุ ภาพการศึกษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

ตอนท่ี 3
มาตรฐานการศึกษา คําอธิบาย และระดบั คุณภาพ

มาตรฐานการศกึ ษาโรงเรยี นวชั รวิทยา พฒั นาข้นึ ใหสอดคลอ งกับมาตรฐานการศกึ ษาชาติ ขอกําหนดใน
กฎกระทรวงการประกันคณุ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศกึ ษาธิการ เรอ่ื ง ใหใชม าตรฐาน
การศึกษา ระดบั ปฐมวยั ระดับการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน และระดบั การศึกษาขนั้ พน้ื ฐานศูนยการศกึ ษาพเิ ศษ พ.ศ.
2561 ตามแนวคดิ วาตอ งเปน มาตรฐานทสี่ ถานศึกษาปฏบิ ัติไดจ ริง ประเมินไดจ รงิ กระชบั และจํานวนนอ ย แต
สามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษาและคณุ ภาพการศึกษาไดจริง ขอ มลู ทีไ่ ดเกดิ ประโยชนใ นการพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ ตัง้ แตร ะดบั สถานศกึ ษา ระดับเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษา ระดับหนวยงานตน สงั กดั และระดับชาติ
ดงั น้นั การกําหนดมาตรฐานการศึกษาจงึ เนนที่คณุ ภาพผูเรยี น คุณภาพ ผบู รหิ ารสถานศกึ ษา และคณุ ภาพครู

มาตรฐานการศกึ ษาในแตล ะระดบั กําหนดเกณฑก ารตดั สนิ คุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดบั คือ
1) ระดบั “กําลงั พฒั นา”
2) ระดบั “ปานกลาง”
3) ระดบั “ดี”
4) ระดบั “ดีเลศิ ”
5) ระดับ “ยอดเยยี่ ม”

รายละเอยี ดของมาตรฐาน การศกึ ษาแตล ะระดบั ประเดน็ พจิ ารณา และระดับคุณภาพ ดงั น้ี

มาตรฐานการศึกษาระดบั การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน
มาตรฐานการศกึ ษา ระดบั การศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน พ.ศ. 2561 โรงเรยี นวชั รวทิ ยา มจี าํ นวน 3 มาตรฐาน

ไดแ ก
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผเู รยี น
1.1 ผลสมั ฤทธิ์ทางวชิ าการของผเู รียน
1.2 คุณลักษณะทพ่ี งึ ประสงคข องผเู รยี น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดั การ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเ่ี นน ผเู รยี นเปน สาํ คญั

รายละเอียดแตละมาตรฐาน มดี งั น้ี
มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผเู รยี น
1.1 ผลสมั ฤทธท์ิ างวชิ าการของผเู รยี น
1) มคี วามสามารถในการอาน การเขยี น การสอ่ื สาร และการคิดคาํ นวณ
2) มคี วามสามารถในการคดิ วเิ คราะห คิดอยางมวี จิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปลยี่ น ความคดิ เห็น

และแกปญ หา
3) มคี วามสามารถในการสรา งนวตั กรรม
4) มคี วามสามารถในการใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร
5) มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นตามหลักสตู รสถานศกึ ษา
6) มคี วามรู ทกั ษะพนื้ ฐาน และเจตคติทดี่ ตี องานอาชพี

คมู อื งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 16 งานประกันคุณภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

7) มคี วามเปน เลศิ ทางวชิ าการ
1.2 คณุ ลักษณะทพี่ งึ ประสงคข องผูเรียน

1) การมคี ุณลกั ษณะและคานยิ มทด่ี ตี ามท่ีสถานศกึ ษากาํ หนด
2) ความภมู ิใจในทอ งถิ่นและความเปน ไทย ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
3) การยอมรบั ทจ่ี ะอยรู ว มกนั บนความแตกตา งและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกาย และจติ สงั คม

คาํ อธิบาย
มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผเู รียน

ผลการเรยี นรทู ี่เปน คุณภาพของผเู รียนทงั้ ดานผลสัมฤทธิท์ างวชิ าการ ประกอบดวยความสามารถใน การ
อาน การเขยี น การส่อื สาร การคดิ คํานวณ การคดิ ประเภทตา งๆ การสรา งนวัตกรรม การใชเ ทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนตามหลักสูตร การมคี วามรู ทกั ษะพน้ื ฐานและเจตคตทิ ดี่ ตี อ วิชาชพี และ
ดานคุณลักษณะอันพงึ ประสงค ที่เปน คา นยิ มทด่ี ตี ามทสี่ ถานศกึ ษากาํ หนด ความภูมิใจในทอ งถิ่นและ ความเปน
ไทยการยอมรับทจ่ี ะอยรู ว มกันบนความแตกตา งและหลากหลาย รวมทงั้ สุขภาวะทางรา งกายและ จิตสงั คม

1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการของผูเ รยี น
1) มีความสามารถในการอา น การเขียน การสอ่ื สาร และการคดิ คาํ นวณ
ผูเรยี นมีทกั ษะในการอาน การเขยี น การสื่อสาร และการคดิ คาํ นวณตามเกณฑท ่ีสถานศกึ ษา

กําหนดในแตล ะระดบั ชนั้
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยา งมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลย่ี น ความคดิ เหน็

และแกปญ หา
ผเู รยี นมคี วามสามารถในการคดิ จําแนกแยกแยะ ใครค รวญไตรตรอง พิจารณาอยา งรอบคอบ

โดยใชเหตผุ ลประกอบการตดั สนิ ใจ มีการอภปิ รายแลกเปลยี่ นความคดิ เห็น และแกปญ หาอยางมเี หตผุ ล
3) มีความสามารถในการสรางนวตั กรรม
ผูเรยี นมคี วามสามารถในการรวบรวมความรไู ดท ้งั ดวยตัวเองและการทํางานเปน ทมี เชอื่ มโยง

องคค วามรู และประสบการณมาใชใ นการสรางสรรคส ่ิงใหมๆ อาจเปนแนวความคดิ โครงการ โครงงาน ชิน้ งาน
ผลผลติ

4) มีความสามารถในการใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร
ผเู รยี นมคี วามสามารถในใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สารเพอ่ื การพฒั นาตนเองและ สังคม

ในดานการเรยี นรู การส่อื สาร การทาํ งาน อยางสรางสรรค และมคี ณุ ธรรม
5) มีผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา
ผเู รยี นบรรลแุ ละมคี วามกาวหนา ในการเรยี นรูต ามหลกั สตู รสถานศกึ ษาจากพน้ื ฐานเดิมใน ดาน

ความรู ความเขา ใจ ทักษะ กระบวนการตา งๆ รวมทงั้ มคี วามกา วหนา ในผลการทดสอบระดบั ชาติ หรอื ผล การ
ทดสอบอ่นื ๆ

6) มคี วามรู ทกั ษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิ ่ีดีตอ งานอาชพี
ผเู รยี นมคี วามรู ทกั ษะพ้นื ฐานในการจัดการ เจตคติทด่ี พี รอมท่ีจะศึกษาตอ ในระดบั ชนั้ ท่ี สงู ข้ึน

การทํางานหรอื งานอาชีพ

คมู ืองานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 17 งานประกนั คุณภาพการศกึ ษา โรงเรียนวัชรวทิ ยา (2561)

7) มคี วามเปน เลิศทางวชิ าการ
ผูเรยี นมคี วามสามารถในการแขง ขันทักษะทางวชิ าการ ระดบั เขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษา ระดบั ภาค

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

1.2 คุณลกั ษณะทีพ่ ึงประสงคของผูเรยี น
1) การมคี ุณลกั ษณะและคานยิ มท่ดี ีตามทส่ี ถานศกึ ษากําหนด
ผเู รยี นมพี ฤตกิ รรมเปนผทู มี่ คี ุณธรรม จรยิ ธรรม เคารพในกฎกตกิ า มคี านยิ มและจติ สาํ นึก ตามท่ี

สถานศกึ ษากาํ หนดโดยไมข ดั กบั กฎหมายและวฒั นธรรมอันดขี องสังคม
2) ความภมู ใิ จในทอ งถนิ่ และความเปน ไทย ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
ผเู รยี นมคี วามภมู ใิ จในทอ งถ่นิ เห็นคุณคา ของความเปน ไทยตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง มี

สวนรว มในการอนุรกั ษว ฒั นธรรมและประเพณีไทย รวมทง้ั ภูมิปญ ญาไทย
3) การยอมรบั ทจี่ ะอยรู ว มกันบนความแตกตางและหลากหลาย
ผูเรยี นยอมรับและอยรู ว มกันบนความแตกตา งระหวา งบคุ คลในดา น เพศ วยั เชอื้ ชาติ ศาสนา

ภาษาวฒั นธรรม ประเพณี
4) สุขภาวะทางรางกาย และจติ สังคม
ผูเรยี นมีการรกั ษาสขุ ภาพกาย สุขภาพจติ อารมณ และสงั คม และแสดงออกอยา งเหมาะสม ใน

แตล ะชวงวยั สามารถอยูรว มกบั คนอ่ืนอยางมีความสขุ เขาใจผอู นื่ ไมม คี วามขดั แยงกบั ผอู นื่

การใหร ะดบั คณุ ภาพ

ระดบั คณุ ภาพ ประเดน็ พจิ ารณา

กาํ ลงั พัฒนา 1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการของผูเ รยี น

 ผเู รยี นมคี วามสามารถในการอาน การเขยี น การสอื่ สาร และการคิดคํานวณ

ตํ่ากวา เปา หมายทีส่ ถานศกึ ษากําหนด

 ผเู รยี นมีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนตามหลกั สตู รสถานศกึ ษาตํา่ กวาเปา หมายที่

สถานศึกษากาํ หนด

1.2 คุณลกั ษณะท่ีพึงประสงคของผเู รยี น

 ผเู รียนมีคุณลักษณะและคา นยิ มทด่ี ตี ํา่ กวาเปา หมายที่สถานศกึ ษากาํ หนด

 ผเู รยี นมสี ขุ ภาวะทางรา งกาย และจิตสงั คมต่ํากวาเปา หมายทสี่ ถานศกึ ษากาํ หนด

ปานกลาง 1.1 ผลสมั ฤทธท์ิ างวชิ าการของผเู รยี น

 ผเู รยี นมีความสามารถในการอาน การเขยี น การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

เปนไปตามเปาหมายทส่ี ถานศึกษากาํ หนด

 ผเู รียนมีผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา เปน ไปตามเปาหมายที่

สถานศกึ ษากาํ หนด

1.2 คณุ ลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูเรยี น

 ผเู รยี นมคี ณุ ลักษณะและคา นยิ มทดี่ ี เปนไปตามเปา หมายท่สี ถานศกึ ษากําหนด

 ผเู รยี นมสี ขุ ภาวะทางรางกาย และจติ สังคม เปนไปตามเปาหมายทสี่ ถานศกึ ษา

กําหนด

คมู อื งานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา 18 งานประกันคณุ ภาพการศึกษา โรงเรยี นวัชรวทิ ยา (2561)

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา
ดี
1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการของผเู รยี น
 ผเู รียนมีความสามารถในการอาน การเขยี น การสอื่ สาร และการคดิ คํานวณ
เปนไปตามเปาหมายทส่ี ถานศึกษากําหนด
 ผเู รียนมผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา เปนไปตามเปาหมายที่
สถานศึกษากาํ หนด
 ผเู รยี นมีความสามารถในการคดิ วเิ คราะห คดิ อยางมวี จิ ารณญาณ อภปิ ราย

แลกเปล่ียน ความคดิ เหน็ และแกป ญ หาได
 ผเู รยี นมคี วามรู และทักษะพ้ืนฐานในการสรา งนวตั กรรม
 ผเู รียนมคี วามสามารถในการใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพฒั นา

ตนเอง ไดอยางเหมาะสม ปลอดภยั
 ผเู รียนมคี วามรู ทกั ษะพื้นฐาน และเจตคตทิ ดี่ ตี องานอาชพี
 ผเู รยี นมีความสามารถในการแขง ขันทกั ษะทางวชิ าการ ระดบั เขตพ้นื ที่การศึกษา

ระดบั ภาค
1.2 คณุ ลกั ษณะที่พึงประสงคของผเู รยี น

 ผเู รยี นมีคุณลักษณะและคานยิ มทด่ี ี เปน ไปตามเปาหมายท่สี ถานศึกษากําหนด

ดเี ลศิ 1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการของผเู รยี น
 ผเู รียนมคี วามสามารถในการอา น การเขยี น การสื่อสาร และการคิดคาํ นวณ
สูงกวา เปา หมายทสี่ ถานศึกษากาํ หนด
 ผเู รยี นมีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา สงู กวา เปาหมายที่
สถานศกึ ษากาํ หนด

 ผเู รียนมีความสามารถในการคดิ วิเคราะห คดิ อยางมวี ิจารณญาณ อภปิ ราย
แลกเปลีย่ น ความคดิ เห็น โดยใชเ หตผุ ลประกอบการตดั สินใจ และแกป ญ หาได

 ผเู รยี นมีความสามารถในการสรา งนวตั กรรม
 ผเู รียนมีความสามารถในการใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สารเพ่ือพฒั นา

ตนเองและสังคมในดา นการเรยี นรู การส่อื สาร การทํางาน
 ผเู รียนมีความรู ทกั ษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิ ดี่ ี พรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชนั้ ที่

สูงขึ้น และการทาํ งานหรืองานอาชพี
 ผเู รยี นมคี วามสามารถในการแขง ขนั ทกั ษะทางวชิ าการ ระดบั เขตพน้ื ที่การศกึ ษา

ระดบั ภาค ระดบั ประเทศ
1.2 คณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงคข องผเู รยี น

 ผเู รยี นมคี ณุ ลักษณะและคานยิ มทดี่ ี สงู กวา เปา หมายทส่ี ถานศกึ ษากาํ หนด

คมู ืองานประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา 19 งานประกันคุณภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

ระดับคุณภาพ ประเดน็ พจิ ารณา
ยอดเยยี่ ม
1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการของผูเ รยี น
 ผเู รียนมคี วามสามารถในการอาน การเขยี น การส่ือสาร และการคิดคํานวณ
สูงกวา เปา หมายทส่ี ถานศกึ ษากําหนด
 ผเู รยี นมีผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา สงู กวาเปา หมายท่ี
สถานศกึ ษากําหนด
 ผเู รียนมคี วามสามารถในการคดิ วเิ คราะห คดิ อยา งมวี ิจารณญาณ อภปิ ราย

แลกเปล่ยี น ความคดิ เห็น โดยใชเ หตผุ ลประกอบการตดั สนิ ใจ และแกป ญ หาได
 ผเู รียนมีความสามารถในการสรา งนวัตกรรม มกี ารนาํ ไปใชแ ละเผยแพร
 ผเู รียนมีความสามารถในการใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สารเพอ่ื พฒั นา

ตนเองและสังคมในดานการเรยี นรู การส่อื สาร การทาํ งาน อยางสรางสรรค และ
มีคุณธรรม
 ผเู รยี นมีความรู ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคตทิ ดี่ ี พรอ มทจี่ ะศึกษาตอในระดบั ชน้ั ท่ี

สงู ข้ึน และการทาํ งานหรืองานอาชพี
 ผเู รียนมคี วามสามารถในการแขง ขนั ทกั ษะทางวชิ าการ ระดับเขตพ้ืนท่กี ารศึกษา

ระดบั ภาค ระดับประเทศ และระดบั นานาชาติ
1.2 คุณลกั ษณะท่พี ึงประสงคของผูเรยี น

 ผเู รยี นมคี ณุ ลกั ษณะและคา นยิ มทด่ี ี สงู กวา เปา หมายทีส่ ถานศกึ ษากําหนด
เปนแบบอยา งได

 ผเู รยี นมคี วามภมู ิใจในทอ งถิน่ เห็นคุณคา ของความเปนไทยตามหลักปรชั ญา
เศรษฐกจิ พอเพยี ง มสี วนรว มในการอนรุ กั ษ วัฒนธรรม ประเพณีและภมู ปิ ญญาไทย

 ผเู รยี นสามารถอยูร วมกันบนความแตกตา งและหลากหลาย

 ผเู รียนมสี ขุ ภาวะทางรา งกาย และจติ สังคมสงู กวา เปาหมายทสี่ ถานศกึ ษากําหนด

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
2.1 มเี ปาหมายวสิ ยั ทศั นแ ละพันธกิจทสี่ ถานศึกษากาํ หนดชดั เจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศกึ ษา
2.3 ดําเนินงานพฒั นาวิชาการทเี่ นน คณุ ภาพผเู รยี นรอบดา นตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา และทกุ
กลมุ เปา หมาย
2.4 พฒั นาครูและบคุ ลากรใหม คี วามเชยี่ วชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอ มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยี นรูอ ยางมคี ุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอื่ สนบั สนนุ การบรหิ ารจดั การและ การจัดการเรยี นรู

คําอธิบาย
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ

เปน การจัดระบบบรหิ ารจัดการคณุ ภาพของสถานศกึ ษา มีการกาํ หนดเปา หมายวิสยั ทศั นแ ละ พนั ธกิจ
อยางชดั เจน สามารถดําเนินงานพฒั นาวชิ าการทเี่ นนคณุ ภาพผเู รยี นรอบดา นตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา ในทุก

คมู ืองานประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 20 งานประกันคณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรียนวัชรวทิ ยา (2561)

กลุมเปา หมาย จัดทําแผนพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศึกษา ดาํ เนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหม ี ความเชย่ี วชาญ
ทางวชิ าชพี และจัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ เพอ่ื สนบั สนนุ การบริหารจัดการและการเรยี นรู รวมทั้งจัด
สภาพแวดลอ มทางกายภาพและสงั คมท่เี อ้ือตอ การจดั การเรยี นรู

2.1 มีเปาหมาย วิสยั ทศั น และพนั ธกจิ ทสี่ ถานศกึ ษากาํ หนดชัดเจน
สถานศกึ ษากําหนดเปาหมาย วิสยั ทศั น และพนั ธกิจ ไวอยางชดั เจน สอดคลอ งกับบริบทของ

สถานศึกษา ความตอ งการของชุมชน ทอ งถน่ิ วตั ถปุ ระสงคข องแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรฐั บาล และ
ของตนสังกดั รวมท้ังทนั ตอการเปลยี่ นแปลงของสงั คม

2.2 มีระบบบรหิ ารจดั การคณุ ภาพของสถานศกึ ษา
สถานศกึ ษาสามารถบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศกึ ษาอยางเปนระบบทง้ั ในสว นการวางแผน

พฒั นาคณุ ภาพการจดั การศึกษา การนําแผนไปปฏิบตั เิ พอื่ พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา มกี ารตดิ ตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรบั ปรงุ พฒั นางานอยางตอ เนอื่ ง มีการบริหารอัตรากาํ ลัง ทรพั ยากรทางการศกึ ษา และระบบ
ดแู ลชว ยเหลอื นกั เรยี น มีระบบการนเิ ทศภายใน การน าขอมูลมาใชใ นการพฒั นา บคุ ลากรและผทู ่ีเกยี่ วขอ ง ทกุ
ฝา ยมสี ว นรว มการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรว มรบั ผดิ ชอบตอ ผลการจดั การศกึ ษา

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวชิ าการที่เนนคณุ ภาพผเู รียนรอบดา นตามหลกั สูตรสถานศกึ ษาและทกุ
กลมุ เปา หมาย

สถานศกึ ษาบรหิ ารจดั การเกยี่ วกบั งานวชิ าการ ทงั้ ดานการพัฒนาหลักสตู ร กิจกรรมเสรมิ หลกั สตู ร ท่ี
เนน คุณภาพผเู รยี นรอบดา น เชอ่ื มโยงวิถชี วี ิตจริง และครอบคลมุ ทุกกลมุ เปา หมาย หมายรวมถึงการจดั การเรยี น
การสอนของกลุมทเี่ รยี นแบบควบรวมหรือกลมุ ที่เรยี นรวมดว ย

2.4 พฒั นาครแู ละบุคลํากรใหมคี วามเชยี่ วชาญทางวิชาชพี
สถานศึกษาสงเสรมิ สนบั สนุน พฒั นาครู บคุ ลากร ใหมคี วามเชยี่ วชาญทางวชิ าชพี และจัดใหมชี มุ ชน

การเรยี นรทู างวิชาชพี มาใชใ นการพัฒนางานและการเรยี นรูของผูเ รยี น
2.5 จัดสภาพแวดลอ มทางกายภาพและสังคมท่ีเออื้ ตอ การจดั การเรียนรู
สถานศึกษาจดั สภาพแวดลอมทางกายภาพท้งั ภายในและภายนอกหองเรยี น และสภาพแวดลอ มทาง

สงั คม ทเ่ี อือ้ ตอการจัดการเรยี นรู และมีความปลอดภยั
2.6 จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอ่ื สนบั สนุนการบรหิ ารจัดการและการจดั การเรียนรู
สถานศึกษาจดั ระบบการจัดหา การพฒั นาและการบรกิ าร เทคโนโลยสี ารสนเทศเพ่อื ใชใ นการบริหาร

จดั การและการจัดการเรียนรู ทเี่ หมาะสมกบั สภาพของสถานศกึ ษา

การใหร ะดับคณุ ภาพ

ระดบั คณุ ภาพ ประเด็นพิจารณา

กําลงั พฒั นา  เปาหมาย วสิ ยั ทศั น และพันธกจิ ที่สถานศึกษากาํ หนดไมช ดั เจน

 มรี ะบบบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศกึ ษาแตไ มส ง ผลตอคณุ ภาพตามมาตรฐาน

การศกึ ษาของสถานศึกษา

ปานกลาง  เปา หมาย วิสยั ทัศน และพนั ธกิจทสี่ ถานศกึ ษากําหนดชดั เจน เปนไปไดในการปฏบิ ตั ิ

 มรี ะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทส่ี ง ผลตอ คณุ ภาพตามมาตรฐาน

การศกึ ษา ของสถานศกึ ษา

คมู อื งานประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา 21 งานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรียนวัชรวิทยา (2561)

ระดับคณุ ภาพ ประเด็นพิจารณา
ดี
ดเี ลิศ  เปาหมาย วสิ ยั ทศั น และพนั ธกิจท่ีสถานศกึ ษากําหนดชดั เจน สอดคลอ งกบั บริบทของ
สถานศกึ ษา เปนไปไดในการปฏบิ ตั ิ
ยอดเยย่ี ม
 มีระบบบริหารจดั การคณุ ภาพของสถานศึกษาทชี่ ดั เจน สง ผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา

 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผเู รยี นรอบดา นตามหลกั สตู รสถานศึกษา และ
ทุกกลมุ เปาหมาย

 พฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหม คี วามเชยี่ วชาญทางวชิ าชพี
 จดั สภาพแวดลอมทางกายภาพและสงั คมทเ่ี ออ้ื ตอ การจัดการเรยี นรูอยา งมคี ณุ ภาพ
 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอ่ื สนบั สนนุ การบรหิ ารจัดการและการจัดการเรยี นรู

 มเี ปาหมาย วสิ ยั ทศั น และพนั ธกิจที่สถานศกึ ษากาํ หนดชดั เจน สอดคลองกบั บรบิ ท
ของสถานศกึ ษา ความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ
เปน ไปไดในการปฏบิ ตั ิ

 มีระบบบรหิ ารจัดการคณุ ภาพของสถานศกึ ษาทชี่ ดั เจน มปี ระสิทธิภาพ สง ผลตอ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา โดยความรวมมอื ของผเู กยี่ วขอ ง
ทกุ ฝาย

 ดําเนินงานพัฒนาวชิ าการท่ีเนน คุณภาพผเู รยี นรอบดา นตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา และ
ทุกกลมุ เปาหมาย เชอ่ื มโยงกบั ชีวติ จรงิ

 พฒั นาครแู ละบคุ ลากรใหม คี วามเชยี่ วชาญทางวชิ าชีพตรงตามความตอ งการของครู
และสถานศกึ ษา

 จดั สภาพแวดลอมทางกายภาพและสงั คมทเ่ี อ้อื ตอ การจัดการเรยี นรูอ ยา งมคี ุณภาพ
และมีความปลอดภัย

 จดั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอื่ สนบั สนุนการบรหิ ารจัดการและการจัดการเรยี นรู
ที่เหมาะสมกบั สภาพของสถานศึกษา

 มเี ปาหมายวิสัยทศั นแ ละพนั ธกจิ ทีส่ ถานศกึ ษากําหนดชดั เจน สอดคลองกบั บรบิ ทของ
สถานศกึ ษา ความตอ งการชุมชน นโยบายรฐั บาล แผนการศึกษาแหง ชาติ เปนไปได
ในการปฏบิ ตั ิ ทนั ตอ การเปลี่ยนแปลง

 มรี ะบบบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทชี่ ดั เจน มีประสิทธภิ าพ สง ผลตอ คณุ ภาพ
ตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา โดยความรวมมอื ของผเู กยี่ วของทกุ ฝา ย มีการนํา
ขอ มลู มาใชในการปรับปรุง พฒั นางานอยางตอเนอ่ื ง และเปน แบบอยางได

 ดําเนนิ งานพฒั นาวชิ าการทเ่ี นนคุณภาพผเู รยี นรอบดานตามหลกั สตู รสถานศึกษา และ

ทกุ กลมุ เปาหมาย เชื่อมโยงกบั ชีวติ จรงิ และเปนแบบอยา งได
 พัฒนาครแู ละบคุ ลากรใหม คี วามเชย่ี วชาญทางวชิ าชีพตรงตามความตอ งการของครู

และสถานศกึ ษา และจดั ใหม ีชมุ ชนการเรยี นรูทางวชิ าชพี เพอ่ื พฒั นางาน
 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงั คมทเี่ อ้ือตอการจัดการเรยี นรูอยา งมคี ณุ ภาพ

และมีความปลอดภยั
 จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพอื่ สนบั สนุนการบริหารจัดการและการจดั การเรยี นรู

ทเี่ หมาะสมกับสภาพของสถานศกึ ษา

คมู อื งานประกันคณุ ภาพภายในสถานศึกษา 22 งานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวัชรวิทยา (2561)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่เี นน ผูเรยี นเปน สําคัญ
3.1 จดั การเรยี นรูผ า นกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั จิ ริง และสามารถนําไปประยกุ ตใ ชใ นชวี ติ ได
3.2 ใชส ่ือ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลงเรียนรูท ่ีเอือ้ ตอ การเรยี นรู
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรยี นเชงิ บวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ รยี นอยางเปนระบบ และนาํ ผลมาพฒั นาผเู รียน
3.5 มีการแลกเปลยี่ นเรยี นรูแ ละใหข อ มลู สะทอนกลับเพ่ือพฒั นาและปรบั ปรงุ การจัดการเรยี นรู

คาํ อธบิ าย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนท่ีเนนผูเรยี นเปน สาํ คญั

เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตวั ช้ีวัดของหลักสตู รสถานศกึ ษา สรา งโอกาส ให
ผเู รยี นมสี ว นรวมในการเรยี นรูผานกระบวนการคดิ และปฏิบตั ิจริงมีการบรหิ ารจัดการช้ันเรยี นเชงิ บวก สราง
ปฏสิ ัมพนั ธท ดี่ ี ครูรูจ กั ผูเรยี นเปนรายบคุ คล ดาํ เนินการตรวจสอบและประเมินผเู รยี นอยา งเปน ระบบและ นาํ ผลมา
พัฒนาผเู รยี น รวมทั้งรว มกันแลกเปลยี่ นเรียนรแู ละนาํ ผลทไ่ี ดมาใหข อ มลู ปอนกลบั เพือ่ พฒั นาและ ปรบั ปรงุ การ
จัดการเรยี นรู

3.1 จดั การเรียนรผู า นกระบวนการคิดและปฏบิ ัตจิ รงิ และสามารถนําไปประยุกตใ ชใ นชวี ิตได
จดั กจิ กรรมการเรยี นรูต ามมาตรฐานการเรียนรู ตวั ชวี้ ดั ของหลกั สตู รสถานศึกษาท่เี นน ใหผ เู รยี นได

เรียนรโู ดยผา นกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั จิ ริง มีแผนการจัดการเรียนรทู ี่สามารถนาํ ไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรเู ฉพาะสาํ หรบั ผูทม่ี คี วามจําเปน และตอ งการความชวยเหลือพิเศษ ผเู รยี นไดร ับ การฝก ทกั ษะ
แสดงออกแสดงความคดิ เหน็ สรปุ องคค วามรู น าเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชใน ชีวิตได

3.2 ใชส อื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง เรียนรทู ีเ่ ออื้ ตอ การเรียนรู
มกี ารใชส ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง เรยี นรู รวมทัง้ ภมู ิปญ ญาทอ งถน่ิ มาใชใ นการจัดการ

เรยี นรู โดยสรางโอกาสใหผ เู รียนไดแ สวงหาความรดู วยตนเองจากสือ่ ทหี่ ลากหลาย
3.3 มกี ารบรหิ ารจัดการชน้ั เรียนเชงิ บวก
ครูผสู อนมีการบริหารจัดการชั้นเรยี น โดยเนน การการมีปฏสิ ัมพนั ธเ ชิงบวก ใหเดก็ รักครู ครรู ักเดก็

และเด็กรกั เด็ก เดก็ รักทจ่ี ะเรยี นรู สามารถเรียนรรู วมกันอยา งมคี วามสขุ
3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผเู รียนอยางเปน ระบบ และนาํ ผลมาพัฒนาผูเ รียน
มีการตรวจสอบและประเมนิ คุณภาพการจัดการเรยี นรูอยางเปนระบบ มขี ัน้ ตอนโดยใชเ คร่อื งมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่เี หมาะสมกับเปาหมายในการจดั การเรียนรู และใหข อมลู ยอนกลบั แกผ เู รียนเพ่อื นาํ ไปใช
พัฒนาการเรียนรู

3.5 มกี ารแลกเปลี่ยนเรยี นรแู ละใหข อมลู สะทอ นกลับเพอ่ื พฒั นาและปรับปรงุ การจดั การเรียนรู
ครูและผูม สี ว นเกยี่ วขอ งรว มกนั แลกเปลย่ี นความรูและประสบการณร วมทัง้ ใหข อมลู ปอ นกลบั เพอื่

นําไปใชใ นการปรบั ปรงุ และพฒั นาการจดั การเรยี นรู

คูมอื งานประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา 23 งานประกนั คุณภาพการศึกษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

การใหร ะดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา

กาํ ลงั พฒั นา  จดั การเรยี นรูท่ีไมเ ปด โอกาสใหผ ูเรยี นไดใชกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั ิจริง

 ใชส อ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง เรยี นรทู ไี่ มเ ออื้ ตอ การเรียนรู

 ตรวจสอบและประเมินผเู รยี นอยางไมเ ปนระบบ

ปานกลาง  จดั การเรยี นรูผา นกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั ิจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ตวั ช้ีวดั ของ

หลักสตู รสถานศกึ ษา และสามารถนาํ ไปประยกุ ตใ ชใ นการดาํ เนินชวี ิต

 ใชส อ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลงเรยี นรทู เ่ี อ้ือตอ การเรยี นรู

 ตรวจสอบและประเมินผเู รยี นอยางเปนระบบ และนําผลมาพฒั นาผเู รยี น

ดี  จดั การเรยี นรูผานกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั จิ รงิ ตามมาตรฐานการเรยี นรู ตัวชว้ี ัดของ

หลกั สตู รสถานศึกษา และสามารถนาํ ไปประยกุ ตใชในการดําเนนิ ชวี ิต

 ใชส อ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลงเรยี นรูทเ่ี ออ้ื ตอ การเรยี นรู

 ตรวจสอบและประเมนิ ผูเรยี นอยา งเปนระบบ และนาํ ผลมาพฒั นาผูเรยี น

 มกี ารบรหิ ารจัดการชัน้ เรยี นเชงิ บวก

 มีการแลกเปลยี่ นเรียนรแู ละใหข อ มลู สะทอนกลบั เพ่อื พฒั นาและปรบั ปรงุ การจดั การ

เรยี นรู

ดเี ลศิ  จัดการเรยี นรผู านกระบวนการคดิ และปฏิบตั ิจรงิ ตามมาตรฐานการเรียนรู ตวั ชว้ี ัดของ

หลกั สตู รสถานศึกษา มแี ผนการจดั การเรยี นรทู ส่ี ามารถนาํ ไปจัดกจิ กรรมไดจ รงิ และ

สามารถนําไปประยกุ ตใชใ นชวี ติ ได

 ใชส อ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลงเรยี นรู รวมทงั้ ภมู ปิ ญญาทอ งถน่ิ ทเ่ี ออ้ื ตอ

การเรยี นรู

 ตรวจสอบและประเมินผเู รยี นอยา งเปน ระบบ มขี ้ันตอนโดยใชเ ครื่องมือและวธิ ีการวดั

และประเมินผลที่เหมาะสมกบั เปา หมายในการจัดการเรยี นรู ใหข อ มลู ยอนกลบั แก

ผเู รยี น และนําผลมาพัฒนาผเู รยี น

 มกี ารบรหิ ารจัดการชนั้ เรยี นเชงิ บวก เดก็ รักท่จี ะเรยี นรู และเรียนรูร วมกันอยา งมคี วามสขุ

 มชี ุมชนแหง การเรียนรทู างวชิ าชพี ระหวา งครเู พื่อพฒั นาและปรับปรุงการจัดการเรยี นรู

ยอดเยยี่ ม  จัดการเรยี นรผู า นกระบวนการคดิ และปฏิบตั จิ ริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชวี้ ดั ของ

หลักสตู รสถานศึกษา มแี ผนการจดั การเรียนรทู สี่ ามารถนําไปจัดกจิ กรรมไดจรงิ และ

สามารถนาํ ไปประยุกตใ ชใ นชวี ติ ได มีนวตั กรรมในการจัดการเรียนรแู ละมกี ารเผยแพร

 ใชส ือ่ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง เรียนรู รวมทง้ั ภมู ปิ ญ ญาทองถน่ิ ทเ่ี ออ้ื ตอการ

เรยี นรู โดยสรา งโอกาสใหผ เู รยี นไดแ สวงหาความรดู วยตนเอง

 ตรวจสอบและประเมินผูเรยี นอยา งเปน ระบบ มขี ั้นตอนโดยใชเ ครือ่ งมือและวิธกี ารวัด

และประเมนิ ผลทเ่ี หมาะสมกบั เปา หมายในการจัดการเรยี นรู ใหข อ มลู ยอ นกลับแก

ผเู รยี น และนาํ ผลมาพฒั นาผเู รยี น

 มกี ารบรหิ ารจดั การชนั้ เรยี นเชงิ บวก เดก็ รักที่จะเรยี นรู และเรียนรรู วมกนั อยา งมคี วามสขุ

 มชี มุ ชนแหง การเรียนรทู างวชิ าชพี ระหวางครแู ละผูเกยี่ วของเพื่อพฒั นาและปรับปรุง

การจัดการเรยี นรู ครู และผเู กยี่ วขอ งมกี ารแลกเปลยี่ นเรยี นรูและใหขอ มลู สะทอนกลับ

เพอ่ื พฒั นาและปรับปรงุ การจดั การเรยี นรู

คูมอื งานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 24 งานประกนั คณุ ภาพการศึกษา โรงเรยี นวัชรวิทยา (2561)

ภาคผนวก

คมู ืองานประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา 25 งานประกันคณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กมุ ภาพนั ธ ๒๕๖๑

กฎกระทรวง

การประกนั คุณภาพการศกึ ษา
พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศยั อาํ นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนงึ่ แหง พระราชบัญญตั กิ ารศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซง่ึ แกไ ขเพม่ิ เตมิ โดยพระราชบัญญตั ิการศกึ ษาแหงชาติ (ฉบบั ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง
แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวา การ กระทรวงศกึ ษาธกิ ารออกกฎกระทรวงไว
ดงั ตอไปนี้

ขอ ๑ ใหย กเลิกกฎกระทรวงวาดว ยระบบ หลกั เกณฑ และวธิ ีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี
“การประกันคณุ ภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมนิ ผลและการตดิ ตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษาแตล ะระดับและประเภทการศกึ ษา โดยมีกลไกในการควบคมุ
ตรวจสอบระบบการบริหารคณุ ภาพการศกึ ษาท่ีสถานศึกษาจดั ขนึ้ เพอ่ื ใหเ กิดการพฒั นาและสรา งความเชื่อม่ัน
ใหแ กผมู สี วนเกยี่ วของและสาธารณชนวา สถานศกึ ษานนั้ สามารถจดั การศกึ ษาไดอ ยา งมคี ณุ ภาพ ตามมาตรฐาน
การศกึ ษา และบรรลุเปา ประสงคของหนวยงานตนสังกดั หรอื หนว ยงานทก่ี ํากบั ดแู ล
“สาํ นกั งาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ คณุ ภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)
ขอ ๓ ใหสถานศกึ ษาแตล ะแหงจดั ใหม ีระบบการประกันคุณภาพการศกึ ษาภายในสถานศกึ ษา โดย
การกําหนดมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษาใหเปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภท
การศึกษาทรี่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธกิ ารประกาศกําหนด พรอมทงั้ จดั ทาํ แผนพฒั นา การจดั การศกึ ษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาและดาํ เนนิ การตามแผนทกี่ ําหนดไว จดั ใหมกี ารประเมนิ ผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึ ษา ตดิ ตามผลการดาํ เนินการ เพื่อพฒั นาสถานศึกษาใหม คี ุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึ ษา และจัดสง รายงานผลการประเมินตนเอง ใหแ กห นวยงานตน สงั กดั หรอื หนวยงานทีก่ ํากับ
ดแู ลสถานศกึ ษาเปนประจาํ ทกุ ป
เพื่อใหก ารดําเนนิ การประกันคณุ ภาพการศกึ ษาตามวรรคหน่ึงเปนไปอยา งมปี ระสทิ ธิภาพ ให
หนว ยงานตนสงั กดั หรือหนวยงานทก่ี ํากบั ดแู ลสถานศกึ ษา มหี นา ท่ใี นการใหค าํ ปรึกษา ชวยเหลอื และแนะนาํ
สถานศึกษา เพ่อื ใหก ารประกนั คณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษาพฒั นาอยางตอ เน่อื ง

คูม ืองานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 26 งานประกนั คุณภาพการศึกษา โรงเรียนวชั รวทิ ยา (2561)

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๑ ก ราชกจิ จานเุ บกษา ๒๓ กุมภาพนั ธ ๒๕๖๑

ขอ ๔ เม่อื ไดรบั รายงานผลการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษาตามขอ ๓ แลว ใหห นว ยงาน
ตนสังกดั หรอื หนวยงานทก่ี ํากับดแู ลสถานศกึ ษาจดั สง รายงานดงั กลา วพรอมกบั ประเดน็ ตา ง ๆ ทตี่ องการใหมกี าร
ประเมนิ ผลและการตดิ ตามตรวจสอบซง่ึ รวบรวมไดจากหนวยงานทเ่ี กยี่ วของหรอื จาก ผมู สี ว นไดส ว นเสยี กบั
สถานศกึ ษาแหงนัน้ ใหแ กส าํ นักงานเพอื่ ใชเ ปนขอ มลู และแนวทางในการประเมิน คณุ ภาพภายนอก

ใหสํานักงานดาํ เนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจดั สง รายงานผลการประเมนิ และการตดิ ตามตรวจสอบดงั กลาว พรอ มขอ เสนอแนะ ใหแ ก
สถานศกึ ษาและหนวยงานตน สังกดั หรือหนว ยงานทกี่ ํากบั ดแู ลสถานศกึ ษาน้นั ๆ เพอ่ื ให สถานศกึ ษาใชเ ปน
แนวทางในการปรบั ปรุงและพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาตอ ไป

ในการดาํ เนินการตามวรรคสอง สาํ นักงานอาจจดั ใหบคุ คลหรือหนวยงานท่ไี ดร บั การรับรองจาก
สาํ นกั งานดําเนนิ การประเมินผลและตดิ ตามตรวจสอบคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษาได

ใหหนว ยงานตน สงั กดั หรอื หนวยงานทกี่ าํ กบั ดแู ลสถานศกึ ษานั้นตดิ ตามผลการดําเนินการ ปรับปรงุ
และพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพอ่ื นาํ ไปสกู ารพฒั นาคณุ ภาพและ มาตรฐาน
การศกึ ษาของสถานศกึ ษา

ขอ ๕ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตคี วามและวนิ จิ ฉยั ปญ หาอนั เกยี่ วกบั การ
ปฏบิ ตั ติ ามกฎกระทรวงน้ี

ใหไ ว ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพนั ธ พ.ศ. ๒๕๖๑
ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐศลิ ป

รัฐมนตรวี า การกระทรวงศกึ ษาธิการ

คมู ืองานประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา 27 งานประกันคณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรียนวัชรวิทยา (2561)

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กมุ ภาพนั ธ ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตผุ ลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คอื โดยทแี่ นวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลกั เกณฑ และวธิ กี ารประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมส อดคลอ งกบั หลักการ ประกัน
คุณภาพการศกึ ษาทแ่ี ทจ ริง จึงสงผลใหการดาํ เนินการประกนั คุณภาพการศกึ ษาทง้ั ภายในและภายนอก ไม
สมั พันธก ัน เกดิ ความซ้าํ ซอ นและคลาดเคลอื่ นจากการปฏบิ ตั ิ ทาํ ใหไมส ะทอนความเปน จริงและเปน การสรา ง
ภาระแกส ถานศกึ ษาและบคุ ลากรในสถานศกึ ษา ตลอดจนหนวยงานตน สงั กดั หนวยงานทีก่ ํากบั ดแู ล และ
หนว ยงานภายนอกเกนิ ความจาํ เปน สมควรปรบั ปรุงระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
เพ่ือใหม ีกลไกการปฏบิ ตั ิทเี่ อ้ือตอ การดําเนนิ การตามมาตรฐานการศกึ ษาของแตล ะระดับ และเกดิ ประสิทธิภาพ
ในการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา จงึ จาํ เปนตอ งออกกฎกระทรวงน้ี

คมู ืองานประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 28 งานประกันคุณภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวชั รวิทยา (2561)

ประกาศโรงเรยี นวชั รวทิ ยา
เร่ือง ใหใ ชม าตรฐานการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน ระดบั การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา

โดยทมี่ กี ารประกาศใชก ฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึ ษา พ .ศ.๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กมุ ภาพันธ
๒๕๖๑ นโยบายการปฏริ ปู การศกึ ษาในทศวรรษทส่ี องทกี่ าํ หนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพฒั นาคณุ ภาพคน
ไทยและการศกึ ษาไทยในอนาคต นโยบายปฏริ ูประบบการประเมนิ และการประกนั คณุ ภาพทง้ั ภายในและภายนอก
ของทุกระดับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง ใหใชมาตรฐานการศกึ ษาระดับปฐมวยั ระดับการศกึ ษาขัน้
พน้ื ฐาน และระดับการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐานศนู ยก ารศกึ ษาพิเศษ ฉบบั ลงวนั ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับ
ประกาศสาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน เรือ่ ง แนวปฏบิ ตั กิ ารดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศกึ ษาข้นั พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนวชั รวทิ ยา จึงขอยกเลกิ ประกาศโรงเรยี นวชั รวทิ ยา เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน เพ่อื การประกนั คุณภาพภายในของสถานศกึ ษา ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจกิ ายน
๒๕๕๙ และปรบั มาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานและการมีสวนรวมของผูเกย่ี วของ ทงั้ บคุ ลากรทกุ คนในโรงเรยี น ผปู กครอง
และประชาชนในชมุ ชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพ่ือนําไปสกู ารพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศกึ ษา การประเมนิ คณุ ภาพภายในและรองรบั การประเมินคณุ ภาพภายนอก

โรงเรยี นวชั รวิทยาจงึ ประกาศใชมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ระดบั การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐานตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ เพอ่ื เปน เปาหมายในการพฒั นาคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษา ระดบั การศกึ ษา
ข้ันพน้ื ฐาน และการประเมนิ คณุ ภาพภายใน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นายไพชยนต ศรีมวง
ผอู าํ นวยการโรงเรยี นวชั รวิทยา

คูม ืองานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 29 งานประกันคณุ ภาพการศึกษา โรงเรยี นวัชรวทิ ยา (2561)

มาตรฐานการศึกษาขนั้ พืน้ ฐานเพอ่ื การประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา
แนบทายประกาศโรงเรยี นวัชรวิทยา เรือ่ ง ใหใชม าตรฐานการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน ระดับการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน
เพ่ือการประกันคณุ ภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๒๑ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

------------------------------------------------------------
มาตรฐานการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน เพือ่ การประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๖๑
มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแ ก
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ รยี น

๑.๑ ผลสัมฤทธท์ิ างวิชาการของผเู รยี น

๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคข องผเู รียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเ่ี นนผเู รยี นเปนสําคญั
แตละมาตรฐานมีรายละเอยี ด ดงั น้ี
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผเู รยี น

๑.๑ ผลสัมฤทธท์ิ างวชิ าการของผเู รยี น

๑) มคี วามสามารถในการอา น การเขยี น การสอ่ื สาร และการคดิ คํานวณ

๒) มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห คดิ อยางมวี ิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปลย่ี น

ความคดิ เหน็ และแกปญ หา

๓) มคี วามสามารถในการสรา งนวตั กรรม

๔) มคี วามสามารถในการใชเ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

๕) มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นตามหลักสตู รสถานศกึ ษา

๖) มคี วามรู ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคตทิ ดี่ ตี อ งานอาชพี

๗) มคี วามเปน เลศิ ทางวชิ าการ

๑.๒ คณุ ลกั ษณะทีพ่ ึงประสงคของผเู รียน

๑) การมคี ณุ ลกั ษณะและคา นยิ มท่ดี ตี ามทส่ี ถานศึกษากําหนด

๒) ความภมู ใิ จในทองถิน่ และความเปน ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๓) การยอมรบั ท่จี ะอยรู ว มกันบนความแตกตางและความหลากหลาย

๔) สขุ ภาวะทางรา งกาย และจติ สงั คม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ
๒.๑ มเี ปา หมาย วิสยั ทศั นแ ละพนั ธกิจ ทสี่ ถานศกึ ษากาํ หนดชดั เจน
๒.๒ มีระบบบรหิ ารจดั การคณุ ภาพของสถานศกึ ษา
๒.๓ ดําเนนิ งานพฒั นาวชิ าการที่เนน คุณภาพของผูเรยี นรอบดานตามหลกั สตู รสถานศึกษา
และทกุ กลุมเปาหมาย
๒.๔ พฒั นาครูและบคุ ลากรใหม คี วามเชย่ี วชาญทางวชิ าชพี
๒.๕ จัดสภาพแวดลอ มทางกายภาพและสังคมทเ่ี ออื้ ตอการจดั การเรยี นรูอยา งมคี ณุ ภาพ

คูมืองานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 30 งานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา โรงเรยี นวัชรวิทยา (2561)

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบรหิ ารจัดการและการจดั การเรยี นรู
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ นน ผเู รยี นเปนสําคญั

๓.๑ จดั การเรยี นรผู า นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนาํ ไปประยุกตใชในชีวติ ได
๓.๒ ใชส อื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง เรยี นรูทเี่ อือ้ ตอ การเรยี นรู
๓.๓ มกี ารบริหารจดั การชน้ั เรยี นเชงิ บวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิ ผูเรยี นอยางเปน ระบบ และนาํ ผลมาพัฒนาผเู รยี น
๓.๕ มีการแลกเปลยี่ นเรยี นรแู ละใหข อมลู สะทอ นกลับเพอ่ื พฒั นาและปรบั ปรงุ การจดั การเรยี นรู

คมู ืองานประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 31 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวชั รวทิ ยา (2561)

คณะผูจดั ทาํ

ทป่ี รกึ ษา ศรีมวง ผูอาํ นวยการ
ยอดนลิ รองผอู ํานวยการ
1. ดร.ไพชยนต พิมพส อน รองผูอาํ นวยการ
2. นายวิเชยี ร สริ กิ รรณะ รองผูอํานวยการ
3. ดร.สุรพล
4. นายประหยดั

คณะผูจัดทาํ บดีรัฐ หวั หนา กลุมงานนโยบายและแผน
เรือนจรสั ศรี หวั หนางานประกันคณุ ภาพการศกึ ษา
1. นางดวงดาว ศรมี ว งวงค หวั หนา งานสารสนเทศ
2. นายชวลติ รกั ษชนม หัวหนางานจดั ระบบควบคุมภายใน
3. นายชาตรี ฟองนิ้ว เจา หนาท่ีงานแผนงาน
4. นางสาวกนกเรขา บวั บาน เจา หนาที่งานสารสนเทศ
5. นางสาวมาลยั กาแกว เจา หนา ทีง่ านประกันคุณภาพการศึกษา
6. นางสาวอษุ า
7. นางสุวิมล

คมู ืองานประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา 32 งานประกนั คุณภาพการศึกษา โรงเรยี นวัชรวทิ ยา (2561)


Click to View FlipBook Version