The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by teacherkingdaaw, 2021-11-03 22:21:00

การสร้างช่องยูทูป

YouTube

คมู่ อื การสร้างชอ่ ง YouTube

เรมิ่ ต้นการสรา้ งช่อง YouTube สง่ิ ที่ควรมีอันดบั แรกเลยคือ G-mail สาหรับสรา้ งช่อง YouTube

เริ่มต้นการสรา้ งช่อง YouTube

1.เมื่อมี E-mail แลว้ พมิ พ์ www.youtube.com ในช่องค้นหา จะเขา้ มายัง YouTube

2.คลิกท่บี ญั ชผี ู้ใช้ ของคุณดังรปู

3.จากนน้ั คลกิ เพื่อสรา้ งช่อง YouTube ของคุณ

4.จากนนั้ จะมี Pop-up ขนึ้ มาให้คุณ คลกิ เร่ิมต้นใช้งาน

5.เมื่อคลิกเรม่ิ ตน้ ใช้งานแลว้ YouTube จะถามถึงวธิ ีการสร้างช่องของคุณ คือ
5.1 ใช้ชอ่ื ของคณุ วิธนี ้ีสรา้ งช่องโดยใช้ชือ่ และรปู ภาพในบัญชี Google (G-mail) ท่ีคุณได้ตัง้ ไว้
5.2 ใช้ช่อื ทีก่ าหนดเอง วธิ นี ีจ้ ะสรา้ งช่องโดยใชข้ ้อมลู ของแบรนดห์ รือรปู ภาพและชอื่ อื่นๆ

5.3 หากคลกิ เลือกวิธี ใช้ชอื่ ของคุณ ช่ือของชอ่ งจะถูกสร้างมาทนั ที ให้ขา้ มขั้นตอน 5.4และ ไป
ข้นั ตอน ข้อ 5.5 – ข้อ 5.7 ตามลาดับ

5.4 หากคลิกเลือกวิธี ใช้ชอ่ื ท่ีกาหนดเอง ใหส้ ร้างช่ือช่องของคณุ คลกิ เลือก

ฉันเขา้ ใจว่ากาลงั สร้างบัญชี

Google ใหม่ท่ีมกี ารต้ังคา่ เฉพาะบญั ชีฯลฯ จากน้ันคลกิ

5.5 เมื่อสร้างช่ือช่องเสร็จแล้ว จากนนั้ อปั โหลดรปู โปรไฟล์
5.6 พิมพ์ข้อความเพอ่ื อธิบายว่าชอ่ งของคุณนั้นเป็นช่องเกี่ยวกับอะไร

5.7 หากคณุ มชี อ่ งทางการติดต่อ อื่นๆ สามารถเพอื่ ลิงก์ไปยังเวบ็ ไซต์ หรือโซเชียลของคุณได้ จากนน้ั
คลิก

เพียงเทา่ น้ีคณุ ก็มชี อ่ ง YouTube เปน็ ของตัวเองแลว้

การเปลีย่ นรปู โปรไฟลช์ อ่ งและรปู หนา้ ปกของชอ่ ง YouTube

1.คลิกปุ่มปรับแต่งชอ่ ง

2.หากต้องการเปล่ียนรูปโปรไฟล์ใหค้ ลิกท่ี เพอื่ แก้ไขรปู โปรไฟล์

3.หากตอ้ งการเปล่ยี นหน้าปกชอ่ ง ให้คลิกปุ่ม

3.1 จะมใี หเ้ ลอื กใส่รูป 3 แบบคอื

3.1.1 อปั โหลดภาพถ่าย คือ การเพ่ิมรูปภาพจากเครื่องท่ีคุณเตรยี มไว้ เพ่อื ใชใ้ นการทา
หนา้ ปก YouTube ของคณุ แต่ขอ้ ควรระวงั คือ รูปภาพที่คุณอัปโหลดน้ันควรมีขนาดกวา้ ง 2,048 พิก
เซล และสูง 1,152 พิกเซลเป็นอยา่ งตา่

3.1.2 ภาพของคุณ คือ ภาพท่ีคณุ เคยอัพโหลดไปแล้วภาพเหลา่ นัน้ จะอยใู่ นภาพของคุณ

3.1.3 แกลเลอรี่ คือภาพท่ี YouTube มใี หเ้ ลือกใชแ้ ตม่ ไี ม่เยอะ

3.2 เม่อื เพิ่มรปู เสรจ็ YouTube จะครอบตัดรปู อตั โนมตั ิให้พอดีกับขนาดของแต่ละ แพตฟอรม์ ดังรูป

3.2.1 สามารถคลกิ ปุ่ม เพ่ือ เลอื กช่วงของภาพที่คุณต้องการไดจ้ ากนัน้
คลกิ ปุ่ม

เพยี งเทา่ นีช้ ่อง YouTube ของคุณก็พรอ้มใช้งานและดสู วยงาม

การอัปโหลด VDO ลงช่อง YouTube

1.คลิกท่ี มุมขวาของ YouTube และคลิก อปั โหลดวดิ โี อ

2.กดปุ่มเลอื กไฟล์ หรือนา VDO ลากมาวางเพื่ออปั โหลด VDO ของคณุ

3.เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้วให้ใสร่ ายละเอียดต่างๆ
3.1 ช่ือของ VDO
3.2 คาอธิบาย VDO ของคุณ

3.3 ภาพขนาดย่อ YouTube จะเลือกมาให้ 3 ภาพจากภายใน VDO ของคณุ แต่หากจะอัปโหลด
ภาพกาหนดเอง คุณจาเปน็ ต้องยืนยันหมายเลขโทรศพั ท์ก่อนจงึ จะเพ่มิ ภาพขนาดย่อที่กาหนดเองได้

3.1

3.2
3.3

3.4 เลือกเพลยล์ ิสต์ หากมีเพลยล์ ิสต์อยู่ แลว้ คุณต้องการนา VDO ใส่ เพลย์ลสิ ตส์ ามารถเลือก
หมวดหมู่น้ันๆได้ แต่หากคุณไมม่ ีเพลยล์ สิ ต์สามารถเพ่ิมได้ หรอื ไม่ใส่ เพลย์ลิสต์ กไ็ ด้ ตามที่คุณสะดวก
3.5 ผู้ชม (ต้องระบุ) วา่ VDO ของคณุ น้นั สร้างมาเพ่ือเด็กหรอื ไม่

3.4
3.5

3.6 หาก VDO นี้ไม่ได้สรา้ งมาเพอ่ื เด็กให้คลกิ เปิดการจากัดอายุ (ขั้นสูง) เพื่อกาหนดค่าการจากัดวดิ โี อ
ของคุณให้แสดงแกผ่ ูช้ มทมี่ ีอายุ 18 ปขี ึน้ ไปเท่าน้นั หรอื ไมจ่ ากัดวิดีโอของคุณให้แสดงแก่ผู้ชมท่ีมอี ายุ
18 ปขี ึน้ ไปเท่านนั้

3.7 หวั ขอ้ ตวั เลอื กเพิ่มเติม

3.8 หัวข้อ แทก็ ทาการใส่ keyword ของ VDO เพือ่ ชว่ ยให้ผชู้ มพบเนือ้ หาของคุณไดง้ ่ายขนึ้

3.9 หัวข้อ หมวดหม่ขู อง VDO เพอ่ื บ่งบอกว่า VDO ของคุณอยใู่ นหมวดหมใู่ ด
3.10 หัวขอ้ ความคดิ เห็นและการกดชอบและไมช่ อบ เลือกวา่ ต้องการใหผ้ ู้ชมแสดงความคดิ เหน็
หรอื ไม่ และต้องการแสดงอย่างไร เม่ือตัง้ คา่ หน้ารายละเอียดเสรจ็ แล้วกดปุ่ม

4. หวั ขอ้ องค์ประกอบของวิดีโอ จะมีอยู่ 2 หวั ข้อคอื
4.1 เพม่ิ End Screen เปน็ การสรา้ งการโปรโมต VDO อ่ืนๆของคุณตอนท้ายของ VDO

4.2 เพิ่มการ์ด เป็นการโปรโมตเนื้อหาท่ีเกี่ยวขอ้ งในระหวา่ งวิดีโอของคณุ (การสรา้ งตัว i ตรงมมุ บน
ขวาของ VDO)

เมอื่ ตัง้ คา่ องค์ประกอบของวดิ ีโอ เสรจ็ ใหค้ ลกิ ปุ่ม

5. หวั ขอ้ ระดับการแชร์ ใหเ้ ลอื กเปน็ “สาธารณะ” เพือ่ เผยแพร่ VDO จากน้ันคลกิ ปุ่ม
หรือสามารถต้ังเวลาเพื่อปลอ่ ย VDO ตามเวลาได้ โดยการเลือกต้ังเวลา จากน้นั คลิกปุ่ม

วิธีการลบ VDO ใน YouTube

หากคุณต้องการลบ VDO ทค่ี ุณอัปโหลดไปใน YouTube สามารถทาได้ตามข้นั ตอนน้ี

1.คลกิ ท่ี บัญชผี ใู้ ช้ ของคณุ จากนั้นคลิก YouTube Studio

2.คลกิ ท่ี คณุ จะเหน็ VDO ทค่ี ณุ อปั โหลดไว้

3.เลือก VDO ทคี่ ุณต้องการที่จะลบออก คลิกทีส่ ญั ลักษณ์ หลงั VDO

จากนน้ั จะมี Pop-up ขน้ึ มา คลิก ลบทิง้ ถาวร

จะมี Pop-up ขน้ึ มาเพ่ือถามให้แน่ใจว่า จะลบวีดโี อน้ถี าวรไหม ใหค้ ลิก
ฉนั รับทราบวา่ เปน็ การลบแบบถาวรและเลิกทาไม่ได้ และลบท้ิงถาวรเป็นการเสร็จสน้ิ

การลบช่อง YouTube ถาวร

ในการลบชอ่ ง YouTube ออกเพ่ือทาการสร้างช่องใหมข่ ้นึ มาทาได้ดงั นี้

1.คลิกท่ี บัญชผี ู้ใช้ของคณุ จากน้นั คลิก การตั้งค่า

2.คลิกต้งั คา่ ขั้นสงู

3.คลิกลบช่อง
4.กรอกรหัสผา่ น G-Mail เพ่ือยืนยันตวั ตน
5.คลิกฉนั ต้องการลบเน้ือหาของฉันออกอย่างถาวร

คลิก รายการตอ่ ไปนจี้ ะถูกลบอย่างถาวร และ ลบเน้ือหาของฉนั

6.เมื่อทาการคลิก ลบเนื้อหาของฉันแล้ว จะมี Pop-up ขึน้ มาถามยนื ยันอกี ครั้ง ให้คุณกรอกชอื่ ช่องของคุณไป
และทาการคลิกลบเนื้อหาของฉนั

เมอ่ื ทาการลบเน้ือหาแล้ว จะใชเ้ วลาในการลบชอ่ งไม่ก่นี าที แตอ่ าจจะนานถงึ 2 วนั หากคุณมเี นื้อหาจานวน
มาก

เสรจ็ ส้นิ การลบชอ่ ง YouTube


Click to View FlipBook Version