The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by laddawanaiw, 2021-11-04 03:58:09

E-book

E-book

The Secret

532 1,259 337

Post Follower Following

“ ความลับ (ไม่) มใี นโลก ”

Edit Profile

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . .

สารบัญ

เรือ่ ง หน้า

นิยามของ “ ความลบั ” 1
Best Part ช่วงท่ดี ที ่ีสุด 2
งานชิ้นท่ี 1 3
งานชิ้นท่ี 2 4
งานชิน้ ที่ 3 5
งานชิ้นที่ 4 6
งานช้ินที่ 5 7
งานชน้ิ ท่ี 6 8
งานชิ้นท่ี 7 9
งานช้นิ ท่ี 8 10
งานชน้ิ ที่ 9 11

. . . เ รื่ อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 1

T H E S E C R E T นยิ ามของคาวา่

“ ความลับ ”

คอื สง่ิ ที่ทา่ นเสพรบั เพยี งลาพงั มันอาจบนั ดาลความสขุ สนั ต์หรรษา อาจนามาซึ่งความเจ็บปวดรวด
รา้ วแกท่ า่ นมวิ ่ามันคืออะไรล้วนเป็นของท่านคนเดียวมันหากเป็นความรวดร้าวขมข่ืนท่านมีแต่แบก
รับเพียงลาพังหา กเป็นความสุขหฤหรรษ์ ก็อย่าได้แบ่งปันแก่บุคคลอื่น แม้กระทั่งกับ..สหายเน่ือง
เพราะหากมี "บุคคลทส่ี อง" ลว่ งร"ู้ ความลับ"ของท่าน กไ็ มอ่ าจนับเปน็ "ความลบั "

จะทายงั ไง เม่อื ได้เป็นผู้ ถ้ามคี วามลบั ของตัวเอง มคี วามลบั เป็นสง่ิ ทดี่ ี
กมุ ความลบั ของคนอืน่ ? จะบอกคนที่ไว้ใจหรือไม่? สาหรับคุณหรอื ไม่?

จะเก็บไวก้ บั ตวั เอง จะไม่
เอาไปเผยแพรต่ อ่ กบั ใคร

ตอนปกติเลือกท่ีจะไม่บอก
แต่ตอนเมาอาจจะควบคุม
ไมไ่ ด้

ขึ้นอยู่กับความลับของเรา
ดีหรือไม่ดี แต่ทุกคนล้วน
มีความลับเป็นของตัวเอง
กันทงั้ นนั้

. . . เ รื่ อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 2

“ ชว่ งเวลาที่ดที สี่ ุด คือ ทกุ ชว่ งเวลาทไ่ี ดจ้ บั ไมคพ์ ดู ตอ่ หน้าผู้คนเยอะ
ๆ บางครง้ั อาจจะมพี ดู ผดิ พูดถูก แต่ทุกคร้งั มันคอื ประสบการณ์

ที่ไม่สามารถอา่ นเจอได้ นอกจากลงมือหาดว้ ยตวั เอง “

กิจกรรมปฐมนเิ ทศ กิจกรรมรับน้อง กจิ กรรมกีฬาสสี มั พันธ์ กิจกรรมรบั น้องสู่
รุ่นน้องประจาปี 2563
ประจาปี 2563 ประจาปี 2563 ครอบครวั ประจาปี 2563

ความลบั ของความกล้า

การกล้าแสดงออกสาหรับอิ๋วแล้วมันไม่มี
สตู รลับอะไรเลยนะคะ เราแคต่ ้องมคี วาม
มัน่ ใจในตวั เอง และขอ้ มูลเพยี งพอทจี่ ะแสดง
ออกไปในเรอ่ื งน้ัน ๆ เม่อื เรามี 2 อยา่ งน้ี
นะคะ อิ๋วเช่ือว่า ไมว่ า่ จะต้องพูดเรื่องอะไร
ก็จะทาออกมาได้ดีแน่ ๆ ค่ะ

คดิ วา่ ตัวเองกลา้ มากพอหรอื ยงั ? ?คิดวา่ ตควั เนองแเปบ็นบไหน

สาหรบั ความกล้าของอิ๋วตอนนี้นะคะ บอกเลยวา่ นอ้ ยมาก บางครั้งเราก็ ใจดี เฮฮา
กลวั ทาผิดเหมอื นคนอนื่ ๆ เพราะว่าเรายังไมค่ ่อยมนั่ ใจในตัวเองเท่าไร แต่
เรือ่ งแบบนี้ฝึกไดค้ ะ่ อว๋ิ ก็ต้องไม่หยดุ ฝึก ไมห่ ยดุ พัฒนาตัวเองเหมือนกัน
เช่อื มั่นเสมอว่า คนเราจะดีกวา่ เดมิ ไดเ้ สมอ…

ใจดยี งั ไง? แล้วเฮฮาละ่ ?

ใจดีแบบว่า ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน อะไรท่ีเราพอจะ เฮฮามาก ๆ ค่ะ ชอบเล่นมุข หยอกล้อกับเพ่ือน
ชว่ ยได้ เราก็รู้สึกอยากช่วย อะไรที่ลาบากท่ีเราจน ๆ เราชอบทาให้คนอ่ืนได้ย้ิมได้หัวเราะ มันทาให้เรา
ไม่เหลือบ่ากว่าแรง เราก็ยินดีช่วยทุกคนเสมอเลย รู้สึกดีท่ีเราได้เป็นส่วนหน่ึงของรอยยิ้มนั้น เกิดมา
ค่ะ ให้อภัยคนอื่นง่าย ไม่ชอบเก็บความแค้นไว้ท่ี ทั้งทีเราจะเศร้าแล้วตายไปไม่ได้นะคะทุกคน มายิ้ม
ตวั เอง ถ้าไม่หนกั หนาจนเกนิ ไปอะนะคะ ไปด้วยกนั ค่ะ

. . . เ รื่ อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 3

งานช้ินท1่ี
InfoGraphic ทฤษฎกี ารจัดการเรยี นรู้

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 4

งานช้นิ ที่2
LoGo ชอื่ นกั ศึกษา

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 5

งานชิ้นท3่ี
Mind Map เน้ือหาท่เี รียนคาบน้ี

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 6

งานช้นิ ท4ี่
Infographic หลักสูตรคอมพิ วเตอร์

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 7

งานชน้ิ ท่5ี
Ebook จาก Microsoft PowerPoint

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 8

งานชน้ิ ที่6
Ebook จาก Microsoft PowerPoint1

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 9

งานชน้ิ ที7่
สร้างชิน้ งานจาก Scratch

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 10

งานช้นิ ท8ี่
สร้างช้ินงานจาก Scratch (ในคาบ)

. . . เ ร่ื อ ง ร า ว ต่ า ง ๆ ถ่ า ย ท อ ด สู่ ห นั ง สื อ เ ล่ น โ ป ร ด . . . 11

งานชิ้นที9่
สร้างชิน้ งานจาก Scratch (ปรบั ปรุงชน้ิ งานเดิม)

The Secret

532 1,259 337

Post Follower Following

“ ความลบั (ไม่) มใี นโลก ”

Edit Profile


Click to View FlipBook Version