The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kknxmmon, 2022-05-14 06:47:26

181107154157122670

181107154157122670

ความแตกตา่ งระหวา่ ง

การประชมุ ราชการ vs การประชมุ เชิงปฏิบัตกิ าร/การฝกึ อบรม

ปญั หาทีเ่ กดิ ขึ้น

 เข้าใจไม่ถกู ตอ้ ง ระหว่างประชมุ ราชการ กับ ประชุมเชิงปฏบิ ัตกิ าร
 เชญิ ผู้เช่ยี วชาญมาประชุม ต้องจ่ายค่าสมนาคุณวทิ ยากรให้
 ถูกทักทว้ งจาก ผ้ตู รวจสอบภายใน งานการเงนิ บอ่ ยครงั้
 ถกู เรียกคนื เงนิ ค่าวทิ ยากรและค่าใช้จา่ ยตา่ ง ๆ
 มีความขัดแย้งระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าท่ีการเงิน

ผ้ตู รวจสอบภายใน
 ส.ต.ง. ตรวจสอบพบภายหลัง ถูกเรียกคืนเชน่ เดียวกัน

สง่ิ ทจี่ าเป็นตอ้ งรู้

ระเบยี บ หลกั เกณฑ์ ทเ่ี กี่ยวขอ้ ง
ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน
การเบกิ คา่ ใชจ้ ่าย

ระเบยี บ หลกั เกณฑ์ ท่เี กี่ยวขอ้ ง

ระเบียบฯ และหลกั เกณฑท์ ่ีเก่ียวขอ้ ง

การประชุมราชการ การประชมุ เชงิ ปฏิบัตกิ าร/การฝกึ อบรม

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนราชการ พ.ศ.2553 [ข้อ 12 ค่าใช้สอย] ( กค 0406.4/ว 96 การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข

ลว 16 ก.ย. 53) และทแ่ี ก้ไขเพิม่ เตมิ เพม่ิ เติม

ระเบยี บฯ และหลกั เกณฑท์ เี่ ก่ยี วข้อง ...[ตอ่ ]...

การประชมุ ราชการ การประชมุ เชิงปฏบิ ตั ิการ/การฝึกอบรม

+ หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี สธ 0403.1/ว 221 ลว 7 ก.พ.56 + หนงั สอื ด่วนทสี่ ดุ ที่ สธ 0403.1/ว 143 ลว 25 ม.ค56 เรือ่ ง
เรื่อง การปรับอัตราค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มในการประชุม ป รั บ เ พ่ิ ม อั ต ร า ค่ า อ า ห า ร แ ล ะ ค่ า เ ช่ า ท่ี พั ก ใ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ราชการ และโครงการฝึกอบรมตามมตคิ ณะรัฐมนตรี ภายในประเทศตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา
ค่าจา้ งขนั้ ต่าปี 2556
+ หนังสือที่ สธ 0201.024.12/ว 969 ลงวันท่ี 12
พ.ค.2559 เร่ืองซักซ้อมความเข้าใจมาตรการประหยัดการเบิก + หนงั สอื ด่วนทีส่ ดุ ที่ สธ 0403.1/ว 221 ลว 7 ก.พ.56 เร่ือง
ค่าใช้จา่ ย การปรบั อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดมื่ ในการประชมุ ราชการ และ
โครงการฝึกอบรมตามมติคณะรฐั มนตรี

+ หนังสือที่ สธ 0201.024.12/ว 969 ลงวันที่ 12 พ.ค.2559
เร่ืองซกั ซอ้ มความเข้าใจมาตรการประหยดั การเบกิ ค่าใช้จา่ ย

คานยิ ามและวตั ถปุ ระสงค์

“การประชุมราชการ” หมายความถึง การประชุมในเน้ืองานท่ี
เก่ียวขอ้ งกบั สว่ นราชการ โดยมีวัตถุประสงคเ์ พื่อ
 นาผลการประชุมไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ
 รับทราบนโยบายในการดาเนนิ งาน
 ชแ้ี จงแนวทางการดาเนนิ งาน
 ตดิ ตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
 รับทราบและรบั ฟงั ปัญหา อุปสรรค รว่ มกันหาแนวทางแก้ไขปญั หา

คานิยามและวัตถุประสงค์ ...[ตอ่ ]...

ตวั อย่างเช่น
 การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วดั ตามคารบั รองฯลงสกู่ ลมุ่ งาน/บุคคล
 การประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสมั มนาวิชาการ
 การประชมุ เพ่ือกาหนดแนวทางและเกณฑก์ ารประเมนิ ผล
 การประชมุ กล่ันกรองโครงการวจิ ัย
 การประชมุ จัดทาแผน
 การประชมุ เพ่อื จัดทาคู่มอื /แนวทาง/มาตรฐานตา่ งๆ
 การประชมุ ติดตามความกา้ วหน้าโครงการ

ฯลฯ

คานิยามและวัตถุประสงค์ ...[ตอ่ ]...

“การฝึกอบรม [ตามระเบียบฝึกอบรม]” หมายความว่า การอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน
หรือเรียกช่ืออย่างอ่ืน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ชว่ งเวลาท่ีแนน่ อน
มีวตั ถุประสงค์เพ่ือ
 พัฒนาบคุ ลากรเพ่ือนาความรูท้ ่ไี ด้ไปพฒั นางานใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากข้นึ
เง่อื นไข
 ไม่มีการรับปริญญา หรอื ประกาศนยี บตั รวชิ าชีพ

คานยิ ามและวตั ถุประสงค์ ...[ตอ่ ]...

“การประชุมเชิงปฏิบัติการ [Workshop]” หมายถึง การประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม
สาหรบั ระยะเวลาหนึง่ เนน้ การฝึกหรือลงมอื ปฏิบัติ เพอื่ ให้เกดิ ทักษะ/ความเชย่ี วชาญ
ลักษณะการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
• ช่วงแรก วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกบั ทฤษฎีต่าง ๆ
• ช่วงถัดไป มีการฝึกปฏิบัติ โดยนาทฤษฎีท่ีวิทยากรบรรยาย มาใช้เพื่อให้เกิดความ
เชา้ ใจ สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
• การฝกึ ปฏบิ ัติ อาจมีการแบง่ กลมุ่ หรอื ไม่ก็ได้

ข้นั ตอนการดาเนินงาน

ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน

การประชมุ ราชการ การประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ าร/การฝกึ อบรม

ข้ันเตรยี มการ ขน้ั เตรียมการ

กลุ่มงาน/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบการจัดประชุมจัดทาหนังสือเสนอ กลมุ่ งาน/ฝา่ ย/ผ้รู บั ผดิ ชอบจัดการฝึกอบรมเขยี นโครงการที่ระบุ
ผู้อานวยการฯ ขออนุมัติจัดประชุม โดยระบุวัตถุประสงค์/เหตุผลที่ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน ระยะเวลา
ต้องจัดประชุม/หัวข้อที่จะจัดประชุม วัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะจัด งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ การ
ประชุม พร้อมทั้งระบุวงเงินค่าใช้จ่ายในท่ีต้องการใช้ในการจัด ประเมินผล บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งกาหนดการ
ประชุม ประชุม [Agenda] เสนอผู้อานวยการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
โครงการ
** ไมต่ ้องจัดทาโครงการประชมุ

ขั้นตอนการดาเนนิ งาน ...[ตอ่ ]...

การประชุมราชการ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/การฝกึ อบรม

ข้ันดาเนนิ การ ขน้ั ดาเนนิ การ

[เมื่อได้รับอนมุ ัติให้จดั ประชมุ ] [เมอ่ื โครงการไดร้ ับอนมุ ัตใิ หด้ าเนนิ การ]
 กลุ่มงาน/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบการจัดประชุมจัดทาหนังสือเชิญ  กรณีท่ีโครงการมิได้ระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ชัดเจน ให้ผู้รับผิดชอบ
ประชุม พร้อมท้งั แนบวาระการประชุม โครงการจดั ทาหนังสอื ขออนมุ ตั ิจัดประชมุ ที่ระบุวนั เวลา และสถานทีอ่ กี ครง้ั
 จดั ประชมุ ตามวนั เวลา และสถานทต่ี ามทไ่ี ดร้ ับอนมุ ัติ  ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทาหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการ
 ผูเ้ ข้าประชุมลงลายมือช่ือเข้าประชุม ประชุม อบรม พร้อมทงั้ แนบกาหนดการประชุม [Agenda]
 จดั ประชมุ อบรมตามวัน เวลา และสถานทีต่ ามท่ไี ดร้ ับอนมุ ัติ

ขั้นตอนการดาเนนิ งาน ...[ต่อ]...

การประชมุ ราชการ การประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการ/การฝึกอบรม

สิ้นสดุ การดาเนนิ การ ส้นิ สดุ การดาเนนิ การ

กลุ่มงาน/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบการจัดประชุมจัดทารายงานผลการ  ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ ทาการประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานผลต่อ
ประชุมสง่ ให้แกผ่ ู้เข้ารว่ มประชุมทุกคน ผอู้ านวยการฯ ภายใน 60 วนั นับแต่สิ้นสุดการฝกึ อบรม

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดทารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอ
ผู้อานวยการฯ ต้นสังกัดภายใน 60 วันนับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่
ปฏิบัตงิ าน

การเบกิ ค่าใชจ้ า่ ย

รายการค่าใชจ้ ่ายทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

การประชมุ ราชการ การประชุมเชงิ ปฏิบัติการ/การฝึกอบรม

รายการคา่ ใช้จ่าย รายการค่าใชจ้ า่ ย

1. คา่ อาหาร 1. ค่าใชจ้ า่ ยเกี่ยวกบั การใชแ้ ละการตกแต่งสถานที่

2. ค่าอาหารวา่ งและเครื่องดม่ื 2. คา่ ใชจ้ ่ายในพธิ เี ปดิ – ปดิ การฝกึ อบรม

3. คา่ เชา่ สถานท่ี 3. คา่ วัสดุ เครื่องเขียน และอปุ กรณ์

4. ค่าใช้จ่ายในการเดนิ ทางของผู้เข้าร่วมประชุม [ค่า 4. ค่าประกาศนยี บตั ร

เบีย้ เลย้ี ง คา่ ทพี่ ัก ค่าพาหนะ] 5. ค่าถา่ ยเอกสาร คา่ พมิ พ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดประชุม เช่น ค่า

ถา่ ยเอกสาร ค่าวัสดุ เป็นตน้

รายการคา่ ใชจ้ ่ายท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ...[ตอ่ ]...

การประชุมราชการ การประชุมเชงิ ปฏิบัติการ/การฝึกอบรม

รายการค่าใชจ้ ่าย
6. คา่ หนงั สอื สาหรับผเู้ ขา้ รบั การฝึกอบรม
7. ค่าใช้จ่ายในการตดิ ตอ่ ส่อื สาร
8. ค่าเชา่ อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝกึ อบรม
9. คา่ อาหารวา่ งและเคร่ืองดม่ื
10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการ

ฝกึ อบรม
11. ค่าของสมนาคณุ ในการดูงาน

รายการคา่ ใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายไดต้ ามระเบยี บ ...[ต่อ]...

การประชุมราชการ การประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการ/การฝึกอบรม

รายการคา่ ใชจ้ า่ ย
12. คา่ สมนาคณุ วิทยากร
13. ค่าอาหาร
14. คา่ เช่าท่ีพกั
15. ค่ายานพาหนะ
16. ค่าใชจ้ ่ายในการเดินทางฯ [คา่ เบี้ยเลย้ี ง]

รายการค่าใช้จ่ายที่เหมือนกนั แต่อัตราการเบกิ จา่ ยแตกตา่ งกัน

 คา่ เชา่ หอ้ งประชุม/ค่าเช่าสถานที่
 ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่มื
 คา่ ทพี่ ัก
 คา่ ใชจ้ ่ายในการเดินทางของผเู้ ขา้ ประชุม/อบรม

1. ค่าเชา่ หอ้ งประชมุ /คา่ เช่าสถานท่ี

การประชมุ ราชการ การประชุมเชงิ ปฏิบัตกิ าร/การฝกึ อบรม

1. คา่ เช่าหอ้ งประชมุ /ค่าเชา่ สถานที่ 1. คา่ ใชจ้ า่ ยเก่ียวกบั การใช้และตกแตง่ สถานทีฝ่ ึกอบรม

อตั ราการเบิกจ่าย อตั ราการเบิกจ่าย
สถานที่ราชการ : ไม่เกนิ 2,000 บาท/วนั ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและ
สถานทเ่ี อกชน : ไมเ่ กนิ 10,000 บาท/วนั
ประหยดั

2. คา่ อาหาร

การประชุมราชการ การประชมุ เชิงปฏิบตั ิการ/การฝึกอบรม

2. คา่ อาหาร 2. คา่ อาหาร
อัตราการเบกิ จา่ ย
อัตราการเบกิ จา่ ย สถานที่ราชการ : ประเภท ก
สถานท่รี าชการ : ไมเ่ กิน 120 บาท/มื้อ/คน
สถานทีเ่ อกชน : ไม่เกนิ 120 บาท/มื้อ/คน 1 มือ้ ไมเ่ กนิ 150 บาท
2 มอ้ื ไมเ่ กิน 600 บาท
ครบทุกม้อื ไมเ่ กนิ 850 บาท
สถานท่ีราชการ : ประเภท ข
1 มื้อ ไม่เกิน 150 บาท
2 มอ้ื ไมเ่ กนิ 400 บาท
ครบทกุ มื้อ ไม่เกนิ 600 บาท

2. ค่าอาหาร ...[ต่อ]...

การประชุมราชการ การประชุมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร/การฝกึ อบรม

อัตราการเบิกจา่ ย
สถานท่ีเอกชน : ประเภท ก
1 มอ้ื ไม่เกนิ 400 บาท
2 มอ้ื ไมเ่ กนิ 850 บาท
ครบทกุ มอ้ื ไมเ่ กิน 1,200 บาท
สถานทีเ่ อกชน : ประเภท ข
1 ม้ือ ไม่เกิน 400 บาท
2 มอ้ื ไมเ่ กิน 700 บาท
ครบทกุ มือ้ ไม่เกนิ 950 บาท

3. คา่ อาหารวา่ งและเครื่องดื่ม

การประชุมราชการ การประชุมเชิงปฏบิ ัติการ/การฝึกอบรม

3. ค่าอาหารว่างและเครอื่ งด่มื 3. ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งดมื่

อัตราการเบิกจ่าย อตั ราการเบิกจ่าย
สถานที่ราชการ : 35 บาท/คน ประเภท ก
สถานทเ่ี อกชน : 50 บาท/คน สถานทรี่ าชการ : 35 บาท/คน
สถานทเี่ อกชน : 50 บาท/คน
ประเภท ข
สถานท่รี าชการ : 35 บาท/คน
สถานทเี่ อกชน : 50 บาท/คน

4. คา่ ทพ่ี ัก

การประชุมราชการ การประชมุ เชงิ ปฏิบตั กิ าร/การฝกึ อบรม

4. ค่าท่พี ัก 4. ค่าท่พี กั

ระเบยี บฯ/หลักเกณฑ์ ระเบยี บฯ/หลักเกณฑ์

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

พ.ศ.2526 และท่แี ก้ไขเพม่ิ เตมิ การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ แกไ้ ขเพ่ิมเตมิ

เดนิ ทางไปราชการ พ.ศ.2550 และท่แี ก้ไขเพิม่ เตมิ

4. ค่าที่พัก ...[ต่อ]...

การประชุมราชการ การประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร/การฝึกอบรม

อัตราการเบกิ จ่าย อตั ราการเบิกจ่าย
กรณีจา่ ยจรงิ เบกิ ได้เทา่ ทจี่ ่ายจรงิ ในอตั ราไม่เกิน

ทัว่ ไป : ปฏบิ ตั ิงาน, ชานาญงาน และอาวุโส ประเภท ก
วิชาการ : ปฏิบตั กิ าร, ชานาญการ และชานาญการพเิ ศษ พกั คนเดียว : ไม่เกิน 2,400 บาท
อานวยการ : ระดบั ตน้ พักคู่ : ไม่เกนิ 1,300 บาท/คน

พกั เดย่ี วไมเ่ กนิ 1,500 บาท/วัน/คน ประเภท ข
พกั คู่ไม่เกนิ 850 บาท/วนั /คน พกั คนเดียว : ไม่เกนิ 1,450 บาท
พกั คู่ : ไม่เกนิ 900 บาท/คน
โดยใชใ้ บเสร็จรับเงนิ /Folio แนบประกอบ การเบกิ จ่าย
โดยใชใ้ บเสร็จรบั เงนิ /Folio แนบประกอบ การเบิกจ่าย

4. ค่าทพี่ ัก ...[ตอ่ ]...

การประชมุ ราชการ การประชมุ เชิงปฏิบัติการ/การฝกึ อบรม

กรณเี หมาจา่ ย
ทว่ั ไป : ปฏิบัตงิ าน, ชานาญงาน และอาวโุ ส
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชานาญการ และชานาญการ
พเิ ศษ
อานวยการ : ระดับตน้

อ้ตรา 800 บาท/คน/วนั

กรณีเหมาจา่ ย
ทว่ั ไป : ทกั ษะพเิ ศษ
วิชาการ : เชยี่ วชาญ, ทรงคุณวุฒิ
อานวยการ : ระดับสงู
บริหาร : ระดับตน้ และระดับสงู

ไม่เกิน 1,200 บาท/คน/วัน

ตวั อยา่ ง
ระเบียบวาระของการจัดประชมุ ราชการตวั อยา่ งกาหนดการของ
โครงการฝกึ อบรม/ประชุมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารThank you
for your attention


Click to View FlipBook Version