The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lamyai, 2021-05-18 00:23:21

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

รายงานผล

การประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (National Test : NT)
ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 3

SMART STUDENTS
(นกั เรยี นฉลาดรู้ เป็นคนดี มปี ัญญา มที ักษะในศตวรรษท่ี 21)

ปีการศึกษา 2563

กลม่ ุ งานวดั และประเมินผลการศึกษา
สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารหมายเลข 4/2564คำนำ
สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนที่สำมำรถสะท้อนถึงคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ได้ทำกำ รประเมิน
ควำมสำมำรถพื้นฐำน 2 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ กับผู้เรียน
ทุกคนในสังกัด ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทำรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพผ้เู รียน (NT) ช้ันประถมศกึ ษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ข้ึน เพือ่ เป็นแนวทำงในกำรนำผลไปใช้ใน
พัฒนำผู้เรียนต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรระดับศูนย์
สอบและระดับสนำมสอบท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรจัดสอบ คณะทำงำนทุกท่ำน ตลอดจนผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ำยที่ให้ควำมร่วมมือ จนทำให้กำรดำเนินงำนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ เอกสำรรำยงำน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ท่ีจะนำข้อมูลไปใช้
วำงแผนพัฒนำผเู้ รียน และยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ ำงกำรเรียนของผ้เู รยี นต่อไป

กลมุ่ งำนวดั และประเมินผลกำรจัดกำรศกึ ษำ
สำนกั งำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรสี ะเกษ เขต 2

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 2สำรบญั
เรอื่ ง หน้า
คำนำ ..............................................................................................................................................ก
สำรบัญ .......................................................................................................................................... ข
บทท่ี 1 บทนำ...............................................................................................................................................1
บทที่ 2 กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณภำพผเู้ รยี น........................................................................................8
บทท่ี 3 ผลกำรประเมินคณุ ภำพผู้เรียน......................................................................................................14
บทที่ 4 สรุปและอภิปรำยผล................................................................................................. ........ ...........25
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ............................................................................................................. 27
บรรณำนกุ รม...............................................................................................................................................29
ภำคผนวก............................................................................................ .........................................................30
คณะผจู้ ัดทำ................. .............................................................................................................................. ค

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 2

1

บทท่ี 1
บทนา

1.1 เหตผุ ลและความสาคัญ

สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษา
ต้องมีการพัฒนาเพอ่ื ให้สอดคล้องกบั สภาวะความเป็นจริง แนวคิดเร่ือง "ทกั ษะแหง่ อนาคตใหม:่ การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21" ทมี่ ่งุ เน้นทักษะการเรียนรแู้ ละนวตั กรรม หรือ 3Rs 4Cs ซง่ึ มอี งคป์ ระกอบ ดงั น้ี 3Rs ได้แก่
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ
(Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน เช่น
ทักษะการส่ือสาร และทักษะการคิดคานวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย
และมคี ุณภาพชีวิตท่ีดี

กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เร่ืองการ
เตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย
ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วิชาอื่น รวมถึงนโยบาย
การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการ
ทางคณติ ศาสตร์ รวมถงึ การคิดวเิ คราะห์ เพอื่ ให้แกป้ ัญหาได้

ในปีการศึกษา 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับสานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ทุกคนจากทุกโรงเรียนในสังกัด โดยประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถ
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซ่ึงได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ที่
เกยี่ วข้องทกุ ฝ่ายในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ท้ังในสว่ นกลางและส่วนภูมภิ าคเข้าประชุมระดมความคิด
เพ่ือกาหนดกรอบโครงสร้างของเครือ่ งมอื ประเมินคุณภาพผู้เรียนทัง้ 2 ดา้ น ซ่ึงกรอบโครงสร้างน้ี นอกจาก
จะใช้เพ่ือการสร้างเครอื่ งมือประเมนิ คุณภาพผู้เรียนแล้ว โรงเรยี นยังสามารถใช้นยิ ามและตัวช้ีวัดท่ีร่วมกัน
กาหนดขึ้นน้ี ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการประเมิน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
การศกึ ษาได้เปน็ อย่างดี

ดังนั้น เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงาน
ความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ

รายงานผลการประเมนิ คุณภาพผู้เรยี น (NT) ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

2

เขต 2 จึงได้จัดทารายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น
เพ่ือให้โรงเรียน สามารถนาผลการประเมินไปใชใ้ นการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามความสามารถ
ของนกั เรยี น

1.2 กลุ่มเปา้ หมาย
ในปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2 จัดสอบ

ให้กับผู้เรียนท่ีกาลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน จานวน 177 โรงเรียน และมีท้ังส้ิน 165
สนามสอบ จานวนผมู้ สี ิทธ์ิสอบท้ังสน้ิ 2,622 คน

1.3 วัตถปุ ระสงค์
1. เพอื่ ใชเ้ ป็นแนวทางในการนาผลการประเมนิ คุณภาพผเู้ รียนสาคัญทจี่ าเป็นของผู้เรียน

ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 ในความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณติ ศาสตร์ไปใชใ้ นระดบั
สถานศึกษา

2. เพอื่ นาผลการประเมนิ ให้ผู้เกยี่ วขอ้ งนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดาเนินการพัฒนา
และสง่ เสริมการจดั การเรยี นการสอนและพัฒนาผเู้ รยี น

3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แก่ครูผู้สอนและโรงเรียนใน
สงั กัด

1.4 ขอบขา่ ยการนาเสนอ
การนาเสนอผลการสอบในคร้ังน้ี นาเสนอเฉพาะสถานศกึ ษาในสังกดั สานกั งานเขตพนื้ ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยนาเสนอผลการทดสอบช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3 สถานศึกษา
ทมี่ นี ักเรียนเขา้ สอบ สงั กดั สพฐ จานวน 177 โรงเรียน ขอบข่ายเน้ือหาการนาเสนอ ดังน้ี

1. ผลการประเมินคุณภาพผเู้ รยี น (NT) ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ปีการศึกษา 2563 จาแนก
รายด้าน

2. ผลการประเมนิ คณุ ภาพผูเ้ รียน(NT)เปรียบเทียบระดับเขตพนื้ ท่ีการศึกษาและ
ระดับประเทศ จาแนกรายดา้ น

3. ผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 3 ระดับเขตพนื้ ท่ีการศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่ ง ปกี ารศกึ ษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563

4. คะแนนเฉลยี่ รอ้ ยละและระดับคุณภาพ ผลการประเมนิ คณุ ภาพผเู้ รียน (NT)
ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศึกษา 2563 ด้านคณิตศาสตร์ รายดา้ นและรายมาตรฐาน

5. คะแนนเฉลีย่ ร้อยละและระดบั คณุ ภาพ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรยี น (NT)
ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ดา้ นภาษาไทย รายด้านและรายมาตรฐาน

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผเู้ รียน (NT) ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

3

6. จานวนและรอ้ ยละนกั เรยี น จาแนกตามระดบั คุณภาพ การประเมินคุณภาพผเู้ รียน (NT)
ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563

7. ค่าคะแนนเฉล่ียรอ้ ยละรวม รายอาเภอ การประเมนิ คุณภาพผเู้ รียน (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
ปกี ารศกึ ษา 2563

8. คะแนนเฉล่ียรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศกึ ษา
ปีที่ 3 ปีการศกึ ษา 2563 ของโรงเรียนยอดเยี่ยม 10 อนั ดับ

9. คะแนนเฉลยี่ รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน การประเมนิ คณุ ภาพผ้เู รยี น (NT) ชน้ั ประถมศึกษา
ปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563 ของโรงเรยี นยอดเยี่ยม 10 อันดบั

1.5 ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาได้รับผลรายงานด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และสามารถนาผลการ

ประเมินไปใชพ้ ัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถใช้เป็นขอ้ มลู ในการส่งเสริม สนบั สนุน
และพฒั นาการประกนั คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา ระดบั การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานอย่างตอ่ เนอ่ื ง

2. สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ ง
มขี ้อมูลเกี่ยวกบั ผลการทดประเมนิ คุณภาพผู้เรยี น (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ปีการศกึ ษา 2563 สาหรับ
การนาไปใชป้ ระกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แนวทาง และกาหนดแผนงานเพอื่ ยกระดบั มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

1.6 ตารางสอบ
การประเมนิ คุณภาพผ้เู รียน ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 กาหนดสอบในวันที่ 24 มนี าคม 2564

รายละเอยี ดตามตารางสอบ ดงั น้ี

วนั สอบ เวลา วิชา เวลาสอบ
วันพุธที่ 24 มีนาคม 09.00 – 10.30 น. ความสามารถด้านคณติ ศาสตร์ 90 นาที

2563 11.00 – 12.00 น. พกั 30 นาที 60 นาที

ความสามารถดา้ นภาษาไทย

1.7 ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

1.8 เคร่อื งมอื ทใ่ี ชใ้ นการประเมนิ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563

แสดงรายละเอียดดงั ตาราง

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผเู้ รียน (NT) ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

4

1.8.1 ความสามารถด้านคณติ ศาสตร์ มีกรอบโครงสรา้ งในการประเมิน ดังน้ี

รปู แบบขอ้ สอบ

มาตรฐาน/ตวั ช้ีวดั (จานวนข้อ) รวม
(ข้อ)
เลือกตอบ ตอบ วิธที า
สน้ั

สาระท่ี 1 จานวนและพชี คณิต

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถงึ ความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนนิ การของจานวน

ผลท่ีเกดิ ขนึ้ จากการดาเนินการ สมบัตขิ องการดาเนนิ การและนาไปใช้

ป.3/2 เปรยี บเทยี บและเรียงลาดับ จานวนนับไม่เกิน 1 1
100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ

ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษ 2 2
นอ้ ยกวา่ หรอื เท่ากบั ตวั สว่ น

ป. 3/9 แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา 2 ข้ันตอนของ 2 11 4
จานวนนับไม่เกนิ 100,000 และ 0

ป. 3/10 หาผลบวกของเศษส่วนที่มตี ัวส่วนเท่ากัน และผลบวก 2 2
ไมเ่ กนิ 1 และหาผลลบของเศษส่วนทมี่ ีตัวส่สนเทา่ กนั

ป. 3/11 แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา การบวกเศษส่วน

ท่ีมีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหาการร 2 2

ลบเศษศส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากนั

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรปู ความสมั พันธ์ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้

ป.3/1 ระบจุ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจานวนท่ีเพิ่มขึ้น 2 2
หรือลดลง ละเท่าๆ กนั

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพน้ื ฐานเก่ียวกบั การวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีตอ้ งการวดั และ

นาไปใช้

ป.3/1 แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยป์ ญั หาเก่ยี วกับเงิน 11 2

ป.3/2 แสดงวิธหี าคาตอบของโจทยป์ ัญหาเกยี่ วกับเวลา 2 12
และระยะเวลา

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผ้เู รยี น (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 3
สานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

5

รูปแบบขอ้ สอบ

มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั (จานวนข้อ) รวม
(ข้อ)
ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนตเิ มตรกบั เลอื กตอบ ตอบ วธิ ที า
มิลลิเมตร เมตรกับเซนตเิ มตร กโิ ลเมตรกับเมตร จาก สั้น
สถานการณต์ ่างๆ
11

ป.3/6 แสดงวิธีหาคาตอบความยาวทม่ี หี นว่ ยเป็นเซนติเมตร 2 1 2
และมลิ ลิเมตร เมตรและเซนตเิ มตร กโิ ลเมตรและเมตร

ป.3/9 เปรยี บเทยี บน้าหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรมั 1 1
เมตรกิ ตนั กับกิโลกรัมจากสถานการณต์ ่างๆ

ป.3/10 แสดงวิธหี าคาตอบของโจทยป์ ญั หาเก่ียวกบั นา้ หนกั 1 2
ที่มีหน่วยเป็นกิโลกรมั กบั กรัม เมตรกิ ตันกับกโิ ลกรมั

ป.3/13 แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยป์ ัญหาเก่ียวกบั 2 2
ปรมิ าตรและความจุทีม่ ีหนว่ ยเป็นลิตรกบั มิลลิลิตร

มาตรฐาน ค 2.2 เขา้ ใจและวิเคราะหร์ ปู เรขาคณิต สมบัตขิ องรูปเรขาคณิต ความสมั พนั ธ์ระหว่างรปู

เรขาคณติ และทฤษฎบี ททางเรขาคณติ และนาไปใช้

ป.3/1 ระบุรปู เรขาคณิคสองมิตทิ ่ีมแี กนสมมาตร และ 2 2
จานวนแกนสมมาตร

สาระที่ 3 สถติ ิและความนา่ จะเป็น

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถติ ิ และใช้ความร้ทู างสถิตใิ นการแกป้ ัญหา

ป.3/1 เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ 2 2
รปู ภาพในการหาคาตอบของโจทยป์ ญั หา

ป.3/2 เขยี นตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เปน็ จานวนนบั และ

ใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคาตอบของโจทย์ 1 1

ปญั หา

รวมจานวนข้อ 26 3 1 30

รายงานผลการประเมนิ คุณภาพผู้เรยี น (NT) ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

6

หมายเหตุ: การใหค้ ะแนนขอ้ สอบแต่ละรปู แบบของขอ้ สอบคณิตศาสตร์ ดงั นี้
ขอ้ สอบเลอื กตอบ ข้อละ 3 คะแนน คะแนนเปน็ 0, 3 คะแนน
ขอ้ สอบเขยี นตอบ ขอ้ ละ 4 คะแนน คะแนนเปน็ 0, 4 คะแนน
ขอ้ สอบแสดงวธิ ีทา ข้อละ 10 คะแนนเปน็ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 คะแนน

1.8.2 ความสามารถดา้ นภาษาไทย มีกรอบโครงสร้างในการประเมนิ ดังน้ี

มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด รูปแบบขอ้ สอบ(จานวนขอ้ ) รวม

เลอื กตอบ ตอบส้ัน ตอบ จานวน

อิสระ ขอ้

สาระท่ี 1 การอา่ น

มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ ระบวนกและความคิดเพ่ือนาไปใช้ตัดสนิ ใจ แก้ปญั หาในการดาเนินชวี ติ และมนี ิสัย

รักการอ่าน

ป.3/2 อธบิ ายความหมายของคาและข้อความทอี่ ่าน 2 2

ป.3/3 ตงั้ คาถามและตอบคาถามเชงิ เหตผุ ลเกยี่ วกับเรื่องท่อี า่ น 2 2

ป.3/4 ลาดบั เหตุการณแ์ ละคาดคะเนเหตกุ ารณ์จากเรอื่ งทีอ่ า่ น 2 2

โดยระบุเหตุผลประกอบ

ป.3/5 สรปุ ความรูจ้ ากเรื่องทอี่ า่ นเพ่ือนาไปใชใ้ นชีวติ ประจาวัน 2 2

ป.3/7 อา่ นข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏบิ ัตติ ามคาส่ัง หรอื 2 2

ข้อแนะนา

ป.3/8 อธิบายความหมายของขอ้ มูลจากแผนภาพ แผนทแ่ี ละ 2 2

แผนภูมิ

สาระที่ 2 การเขียน

มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ ระบวนการเขยี นสื่อสาร เขียนเรยี งความ ยยิ ่อความ และเขยี นเรื่องราวในรปู แบบ

ตา่ ง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอยา่ งมีประสิทธภิ าพ
ป.3/2 เขียนบรรยายเก่ียวกับสงิ่ ใดส่งิ หนง่ึ ได้อย่างชดั เจน 1 1

ป.3/4 เขยี นจดหมายลาครู 11
ป.3/5 เขียนเร่อื งตามจนิ ตนาการ 11

รายงานผลการประเมนิ คุณภาพผู้เรียน (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

7

มาตรฐาน/ตวั ช้ีวัด รปู แบบขอ้ สอบ(จานวนขอ้ ) รวม

เลือกตอบ ตอบส้นั ตอบ จานวน

อสิ ระ ข้อ

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอยา่ งมีวจิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ

ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่ งมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ป.3/2 บอกสาระสาคัญจากการฟงั และการดู 1 1

ป.3/3 ตัง้ คาถามและตอบคาถามเกี่ยวกบั เรือ่ งที่ฟังและดู 1 1

สาระที่ 4 หลกั การใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและภาษาและ

พลงั ของภาษา ภมู ิปญั ญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบัตขิ องชาติ

ป.3/1 เขยี นสะกดคาและบอกความหมายของคา 2 2

ป.3/2 ระบุชนดิ และหน้าท่ีของคาในประโยค 2 2

ป.3/4 แตง่ ประโยคงา่ ย ๆ 22

ป.3/5 แต่งคาคล้องจองและคาขวัญ 11

ป.3/6 เลอื กใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถน่ิ ไดเ้ หมาะสม 2 2

กับกาลเทศะ

สาระท่ี 5 วรรณคดแี ละวรรณกรรม

มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ ใจและแสดงความคิดเหน็ วจิ ารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมไทยอยา่ งเหน็ คณุ คา่ และ

นามาประยุกต์ใช้ในชวี ติ จริง

ป.3/1 ระบขุ อ้ คิดทไ่ี ดจ้ ากการอา่ นวรรณกรรมเพอื่ นาไปใชใ้ น 2 2

ชีวิตประจาวัน

ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบวรรณคดีท่อี า่ น 2 2

รวมจานวนข้อ 26 3 1 30

หมายเหตุ: การให้คะแนนขอ้ สอบแต่ละรปู แบบของข้อสอบภาษาไทย ดงั น้ี
ข้อสอบเลือกตอบ ขอ้ ละ 3 คะแนน คะแนนเปน็ 0,3 คะแนน
ขอ้ สอบเขยี นตอบสน้ั ขอ้ ละ 5 คะแนน คะแนนเปน็ 0, 2.5, 5 คะแนน
ข้อสอบเขียนตอบอิสระ ขอ้ ละ 7 คะแนน คะแนนเปน็ 0, 1,2,3,4,5,7 คะแนน

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผ้เู รียน (NT) ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

8

บทที่ 2
กรอบแนวคดิ การประเมนิ คุณภาพผู้เรียน
แนวคิดที่ใช้ในการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3
ในปีการศึกษา 2563 น้ี สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ดาเนินการตามกรอบของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ใช้แนวคิดหลัก 3 แนวคิด ในการบริหารจัดการ ได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (Primary Capability) แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอานาจ
ในการบริหารจัดการ (Decentralization) และแนวคิดเก่ียวกับความโปร่งใสในการจัดสอบ (Transparency)
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคดิ เก่ยี วกับความสามารถพน้ื ฐานของผูเ้ รียน (Primary Capability)
ความสามารถพ้ืนฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนน้ี เป็นความสามารถ
ที่วิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดแนวทางในการ
ประเมนิ คุณภาพผู้เรียน ว่าเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เข้ารับการประเมิน รวมท้ัง
แนวคิดในการจัดการเรียนร้ใู นศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าวว่าความสามารถพ้ืนฐานเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ เน้อื หาความรู้เชิงบูรณาการ โดยในศตวรรษที่ 21 ได้ระบุสมรรถนะพื้นฐานที่จาเป็นในการเรียนรู้ 3 ด้าน
(3Rs) ไดแ้ ก่ การอ่าน (Reading) การเขยี น (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ดงั ภาพ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผูเ้ รยี น (NT) ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

9

ดังนนั้ ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (Primary Capability) ทีใ่ ชเ้ ป็นกรอบในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จึงประกอบด้วย ความสามารถตามกรอบตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 และผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับผู้เรยี น (Student Outcomes)
จากแนวคดิ ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี้

1) ความสามารถดา้ นคณติ ศาสตร์
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตีความและ

แปลงจากสถานการณ์ปญั หา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในบรบิ ทของชีวติ จรงิ (Problem in context) ให้เป็น
ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical problem) การใช้ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญ หา
การเช่ือมโยง การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ และการให้เหตุผล
โดยอาศัยข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ มีการพิจรณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ ประเมินและตดั สนิ ใจอย่างสมเหตสุ มผลและสรา้ งสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดีของประชาคมโลก เพ่ือนาไปสู่การหาผลลัพธ์และการอธิบาย/คาดการณ์/พยากรณ์
สถานการณ์ปัญหาหรือปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ ดังน้ี

สาระท่ี 1 จานวนและพชี คณติ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การ
ดาเนนิ การของจานวนผลท่ีเกิดขน้ึ จากการดาเนินการ สมบัติของการดาเนนิ การและนาไปใช้
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวเิ คราะห์แบบรูป ความสมั พันธ์ ฟังกช์ นั ลาดับและอนุกรม
และนาไปใช้
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณติ
มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ ใจพน้ื ฐานเกี่ยวกับการวดั วดั และคาดคะเนขนาดของส่ิงทต่ี อ้ งการ
วดั และนาไปใช้
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต
ความสัมพันธร์ ะหว่างรูปเรขาคณติ และทฤษฎีบททางเรขาคณติ และนาไปใช้
สาระท่ี 3 สถติ ิและความนา่ จะเปน็
มาตรฐาน ค 3.1 เขา้ ใจกระบวนการทางสถติ ิ และใช้ความรทู้ างสถติ ิในการแกป้ ญั หา
2) ความสามารถด้านภาษาไทย
ความสามารถด้านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สอ่ื สารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ทกั ษะการฟงั การดู การพูด การอา่ น การเขียน และกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ในการใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อสรุปความ สืบค้น แสวงหาความรู้
อย่างต่อเน่ือง นาเสนออย่างสร้างสรรค์ ประเมินและตัดสินข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาไปแก้ปัญหา

รายงานผลการประเมนิ คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 3
สานักงานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

10

ในชีวติ ประจาวันและรู้เทา่ ทันสอื่ ตลอดจนสามารถใชภ้ าษาแสดงอตั ลกั ษณท์ างวัฒนธรรมของชาติเพ่ือสรา้ ง
ความเขา้ ใจอันดใี นสังคม โดยมีตวั ชว้ี ดั ดังนี้

สาระท่ี 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนาไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปญั หาในการดาเนินชวี ติ และมนี ิสยั รักการอา่ น
สาระท่ี 2 การเขยี น
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา ค้นคว้าอย่างมี
ประสทิ ธิภาพ
สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพดู
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้
ความคิด และความรสู้ กึ ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างสรรค์
สาระที่ 4 หลักการใชภ้ าษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลงั ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ ปน็ สมบตั ขิ องชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดแี ละวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย
อย่างเหน็ คุณคา่ และนามาประยกุ ตใ์ ช้ในชีวิตจรงิ

2.2 แนวคดิ เก่ียวกับการกระจายอานาจในการบรหิ ารจดั การ (Decentralization)
การบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศกึ ษา 2562 น้ี สานกั งานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2 ยึดหลักการกระจายอานาจการบรหิ ารจัดการไปยังสนามสอบทุก
แห่ง เร่ิมต้ังแต่การวางแผน การดาเนินงานบริหารจัดการ การตัดสินใจ และความรับผดิ ชอบ โดยมีแนวคิด
สาคญั ดังต่อไปน้ี
ความหมายของการกระจายอานาจ

การกระจายอานาจ คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากภาครัฐส่วนกลาง ให้แก่องค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรท้องถิ่น
องค์กรเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ไปดาเนินการแทน ซ่ึงการถา่ ยโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็น
การถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ ซึ่งเป็นการแบ่งภารกิจ ให้แก่องค์กรที่ได้รับการกระจายอานาจดาเนินการ
หรอื เป็นการถา่ ยโอนโดยยดึ พืน้ ทเี่ ป็นหลกั ซง่ึ เปน็ การแบง่ พนื้ ท่เี ปน็ หนว่ ยงานยอ่ ยในการดาเนนิ การ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผูเ้ รียน (NT) ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

11

แนวคดิ พนื้ ฐานเก่ียวกับการกระจายอานาจ
การกระจายอานาจสสู่ ่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตรห์ นง่ึ ในการบรหิ ารจัดการบ้านเมืองของรัฐ

ในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง (Decentralize) ลงเหลือภารกจิ หลักเท่าท่ีต้องทา
เทา่ ทจี่ าเปน็ และใหป้ ระชาชนไดม้ ีสว่ นในการบริหารงานชุมชนส่วนภูมิภาค ตามเจตนารมณข์ องประชาชน
มากข้ึน การกระจายอานาจสู่ส่วนภูมิภาค จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอานาจหน้าที่ใหม่ ระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสภาวะท่ีสังคม
มีกลุ่มท่ีหลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐทเี่ พ่ิมขึ้น และแตกต่างกนั ขดั แย้งกัน ในขณะที่
รัฐเองก็มขี ีดความสามารถ และทรัพยากรท่จี ากัด ในการตอบสนองปัญหา ความตอ้ งการ ท่ีเกิดข้นึ ในแตล่ ะ
ส่วนภูมิภาคได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของส่วนภูมิภาค โดยการกระจายอานาจจาก
สว่ นกลางไปยังส่วนภูมิภาค จะดาเนินการกระจายในสิ่ง ต่อไปน้ี

1) การกระจายหน้าท่ี เป็นการกระจายภารกิจหนา้ ท่จี ากส่วนกลางที่เปน็ ประโยชนโ์ ดยตรง
กับสว่ นภูมิภาค ให้ส่วนภูมภิ าครับผิดชอบดาเนนิ การเอง

2) การกระจายอานาจการตัดสินใจ เป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจดาเนินการ
ตามหน้าท่ี ท่สี ว่ นกลางกระจายไปให้ส่วนภูมิภาคดาเนนิ การ

3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เป็นการกระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี
ทเ่ี หมาะสม ใหก้ บั ส่วนภมู ิภาค

4) การกระจายความรับผดิ ชอบ เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าท่ี ที่รัฐ
กบั ผู้บรหิ ารส่วนภูมิภาค และประชาชน ร่วมกันรบั ผิดชอบ

5) การกระจายความพร้อม เป็นการกระจายความพร้อม ท่ีมีอยู่ในส่วนกลางให้กับ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือสร้างขีดความสามารถให้แก่ส่วนภูมิภาค เป็นการทาให้ส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง
สามารถบรหิ ารจดั การส่วนภูมิภาคไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในปีการศึกษา 2562 มุ่งเน้นการกระจายอานาจ
ในการบรหิ ารจัดการไปยังสนามสอบภายใต้การกากับติดตามจากศูนยส์ อบ เพอ่ื ให้การบริหารจัดการสอบ
สามารถดาเนนิ งานไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพและมีความรวดเรว็

2.3 แนวคิดเกย่ี วกับความโปร่งใสในการประเมนิ (Transparency)
การประเมนิ คุณภาพผ้เู รียน (NT) ถอื เปน็ การประเมนิ คุณภาพ เพื่อตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพผู้เรียนในทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังน้ัน การบริหารจัดการสอบจึงจาเป็นต้องมี
ประสิทธภิ าพและได้มาตรฐาน ซ่งึ จะสง่ ผลให้ผลที่ไดจ้ ากการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความนา่ เชอื่ และเป็น
ที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการทดสอบคร้ังนี้ สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 จงึ ไดก้ าหนดแนวปฏบิ ัติ เพอื่ ความโปรง่ ใสในการบรหิ ารจัดการสอบ ดังตอ่ ไปนี้

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 3
สานักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

12

1) การจัดสนามสอบ
สานักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ดาเนินการจดั สนามสอบ

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชอ้ื โรคไวรสั โคโรนา 2019 (Covid 19) ทกี่ ระทรวงศึกษาแจง้
แนวทางการปฏิบัติอยา่ งเครง่ ครัด โดยกาหนดทกุ โรงเรยี นเปน็ สนามสอบ (ยกเวน้ มจี านวนนกั เรยี นไมถ่ งึ 5
คน ให้สอบกบั โรงเรยี นใกลเ้ คียง) เพอื่ ความสะดวกในการเดนิ ทางของผู้เรยี นและการบรหิ ารจดั การ โดย
กาหนด ใหโ้ รงเรียนท่ีเปน็ สนามสอบ ปฏิบตั ิดงั นี้

1.1) จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) ได้แก่ เคร่อื งตรวจอุณหภมู ริ า่ งกาย แอลกอฮอลห์ รือเจลลา้ งมอื หรอื อ่างลา้ งมือ

1.2) จัดท่ีนั่งสอบให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกัน
การแพรร่ ะบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จานวนผู้เขา้ สอบ 20 คน ต่อ 1 หอ้ งสอบ

2) การแต่งต้ังคณะกรรมการระดบั สนามสอบ
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ระดับสนามสอบ ประกอบด้วย ประธานสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ กรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียนตอบ กรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ นักการภารโรง และกรรมการ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม สาหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการตรวจข้อสอบเขยี นตอบ ต้องมาจาก
ต่างสถานศึกษา โดยใช้วิธีการหมุนเวียนหรือสลับกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับศูนย์
สอบ(สานักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 2) แตต่ อ้ งคานงึ ถงึ ความโปร่งใสและยุติธรรม
ในการสอบ

3) การรับ-ส่งกลอ่ งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
การจัดรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 2 จะมรี ะบบการขนส่งเอกสารทมี่ ีความเคร่งครดั และปลอดภัยสงู
3.1) ในการรับส่งกล่องแบบทดสอบและกระดาษคาตอบในทุกสนามสอบ จะต้อง

ให้ผู้ประสานงานระดับสนามสอบเป็นผู้ลงนามทุกคร้ัง โดยศูนย์สอบเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบไวใ้ นห้องม่นั คงหรอื ห้องทป่ี ิดมดิ ชิด มีผู้ท่คี อยดแู ลตลอดเวลา

3.2) ศนู ย์สอบสง่ มอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมเอกสารประกอบการสอบ
ให้กับประธานสนามสอบหรอื ตวั แทน ในตอนเช้าของวนั สอบ

3.3) หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ให้ประธานสนามสอบหรือตัวแทนที่มีหน้าที่รับ–ส่ง
กระดาษคาตอบระดบั สนามสอบเปน็ ผ้รู บั ผิดชอบนาซองกระดาษคาตอบสง่ มอบให้ศูนย์สอบ

3.4) ศูนย์สอบตรวจสอบความเรียบร้อยของซองกระดาษคาตอบ บรรจุลงในกล่อง
พรอ้ มส่งมอบให้สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

13

4) กล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
การบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จะบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ใส่ซองแยกเป็นรายวิชา และนาซองข้อสอบท้ัง 2 วิชา มาจัดชุดแยก
เป็นรายห้องสอบและบรรจุใส่กล่อง โดยกล่องบรรจุแบบทดสอบต้องแข็งแรง และปิดผนึกด้วยเทปกาว
อนุญาตให้ประธานสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาสอบ ต่อหน้า
ตวั แทนกรรมการคุมสอบ

5) การติดตามการบรหิ ารการประเมนิ
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2 ทาการติดตามตรวจเยยี่ มการ
ประเมินตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการจากสานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2
จะตรวจเยย่ี ม ในช่วงก่อนวนั สอบ วนั สอบ และหลังวันสอบ
6) การรบั แจ้งเร่อื งร้องเรยี นเกย่ี วกบั ความไมโ่ ปร่งใสในการสอบ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ประชุมช้ีแจงและแจ้ง
สนามสอบว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ในความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง ได้แก่

 ศนู ย์สอบท่ดี าเนินการจัดสอบ
 โทรศัพทห์ มายเลข 0-2288-5783 และ 0-2288-5787
 E-mail: [email protected]
 facebook ของ กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขนั้ พ้ืนฐาน
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิ ารวา่ ดว้ ยการปฏิบตั ขิ องผกู้ ากับการสอบ พ.ศ. 2548
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน ขอใหบ้ ุคลากรประจาสนามสอบทกุ ทา่ นปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บ
กระทรวงศกึ ษาธกิ ารวา่ ด้วยการปฏบิ ตั ิของผกู้ ากับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเครง่ ครัด เพ่อี ใหก้ ารทดสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ ยและเป็นมาตรฐานเดียวกนั ท่ัวประเทศ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผเู้ รียน (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
สานกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

14

บทที่ 3
ผลการประเมินคณุ ภาพผ้เู รียน

การประเมนิ คุณภาพผู้เรยี น (NT) ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563 ในส่วนนี้ สานักงานเขต
พ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2 นาเสนอ โดยมรี ายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ผลการประเมินคณุ ภาพผูเ้ รียน (NT) ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 จาแนกรายด้าน

ตารางท่ี 1 แสดงผลการการประเมนิ คุณภาพผูเ้ รยี น (NT) ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
จาแนกรายดา้ น

ดา้ น คะแนนเฉล่ยี รอ้ ยละ ( X ) จาแนกตามสังกัด
เขตพื้นท่ี จังหวัด ศกึ ษาธกิ ารภาค สังกัด ประเทศ
ดา้ นคณิตศาสตร์(Mathematics) 46.46 41.70 39.80 41.30 40.47
ดา้ นภาษาไทย(Thai Language)
51.83 49.22 46.72 47.76 47.46
รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน
49.14 45.46 43.26 44.53 43.97

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิ คณุ ภาพผเู้ รียน (NT) ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปกี ารศึกษา
2563 เปรียบเทยี บระดบั ประเทศ พบว่า สานกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษาศรสี ะเกษ เขต 2
มคี ่าเฉลี่ยรอ้ ยละสูงกวา่ ระดบั จงั หวัด เม่อื พจิ ารณารายดา้ น พบวา่

ดา้ นคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ยี ร้อยละ 46.46 มคี า่ เฉล่ียสูงกวา่ ระดบั จังหวดั ศึกษาธิการภาค
ระดับสงั กดั และ ประเทศ

ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลย่ี ร้อยละ 51.83 มคี ่าเฉล่ียสูงกว่าระดับจงั หวัด ศกึ ษาธกิ ารภาค
ระดับสงั กัด และ ประเทศ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผ้เู รียน (NT) ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

15

ตอนที่ 2 ผลการประเมินคณุ ภาพผูเ้ รยี น(NT)เปรียบเทยี บระดับเขตพ้ืนท่กี ารศึกษาและระดับประเทศ
จาแนกรายดา้ น

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมนิ คณุ ภาพผเู้ รยี น (NT) เปรียบเทียบระดบั เขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดบั ประเทศ จาแนกรายด้าน

ด้าน ระดบั เขตพืน้ ท่ี ระดบั ประเทศ ผลตา่ ง
ดา้ นคณิตศาสตร์(Mathematics) คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉล่ยี 5.99
รอ้ ยละ ( X ) ร้อยละ ( X )

46.46 40.47

ดา้ นภาษาไทย(Thai Language) 51.83 47.46 4.37

รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 49.14 43.97 5.17

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563
เปรียบเทียบระดับประเทศ ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 5.17 และ เมื่อ
พจิ ารณารายดา้ น พบว่า ผลการประเมินด้านคณติ ศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละสูงกว่าระดับประเทศ 5.99
และ ด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ยี ร้อยละสูงกวา่ ระดับประเทศ 4.37

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผ้เู รยี น (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

16

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ระดับเขตพืน้ ที่การศกึ ษา
เปรียบเทยี บระหว่าง ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศกึ ษา 2563

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคณุ ภาพผ้เู รยี น (NT) ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบั เขตพนื้ ทกี่ ารศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่ ง ปกี ารศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563

ด้าน 2562 2563 ผลตา่ ง
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละ - 3.77

ดา้ นคณิตศาสตร์(Mathematics) 50.23 46.46

ดา้ นภาษาไทย(Thai Language) 49.76 51.83 + 2.07
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 50.00 49.14 - 0.86

ตารางที่ 3 ผลการประเมนิ คุณภาพผู้เรียน (NT) ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 3 เปรยี บเทยี บระหวา่ ง
ปีการศึกษา 2562 และ ปกี ารศกึ ษา 2563 คะแนนเฉลยี่ รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน พบวา่ สานกั งานเขต
พ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปกี ารศกึ ษา 2563 มีคะแนนเฉลย่ี ร้อยละลดลง 0.86 จาก
ปกี ารศกึ ษา 2562 เม่อื พิจารณารายด้าน พบวา่ ผลการประเมิน ดา้ นคณติ ศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละ
ลดลง 3.77 และดา้ นภาษาไทยมีคะแนนเฉลยี่ ร้อยละเพ่ิมข้นึ 2.07

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผูเ้ รียน (NT) ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

17

ตอนท่ี 4 คะแนนเฉล่ยี ร้อยละและระดบั คุณภาพ ผลการประเมนิ คุณภาพผเู้ รียน (NT)
ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศกึ ษา 2563 ด้านคณิตศาสตร์ รายด้านและรายมาตรฐาน

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉล่ยี รอ้ ยละและระดบั คุณภาพ ผลการประเมนิ คุณภาพผเู้ รยี น (NT)
ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ด้านคณติ ศาสตร์ รายดา้ นและรายมาตรฐาน

ด้าน/มาตรฐาน รอ้ ยละ คณุ ภาพ

สาระที่ 1 จานวนและพีชคณติ 44.10 พอใช้

มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน 44.17 พอใช้

การดาเนินการของจานวนผลท่ีเกิดขึ้นจากการดาเนินการ สมบัติของการ

ดาเนนิ การและนาไปใช้

ป.3/2 เปรียบเทยี บและเรียงลาดับ จานวนนับไม่เกิน100,000 จากสถานการณ์ 51.14 ดี

ต่างๆ

ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนท่ีตัวเศษเท่ากัน โดยท่ีตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับ 31.15 พอใช้

ตัวสว่ น

ป. 3/9 แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจานวนนับไม่เกิน 37.71 พอใช้

100,000 และ 0

ป. 3/10 หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน 1 และหาผล 54.18 ดี

ลบของเศษส่วนทีม่ ีตวั ส่สนเท่ากัน

ป. 3/11 แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหา การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 65.36 ดี

และผลบวกไม่เกิน 1 และโจทยป์ ัญหาการรลบเศษศส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรปู ความสัมพนั ธ์ ฟังกช์ ัน ลาดับและ 43.61 พอใช้

อนกุ รม และนาไปใช้

ป.3/1 ระบุจานวนทห่ี ายไปในแบบรูปของจานวนท่ีเพิ่มขน้ึ หรอื ลดลง ละเทา่ ๆ กนั 43.61 พอใช้

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณติ 48.09 ดี

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วดั และคาดคะเนขนาดของ 45.93 พอใช้

สิ่งทต่ี ้องการวดั และนาไปใช้

ป.3/1 แสดงวิธหี าคาตอบของโจทย์ปญั หาเก่ียวกับเงนิ 60.54 ดี

ป.3/2 แสดงวิธหี าคาตอบของโจทย์ปัญหาเก่ียวกบั เวลา และระยะเวลา 37.74 พอใช้

ป.3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับ 66.68 ดี

เซนติเมตร กโิ ลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่างๆ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน (NT) ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 3
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

18

ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงคะแนนเฉล่ยี รอ้ ยละและระดับคณุ ภาพ ผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT)
ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ด้านคณิตศาสตร์ รายด้านและรายมาตรฐาน

ดา้ น/มาตรฐาน คะแนน ระดบั
รอ้ ยละ คณุ ภาพ

ป.3/6 แสดงวิธีหาคาตอบความยาวท่ีมีหน่วยเป็นเซนติเมตร และมิลลิเมตร 21.92 ปรบั ปรงุ

เมตรและเซนตเิ มตร กโิ ลเมตรและเมตร

ป.3/9 เปรียบเทียบน้าหนกั ระหว่างกิโลกรมั กับกรัม เมตริกตันกบั กิโลกรัมจาก 47.40 ดี

สถานการณ์ตา่ งๆ

ป.3/10 แสดงวิธีหาคาตอบของโจทยป์ ัญหาเกี่ยวกับนา้ หนักท่มี ีหนว่ ยเป็น 46.56 พอใช้

กิโลกรมั กบั กรัม เมตริกตนั กบั กโิ ลกรมั

ป.3/13 แสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุท่ีมี 37.77 พอใช้

หนว่ ยเป็นลติ รกับมลิ ลิลิตร

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 61.74 ดี

ความสมั พันธร์ ะหว่างรปู เรขาคณติ และทฤษฎบี ททางเรขาคณติ และนาไปใช้

ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณคิ สองมิติที่มีแกนสมมาตร และจานวนแกนสมมาตร 61.74 ดี

สาระท่ี 3 สถิตแิ ละความน่าจะเปน็ 50.80 ดี

มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการ 50.80 ดี

แกป้ ญั หา

ป.3/1 เขียนแผนภูมิรูปภาพและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคาตอบ 46.83 พอใช้

ของโจทยป์ ญั หา

ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากขอ้ มลู ทีเ่ ป็นจานวนนบั และใช้ข้อมูลจากตาราง 58.73 ดี

ทางเดยี วในการหาคาตอบของโจทย์ปญั หา

รวมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 46.46 พอใช้

จากตารางท่ี 4 แสดงคะแนนเฉล่ยี รอ้ ยละและระดบั คณุ ภาพ ผลการประเมินคุณภาพผเู้ รียน (NT)
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปกี ารศึกษา 2563 ดา้ นคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 46.46 มรี ะดับคุณภาพ
พอใช้ เม่ือพิจารณารายด้าน/มาตรฐาน พบว่า สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณติ มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจ
พ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และนาไปใช้ ป.3/5 เปรียบเทียบ
ความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่างๆ
มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ ยละสูงสดุ 66.68 ระดับคุณภาพ ดี

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผเู้ รยี น (NT) ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

19

ตอนท่ี 5 คะแนนเฉล่ยี ร้อยละและระดับคณุ ภาพ ผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (NT)
ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศกึ ษา 2563 ดา้ นภาษาไทย รายด้านและรายมาตรฐาน

ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละและระดับคณุ ภาพ ผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน (NT)
ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 3 ปกี ารศึกษา 2563 ดา้ นภาษาไทย รายดา้ นและรายมาตรฐาน

ด้าน/มาตรฐาน คะแนน ระดับ
ร้อยละ คณุ ภาพ

สาระที่ 1 การอ่าน 54.10 ดี

มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ ระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ ละความคิดเพื่อนาไปใช้ 45.87 พอใช้
ตัดสินใจ แกป้ ัญหาในการดาเนินชวี ิต และมนี สิ ัยรักการอ่าน 50.33 ดี
ป.3/2 อธบิ ายความหมายของคาและขอ้ ความทอ่ี ่าน 57.98 ดี
ป.3/3 ต้งั คาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลเก่ยี วกับเรอ่ื ง
ป.3/4 ลาดบั เหตกุ ารณแ์ ละคาดคะเนเหตกุ ารณ์จากเรอ่ื งทอี่ ่านโดยระบุเหตุผล 59.21 ดี
ประกอบ 66.26 ดี
ป.3/5 สรปุ ความรู้จากเรอื่ งทอ่ี า่ นเพ่ือนาไปใชใ้ นชีวติ ประจาวัน 44.93 พอใช้
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคาสั่ง หรอื ขอ้ แนะนา
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ 59.19 ดี
สาระท่ี 2 การเขยี น
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขยี นสือ่ สาร เขียนเรียงความ ยอ่ ความ 42.92 พอใช้
และเขียนเรอื่ งราวในรูปแบบตา่ ง ๆ เขยี นรายงานขอ้ มลู สารสนเทศและ 62.68 ดี
รายงานการศึกษาคน้ ควา้ อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ 68.33
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสง่ิ ใดสง่ิ หน่ึงไดอ้ ย่างชัดเจน ดีมาก
ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู 42.83
ป.3/5 เขียนเรอ่ื งตามจนิ ตนาการ พอใช้
สาระที่ 3 การฟงั การดู และการพดู 53.49
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมวี ิจารณญาณ และพูดแสดง ดี
ความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์
ป.3/2 บอกสาระสาคญั จากการฟัง และการดู

รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รยี น (NT) ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

20

ตารางท่ี 5 (ตอ่ ) แสดงคะแนนเฉลย่ี รอ้ ยละและระดบั คุณภาพ ผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน (NT)
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ดา้ นภาษาไทย รายด้านและรายมาตรฐาน

ดา้ น/มาตรฐาน คะแนน ระดบั
ร้อยละ คุณภาพ
ป.3/3 ตั้งคาถามและตอบคาถามเก่ียวกบั เร่อื งท่ฟี งั และดู 32.16 พอใช้
สาระท่ี 4 หลักการใชภ้ าษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ 52.76 ดี
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบตั ิของชาติ 40.60 พอใช้
ป.3/1 เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา

ป.3/2 ระบชุ นิดและหน้าทขี่ องคาในประโยค 53.94 ดี

ป.3/4 แต่งประโยคงา่ ย ๆ 64.72 ดี

ป.3/5 แตง่ คาคล้องจองและคาขวญั 48.01 พอใช้
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถน่ิ ไดเ้ หมาะสมกบั กาลเทศะ 55.72 ดี
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ 3685 พอใช้
วรรณกรรมไทยอยา่ งเห็นคุณค่า และนามาประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ติ จรงิ
ป.3/1 ระบุข้อคดิ ทไ่ี ด้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนาไปใช้ในชวี ิตประจาวัน 38.31 พอใช้
ป.3/3 แสดงความคิดเหน็ เกีย่ วกบวรรณคดีทอ่ี า่ น 35.39 พอใช้
47.46 พอใช้
รวมความสามารถดา้ นภาษาไทย

จากตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉล่ียร้อยละและระดับคุณภาพ ผลการประเมินคณุ ภาพผ้เู รียน (NT)
ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ด้านภาษาไทย ภาพรวม มีคะแนนเฉลยี่ ร้อยละ 49.76 มีระดับ
คุณภาพ พอใช้ เม่ือพิจารณารายด้าน/มาตรฐาน พบว่า สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1
ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ป.3/5 เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ มคี ะแนนเฉลีย่ รอ้ ยละสูงสดุ 68.33 ระดับคุณภาพ ดีมาก

รายงานผลการประเมนิ คุณภาพผเู้ รียน (NT) ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

21

ตอนที่ 6 จานวนและรอ้ ยละนกั เรยี น จาแนกตามระดับคุณภาพ การประเมินคุณภาพผู้เรยี น (NT)
ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 3 ปกี ารศกึ ษา 2563

ตารางท่ี 6 แสดงจานวนและรอ้ ยละนักเรียน จาแนกตามระดบั คุณภาพ (ยกเว้นเดก็ พเิ ศษ และ walk in)
ในการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศึกษา 2563

ด้าน ดีมาก ดี พอใช้ ปรบั ปรุง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ
ด้านคณิตศาสตร์ 313 18.85 436 26.26 628 37.83 283 17.04
ดา้ นภาษาไทย 281 16.92 678 40.84 549 33.07 152 9.15
262 15.78 554 33.37 696 41.92 148 8.91
รวม 2 ดา้ น

ตารางท่ี 6 แสดงจานวนและร้อยละนกั เรียน จาแนกตามตามระดบั คุณภาพ การประเมินคุณภาพ
ผูเ้ รียน (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน พบวา่ ระดบั คุณภาพ
ดีมาก จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78 ระดับคุณภาพดี จานวน 554 คน คิดเป็นร้อยละ 33.37
ระดบั คุณภาพพอใช้ จานวน 696 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 41.92 และ ระดับปรับปรุง จานวน 148 คน คิดเป็น
รอ้ ยละ 8.91

รายงานผลการประเมินคุณภาพผ้เู รยี น (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

22

ตอนท่ี 7 ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละรวม รายอาเภอ การประเมนิ คุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563

ตารางที่ 7 แสดงค่าคะแนนเฉลยี่ ร้อยละรวมความสามารถทงั้ 2 ดา้ น ลาดับท่ี 1 ของแต่ละอาเภอ
ผลการประเมนิ คณุ ภาพผเู้ รียน (NT) ชนั้ ประถมศึกษาปที ่ี 3 ปีการศกึ ษา 2563

โรงเรยี น อาเภอ ด้าน ด้าน รวม 2 ด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
บา้ นโนนน้อย อทุ ุมพรพิสยั 83.25 79.37
บ้านเพียมาต(รฐั ราษฎร์พิทยาคาร) ราษีไศล 75.50 82.50 77.00
บา้ นคลกี ล้ิง ศลิ าลาด 71.50 70.10 74.85
บ้านกลว้ ยกว้าง หว้ ยทับทัน 79.60 69.94 72.55
บา้ นหนองผอื 75.15 65.25 67.04
บา้ นมว่ ง โพธ์ิศรีสุวรรณ 68.83 59.94 65.08
บา้ นแตช้ ะบา ( อสพป.38 ) บึงบรู พ์ 70.22 62.62 64.93
เมืองจนั ทร์ 67.25

ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 โดย
จาแนกตามลาดับท่ี 1 ของแต่ละอาเภอ พบว่า อาเภออุทุมพรพิสัย โรงเรียนบ้านโนนน้อย มคี ะแนนเฉลี่ย
ร้อยละรวมสูงสุด 79.37 รองลงมา อาเภอราษีไศล บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 77.00 และ
อาเภอศิลาลาด โรงเรยี นบ้านคลีกลิ้ง 74.85 ตามลาดบั

รายงานผลการประเมินคุณภาพผเู้ รยี น (NT) ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

23

ตอนท่ี 8 คะแนนเฉลีย่ รวมความสามารถท้งั 2 ด้าน การประเมินคณุ ภาพผ้เู รยี น (NT) ชัน้ ประถมศกึ ษา

ปที ่ี 3 ปกี ารศึกษา 2563 ของโรงเรยี นยอดเยย่ี ม 10 อนั ดบั

ตารางท่ี 8 แสดงคะแนนเฉล่ยี รวมความสามารถทั้ง 2 ดา้ น ของโรงเรยี น ยอดเยยี่ ม 10 อันดบั

การประเมินคณุ ภาพผ้เู รียน (NT) ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปกี ารศึกษา 2563

อนั ดับ โรงเรยี น อาเภอ กลุม่ เครอื ขา่ ยฯ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

รวม

1 บา้ นโนนนอ้ ย อุทมุ พรพิสัย 5 79.37

2 บา้ นเพยี มาต(รัฐราษฎร์พทิ ยาคาร) ราษไี ศล 7 77

3 บ้านคลกี ลิง้ ศลิ าลาด 17 74.85

4 บา้ นปะหละ อุทุมพรพสิ ยั 3 73.60

5 บ้านกระเดาอุ่มแสง ราษีไศล 8 73.00

6 บ้านกลว้ ยกวา้ ง หว้ ยทับทัน 13 72.55

7 บา้ นยาง ราษีไศล 6 71.51

8 สระกาแพงวทิ ยาคม อทุ ุมพรพสิ ยั 1 68.24

9 บา้ นกระสงั ข์ หว้ ยทับทนั 13 67.58

10 บ้านหนองอาคูณ หว้ ยทับทัน 12 67.54

ตารางท่ี 8 แสดงโรงเรียนท่ีมคี ะแนนเฉลย่ี ร้อยละรวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน ระดบั ยอดเย่ยี ม 10
อนั ดบั ในการประเมนิ คุณภาพผู้เรียน (NT) ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 3 ปกี ารศึกษา 2563 ได้แก่ โรงเรียนบา้ น
โนนนอ้ ย มีคะแนนเฉลี่ยเทา่ กบั 79.37 , โรงเรยี นบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) มีคะแนนเฉลย่ี เท่ากับ
77.00 และโรงเรียนบา้ นคลีกลิ้ง มคี ะแนนเฉลย่ี รวม เท่ากบั 74.85 ตามลาดับ

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

24

ตอนท่ี 9 คะแนนเฉลีย่ รวมความสามารถทัง้ 2 ดา้ น ของโรงเรยี นที่มีพฒั นาการยอดเยยี่ ม 10 อันดบั
การประเมนิ คณุ ภาพผเู้ รียน (NT) ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปกี ารศึกษา 2563

ตารางท่ี 9 แสดงคะแนนเฉล่ยี รวมความสามารถทั้ง 2 ดา้ น การประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ท่มี ีพัฒนาการยอดเย่ยี ม 10 อนั ดับ (ปีการศึกษา 2562 – 2563)

อนั ดับ โรงเรยี น ปกี ารศกึ ษา ผลต่าง
2563 2562
1 บา้ นปลาขาว 66.50 33.93 32.57
2 บา้ นหนองผือ 67.04 35.43 31.61
3 บา้ นหนองอาคูณ 67.54 44.80 22.74
4 บ้านจกิ 62.32 40.33 21.99
5 บ้านกระสังข์ 67.58 46.15 21.43
6 สระกาแพงวิทยาคม 68.24 47.06 21.18
7 บา้ นพอกหนองแข้ 58.25 37.32 20.93
8 บา้ นเกิ้ง(อส.พป.37) 58.75 38.00 20.75
9 บ้านมะยาง 45.37 24.65 20.72
10 บา้ นหนองปลาคณู 53.46 35.81 17.65

ตารางที่ 9 โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563 ท่ีมีพัฒนาการยอดเย่ียม 10 อันดับ ได้แก่ โรงเรียน
บ้านปลาขาว มีผลต่าง(พัฒนาการ)เท่ากับ 32.57, โรงเรียนบ้านหนองผือ มีผลต่าง(พัฒนาการ) เท่ากับ
31.61 และโรงเรียนบา้ นหนองอาคูณ มีผลตา่ ง(พัฒนาการ) เท่ากบั 22.74 ตามลาดับ

รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รยี น (NT) ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

25

บทที่ 4
สรปุ และอภิปรายผล

สรุปผลการประเมนิ
จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในสังกัด สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจาปกี ารศึกษา 2563 ซ่ึงมีจานวนโรงเรยี นสอบ 177 แห่ง จานวนนักเรียนทเ่ี ข้า
สอบ : 2,613 คน (ปกติ: 1,660 คน,พิเศษ: 947 คน, Walk-in:6 คน) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่
ดงั นี้

ดา้ นคณิตศาสตร์ มคี ะแนนเฉลีย่ รอ้ ยละ 46.46 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดบั จงั หวดั ศกึ ษาธิการภาค
ระดบั สงั กัด และ ประเทศ

ด้านภาษาไทย มคี ะแนนเฉลยี่ ร้อยละ 51.83 มีค่าเฉลย่ี สูงกว่าระดับจังหวดั ศกึ ษาธิการภาค ระดบั
สังกัด และ ประเทศ

รวมความสามารถทง้ั 2 ด้าน สานักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2 มี
คา่ เฉล่ยี ร้อยละ 49.14 ซึง่ สูงกว่าระดบั จังหวัด ศึกษาธกิ ารภาค ระดับสังกดั และ ประเทศ

จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มคี ะแนนเฉลย่ี รอ้ ยละสูงกว่าระดับประเทศ 5.17 และ เมอ่ื พิจารณารายด้าน พบว่า
ผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 5.99 และด้านภาษาไทยมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 4.37 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2562 -2563
คะแนนเฉลย่ี ร้อยละลดลงจากปีการศึกษา 2562 เทา่ กับ 0.86 เมือ่ พิจารณารายด้าน พบวา่ ผลการประเมิน
ด้านคณิตศาสตร์ มคี ะแนนเฉลย่ี รอ้ ยละลดลง 3.77 และด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียรอ้ ยละเพ่มิ ขนึ้ 2.07

อภิปรายผล
จากผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปี

การศกึ ษา 2562 กบั ปกี ารศึกษา 2563 ของสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
พบว่า

ด้านภาษาไทย สูงขึ้น เมื่อพิจารณารายด้าน/มาตรฐาน พบว่า สาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท
2.1 ใช้กระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ป.3/5 เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงสุด 68.33 ระดับคุณภาพ ดีมาก อาจจะสืบเนื่องมาจาก ครูผู้สอนมี
กระบวนพัฒนาผู้เรียนในการใชก้ ระบวนการเขยี นสอื่ สาร การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ และการ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

26

ประสิทธิภาพ ซึ่งครูผู้สอนมคี วามรู้ในการจัดกิจกรรมการเรยี นรทู้ เี่ ป็นกระบวนการ และการการส่งเสริมการ
เขียนเร่ืองตามจินตนาการ ฝึกผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นกระบวนการ เป็นเหตุและผล ตามนโยบาย
9 Focus (SSK2 : 9 จุดเน้น ) ของสานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สอดคล้อง
กับจุดเน้นที่ 4 : Reading คิด อ่าน เขียน ก้าวหน้า โดยนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
ทักษะทางการเขียน คดิ อย่างเป็นระบบ สามารถส่ือสารออกมาโดยการเขยี น และครูผู้สอนได้จดั กจิ กรรมท่ี
ทาให้ผ้เู รียนสามารถใชท้ ักษะกระบวนการสื่อสาร ใหส้ ามารถตอบข้อสอบด้านภาษาไทยได้ โดยเฉพาะใน
มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ ระบวนการเขียนสอ่ื สาร เขยี นเรียงความ ย่อความ และเขยี นเร่ืองราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ป.3/5 เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ มคี ะแนนเฉลยี่ ร้อยละสูงสุด 68.33 ระดับคณุ ภาพ ดีมาก แสดงให้เหน็ ว่า ผู้เรียนมคี วามรู้และ
ความเขา้ ใจในด้านการเขยี นได้ตามหลกั สตู ร

ด้านคณติ ศาสตร์ คะแนนเฉลย่ี ร้อยละ 46.46 มคี ่าเฉลยี่ สูงกวา่ ระดบั จังหวัด ศึกษาธกิ ารภาค ระดับ
สงั กดั และ ประเทศ อาจจะสืบเน่อื งมาจาก ครผู ู้สอนพัฒนาผเู้ รียนด้านการคิดคานวณ คิดเลขเป็นครูผู้สอน
มีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ และการการส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึก
ผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นกระบวนการ เป็นเหตุและผล ตามนโยบาย 9 Focus (SSK2 : 9 จุดเน้น ) ของ
สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2 ซ่งึ สอดคล้องกบั จดุ เน้นท่ี 2 M:Mathematics
เลิศล้าคิดเลขเป็น นอกจากน้ีครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมท่ีทาให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และนาไปใช้ ทาให้
สามารถตอบข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ได้ ในสาระที่ 2 การวดั และเรขาคณิต มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ ใจพน้ื ฐาน
เก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และนาไปใช้ ป.3/5 เปรียบเทียบความยาว
ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่างๆ มีคะแนน
เฉลย่ี รอ้ ยละสงู สุด 66.68 ระดบั คุณภาพ ดี

นอกจากน้ี สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีนักเรียนท่ีสามารถทา
คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ เต็มร้อย คะแนน จานวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิง ปวริศา พะวงษ์แสง ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ห้องพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) และ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีหะจันทร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปที ่ี 3/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (AP) โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสยั ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดหนึง่ ทแ่ี สดงถึงประสิทธผิ ลของการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูผสู้ อน

รายงานผลการประเมนิ คุณภาพผู้เรียน (NT) ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 3
สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

27

บทที่ 5
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ขอ้ เสนอแนะสาหรบั สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา
1. ผู้มีส่วนเกยี่ วขอ้ ง นิเทศกากับติดตามนโยบาย 9 Focus 9 จดุ เน้น (SSK2) สถานศึกษา ทุก
โรงเรียน เพอื่ กระตุ้นใหส้ ถานศกึ ษาไดต้ ระหนัก นาไปสู่การปฏบิ ตั ิสู่ช้ันเรยี น
2. ให้ความสาคัญกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โดยกาหนด
เป้าหมายในการพฒั นาคุณภาพการศึกษาโดยการกระตนุ้ ให้โรงเรยี นเพ่มิ คุณภาพร้อยละ 3
3. จัดสรรงบประมาณตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้กลุ่มเครือข่ายคุณภาพ
การศกึ ษาเพอ่ื จัดค่ายวชิ าการแก่นักเรียนช้ันประถมศกึ ษาปีที่ 3
4. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 3 ใหแ้ ก่ผบู้ ริหารและครูผ้สู อนในสถานศึกษา รวมถงึ นาผลการสอบ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนและการบรหิ ารจดั การศึกษาให้มีประสทิ ธภิ าพยง่ิ ขึ้น
5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกบั การสร้างข้อสอบทเี่ นน้ กระบวนการคดิ วเิ คราะหใ์ นรปู แบบเดียวกับข้อสอบ NT เพอื่ ให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยี นการสอนตามหลักสตู รในช้นั เรยี น
6. นารูปแบบของข้อสอบทใ่ี ช้ในการทดสอบ NT ไปใช้ในการทดสอบในระดบั เขตพื้นที่การศึกษา
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้เดก็ เกดิ ความคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ
7. จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอนเก่ียวกับการสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ NT เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษานาไปอบรม
และพฒั นาครูผู้สอนในสถานศกึ ษาสงั กดั สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน
8. จัดทาโครงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยดูจากผลการ
ประเมนิ คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือประกันคณุ ภาพผู้เรียน NT ในปกี ารศึกษาทีผ่ ่านมา
เปน็ ขอ้ มูลฐาน (Baseline) ในการยกระดบั คุณภาพผลสัมฤทธใิ์ นปีการศกึ ษาต่อไป
9. จัดทาป้าย Count Down นบั ถอยหลังสคู่ วามสาเรจ็ ตดิ ทสี่ าหนกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษา
10. สร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างเป็นระบบและ
ตอ่ เนอื่ งโดยความรว่ มมือระหวา่ งผูอ้ านวยการสานกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษา ศึกษานเิ ทศก์
11. จัดเวที สาหรับขยายผลแก่ครูผู้สอนที่ประสบผลสาเร็จ ในการทา PLC จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพอื่ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
12. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหรือชมเชยหรือให้รางวัลแก่สถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างชัดเจน และให้การยกย่องเชิดชูเกียรติหรือชมเชยให้รางวัลแก่

รายงานผลการประเมนิ คุณภาพผูเ้ รียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

28

สถานศกึ ษาทม่ี ผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงู สดุ สิบอันดับแรก เพ่ือเปน็ แบบอย่างท่ีดแี ก่หน่วยงาน
อื่นๆ
ขอ้ เสนอแนะสาหรับสถานศกึ ษา
1. นานโยบาย 9 จดุ เน้นสูก่ ารปฏบิ ัติในระดบั ช้นั เรียน
2. ให้ความสาคัญกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระตุ้นให้โรงเรียนมีการเพิ่มคุณภาพ
ร้อยละ 3 สอดคล้องกบั เขตพื้นท่ี หรอื มากกว่า
3. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ให้แกผ่ ้บู รหิ ารและครผู ูส้ อนในสถานศึกษา รวมถงึ นาผลการสอบ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอนและการบริหารจดั การศกึ ษาให้มีประสทิ ธิภาพยิ่งขนึ้
4. ส่งเสริมสนับสนุนในครูผู้สอนในสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ เพ่ือวินิจฉัย
มาตรฐานและตัวชว้ี ดั ที่ต้องปรบั ปรงุ และพฒั นาอย่างเรง่ ด่วน และนามาใช้ในการวางแผนการ
พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศกึ ษา
5. จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด โดยดูจาก
ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาของนักเรียนในปีการศึกษาตอ่ ไป
6. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหรือชมเชยหรือให้รางวัลแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระที่มีพัฒนาการ
ของผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นอยา่ งชัดเจน
7. ติดตามความเคลื่อนไหวของ สานักทดสอบทางการศึกษา เพ่ือจัดประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้อง
นาไปปฏบิ ตั อิ ย่างถกู ต้อง ทนั เวลา
8. จัดทาแบบทดสอบ Pre NT สร้างข้อสอบให้เสมือนจริงตามรูปแบบของสานักทดสอบทาง
การศึกษา
9. วเิ คราะหข์ อ้ มลู และสะท้อนผล เร่งพัฒนาผู้เรยี นก่อนการสอบจรงิ นาข้อบกพรอ่ งในการสอบ
มาปรบั ปรุงใหน้ กั เรยี นสามารถทาข้อสอบไดอ้ ย่างเต็มตามศักยภาพ
10. ครผู ู้สอน ทา PLC จดั กิจกรรมการเรยี นการสอนเพ่ือยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน
11. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ/ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระดม
ทรพั ยากรในการสนับสนนุ การจดั การศกึ ษา
12. จัดทาป้าย Count Down นับถอยหลังสคู่ วามสาเรจ็ ท่ีสถานศกึ ษา
13. สรา้ งเครือขา่ ยชุมนมุ นกั วดั และประเมินผลการศกึ ษาของสานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา

รายงานผลการประเมนิ คุณภาพผู้เรยี น (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 3
สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

29
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. การปฏิรปู การศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ. ดสุ ิต กรุงเทพมหานคร :
2542.
กระทรวงศึกษาธิการ. แผนภมู หิ ลกั สูตร : การศึกษาขั้นพ้นื ฐาน พุทธศักราช 2544, 2544.
กระทรวงศึกษาธกิ าร. หลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551, กรุงเทพฯ :
โรงพิมพช์ ุมนมุ สหกรณ์การเกษตรแหง่ ประเทศไทย , 2553
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน. คมู่ อื การประเมินคณุ ภาพผเู้ รยี น ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ปกี ารศึกษา 2563, สานกั ทดสอบทางการศกึ ษา : 2563.
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน. ผลการประเมนิ คุณภาพผเู้ รยี น ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
ปกี ารศกึ ษา 2563 สานักทดสอบทางการศกึ ษา, กรุงเทพฯ : 2563.
สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2. รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผูเ้ รยี น
(NT) ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ปกี ารศึกษา 2562 ,กลมุ่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จดั การศกึ ษา : 2562.

รายงานผลการประเมินคุณภาพผเู้ รยี น (NT) ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

30

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมประชุมชแ้ี จงประธานกล่มุ เครือข่ายฯ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

31

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมประชุมชแ้ี จงประธานกล่มุ เครือข่ายฯ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

32

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมการนิเทศ เย่ียมสนามสอบ

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

33

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมการนิเทศ เย่ียมสนามสอบ

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 3
สานกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

34

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมนิเทศ เยย่ี มสนามสอบ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

35

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมนิเทศ เยย่ี มสนามสอบ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

36

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมนิเทศ เยย่ี มสนามสอบ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

37

ภาคผนวก
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรยี น (NT) สพป.ศรสี ะเกษ เขต 2 (ระดับเขตพนื้ ท่ี )

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3
สานกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาศรีสะเกษ เขต 2

38

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

39

ภาคผนวก
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ระดับประเทศ

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

40

ภาคผนวก

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

41

ภาคผนวก
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรยี น (NT) เรียงลาดับ

รายงานผลการประเมนิ คณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

42

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

43

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

44

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

45

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

46

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2

47

รายงานผลการประเมินคณุ ภาพผู้เรียน (NT) ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ปกี ารศกึ ษา 2563
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาศรสี ะเกษ เขต 2


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การจัดการดินและปุ๋ย
Next Book
L1:Gunakan komunikasi Lisan bertutuer