The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU TAFSIR BI AL-RA’YI

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 530-3-syazwana, 2021-09-22 01:34:40

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU TAFSIR BI AL-RA’YI

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU TAFSIR BI AL-RA’YI

SEJARAH PERKEMBANGAN
ILMU TAFSIR BI AL-RA’YI

Nur Syazwana binti Mohamad Rafik

Sumber Tafsir Bi Al-Ra’yi

• Al-Quran iaitu melalui pengumpulan dan membuat perbandingan di mana ayat yang mujmal
diperjelaskan dan menghindarkan yang daif dan maudu’.

• Nukilan daripada Rasulullah S.A.W dengan menghindarkan yang daif dan maudu’.
• Riwayat yang sahih daripada sahabat dan juga tabi’in.
• Ilmu bahasa yang akan memelihara diri daripada memalingkan ayat kepada makna yang

berlawanan dengan kehendak syara', kecuali makna-makna yang sudah banyak dipakai oleh
bangsa Arab itu sendiri.
• Mentafsirkan ayat berdasarkan tuntutan dari makna ungkapan yang berterusan ilmu mengenai al-
Quran.

Perkembangan Tafsir Bi Al-Ra’yi

Tafsir bi al-ra’yi mulai berkembang sekitar abad ke-3 H. Corak penafsiran sesuai dengan sudut pandang mereka masing-
masing; Kaum fuqaha (ahli fikih) menafsirkannya dari sudut hukum fikih, seperti yang dilakukan oleh al-Qurthubi, dan

lain-lain,kaum teolog menafsirkannya dari sudut pemahaman teologis seperti al-Kasysyaf karangan al-Zamakhsyari; dan
kaum sufi juga menafsirkan Alquran menurut pemahaman dan pengalaman bathin mereka seperti tafsir al-Quran al-
‘Azhim oleh al-Tustari, Futuhat Makkiyat oleh Ibnu Arabi, dan lain-lain

Pendek kata, corak tafsir bi al-ra’yi ini muncul di kalangan ulama-ulama mutaakhirin; sehingga di abad moden lahir lagi
tafsir menurut tinjauan sosiologis dan sastra Arab seperti Tafsir Al-Manar; dan dalam bidang sains muncul pula karya
Jawahir Thanthawi dengan judul Tafsir al-Jawahir. Melihat perkembangan tafsir bi al-ra’yi yang demikian pesat, maka

tepatlah apa yang dikatakan Manna’ al-Qaththan bahwa tafsir bi al-ra’yi mengalahkan perkembangan al-ma’tsur

Meskipun tafsir bi al-ra’yi berkembang dengan pesat, namun dalam menerimanya para ulama terbagi 2, ada yang
membolehkan dan ada yang melarangnya, tetapi setelah diteliti, ternyata kedua pendapat yang bertentangan itu hanya

bersifat lafzhi – redaksional. Maksudnya kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran berdasarkan ra’yu –
pemikiran – semata tanpa mengindahkan kaedah-kaedah dan kriteria yang berlaku. Penafsiran yang serupa inilah
yang diharamkan Ibnu Taymiyah, bahan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakannya sebagai tidak berdasar. Sebaliknya,

keduanya sepakat membolehkan penafsiran Alquran dengan sunah Rasul serta dengan kaedah-kaedah yang
mu’tabarah.

Adapun hadits-hadits yang menyatakan bahawa para ulama salaf lebih suka diam dalam menafsirkan Alquran,
sebagaimana dapat difahami dari ucapan Abu Bakar bahawa tidak dapat dijadikan dalil untuk melarang tafsir bi al-ra’yi

sebab sebagaimana ditulis oleh Ibnu Taymiyah: “Mereka sentiasa membicarakan apa-apa yang mereka ketahui dan
mereka diam pada hal-hal yang tidak mereka ketahui.


Click to View FlipBook Version