The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Gu Gu, 2020-07-15 04:35:28

เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

ทำ e-book องค์กรคุณธรรม

การเสรมิ สรา้ งองคก์ รคุณธรรม

หน่วยงานมีการประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปรญิ ญา) ร่วมกันของผู้บรหิ ารและบุคลากรใน
หน่วยงานที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีจำนวนบุคลากรมีส่วนร่วมในการประกาศข้อตกลง
มากกวา่ ร้อยละ 50

สำนักงานพฒั นาชมุ ชนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ประกาศเจตนารมณก์ ารขับเคลื่อนสำนกั งานพัฒนาชมุ ชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นองค์กรคุณธรรม และได้แจ้ง

เวียนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ
ปิดประกาศเจตนารมณ์ฯ ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
สำนักงานเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานอืน่ ๆ ไดร้ บั ทราบ
เจตนารมณ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ทมี่ คี วามมงุ่ มน่ั จะเป็นองคก์ รคุณธรรม โดยมีใจความสำคญั
ในเจตนารมณ์ ดงั นี้

1. มีความพอเพียง คือ มีความพอเพียงในการ

ดำเนนิ ชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใชค้ วามรู้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบครอบ มีความพอประมาณพอดี
ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท
สรา้ งภูมคิ มุ้ กันท่ดี ี ร้เู ท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2. มีวินัย คือ การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่

ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า
วินยั ต่อองคก์ ร สังคม ปฏบิ ตั ติ ามจรยิ ธรรม จรรยาบรรณ และเคารพตอ่ กฎหมาย

3.มีความสุจริต คือ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นยนื หยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง

ความเปน็ ธรรมทง้ั ปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซือ่ ตรงแลว้ ตอ้ งกลา้ ปฏิเสธการกระทำทไี่ มซ่ อ่ื ตรง ไม่ซ่ือสัตย์
ของบุคคลอน่ื ที่จะทำให้ส่วนรวมเกดิ ความเสยี หาย

4. มีจติ อาสา หมายถึง การเป็นผู้ท่ีใส่ใจตอ่ สงั คมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึง่ ท่ีมใิ ช่หน้าท่ี

ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้
หวังผลตอบแทน ทำความดีเพ่ือความดี เออื้ อาทรต่อคนร่วมสังคมทำอย่างสม่ำเสมอจนเปน็ นสิ ัย

แผนการดำเนินการ

การดำเนนิ การ เดือน

เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประชุมคณะทำงาน

2.จัดทำโครงการเสรมิ สรา้ งคน พช. เปน็ คน

ดี มีคุณธรรม จำนวน 6 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประกาศประกาศ

เจตนารมณ์การขบั เคลื่อนสำนักงานพัฒนา

ชุมชนจงั หวัดกาฬสนิ ธ์เุ ปน็ องคก์ รคณุ ธรรม

กิจกรรมที่ 2 บุคลากรในสังกัดร่วมกัน

คัดเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับ

บรบิ ทของหน่วยงาน

กจิ กรรมที่ 3 สพอ.กำหนดกิจกรรมเพอ่ื

ดำเนินการตามประเด็นคุณธรรม 4

ประการ

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินกิจกรรมพช.

กาฬสินธ์ุ ดินแดนปันสขุ (จิตอาสา)

กิจกรรมที่ 5 เจ้าหน้าที่ พช. ปฏิญาณ

ตนที่จะปฏบิ ตั ิตามประกาศเจตนารมณ์การ

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และจัดทำองค์

ความรู้ตามประเด็นคุณธรรม ที่เหมาะสม

กับตนเอง

-คณะกรรมการพิจารณาคดั เลือกฯ และ

มอบเกยี รตบิ ตั รเพื่อเชดิ ชูเกียรติ

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปฏิบัติศีล 5

พฒั นาชวี ติ พัฒนาตน คน พช.

สำนกั งานพฒั นาชมุ ชนจังหวัดกาฬสนิ ธุ์ ไดจ้ ดั ทำโครงการเพอ่ื นำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาทอ่ี ยากแกต้ ามประเดน็
คุณธรรมดงั กลา่ วข้างตน้ เพอื่ รว่ มกันดำเนนิ การกบั สำนกั งานพฒั นาชมุ ชนอำเภอ คอื

โครงการ “เสรมิ สร้างคน พช. เปน็ คนดี มคี ุณธรรม” ประกอบด้วย 6 กจิ กรรม ดงั น้ี

กิจกรรมท่ี 1 พฒั นาการจงั หวัดประกาศเจตนารมณ์ ในการขับเคลือ่ นสำนักงานพัฒนา

ชมุ ชนจงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ เปน็ องคก์ รคุณธรรม โดยมใี จความดงั น้ี

ข้นั ตอนการดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศเจตนารมณ์การ
ขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นองค์กรคุณธรรม แจ้ง
บคุ ลากรใหร้ บั ทราบเพอ่ื นำไปถอื ปฏิบตั ิ ดงั น้ี

1) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุก

อำเภอ และทุกกลุ่มงานได้รับทราบประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั กาฬสินธุ์เป็นองค์กรคุณธรรม และให้นำไปปิด
ประกาศไวท้ ่ีบอร์ดประชาสมั พนั ธข์ องสำนักงานพฒั นาชุมชนอำเภอ

2) จัดทำการรับทราบประกาศ

เจตนารมณ์การขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นองคก์ รคุณธรรม ของบุคลากรทุกระดบั ผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์
(google forms) พร้อมลงชื่อ-สกุล และมีบุคลากรรับทราบ
แล้วท้ังสิ้น 94 คน

แจ้งเวียนใหบ้ ุคลากรในสงั กัดรบั ทราบและปิดประกาศไว้ทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพฒั นา
ชุมชนอำเภอ

สพอ.สมเดจ็ สพอ.หว้ ยผงึ้ สพอ.หว้ ยเม็ก

กจิ กรรมท่ี 2 บคุ ลากรในสงั กดั รว่ มกนั คดั เลอื กประเดน็ คุณธรรมทส่ี อดคลอ้ งกบั

บริบทของหนว่ ยงาน

ผลการคัดเลือกประเดน็ คณุ ธรรมตามบรบิ ทของสานกั งาน
พฒั นาชุมชน คดิ เป็นรอ้ ยละ

จติ อาสา
23% พอเพยี ง

35%
สุจริต
22%

วินัย
20%

“ปญั หาท่ีอยากแก้” “ความดที ่ีอยากทำ”

สำนกั งานพฒั นาชมุ ชนจงั หวัดกาฬสนิ ธ์ุ ได้จดั ทำแบบสำรวจออนไลน์ โดยให้บุคลากรในสังกัด
ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากจำนวนผู้ร่วมคดั เลือก
ประเด็นคุณธรรม จำนวน 125 คน (จำนวน 1 คน สามารถคัดเลือกไดห้ ลายประเด็น) และคิดเป็นร้อยละ ดงั น้ี

ประเด็น 1 พอเพียง รอ้ ยละ 67.7
คุณธรรม 2 วินยั รอ้ ยละ 40.3
3 สจุ รติ ร้อยละ 45.2

4 จิตอาสา ร้อยละ 45.2

“ปญั หาท่ีอยากแก้-ความดที อ่ี ยากทำ”
พอเพียง

ปัญหาท่ีอยากแก้ ความดที อ่ี ยากทา

การใชก้ ระดาษฟ่มุ เฟือย หนว่ ยงานรณรงคใ์ หน้ ากระดาษทีใ่ ชแ้ ล้ว
ดา้ นเดยี วใหน้ ากลบั มาใชใ้ หม่

สง่ เสริมให้บุคลากรรจู้ ักประหยัดใน แกไ้ ขปญั หาความฟุ่มเฟือย หรอื ใชจ้ า่ ยเงิน
ชีวิตประจาวันของตน ในส่งิ ทีไ่ ม่จาเป็น

วินยั

ปัญหาท่ีอยากแก้ ความดีที่อยากทา

การไมต่ รงต่อเวลาในการปฏบิ ตั งิ าน การมาปฏิบตั ิงานและการเขา้
และการเขา้ ร่วมประชุมของเจ้าหนา้ ที่ ประชุมตรงตอ่ เวลา
ความสะอาดขององคก์ ร
การแตง่ กาย รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรยี บร้อย
แตง่ กายให้เปน็ ไปตามระเบียบ
ถูกกาลเทศะเหมาะสมกับการทางาน
และตามวฒั นธรรมองคก์ ร

สุจรติ

ปัญหาทอ่ี ยากแก้ ความดีทอ่ี ยากทา

การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากจนเกินไป ปฏิบัตติ นดว้ ยความสจุ ริต และเหน็ แก่
การปฏบิ ตั งิ านไมเ่ ป็นไปตามระเบยี บ ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของ
ประชาชนเปน็ สาคัญ
สง่ เสริมให้บคุ ลากรตระหนักถึง
บทลงโทษทางวินยั

จติ อาสา

ปัญหาทอี่ ยากแก้ ความดีทีอ่ ยากทา

ปญั หาความเหลือ่ มลาในสงั คม ช่วยเหลือและแบง่ ปันผู้ด้อยโอกาส

พัฒนาศีล

ปัญหาท่อี ยากแก้ ความดที ่ีอยากทา

ยกระดบั จิตใจบคุ ลากรในสงั กดั ส่งเสริมให้บคุ ลากรในสังกดั คิดดี ทาดี
มคี วามประพฤตดิ ีทังกาย วาจา ใจ

การดำเนินการ “ปัญหาทอ่ี ยากแก้” “ความดีทอ่ี ยากทำ”

1) พอเพียง : ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานดำรงชีวิตประจำวันตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนนิ กิจกรรม ดังน้ี

จัดทำโปสเตอร์ออนไลน์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกกลุ่ม
งาน และสพอ.ร่วมกันใช้กระดาษโดยประหยัด จัดทำ

มาตรการลดกระดาษ ด้วย 5 วธิ ี
) นำกระดาษท่ใี ช้แล้วหนา้ เดยี วกลับมาใชใ้ หม่
) พมิ พ์เอกสาร 2 หนา้
) ใช้แบบสำรวจอิเล็กทรอนกิ ส์
) พิมพ์เฉพาะเอกสารที่สำคัญและดาวโหลดไฟล์เป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์
) จัดสง่ เอกสารทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (OA หรอื e-Submission)

ประกาศเจตนารมณ์ ของพัฒนาการจังหวัด ให้บุคลกรทุก
ระดบั รบั ทราบพร้อมลงลายมอื ช่อื ในแบบปฏิญาณตน

สง่ เสริมใหบ้ คุ ลากรในหน่วยงานดำรงชีวติ ประจำวันตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

บคุ ลากรในหน่วยงานรอ้ ยละ 90 ปลูกผักสวนครวั เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และรู้จักนำผักท่ี
ปลูกไดผ้ ลผลติ ไปแบง่ ปันผอู้ ื่น

2) วินยั : การมาปฏบิ ัตงิ านให้ตรงเวลาแตง่ กายถูกตอ้ งตามระเบียบวินัย รู้จกั กาละเทศะ

แตง่ กายอนรุ กั ษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และจัดทำกจิ กรรม 5 ส.

กจิ กรรม 5 ส.

3) สุจริต พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปญั หาการทจุ รติ ประพฤติมิชอบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั กาฬสินธุ์ จัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน

ปอ้ งกนั เฝา้ ระวัง และแก้ไขปญั หาการทจุ รติ ประพฤตมิ ิชอบ โดยมอี งคป์ ระกอบของคณะทำงาน ดงั น้ี

1. พัฒนการจังหวดั กาฬสินธุ์ หวั หนา้ คณะทำงาน

2. หวั หนา้ กลุม่ งานส่งเสรมิ การพฒั นาชมุ ชน ผู้ช่วยหัวหนา้ คณะทำงาน

3. หัวหน้ากลุม่ งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยหวั หน้าคณะทำงาน

4. หัวหน้ากลมุ่ งานยทุ ธศาสตร์การพฒั นาชมุ ชน ผู้ชว่ ยหัวหน้าคณะทำงาน

5. พัฒนาการอำเภอทกุ อำเภอ คณะทำงาน

6. นางวาสนา ภูผานิล ผู้แทนภาคประชาชน คณะทำงาน
7. นางวารนิ ทร์ เชอื้ ชา ประธาน กพสอ.คำมว่ ง คณะทำงาน
8. นายคำมอญ ศรีพงษ์เสริฐ กำนันต.เจา้ ทา่ อ.กมลาไสย คณะทำงาน

9. นางอัจฉรา เดชพรรณนา ประธานเครือขา่ ย OTOP คณะทำงาน
10. นางวาสนา รัดที ผู้นำอช. อ.เมืองกาฬสินธ์ุ คณะทำงาน
11. หวั หน้าฝ่ายอำนวยการ คณะทำงานและเลขานกุ าร

12. นางรดา สิธจิ ินดา นักจัดการงานทว่ั ไปชำนาญการ ผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร

13. นางสาวยุวลกั ษณ์ โบว์ออ่ นศรี เจา้ พนกั งานธรุ การชำนาญงาน ผู้ชว่ ยเลขานกุ าร

โดยมหี น้าที่

1. ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ของการบรหิ ารราชการ ของ

สำนกั งานพฒั นาชุมชนจังหวัด อำเภอ

2. กำกับ ดูแล สอดส่องพฤติกรรมของ ข้าราชการ อสพ. ลูกจ้าง และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัตงิ าน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจา้ หนา้ ทีป่ ฏบิ ตั ิงานกองทนุ หมูบ่ า้ นและชมุ ชนเมือง ไมใ่ หเ้ ข้าไปแทรกแซงหรือก้าว

ก่ายการดำเนินงานของกองทุนชุมชน เจ้าหนา้ ทบี่ รษิ ัท ประชารฐั รักสามัคคีกาฬสนิ ธุ์ จำกดั ทเ่ี กินอำนาจ หน้าท่ี

อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นจาก
กองทนุ ชุมชนน้ันๆ

3. กำกับ ดูแล สอดส่องพฤติกรรมของ ข้าราชการ อสพ. ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กองทนุ พัฒนาบทบาทสตรี เจา้ หน้าทีป่ ฏบิ ัติงานกองทนุ หมบู่ ้านและชุมชนเมือง เจ้าหน้าที่ บรษิ ทั ประชารัฐรัก
สามัคคีกาฬสนิ ธุ์ จำกดั กระทำการใดๆ ทม่ี ีลกั ษณะเป็นการอาศัยตำแหนง่ หนา้ ทีร่ าชการของตนหาผลประโยชน์
ใหแ้ กต่ นเองหรอื ผูอ้ ื่นโดยมชิ อบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทลงโทษของการทจุ ริตและไมป่ ฏบิ ัตหิ นา้ ทีต่ ามข้อระเบยี บและกฎหมาย ในรูปแบบ E-Book
และประชาสัมพนั ธใ์ หบ้ ุคลากรในสังกดั รับทราบผา่ นระบบ google forms

4) จติ อาสา : เช่น การร่วมกันทำกิจกรรมทเ่ี ปน็ สาธารณะประโยชน์ โดยการเชิญชวนชมุ ชนเข้า

รว่ มกจิ กรรมและดำเนนิ การอย่างเปน็ รูปธรรม

กิจกรรมท่ี 3 สพอ.กำหนดกิจกรรมเพอ่ื ดำเนินการตามประเด็นคุณธรรม

4 ประการ

1) พอเพยี ง

สพอ.หว้ ยผ้งึ รว่ มกบั กลุ่มองคก์ ร ปลูกผกั สวนครัว

สพอ.ห้วยเมก็

ดำเนินกจิ กรรม “ห้วยเม็กปันรกั แจกผัก”

พฒั นากรยางตลาด รว่ มกับชมุ ชนถวายผักให้วัด สพอ.กุฉินารายณ์ ร่วมกับชุมชนดำเนนิ ชวี ติ เศรษฐกิจพอเพยี ง
พัฒนาการอำเภอ นกั วชิ าการ พัฒนากร รว่ มกล่มุ เพอ่ื ศึกษาดูงาน
ณ เชตะวนั ฟารม์ ของนายเชตะวนั บรรพชาติ พัฒนากร อ.ฆ้องชัย

2) วินยั

พัฒนาการอำเภอ ทำข้อตกลงกับบคุ ลากรภายในหน่วยงานเก่ียวกับการร่วมกันท่จี ะขับเคล่ือนงาน
ตามประกาศเจตนารมณข์ องพัฒนาการจังหวดั ที่จะขบั เคล่ือนเปน็ องค์กรคุณธรรม

แตง่ กายตามระเบยี บวนิ ยั ขา้ ราการ และนโยบายของอธบิ ดีกรมการพฒั นาชมุ ชน

สพอ.ห้วยเม็ก ร่วมกบั หนว่ ยงานภาคี และองคก์ ร
เครอื ข่าย แต่งกายดว้ ยชุดผ้าไทย

สพอ.กฉุ นิ ารายณ์ ร่วมกับหนว่ ยงานภาคี และ สพอ.ดอนจาน สร้างวนิ ยั การออมให้กบั ชุมชน
องค์กรเครอื ขา่ ย แตง่ กายดว้ ยชดุ ผ้าไทย

3) สุจรติ

สำนักงานพฒั นาชุมชนอำเภอ ต้งั ม่นั จิตใจอยู่ในศลี ธรรม ประพฤตติ นอย่ใู นหลกั คำสอนของพระพทุ ธศาสนา

4) จติ อาสา

สพอ.ห้วยฆอ้ งชัย ร่วมกนั จัดทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายให้กับประชาชน

สพอ.ห้วยผ้งึ รว่ มปรบั ปรงุ ภูมทิ ัศน์ในชมุ ชน

สพอ.ห้วยผ้งึ รว่ มนำสงิ่ ของปจั จยั ทีจ่ ำเปน็ ชว่ ยเหลอื
ครวั เรอื นยากจนโดยใช้ทรพั ยส์ ่วนตัว

4) จติ อาสา (ตอ่ )

สพอ.รว่ มกันนำสิ่งของใสต่ ู้ปนั สขุ ในพื้นท่ี

กิจกรรมท่ี 4 ดำเนินกิจกรรมพช.กาฬสนิ ธุ์ ดนิ แดนปนั สุข (จิตอาสา)

เจ้าหนา้ ที่ สพอ./สพจ. ร่วมกันนำสง่ิ ของใสต่ ้ปู นั สุขในพื้นท่ี อยา่ งน้อยเดอื นละ 1 ครงั้

“เป็นผู้ให้
สขุ ใจกวา่ ผู้รับ”

กิจกรรมที่ 5 เจา้ หนา้ ทพ่ี ัฒนาชมุ ชนทกุ ระดับปฏญิ าณตน จะปฏบิ ตั ติ าม
ประกาศเจตนารมณ์การขบั เคล่อื นสำนกั งานพฒั นาชุมชนจังหวดั
กาฬสินธ์ุ เปน็ องค์กรคณุ ธรรม

โดยมขี นั้ ตอนการดำเนินการดังน้ี
-ให้เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชมุ ชนทุกคน รับทราบประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลกั ษณ์อักษรและให้

พิจารณาคัดเลือกประเด็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดแล้วจัดทำองค์ความรู้ ว่าตนเองทำอะไร
ที่ไหน เมื่อไหร่อย่างไร และผลที่ได้จากการประพฤติ ปฏิบัติตนตามประเด็นคุณธรรมส่งผลดีต่อตนเองหรือ
สังคมอย่างไร พร้อมรูปภาพประกอบ และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณา ประเมินและคัดเลือก
ผปู้ ฏบิ ตั ติ น ตามประเดน็ คณุ ธรรมดีเด่น เห็นผลเป็นประจักษ์ ประเดน็ ละ 1 คน แลว้ มอบเกยี รติบตั รเพื่อเชิดชู
เกยี รติ โดยมผี ลการคัดเลือก ดงั น้ี

องคค์ วามรู้ประเด็นคณุ ธรรมของผไู้ ด้รับเกียรติบตั ร ด้าน “พอเพียง”

องคค์ วามร้ปู ระเดน็ คณุ ธรรมของผู้ไดร้ บั เกยี รติบัตร ดา้ น “วนิ ยั ”

องคค์ วามร้ปู ระเดน็ คณุ ธรรมของผู้ไดร้ บั เกยี รติบัตร ดา้ น “สจุ รติ ”

องคค์ วามร้ปู ระเดน็ คณุ ธรรมของผู้ไดร้ บั เกยี รติบัตร ดา้ น “จิตอาสา”

ผู้ทป่ี ฏิบตั ติ นตามประเดน็ คุณธรรมด้าน “พอเพยี ง” อยา่ งเป็นรปู ธรรม
ผทู้ ี่ปฏิบตั ติ นตามประเดน็ คณุ ธรรมดา้ น “วนิ ัย” อย่างเป็นรปู ธรรม
ผ้ทู ีป่ ฏิบตั ติ นตามประเด็นคุณธรรมดา้ น “สจุ รติ ” อย่างเป็นรูปธรรม

ผทู้ ่ีปฏบิ ตั ติ นตามประเด็นคณุ ธรรมดา้ น “จิตอาสา” อยา่ งเปน็ รปู ธรรม

กิจกรรมท่ี 6 กจิ กรรมปฏบิ ตั ิศีล 5 พฒั นาชวี ติ พฒั นาตน คน พช.
โดยนำหลกั ธรรมคำสงั่ สอนทาง พระพทุ ธศาสนาเผยแผ่ใหก้ บั
เจา้ หนา้ ทีพ่ ัฒนาชมุ ชนทกุ ระดบั ทางสอ่ื ออนไลน์ และจัดทำแบบ

พฤตกิ รรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวติ ประจำวัน ของเจ้าหนา้ ทพ่ี ฒั นาชมุ ชน
จังหวดั กาฬสินธ์ุ

ศีล ขอ้ 1 หา้ มฆา่ สตั ว์ตดั ชวี ิต

ทา่ นมีพฤติกรรมดังตอ่ ไปนี้มากนอ้ ยแค่ไหน 5 บ่อยมาก 4 บอ่ ย 3 นานๆ ครงั้ 2 ไม่เคย 1 ตอบ
ไมไ่ ด้

ฉีดยากนั ยงุ หรือยาฆ่าแมลง 5 7 72 27 1
12
ตบยงุ หรอื แมลงทีม่ ารบกวน 18 28 60 11 1
ห้ามปรามเม่อื เห็นเพอ่ื นหรือคนใกล้ชดิ ทะเลา 55
วิวาทกนั 2 23 48 20 3
1
ช่วยเหลือแบ่งปันสง่ิ ของใหผ้ ู้ด้อยโอกาส 50 6 1 0
เมอื่ มคี นหรอื สตั วท์ ำรา้ ยท่าน และทา่ นมจี ติ
คดิ ทำลายหรือฆ่า 9 43 51 7

ยงิ นก ตกปลา บมี ด หรอื รงั แกสัตวช์ นิดอ่ืน 9 42 51 9

ศีล ข้อ 1 ห้ามฆ่าสตั วต์ ดั ชีวิต

80 72

70 60 55
48 50
60 51 51

50 43 42

40 27 28 23 20
18 3
30 12
1 11 6 9 79 9
20 1 10 2 1
10 5 7

0

5 บ่อยมาก 4 บอ่ ย 3 นานๆ ครงั้ 2 ไมเ่ คย 1 ตอบไมไ่ ด้

ศลี ขอ้ 2 เจตนางดเวน้ จากการถือเอาสิ่งของท่เี จา้ ของมไิ ดใ้ ห้

ทา่ นมีพฤติกรรมดังต่อไปนีม้ ากนอ้ ยแค่ไหน 5 บอ่ ยมาก 4 บอ่ ย 3 นานๆ คร้งั 2 ไม่เคย 1 ตอบ
ไม่ได้

ลอกงานของเพ่อื น 1 4 47 55 5
0
ยืมของคนอนื่ ไปใช้แล้วไม่สง่ คนื 48 1 14 90 7

เกบ็ ของได้แลว้ พยายามสง่ คืนเจ้าของ 0 42 16 4 2
หยบิ ฉวยสง่ิ ของของผอู้ ื่นเลก็ ๆ น้อยๆ โดยไม่
บอกกล่าว หรอื ไม่ไดร้ บั อนญุ าต 0 1 20 81 10
ลอกข้อความของผอู้ ่ืนมาเปน็ ผลงานของตน
โดยไมไ่ ด้อา้ งองิ จากเจา้ ของเดมิ 2 13 89 8

ศีล ข้อ 2 เจตนางดเว้นจากการถือเอาส่งิ ของท่เี จ้าของมิได้ให้

100 90 89
81
90

80

70

60 55 48
50 47 42

40

30 20
01
20 14 16 10 13
01 42 02
10 1 4 5 7 8
0

5 บอ่ ยมาก 4 บ่อย 3 นานๆ ครงั้ 2 ไม่เคย 1 ตอบไม่ได้

ศลี ข้อ 3 เจตนาเวน้ จากการประพฤติผดิ ในกาม

ทา่ นมพี ฤตกิ รรมดังต่อไปนี้มากน้อยแคไ่ หน 5 บ่อยมาก 4 บอ่ ย 3 นานๆ ครงั้ 2 ไม่เคย 1 ตอบไม่ได้
ไปเท่ยี วกบั เพื่อนรูใ้ จท่ีไม่ใช่แฟน โดยมจี ติ
เสนห่ าตอ่ กัน 0 0 7 95 10

รักและซ่ือสตั ย์ต่อแฟน 82 12 1 4 13
0 1 2 91 18
มีเพศสมั พันธก์ บั บคุ คลอืน่ ท่ีไม่ใชแ่ ฟน 79 18 1 3 11

ยกยอ่ งและให้เกียรติแฟน 1 0 2 97 12
แสดงกริ ยิ าทไี่ มเ่ หมาะสม เชน่ กอด จบู
พูดจาเกยี วพาราสกี ับคนอ่นื ท่ีไมใ่ ชแ่ ฟน

ศีล ข้อ 3 เจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

120 91 97
79
100 95
82

80

60

40 12 13 18 18 12
11
20 7 10 14
00 13
012 102
0

5 บอ่ ยมาก 4 บอ่ ย 3 นานๆ ครงั้ 2 ไม่เคย 1 ตอบไม่ได้

ศีล ข้อ 4 เจตนาเวน้ จากการพดู เท็จ

ท่านมพี ฤติกรรมดงั ตอ่ ไปนี้มากนอ้ ยแคไ่ หน 5 บ่อยมาก 4 บ่อย 3 นานๆ ครั้ง 2 ไม่เคย 1 ตอบ
ไม่ได้
เล่าเร่ืองไมต่ รงกบั ความจรงิ ต่อคนอน่ื 0 1 22 82 7
พดู จาโออ้ วดกบั ผู้อื่น (ยกตนข่มทา่ น) 0 0 5 102
พดู เพ่ือใหเ้ กดิ ความเข้าใจผิด 1 0 4 97 5
พดู จาเสียดสี และใหร้ ้ายผอู้ นื่ 1 0 9 96
พูดจาดถู ูกหยาบคาย (ไมส่ ุภาพ) 1 1 18 83 10

6

9

ศีล ข้อ 4 เจตนาเว้นจากการพูดเทจ็

120

102
100 97 96

82 83
80

60

40 75 5 104 10 9 18 9
00 10 6
22
20 11

01
0

5 บ่อยมาก 4 บอ่ ย 3 นานๆ ครงั้ 2 ไม่เคย 1 ตอบไม่ได้

ศีล ข้อ 5 เจตนาเวน้ จากการดม่ื สุราและเสพของมึนเมา

ท่านมีพฤติกรรมดังตอ่ ไปนีม้ ากน้อยแค่ไหน 5 บอ่ ย 4 บ่อย 3 นานๆ 2 ไม่ 1 ตอบ 0 ไม่
มาก ครัง้ เคย ไม่ได้ เคยสูบ
สบู บหุ รี่ 1
หากท่านสูบบหุ ร่ี ท่านทำหลกี เลีย่ งทจ่ี ะให้ 3 4 63 4 37
ผอู้ ่ืนได้รับการสดู ดมกล่ินควันบุหรีทที่ ่านสบู 17
มากน้อยเพยี งใด 1 5 0 9 80
ดื่มเคร่อื งดมื่ ทมี่ ีแอลกอฮอล หรอื เคร่ืองด่มื มนึ 2
เมา ทกุ ชนิด 1 2 58 35 5 10
2 45 46 12 6
ทา่ นมีจติ คิดจะดม่ื เครื่องด่มื หรอื ของมนึ เมา

ศีล ข้อ 5 เจตตนาเว้นจากการด่มื สุราและเสพของมึนเมา

90
80

80

70 63 58 45 46
60 35

50
40 37

30 4 17 22 10 12 12
1509 5 6
20

10 1 3 4
0

5 บอ่ ยมาก 4 บ่อย 3 นานๆ ครงั้ 2 ไม่เคย 1 ตอบไม่ได้ 0 ไม่เคยสบู

ความมงุ่ มั่น ต้งั ใจท่ีจะทำความดี ท่เี ปน็ ประโยชนต์ ่อตนเอง และสังคมท่ไี ด้
จากการสำรวจความคดิ เห็นของเจา้ หน้าท่พี ฒั นาชุมชนจังหวดั กาฬสินธ์ุ

ทำความดี ละเวน้ ความชั่ว ทำจิตใจใหผ้ ่อง ดแู ลบพุ การี ซื่อสัตย์ตอ่ หน้าทีก่ ารงานและ
ใสบริสทุ ธ์ิ เพอ่ื นร่วมงาน ซื่อสัตย์ตอ่ ครอบครวั

พยายามทำความดเี พอ่ื ยดึ มั่น ซ่อื สัตย์ สจุ ริต ทำความดเี พื่อสว่ นรวม
ตนเองและสังคมใหม้ าก
ที่สุดเท่าทจี่ ะกระทำได้ ทำความดี ละเวน้ ความชัว่ ทำ
จติ ใจใหผ้ ่องใสบรสิ ุทธิ์
เห็นประโยชน์สว่ นรวมมา คนพช.กาฬสนิ ธุ์
เป็นท่ีตั้ง และปลูกฝังลูก มีสตใิ นการใชช้ ีวิตตลอด
ให้รู้จักความดีความชั่ว รกั ษาศีล5
ไม่ทำให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน
คดิ ดี พูดดี ทำดี อดทน พยายามทำทุก
อยา่ งดว้ ยความตั้งใจ ใจเราเปน็ สุข

ม่งุ ม่นั ตัง้ ใจปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ราชการอยา่ งเต็ม ไม่เอาเปรียบคนอื่น บรจิ าคทาน ประพฤติตนเป็นคนดี
ความสามารถ ช่วยเหลอื คนดอ้ ยโอกาสในสงั คม ตามความเหมาะสม ตอ่ ตัวเองและสังคม
ดว้ ยการใหท้ านสง่ิ ของที่จำเป็นในการดำรงชวี ติ
ดำรงชีวิตอยอู่ ย่างพอเพียง ปลกู พืชผกั กนิ เอง เพอ่ื สร้างความ
ประจำวนั ม่ันคงด้านอาหาร ทำงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ

ปฏิบัตติ นต้งั มั่นในศีล5 ให้ได้มากท่ีสดุ และใหค้ ำแนะนำ บำเพญ็ ประโยชย์ตอ่ สังคม

มีความมุ่งมั่นในการทำ ปลูกพืชผักปลอดภัย เพ่ือแลก แจก ขาย /
เกบ็ ออมเงินเพื่อเป็นภูมคิ ุ้มกนั ต่อตนเองและ
ยึดม่ันคำสอนของศาสนา ประโยชนแ์ กส่ งั คม ครอบครวั เพื่อเปน็ ต้นแบบท่ีดีของชุมชน
ดำเนนิ ชีวิตโดยใหเ้ กดิ คุณ อย่างมาก
รกั ษาศลี 5 ให้บริสทุ ธิ์ มีความซื่อสัตย์ตอ่
ต่อ ตนเอง ผูอ้ ่นื สังคม ยึดม่ันคำสอนของ ตนเอง เพอื่ นร่วมงาน หน้าที่การงาน มีจติ
สว่ นรวม ศาสนา ดำเนินชวี ติ
อาสาช่วยเหลือสังคมทำจติ ใหส้ งบ
ยึดหลกั ปฏบิ ตั ิตนด้วย โดยใหเ้ กิดคุณตอ่
ไมเ่ บียดเบียนผู้อืน่
ความดีงามและถูกตอ้ ง ตนเอง ผู้อ่ืน สงั คม

สว่ นรวม

ทำความดี รู้หน้าท่ี รู้รบั ผิดชอบ

ประหยัด ขยัน เสียสละ ทุม่ เท ไม่ทำให้ อยากช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาส
คนอ่นื เดือดรอ้ น

ประมวลภาพ “คนคณุ ธรรม กจิ กรรมคณุ ธรรม ส่อู งคก์ รคุณธรรม”

สรุปผลการดำเนินงาน

สำนักงานพฒั นาชุมชนจงั หวดั กาฬสินธุ์ ได้มุง่ มน่ั ท่จี ะเสรมิ สรา้ งหน่วยงานม่งุ สู่องค์กรคณุ ธรรม ภายใต้
โครงการ “เสริมสร้างคน พช. เป็นคนดี มีคณุ ธรรม” ซึ่งประกอบดว้ ย 6 กจิ กรรม สรุปผลการดำเนินงานได้
ดังนี้

กิจกรรม ผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจังหวัดประกาศ บุคลากรในสังกัด รับทราบเจตนารมณ์การขับเคลื่อนงาน

เจตนารมณ์ ในการขบั เคล่อื นสำนักงานพัฒนา ของพัฒนาการจังหวัดที่มุ่งไปสู่องค์กรคุณธรรม และนำไป

ชุมชนจงั หวัดกาฬสนิ ธุ์ เปน็ องคก์ รคุณธรรม ปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีความพอประมาณพอดี ไม่

เบียดเบียนตนเอง สงั คม และสิ่งแวดลอ้ ม ไม่ประมาทสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีวินัยต่อตนเอง

ครอบครวั องค์กร สงั คม ปฏิบตั ติ ามจริยธรรม จรรยาบรรณ

และเคารพต่อกฎหมาย มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต รู้จกั

ทำประโยชน์เพ่ือสว่ นร่วม โดยมิได้หวังผลตอบแทน

กิจกรรมที่ 2 บุคลากรในสังกัด ร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมนี้ ทำให้สะท้อนถึงปัญหาภาพรวม

คัดเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับ ขององค์กร ข้อบกพร่องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และ

บรบิ ทของหน่วยงาน พฒั นาองคก์ รใหด้ ยี ิง่ ขน้ึ

กิจกรรมที่ 3 สพอ.กำหนดกิจกรรมเพื่อ -พอเพียง : บุคลากรมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่าย

ดำเนนิ การตามประเด็นคุณธรรม 4 ประการ ภายในครัวเรือนที่ไม่จำเป็น เช่น การปลูกผักกินเอง และ

นำไปแจกจ่ายให้กับผูอ้ ืน่

-วินัย : บุคลากรมีการตระหนักรู้ และมกี ารปรับพฤติกรรม

ใหอ้ ย่ใู นขอ้ ระเบยี บวินัย ขอ้ พึงปฏิบัติ ท่ีเป็นจารีตประเพณี

อนั ดีงามและเป็นแบบอยา่ งที่ดตี ่อประชาชน และบุคคลรอบ

ข้าง

-สุจริต : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ มีการ

ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ บรรลตุ ามวัตถุประสงค์

และไม่มเี รื่องร้องเรยี น

- จิตอาสา : บคุ ลากรในหนว่ ยงานเรียนรกู้ ารเป็นผใู้ ห้ และมี

ความสุขใจกว่าเปน็ ผู้รบั

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินกิจกรรมพช.กาฬสินธุ์ บุคลากรในหนว่ ยงานมีความเออื้ อาทรต่อผ้อู ่ืนท่ียากไร้ รู้จัก

ดินแดนปันสขุ (จติ อาสา) แบง่ ปนั ลดความเห็นแกต่ ัวโดยทไ่ี ม่มีการแบง่ แยกทางสังคม

ยินดีท่ีจะช่วยเหลือผทู้ ีด่ อ้ ยโอกาสใหไ้ ด้รับโอกาส

กจิ กรรมท่ี 5 เจ้าหน้าทพี่ ฒั นาชุมชนทุกระดบั บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติตนตามประเด็น

ป ฏิ ญ า ณต น จ ะ ป ฏิ บ ั ต ิ ต า ม ป ร ะ ก าศ คุณธรรม 4 ประการ ของผู้อื่นและผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชู

เจตนารมณ์การขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนา เกยี รติ และนำไปปรบั ใชใ้ นชีวติ ประจำวันของตนเอง รวมถงึ

ชมุ ชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองคก์ รคุณธรรม นำไปปรับใชใ้ นการปฏิบตั ิงานให้เกดิ การพฒั นามากยง่ิ ขนึ้

กจิ กรรม ผลการดำเนนิ การ

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปฏิบัติศีล 5 พัฒนา - จากการดำเนนิ กจิ กรรมนี้ เปน็ การทบทวน และกระตนุ้ ให้

ชีวิต พัฒนาตน คน พช. โดยนำหลักธรรม บุคลากรมีการประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมข้ัน

คำสั่งสอนทาง พระพุทธศาสนาเผยแผ่ให้กบั พนื้ ฐาน (ศลี 5) และก่อให้เกิดการละอายต่อการทำบาป

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ทางสื่อ - จากการสำรวจพฤติกรรมการปฏิบัติตนของบุคลากรใน

ออนไลน์ และจัดทำแบบประเมนิ ความรู้ความ สังกัดต่อการประพฤติ ปฏิบัติตนตามศีล 5 จะให้เห็นได้ว่า

เขา้ ใจ “บคุ ลากรฯ ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ 80 มีการประพฤตปิ ฏิบตั ิ

ตน ครองตนอยใู่ นศีล 5

ปญั หาและอุปสรรค

1.) การดำเนนิ โครงการ “เสริมสร้างคน พช. เป็นคนดี มีคุณธรรม” การเป็นการดำเนินการในชว่ ง
สถานการณ์ภาวะฉุกเฉนิ COVID-19 และมาตรการ SOCIAL DISTANCING จึงส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน
ทกุ คนไม่สามารถรวมตวั เพอ่ื ร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะได้

2) การดำเนินกจิ กรรมต่างๆ ดำเนินการในรปู แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ และเจ้าหน้าท่ีพฒั นาชุมชนบางรายมี
ความกังวลทจี่ ะใชเ้ ทคโนโลยีในการทำแบบประเมินและสอบถามต่างๆ

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน มติ ิที่ ๔

๑. จากการดำเนนิ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้รับรู้ถงึ พฤติกรรม ความรูส้ ึกนกึ คดิ ของบคุ ลากร
ในสังกัด โดยภาพรวมบุคลากรในสังกัด คิดดี ประพฤติดี มุ่งเน้นที่จะทำความดี ละเว้นความชั่ว ยึดมั่นใน
ระเบียบ วินยั ใส่ใจในคณุ ธรรม

๒. บุคลากรยึดมั่นและปฏิบัติตนตามเจตนารมณ์ของพัฒนาการจังหวัด นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจำวัน และการทำงาน

๓. บคุ ลากรในหนว่ ยงานไม่มมี ูลกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินยั หรือฝา่ ฝืนจรยิ ธรรม
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Monster Test :No side effects
Next Book
เพชรพระอุมา เล่ม11 จอมผีดิบมันตรัย